Home >Documents >Loretta Hadrabura, dr., conf. univ., viceministru a · PDF fileDomeniul de formare...

Loretta Hadrabura, dr., conf. univ., viceministru a · PDF fileDomeniul de formare...

Date post:18-Sep-2019
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • CZU 378 C 12

  Coordonator principal: Loretta Hadrabura, dr., conf. univ., viceministru a Educației Direcția Învățămînt Superior și Dezvoltare a Științei Ministerul Educației Instituția coordonatoare: Universitatea Tehnică a Moldovei Coordonator: Todos Petru, doctor, profesor universitar, prorector

  ISBN 978-9975-80-719-7.

  Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

  Cadrul Naţional al Calificărilor: Învăţămînt Superior / Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Bons Offices, 2013. – 580 p.

  100 ex.

 • CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR

  Învăţămînt Superior

  Ciclul I, Studii superioare de licenţă Ciclul II, Studii superioare de masterat

  Doctorat

  Domeniul general de studiu 52 – Inginerie şi activităţi inginereşti 54 – Tehnologii de fabricare şi prelucrare 55 – Tehnologia chimică şi biotehnologii 58 – Arhitectură şi construcţii 84 – Servicii transport

 • 3

  CUPRINS

  1. Domeniul de formare profesională – 521 Inginerie şi Tehnologii Industriale Programe de formare profesională ................................................................... 5 521.1- Tehnologia Construcţiilor de Maşini 521.2 – Construcţii de Echipamente şi Maşini Agricole 521.3 – Maşini şi Sisteme de Producţie 521.4 – Ingineria Sudării 521.5 – Ingineria şi Managementul Zăcămintelor, Minerit 521.6 – Utilaje şi Tehnologii de Ambalare a Produselor 521.7 – Design Industrial 521.8.1 – Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini 521.9 – Inginerie Inovaţională şi Transfer Tehnologic 2. Domeniul de formare profesională – 521 Inginerie şi Tehnologii Industriale Program de formare profesională ..................................................................... 45 521.8 – Inginerie şi Management în Transport 3. Domeniul de formare profesională – 522 Inginerie Mecanică Programe de formare profesională ................................................................... 74 522.1 – Maşini şi Aparate în Industria Uşoară 522.2 – Maşini şi Aparate în Industria Alimentară 522.3 – Maşini şi Instalaţii Frigorifice, Sisteme de Climatizare 522.4 – Inginerie Mecanică în Construcţii 4. Domeniul de formare profesională – 523 Energetică Programe de formare profesională ................................................................... 102 523.1 – Electroenergetică 523.2 – Termoenergetică 5. Domeniul de formare profesională – 524 Inginerie Electrică Programe de formare profesională .................................................................. 130 524.1 – Electromecanică 524.2 – Electrificarea Agriculturii 6. Domeniul de formare profesională – 525 Electronică şi Comunicaţii Programe de formare profesională .................................................................. 155 525.1 – Electronică 525.2 – Sisteme Optoelectronice 525.3 – Teleradio Comunicaţii 525.4 – Microelectronică şi Nanotehnologii 521.8 – Inginerie şi Management în Telecomunicaţii

 • 4

  7. Domeniul de formare profesională – 526 Ingineria Sistemelor şi Calculatoarelor Programe de formare profesională .................................................................. 194 526.1 – Calculatoare 526.2 – Tehnologii Informaţionale 526.3 – Automatică şi Informatică 526.4 – Ingineria Sistemelor Biomedicale 526.5 – Securitatea Informaţională 8. Domeniul de formare profesională – 527 Ingineria şi Tehnologia Transporturilor Programe de formare profesională .................................................................. 231 527.1 – Ingineria şi Tehnologia Transportului Auto 527.2 – Ingineria şi Tehnologia Transportului Feroviar 527.3 – Ingineria şi Tehnologia Transportului Naval 9. Domeniul de formare profesională – 529 Ingineria şi Managementul Calităţii Programul de formare profesională ................................................................. 256 529.1 – Ingineria şi Managementul Calităţii 10. Domeniul de formare profesională – 541 Tehnologia Produselor Alimentare Programe de formare profesională .................................................................. 288 541.1 – Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice 541.2 – Tehnologia Produselor Alimentare 541.3 – Tehnologia Vinului şi a Produselor Obţinute prin Fermentare 11. Domeniul de formare profesională – 542 Textile, Vestimentaţie, Încălţăminte şi Prelucrarea Pieii Programe de formare profesională .................................................................. 322 542.1 – Ingineria Produselor Textile şi din Piele 542.2 – Design Vestimentar Industrial 521.8.2 – Inginerie şi Management în Industria Ușoară 12. Domeniul de formare profesională – 543 Tehnologia Materialelor Program de formare profesională .................................................................... 351 543.4 – Design şi Tehnologii Poligrafice 13. Domeniul de formare profesională – 543 Tehnologia Materialelor Programe de formare profesională .................................................................. 378

