+ All Categories
Home > Documents > Manual Identitate Vizuala RADET

Manual Identitate Vizuala RADET

Date post: 01-Dec-2015
Category:
Upload: irina-gavrilut
View: 169 times
Download: 10 times
Share this document with a friend
Description:
marketing
32
MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ R.A.D.E.T. BUCUREÞTI
Transcript
Page 1: Manual Identitate Vizuala RADET

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ

R.A.D.E.T.BUCUREÞTI

Page 2: Manual Identitate Vizuala RADET

STRUCTURA PE SECÞIUNI A MANUALULUI

31. Scopul manualului

2. Logo/Sigla

3. Sistemul de corespondenþã

4. Alte materiale de comunicare organizaþionalã

5. Principalele elemente de semnalizare

6. Principalele modalitãþi de promovare a imaginii R.A.D.E.T.

7. Anexe

Introducere 4Cum funcþioneazã? 4Cine îl utilizeazã? 4

Denumire 6Logo/Sigla 6Mesaj 7Poziþionare 7Ordinea 7Culori 8Dimensiuni 8Mostre tipografice 8

Noþiuni introductive 10Elemente constitutive 10Foile de corespondenþã 10Plicurile 12Etichetele 13

Notã introductivã 15Ecusoane 15Cãrþi de vizitã 15Ecusonul de uniformã 16Înscrisul de uniformã 16

Sistem de semnalizare 18Placuþe de firmã 18Semnalistica auto 18Panouri de semnalizare lucrãri 19Placuþe de uºi 19Panouri zone intrare 19

Semnalistica auto 18Prezentare Power Point 21Flyere publicitare 22Broºuri 23Materiale promoþionale 24Mape de prezentare 25

20

17

14

9

5

3

26

Page 3: Manual Identitate Vizuala RADET

1. SCOPUL MANUALULUI

q

q

q

INTRODUCERE

CUM FUNCÞIONEAZÃ?

CINE ÎL UTILIZEAZÃ?

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Page 4: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 4

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Scopul manualului

qINTRODUCERE

Scopul acestui manual este acela de a prezenta:

- elementele care trebuie utilizate în vederea promovãrii identitãþii vizuale a RADET, inclusiv elementele

grafice;

- regulile de utilizare a acestor elemente;

- situaþii în care sunt permise excepþii de la aceste reguli .

Acest manual a fost conceput pentru a crea o identitate vizualã unitarã ºi inconfundabilã, pentru a

exprima într-o viziune unitarã valorile ºi principiile instituþiei ºi pentru a defini o imagine distinctã ºi coerentã a

R.A.D.E.T. pe plan intern ºi în relaþia cu mediul extern.

Imaginea R.A.D.E.T. este reflectatã în activitatea fiecãrei direcþii/diviziii/serviciu/birou ºi este definitã de

toate însemnele ºi modalitatea de alãturare/utilizare a acestora în relaþiile de comunicare internã ºi/sau externã a

acestora.

Pentru acest manual au fost luate în considerare aplicaþiile uzuale ale identitãþii organizaþionale, însã

acestea pot servi ca orientare ºi în cazul unor situaþii singulare ori particulare.

qCUM FUNCÞIONEAZÃ?

Manualul de identitate vizualã va conþine instrumente necesare definirii identitãþii vizuale a regiei. El este

conceput pentru a rãspunde nevoilor unor grupuri diferite de utilizatori, motiv pentru care este alcãtuit din

capitole ºi secþiuni diferite. Acestea conþin informaþii tehnice sub forma unor specificaþii ºi linii directoare ce ajutã

la crearea propriilor instrumente de lucru ºi aduc informaþii suplimentare pentru implementarea identitãþii vizuale

a instituþiei. De asemenea, descriu ºi argumenteazã ideea ce stã la baza formulei vizuale adoptate.

Manualul va fi în permanenþã actualizat, iar capitolele ºi secþiunile vor fi dezvoltate ºi actualizate pe

parcurs, în funcþie de o listã de prioritãþi ce pot aparea în timp.

Actualizarea acestui document se face de cãtre compartimentul responsabil de procesul de comunicare,

cu viza ºi acceptul Directorului General.

De asemenea, manualul va fi postat pe intranet.radet.ro pentru a putea fi vizualizat ºi consultat de cãtre

toþi salariaþii R..A.D.E.T.

qCINE ÎL UTILIZEAZÃ?

Regulile acestui manual vor fi respectate ºi aplicate de toþi angajaþii R.A.D.E.T.. Manualul de identitate

trebuie sã se afle în posesia tuturor celor care sunt implicaþi, în mod direct sau indirect, în relaþii de comunicare, în

special cu mediile externe: membrii Serviciului Comunicare, Relaþii cu Mass-Media, Relaþii cu Publicul, Directori,

ªefi Serviciu/Birou, întreg personalul R.A.D.E.T. Bucureºti.

Fiecare document redactat în cadul R.A.D.E.T. este un purtãtor de imagine ºi trebuie sã cuprindã

elementele de identitate ale acesteia. Pentru unitatea mesajului vizual este necesarã aplicarea

consecventã a regulilor cuprinse în prezentul manual. Acest lucru va crea premizele pentru construirea

identitãþii Regiei.

Acest manual este un document de interes ºi utilizare interne, iar conþinutul acestuia trebuie respectat

întru tocmai ºi tratat cu maximã seriozitate.

Page 5: Manual Identitate Vizuala RADET

2. PRINCIPII DE BAZÃ

q

q

q

q

q

q

q

q

q

LOGO

DENUMIRE

LOGO/SIGLA

MESAJ

POZIÞIONARE

ORDINE

CULORI

DIMENSIUNI

MOSTRE

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Page 6: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 6

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Principii de bazã

qLOGO

1. Denumire

Denumirea completã ºi corectã de identificare este: Regia Autonomã de Distribuþie a Energiei Termice

Bucureºti.

Denumirea scurtã (acronimul) este: R.A.D.E.T. Bucureºti.

Se vor utiliza în mod obligatoriu semnele diacritice specifice limbii române.

Este necesarã menþionarea cu fiecare ocazie a folosirii denumirii a particulei “Bucureºti”, pentru a se evita

confuzia R.A.D.E.T. Bucureºti cu alte instituþii omoloage ºi/sau omonime.

Ambele variante de utilizare a denumirii Regiei sunt corecte ºi pot fi folosite alternativ în materialele

printate ºi discursurile oficiale privind acest subiect, pentru a evita utilizarea în exces a denumirii întregi.

Utilizarea corectã a denumirii Regiei, fie în varianta completã, fie a acronimului, este obligatorie în toate

documentele oficiale ºi pe toate materialele publicitare, aceasta jucând un rol esenþial în crearea identitãþii

vizuale a R.A.D.E.T. Bucureºti.

2. Logo/Sigla

Logo-u l /S ig la es te ce l ma i impor tan t e lement g ra f i c de iden t i f i ca re a une i

firme/instituþii/organizaþii/companii, deci ºi al R.A.D.E.T. Bucureºti. Acesta se identificã cu o caracteristicã a

întregii instituþii ºi are dimensiuni simbolistice. În contextul legal, logoul este ºi marca înregistratã a R.A.D.E.T.

Bucureºti.

Acesta nu trebuie recreat în nicio circumstanþã ºi trebuie folosit conform regulilor de identitate stabilite

în acest Manual.

Particularitatea acesteia este datã de elementele grafice din care este alcãtuitã ºi modalitatea de

alãturare a acestora.

În ansamblu, logo-ul este compus din trei elemente:

qText, care reprezintã primele patru iniþiale ale numelui Regiei, de culoare albastrã, ordonate conform

logicii denumirii instituþiei în plan orizontal ºi de la stânga la dreapta;

qSemn grafic – un termometru stilizat, de culoare roºu-albastru, sub forma literei “T”, care þine locul

ultimei iniþiale a numelui Regiei, ca element distinctiv al Siglei.

qDenumirea Municipiului Bucureºti orientatã pe verticalã în sensul de citire a limbii române, încadrat în

latura dreaptã a elementului grafic ºi cu baza spre marginea dreaptã a siglei (rotaþia cuvântului se face de la

orizontalã, de la dreapta la stânga, pânã ce acesta se aflã în posturã perpendicularã pe axa orizontalã

normalã). Aceastã particulã este folositã pentru a face distincþia dintre R.A.D.E.T. Bucureºti ºi celelalte Regii

de termoficare din þarã.

Aceste trei elemente sunt încadrate într-un chenar albastru de formã dreptunghiularã, pe fond alb.

Page 7: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 7

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Principii de bazã

BU

CU

RE

ªT

I

(1) (2)

(3)

3. Mesaj

Mesajul pe care sigla îl transmite este creat prin culoare ºi elementul grafic distinctiv. Prin trecerea de la

albastru la roºu, sigla redã esenþa serviciilor oferite, sugerând procesul de încãlzire. Mesajul este întãrit ºi închis

de termometrul bicolor, simbolizând confortul termic.

4. Poziþionare

Logo-ul Regiei este poziþionat obligatoriu în raport cu orizontala sau verticala suportului pe care este

amplasat, astfel încât laturile sã fie paralele atât cu verticala, cât ºi cu orizontala acestuia.

Este greºitã ºi interzisã utilizarea logo-ului înclinat sau întors în oricare sens impropriu de citire a textului

care îl alcãtuieºte ºi în orice alt unghi de înclinaþie stânga/dreapta. Deformarea sau modificarea logo-ului este

interzisã.

Nu este permisã folosirea logo-ului în interiorul unui paragraf sau în context cu alte elemente grafice.

Logo-ul poate fi amplasat în douã poziþii, astfel:

rÎn cazul elementelor aparþinând sistemului de corespondenþã ºi în cazul elementelor de identificare

(ecusoane, cãrþi de vizitã, plicuri, antetele documentelor interne ºi externe), logo-ul este amplasat

întotdeauna în colþul din stânga sus.

rÎn cazul elementelor de semnalizare (plãcuþe de firmã, panouri de semnalizare lucrãri, semnalistica auto,

plãcuþe de uºi, panouri zone intrare) logo-ul este amplasat întotdeauna în centrul acestora.

Utilizarea ºi poziþionarea corectã a logo-ului este necesarã în crearea unei imagini distincte ºi coerente a

instituþiei.

5. Ordinea

În cazul documentelor oficiale interne ºi externe produse ºi gestionate la nivelul R.A.D.E.T. Bucureºti

(comunicate de presã, rãspunsuri la petiþii, solicitãri de informaþii publice, rapoarte, minute, înºtiinþãri etc.; a se

vedea Buletinul de informare privind aplicarea Legii 544/2001), ordinea elementelor de identitate, de la stânga la

dreapta, încadrate ca Header & Footer este urmãtoarea:

1. Sigla;

2. Denumirea întreagã ºi datele de contact;

3. Logo-ul certificatorului de calitate.

BUCUREÞTI

BU

CU

RE

ÞT

I

BU

CU

RE

ÞTI

Page 8: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 8

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Principii de bazã

6. Culori

Codurile de culoare a siglei sunt:

- Roºu:

- Cod CMYK: C0 M99 Y95 KO

- Cod RGB: R255 G0 B0

- Albastru:

- Cod CMYK: C99 M96 Z0 K0

- Cod RGB: R0 G0 B255

Codurile de culoare CMYK vor fi folosite pentru toate materialele tipãrite, cu excepþia folosirii logo-ului

la o culoare, caz în care se va folosi, NEGRU sau ALB.

Varianta negativã a logo-ului va fi folositã în cazul fundalului colorat sau a celui cu fotografie.

Pe web ºi alte aplicaþii electronice se vor folosi codurile de culoare RGB.

7. Dimensiuni

În funcþie de materialul pe care este inscripþionat logo-ul, acesta poate fi întâlnit în mai multe variante

dimensionale:

r0,9/ 1,9 cm, în cazul cãrþilor de vizitã;

r2 / 3.7 cm, în cazul sistemului de corespondenþã;

r1,6/ 2,8 cm în cazul ecusoanelor de identificare;

r5 / 9 cm, în cazul ecusoanelor de salopetã;

ralte dimensiuni în cazul elementelor de semnalizare, dupã caz.

8. Mostre

Pentru exemplificarea culorilor siglei se folosesc urmãtoarele mostre tipografice:

a. roºu - cod 032;

b. albastru - cod 072.

Page 9: Manual Identitate Vizuala RADET

3. SISTEMUL DE CORESPONDENÞÃ

q

q

q

q

q

NOÞIUNI INTRODUCTIVE

ELEMENTE CONSTITUTIVE

FOILE DE CORESPONDENÞÃ

PLICURILE

ETICHETELE

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Page 10: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 10

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Sistemul de corespondenþã

1. Noþiuni introductive

Sistemul de corespondenþã împreunã cu logo-ul R.A.D.E.T.Bucureºti definesc identitatea vizualã a

Regiei. Materialele ce compun acest sistem de corespondenþã fac posibilã individualizarea imaginii instituþiei.

Logo-ul RADET reprezintã principalul element vizual care intrã în componenþa materialelor ce alcãtuiesc

sistemul de corespondenþã. El constituie, de fapt, elementul de individualizare a întregului sistem.

Este interzisã încãlcarea regulilor ce stau la baza acestui sistem de corespondenþã. Orice deviere de la

aceste reguli va conduce la o deformare a identitãþii Regiei.

2. Elemente constitutiveElementele constitutive ale sistemului de corespondenþã sunt: foile de corespondenþã, plicurile ºi etichetele.

3. Foile de corespondenþã

Foile de corespondenþã au format A4 sau A5, sunt tipizate, pot fi redactate în format portrait sau landscape

ºi conþin urmãtoarele elemente de identificare: antetul, nota de subsol ºi blocul de titlu.

Elemente de identificarea) Antetul

Antetul este compus din trei elemente:

rLogo-ul, amplasat în colþul din stânga sus al paginii, la 2,5 cm de marginea stangã, având dimensiunile 2

x3,7 cm;

rSigla aferentã certificãrilor obþinute de R.A.D.E.T. Bucureºti, amplasatã în partea din dreapta sus a paginii, la

2 cm de marginea dreaptã, având dimensiunile de 2,3x2,3 cm;

rDatele firmei, amplasate în continuarea logo-ului, compuse din:

r denumirea firmei (scrisã Arial, majuscule, caracter 14, roºu, bold, italic, centrat);

r date de identificare a firmei (scrise Arial, caracter 8, albastru, bold, centrat);

rLinia de delimitare, aliniatã la 2,5 cm de marginea din stânga, amplasatã sub logo ºi datele firmei (de lungime

18 cm, de grosime 1 1/2 , albastrã).

rÎn cazul utilizãrii altui format decât cel standard (portrait), antetul va fi centrat, pãstrându-se poziþionarea în

marginea superioarã a paginii, astfel încât sã fie primul element parcurs la vizualizare.

rToate elementele antetului se vor utiliza grupate, ca imagine compactã, pentru a se evita alterarea formei

corecte.

Page 11: Manual Identitate Vizuala RADET

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Pagina 11

Sistemul de corespondenþã

b) Nota de subsol

Are rolul de a personaliza foaia de corespondenþã prin urmãtoarele elemente:

rDenumirea Direcþiei/Diviziei (majuscule, font Arial, caracter 8, albastru, bold, aliniat stânga);

rDenumirea Serviciului/Biroului din subordinea Direcþiei/Diviziei (majuscule, font Arial, caracter 8, albastru,

bold, aliniat stânga);

rNumele, prenumele ºi funcþia persoanei care a întocmit documentul (majuscule, font Arial, caracter 8,

albastru, bold, aliniat stânga);

rData la care a fost întocmit documentul (font Arial, caracter 8, albastru, bold, aliniat stânga);

rTelefon ºi fax (font Arial, caracter 8, albastru, bold, aliniat stânga);

rAdresa de web ºi de e-mail a instituþiei/compartimentului /persoanei care a întocmit documentul.

c) Blocul de titlu

Cuprinde date referitoare la expeditorul, destinatarul ºi conþinutul corespondenþei. Blocul este aliniat la 6.2

cm de marginea din stânga (scris cu font Arial, caracter de 12, bold) ºi inclus într-un tabel cu douã coloane (cu

liniile invizibile):

rprima coloanã cuprinde câmpurile de identificare, scrise cu font Arial, caracter 12, bold;

ra doua coloanã va cuprinde datele aferente ce se vor completa ulterior, font Arial, caracter 12, fãrã stilizãri.

Blocul se încheie cu elementul de delimitare, respectiv linia albastrã, de grosime 11 ºi lungime egalã cu

lungimea tabelului, aliniatã corespunzãtor acestuia.

d) Tipologie

Foile de corespondenþã folosite în cadrul R.A.D.E.T. Bucureºti sunt: foaie de corespondenþã internã; foaie

de corespondenþã externã; foaie de fax; foaie simplã cu antet.

Foaia de corespondenþã internã se foloseºte în cazul: RADET →RADET.

Foaia de corespondenþã externã se foloseºte în cazul:RADET →Persoane fizice sau juridice.

e) Reguli de redactare

Blocul de titlu al foii de corespondenþã internã va cuprinde aceleaºi elemente standard enunþate la pct. 3

(pagina anterioarã) ºi 6 rânduri reprezentând: numãrul de înregistrare, emitentul, destinatarul, persoana (dupã

caz), subiectul ºi numãrul de pagini.

Nr. :

De la:Cãtre:În atenþia:SUBIECT:Nr. pagini:

Page 12: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 12

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Sistemul de corespondenþã

Blocul de titlu al foii de corespondenþã externã va cuprinde aceleaºi elemente standard enunþate la pct. 3

(pagina anterioarã) ºi 6 rânduri reprezentând: numãrul de înregistrare, destinatarul, adresa, persoana (dupã

caz), subiectul ºi numãrul de pagini.

Nr.

Destinatar:Adresa:În atenþia:SUBIECT:Nr. Pagini:

Cu stimã,

FUNCÞIA,NUME Prenume(semnãtura)

Exemple de foaie de corespondenþã internã ºi foaie de corespondenþã externã se gasesc în ANEXA 1.

4. Plicurile

Plicurile utilizate în corespondenþã R.A.D.E.T. Bucureºti sunt tipizate ºi conþin urmãtoarele elemente de

identificare: sigla, denumirea Regiei, numele ºi adresa expeditorului, numele ºi adresa destinatarului.

a) Elemente de identificare

rlogo-ul - amplasat în partea stânga sus, dimensiune 2/3,7 cm;

rdenumirea Regiei - amplasatã în continuarea siglei, scrisã cu font Arial, 14, bold, italic, marcatã prin linia de

delimitare superioarã ºi inferioarã (albastrã);

rnumele ºi adresa expeditorului - amplasate în stânga sus, font Arial, 12, bold, italic.

rnumele ºi adresa destinatarului - amplasate în dreapta jos, font Arial,12, bold, italic;

rdatele corespunzãtoare acestor câmpuri se vor completa cu font Arial, 12, fãrã alte stilizãri.

Foaia simplã cu antet se foloseºte în redactarea unor documente care au un format standard (ex: minuta, convocare).

În întreaga corespondenþã R.A.D.E.T. Bucureºti se va folosi numai fontul ARIAL, style „Normal“,

de culoare negru (automatic color).

Blocul de text reprezentând conþinutul va fi redactat cu caractere româneºti (diacritice) de 12, fãrã alte

elemente de stilizare, la 1½ rânduri ºi se va alinia la 2,5 cm de marginea din stânga a foii. Marginea din partea

dreaptã poate avea minimum 1 cm. Se recomandã folosirea opþiunii „Justify“ pentru un aspect de ansamblu

compact ºi curat al paginii, având ca linii de ghidare marginile permise.

Stilizãrile vor fi utilizate în blocul de text reprezentând conþinutul doar în cazurile în care este necesarã o

evidenþiere deosebitã a unor elemente de conþinut.

În încheiere, se va aplica, de preferinþã, urmãtoarea formulã la expeditor:

Page 13: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 13

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Sistemul de corespondenþã

b)Tipologie

Plicurile folosite în corespondenþã RADET sunt de trei tipuri în funcþie de dimensiunile acestora:rtip A5;rtip 11/22;rtip 11/16.

Exemple de plicuri se gãsesc în ANEXA 2.

5. Etichetele

Etichetele se folosesc pentru personalizarea dosarelor, bibliorafturilor, casetelor, cutiilor ºi a altor materiale

de biroticã ºi papetãrie.

Etichetele au urmãtoarele elemente de identificare:

rChenar – de culoare neagrã, grosime 4 1 pt.;

rLogo/Sigla – centratã în partea de sus a etichetei, la 0,5 cm de marginea superioarã a acesteia, de

dimensiuni 2/ 3,7 cm;

rLinia de delimitare – de culoare roºie, amplasatã sub sigla, de grosime 6 pt, de lungime egalã cu

lungimea etichetei;

rNota de identificare – amplasatã sub linia de delimitare ºi care cuprinde: temã, volumul, compartimentul,

scrise cu caractere font Arial, 12, bold, majuscule.scrise cu caractere font Arial, 12, bold, majuscule.

Dimensiunile etichetelor variazã în funcþie de suport ul pe care sunt amplasate:

r10/ 11,5 cm în cazul etichetelor pentru dosare, cutii;

r5/ 16,5 cm în cazul etichetelor pentru bibliorafturi;

r4,5/ 7 cm în cazul etichetelor pentru diverse materiale consumabile .

Page 14: Manual Identitate Vizuala RADET

4. ALTE MATERIALE DE COMUNICARE ORGANIZAÞIONALÃ

q

q

q

q

q

NOTÃ INTRODUCTIVÃ

ECUSOANE

CÃRÞI DE VIZITÃ

ECUSONUL DE UNIFORMÃ

ÎNSCRISUL DE UNIFORMÃ

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Page 15: Manual Identitate Vizuala RADET

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

qNOTÃ INTRODUCTIVÃ

Elementele de identificare se împart în:

qElemente obligatorii pentru toþi angajaþii R.A.D.E.T. Bucureºti: ecusoanele;

qElemente obligatorii pentru anumite categorii de angajaþi R.A.D.E.T. Bucureºti: ecusonul de

uniformã ºi înscrisul de uniformã;

qElemente facultative, dar care trebuie sã aibã o formã standard pentru toate persoanele care le

deþin: cãrþile de vizitã.

qECUSOANE

Ecusoanele RADET sunt dezvoltate pe orizontalã ºi au dimensiunile 5,3/ 9 cm. Elementele componente

ale ecusoanelor sunt:

qLogo-ul - dimensiuni 1,6/ 2,8 cm, amplasat în partea stângã a ecusonului, astfel încât d =d =0,4 cm;1 2

qFotografie – dimensiuni 2,3/ 2,4 cm, amplasatã în partea dreaptã a ecusonului, astfel încât d =d =0,4 3 4

cm;

qNUME ºi PRENUME angajat – font Arial, 18, bold, centrat scrise cu alb pe banda roºie de lãþime 1,2

cm ºi lungime egalã cu lungimea ecusonului;

qNumãr marcã angajat – font Arial, 10, bold, scris cu alb pe o bandã albastrã de lãþime 0,6 cm ºi

lungime 2,2 cm.qFuncþia/ Serviciul/Biroul – font Arial, 9, bold, centrat, amplasate sub celelalte elemente, astfel încât

d =0,4 cm;5

2 Suportul pe care este inscripþionat este carton Mediaprint, 120 g/m .

Recomandare: Ecusoanele se tipãresc color. Dacã acest lucru nu este posibil, pot fi utilizate ºi în variantã alb-negru.

qCÃRÞI DE VIZITÃ

Cãrþile de vizitã folosite de personalul RADET au dimensiune unicã de 5/9 cm. Elementele componente

ale cãrþilor de vizitã sunt urmãtoarele:

qlogo-ul - dimensiune 0,9/2,9 cm, amplasat în partea stângã sus a cãrþii de vizitã, astfel încât

d =d =0,4 cm;1 2

qnumele regiei – font Arial, 9, bold, majuscule, scris cu roºu, amplasat în continuarea siglei, astfel

încât d =0,4 cm;4

qnume ºi prenume – font Arial Black, 10, scrise cu albastru, la 1 cm sub siglã, aliniate cu aceasta, astfel

încât d =0,4 cm;3

qfuncþia/ Serviciul/Biroul – font Arial Narrow, 7, scrise cu albastru sub Nume ºi prenume, aliniate cu

acestea, astfel încât d =0,4 cm;3

qadresa, telefoane – Arial Narrow, 8, albastru, scrise în partea dreaptã a cãrþii de vizitã, aliniate cu

nume ºi prenume, la 4,9 cm de marginea din stânga (sau la 0,4 de centru), scrise în blocuri distincte,

la 0,5 cm unul de altul.2 Suportul pe care sunt inscriptionate este carton mediaprint de 120g/m .

Exclus printarea/tipãrirea alb-negru.

Exemplu de cãrþi de vizitã se aflã în ANEXA 3.Pagina 15

Alte materiale de comunicare organizaþionalã

Page 16: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 16

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Alte materiale de comunicare organozaþionalã

qECUSONUL DE UNIFORMÃ

Ecusonul de uniformã este compus din sigla R.A.D.E.T. Bucureºti de dimensiune 9 /5 cm, amplasat

de regulã pe pieptarul salopetelor, central sau pe faþa hainelor de serviciu, în partea dreaptã.

Ecusonul de uniformã este obligatoriu pentru toþi angajaþii R.A.D.E.T. Bucureºti care deþin uniforme de

serviciu, precum ºi pentru angajaþii care desfãºoarã activitãþi de relaþii cu publicul (salariaþii SCRMMRP, casierii,

cititorii de contoare).

qÎNSCRISUL DE UNIFORMÃ

Înscrisurile de uniformã conþin iniþialele Regiei, folosesc caractere majuscule, font Arial 220, bold.

Acestea sunt plasate pe spatele obiectelor de îmbrãcãminte, care compun uniforma de serviciu, la nivelul

omoplaþilor, ºi au culoare albastrã sau roºie .

Înscrisul de uniformã este obligatoriu pentru toþi angajaþii RADET care deþin uniforme de serviciu.

Page 17: Manual Identitate Vizuala RADET

5. PRINCIPALELE ELEMENTE DE SEMNALIZARE

q

q

q

q

q

q

SISTEM DE SEMNALIZARE

PLÃCUÞE DE FIRMÃ

PANOURI DE SEMNALIZARE LUCRÃRI

SEMNALISTICÃ AUTO

PLÃCUÞE DE UªI

PANOURI ZONÃ INTRARE

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Page 18: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 18

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Principalele elemente de semnalizare

qSISTEMUL DE SEMNALIZARE

Sistemul de semnalizare contribuie la consolidarea identitãþii vizuale a regiei ºi la individualizarea

imaginii acesteia.

Logo-ul R.A.D.E.T. este principalul element vizual care intrã în componenþa sistemului de semnalizare,

conferind imaginea distinctã a acestuia.

Sistemul de semnalizare este diferit pentru exterior, interior ºi zonele de intrare.

În exterior sistemul de semnalizare se referã pe de o parte la semnalizarea clãdirilor/sediilor firmei

(plãcuþe de firmã), la semnalizarea stradalã (panouri de semnalizare lucrãri) ºi la semnalizarea maºinilor ºi

utilajelor ce aparþin instituþiei (semnalisticã auto).

În interior, sistemul de semnalizare se referã la semnalizarea diferitelor departamente din firmã pentru a

facilita accesul publicului (prin plãcuþe/afiºe de uºi).

În zonele de intrare semnalizarea trebuie sã ofere informaþii schematice de orientare generalã privind

repartiþia birourilor pe clãdire ºi pe etaje (prin panouri sau spaþii de afiºare în zonele de intrare).

qPLÃCUÞE DE FIRMÃ

Plãcuþele de firmã sunt poziþionate deasupra intrãrilor principale ale sediilor R.A.D.E.T. Bucureºti sau,

unde spaþiul nu permite, în zona vizualã accesibilã de la înãlþimea medie a unei persoane (max. 1,70 m – 1,80

m), în stânga sau în dreapta intrãrii. Dacã ambele laturi permit amplasarea plãcuþelor, este de preferat latura

dreaptã. În situaþia în care nu existã spaþiu adecvat amplasãrii plãcuþelor, poate fi utilizatã ca suport uºa

principalã de acces, dacã acest lucru este posibil în condiþii de siguranþã pentru accesul persoanelor în incinte.

Plãcuþele pot avea dimensiuni diferite în funcþie de amplasamentul imobilelor ºi cuprind:

qNumele regiei – scris în partea superioarã, centrat, majuscule, italic, bold;

qLogo-ul regiei - pozitionat sub nume, centrat;

qDenumirea sediului – centrat;

qAdresa sediului – centrat;

Pentru Punctele Termice se vor trece atât denumirea PT-ului (cu adresã), cât ºi denumirea Secþiei de care

aparþin (cu numerele de telefon).

La toate sediile R.A.D.E.T. Bucureºti, al cãror program prezintã interes pentru clienþi, se va afiºa

vizibil programul de lucru.

qSEMNALISTICÃ AUTO

Semnalistica auto se referã la inscripþionãrile pe autovehiculele ºi utilajele ce aparþin firmei. Marcarea

autovehiculelor ºi a utilajelor se va face cu ajutorul autocolantelor. Acestea au dimensiunea variabilã, în funcþie

de gabaritul autovehiculului, variind între 20 ºi 50 cm, ºi sunt de culoare albastrã.

Page 19: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 19

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Principalele elemente de semnalizare

qPANOURI DE SEMNALIZARE LUCRÃRIAceste panouri se folosesc pentru semnalizarea unor ºantiere de lucru ale regiei. Panourile sunt de douã

tipuri: panou de identificare a obiectivului (pentru investiþii); panou de delimitare a lucrãrii/ ºantierului de lucru.

Panoul de identificare a obiectivului trebuie sã respecte prevederile ordinului MLPAT 63/1998 ? (a se verifica

dacã a suferit modioficãri sau a fost abrogatã), ºi anume:

qDimensiunea minimã a panoului sã fie de 60x90cm, confecþionat din materiale rezistente la intemperii

ºi afiºat la loc vizibil pe toatã perioada lucrãrii.

qLiterele sã aibã înãlþimea minimã de 5 cm;

qPe panou sã fie inscripþionate: denumirea ºi adresa obiectivului, beneficiarul investiþiei, proiectantul

general, constructorul, numãrul autorizaþiei de construire, data eliberãrii, cine a eliberat-o, termenul

de execuþie a lucrãrilor prevãzut în autorizaþie, data începerii construcþiei, data finalizãrii construcþiei.

