+ All Categories
Home > Education > MAI Departamentul Schengen

MAI Departamentul Schengen

Date post: 12-Jan-2015
Category:
Upload: claudiu-d
View: 335 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
Description:
 
57
1 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administraţiei şi internelor, Gabriel Berca Bucureşti, 19 aprilie 2012 Nr. 100. ANEXĂ REGULAMENT
Transcript
Page 1: MAI Departamentul Schengen

1

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului

Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,

aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale

Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului

Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările

ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului

Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, prevăzut în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Gabriel Berca

Bucureşti, 19 aprilie 2012

Nr. 100.

ANEXĂ

REGULAMENT

Page 2: MAI Departamentul Schengen

2

de organizare şi funcţionare a Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii

internaţionale

CAPITOLUL I

Dispoziţii generate

Art. 1. - (1) Departamentul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale,

denumit în continuare Departamentul, este constituit şi funcţionează în baza prevederilor

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea

Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu

modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura

organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi

completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului

instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării

fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen, cu modificările şi completările

ulterioare.

(2) Departamentul reprezintă structura de specialitate din cadrul Ministerului

Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, fără personalitate juridică, cu

competenţe teritoriale generale privind coordonarea activităţilor unităţilor din aparatul central,

a instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea sau coordonarea MAI, în domeniul Schengen,

al afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Departamentul coordonează şi monitorizează îndeplinirea tuturor condiţiilor

necesare aplicării integrale a prevederilor Acordului Schengen privind eliminarea treptată a

controalelor la frontierele comune şi ale Convenţiei de aplicare a acestuia, precum şi a

celorlalte prevederi specifice acquis-ului Schengen, definit prin actele legislative europene.

(4) Departamentul coordonează şi monitorizează activităţile desfăşurate de instituţiile

şi autorităţile cu responsabilităţi în domeniu, în conformitate cu Strategia naţională privind

aderarea la Spaţiul Schengen, Planul indicativ privind Facilitatea Schengen, denumit în

continuare Plan Indicativ, Planul de acţiune Schengen şi Strategia naţională de management

integrat al frontierei de stat a României.

(5) Diagrama de relaţii a Departamentului este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Departamentul este coordonat de un şef al Departamentului.

{2) Şeful Departamentului coordonează întreaga activitate a acestuia şi îl reprezintă în

relaţiile cu celelalte unităţi din aparatul central, cu instituţiile şi structurile aflate în

subordinea/coordonarea MAJ, cu instituţiile şi organismele din afara MAI, precum şi cu cele

din străinătate.

Page 3: MAI Departamentul Schengen

3

(3) Şeful Departamentului exercită funcţiile de preşedinte executiv al Comisiei

naţionale de autoevaluare Schengen, respectiv de preşedinte al Grupului Interministerial

Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat (G.I.R.M.I.F.S.).

(4) Şeful Departamentului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art. 2 lit. m) din

Hotărârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) În baza şi în executarea actelor normative, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului

administraţiei şi internelor, şeful Departamentului emite dispoziţii.

(6) Şeful Departamentului poate delega, în condiţiile legii, prin dispoziţie, atribuţii din

competenţa sa directorului general, directorilor generali adjuncţi sau altor persoane cu funcţii

de conducere din subordine.

Art. 3. - Departamentul are în structura sa Direcţia generală afaceri europene şi relaţii

internaţionale, denumită în continuare DGAERI.

Art. 4. - DGAERI funcţionează în coordonarea Şefului Departamentului ca structură

de specialitate în cadrul aparatului central al MAI, fără personalitate juridică, care asigură

coordonarea generală a activităţilor MAI pentru componenta de administraţie publică şi

pentru componenta de ordine şi siguranţă publică, în domeniul afacerilor europene, al

problematicii Schengen, al relaţiilor internaţionale şi al fondurilor europene, precum şi

punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.

Art. 5. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, DGAERI are competenţă

teritorială generală. DGAERI coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate,

activitatea structurilor de profil, a instituţiilor şi autorităţilor centrale si teritoriale, aflate în

subordonarea sau coordonarea MAI.

(2) DGAERI avizează propunerile de înfiinţare, de reorganizare sau de desfiinţare a

structurilor de afaceri europene şi de relaţii internaţionale, precum şi a structurilor de

gestionare a fondurilor europene din cadrul instituţiilor şi autorităţilor aflate în subordonarea

sau coordonarea MAI.

(3) Pentru coordonarea măsurilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor

vacante din structurile de profil ale instituţiilor sau ale autorităţilor aflate în subordinea ori

coordonarea MAI, DGAERI desfăşoară următoarele activităţi:

a) poate participa la procedura de recrutare, selecţie şi organizare a concursurilor

pentru ocuparea posturilor vacante;

b) avizează bibliografia şi tematica de concurs;

c) desemnează reprezentanţi în cadrul comisiilor de concurs şi de soluţionare a

contestaţiilor, precum şi în cadrul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor de la

nivelul DGAERI, pentru monitorizarea procedurii de concurs.

Art. 6. - (1) DGAERI este structura de contact din cadrul MAI pentru instituţiile

similare din alte state, pentru instituţiile şi organismele Uniunii Europene, Consiliului

Page 4: MAI Departamentul Schengen

4

Europei, ONU, OSCE, NATO, pentru alte organisme internaţionale şi regionale specializate

la care România sau MAI sunt parte.

(2) Pentru acţiunile de colaborare operativă cu organismele europene, internaţionale şi

regionale specializate, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aplicarea

tratatelor internaţionale şi regionale, competenţele în materie revin structurilor aflate în

subordonarea sau coordonarea MAI, conform competenţelor specifice stabilite prin lege si

prevăzute în regulamentele proprii de organizare şi funcţionare, precum şi mandatelor

punctuale, avizate de către DGAERI şi aprobate de către conducerea MAI.

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor stabilite în domeniile

afaceri europene, problematica Schengen, relaţii internaţionale şi fonduri europene, DGAERI

colaborează, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu instituţii şi organisme interne şi

internaţionale. În acest scop, DGAERI este abilitată să menţină legătura cu Ministerul

Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, Ministerul Afacerilor Europene, denumit în

continuare MAEur, cu misiunile diplomatice ale României din străinătate, cu misiunile

diplomatice străine acreditate în ţara noastră, cu alte ministere şi instituţii din administraţia

publică centrală şi locală, cu comisiile de specialitate ale Parlamentului României, cu

Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi cu Administraţia Prezidenţială.

CAPITOLUL II

Organizarea DGAERI

Art. 7. - (1) DGAERI are în structura sa organizatorică următoarele componente:

a) conducerea DGAERI;

b) Serviciul analize şi negocieri UE;

c) Serviciul implementare politici europene;

d) Serviciul reprezentare externă şi relaţii internaţionale;

e) Serviciul pentru administraţie publică;

f) Serviciul fonduri europene;

g) Serviciul protocol şi relaţii consulare;

h) Biroul informaţii clasificate şi secretariat;

i) Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi

comunicaţiilor (CSTIC).

(2) Organigrama DGAERI este prezentată în anexa nr. 2.

Page 5: MAI Departamentul Schengen

5

Art. 8. - Planificarea, precum şi evaluarea activităţilor desfăşurate de DGAERI şi de

structurile acesteia se organizează după cum urmează:

a) la nivelul DGAERI, planificarea şi evaluarea activităţilor se realizează anual;

b) la nivelul serviciilor şi biroului din cadrul DGAERI, planificarea şi evaluarea

activităţilor se realizează semestrial.

CAPITOLUL III

Atribuţiile DGAERI

Art. 9. - DGAERI are următoarele atribuţii generale:

1. elaborează politicile şi obiectivele specifice ale MAI în domeniul afacerilor

europene şi al relaţiilor internaţionale pe cele două componente, administraţie publică şi

ordine şi siguranţă publică, ale structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia,

potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din strategiile naţionale şi din

instrumentele juridice internaţionale la care România este parte;

2. coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau coordonarea

acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene (UE), cu instituţii similare din statele

membre UE şi din alte state, pentru domeniile sale de competenţă;

3. coordonează participarea MAI la procesul de elaborare a politicilor şi legislaţiei

europene, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naţionale şi

îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin României în calitate de stat membru UE, pentru domeniile

sale de competenţă;

4. coordonează activitatea de reprezentare a României la Consiliul Justiţie şi Afaceri

Interne, denumit în continuare JAI, precum şi în comitetele şi grupurile de lucru ale

Consiliului UE, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene, pentru domeniile de

competenţă ale MAI, asigură elaborarea şi pregătirea documentaţiei pentru participare,

inclusiv pe baza propunerilor trimise de către structurile de specialitate din cadrul MAI, şi ţine

evidenţa acţiunilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute;

5. coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislaţiei

naţionale în vigoare cu actele normative europene şi formulează propuneri în vederea

accelerării procesului de transpunere şi implementare pentru domeniile de competenţă ale

MAI;

6. asigură participarea MAI la procesul de notificare către Comisia Europeană a

legislaţiei naţionale care transpune acquis-ul comunitar şi informează Comisia Europeană cu

privire la măsurile luate pentru aplicarea actelor legislative europene, în domeniile de

competenţă ale MAI;

Page 6: MAI Departamentul Schengen

6

7. participă la fundamentarea poziţiilor României în procedurile precontencioase şi

contencioase în faţa instanţelor si a instituţiilor comunitare, pentru domeniile de competenţă

ale MAI;

8. coordonează armonizarea cadrului instituţional şi a capacităţii administrative de

gestionare şi implementare a cerinţelor şi recomandărilor UE în domeniul Schengen;

9. monitorizează şi evaluează stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate de către

autorităţile române şi progresele înregistrate în domeniul Schengen;

10. coordonează procesul de elaborare şi implementare a politicilor, strategiilor şi

programelor din domeniul managementului integrat al frontierei de stat;

11. planifică, organizează, coordonează şi participă la misiunile de evaluare Schengen,

în cooperare cu Secretariatul General ai Consiliului UE şi statele membre UE, în cadrul

procesului de evaluare Schengen;

12. asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin MAI în calitate de autoritate responsabilă,

organism intermediar, autoritate de implementare, după caz, în vederea gestionării fondurilor

europene alocate pentru domeniul afacerilor interne, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

13. organizează, coordonează, monitorizează, asigură şi realizează, în ţară şi în

străinătate, activităţi de cooperare, reprezentare si relaţii internaţionale în domeniile de

competentă ale MAI;

14. coordonează şi, după caz, participă la negocieri, avizează proiectele acordurilor,

convenţiilor şi altor înţelegeri internaţionale propuse spre încheiere structurilor aflate în

subordinea sau coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entităţi aflate sub

jurisdicţia altor state;

15. iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau

autorităţi similare din alte ţări, în conformitate cu principiile politicii externe a României,

asigurând susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu acestea;

16. avizează, sprijină şi coordonează, după caz, acţiunile întreprinse de alte structuri

ale MAI în domeniul relaţiilor internaţionale, în scopul asigurării unităţii şi coerenţei

mesajului transmis de MAI în relaţiile internaţionale;

17. propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea

ia înţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări, asigurând consultarea

altor instituţii în vederea obţinerii avizelor necesare;

18. asigură asistenţa de specialitate în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor

internaţionale pentru instituţiile şi autorităţile din subordinea/coordonarea MAI, instituţiile

prefectului şi autorităţile administraţiei publice locale;

19. coordonează, din punct de vedere tehnic, activităţile desfăşurate de instituţiile

prefectului, în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale;

Page 7: MAI Departamentul Schengen

7

20. realizează evidenţa activităţilor desfăşurate în cadrul relaţiilor de colaborare dintre

structurile MAI, ale activităţilor desfăşurate de structurile aflate în subordinea sau

coordonarea MAI, precum şi celor desfăşurate între autorităţile administraţiei publice locale

cu entităţi similare din alte ţări;

21. Îndeplineşte atribuţiile de protocol, conform legislaţiei în vigoare şi uzanţelor

internaţionale, la activităţile în care este implicată conducerea MAI şi coordonează acţiunile

de protocol în care sunt implicate structuri subordonate MAI;

22. coordonează activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură ai

MAI, cu excepţia măsurilor operative derulate prin intermediul Centrului de Cooperare

Poliţienească Internaţională, denumit în continuare CCPI, din cadrul Inspectoratului General

al Poliţiei Române, denumit în continuare IGPR, şi a măsurilor de protecţie a informaţiilor

clasificate, activitate coordonată şi controlată de către Direcţia Generală de Informaţii şi

Protecţie Internă, denumit în continuare DGIPI;

23. coordonează şi asigură legătura, pe domeniile specifice, cu misiunile diplomatice

şi cu oficiile consulare ale României în alte ţări, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne, de

poliţie, de securitate şi ofiţerii de legătură ai statelor partenere acreditaţi în România;

24. asigură participarea, pe bază de mandat, la reuniunile organismelor naţionale şi

internaţionale în cadrul cărora se stabilesc angajamente şi obligaţii în domeniile

administraţiei, ordinii şi siguranţei publice, precum şi în calitate de reprezentant al MAI la

organismele internaţionale din care România face parte;

25. asigură fundamentarea poziţiei MAI privind participarea personalului la

operaţiunile multinaţionale/misiunile de menţinere a păcii organizate sub egida ONU, UE,

NATO, OSCE etc. şi contribuie la activităţile de organizare a participării personalului MAI la

aceste operaţiuni/misiuni;

26. Îndrumă, coordonează, controlează şi monitorizează activităţile din domeniul său

de competenţă desfăşurate de către structurile de profil ori de personalul desemnat în acest

scop la nivelul unităţilor din aparatul central al MAI, al instituţiilor şi structurilor aflate în

subordinea/coordonarea ministerului şi al unităţilor din subordinea acestora, în limitele şi în

condiţiile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare;

27. Îndeplineşte orice alte atribuţii, stabilite prin acte normative, pentru domeniul său

de activitate.

CAPITOLUL IV

Conducerea DGAERI

Art. 10. - (1) Conducerea DGAERI este compusă din: directorul general, funcţionar

public cu statut special, directorul general adjunct pentru componenta ordine şi siguranţă

Page 8: MAI Departamentul Schengen

8

publică, funcţionar public cu statut special, directorul general adjunct pentru componenta

administraţie publică, funcţionar public.

{2) Directorul general conduce întreaga activitate a DGAERI.

{3) Directorul general adjunct pentru componenta de ordine şi siguranţă publică

conduce activitatea serviciilor stabilite prin dispoziţie a şefului Departamentului.

(4) Directorul general adjunct pentru componenta de administraţie publică conduce

activitatea Serviciului pentru administraţie publică, precum şi a altor servicii stabilite prin

dispoziţie a şefului Departamentului.

(5) Gestionarea fluxului informaţional se realizează potrivit Dispoziţiei zilnice nr. 1 a

directorului general, emisă conform atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, prin care

se stabileşte modul de preluare, circuitul si responsabilitatea în procesarea informaţiilor

primite sau generate la nivelul DGAERI.

Art. 11. - Atribuţiile directorului general sunt stipulate în Fişa postului, prevăzută în

anexa nr. 3.

Art. 12. - În îndeplinirea atribuţiilor de conducere, directorul general:

1. reprezintă DGAERI în relaţiile cu conducerea ministerului, cu conducerile

structurilor similare din celelalte ministere şi instituţii publice;

2. În condiţiile legii, poate delega atribuţii din competenţa sa unor cadre din subordine;

3. numeşte personalul pe funcţiile prevăzute în statul de organizare al DGAERI,

conform normelor de competenţă stabilite în condiţiile legii.

Art. 13. - Directorii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile stipulate în fişele postului,

prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.

Art. 14. - Atribuţiile generale şi specifice ale personalului din cadrul serviciilor şi

biroului aflate în structura DGAERI sunt cele prevăzute în prezentul regulament, precum şi în

fişele posturilor respective, care se aprobă conform statutului propriu al fiecărei categorii de

personal.

Art. 15. - Conducerea DGAERI şi, după caz, şefii de servicii şi de birou analizează în

cadrul şedinţelor de conducere, stadiul şi modul de îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor, a

obiectivelor şi activităţilor prevăzute în planurile de muncă, stabilind măsurile necesare pentru

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei activităţii DGAERI.

CAPITOLUL V

Atribuţiile serviciilor, biroului şi compartimentului DGAERI

Page 9: MAI Departamentul Schengen

9

SECŢIUNEA 1

Atribuţiile Serviciului analize şi negocieri UE

Art. 16. - Serviciul analize şi negocieri UE, denumit în continuare Serviciul 1, este

organizat şi funcţionează în cadrul DGAERI ca structură de specialitate şi îndeplineşte

atribuţiile MAI pentru componenta de ordine şi siguranţă publică privind fundamentarea

poziţiilor, negocierea şi reprezentarea în structurile de decizie ale UE.

Art. 17. - În exercitarea rolului său, Serviciul 1 asigură coordonarea unitară a

procesului de fundamentare, elaborare, negociere şi promovare a poziţiilor MAI privind

problematica dosarelor europene în următoarele domenii: combaterea criminalităţii organizate

şi infracţiunilor grave, terorismul, gestionarea frontierelor, politica de vize, migraţia, azilul,

protecţia datelor personale, politica de extindere a UE, politica externă şi de securitate

comună.

Art. 18. - Pentru îndeplinirea competenţelor specifice, Serviciul 1 asigură coordonarea

activităţilor instituţiilor şi autorităţilor aflate în subordonarea sau coordonarea MAI referitoare

la reprezentarea adecvată şi promovarea intereselor României în cadrul agenţiilor europene.

Art. 19. - (1) Pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor, Serviciul 1 asigură

coordonarea structurilor MAI în procesul de elaborare, fundamentare, negociere şi promovare

a poziţiilor MAI şi monitorizează îndeplinirea sarcinilor, desfăşurând următoarele activităţi:

a) realizează analize cu privire la evoluţiile survenite în problematica dosarelor

europene;

b) elaborează sinteze despre problematica dosarelor europene;

c) primeşte şi, după caz, gestionează şi distribuie către structurile MAI şi instituţiile

aflate în coordonarea şi/sau în subordinea acestuia informaţiile transmise de UE sau de

coordonatorii sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene;

d) asigură analiza primară a informaţiilor, propune priorităţile şi termenele pentru

elaborarea poziţiilor MAI;

e) analizează, integrează şi definitivează materialele elaborate pe baza structurilor

MAI şi le supune, după caz, spre aprobare conducerii MAI;

f) elaborează sau, după caz, avizează următoarele categorii de documente: contribuţia

MAI pentru materialele necesare participării reprezentanţilor României la Consiliul European,

Consiliul UE, COREPER I, COREPER II; mandatele reprezentanţilor MAI în comitetele şi

grupurile de lucru organizate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE; poziţiile MAI în

structurile sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene; materialele pentru

reuniunile privind problematica afacerilor europene la care participă conducerea MAI;

documentele pe care MAI le transmite către structurile UE ce vizează dosare aflate în

negociere, la nivel european; notele şi rapoartele de participare ale reprezentanţilor MAI la

Page 10: MAI Departamentul Schengen

10

reuniunile grupurilor de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile UE şi

le transmite instituţiilor naţionale coordonatoare;

g) elaborează şi/sau coordonează elaborarea documentelor pe care MAI le transmite

Comitetului de Coordonare a Afacerilor Europene sau Guvernului României şi monitorizează

îndeplinirea hotărârilor luate în acest cadru.

(2) Serviciul 1 asigură reprezentarea MAI şi, după caz, coordonarea reprezentării MAI

în cadrul instituţiilor, structurilor, agenţiilor şi organismelor europene, după caz, şi, în acest

sens:

a) analizează programele preşedinţi Nor Consiliului UE, elaborează elemente de

poziţie şi le prezintă conducerii MAI;

b) stabileşte strategii de negociere pentru fiecare dosar aflat pe agenda europeană;

c) elaborează sau, după caz, coordonează întocmirea documentelor privind

participarea reprezentanţilor MAI la grupurile de lucru organizate de instituţiile, organismele,

oficiile şi agenţiile UE;

d) păstrează legătura cu reprezentanţii celorlalte state membre UE din cadrul

grupurilor de lucru şi comitetelor,

e) păstrează legătura cu reprezentanţii celorlalte ministere de linie cu competenţe în

dosarele ce urmează să fie negociate;

f) participă la lucrările grupurilor de lucru, ale comitetelor organizate la nivelul

instituţiilor, structurilor, agenţiilor şi organismelor comunitare şi promovează interesele MAI

în cadrul acestora;

g) evaluează stadiul şi nivelul îndeplinirii mandatelor reprezentanţilor MAI în

grupurile de lucru la care au fost desemnaţi să participe;

h) informează conducerea MAI cu privire la rezultatele înregistrate şi, după caz,

propune variante de reevaluare a poziţiilor MAI.

Art. 20. - (1) Serviciul 1 asigură, după caz, reprezentarea MAI în structurile sistemului

naţional de coordonare a afacerilor europene.

(2) Serviciul 1 cooperează cu structuri similare din alte ministere şi autorităţi publice

centrale pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite MAI în domeniul său de competenţă.

{3) Serviciul 1 asigură, după caz, fluxul de informaţii între structurile MAI, respectiv

instituţiile naţionale coordonatoare, Reprezentanţa Permanentă a României de pe lângă

Uniunea Europeană şi, după caz, instituţiile europene.

SECŢIUNEA a 2-a

Page 11: MAI Departamentul Schengen

11

Atribuţiile Serviciului implementare politici europene

Art. 21. - Serviciul implementare politici europene, denumit în continuare Serviciul 2,

este organizat şi funcţionează în cadrul DGAERI ca structură de specialitate şi îndeplineşte

atribuţiile MAI pentru componenta de ordine şi siguranţă publică privind implementarea

politicilor europene şi obligaţiilor ce decurg din calitatea de stat membru Schengen.

Art. 22. - În exercitarea rolului său, Serviciul 2 asigură coordonarea unitară a

procesului de implementare a politicilor europene în următoarele domenii: combaterea

criminalităţii organizate şi a infracţiunilor grave, terorism, gestionarea frontierelor, politica de

vize, migraţia, azilul, Schengen, protecţia datelor personale, politica de extindere a UE,

politica externă şi de securitate comună.

Art. 23. - (1) Pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor, Serviciul 2 asigură

coordonarea structurilor MAI în procesul de implementare a politicilor europene şi a

obligaţiilor ce decurg din calitatea de stat membru Schengen.

(2) În acest scop, Serviciul 2 îndeplineşte următoarele atribuţii generale referitoare la

implementarea politicilor europene:

a) acţionează pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare a României la

Uniunea Europeană, a angajamentelor asumate de către România în cadrul negocierilor de

aderare la UE şi a prevederilor strategiilor şi programelor naţionale care pun în aplicare

politicile UE în domeniile specifice de activitate;

b) analizează programele şi alte documente strategice ale preşedinţii lor Consiliului

UE, coordonează activitatea de

elaborare a analizelor de impact pentru aceste documente strategice, monitorizează

evoluţiile din cadrul diferitelor dosare aflate pe agenda europeană;

c) realizează sinteze şi analize cu privire la evoluţiile survenite în problematica

politicilor europene şi primeşte, gestionează şi distribuie către structurile MAI informaţiile

transmise de către instituţiile europene;

d) coordonează/efectuează activitatea de elaborare a analizelor de impact pentru

proiectele de acte normative, strategiile şi politicile UE;

e) elaborează/participă la elaborarea, analizează şi avizează strategiile şi programele

elaborate de structurile din cadrul MAI, urmărind asigurarea compatibilităţii şi coerenţei

acestora cu obiectivele, politicile şi acţiunile UE;

f) asigură, în ceea ce priveşte politicile UE, iniţierea şi menţinerea relaţiilor MAI şi ale

unităţilor din aparatul central, precum şi ale instituţiilor şi structurilor aflate în

subordinea/coordonarea acestuia cu instituţiile UE;

g) informează structurile MAI cu privire la responsabilităţile ce decurg din politicile

UE;

Page 12: MAI Departamentul Schengen

12

h) evaluează compatibilitatea actelor normative elaborate de MAI cu actele legislative

ale UE şi formulează propuneri în vederea transpunerii şi aplicării acestora;

i) realizează procesul de notificare electronică către MAEur a legislaţiei elaborate de

către MAI, care transpune actele legislative ale UE;

j) contribuie la coordonarea unitară a procesului de fundamentare a poziţiilor MAI în

problematica dosarelor europene pentru domeniile prevăzute la lit. k);

k) coordonează participarea reprezentanţilor MAI/participă la următoarele grupuri de

lucru/comitete ale Consiliului UE şi ale Comisiei Europene în domeniul de competenţă şi

corelativ, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare: Grupul de lucru afaceri Schengen, Comitetul

format uniform de vize, Comitetul privind imigraţia şi azilul, SIS II CM, SIS II NPM,

SISVIS, VIS NPM/VIS WG şi Grupul de lucru DAPIX/Grupul de lucru Protecţia datelor şi

schimb de informaţii, numai în ceea ce priveşte aspectele legate de aplicarea Tratatului de la

Prum;

l) participă la lucrările grupurilor de lucru, ale comitetelor organizate la nivelul

instituţiilor, structurilor, agenţiilor şi organismelor comunitare constituite pentru analiza

implementării politicilor UE şi promovează interesele MAI în cadrul acestora;

m) contribuie la definitivarea mandatelor reprezentanţilor MAI care participă la

grupurile de lucru/comitetele desfăşurate la nivelul Consiliului/Comisiei Europene, pe

domeniile prevăzute la art. 22;

n) contribuie la elaborarea poziţiilor MAI pentru materialele necesare participării

reprezentanţilor României la consiliile europene, consiliile UE, COREPERI şi COREPER II,

precum şi la alte reuniuni internaţionale relevante pentru politicile UE;

o) monitorizează/coordonează şi îndrumă în mod unitar adoptarea şi punerea în

aplicare a măsurilor necesare în procesul de implementare a prevederilor Tratatului de la

Prum şi Deciziilor Prum;

p) sesizează, reţine şi semnalează conducerii MAI acţiuni şi/sau decizii ale structurilor

MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia, care pot determina sau favoriza încălcări ale

legislaţiei UE sau nerespectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat

membru al UE;

q) participă la elaborarea poziţiilor MAI ce urmează să fie integrate în poziţiile

Guvernului României în legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor

declanşate conform prevederilor Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ca urmare a

nerespectării, de către România, a actelor legislative ale UE;

r) coordonează structurile care fac parte din reţeaua europeană de soluţionare a

problemelor, denumită în continuare SOLVIT, ca parte integrantă a reţelei naţionale SOLVIT,

precum şi structurile care fac parte din sistemul de informare al pieţei interne, denumit în

continuare IMI, pe componenta de ordine publică şi siguranţă publică;

s) asigură reprezentarea MAI în ceea ce priveşte gestionarea problematicii specifice

sistemelor europene SOLVIT, EUPILOT şi IMI.

Page 13: MAI Departamentul Schengen

13

(3) În ceea ce priveşte calitatea României de stat membru Schengen, Serviciul 2

îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) evaluează stadiul îndeplinirii măsurilor asumate de către autorităţile române şi

progresele înregistrate în vederea aderării la spaţiul Schengen, precum şi stadiul îndeplinirii

standardelor comunitare în domeniu, în etapa postaderare;

b) participă la elaborarea proiectelor de politici naţionale şi strategiilor sectoriale în

domeniul aderării la spaţiul Schengen;

c) planifică, organizează şi coordonează, la nivel naţional, organizarea misiunilor de

evaluare Schengen, în cooperare cu Secretariatul General a\ Consiliului UE şi statele membre

UE, în cadrul procesului de evaluare Schengen;

d) planifică, organizează şi coordonează, la nivel naţional, misiunile de autoevaluare

Schengen desfăşurate, inclusiv în baza hotărârilor Comisiei Naţionale de autoevaluare

Schengen, şi elaborează rapoarte, analize şi sinteze în urma acestora, pentru informarea

Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen şi a conducerii MAI;

e) monitorizează implementarea măsurilor şi recomandărilor subsecvente misiunilor

de autoevaluare/evaluare Schengen, în vederea asigurării conformităţii depline cu practicile

Schengen;

f) monitorizează îndeplinirea măsurilor asumate de autorităţile române prin

compendiumul rezultat în urma misiunilor de evaluare Schengen şi prin Planul de acţiune

Schengen, analizează, centralizează şi prezintă Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen

rezultatele obţinute în vederea aprobării măsurilor necesare pentru eficientizarea

implementării;

g) actualizează Planul de acţiune Schengen în conformitate cu angajamentele asumate

de România şi măsurile aprobate de Comisia naţională de autoevaluare Schengen;

h) asigură Secretariatul Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen şi elaborează

studii, analize şi sinteze pentru informarea acesteia cu privire la stadiul îndeplinirii

angajamentelor asumate în domeniul de activitate;

i) asigură participarea la acţiuni la nivel naţional şi internaţional în domeniul

Schengen;

j) analizează şi avizează programele analitice corespunzătoare pregătirii în

specialitatea Schengen şi afaceri europene, pentru cursurile organizate de instituţiile şi

structurile MAI cu competente pe linia pregătirii profesionale.

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile serviciului reprezentare externă şi relaţii internaţionale

Page 14: MAI Departamentul Schengen

14

Art. 24. - Serviciul reprezentare externă şi relaţii internaţionale, denumit în continuare

Serviciul 3, este organizat şi funcţionează în cadrul DGAERI ca structură de specialitate în

domeniul reprezentării externe şi al relaţiilor internaţionale pentru componenta de ordine şi

siguranţă publică şi îndeplineşte atribuţiile MAI pentru componenta de ordine şi siguranţă

publică privind iniţierea, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor şi cooperării internaţionale cu

partenerii externi, întemeiate pe principiile şi normele general admise ale dreptului

internaţional public.

Art. 25. - (1) Pentru exercitarea rolului său, Serviciul 3 îndeplineşte următoarele

atribuţii în domeniul reprezentării externe:

a) elaborează şi implementează politicile de reprezentare externă a MAI, avansând

propuneri de eficientizare a reţelei ataşaţilor români de afaceri interne în concordanţă cu

situaţia operativă şi în strânsă conlucrare cu structurile competente din MAI, respectiv cu

MAE;

b) desfăşoară toate activităţile necesare, împreună cu alte direcţii abilitate ale MAI, în

vederea selecţiei, trimiterii, menţinerii şi retragerii de la post a ataşaţilor de afaceri interne şi a

ofiţerilor de legătură aflaţi în misiune în străinătate;

c) ţine evidenţa activităţii ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură, pe care

o evaluează periodic, urmăreşte îndeplinirea măsurilor ce au fost dispuse pentru punerea în

aplicare a propunerilor de eficientizare a activităţii acestora;

d) colaborează cu Direcţia generală management resurse umane pentru iniţierea,

organizarea şi desfăşurarea cursurilor de bază, în cadrul instituţiilor de învăţământ ale MAI,

pentru ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură;

e) întocmeşte sau preia de la celelalte servicii din cadrul DGAERI şi de la structurile

de la nivelul sau subordonate MAI materiale constând în analize, sinteze, punctaje de

probleme pentru ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură, în vederea prezentării şi

susţinerii acestora în cadrul seminarelor, conferinţelor, meselor şi întâlnirilor de lucru

internaţionale, cu scopul de a promova şi de a apăra interesele României pe plan extern,

potrivit unor poziţii şi puncte de vedere unitare în domeniile de competenţă;

(2) În domeniul operaţiunilor multinaţionale şi misiunilor de menţinere a păcii

atribuţiile Serviciului 3 sunt următoarele:

a) participă la realizarea schimburilor de date între MAI, MAE, Ministerul Apărării

Naţionale şi structurile partenere din străinătate, respectiv: ONU, OSCE, UE, NATO şi altele,

după caz, referitoare la operaţiuni multinaţionale/misiuni de menţinere a păcii la care MAI

este invitat să participe;

b) primeşte, analizează, diseminează informaţiile obţinute, centralizează şi

promovează propunerile structurilor MAI pentru elaborarea proiectelor de mandat sau poziţie

ale României privind activităţile internaţionale referitoare la operaţiunile multinaţionale şi

misiunile de menţinere a păcii;

c) colaborează cu alte structuri MAI pentru planificarea şi organizarea participării

MAI la operaţiunile multinaţionale/misiuni de menţinere a păcii;

Page 15: MAI Departamentul Schengen

15

d) realizează documentaţia necesară elaborării de acorduri, referitoare la operaţiile

multinaţionale/misiuni de menţinere a păcii la care MAI, în nume propriu sau ca împuternicit

al Guvernului României, urmează să fie parte, organizează, coordonează şi participă la

desfăşurarea activităţilor de negociere, definitivare, semnare şi promovare spre aprobare a

documentelor de cooperare încheiate şi, ulterior, urmăreşte aplicarea acestora;

e) coordonează activităţile tehnice legate de asigurarea prezenţei personalului MAI la

operaţiuni multinaţionale/misiuni de menţinere a păcii, pentru asigurarea comunicării,

organizării transportului, recuperării costurilor etc, în colaborare cu celelalte structuri ale

MAI.

(3)în domeniul relaţiilor internaţionale Serviciul 3 desfăşoară următoarele activităţi:

a) centralizează, analizează, elaborează şi propune măsuri pentru înscrierea

activităţilor de cooperare şi relaţii internaţionale ale MAI în liniile circumscrise programului

de guvernare, politicii externe a României, precum şi obiectivele specifice competenţelor

legale ale instituţiei;

b) participă la realizarea schimburilor de date şi informaţii între MAI şi MAE şi,

respectiv, cu structurile celorlalte autorităţi de stat şi guvernamentale din ţară sau din

străinătate, precum şi cu organizaţiile internaţionale specializate la care MAI are desemnaţi

reprezentanţi ori la care România este afiliată;

c) coordonează la nivelul MAI fundamentarea şi realizarea documentaţiei necesare

pentru elaborarea acordurilor bilaterale sau multilaterale la care MAI, în nume propriu ori ca

împuternicit al Guvernului României şi, după caz, al României, urmează să fie parte;

d) organizează, coordonează şi participă la desfăşurarea activităţilor de negociere,

definitivare, semnare şi promovare spre aprobare a documentelor de cooperare încheiate şi

ulterior urmăreşte aplicarea acestora;

e) ţine evidenţa tuturor documentelor de cooperare internaţională aflate în diferite

stadii (elaborare, avizare, negociere) sau încheiate la nivel de stat, guvernamental ori

departamental cu structuri similare din alte state, cu instituţii sau organizaţii internaţionale, în

domeniul de competenţă al MAI;

f) coordonează, conduce şi monitorizează realizarea de către structurile de specialitate

din MAI a măsurilor, acţiunilor şi activităţilor convenite prin documentele internaţionale de

cooperare, asigură centralizarea, promovarea şi aprobarea propunerilor pentru constituirea şi

funcţionarea comisiilor mixte prevăzute în aceste documente, precum şi actualizarea periodică

a componenţei acestora;

g) este depozitarul documentelor de cooperare internaţională (în copie certificată,

pentru cele încheiate la nivel de stat şi guvernamental, şi în original, pentru cele la nivel

departamental) şi păstrează copii ale notelor-raport privind iniţierea, desfăşurarea şi

finalizarea misiunilor cu relevanţă pentru relaţiile internaţionale ale MAI;

h) răspunde de întocmirea instrumentelor de planificare a activităţilor de relaţii

internaţionale, prin luarea măsurilor necesare în vederea centralizării, analizării şi evaluării, în

cooperare cu Direcţia generală financiară, a propunerilor formulate de structurile MAI pentru

Page 16: MAI Departamentul Schengen

16

proiectul Planului anual de relaţii internaţionale, precum şi de supunerea spre aprobare a

acestui proiect, cu avizele necesare;

i) analizează periodic, la termenele stabilite sau la ordin, ţinând cont de costuri şi

rezultate, stadiul realizării Planului anual de relaţii internaţionale, prezentând informări şi

propuneri pentru redistribuirea fondurilor disponibile, respectiv pentru solicitarea de resurse

suplimentare;

j) ţine la zi evidenţa activităţilor de relaţii internaţionale ce urmează a fi efectuate la

nivelul conducerii MAI, precum şi al conducerii structurilor acestora;

k) participă la analiza şi avizarea documentelor elaborate de structuri ale MAI pentru

desfăşurarea acţiunilor de relaţii internaţionale ale MAI;

l) coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, structurile şi

personalul cu atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale care îşi desfăşoară activitatea în

cadrul structurilor MAI;

m) asigură întocmirea şi actualizarea periodică a unor fişe documentare de spaţiu,

analize, sinteze, mape documentare şi puncte de vedere privind aspectele de interes pentru

evoluţia situaţiei internaţionale în domeniile de competenţă ale MAI, precum şi documentele

necesare pentru perfectarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale;

n) centralizează şi analizează concluziile şi propunerile rezultate din activităţile de

relaţii internaţionale la nivelul conducerii MAI, elaborează şi păstrează evidenţa măsurilor

ordonate şi urmăreşte punerea lor în aplicare;

o) participă nemijlocit la acţiuni şi manifestări în domeniul relaţiilor internaţionale,

precum negocierea documentelor de cooperare internaţională, sesiuni ale comisiilor mixte etc;

p) analizează proiectele de acte normative transmise spre consultare la DGAERI în

considerarea propriilor competenţe, formulând, după caz, propuneri şi observaţii asupra

acestora, coordonează şi participă la activităţi de elaborare a proiectelor

de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale în domeniul de activitate al MAI;

q) participă, alături de Direcţia generală management resurse umane, la procedura de

recrutare şi selecţie sau la confirmarea pe posturi a personalului MAI implicat în activităţi de

relaţii internaţionale, precum şi la organizarea pregătirii profesionale de specialitate şi

formulează propuneri pentru completarea şi actualizarea programelor de pregătire

profesională a personalului;

r) menţine legătura cu misiunile diplomatice ale Românei din străinătate {ambasade,

oficii consulare, misiuni permanente, institute culturale), respectiv cu misiunile diplomatice

acreditate în România şi, după caz, cu aprobarea conducerii MAI, face propuneri legate de

oportunitatea desemnării unei structuri MAI care să asigure legătura cu aceste misiuni

diplomatice;

s) propune, dacă situaţia o impune, delegarea expresă a unei structuri/instituţii din

cadrul MAI pentru a menţine legătura cu partenerul extern de cooperare, structura în cauză

Page 17: MAI Departamentul Schengen

17

acţionând, în relaţia cu respectivul partener extern de cooperare, conform reglementărilor

internaţionale în materie şi uzanţelor diplomatice.

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile Serviciului pentru administraţie publică

Art. 26. - Serviciul pentru administraţie publică, denumit în continuare Serviciul 4,

este organizat şi funcţionează în cadrul DGAERI ca structură de specialitate şi îndeplineşte

atribuţiile MAI privind afacerile europene şi relaţiile internaţionale pentru componenta de

administraţie publică.

În cadrul Serviciului 4 îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici şi consilieri pentru

afaceri europene.

Art. 27. - În domeniul afaceri europene, Serviciul 4 are rolul de a asigura realizarea

sarcinilor care revin MAI în următoarele domenii: cooperare administrativă, funcţia publică

comunitară, transporturi, siguranţă rutieră şi regimul permiselor auto, mediu, energie, situaţii

de urgenţă, valorile şi principiile fundamentale ale UE, drepturile şi libertăţile fundamentale

ale omului, nediscriminarea şi cetăţenia UE, libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi a

mărfurilor, cooperarea teritorială europeană şi cooperarea consolidată definită conform

legislaţiei europene.

Art. 28. - În exercitarea rolului său, Serviciul 4 îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. acţionează pentru respectarea prevederilor Tratatului de aderare a României la

Uniunea Europeană, a angajamentelor asumate de către România în cadrul negocierilor de

aderare la UE şi a prevederilor strategiilor şi programelor naţionale care pun în aplicare

politicile UE, în domeniile precizate la art. 27. În acest scop:

a) evaluează gradul de compatibilitate a actelor normative elaborate de către MAI cu

actele legislative ale UE şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de

transpunere şi punere în aplicare a acestora;

b) formulează puncte de vedere asupra compatibilităţii cu legislaţia UE, asupra

proiectelor de acte normative pentru care MAI are calitatea de iniţiator sau avizator;

c) realizează, conform proceduri naţionale, procesul de notificare electronică a

legislaţiei elaborate de către MAI care transpune actele legislative ale UE şi informează

Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea acestora;

d) avizează strategiile şi politicile publice ale MAI, urmărind asigurarea

compatibilităţii şi coerenţei acestora cu obiectivele, politicile şi acţiunile Uniunii Europene;

Page 18: MAI Departamentul Schengen

18

e) monitorizează activităţile desfăşurate de către structurile MAI şi instituţiile din

subordinea acestuia, pentru transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative şi

politicilor UE;

f) monitorizează, împreună cu instituţiile prefectului, transpunerea şi punerea în

aplicare a actelor legislative şi politicilor UE de către autorităţile publice locale;

g) sesizează, reţine şi semnalează conducerii MAI acţiuni sau decizii ale structurilor

MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia care pot determina sau favoriza încălcări ale

legislaţiei UE sau nerespectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat

membru al UE;

h) informează structurile MAI şi instituţiile din subordinea acestuia cu privire la

activitatea legislativă a UE;

i) acordă consultanţă structurilor MAI şi instituţiilor din subordinea acestuia cu privire

la transpunerea şi punerea în aplicare a actelor legislative ale UE şi a politicilor comunitare;

j) participă la elaborarea poziţiilor MAI ce urmează să fie integrate în poziţiile

Guvernului României în legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale acţiunilor

declanşate conform prevederilor Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ca urmare a

nerespectării de către România a actelor legislative ale UE;

k) coordonează structurile care fac parte din SOLVIT, ca parte integrantă a reţelei

naţionale SOLVIT, precum şi structurile care fac parte din sistemul de informare al pieţei

interne, denumit IMI, din cadrul instituţiilor prefectului;

l) asigură reprezentarea MAI în ceea ce priveşte gestionarea problematicii specifice

sistemelor europene EUPILOT şi IMI;

2. asigură coordonarea unitară a procesului de fundamentare, elaborare şi promovare a

poziţiilor MAI privind problematica dosarelor europene pentru domeniile precizate la art. 27,

după cum urmează:

a) realizează analize asupra evoluţiilor survenite în problematica dosarelor europene;

b) elaborează sinteze despre problematica dosarelor europene;

c) primeşte, gestionează şi distribuie către structurile MAI şi instituţiile din subordinea

acestuia informaţiile transmise de către UE sau de către coordonatorii Sistemului naţional de

gestionare a afacerilor europene;

d) asigură trierea informaţiilor, propune priorităţile şi termenele pentru elaborarea

poziţiilor MAI;

e) integrează materialele transmise de structurile MAI şi instituţiile din subordinea

acestuia şi le supune spre aprobare conducerii MAI;

f) elaborează sau, după caz, avizează în mod obligatoriu următoarele categorii de

documente: contribuţia MAI pentru materialele necesare participării reprezentanţilor

Page 19: MAI Departamentul Schengen

19

României la Consiliul European, COREPER I. COREPER II şi Consiliul pentru afaceri

generale şi relaţii externe; mandatele reprezentanţilor MAI în comitetele şi grupurile de lucru

organizate de instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile UE; poziţiile MAI în structurile

Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene; materialele pentru întâlnirile

bilaterale între reprezentanţii MAI şi reprezentanţi ai partenerilor săi din state membre ale UE;

materialele pentru reuniunile privind problematica afacerilor europene la care participă

conducerea MAI; documentele pe care MAI şi instituţiile din subordinea sa le transmit

structurilor UE;

g) elaborează şi/sau coordonează elaborarea documentelor pe care MAI şi instituţiile

din subordinea acestuia le transmit Consiliului pentru afaceri europene şi Comitetului de

coordonare a afacerilor europene sau Guvernului României şi monitorizează îndeplinirea

deciziilor luate în acest cadru;

h) avizează în mod obligatoriu notele si rapoartele de participare ale reprezentanţilor

MAI la reuniunile grupurilor de lucru organizate de instituţiile, organismele, oficiile şi

agenţiile UE;

i) organizează registrul poziţiilor MAI privind proiectele de acte legislative şi

proiectele de politici ale Uniunii Europene, care stau la baza formulării mandatelor generale

ale reprezentanţilor României în grupurile de lucru ale UE;

j) monitorizează participarea reprezentanţilor MAI la grupurile de lucru organizate de

instituţiile, organismele, oficiile si agenţiile UE;

k) evaluează stadiul şi nivelul îndeplinirii mandatelor reprezentanţilor MAI în

grupurile de lucru la care au fost desemnaţi să participe. Informează conducerea MAI asupra

rezultatelor înregistrate şi, după caz, propune variante de reevaluare a poziţiilor acestuia.

Art. 29. - (1) Serviciul 4 reprezintă componenta de administraţie publică a MAI în

structurile Sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene.

(2) Serviciul 4 cooperează cu structuri similare din alte ministere şi autorităţi publice

centrale şi locale.

(3) Serviciul 4 coordonează participarea reprezentanţilor MAI la programe pentru

asistenţă derulate în alte state şi detaşarea reprezentanţilor MAI la instituţiile, organismele,

oficiile şi agenţiile UE.

(4) Serviciul 4 asigură aplicarea prevederilor procedurilor Guvernului României

privind desemnarea reprezentanţilor ţării noastre la Comitetul Regiunilor şi asigură

colaborarea cu aceştia în vederea promovării în mod unitar a poziţiilor României în

organismele consultative ale UE.

(5) Serviciul 4 avizează participarea autorităţilor publice locale sau a unităţilor

administrativ-teritoriale din România la grupări europene de cooperare teritorială.

(6) Serviciul 4 iniţiază acţiuni menite să contribuie la creşterea capacităţii

instituţionale a structurilor MAI şi structurilor din subordine în gestionarea afacerilor

europene.

Page 20: MAI Departamentul Schengen

20

Art. 30. - Serviciul 4 exercită, pentru componenta de administraţie publică a MAI,

următoarele atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale:

a) iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea unor relaţii de cooperare ale

MAI cu structuri similare din alte ţări, cu organizaţii internaţionale şi regionale, în

conformitate cu principiile politicii externe a României;

b) realizează analize, sinteze şi asigură planificarea şi coordonarea activităţilor de

relaţii internaţionale ale MAI şi ale instituţiilor aflate în subordinea sa;

c) asigură susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia cu organisme sau

instituţii similare din alte ţări, cu organizaţii internaţionale sau regionale;

d) avizează, sprijină şi coordonează, după caz, acţiunile întreprinse de celelalte

structuri ale MAI şi instituţiile aflate în subordinea acestuia în domeniul relaţiilor

internaţionale, în scopul asigurării unităţii şi coerenţei mesajelor transmise de MAI pe plan

internaţional;

e) avizează activităţile de relaţii internaţionale desfăşurate de instituţiile prefectului;

f) negociază,

În numele MAI, pe bază de mandat sau participă la negocierea documentelor şi a altor

înţelegeri internaţionale la care MAI este parte;

g) propune semnarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, renunţarea la înţelegerile

internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări;

h) urmăreşte, în colaborare cu celelalte structuri ale MAI şi cu instituţiile din

subordinea acestuia, aplicarea prevederilor documentelor şi ale altor înţelegeri internaţionale

la care MAI este parte;

i) asigură asistenţa permanentă, în domeniul relaţiilor internaţionale, pentru structurile

MAI, instituţiile din subordinea acestuia, pentru instituţiile prefectului şi pentru autorităţile

publice locale;

j) avizează şi ţine evidenţa relaţiilor de colaborare ale autorităţilor publice locale cu

structuri similare din alte ţări, cu organizaţii internaţionale şi regionale şi aderarea la aceste

organizaţii;

k) monitorizează aplicarea prevederilor procedurilor Guvernului României privind

desemnarea membrilor delegaţiei României la Congresul Puterilor Locale şi Regionale din

Consiliul Europei;

l) asigură, prin intermediul unui funcţionar public, desemnat prin ordin al ministrului

administraţiei si internelor, secretariatul delegaţiei României la Congresul Puterilor Locale şi

Regionale din Europa;

Page 21: MAI Departamentul Schengen

21

m) asigură, pentru domeniul administraţiei publice, legătura MAI cu misiunile

diplomatice şi cu oficiile consulare ale altor state în România, precum şi cu cele ale României

în alte ţări, în conformitate cu legislaţia naţională, cu regulile şi practica internaţionale.

Art. 31. - Pentru realizarea atribuţiilor sale, Serviciul 4 solicită structurilor de

administraţie publică ale MAI, instituţiilor din subordine, instituţiilor prefectului şi

autorităţilor publice locale informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii.

SECŢIUNEA a 5-a

Atribuţiile Serviciului fonduri europene

Art. 32. - Serviciul fonduri europene, denumit în continuare Serviciul 5, este organizat

şi funcţionează în cadrul DGAERI ca structură de specialitate şi, în calitate de unitate de

coordonare a programelor, îndeplineşte atribuţiile MAI referitoare la accesarea, coordonarea

şi monitorizarea implementării programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe

nerambursabile pentru structurile MAI în domeniul ordine şi siguranţă publică.

Art. 33. - (1) În exercitarea atribuţiilor, Serviciul 5 îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) monitorizează permanent lansarea cererilor de ofertă de către Comisia

Europeană/alţi finanţatori externi pentru programe în domeniul ordinii şi siguranţei publice;

participă efectiv la crearea de noi instrumente financiare în grupurile de lucru din CE;

b) asigură consultarea permanentă, inclusiv prin organizarea de vizite la faţa locului, a

structurilor MAI şi constituie baze de date referitoare la nevoile structurilor din cadrul MAI,

din domeniul ordinii şi siguranţei publice care pot fi acoperite prin programe cu finanţare din

fonduri externe sau alte tipuri de finanţări nerambursabile;

c) acordă asistenţă tehnică/pregătire beneficiarilor structuri din domeniul ordinii şi

siguranţei publice;

d) elaborează, împreună cu instituţiile şi autorităţile MAI, fişele de proiect propuse

spre finanţare din fondurile externe nerambursabile;

e) urmăreşte semnarea memorandumurilor de finanţare şi a acordurilor de grant pentru

proiectele propuse spre finanţare;

f) identifică potenţiali parteneri externi şi propune conducerii MAI încheierea de

acorduri de parteneriat în vederea implementării proiectelor transnaţionale;

g) coordonează şi monitorizează elaborarea specificaţiilor tehnice, a termenilor de

referinţă şi pregătirea documentaţiei de licitaţie, pentru proiectele finanţate din fonduri

externe nerambursabile;

Page 22: MAI Departamentul Schengen

22

h) participă la activitatea de evaluare şi avizare a ofertelor primite în cadrul licitaţiei

pentru aceste proiecte;

i) monitorizează modul de elaborare a rapoartelor de evaluare a expresiilor de interes

şi a ofertelor primite în cadrul licitaţiilor;

j) monitorizează activitatea de încheiere a contractelor cu firmele câştigătoare ale

licitaţiilor;

k) monitorizează modul de implementare de către beneficiari structuri ale MAI pe

toată durata desfăşurării acestora şi verifică îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către

părţi;

l) efectuează periodic vizite la faţa locului la beneficiari în vederea asigurării

respectării obligaţiilor contractuale, precum şi a regulilor de vizibilitate şi eligibilitate a

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

m) elaborează rapoarte privind stadiul derulării proiectelor după încheierea fiecărei

etape;

n) monitorizează aplicarea procedurilor şi standardelor interne şi internaţionale în

activitatea de implementare a proiectelor, în conformitate cu reglementările în domeniu;

o) constituie şi actualizează permanent baza de date cu privire la implementarea

programelor cu finanţare externă nerambursabilă, pe baza informaţiilor primite de la

structurile beneficiare;

p) contribuie la crearea cadrului legal şi construieşte sistemul de management şi

control pentru fiecare instrument financiar destinat ordinii şi siguranţei publice în

conformitate cu deciziile financiare ale Comisiei Europene;

q) elaborează cadrul informaţional adecvat fundamentării deciziilor MAI în domeniul

asigurării resurselor de finanţare a proiectelor prioritare, în funcţie de eligibilitatea acestora

pentru finanţare ale căror beneficiari sunt structuri MAI din domeniul ordinii şi siguranţei

publice;

r) redactează împreună cu beneficiarii finali ai proiectelor manualele/seturile de

proceduri de lucru sau actualizează procedurile existente şi redactează şi urmăreşte aprobarea

formularelor standard;

s) menţine legătura cu organismele naţionale şi internaţionale care finanţează sau

derulează programe cu finanţare externă nerambursabilă al căror beneficiar direct este MAI

sau structurile sale subordonate;

t) participă activ, cu experţi şi expertiză, în proiecte transnaţionale, gestionează baza

de date cu experţi în domeniul managementului de proiecte;

u) elaborează, analizează şi emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte

normative ce vizează accesarea/gestionarea eficientă a fondurilor externe nerambursabile cu

incidenţă asupra domeniului ordine şi siguranţă publică.

Page 23: MAI Departamentul Schengen

23

(2) Serviciul 5 desfăşoară activităţile necesare gestionării fondului european

postaderare Facilitatea Schengen, acordat României conform Tratatului de aderare a României

şi Bulgariei la UE, ratificat de România prin Legea nr. 157/2005, îndeplinind atribuţiile

specifice în calitate de autoritate competentă pentru Facilitatea Schengen, prevăzute la art. 5

din Hotărârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Serviciul 5 este organism intermediar la nivelul MAI pentru Facilitatea Schengen,

fiind responsabil pentru administrarea şi coordonarea curentă a proiectelor având ca beneficiar

structuri ale MAI pentru care îndeplineşte atribuţiile specifice prevăzute la art. 17 din

Hotărârea Guvernului nr. 895/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Schema funcţională şi desemnarea competenţelor privind fluxul documentelor în

cadrul procesului de gestionare a proiectelor finanţate prin instrumentul financiar Facilitatea

Schengen în ceea ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor aferente autorităţii competente sau

organismului intermediar se stabilesc prin dispoziţie a şefului Departamentului Schengen.

(5) Serviciul 5, în calitate de autoritate responsabilă pentru Fondul european de

returnare, Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Fondul european pentru

refugiaţi şi Fondul pentru frontierele externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi

gestionarea fluxurilor migratorii”, îndeplineşte atribuţiile specifice prevăzute de Ordinul

ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 276/3.010/2011

privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea,

implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul

Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi

gestionarea fluxurilor migratorii”, cu modificările ulterioare, şi de Ordinul ministrului

administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 277/3.009/2011 privind

stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea,

implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european

pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a

resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea

fluxurilor migratorii”.

(6) Pe linia coordonării implementării cerinţelor Schengen şi a monitorizării derulării

programului Sistemul integrat pentru securitatea frontierei (SISF), Serviciul 5 îndeplineşte şi

următoarele atribuţii specifice:

a) implementează şi actualizează permanent datele relevante în Planul de acţiuni,

denumit în continuare PA. şi în Planul unic multianual de investiţii, denumit în continuare

P.U.M.I., în aplicaţia FrontMap, centralizând şi verificând raportările instituţiilor

reprezentante în cadrul G.I.R.M.I.F.S, care au în responsabilitate acţiuni şi investiţii pentru

implementarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României;

b) monitorizează şi actualizează stadiul implementării cerinţelor Schengen, conform

Catalogului Schengen şi Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a

României, la nivelul întregii frontiere externe, în aplicaţia FrontMap;

c) asigură mentenanţa aplicaţiei informatice FrontMap şi dezvoltarea acesteia pentru

monitorizarea activităţilor specifice asigurării managementului integrat al frontierei în

perioada postaderare, conform cerinţelor Schengen;

Page 24: MAI Departamentul Schengen

24

d) organizează şedinţele periodice ale G.I.R.M.I.F.S., pregăteşte documentaţia şi

asigură logistica necesare;

e) asigură comunicarea interministerială, organizează grupuri de lucru sau şedinţe în

plen pe problematica solicitată de către oricare dintre membrii G.I.R.M.I.F.S. şi armonizează

punctele de vedere ale instituţiilor cu atribuţii în domeniul securizării frontierei;

f) monitorizează stadiul implementării proiectului SISF şi asigură informarea

periodică sau la nevoie a conducerii departamentului în ceea ce priveşte progresul activităţii,

precum şi în toate aspectele relevante;

g) organizează reuniuni la nivel decizional, strategic sau de experţi în ceea ce priveşte

dezvoltarea programului şi/sau a proiectului SISF, cu integratorul de sistem, reprezentanţi ai

MAI şi/sau ai altor instituţii sau structuri cu atribuţii în domeniul managementului integrat al

frontierei.

(7) Serviciul elaborează/analizează/propune, spre avizare, conducerii DGAERI, după

caz, proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidenţă în domeniul

de activitate al serviciului, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind măsurile

metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în MAI.

SECŢIUNEA a 6-a

Atribuţiile Serviciului protocol şi relaţii consulare

Art. 34. - (1) Serviciul protocol şi relaţii consulare, denumit în continuare Serviciul 6,

este organizat şi funcţionează în cadrul DGAERI ca structură de specialitate şi are rolul de a

asigura activităţile de ceremonial, protocol şi relaţii consulare în scopul menţinerii şi

dezvoltării relaţiilor stabilite între MAI şi alte instituţii interne şi internaţionale, precum şi cu

misiunile şi oficiile diplomatice şi consulare acreditate în România.

(2) Serviciul 6 îndeplineşte atribuţii referitoare la desfăşurarea activităţilor de protocol,

ceremonial şi reprezentare la nivelul ministrului administraţiei şi internelor şi demnitarilor din

conducerea MAI, coordonând pe linie specifică structurile de protocol din structurile

subordonate/coordonate de MAI, şi efectuează misiuni operative de însoţire şi de coordonare

a activităţilor de ceremonial şi protocol.

Art. 35. - În exercitarea rolului său, Serviciul 6 îndeplineşte următoarele atribuţii;

1. pe linia protocolului extern:

a) organizarea, coordonarea executării, conducerea, îndrumarea şi controlul

activităţilor privind pregătirea şi realizarea vizitelor oficiale în România ale delegaţiilor

străine la nivel de ministru şi secretar de stat;

Page 25: MAI Departamentul Schengen

25

b) participarea la organizarea, coordonarea executării, conducerea, îndrumarea şi

controlul activităţilor privind derularea reuniunilor şi conferinţelor internaţionale desfăşurate

în România, la nivel de ministru şi secretar de stat, în colaborare cu serviciile de specialitate

din cadrul DGAERI;

c) participarea, prin cadrele nominalizate ale serviciului, la însoţirea delegaţiilor

străine la nivel de ministru si secretar de stat, urmărind buna desfăşurare a programului vizitei

acestora;

d) asigurarea translaţiei la acţiunile din domeniul relaţiilor externe ale conducerii

MAI;

e) organizarea şi coordonarea vizitelor oficiale şi de lucru în străinătate ale conducerii

MAI;

f) redactarea documentelor necesare pentru obţinerea aprobării deplasărilor în

străinătate ale ministrului şi secretarilor de stat, efectuarea demersurilor pentru obţinerea

avizelor şi aprobărilor necesare la MAE şi Guvernul României;

g) organizarea primirilor la conducerea MAI ale diplomaţilor acreditaţi la Bucureşti,

ale reprezentanţilor diferitelor organizaţii internaţionale, guvernamentale şi

neguvernamentale, reprezentanţilor unor companii sau ale altor cetăţeni străini;

2. pe lina protocolului intern:

a) organizarea, coordonarea executării, conducerea, îndrumarea şi controlul bunei

desfăşurări a activităţilor privind deplasarea conducerii MAI în ţară;

b) întocmirea listelor de protocol lunare şi transmiterea mesajelor de felicitare din

partea conducerii MAI, precum şi a mulţumirilor conducerii MAI la felicitările primite de

aceasta;

c) efectuarea demersurilor necesare confecţionării, eliberării si recuperării

paşapoartelor de serviciu, pentru tot personalul MAI;

d) asigurarea păstrării în condiţii de siguranţă a paşapoartelor diplomatice şi de

serviciu;

e) gestionarea şi actualizarea bazei de date şi evidenţă a paşapoartelor diplomatice si

de serviciu emise pentru personalul MAI;

f) întocmirea demersurilor necesare în vederea confecţionării şi depunerii coroanelor

şi jerbelor cu ocazia unor evenimente oficiale;

g) întocmirea rapoartelor pentru acordarea de atenţii simbolice diplomaţilor străini

acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţilor unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale

din ţară şi străinătate sau altor cetăţeni străini, cu ocazia primirii acestora în ţară de

conducerea MAI;

Page 26: MAI Departamentul Schengen

26

h) ţinerea evidenţei atenţiilor simbolice acordate sau primite la nivelul conducerii MAI

cu prilejul activităţilor de reprezentare si protocol;

i) stabilirea, în cooperare cu Direcţia generală logistică, a catalogului de atenţii

simbolice şi a necesarului de aprovizionare anual;

3. pe linie de relaţii consulare:

a) organizarea, coordonarea executării, conducerea, îndrumarea şi controlul

activităţilor specifice de relaţii consulare la nivelul MAI;

b) organizarea, operarea şi actualizarea bazei de date privind misiunile diplomatice

străine acreditate la Bucureşti, precum şi oficiile consulare ale acestora în România,

efectuarea demersurilor corespunzătoare pentru obţinerea şi actualizarea Listei corpului

diplomatic;

c) obţinerea vizelor necesare pentru cadrele MAI care fac deplasări în străinătate în

interes de serviciu;

d) asigurarea contactelor şi corespondenţei MAI cu misiunile diplomatice acreditate la

Bucureşti, rezolvând solicitările pe care acestea le adresează instituţiei şi asigurând, după caz,

traducerea corespondenţei menţionate.

SECŢIUNEA a 7-a

Atribuţiile Biroului Informaţii clasificate şi secretariat

Art. 36. - (1) Biroul informaţii clasificate şi secretariat, denumit în continuare BICS,

este organizat şi funcţionează ca structură specializată şi îndeplineşte atribuţiile privind

protecţia şi gestionarea informaţiilor clasificate, secretariatul şi corespondenţa ordinară şi

asigură din punct de vedere tehnic şi operaţional exploatarea punctului de acces al MAI în

Sistemul informatic si de comunicaţii (SIC) EXTRANET.RO si a terminalului DGAERI în

SIC INTRANET.UE.

(2) BICS are în componenţă următoarele compartimente: a) Subregistrul NATO/UE,

administrare sisteme Extranet.Ro, Intranet.UE;

b) Informaţii clasificate naţionale;

c) Secretariat.

Art. 37. - (1) Compartimentul Subregistrul NATO/UE, administrare sisteme

Extranet.Ro, Intranet.UE îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) primeşte, înregistrează şi prezintă directorului general al DGAERI corespondenţa

NATO, UE, OSCE clasificată şi neclasificată adresată unităţii, pe care o repartizează spre

Page 27: MAI Departamentul Schengen

27

rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în

vigoare;

b) asigură consultarea informaţiilor clasificate NATO, UE, OSCE de către personalul

autorizat în baza rezoluţiei directorului DGAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare;

c) controlează fluxul informaţiilor NATO CONFIDENŢIAL sau superior/UE sensibile

la nivelul DGAERI;

d) asigură executarea operaţiunilor de păstrare, clasare, arhivare si inventariere a

informaţiilor clasificate NATO, UE, OSCE;

e) notifică imediat Componentei sistemului naţional de registre (CSNR) ierarhic

superioare cu privire la datele de identificare ale informaţiilor NATO CONFIDENŢIAL sau

superior şi UE clasificate sensibile primite de la CSNR, altele decât Registrul intern al MAI;

f) transmite informaţii NATO/UE clasificate către alte CSNR din MAI, cu respectarea

principiului „necesităţii de a cunoaşte” şi cu avizul Registrului intern al MAI;

g) transmite Registrului intern al MAI documentele clasificate NATO/UE, în vederea

expedierii lor;

h) asigură respectarea în cadrul biroului a procedurilor specifice de protecţie a

informaţiilor NATO/UE/OSCE clasificate;

i) centralizează şi transmite Registrului intern al MAI rezultatele inventarierii anuale a

documentelor NATO/UE din gestiunea proprie;

j) centralizează rezultatele inspecţiilor de securitate şi le transmite Registrului intern al

MAI;

k) acordă asistenţă de specialitate în derularea activităţilor de pregătire şi instruire a

personalului care are acces la informaţii NATO/UE clasificate şi UE neclasificate care nu se

dau publicităţii;

l) asigură exploatarea tehnică si operaţională, în condiţii de securitate, a terminalelor

EXTRANET.RO şi INTRANET.UE;

m) sprijină conducerea DGAERI şi structura de securitate în toate activităţile ce ţin de

protecţia informaţiilor clasificate şi neclasificate NATO/UE, OSCE primite la nivelul

DGAERI;

n) informează conducerea DGAERI şi structura de securitate despre vulnerabilităţile şi

riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi neclasificate

NATO/UE/OSCE constatate în procesul de gestionare a acestora;

0) în baza aprobării conducerii DGAERI, sprijină structura de securitate la executarea

controalelor privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor

clasificate NATO/UE/OSCE;

Page 28: MAI Departamentul Schengen

28

p) gestionează informaţiile UE neclasificate primite prin sistemele Extranet.Ro,

Intranet.UE şi asigură fluxul informaţional către structurile DGAERI, cu respectarea normelor

legale în vigoare;

q) asigură transmiterea informaţiilor UE neclasificate către alte structuri ale MAI;

r) urmăreşte aplicarea procedurilor specifice de protecţie a informaţiilor UE

neclasificate, care nu se dau publicităţii, la nivelul DGAERI;

s) din dispoziţie, personalul autorizat execută activităţile circumscrise

compartimentelor Secretariat şi Informaţii clasificate naţionale.

(2) Compartimentul informaţii clasificate naţionale îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) primeşte, înregistrează şi prezintă directorului general al DGAERI corespondenţa

clasificată adresată unităţii, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive

înscrise pe fiecare lucrare, conform normelor legale în vigoare;

b) asigură consultarea informaţiilor clasificate de către personalul autorizat în baza

rezoluţiei directorului general al DGAERI, cu respectarea normelor legale în vigoare;

c) expediază la destinaţie corespondenţa clasificată elaborată de personalul direcţiei,

după semnarea sau avizarea acestora de către persoanele abilitate în acest sens, cu respectarea

normelor legale de curierat pentru această categorie de informaţii;

d) primeşte şi ţine evidenţa colecţiilor de legi, decrete, hotărâri şi ordonanţe

guvernamentale şi a altor acte normative de interes general cu caracter clasificat;

e) primeşte şi ţine evidenţa ordinelor şi instrucţiunilor, a regulamentelor,

instrucţiunilor şi a literaturii de specialitate cu caracter clasificat;

f) asigură executarea operaţiunilor de păstrare, clasare, arhivare şi inventariere a

informaţiilor clasificate ale DGAERI;

g) asigură multiplicarea informaţiilor clasificate pentru îndeplinirea atribuţiilor

funcţionale ale DGAERI, potrivit normelor legale în vigoare;

h) răspunde de aplicarea procedurilor specifice de protecţie a informaţilor clasificate

naţionale;

i) sprijină conducerea DGAERI şi structura de securitate în toate activităţile ce ţin de

protecţia informaţiilor clasificate naţionale;

j) informează conducerea DGAERI şi structura de securitate despre vulnerabilităţile si

riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate, constatate în procesul de

gestionare a acestora;

k) în baza aprobării conducerii DGAERI, sprijină structura de securitate la executarea

controalelor privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor

clasificate;

Page 29: MAI Departamentul Schengen

29

l) din dispoziţie, personalul compartimentului Informaţii clasificate naţionale execută

activităţile circumscrise compartimentelor Subregistrul NATO/UE, administrare sisteme

Extranet.Ro, Intranet.UE şi Secretariat.

(3) Compartimentul Secretariat îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) primeşte, înregistrează şi prezintă directorului DGAERI corespondenţa neclasificată

adresată unităţii, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe

fiecare lucrare;

b) expediază la destinaţie corespondenţa şi lucrările elaborate de personalul DGAERI,

după semnarea sau avizarea acestora de către persoanele abilitate în acest sens;

c) asigură toate activităţile legate de primirea şi transmiterea corespondenţei DGAERI

prin staţia fax proprie şi prin staţia de e-mail;

d) primeşte şi ţine evidenţa colecţiilor de legi, decrete, hotărâri şi ordonanţe

guvernamentale şi a altor acte normative de interes general, neclasificate;

e) ţine evidenţa ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter intern, a regulamentelor,

instrucţiunilor şi a literaturii de specialitate, neclasificate;

f) asigură executarea operaţiunilor de inventariere şi scădere a dosarelor de arhivă

constituite, conform normelor legale în vigoare, de către structurile DGAERI şi predarea

acestora la serviciul specializat din cadrul Secretariatului General al MAI;

g) asigură procurarea şi distribuirea ştampilelor şi sigiliilor, ţine evidenţa acestora şi

răspunde de manipularea şi folosirea acestora;

h) ţine evidenţa petiţiilor, asigură realizarea măsurilor organizatorice necesare

desfăşurării în condiţii corespunzătoare a şedinţelor de lucru, audienţelor, primirilor la

conducerea DGAERI, asigură difuzarea ordinelor, sarcinilor şi hotărârilor adoptate cu aceste

ocazii sau primite de la conducerea MAI către personalul DGAERI şi urmăreşte soluţionarea

acestora în termenele legale;

i) asigură executarea operaţiunilor aferente preluării şi distribuirii drepturilor băneşti şi

materiale cuvenite personalului DGAERI, atât în mod individual, cât şi colectiv;

j) asigură primirea şi distribuirea către structurile DGAERI a bunurilor materiale de

resortul patrimoniu imobiliar, geniu, echipament audiovizual şi participă la executarea

inventarierii, conform prevederilor legale;

k) asigură primirea şi distribuirea către structurile DGAERI a bunurilor materiale de

resortul comunicaţii şi informatică;

l) asigură, distribuie şi urmăreşte încadrarea în normele legale de consum a

materialelor consumabile;

m) execută activităţi specifice pregătirii şi desfăşurării şedinţelor de tragere;

Page 30: MAI Departamentul Schengen

30

n) organizează şi asigură desfăşurarea activităţilor privind utilizarea regulamentară a

autovehiculelor la nivelul DGAERI;

o) asigură serviciul de curierat prin poşta specială şi alte servicii de curierat;

p) asigură, prin personal atestat, serviciul de conducător auto;

q) asigură redactarea dispoziţiei zilnice, pe baza propunerilor primite de la structurile

din componenţa DGAERI şi aprobate de conducătorul acesteia şi ţine evidenţa prezenţei

zilnice şi a răspândirilor personalului DGAERI, a învoirilor, permisiilor, concediilor medicale

şi de odihnă acordate acestuia, precum şi a orelor suplimentare prestate de acesta;

r) întocmeşte planificarea serviciilor de zi în cadrul DGAERI, documentaţia aferentă şi

asigură instruirea personalului care execută aceste servicii;

s) asigură activităţile desfăşurate, la nivelul DGAERI, pe linie de personal/resurse

umane, în urma solicitărilor Direcţiei generale management resurse umane.

SECŢIUNEA a 8-a

Atribuţiile Structurii de securitate/CSTIC

Art. 38. - (1) Structura de securitate/CSTIC, denumită în continuare SS/CSTIC, este

structura specializată care deserveşte DGAERI în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.

(2) SS/CSTIC este organizată şi funcţionează în subordonarea directă a directorului

general adjunct pentru componenta ordine şi siguranţă publică.

(3) Personalul SS/CSTIC îndeplineşte atribuţiile structurii de securitate la nivelul

DGAERI, precum şi pe cele ale componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi

comunicaţii.

Art. 39. - SS/CSTIC coordonează, la nivelul DGAERI, activitatea de protecţie a

informaţiilor clasificate naţionale, NATO, UE şi OSCE, în toate componentele acesteia, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv securitatea pentru tehnologia

informaţiei şi comunicaţiilor.

Art. 40. - În exercitarea rolului său, SS/CSTIC îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. pe linia protecţiei informaţiilor clasificate naţionale:

a) elaborează şi supune aprobării conducerii DGAERI normele interne privind

protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

Page 31: MAI Departamentul Schengen

31

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune

avizării Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă (DGIPI), iar după aprobare

acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate

componentele acesteia;

d) asigură relaţionarea cu DGIPI;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor

clasificate şi modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea DGAERI în legătură cu toate aspectele privind securitatea

informaţiilor clasificate;

g) informează conducerea DGAERI despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în

sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanţilor DGIPI, pe linia verificării persoanelor pentru care se

solicită accesul la informaţii clasificate;

i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces ia informaţii

clasificate;

j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor

de acces la informaţii clasificate, iniţiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de

securitate, din dispoziţia şefului DGAERI;

k) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de

unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

l) prezintă conducătorului DGAERI propuneri privind stabilirea obiectivelor,

sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din

sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DGIPI;

m) efectuează, cu aprobarea conducerii DGAERI, controale privind modul de aplicare

a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

2. pe linia protecţiei informaţiilor clasificate NATO/UE:

a) coordonează direct activitatea Subregistrului DGAERI;

b) elaborează normele interne de aplicare a reglementărilor privind protecţia

informaţiilor clasificate NATO/UE subsecvente reglementărilor naţionale în domeniu,

adaptate la specificul DGAERI;

c) monitorizează implementarea normelor interne de securitate a informaţiilor

clasificate NATO/UE, precum şi modul de respectare a acestora în cadrul DGAERI;

Page 32: MAI Departamentul Schengen

32

d) elaborează planul de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE

la nivelul DGAERI;

e) consiliază conducerea DGAERI pentru toate aspectele privind securitatea

informaţiilor clasificate NATO/UE;

f) informează conducerea DGAERI cu privire la vulnerabilităţile, riscurile şi

eventualele încălcări ale reglementărilor de securitate şi propune măsurile ce se impun pentru

soluţionarea acestora;

g) asigură implementarea normelor interne privind securitatea personalului;

h) ţine evidenţa actualizată a tuturor persoanelor din cadrul DGAERI, precum şi a

ataşaţilor de afaceri interne, care au acces la informaţii clasificate NATO/UE, şi ia măsurile

necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate;

i) sprijină DGIPI în efectuarea verificărilor asupra personalului ce urmează sa aibă

acces la informaţii clasificate NATO/UE;

j) analizează periodic şi actualizează normele interne de implementare a

reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO/UE;

k) inspectează activitatea CSNR din DGAERI privind modalităţile de gestionare a

informaţiilor clasificate NATO/UE;

l) coordonează şi urmăreşte punerea în aplicare a normelor interne privind securitatea

documentelor clasificate NATO/UE;

m) pregăteşte şi execută programele de inspecţie a măsurilor de securitate fizică în

cadrul CSNR din DGAERI şi îl informează pe şeful direcţiei cu privire la vulnerabilităţile

constatate;

n) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecţie fizică din DGAERI;

o) stabileşte măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de

securitate specifice DGAERI, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la

informaţiile clasificate NATO/UE;

p) verifică condiţiile de securitate ale spaţiilor, birourilor, încăperilor, containerelor în

care sunt manipulate sau păstrate informaţii clasificate NATO/UE din DGAERI;

q) adoptă măsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecţie fizică corespunzător

în toate încăperile din DGAERI în care se manipulează documente clasificate NATO/UE;

r) coordonează planificarea, implementarea şi controlul modului de aplicare a

propriilor programe de pregătire a personalului DGAERI;

s) ţine evidenţa tuturor persoanelor din DGAERI care au participat la forme de

pregătire organizate de NATO sau UE sau la forme de pregătire organizate la nivel naţional,

Page 33: MAI Departamentul Schengen

33

precum: MAI, Serviciul Român de Informaţii, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor

Secrete de Stat etc;

3. pe linia INFOSEC:

a) implementează şi asigură măsurile de securitate, conform normelor în vigoare;

b) relaţionează cu Sectorul INFOSEC din DGIPI în situaţiile în care: planifică

dezvoltarea sau achiziţia unor sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) care stochează,

procesează sau transmit informaţii clasificate, propune schimbări ale configuraţiei de sistem,

propune conectarea cu alte SIC, propune schimbări ale modului de operare protejată a SIC,

propune modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securităţii SIC, iniţiază,

după caz, proceduri de modificare a clasei sau nivelului de secretizare ale SIC deja acreditate,

planifică sau propune desfăşurarea oricărei alte activităţi în scopul îmbunătăţirii securităţii

SIC acreditate;

c) solicită acreditarea/reacreditarea SIC de la Sectorul INFOSEC din cadrul DGIPI;

d) solicită asistenţă de specialitate din partea Sectorului INFOSEC din cadrul DGIPI

pentru stabilirea cerinţelor de securitate şi procedurilor de aplicare necesare şi respectării

acestora de către furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare,

instalare şi testare SIC;

e) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de

securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a SIC;

f) asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC;

g) realizează legătura între contractant şi Sectorul INFOSEC din cadrul DGIPI;

h) participă la selecţionarea, organizarea şi realizarea pregătirii personalului cu

atribuţii în domeniul INFOSEC;

i) organizează şi desfăşoară convocări de instruire cu personalul DGAERI şi

utilizatorii SIC;

j) verifică periodic sau în timp real implementarea măsurilor de protecţie în SIC din

cadrul DGAERI, pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanţă cu cerinţele de

securitate aprobate de Sectorul INFOSEC din cadrul DGIPI;

k) ţine evidenţa echipamentelor SIC, proprietate privată, autorizate să funcţioneze în

incinta DGAERI, conform normelor legale în vigoare;

l) cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, Sectorului

INFOSEC din cadrul DGIPI, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a

consecinţelor;

Page 34: MAI Departamentul Schengen

34

m) asigură administrarea punctului de acces DGAERI în SIC EXTRANET.RO al

MAE, personalul SS/CSTIC îndeplinind şi funcţiile de administrator de securitate, respectiv

de înlocuitor administrator de securitate în zona terminalului EXTRANET.RO;

n) asigură administrarea punctului de acces DGAERI în SIC INTRANETUE al MAI,

personalul SS/CSTIC îndeplinind şi funcţiile de administrator de securitate al acestuia.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 41. - Întregul personal al DGAERI are obligaţia de a cunoaşte şi de a aplica, în

părţile ce îl privesc, prevederile prezentului regulament.

Art. 42. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1

la regulament

DIAGRAMA DE RELAŢII

a Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale

GUVERN

MINISTRULADMINISTRAŢIEI

ŞI INTERNELOR

ŞEFUL DEPARTAMENTULUI SCHENGEN,

AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII

INTERNAŢIONALE

Structuri

specializate

Structuri

specializate

MAE,

MApN, MJ,

MTT, MCSI,

MFP, MP,

DEPARTAMENTULSCHENGEN, AFACERI

EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

DAE, SRI,

SIE, STS,

SGG, ANV,

ANPC,

MMFPS,

MS, MADR

ANSVSA,

GNM, CC,

OPCP

Page 35: MAI Departamentul Schengen

35

Instituţii şi organizaţii

internaţionale

Misiuni

diplomatice

acreditate în

România

Instituţii similare din

alte state

Ataşaţi de afaceri

interne

Unităţi din aparatul central/instituţii/structuri MAI,

pe linie de specialitate, în domeniile Schengen,

afaceri europene şi reiaţii internaţionale, şi corelativ

Legendă

Relaţii de cooperare

Relaţii de coordonare

Relaţii de subordonare

ANEXA Nr. 2

la regulament

ORGANIGRAMA

Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale

ŞEF

DEPARTAME

NT

DIRECŢIA GENERALA

AFACERI EUROPENE ŞI

RELAŢII INTERNATIONALE

Page 36: MAI Departamentul Schengen

36

DIRECTOR

GENERAL

DIRECTO

R

GENERAL

ADJUNCT

DIRECTOR

GENERALADJUNCT

PENTRUADMINISTR

AŢIE PUBLICĂ

Serviciul

analize şi

negocieri

UE

Serviciul

implement

are politici

europene

Serviciul

reprezenta

re externa

şi relaţii

internaţion

ale

Serviciul

pentru

administraţi

e publică

Serviciul

fonduri

europene

Servici

ul

protoco

l şi

relaţii

consula

re

Biroul informaţii

clasificate şi

secretariat

Structura de

securitate/CST

IC

Subregistrul

NATO/UE,

administrare sisteme

Extranet.Ro şi

Intranet.UE

Informaţii clasificate

naţionale

Secretariat

ANEXA Nr. 3

la regulament

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale

Nr. ................din...................

Ex. nr. ....

FIŞA POSTULUI

Page 37: MAI Departamentul Schengen

37

Identificarea

postului

1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale

(DGAERI)

2. Denumirea

postului:

director general al DGAERI

3. Poziţia postului în

statul de

organizare:

2

4. Relaţii cu alte

posturi:

4.1. Relaţii ierarhice: - este subordonat nemijlocit şefului Departamentului Schengen,

afaceri europene şi relaţii internaţionale şi direct ministrului

administraţiei şi internelor;

- are în subordine întregul personal al DGAERI;

4.2. Relaţii

funcţionale:

- conduce întreaga activitate a direcţiei generale;

- directorii generali adjuncţi i se subordonează nemijlocit;

- coordonează nemijlocit activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi a

Biroului informaţii clasificate şi secretariat;

- emite dispoziţii pentru întreg personalul din subordine şi poate

formula solicitări, îndrumări sau precizări pentru structurile de afaceri

europene şi relaţii internaţionale din direcţiile generale şi direcţiile

(similare) aparatului central şi din instituţiile sau unităţile aflate în

subordinea sau coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

(MAI), cu sau fără personalitate juridică.

4.3. Relaţii de control: - controlează activitatea structurilor DGAERI şi a întregului personal

al

acesteia şi, pe linie de specialitate, a structurilor cu atribuţii în

domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din cadrul

direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al

MAI, din instituţiile sau unităţile aflate în subordinea ori în

coordonarea MAI, cu sau fără personalitate juridică.

4.4. Relaţii de

colaborare:

- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor

(similare) din aparatul central şi ale celorlalte instituţii sau unităţi

aflate în subordinea ori în coordonarea MAI, cu sau fără personalitate

Page 38: MAI Departamentul Schengen

38

juridică;

- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor

Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale şi alte

institut i ale administraţiei publice centrale de specialitate şi ale

administraţiei publice locale, cu instituţii de profil ale altor state, cu

instituţiile şi organismele Uniunii Europene, cu organizaţii

internaţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de

competenţă al DGAERI, în conformitate cu procedurile legale şi cu

ordinele şi dispoziţiile ministrului administraţiei şi internelor.

4.5. Relaţii de

reprezentare:

- reprezintă DGAERI în faţa conducerii MAI, în raporturile cu

celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi

străinătate; - directorul general angajează, în condiţiile legii, DGAERI

în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, scop în care poate da

împuterniciri de reprezentare personalului din subordine.

5. . Definirea sumară

a atribuţiilor

postului

- asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor

şi procedurilor în domeniul managementului activităţilor de afaceri

europene şi relaţii internaţionale din MAI;

- asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii DGAERI;

- efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniul de

competenţă.

Cerinţele postului

1. Categoria de personal

ce poate ocupa postul:

ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional

necesar ocupantului

postului:

comisar şef de poliţie

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau

ciclul I - studii universitare de licenţă;

3.2. pregătire de specialitate: studii: masterat sau studii postuniversitare în specialitatea

studiilor necesare exercitării funcţiilor sau în domeniul

management;

3.3. alte cunoştinţe: cultură generală, managementul relaţiilor internaţionale, drept

internaţional, managementul proiectelor;

3.4. autorizaţii speciale

pentru exercitarea

atribuţiilor postului:

autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa

secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită şi

informaţiile clasificate NATO de nivel Top SECRET şi UE de

nivel EU Top SECRET;

3.5. limbi străine: - limba engleză: citit, scris, vorbit - bine;

- cel puţin o altă limbă de circulaţie internaţională: citit, scris,

vorbit bine.

4. Experienţă:

Page 39: MAI Departamentul Schengen

39

4.1. vechime în muncă/din

care în MAI:

cel puţin 7 ani în MAI;

4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării

funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de

conducere:

cel puţin 5 ani în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;

4.4. perioada pentru

acomodarea la cerinţele

postului:

6 luni.

5. Aptitudini si abilităţi

necesare:

- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere,

conducere, coordonare şi control);

- oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor;

- capacitate de lucru sub presiunea timpului;

- spirit de observaţie;

- capacitate de lucru în echipă;

- putere de mobilizare.

6. Atitudini

necesare/comportament:

- spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat

(limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de

caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a

activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie

intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie,

disponibilitate la schimbare

7. Parametrii privind

starea sănătăţii

somatice:

apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de

personalitate:

inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală,

echilibru emoţional

Condiţii specifice

de muncă

1. Locul de muncă: sediul DGAERI

2. Programul de

lucru:

conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI

3. Deplasări curente: vizite de lucru la instituţii din ţară (inclusiv controale în unităţi ale

MAI din capitală sau din teritoriu), ale Uniunii Europene, la Instituţii

ori organizaţii din străinătate şi în teatrele externe de operaţiuni în care

sunt desfăşurate efective ale MAI

Page 40: MAI Departamentul Schengen

40

4. Condiţii deosebite

de muncă:

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii mentale şi

complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de atenţie ridicat şi cu

opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de o importanţă majoră

pentru securitatea naţională, activitatea instituţiei şi personalul

acesteia;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări

neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului maxim solicitat al

calităţii lucrărilor, erorilor în lucrările elaborate sau avizate, presiunii

termenelor strânse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de

participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în ţară sau

străinătate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de lucrări

executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa

lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvern, Parlament,

Administraţia Prezidenţială sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii

Europene, inclusiv în zilele libere şi de sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.

5. Riscuri implicate

de post:

- afecţiuni cardiovasculare, neurologice şi digestive din cauza nivelului

ridicat de stres;

- afecţiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de lucru;

- afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit, utilizare

PC);

- surmenaj şi oboseală psihică;

- antrenarea în cazul unor decizii sau avize nefundamentate a

răspunderii juridice.

6. Compensări: - indemnizaţie de conducere;

- sporuri prevăzute de legislaţia în vigoare;

- condiţii speciale de muncă.

Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

1. Sarcini şi îndatoriri:

1. organizează, conduce şi răspunde de întreaga activitate a DGAERI pentru

îndeplinirea atribuţiilor ce revin acesteia, conform prevederilor legale;

Page 41: MAI Departamentul Schengen

41

2. coordonează elaborarea strategiilor, politicilor şi procedurilor în domeniul

afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în

acord cu interesele naţionale;

3. coordonează relaţiile MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau în coordonarea

acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, organizaţii regionale şi internaţionale

şi cu instituţii similare din alte state;

4. coordonează şi, după caz, participă la activitatea de reprezentare a României la

Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului

Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene, pentru domeniile de

competenţă ale MAI;

5. coordonează şi, după caz, participă la negocieri, avizează acordurile, convenţiile şi

alte înţelegeri internaţionale propuse spre încheiere structurilor aflate în subordinea sau în

coordonarea MAI, cu structuri similare din alte state ori cu entităţi aflate sub jurisdicţia altor

state;

6. iniţiază activităţi menite să conducă la dezvoltarea relaţiilor cu instituţii sau

autorităţi similare din alte ţări, asigurând susţinerea şi promovarea intereselor MAI în relaţia

cu acestea;

7. propune conducerii MAI iniţierea, semnarea, aprobarea, acceptarea sau renunţarea

la înţelegerile internaţionale ale MAI cu structuri similare din alte ţări, asigurând consultarea

altor instituţii în vederea obţinerii avizelor necesare;

8. exercită şi, după caz, dispune activităţi de control la nivelul structurilor cu atribuţii

în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale din subordinea sau din coordonarea

MAI;

9. coordonează activitatea ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerilor de legătură ai MAI,

cu excepţia măsurilor operative şi a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

10. coordonează relaţiile cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare ale

României în alte ţări, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne, de poliţie, de securitate şi ofiţerii

de legătură ai statelor partenere acreditaţi în România;

11. prezintă informări în şedinţele conducerii şi Colegiului MAI cu principalele

rezultate înregistrate în domeniul de competenţă şi face propuneri de eficientizare în acest

sens;

12. coordonează procesul de elaborare şi promovare spre aprobare a Planului anual de

relaţii internaţionale al MAI;

13. convoacă, ori de câte ori se impune, şefii structurilor de afaceri europene şi relaţii

internaţionale în vederea analizării activităţii desfăşurate de acestea, a stabilirii de măsuri

pentru îmbunătăţirea activităţii sau pentru executarea unor dispoziţii ale conducerii MAI;

14. dispune măsuri pentru punerea în practică a Planului de alarmare şi evacuare,

precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru;

Page 42: MAI Departamentul Schengen

42

15. coordonează activitatea de pregătire de specialitate a personalului din subordine şi

verifică modul de însuşire a cunoştinţelor transmise;

16. dispune măsuri, conform competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de

organizare a DGAERI, aflate în competenţă de numire;

17. organizează şi desfăşoară audienţe, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor potrivit

competenţelor;

18. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul

rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare, stabileşte măsuri pentru eficientizarea întregii

activităţi a DGAERI;

19. Îndeplineşte atribuţiile conducătorului unităţii prevăzute la art. 86 din Standardele

naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea

Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la pct. 298 şi 299 din

Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de

Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările

ulterioare, precum şi a prevederilor în materie stipulate în Normele-cadru privind securitatea

informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului

Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006, respectiv Metodologia de aplicare a

Normelor de protecţie a informaţiilor UE clasificate în cadrul MAI, asigurând în acest sens

păstrarea şi controlul difuzării acestora conform procedurilor în vigoare;

20. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul

DGAERI. 2. Responsabilităţi:

a) de planificare: coordonează actualizarea/revizuirea/raportarea sarcinilor cuprinse în

documentele strategice din aria de competenţă a DGAERI;

b) de raportare: prezintă şefului Departamentului Schengen, afaceri europene şi reiaţii

internaţionale şi în şedinţele Colegiului MAI rapoarte şi informări pe probleme de

specialitate;

c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent;

d) accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la

informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importantă deosebită si

ia informaţiile clasificate, NATO de nivel TOP SECRET si UE de nivel EU TOP SECRET.

Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori

cantitativi:

- număr de lucrări primite, repartizate, urmărite şi verificate în cadrul

DGAERI;

- număr de acţiuni desfăşurate în coordonare nemijlocită, în cadrul

Page 43: MAI Departamentul Schengen

43

DGAERI sau în colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali

din ţară şi din străinătate.

2. Indicatori

calitativi:

calitatea lucrărilor proprii şi a celor executate de colaboratori,

urmărind corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu

respectarea prevederilor legale

3. Costuri: nivelul de încadrare în bugetele alocate activităţilor DGAERI, cu

respectarea realizării obiectivelor planificate, eventual cu identificarea

unor surse alternative de finanţare în condiţii legale

4. Timp: încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau

prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate,

organizate şi desfăşurate

5. Utilizarea

resurselor:

asigurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor umane şi materiale

afectate direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea

acţiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de alte unităţi ale

MAI

6. Mod de realizare: - îşi desfăşoară activitatea atât în mod independent, cât şi în colaborare

cu alte unităţi din MAI, sub coordonarea ministrului administraţiei şi

internelor şi a şefului Departamentului Schengen, afaceri europene şi

relaţii internaţionale;

- pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin şi îndrumare

personalului din subordine, precum şi celui din alte structuri ale MAI;

- coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de celelalte

structuri cu atribuţii în domeniul relaţiilor internaţionale din structurile

MAI;

- colaborează cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale

pe linia relaţiilor internaţionale ale MAI.

Ministrul administraţiei şi internelor,

……………………………………………..

Şeful Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale,

……………………………………………..

TITULARUL POSTULUI:

Numele şi prenumele:.....................................................

Semnătura:.....................................................................

Data:...............................................................................

Page 44: MAI Departamentul Schengen

44

ANEXA Nr. 4

la regulament

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale

Nr. ..............din................

Ex. nr. ......

FIŞA POSTULUI

Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale afaceri europene si relaţii internaţionale

(DGAERI)

2. Denumirea

postului:

director general adjunct al DGAERI

3. Poziţia postului în

statul de

organizare:

3

4. Relaţii cu alte

posturi:

4.1. Relaţii ierarhice:

- este subordonat nemijlocit directorului general;

- are în subordine nemijlocită şefii structurilor pe care le coordonează;

- prin dispoziţie a directorului general i se pot delega, potrivit

prevederilor legale, competenţe şi responsabilităţi privind conducerea

direcţiei generale;

- este şeful structurii de securitate a DGAERI,

4.2. Relaţii

funcţionale:

- conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează;

- coordonează nemijlocit Serviciul analize şi negocieri UE, Serviciul

implementare politici europene, Serviciul reprezentare externă şi

relaţii internaţionale şi Structura de securitate.

4.3. Relaţii de control: - controlează activitatea structurilor DGAERI cărora le coordonează

nemijlocit activitatea;

Page 45: MAI Departamentul Schengen

45

- controlează şi coordonează, pe linie de specialitate, activitatea

structurilor cu atribuţii în domeniul afacerilor europene şi relaţiilor

internaţionale din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor

(MAI).

4.4. Relaţii de

colaborare:

- colaborează cu conducerile direcţiilor generale şi direcţiilor

(similare) din aparatul central şi ala celorlalte instituţii sau unităţi

aflate în subordinea ori coordonarea MAI, cu sau fără personalitate

juridică, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de

competenţă;

- colaborează cu organismele de profil din Ministerul Afacerilor

Externe, Departamentul Afaceri Europene, Ministerul Justiţiei,

Ministerul Apărării Naţionale şi alte instituţii ale administraţiei

publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale, din

ţară şi din străinătate, cu instituţii de profil ale altor state, cu

organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul îndeplinirii

atribuţiilor din domeniile de competenţă ale direcţiei, în conformitate

cu prevederile legale si cu ordinele ministrului administraţiei şi

internelor.

4.5. Relaţii de

reprezentare:

- reprezintă DGAERI în faţa conducerii MAI, în raporturile cu

celelalte unităţi ale MAI, cu instituţii şi organisme din ţară şi

străinătate, în baza delegaţiei de reprezentare.

5. Definirea sumară

a atribuţiilor

postului

- furnizează sprijinul necesar directorului general în exercitarea

atribuţiilor specifice, în condiţiile legii;

- asigură fundamentarea, elaborarea şi coordonarea aplicării politicilor

şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le

coordonează nemijlocit;

- asigură organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul

activităţilor desfăşurate de structurile pe care le coordonează

nemijlocit;

- efectuează acţiuni de control, sprijin şi îndrumare în domeniul de

competenţă;

- îndeplineşte atribuţiile specifice şefului Structurii de securitate a

DGAERI.

Cerinţele

postului

1. Categoria de personal

ce poate ocupa postul:

ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional

necesar ocupantului

subcomisar de poliţie

Page 46: MAI Departamentul Schengen

46

postului:

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, sau

ciclul I - studii universitare de licenţă;

3.2. pregătire de specialitate: studii: masterat sau studii postuniversitare în specialitatea

studiilor necesare exercitării funcţiilor sau în domeniul

management;

3.3. alte cunoştinţe: cultură generală, managementul relaţiilor internaţionale,

managementul proiectelor, planificare strategică;

3.4. autorizaţii speciale

pentru exercitarea

atribuţiilor postului:

autorizaţie de acces la informaţiile clasificate din clasa

secretelor de stat nivel strict secret de importanţă deosebită si la

informaţiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET şi UE de

nivel EU TOP SECRET;

3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională: citit, scris,

vorbit - bine.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă/din

care în MAI:

cel puţin 7 ani în MAI;

4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării

funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de

conducere:

cel puţin 5 ani în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;

4.4. perioada pentru

acomodarea la cerinţele

postului:

6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi

necesare:

- manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere,

conducere, coordonare şi control);

- operativitate în luarea deciziilor;

- capacitate de comunicare la nivel individual şi instituţional;

- abilităţi de negociere;

- capacitate de lucru sub presiunea timpului;

- spirit de observaţie;

- capacitate de lucru în echipă.

6. Atitudini

necesare/comportament:

- integritate, cinste, devotament şi loialitate faţă de instituţie;

- disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, curaj şi capacitatea

de a-şi asuma răspunderi;

- tact, discreţie, perseverenţă, prestanţă, politeţe;

- ţinută şi comportament echilibrat;

- spirit de iniţiativă.

Page 47: MAI Departamentul Schengen

47

7. Parametri privind starea

sănătăţii somatice:

apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de

personalitate:

inteligenţă, flexibilitate în gândire, echilibru emoţional şi

stabilitate comportamentală

Condiţii specifice de

muncă

1. Locul de muncă: sediul DGAERI

2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul MAI

3. Deplasări curente: activităţi desfăşurate la sediul instituţiilor din ţară (inclusiv

controale în unităţi ale MAI din capitală sau din teritoriu), ale

Uniunii Europene, al instituţiilor sau organizaţiilor din

străinătate şi în teatrele externe de operaţiuni în care sunt

desfăşurate efective ale MAI

4. Condiţii deosebite de

muncă:

- activitate cu dinamică deosebită, volum mare de operaţii

mentale şi complexitate foarte ridicată, presupunând nivel de

atenţie ridicat şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi

de o importanţă majoră pentru securitatea naţională, activitatea

instituţiei şi personalul acesteia;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând

solicitări neuropsihice mari datorate, în principal, nivelului

maxim solicitat al calităţii lucrărilor, presiunii termenelor

strânse, necesităţii coordonării unui număr relativ mare de

participanţi, din state diferite, la acţiuni complexe în ţară sau în

străinătate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr mare de

lucrări executate sau avizate;

- ritm alert de lucru, program prelungit, determinat de urgenţa

lucrărilor solicitate de conducerea MAI, de Guvern, Parlament,

Administraţia Prezidenţială sau de reprezentanţi ai structurilor

Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere şi de sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice şi stres.

5. Riscuri implicate de

post:

- afecţiuni cardiovasculare, neurologice şi digestive din cauza

nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii din cauza solicitării intense (scris, citit,

utilizare PC);

- afecţiuni ale coloanei vertebrale, cauzate de regimul static de

lucru;

- surmenaj şi oboseală psihică.

6. Compensări: - indemnizaţie de conducere;

- sporuri prevăzute de legislaţia în vigoare;

Page 48: MAI Departamentul Schengen

48

- condiţii speciale de muncă.

Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

1. Sarcini şi îndatoriri:

1. furnizează sprijin nemijlocit directorului general în exercitarea atribuţiilor legale;

2. Îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada în care este desemnat la

conducerea direcţiei generale;

3. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează

în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, conform prevederilor legale;

4. avizează lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează şi te supune

aprobării directorului general;

5. acţionează pentru îndeplinirea sarcinilor care i-au fost repartizate direct de

conducerea MAI sau de directorul general, potrivit competenţelor directe sau delegate;

6. reprezintă MAI, conform mandatelor încredinţate;

7. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le

coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de

şefii acestor structuri;

8. identifică nevoile de pregătire profesională şi dispune măsurile necesare participării

personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activităţile de perfecţionare a

pregătirii profesionale;

9. participă la coordonarea elaborării strategiilor, politicilor şi procedurilor în

domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, urmărind atingerea obiectivelor

stabilite în acord cu interesele naţionale;

10. asigură coordonarea procesului de elaborare a poziţiilor MAI şi a participării

reprezentanţilor MAI în Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) şi în comitetele şi grupurile

de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii

europene;

11. asigură coordonarea relaţiilor MAI şi ale structurilor aflate în subordinea sau în

coordonarea acestuia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, organizaţiile regionale şi

internaţionale şi cu instituţii similare din alte state;

12. În domeniul de competenţă, exercită sau dispune activităţi de control la nivelul

structurilor din subordinea sau din coordonarea MAI;

Page 49: MAI Departamentul Schengen

49

13. organizează şi desfăşoară audienţe, potrivit competenţelor;

14. ori de câte ori este nevoie, analizează cu şefii structurilor din subordine stadiul

rezolvării problemelor de muncă şi disciplinare şi stabileşte măsuri pentru eficientizarea

activităţii acestor structuri;

15. Îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate:

- coordonează elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate,

potrivit iegii;

- coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate

şi îl supune avizării DGIPI, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele

acesteia,

- asigură relaţionarea cu DGIPI;

- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor

clasificate şi modul de respectare a acestora;

- consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea

informaţiilor clasificate;

- informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în

sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

- coordonează acordarea sprijinului reprezentanţilor autorizaţi ai DGIPI, potrivit

competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la

informaţii clasificate;

coordonează organizarea activităţilor de pregătire specifică a persoanelor care au acces

la informaţii clasificate;

- coordonează păstrarea şi organizarea evidenţei certificatelor de securitate şi

autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

- coordonează actualizarea permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi a

autorizaţiilor de acces;

- coordonează întocmirea şi actualizarea listelor informaţiilor clasificate elaborate sau

păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

- prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor

şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de

responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DGIPI;

- efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a

măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

Page 50: MAI Departamentul Schengen

50

- exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;

- este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform

normelor în vigoare în domeniul INFOSEC;

- pune la dispoziţia şefului CSTIC lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de

acces la informaţii clasificate deţinute de personalul direcţiei generale;

- monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;

- răspunde de aplicarea procedurilor şi normelor de securitate pentru protecţia

informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei generale, pentru toate domeniile de securitate

reglementate: organizarea securităţii, securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea

documentelor, securitatea industrială şi INFOSEC;

16. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general sau de

conducerea MAI, potrivit competenţelor legale ale DGAERI.

2. Responsabilităţi:

a) de planificare: coordonează activitatea de elaborare a planurilor de măsuri şi

activităţi legate de domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale;

b) de raportare: prezintă directorului general rapoarte şi informări pe probleme de

specialitate;

c) de luare a deciziilor: la nivelul de competenţă proprie/permanent;

d) accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora: autorizaţie de acces la

informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de importantă deosebită si

la informaţiile clasificate NATO de nivel TOP SECRET si UE de nivel EU TOP SECRET;

Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori

cantitativi:

- numărul lucrărilor primite, repartizate, urmărite, realizate şi verificate

în cadrul DGAERI;

- numărul acţiunilor desfăşurate în coordonare nemijlocită, în cadrul

DGAERI sau în colaborare cu parteneri instituţionali şi organizaţionali

din ţară şi din străinătate.

2. Indicatori

calitativi:

calitatea lucrărilor proprii şi a celor executate de colaboratori,

urmărind corectitudinea, coerenţa şi complexitatea acestora, cu

respectarea prevederilor legale

3. Costuri: nivelul de încadrare în bugetele alocate activităţilor, conform

planificării şi în condiţiile atingerii obiectivelor stabilite

4. Timp: încadrarea în termenele stabilite de lege, acte normative specifice sau

Page 51: MAI Departamentul Schengen

51

prin ordin rezolutiv, pentru fiecare dintre acţiunile planificate,

organizate şi desfăşurate

5. Utilizarea

resurselor:

asigurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor umane şi materiale

afectate direcţiei, precum şi a celor repartizate pentru realizarea

acţiunilor coordonate nemijlocit, care se execută de alte unităţi ale

MAI

6. Mod de realizare: - îşi desfăşoară activitatea atât în mod independent, cât şi în colaborare

cu alte unităţi din MAI, în coordonarea directorului general;

- deleagă atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în

subordine;

- pentru realizarea sarcinilor complexe, asigură sprijin şi îndrumare

personalului din subordine, precum şi a celui din alte structuri ale

MAI, în domeniul de competenţă;

- colaborează cu structurile similare ale altor instituţii guvernamentale

pe linia relaţiilor internaţionale ale MAI.

Şeful Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale,

…………………………………………………………………………………………………

…..

Directorul general al Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale,

…………………………………………………………………………………………………

…..

Avizat

Directorul general al Directei generale de informaţii şi protecţie internă,

…………………………………………………………………………………………………

…..

Titularul postului:

Numele şi prenumele:............................................................

Semnătura:..............................................................

Data:..............................................................

Page 52: MAI Departamentul Schengen

52

ANEXA Nr. 5

la regulament

MINIS

TERUL

ADMINISTRA

ŢIEI ŞI

INTERNELOR

Direcţia

generală afaceri

europene şi

relaţii

internaţionale

Aprob,

Ministrul administraţiei şi internelor,

………………………………………………………………………………

……………………..

FIŞA POSTULUI

Nr. ......................

Denumirea postului: director general adjunct

Nivelul funcţiei publice corespunzătoare categoriei: funcţionar public de conducere

Scopul principal al postului: conduce activitatea de afaceri europene şi relaţii

internaţionale a Ministerului Administraţiei şi Internelor {MAI), în domeniul administraţiei

publice şi în domeniile de activitate ale celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de

departament

Identificarea funcţiei publice:

Denumire: director general adjunct

Clasă: I Gradul profesional: consilier superior

Vechimea în specialitate necesară: 5 ani

Condiţii specifice privind ocuparea postului: studii universitare absolvite cu diplomă

de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau

echivalent

Studii de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare în domeniul

administraţiei publice ori managementului

Page 53: MAI Departamentul Schengen

53

Perfecţionări (specializări) conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: studii postuniversitare în

domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării

funcţiei publice

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel); operare

Windows, internet

Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): cel puţin o limbă de circulaţie

internaţională, la nivel bine

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

- capacitatea de planificare strategică;

- capacitatea de organizare, de conducere şi de control;

- abilitatea de a lua decizii;

- capacitatea de a previziona impactul deciziilor;

- capacitatea de a comunica şi de a lucra în echipă;

- abilităţi de îndrumare, consiliere, mediere şi negociere;

- capacitatea de a rezolva probleme complexe;

- capacitatea de a redacta texte fluente şi concise în condiţii de viteză crescută;

- aptitudini generale de management al resurselor umane.

Cerinţe specifice: călătorii frecvente, activităţi în condiţii de stres, lucru cu program

prelungit, acces la informaţiile clasificate din clasa secretelor de stat nivel strict secret de

importanţă deosebită si informaţiile clasificate NATO nivel TOP SECRET şi UE de nivel EU

TOP SECRET

Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini

manageriale):

- contribuie la elaborarea planurilor strategice ale Direcţiei Generale Afaceri Europene

şi Relaţii Internaţionale (DGAERI) în concordanţă cu planurile strategice ale ministerului;

- stabileşte un echilibru corect între imperativele operaţionale ale structurii pe care o

conduce si planurile strategice ale DGAERI;

- asigură comunicarea eficientă a misiunii, a planurilor strategice, a obiectivelor

DGAERI şi ale structurii pe care o conduce;

Page 54: MAI Departamentul Schengen

54

- stabileşte calendarul de activităţi, obiectivele-cheie, responsabilităţile şi perioadele

de raportare pentru structura pe care O conduce;

- ia decizii rapide, la momentul oportun, bazate pe argumente adecvate şi în

concordanţă cu legea;

- evaluează corect activitatea subalternilor săi şi ţine cont de efectele deciziilor sale

asupra structurii pe care o conduce;

- îşi asumă responsabilitatea pentru deciziile sale;

- îşi coordonează corect activitatea cu omologii, cu subordonaţii şi cu superiorii săi;

- controlează activitatea structurii din subordine la nivel strategic şi al îndeplinirii

obiectivelor. Nu se implică personal în probleme delegate unui nivel inferior de

responsabilitate, dar monitorizează rezultatele în funcţie de termenele şi obiectivele specifice

ale planurilor strategice şi calendarului de activităţi. Nu acceptă calitatea slabă a activităţii

subalternilor fără a interveni;

- se asigură că tot personalul din subordine este corect instruit pentru

responsabilităţile c& îi revin;

- înţelege şi aplică politicile de resurse umane ale ministerului;

- înţelege şi respectă standardele de etică ale ministerului şi ale administraţiei publice.

Atribuţii:

- conduce activitatea funcţionarilor publici, funcţionarilor publici cu statut special şi a

personalului contractual din cadrul Serviciului pentru administraţia publică şi din cadrul

celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament, aşa cum este ea definită în

Regulamentul de organizare şi funcţionare a MAI, în Regulamentul de organizare şi

funcţionare a DGAERI şi în fişele de post;

- conduce activitatea de punere în executare a legilor şi a celorlalte acte normative

referitoare la afacerile europene şi relaţiile internaţionale care vizează aria de competenţă a

MAI;

- conduce activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative şi a altor

reglementări specifice afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale ale MAI;

- conduce activitatea de elaborare a politicilor, strategiilor, programelor, studiilor,

analizelor şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea politicilor publice şi a actelor

normative necesare realizării competenţelor DGAERI din cadrul MAI;

- consiliază şi controlează activitatea de afaceri europene şi relaţii internaţionale

desfăşurată de structurile de administraţie publică aflate în subordinea MAI şi de cele din

prefecturi;

Page 55: MAI Departamentul Schengen

55

- avizează, potrivit legii, acordurile şi convenţiile de cooperare pe care autorităţile

administraţiei publice locale le încheie cu autorităţi ale administraţiei publice locale din alte

ţări;

- avizează proiectele de acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniile

de competenţă ale MAI în domeniul administraţiei publice şi în domeniile de activitate ale

celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament;

- reprezintă MAI - componenta administraţie publică în structurile Sistemului naţional

de coordonare a afacerilor europene şi în relaţia cu structurile de administraţie publică, cu

instituţiile de administraţie publică aflate în subordinea sau în coordonarea MAI;

- conduce activitatea de elaborare a poziţiilor MAI ce urmează să fie integrate în

poziţiile Guvernului României în legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale

acţiunilor declanşate conform Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ca urmare a

nerespectării de către România a actelor legislative ale UE;

- conduce activitatea de elaborare a contribuţiilor MAI - componenta administraţie

publică la documentele care se transmit de către România structurilor/instituţiilor europene;

- asigură îndrumare eficientă personalului, pe baza experienţei şi cunoştinţelor proprii;

- îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în

conformitate cu legea şi potrivit nivelului său de competenţă.

Limitele de competenţă: conform prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare Delegarea de atribuţii: şefului de serviciu,

funcţionarilor publici, funcţionarilor publici cu statut special şi personalului

contractual din cadrul Serviciului pentru administraţia publică şi din cadrul celorlalte

servicii repartizate prin dispoziţia şefului de

departament, în scopul realizării la timp şi eficient a obiectivelor propuse.

Sfera relaţională:

Intern:

a) relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de un funcţionar public de rang superior care conduce DGAERI din

cadrul MAI şi faţă de demnitarul desemnat să coordoneze activitatea DGAERI;

- superior pentru şeful Serviciului pentru administraţia publică şi pentru şefii din

cadrul celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului de departament, funcţionarii

publici, funcţionarii publici cu statut special şi personalul contractual din cadrul Serviciului

pentru administraţia publică şi din cadrul celorlalte servicii repartizate prin dispoziţia şefului

de departament;

Page 56: MAI Departamentul Schengen

56

b) relaţii funcţionale: cu structurile din cadrul MAI şi din subordinea acestuia, cu

instituţiile prefectului, cu autorităţile publice locale, cu structuri similare din alte autorităţi şi

instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale;

c) relaţii de control: Serviciul pentru administraţia publică şi celelalte servicii

repartizate prin dispoziţia şefului de departament, structurile de afaceri europene şi relaţii

internaţionale din cadrul instituţiilor subordonate MAI - componenta administraţie publică şi

din cadrul instituţiilor prefectului;

d) relaţii de reprezentare: reprezintă interesele MAI în domeniul administraţiei

publice, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a MAI şi cu

Regulamentul de organizare şi funcţionare a DGAERI.

Extern:

a) cu autorităţi şi instituţii publice similare din alte state cu care MAI are relaţii de

colaborare, în limita competenţelor stabilite de conducerea MAI;

b) cu organizaţii internaţionale: similar lit. a);

c) cu persoane juridice private: la solicitarea expresă şi în limita competenţelor

stabilite de conducerea MAI.

Întocmit de:

Numele şi prenumele:.................................................

Funcţia publică de conducere:....................................

Semnătura:.................................................................

Data întocmirii:......................

Luat cunoştinţă de către ocupantul postului:

Numele şi prenumele:...................................................

Funcţia:........................................................................

Semnătura:..................................................................

Data:............................................

Avizat de:

Numele şi prenumele:.................................................

Page 57: MAI Departamentul Schengen

57

Funcţia publică de conducere:....................................

Semnătura:.................................................................

Data:......................

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI


Recommended