  543.1 – Tehnologia Prelucrării Lemnului 543.2 – Tehnologia Produselor din Ceramică şi Sticlă 14. Domeniul de formare profesională – 552 Biotehnologii Program de formare profesională .................................................................... 408 552.2 – Biotehnologii Industriale 15. Domeniul de formare profesională – 581 Arhitectură şi Urbanism Programe de formare profesională .................................................................. 434 581.1 – Arhitectură 581.2 – Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 581.4 – Design Interior

 • 5

  16. Domeniul de formare profesională – 582 Construcţii şi Inginerie Civilă Programe de formare profesională .................................................................. 464 582.1 – Construcţii şi Inginerie Civilă 582.2 – Ingineria Materialelor şi Articolelor de Construcţie 582.4 – Căi Ferate, Drumuri, Poduri 582.5 – Inginerie Antiincendii şi Protecţie Civilă 582.6 – Ingineria şi Protecţia Apelor 582.7 – Ingineria Sistemelor de Alimentare cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie 17. Domeniul de formare profesională – 583.1 Ingineria Mediului Program de formare profesională .................................................................... 498 Ingineria şi Protecţia Mediului 18. Domeniul de formare profesională – 584 Cadastru şi Organizarea Teritoriului Programe de formare profesională .................................................................. 522 584.1 – Cadastru şi Organizarea Teritoriului 584.2 – Geodezie, Topografie şi Cartografie 584.3 – Evaluarea Imobilului 19. Domeniul de formare profesională – 841 Servicii Transport Program de formare profesională .................................................................... 551 841.1 – Tehnologii de Operare în Transport (Auto, Aerian, Feroviar, Naval)

 • CADRUL NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR

  Învăţămînt Superior

  Domeniul de formare profesională 521 Inginerie şi Tehnologii Industriale

  Programe de formare profesională 521.1 – Tehnologia Construcţiilor de Maşini 521.2 – Construcţii de Echipamente şi Maşini Agricole 521.3 – Maşini şi Sisteme de Producţie 521.4 – Ingineria Sudării 521.5 – Ingineria şi Managementul Zăcămintelor, Minerit 521.6 – Utilaje şi Tehnologii de Ambalare a Produselor 521.7 – Design Industrial 521.8.1 – Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini 521.9 – Inginerie Inovaţională şi Transfer Tehnologic

 • 7

  Instituţia coodonatoare – Universitatea Tehnică a Moldovei

 • 8

  521 Inginerie şi Tehnologii Industriale (codul şi denumirea domeniului de formare profesională)

  1. Introducere în domeniul de formare profesională Misiunea domeniului 521 Inginerie și Tehnologii Industriale este formarea profesi-

  onală a specialiştilor pentru concepţia şi industrializarea produselor industriale prin tehnologiile integrate “produs-proces” de suport al ciclului de viaţă al produsului pe parcursul etapelor sale (Identificarea, Concepţia, Formularea Cerinţelor, Proiectarea, Pregătirea Tehnică a Fabricării, Fabricarea, Testarea, Operarea) cu o pondere substan- ţială a simulărilor proceselor la calculator.

  Abordarea de pe poziţiile contemporane impune domeniului de formare o serie de cerinţe, care derivă din următoarele argumente:

  • Orice produs (produs ca atare, proiect, aspect estetic, tehnologie, sistem teh- nologic, întreprindere, program de formare, plan de învăţămînt etc.) este abordat ca un proces complex, o tehnologie unică şi integră prin prisma ci- clului de viaţă, care are început şi sfîrşit;

  • Ciclul de viaţă al tuturor produselor este în scădere, scădere care este un “rău” inevitabil şi suportabil;

  • Micşorarea ciclului de viaţă al produsului “întreprindere” poate avea conse- cinţe nefavorabile pentru societate, întreprinderea în acest sens reprezintă un obiect de studiu foarte important;

  • Activităţile angajaţilor în ramurile industriale poartă un caracter tot mai complex şi multidisciplinar;

  • Produsele Soft elaborate pentru acest domeniu oferă posibilitatea unei in- tegrări de soluţii din mai multe domenii, deciziile fiind luate prin consens tehnic şi economic;

  • Organizarea învăţării pe tot parcursul vieţii determină caracterul pregătirii specialistului licenţiat – pr

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended