+ All Categories
Home > Documents > LUMINA Newsletter / 02

LUMINA Newsletter / 02

Date post: 06-Apr-2016
Category:
Author: lumina-institutii-de-invatamant
View: 238 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Lumina Newsletter - Decembrie 2014 - o publicatie lunara din care puteti afla ultimele activitati desfasurate de Lumina Institutii de Invatamant, care aduna sub cupola sa opt scoli si o universitate, fiind astfel una din cele mai importante structuri de invatamant privat din Romania.
Embed Size (px)
of 12 /12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Campanie de donații desfășurată de Lumina Instituții de Învățământ Medalie de bronz pentru ICHC la Salonul de Inventică PAGINA 10 Lumina Math 2014- un nou succes marca Lumina Instituții de Învățământ PAGINA 6 În vizită la absolvenții noștri care studiază la Londra și Istanbul PAGINA 11 ”Pune o caramidă” la noul campus școlar ICHB-Spectrum București!
Transcript
Page 1: LUMINA Newsletter / 02

1

11111111111111111111111111111111111

Campanie de donații desfășurată de Lumina Instituții de ÎnvățământMedalie de bronz pentru

ICHC la Salonul de Inventică PAGINA 10

Lumina Math 2014- un nou succes marca Lumina Instituții de Învățământ PAGINA 6

În vizită la absolvenții noștri care studiază la Londra și Istanbul PAGINA 11

”Pune o caramidă” la noul campus școlar ICHB-Spectrum București!

Page 2: LUMINA Newsletter / 02

DECEMBRIE \ 2014

2

”Pune o caramidă” la noul campus școlar Lumina!

Sute de părinți și profesori au fost alături de noi pe 15 noiembrie, la cea de-a treia petrecere în care am sărbătorit 20 de ani de activitate Lumina Instituții de Învățământ în România. Petrecerea, organi-zată la sediul ISB, a fost animată de dansuri populare turcești și ro-mânești, care au stârnit ropote de aplauze din partea celor prezenți la eveniment. Extrem de apreciat a fost si fi lmul care prezenta cei 20 de ani de activitate Lumina Instituții de Învățământ, începând cu prima școală deschisă în 1994 și terminând cu noul campus școlar pentru ICHB și Spectrum

București care se construiește în prezent și care va fi dat parțial în folosință chiar în anul școlar viitor.

Cu aceasta ocazie, am lansat și o campanie de donații pentru ridi-carea noului campus școlar ICHB & Spectrum Bucuresti, amfi trio-nul campaniei fi ind Dan Zerno-veanu, tatăl unui fost elev de la ICHB care își fi nalizează acum studiile în SUA. Discursul moti-vant al domnului Zernoveanu și susținerea pentru proiectele des-fășurate de Lumina Instituții de Învățământ au arătat că școlile Lumina sunt mai mult decât in-stituții de învățământ, sunt o mare

familie în care legăturile durează o viață.”Pune o cărămidă/ Dona-te a brick” este sloganul sub care se desfășoară această campanie care a stârnit deja mult entuziasm printre părinții afl ați la evenimen-tul aniversar. Printre primii dona-tori în această campanie s-au afl at și profesorii de la Spectrum Bu-curești, dovedind astfel că pentru ei școlile Lumina nu sunt simple locuri de muncă ci sunt a doua lor casă, în care petrec timp valoros alături de elevii pe care-i călăuzesc pe calea educației performante.

Noul campus școlar construit de la zero de Lumina Instituții de În-

vățământ va avea 117 săli de clasă, 18 laboratoare, 4 biblioteci, o sală de conferințe pentru 600 de per-soane, 3 mini săli de cinema,  nu mai puțin de trei terenuri de fot-bal, terenuri de baschet și de tenis, precum  și o sală de sport de peste 1000 mp.Suntem convinși că și cu ajutorul părinților și al prietenilor Lumina Instituții de Invăță-mânt vom reuși să terminăm în cel mai scurt timp construirea noului campus educațional de peste 26.000 mp.

Detaliile despre campanie se vor regăsi pe site-urile școlilor Lumi-na, precum și pe site-ul lumina.ro.

Noul campus școlar construit de la zero de Lumina Instituții de Învățământ va avea 117 săli de clasă, 18 laboratoare, 4 biblioteci, o sală de conferințe pentru 600 de persoane, 3 mini săli de cinema.

Page 3: LUMINA Newsletter / 02

3

DECEMBRIE \ 2014

Președintele Lumi na Instituții de Învățământ, dl. Fatih Gursoy, a prezentat, cu ocazia pe-trecerii aniversare de 20 de ani, un discurs în care a vorbit adesea de prietenie și de familie, descriind practic atmosfera care domnește de două decenii în școlile noastre.

”Acum 20 de ani, Lumina Instituții de Învă-țământ pornea la drum cu mijloace modeste, dar cu speranțe mari, existând încă de pe atunci persoane care au avut încredere în noi. Semin-țele sădite atunci au fost hrănite cu dragoste și încredere și au ajuns să dea roade.Familia noastră a crescut, iar sentimentele care ne-au călăuzit au făcut să crească și numărul prieteni-lor noștri. Ne-ați încredințat fi ințele dumnea-voastră cele mai dragi- copiii dumneavoastră, iar personalul școlilor Lumina, în care ați avut încredere, nu v-a înșelat așteptările. Copiii dumneavoastră, împreună cu echipa Lumina, au obținut pînă acum 530 de medalii pentru România, la diferite concursuri internaționale.

În 20 de ani, un număr de 1491 de absolvenți au pornit pe drumul vieții și suntem convinși că aceștia vor reprezenta cu succes imaginea României și a dumneavoastră peste tot în lume.

Pe parcursul celor 20 de ani am împărtășit cu dumneavoastră bucuriile iar, atunci cînd a fost cazul, și obstacolele de care ne-am lovit, iar împreună am depășit obstacole care păreau de netrecut. Lumina Instituții de Învățământ reprezintă astăzi o mare familie din care fac parte elevi, părinți, cadre didactice, personal și administratori, iar dumneavoastră sunteți o parte foarte importantă a acesteia.Grija pentru generația de mâine, misiunea nobilă a educației care s-a cristalizat în jurul valorilor universale, cuprinde astăzi sute de de centre de educație și școli afl ate în aproximativ 150 de țări. Cu alte cuvinte, doresc să vă încredințez de fap-tul că oriunde în lume există acum o casă la a cărei ușă puteți bate. De fapt, tabloul pe care încerc să-l creionez eu acum este cel pe care

ni-l arătați dumneavoastră:o singură privire

asupra acestei săli ne prezintă un tablou for-

mat dintr-o varietate de naționalități, credințe

și culturi. Privim tabloul înfrățirii, împărtășirii

de interese comune, al iubirii și respectului, al

încrederii. Prietenia dintre noi nu se rezumă

doar la durata ciclului educațional al copiilor

dumneavoastră, ci va continua atât timp cât lu-

mea va exista.

Suntm convinși de faptul că, benefi ciind de

ajutorul dumneavoastră, vom reuși să termi-

năm în timp foarte scurt construcția noului

campus educațional de 26.000 de metri pă-

trați.Credem că așa cum fi ecare cărămidă a

fost pusă la temelie cu ajutorul dumneavoastră

și de acum înainte ajutorul dumneavoastră va

continua să existe. Așa cum școala în care ne

afl ăm e a dumneavoastră și școlile ce urmează a

fi construite vor fi școlile dumneavoastră, sunt

școlile copiilor noștri, sunt școlile României.”

”Prietenia dintre noi va continua pentru totdeauna”

PREȘEDINTELE LUMINA FATIH GÜRSOY:

Așa cum școala în care ne afl ăm e a dumneavoastră

și școlile ce urmează a fi construite vor fi școlile

dumneavoastră, sunt școlile copiilor noștri, sunt școlile

României.

Page 4: LUMINA Newsletter / 02

DECEMBRIE \ 2014

4

Campusul școlar în care urmează să funcționeze Li-ceul Internațional de Informatică București și Școala Spectrum București începe să prindă contur, deși pri-mele săpături nu sunt mai vechi de două luni. În acest ritm suntem siguri că ne vom onora promisiunea de a deschide parțial acest campus la începutul anului școlar viitor.

Construit de la zero, noul campus școlar construit în Capitală de Lumina Instituții de Învățământ va asigura cele mai înalte exigențe în materie de educație, fi ind prevăzut nu doar cu săli de clasă și laboratoare ultramo-derne ci și cu terenuri de sport, sală de sport, biblioteci, sală de festivități  și alte dotări menite să faciliteze pro-cesul de învățământ și să-i ajute pe copii să se bucure de anii de școală.

Construcția noului campus școlar a început în octom-brie 2014, iar în anul școlar 2015-2016 elevii vor putea învăța în noua școală:

Suprafața construită - 26286 mp

Număr laboratoare - 18

Număr total clase - 117

Suprafața construită - 26286 mp

Număr total clase - 117

Număr laboratoare - 18

Suprafața sălii de sport - 1027 mp

Terenuri de sport în aer liber

Trei terenuri de fotbal

Terenuri de tenis și baschet

Teren de joacă pentru copiii de la gradiniță

Teren de joaca pentru copiii din școala pri-mară

Trei mini săli de cinema

Biblioteci - 4

Internat

Cantina

Cafenea

Sală de conferințe - 600 persoane

Parcare - 150 masini

Noul campus școlar ICHB & Spectrum București prinde contur

Page 5: LUMINA Newsletter / 02

DECEMBRIE \ 2014

5

Împlinirea a 76 de ani de la dis-pariția fondatorului Turciei mo-derne, Mustafa Kemal Atatürk, nu a trecut neremarcata de elevii școlilor Lumina.

“Omul destinului -  Mustafa Kemal Atatürk - O viață dedica-tă Turciei” a fost titlul activității educative, istorice și culturale or-ganizată pe 10 noiembrie de elevii și colaboratorii Clubului de istorie “Clio”, condus de profesoara Di-dea Didona, la Liceul Interna-țional de Informatică București (ICHB).  

Multiculturalitate, multilingvism, interdisciplinaritate, participare activă, talent și încantare s-au ob-servat în desfășurarea programu-lui, aplaudat de elevii și profesorii prezenți.

Comemorarea marelui comman-dant al secolului XX este un ele-ment de continuitate în școală,

fi ind așteptat și pregătit de elevii de la gimnaziu și liceu cu aceeași dăruire. Aceasta evidențiază, de fi ecare dată, că părintele Turciei a fost o personalitate complexă - o refl ectare a lumii în schimbare în care a trăit, iar moștenirea sa poli-tică și militară rezistă și azi, el fi ind în continuare o fi gură venerată în Turcia modernă. Pata de culoare a fost prezența clasei a V-a C unde toți elevii erau îmbrăcați în bluze albe cu cravate roșii și simbolul steagului Turciei. 

Programul a fost deosebit de ge-neros: s-au intonat imnurile Ro-mâniei și Turciei, s-a păstrat mo-mentul de reculegere, după care au urmat prezentările interactive rea-lizate de talentații elevi de la liceu:  Copil Alexandru din clasa a XI- a A, Androne Radu, Ciubotaru Ște-fan din clasa a XI-a D și Gökcen Helin din clasa a XII-a C.

Mulțumim elevilor și organizato-rilor pentru  acest moment speci-al!

Și elevii Școlii Spectrum din Bu-curești au marcat acest moment, la ora de limbă turcă, cu prezentarea biografi ei și cantece preferate de Atatürk.

De asemenea, la Constanța, ele-vii de etnie turcă și tătară ai școlii Spectrum au marcat și ei   come-morarea a 76 de ani de la trece-rea în nefi inţă a fondatorului Re-publicii Turcia, Mustafa Kemal Atatürk. Programul a debutat cu păstrarea unui moment de recu-legere în memoria marelui lider Mustafa Kemal , urmat de intona-rea imnului statului turc. Elevii au susţinut apoi mai multe momente artistice dedicate întemeietorului Turciei moderne.  Vizionând fi l-muleţe și fotografi ,   cei prezenţi și-au amintit de perioada de glorie

a unuia dintre cei mai străluciţi și infl uenţi lideri politici și militari ai începutului de secol XX.

Personalitatea lui Mustafa Kemal Atatürk este evocată an de an pe 10 noiembrie, zi în care, în anul 1938, marele om de stat a înce-tat din viață la Palatul Dolmaba-hçe din Istanbul. Mustafa Kemal Atatürk a fost și este comemorat pe tot cuprinsul Turciei nu nu-mai prin memoriale, statui, bus-turi, tablouri, afi șe, cărţi, dar și prin numele său legat de locuri extrem de vizibile pentru public precum aeroportul internaţional din Istanbul, podul peste Cornul de Aur, stadionul etc. Portretul său este practic omniprezent în Tur-cia începând de la bancnote până la manualele școlare, iar în fi ecare an, pe 10 noiembrie, orele 09.05 - momentul în care a murit în 1938 - se păstrează un minut de recule-gere naţională.

ATATÜRK - comemorat în școlile Lumina Personalitatea lui Mustafa Kemal Atatürk este evocată an de an pe 10 noiembrie, zi în care, în anul 1938, marele om de stat a încetat din viață la Palatul Dolmabahçe din Istanbul.

Page 6: LUMINA Newsletter / 02

DECEMBRIE \ 2014

6

Zeci de mii de elevi din toată țara, de la clasa a II a până la clasa a VIII a, au participat la sfâr-șitul lunii noiembrie la cea de-a XVIII a ediție a concursului Lumina Math, competiție care se bucură de apreciere atât în rândul elevilor și părinților cât și în rândul profesorilor, întrucât este singurul concurs școlar care se fi nalizează cu un raport de evaluare a cunoștintelor la ma-tametică dobândite de participanți. Timp de doua ore, elevii au raspuns unor întrebari tip grila care le-au testat în primul rând gândi-rea logică, subiectele fi ind alcatuite de cei mai buni profesori de matematică din țară.

Lumina Math este un concurs național de matematică destinat elevilor claselor II-VIII, care le oferă acestora posibilitatea de a-și va-lida cunoștințele de matematică la nivel na-țional. Această competiție a debutat în Con-stanța și București în anul școlar 1997/1998 și

s-a dezvoltat continuu, ajungând să participe anual peste 50 000 de elevi din toate județele țării. Lumina Math reprezintă un instrument de evaluare pentru elevi, părinți, profesori și inspectori școlari, rapoartele generate de apli-cația IT Lumina Math fi ind un sprijin impor-tant pentru rezolvarea punctelor slabe înre-gistrate, dar și pentru realizarea unei imagini clare privind nivelul de cunoștințe și perfor-manța în fi ecare județ al țării.

Elementul de noutate pe care îl aduce acest concurs este îmbinarea sistemului tradițional românesc de evaluare cu sistemul european. Astfel, atât școala cât și elevul vor primi câte un raport de evaluare, care va refl ecta puncte-le tari și punctele slabe ale pregătirii elevului. Raportul îi ajută și pe profesori pentru a-și direcționa mai bine eforturile în vederea îm-bunătățirii pregătirii elevilor lor.

Lumina Math 2014- un nou succes marca Lumina Instituții de Învățămâ nt

PREMIUL I

888PREMIUL II

1897PREMIUL III

3290MENȚIUNE

4947

Page 7: LUMINA Newsletter / 02

DECEMBRIE \ 2014

7

”LuminaMath este un instrument valoros atât pentru elevi si profesori, cât și pentru părinți, deoarece permite tuturor să vadă și să înțelea-gă care sunt punctele forte ale copiilor, ce no-țiuni teoretice stăpânesc și care sunt capitolele la care au nevoie de ajutor sau trebuie să mai lucreze. În acealși timp, prin intermediul Lu-minaMath se poate vedea clar care sunt cele mai bune școli și în ce județe se obțin rezultate foarte bune sau mai slabe. Noi trimitem aceste statistici către inspectorii școlari de matemati-că din fi ecare județ, aceștia având posibilitatea în acest fel să ia măsurile necesare pentru a sprijini dezvoltarea ulterioară a școlilor parti-cipante.”, a declarat dl. Fatih Goktas, director general Lumina Instituții de Învățătmânt.

Acesta a ținut să sublinieze că ‘LuminaMath a fost creat pentru a provoca spiritul compe-titiv, atât de necesar pentru a avea succes în

societatea în care trăim, încă de la cele mai fra-gede vârste, pentru ca elevii să se obișnuiască cu munca suplimentară pentru a-și dezvolta potențialul și pentru ca aceștia să devină mult mai detașați din punct de vedere al stresului la examenele cu miză. Mai mult, concurenții clasei a VIII au posibilitatea de a se confrun-ta cu aceleași probleme pe care le vor întâlni și la evaluarea națională. Prin această evauare obiectivă, aceștia au oportunitatea de a vedea cu claritate capitolele la care au defi ciențe și să îndrepte acest lucru până la examenul fi nal,,.

EDIȚIE ANIVERSARĂ

Anul acesta organizam cea de-a XVIII-a edi-tie a concursului LuminaMath, semn că sun-tem deja majori și în plină dezvoltare.Ediția din acest an s-a desfășurat pe 22 noiembrie.

Conform tradiției deja, primii 50 de elevi din fi ecare clasă, la nivel național, vor fi premiați în bani, iar elevul care va ocupa primul loc pe județ, pe fi ecare clasă în parte, avand un punc-taj de minim 70 de puncte, va fi premiat cu o tabară națională la Camping Potigrafu.

Concursul și-a atins de fi ecare dată scopul propus, spiritul unei competiții fair-play, iar cei mai buni elevi din toată țara, precum și profe-sorii care i-au pregătit, au rămas cu amintiri de neuitat din excursiile și taberele oferite drept recompensă pentru rezultatele obținute.

Lumina Instituții de Învățământ  reușește de 20 de ani să aducă în prim plan valoarea per-sonală a elevilor printr-un sistem performant  de educație prin care aceștia sunt motivați să se alinieze cerințelor mondiale într-un mod constructiv.

Un instrument valoros pentru părinți și profesori

Page 8: LUMINA Newsletter / 02

DECEMBRIE \ 2014

8

Premii la Concursul Național Laurențiu Panaitopol Echipa Liceului Internațional de Informatică

Constanța, formată din Alexandra Carapcea, Iris Uță, Dragoș Mărginean, Teodora Cris-tea, Bianca Țiripan, Dragoș Gorea, Carlo Dudnicenco, Mihai Suciu și Cristiana Vasea, toți elevi în clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, a obținut Premiul I la sesiunea regională de selecție din cadrul Parlamentului European al Tinerilor din România, care a avut loc în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, la Buș-teni. Ei au constituit Comitetul pentru Afa-ceri Economice și Monetare și au analizat în rezoluția lor problemele crizei economice din Europa. Parlamentul European al Tinerilor este un proiect important care oferă o edu-cație non formală elevilor, în benefi ciul lor, al școlilor, al familiilor, al profesorilor.

Elevii de la ICHC au obținut Premiul I la Sesiunea regională a European Youth Parliament

La cea de-a VII-a ediție a Concur-sului Național Laurenţiu Panaito-pol, organizat pe 22 noiembrie de către Filiala București a Societăţii de Știinţe Matematice din Româ-nia și Institutul de Matematică al Academiei Române, la Colegiul Naţional Spiru Haret din Bucu-rești, elevii noștri de la ICHC ne-au făcut din nou să ne simțim mân-dri că studiază în școlile Lumina.Matematicienii Liceului Teoretic Internațional de Informatică au ob-ținut rezultate excepționale, distin-gându-se astfel dintre sutele de elevi alături de care au participat. Ana Maria Milcu, elevă în clasa a IX-a C, a obținut cel de-al doilea rezultat din concurs și Premiul II, Tiberiu Corcescu, de asemenea elev în clasa a IX-a C, a obținut nota imediat urmă-toare și Premiul III, iar Adrian Pău-nescu, clasa a X-a A, s-a întors acasă cu un binemeritat premiu III. Alături de ei au concurat și au obținut note frumoase Radu Zevri, Andrei Bara și Andrei Barbu, elevi în clasa a IX-a, și Andreea Podașcă, clasa a X-a. Elevii au fost îndrumați de prof. Cristina Văcărescu și Mihai Bogdan.

Cele doua echipe de elevi ale Liceului Teo-retic Internațional de Informatică Constanța (ICHC), intitulate sugestiv Sandwich Deman-der și Louie au participat în luna noiembrie la concursul RoboChallenge, organizat de Facul-tatea de Electronică, Telecomunicații si Tehno-logia Informației din cadrul Institutului Politeh-nic București, la categoriile Football și Project Showcase. Echipa Sandwich Demander, alcătu-ită din Ibraim Yasin și Andrei Barbu a obținut locul IV la categoria Football, iar echipa Louie formată din Rareș Ștefan Hornet și Andrei Ber-ceanu a avut o experiență unică, benefi ciind de șansa de a-și prezenta proiectul în fața unei comi-sii formată din prof. dr. ing. Ecaterina Adrones-cu, membră a Senatului UPB, decanul Facultății de Electronică București, prof. dr. ing. Corneliu Burileanu, prodecani și alți membri ai facultății, membri ai Facultății de Automatică și Calcula-toare. Ambele echipe de la ICHC au fost coor-donate de prof. Murat Altun care merită toate felicitările alături de elevii pe care i-a indrumat

și pregătit cu multă pasiune și profesionalism.De asemenea, proiectul elevilor Clichici Calin și Aydin Ahmet Hamza de la Școala Spectrum Constanța, prezentat la categoria Football, a ob-ținut un binemeritat loc III, iar pentru această performanță merită felicitări atât elevii cât și profesorul lor coordonator, Memet Eden. Felici-tări tuturor și mult succes în continuare!

Proiectele elevilor de la școlile Lumina din Constanța au impresionat la concursul RoboChallenge

Medalii de aur, argint și bronz

la “Mathematics without borders”

– ediţia 2014

Ediţia de toamnă din acest an a concursului ”Mathematics without borders” a adus noi pre-mii și medalii pentru elevii ICHB. Astfel, elevii noștri din clasa a-IX-a s-au întors de la această competiţie cu 4 medalii de aur, una de argint, 3 medalii de bronz și 10 diplome de participare, o ”captură” bogată, care se adaugă palmaresului valoros al ICHB. Trebuie subliniat de aseme-nea faptul că la acest concurs concurenţa nu a fost deloc una de neglijat, deoarece au participat

elevi din ţări de pe 3 continente precum: Arme-

nia, Afganistan, Belarus, Bulgaria, Kazakhstan,

Mexic, Moldova, România, Rusia, Turcia și

Uzbekistan. Medalii de aur au obținut: Curpan

Sebastian Alin, Stere Sergiu, Yuan Feng Elena,

cea de argint a revenit lui Mitran Dimitri Th e-

odor, iar medaliile de bronz au fost obținute de:

Ionica Andrei, Pinar Seyma Sahin, Sfetcu Rareș

Cristian.

Page 9: LUMINA Newsletter / 02

DECEMBRIE \ 2014

9

Performanța obținută de elevii noștri de la ISB, Șelin (anul 9) și Aki (anul 11), la Olimpiada internațională de limbă turcă, medaliile de aur și respectiv de argint, a fost evidențiată și la bine cunoscutul Târg Internațional de Carte Gaudeamus, organizat de Radio România în perioada 19 - 23 noiembrie, la Romexpo. La categoria Top Level, școala noastră a fost dis-tinsă cu o diplomă specială, recunoscându-se astfel contribuția ISB la educație de calitate în România. Alături de alți 25 de elevi din Ro-mânia, care au câștigat medalii de aur la olim-piadele internaționale, Șelin a fost prezentă la eveniment, fi ind onorată să primească diplo-ma acordată de organizatori.

Karina Vasile este elevă în anul 5 la Interna-tional School of Bucharest (ISB), sportul său preferat fi ind scrima, sport pe care îl practică plină de pasiune, angajament, entuziasm încă de când a auzit, pentru prima dată, cuvântul “en garde”. Efortul depus de ea a fost răsplă-titi cu titlul de campioană. Karina a câștigat primul loc la categoria ei de vârstă (10-11 ani) și locul al doilea la următoarea categoria de vârstă (12-13 ani), într-o competiție interna-țională la Shumen, Bulgaria.

De asemenea, pe 15 și 16 noiembrie Karina a participat la Cupa Aramis, organizată de Federația Română de Scrimă și ACS Aramis Club, câștigând locul al treilea la ambele cate-gorii de vârstă.

După obținerea acestor rezultate deosebite, Federația Română de Scrimă a invitat-o pe Karina să participe, împreună cu alți campioni, la o demonstrație de scrimă în timpul paradei Campionilor care va avea loc la Aeroportul Otopeni pe 19 decembrie.

Karina Vasile, campioana noastră la Scrimă

Recunoaștere națională pentru succese internaționale

Palmaresul elevilor de la Liceul Internațional de Informatică Bu-curești din cadrul Lumina Insti-tuții de Învățământ s-a îmbogățit în luna noiembrie cu alte patru noi medalii cîștigate la Turneul internațional de informatică din Shumen, Bulgaria. La catego-ria Juniori au fost trei medaliați:

Anca Anghel (argint), Adelina Enache(bronz), Tudor Enescu (bronz), iar la categoria Seniori, Marius Gavrilescu a câștigat me-dalia de bronz. Turneul interna-țional de informatică Shumen se desfășoară începând din 2009. Fe-licitări elevilor și profesorilor care i -au pregătit!

Turneul internațional de informatică din Shumen le-a adus4 medalii elevilor de la ICHB

La numai 19 ani, Daniel Posdărescu este pro-fesor la Liceului Internaţional de Informatică București, unde a învăţat și el până de curând. Pentru Daniel, un tânăr de 19 ani, informatica nu mai are niciun secret! I-a descoperit de-mult toate tainele, iar acum îi ajută și pe elevii care învaţă în fostul său liceu să le afl e.

Face asta de două ori pe săptămână, printre pauzele de la cursurile de la Politehnică, unde este student în anul întâi.

Daniel le vorbește despre informatică elevilor de clasa a șasea, a șaptea și a opta.

În trecut, Daniel a predat și liceenilor, însă de când este în Comisia de pregătire a Lotului Naţional de Informatică al României nu prea mai are timp. Foștii lui profesori, actuali co-legi, au numai cuvinte de laudă.

Daniel Posdărescu este unul dintre cei mai buni informaticieni ai României. Este olimpic internaţional și are un palmares impresionant: nouă medalii, dintre care trei de aur, trei de argint și trei de bronz.

Daniel Posdărescu, fost elev la ICHB, a ajuns profesor la 19 ani. Povestea lui –prezentată la Antena 1

Page 10: LUMINA Newsletter / 02

DECEMBRIE \ 2014

10

Ministerul Tineretului și Spor-tului a organizat în perioada 19 – 23 noiembrie 2014, la Com-plexul Expoziţional Romexpo, cea de a XII-a ediţie a „Salonu-lui Naţional de Inventică și Cre-aţie Știinţifi că pentru Tineret”. La această competiție au par-ticipat elevele Liceului teoretic Internațional de Informatică Constanța, Alexandra Carapcea și Iris Uță, cls. XI A, cu proiectul ”Fertilizatori organici aplicați pe sol ecologic”. Cu acest pro-

iect elevele, coordonate de prof. Marius Lungu, au obținut Pre-miul III, cu medalia de bronz, la categoria Științe Aplicate.

Iris și Alexandra, mezinele con-cursului, au avut ocazia de a-și expune proiectul alături de zeci de alți tineri din toată țara, care au preocupări, cunoștinţe și ap-titudini provenind din diverse domenii. Unul din aspectele cele mai apreciate de elevele noastre la acest eveniment a fost ocazia de a cunoaște atâția tineri cu

preocupări interesante și simi-lare lor.

În cadrul Salonului au avut loc expoziţii de invenţii și idei, ver-nisaje, conferinţe,  mese rotunde și dezbateri pe diferite domenii ale educaţiei, culturii și știinţei, ale economiei creative. Această iniţiativă își propune să ofere o abordare mai largă a noţiunii de inventică și creativitate, să îndrepte atenţia tinerilor spre o societate a viitorului.

Medalie de bronz pentru ICHC la Salonulde Inventică

În ziua de 12 noiembrie 2014 a avut loc la Cercul Militar Național festivitatea de decernare a Premiilor anuale ale revistei ”Gândirea Militară Românească”, publicație de prestigiu științifi c a Statului Major General al Armatei României. Recunoscută și prețuită, deopotrivă, la nivelul organismelor și structurilor care compun sistemul de securitate și apărare națională, dar și în spa-țiul academic, revista a împlinit anul acesta 150 de ani de existență, ceea ce-i conferă un plus de apreciere în rândul specialiștilor, dar și al citito-rilor interesați de tematica acestei publicații. Având ca principale di-recții de abordare teoretică o serie de teme referitoare la problemele fun-damentale ale construcției militare naționale (organizarea, pregătirea și înzestrarea Armatei României), strategia și tactica în gândirea mi-litară autohtonă, conceptele doctri-nare naționale dar și cele care pri-vesc apărarea colectivă, obiectivele și

misiunile Alianței Nord-Atlantice, problematica studiilor de securitate etc., revista ”Gândirea Militară Ro-mânească” a decernat premiile pen-tru anul 2013 celor mai valoroase lucrări, astfel: premiul ”General de divizie Ștefan Fălcoianu”, premiul ”General de brigadă Constantin Hîrjeu”, premiul ”Mareșal Alexan-dru Averescu”, premiul ”General de corp de armată Ioan Sichitiu” și pre-miul ”Locotenent colonel Mircea Tomescu”.

La categoria dedicată studiilor de securitate și domeniului geopoliti-cii,  premiul I, ”Locotenent colonel Mircea Tomescu”, a fost acordat domnului Lect.univ.dr. EUGEN LUNGU, cadru didactic al Uni-versității Europei de Sud-Est LU-MINA, pentru lucrarea  ”Zece ani de turbulențe în securitatea lumii. 2001-2011”, apărută la Editura In-stitutului de Științe Politice și Re-lații Internaționale al Academiei Române.

Profesor de la Universitatea Lumina premiat de revista ”Gândirea Militară Românească”

Lect.univ.dr. Eugen Lungu - Premiul ”Locotenent colonel Mircea Tomescu” la gala premiilor revistei ”Gândirea Militară Românească”, pentru anul 2013

Page 11: LUMINA Newsletter / 02

11

DECEMBRIE \ 2014

În vizită la absolvenții noștri care studiază la

Londra și Istanbul

Coordonatorii Alumni Lumina au avut un week-end extrem de încărcat, chiar înainte de Ziua Națională a Români-ei. Londra si Istanbul au fost cele două destinații în care coordonatorii Alumni Lumina s-au deplasat pentru a se întâlni cu absolvenții noștri de la ICHB și ISB care studiază în cele două capitale.

Coordonatorii Alumni s-au întâlnit cu 14 absolvenți în Londra, 4 în Cambridge și 3 în Oxford, iar cu toții au fost extrem de bucuroși de revedere. Indiferent de locul de întâlnire, la un restaurant, o ca-fenea sau chiar la un fi lm, aceste întâlniri au fost un bun prilej de aducere aminte a anilor de liceu și de exprimare a bucuriei pentru anii petrecuți în școlile Lumina Instituții de Învățământ.

Page 12: LUMINA Newsletter / 02

DECEMBRIE \ 2014

12

În prima jumătate a lunii noiembrie, la International School of Bucha-rest s-a desfășurat, în colaborare cu Asociatia M.A.M.E., o campanie de donații pentru familii nevoiașe și pentru copii afl ați în centre de pla-sament. Timp de doua săptămâni, elevii de la ISB au putut dona haine, jucarii și încălțăminte pentru copiii mai puțin norocoși decât ei.

Donațiile făcute de elevi au fost strânse la școală și apoi trimise către asociația MAME, unde vor fi selec-tate și apoi vor fi trimise la diferi-te familii afl ate în nevoie și la copii orfani. Câțiva dintre voluntarii de la ISB implicați în această campanie vor avea șansa de a merge și dărui personal obiectele donate de colegii lor , în luna decembrie.

Cătălina Maria Neculae este o fetiță de 8 ani care locuiește in localitatea Lumina, județul Constanța, și care a fost diagnos-ticată cu două tumori canceroase pe creier. După ce a suferit o intervenție chirurgicală în București, medicii i-au spus că singu-ra șansă este o intervenție într-o clinica din Turcia, cu ajutorul unui aparat special. Intervenția costă 20 000 EURO și cazul este considerat URGENT, organismul nerăspunzând chimioterapi-ei. De mai bine de două luni, Cătălina a lăsat copilaria în urma și încearcă să învingă o boala care o ține captivă în patul de spital.Pentru că se apropie sărbătorile, cadrele didactice ale Scolii Spec-trum Constanța s-au gândit să demareze o acțiune de colectare de fonduri pentru ajutorarea acestei fetițe. Nu este vorba despre o sumă fi xa, fi ecare putând ajuta cu oricât pentru a face posibilă intervenția chirurgicală. Urna este deschisă la recepția Școlii Spectrum Con-stanța . Împreună putem aduce cadoul cel mai de preț pentru Că-tălina, VIAȚA!

Să o ajutăm pe Cătălina Maria să trăiască !

Dăruind vei dobândi


Recommended