Panoul de delimitare a lucrãrii are inscripþionate numele Regiei, logo-ul, denumirea secþiei care lucrazã ºi

numerele de telefon ale secþiei - toate acestea sunt centrate. Acest tip de panou se utilizeazã doar dacã lucrãrile

sunt efectuate cu personal aparþinând R.A.D.E.T.

qPLÃCUÞE DE UªI

Plãcuþele de uºi au format A4 ºi conþin urmãtoarele elemente:

qNumãrul încãperii - Arial Black, 36, fonturi albe (transparente) aplicate pe o bandã albastrã de

lungime 9 cm ºi lãþime 4,7 cm; distanþa între bandã ºi marginea superioarã a colii este de 0,9 cm;

qDenumirea încãperii – Arial Black, 48, fonturi albe (transparente) aplicate pe o bandã roºie de

lungime egalã cu lungimea colii A4 ºi lãþime 6,7 cm; distanþa dintre bandã ºi marginea superioarã a

colii este de 5,2 cm;

qNUME ºi prenume, persoana cu funcþie de conducere- stânga jos, majuscule (mai puþin prenumele),

Arial Black, 28, albastru;

qFuncþie persoana de conducere, Arial Black, 20, albastru;

qComponenþa serviciu/ birou (NUME ºi prenume,) salariaþi - dreapta jos, caractere 28 sau 20, Arial

Black, albastru.

qPANOURI ZONE INTRARE

Panourile din zonele de intrare au rolul de a direcþiona persoanele care intrã în sediile R.A.D.E.T.

Bucureºti. Pentru a-ºi putea îndeplini rolul, ele trebuie amplasate într-un loc vizibil.

Panourile cuprind informaþii cu privire la modul de poziþionare a diverselor compartimente în sediul în

care sunt amplasate, pe etaje. Ele trebuie sã conþinã obligatoriu:

qNumãrul încãperii/camerei/biroului;

qDenumirea compartimentului funcþional care se aflã în aceastã încãpere;

qInteriorul;

qEtajul pe care este amplasatã.

Page 20: Manual Identitate Vizuala RADET

6. PRINCIPALELE MODALITÃÞI DE PROMOVARE A IMAGINII R.A.D.E.T.

q

q

q

q

q

PREZENTARE POWER POINT

FLYERE PUBLICITARE

BROªURI

MATERIALE PROMOÞIONALE

MAPE DE PREZENTARE

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Page 21: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 21

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Principalele modalitãþi de promovare a imaginii R.A.D.E.T.

q PREZENTARE POWER POINT

Trãim într-o erã vizualã, în care imaginile joacã un rol primordial, creând imaginea instituþiei ?i modul în

care ea î?i construie?te mesajul cãtre consumatori. Totodatã, imaginile atrag atenþia ?i transmit mesaje.

Imaginile folosite în prezentãri trebuie sã fie autentice ºi sã prezinte situaþii reale, cu angajaþi portretuzaþi în

câmpul muncii, în vederea atenuãrii notei impersonale pe care o creeazã instalaþiile tehnice specifice activitãþii

R.A.D.E.T. Bucureºti.

Pentru o calitate cât mai bunã a imaginilor folosite, se pot utiliza modalitãþi de prelucrare ?i corecþii de

culoare, pentru a curãþa fotografiile ºi pentru a le da un aspect mai plãcut ºi de calitate.

De asemenea, imaginile folosite în comunicarea publicitarã vor fi gândite pentru a ilustra cât mai bine ideile

?i conceptele care stau la baza campaniilor de comunicare.

Imaginile folosite în procesul de comunicare trebuie sã fie autentice ºi selectate astfel încât sã

prezinte situaþii reale ºi sã înfãþiºeze o instituþie modernã. De asemenea, acestea trebuie sã conþinã

amprenta umanã, sã inspire o manierã dinamicã ºi optimistã, dar, în acelaºi timp, sã punã accent pe

detalii.

Prezentãrile Power Point reprezintã un mod convingãtor de caracterizare a regiei. Acestea trebuie sã

aibã o structurã clarã ?i design unitar, elemente ce creazã o identitate vizualã bine conturatã a Regiei ?i atrag

atenþia asupra conþinutului prezentat.

La modul general, prezentarea Power Point trebuie sã conþinã urmãtoarele elemente:

- pagina de titlu;

- pagina de cuprins;

- slide-uri de prezentare:

- pagina de capitol;

- pagina de subcapitol;

- pagini cu grafice;

- pagina de final.

Fiecare paginã a unei prezentãri Power Point sau cel puþin prima sau ultima, va purta însemnele Regiei

astfel:

- denumirea desfãºuratã ori acronimu;l

- sigla;

- datele de contact;

- persoana ºi/sau serviciul care a realizat materialul; funcþia persoanei;

- data la care a fost creat/modificat.

Poate fi utilizatã, la alegere, fie numai sigla, fie numai acronimul, sau ambele în ordinea enunþatã în

capitolele anterioare (sigla - denumirea).

În cadrul prezentãrilor se va utiliza fontul Arial, Normal.

Pentru ca prezentarea sã fie cât mai sugestivã, se pot insera pe slide-uri, în cadrul prezentãrii, imagini

sugestive care au legaturã cu subiectul prezentat.

Page 22: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 22

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Principalele modalitãþi de promovare a imaginii R.A.D.E.T.

q FLYERE PUBLICITARE

În realizarea machetei unui pliant publicitar existã câteva caracteristici de care se þine cont în mod

deosebit.

Ca regulã generalã, se recomandã ca, în pliant, culorile folosite sã fie identice cu cele din logo, însã

dispunerea ºi alãturarea lor poate varia. Pentru un contrast bun se pot folosi culori complementare sau nuanþe

de gri.

De asemenea, trebuie respectate ºi verificate urmãtoarele reguli ºi aspecte:

- utilizarea în mod corect a logo-ului;

- expunerea în condiþii de maximã vizibilitate ºi lizibilitate a însemnelor ºi elementelor de imagine a

R.A.D.E.T. Bucureºti;

- obþinerea unui conþinut accesibil segmentului vizat, pe baza determinãrii publicul þintã (ex.: pliante

de promovare, pliante utilitare cuprinzând informaþii de interes public, pliante cu anunþuri);

- realizarea, sortarea ºi prelucrarea imaginilor;

- formularea clarã a mesajului, astfel încât sã fie u?or de asimilat ?i de reþinut;

- prelucrarea informaþiilor secundare.

La redactarea textelor se va considera cu prioritate utilizarea fontului Arial, Normal. Sunt însã permise

modificãri ale fontului în blocurile de text (nu ºi în elementele de identitate), ale dimensiunii fontului ºi

aplicarea unor filtre, stilizãri, efecte grafice ºi vizuale diverse cu urmãtoarele condiþii:

- sã nu afecteze caracterul lizibil ºi vizibilitatea însemnelor companiei;

- sã nu modifice culorile siglei;

- sã nu aducã modificãri de structurã elementelor de identitate ºi sã nu modifice fundamental

conceptul de imagine definit prin prezentul manual.

Dupã realizarea flyerului, acesta trebuie pregãtit pentru tipografie. În acest sens, macheta pentru tipar

trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinþe:

- formatul documentului trebuie sã fie: PDF, TIFF, PSD, EPS, CDR;

- rezoluþia: 300 DPI;

- modul de culoare folosit (inclusiv pentru imaginile din document): CMYK / CMYK + Pantone /

Pantone;

- fi?ierul trimis trebuie sã se încadreze în coala de tipar: 210 x 297 mm (A4), 14,8 x 21 (A5); în

funcþie de tematica flyerului se pot utiliza diverse formate, de la cel clasic de coalã A4 sau A5, la

formatul triptic, doorknob sau custom made;

Page 23: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 23

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Principalele modalitãþi de promovare a imaginii R.A.D.E.T.

- imaginile vor fi embedate (încapsulate) în fi?ierul trimis;

- fonturile sã fie convertite la curbe;

- culoarea textului sau a liniilor fine negre trebuie sã fie negru K, nu negru din CMYK;

- în jurul flyerului trebuie sã existe o margine suplimentarã exterioarã (bleed) de 3 mm de aceea?i

culoare pentru tãiere.

- în afarã de aceastã margine trebuie sã mai existe o margine interioarã de 3 mm în care sã nu

existe text. Aceastã margine de 3 + 3 mm este valabilã pentru cele 4 laturi ale flyerului.

Exemplu: pentru un flyer A5 (dimensiune produs finit 14.8 cm / 21 cm), se adaugã 3 mm pe toate cele

4 laturi ajungând la o machetã de 15.4 cm / 21.6 cm. În interiorul flyerului vor fi lasati 3 mm pe fiecare

laturã, rezulând o zonã pentru text de 14.2 cm / 20.4 cm.

2Flyerul se va tipãri pe carton mediaprint cretat pe ambele feþe de minimum 120g/m .

q BROªURI

Broºurile reprezintã o modalitate eficientã de comunicare între R.A.D.E.T. ºi consumatorii sãi, prin

intermediul cãrora Regia evidenþiazã anumite servicii sau produse pe care le oferã clienþilor sãi. Broºurile pot fi

printate într-una, douã sau patru culori.

Broºurile pot fi tipãrite în trei formate uzuale:

-A3 deschis / A4 închis (420 x 297/210 x 297 mm);

-A4 deschis / A5 închis (210 x 148/105 x 148 mm);

-A5 deschis / A6 închis (105 X 148 / 52 X 74 mm).

Conþinutul ºi grafica broºurilor trebuie sã evidenþieze atât identitatea R.A.D.E.T. Bucureºti, cât ºi

produsul sau serviciul care urmeazã a fi promovat. Se aplicã aceleaºi reguli enunþate în secþiunea Flyere.

În concluzie, broºurile constituie un instrument de prezentare sau de promovare cu ajutorul cãrora se pot

evidenþia serviciile /produsele pe care R.A.D.E.T. le oferã, dar pot oferi ºi informaþii importante asupra activitãþii,

precum ºi beneficiile pe care le oferã sistemul centralizat de termoficare. În realizarea broºurilor se vor folosi

cuvinte legate de domeniul de activitate a R.A.D.E.T. Bucureºti; termenii vor fi clar definiþi pentru a capta atenþia

consumatorilor ºi a-i face sã fie receptivi la mesajul transmis.

Un mod eficient de a implementa conþinutul sunt „bulett point-urile“ care ajutã cititorul sã scaneze

informaþia în loc sã parcurgã tot textul pânã la final.

Întregul conþinut al broºurii trebuie sã fie convingãtor, sã inspire încredere în ceea ce oferã R.A.D.E.T.

Bucureºti ºi, totodatã, calitate ºi profesionalism.

Reguli generale privind layout-ul (macheta) broºurii:

- Coperta 1 trebuie sã fie simplã ºi directã, cu titlul broºurii ºi imagini localizate în jumãtatea de sus

Page 24: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 24

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Principalele modalitãþi de promovare a imaginii R.A.D.E.T.

astfel încât, în orice poziþie ar fi aºezatã broºura, sã fie uºor de citit ºi înþeles. Coperta 2 va conþine informaþii

referitoare la specificul R.A.D.E.T., coperta 3 va conþine bibliografie, recomandãri ºi/ori parteneriate, iar

coperta 4 logo-ul Regiei ºi datele de contact precum: adresa, telefon, fax, e-mail, etc. Elementele de

identitate instituþionalã pot fi utilizate ºi pe coperta 1.

Conþinutul cuprins în paginile din interiorul broºurii va fi conform regulilor de redactare a textelor de

promovare/informare.

Se vor utiliza, în mod obligatoriu, caracterele româneºti (diactiticele). Aici sunt prezentate pe larg

informaþiile legate de produsul/serviciul supus atenþiei consumatorilor.

Broºura va fi redactatã întotdeauna cu fontul Arial, de dimensiuni variable, în funcþie de caz, cuprinse

între 10 ºi 48 de puncte.

În ceea ce priveºte imaginile/fotografiile, acestea vor fi plasate astfel:

q la începutul textului (în partea superioarã a paginii);

q în partea inferioarã a paginii;

q în text, numai dacã fotografiile sunt legate strict de conþinutul acestuia ºi însoþite de

explicaþii.

Elementele vizuale (fotografii, grafice, hãrþi ) nu trebuie încadrate astfel încât sã fie multiplu al lãþimii

coloanei de text. Altfel spus, nu este permisã prezenþa textului în lateralele unui element vizual.

Dacã sunt utilizate hãr?i, acestea vor fi plasate în partea inferioarã a paginii.

Tabelele ºi graficele vor fi plasate tot în partea inferioarã a paginii (dacã sunt în strânsã legãturã cu

textul, atunci ele vor fi plasate în cadrul acestuia).

Numerotarea paginilor

Numerotarea paginilor se face în colþul exterior al paginii.

Numerotarea paginii constã în: numãrul paginii, numele bro?urii ?i, dacã este necesar, numele

capitolului. Aceste elemente pot fi separate printr-o linie verticalã.

q MATERIALE PROMOÞIONALE

Obiectele promoþionale reprezintã suportul fizic al imaginii R.A.D.E.T..

Calitatea acestor obiecte este esenþialã, pentru cã ele evidenþiazã imaginea regiei în modul cel mai

palpabil.

Inscripþionarea obiectelor promoþionale constã în logo-ul R.A.D.E.T. sau logo-ul ºi acronimul Regiei,

inscripþionate cu fontul Arial.

Page 25: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 25

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Principalele modalitãþi de promovare a imaginii R.A.D.E.T.

q MAPE DE PREZENTARE

Mapele de prezentare trebuie sã conþinã obligatoriu însemnele Regiei astfel:

- denumirea desfãºuratã ori acronimul;

- logo/sigla;

- datele de contact;

Poate fi utilizatã, la alegere, fie numai sigla, fie numai acronimul, sau ambele în ordinea enunþatã în

capitolele anterioare (sigla - denumirea).

În realizarea mapelor se va utiliza fontul Arial.

Specificaþii tehnice

rDimensiune mapa prezentare (format închis): închisã 310 mm înãlþime x 218 mm lãþime ;

desfãºuratã 310 mm înãlþime x 436 mm lãþime (441 mm lãþime, dacã are big dublu la mijloc,

respectiv cotor de 5 mm);

rHârtie folositã: carton mediaprint/300 g mat/silk/lucios;

rMapele de prezentare pot avea în interior un buzunar aplicat cu fante pentru cãrþi de vizitã;

rMapele de prezentare pot fi plastifiate lucios/mat sau lãcuite selectiv;

rMapele de prezentare se pot face cu dublu big - cotor de 4-5 mm (încap 20-25 coli A4) sau cu

un singur big (încap 5-9 coli A4).

rFiºierele trebuie sã aibã unul dintre formatele:.CDR, .AI, .PSD, TIFF/JPEG /PDF;

rRezolutia imaginilor: minimum 300 DPI – CMYK;

rBleed (margine suplimentarã) de 2-3 mm (doar în cazul în care se doreºte tãierea marginii

albe).

Exemplu de mape de prezentare se aflã în ANEXA 4.

Page 26: Manual Identitate Vizuala RADET

7. ANEXE

q

q

q

q

FOI DE CORESPONDENÞÃ

CÃRÞI DE VIZITÃ

PLICURI

MAPE DE PREZENTARE

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Page 27: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 27

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Anexe

Nr.

De la:

Cãtre:

In atenþia:

SUBIECT:

Nr. pagini:

DIRECTOR GENERAL ÎNTOCMIT

FUNCTIA

DATA

TELEFON

Cu stimã,

FUNCÞIA,

NUME Prenume

(semnãtura)

ANEXA 1: FOAIE DE CORESPONDENÞÃ INTERNÃ

Page 28: Manual Identitate Vizuala RADET

Nr.

Dstinatar:

Adresa:

In atenþia:

SUBIECT:

Nr. pagini:

DIRECTOR GENERAL ÎNTOCMIT

FUNCTIA

DATA

TELEFON

Pagina 28

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Anexe

Cu stimã,

FUNCÞIA,

NUME Prenume

(semnãtura)

ANEXA 1: FOAIE DE CORESPONDENÞÃ EXTERNÃ

Page 29: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 29

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Anexe

REGIA AUTONOMÃ DE DISTRIBUÞIEA ENERGIEI TERMICE BUCUREªTI

NUME PrenumeFuncþia

Str.Cavafii Vechi nr. 15Sector 3, Bucureþti

Tel:Fax:Mobil:E-mail:

ANEXA 3: CÃRÞI DE VIZITÃ

REGIA AUTONOMÃ DE DISTRIBUÞIEA ENERGIEI TERMICE BUCUREªTI

EXPEDITOR - NUME Prenume

DESTINATAR - NUME Prenume

ANEXA 2: PLICURI

Page 30: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 30

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Anexe

ANEXA 4: MAPE DE PREZENTARE

RADETRADETRADET

BU

CU

RE

ªT

I

REGIA AUTO

NOM

à DE DISTRIBUÞIEA ENERG

IEI TERMICE BUCUREªTI

Concept ºi ilustraþie: C

armen Iordache, S

erviciul Com

unicare, Relaþii cu M

ass-Media, R

elaþii cu Publicul, noiem

brie 2011, C

opyright: RA

DE

T B

ucureºti©

Page 31: Manual Identitate Vizuala RADET

Pagina 31

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALÃ RADET

Anexe

BUCURESTI

RE

GIA

AU

TON

OM

à D

E D

ISTR

IBU

ÞIE

A E

NE

RG

IEI

TER

MIC

E B

UC

UR

TI

Str

. C

av

afi

i V

ec

hi n

r. 1

5, s

ec

tor

3,

Bu

cu

reº

tiTe

l. 0

37

2.1

48

.00

0 (

ce

ntr

ala

), F

ax

0

21

.31

2.3

0.1

8, T

ELV

ER

DE

08

00

82

00

02

Page 32: Manual Identitate Vizuala RADET

Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3BucureºtiTel: 0372 148000Fax: 021 312 30 [email protected]

REGIA AUTONOMÃ DE DISTRIBUÞIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREªTI

Concept ºi ilustraþie: Carmen Iordache, Serviciul Comunicare, Relaþii cu Mass-Media, Relaþii cu Publicul, aprilie 2013, Copyright: RADET Bucureºti©


Recommended