Home >Documents >LIVIU Come rful bucureilean, faclor lmpodanl În ... fileodr. LIVIU ^TEfNESC U Come rful...

LIVIU Come rful bucureilean, faclor lmpodanl În ... fileodr. LIVIU ^TEfNESC U Come rful...

Date post:17-Aug-2019
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • odr. LIVIU ŞTEfĂNESCU Comerful bucureilean, faclor lmpodanl În determinarea prevederllOf" cu caracler economic ale tratatului de la Cucluc Cainargt-1774

  Comc,i;ul 17\1,curoj;.tftn o=pa o pa,rt.e Trw-mnatt. ln vla\11; ~'l;Ol'>Ol11kA ~ ţAi·i! OOMtN ln • doua jumital.e a KW!ulul „1 XVIII-iea. N~i bucurot- tcni !lduccau mlrlwi ""J)e!lte hotan.. înttt\ir>eau legături cu c.a.selc $! r"P""'""'ta'*'~ străine, desfi....,,au pe'll" ho&,v., m!rturi!e şi produsele româneşti f i...., ridicau m"""u. m unlidinacettla, destuldeminoa- ..a şi cu imboilăµrl rapide.' NK:i domnii ţiril nu oe ţineau d""!"'rte Nl'gl.l&torli ~leni lntreţineau ~turi strlnse cu Con~bintin"P!ul, roor~lemarld\nPenln.

 • mitru, Fra\il Constantin PPP, Dirunandi Ana•taae, Klf'd Anasta&u şi cornp.,!uaumlrfuripe~il'.Semenţin.caulntinserelaţl!leficualte oraşe: Bcriin, Mngdeburg. Brno.lau. Pe plai. bucul'Cfloonll au aptuut mal i1111C.ten.1 dupl 1750 mlrfurlle en- glerejtl. ln acelaşi timp camerele de comerţ din Lyon , 1 Ma:n1illia. adre- sau mcmorU la Pari'!, Minhterului Af~rilor Strl!ne pentru introdu- .,.,__ mArfurllor lor Ia lati şi Huourqti. ln 1761 PNs.in obţinea dreptul de a f,.,e N>mttţ !n \Oale lările depen- dente de Imperiul Otoman aşa cum obţinuse Frnn\a tn 1569, Anglia !n 1580, Olanda tn 1612 ş! Auotrla !n 1615. lnmul\irea schlmburll(Imerţul bucureş~n f~a toi ma! despen\.l'U lnlesnirea opera\iurrilor finnnc~ IMl.r\lnlentul carea- nun\aşi !a nol apari\la,i de;ivoltarea cap!WL&rnulu!: po!L\la, blletul la onlin'. P~lcuprooesuldeextlnderea!oomerţuluibucur~INnatma!nOl'­ blta och.!mburllw!nl"'1Wl\io!l8!e de \Arlleeapltal!ste, a-a dezvoltat fl pro- ceoulde pitnmderetot mal in•l• tenU ,i mal p0temicAa lui ln tirgurile, oraş.elefl„1

 • de la jud~'

 • stantfo run.,.wt din dorumentele de la sffrşim! seeolulul „1 XVJl- lea ~i al Jupân'""'I G', T;'tna"' nkl•„.p.l-1o

 • N"egu•lla ecll•larhului şi preoţilor să dea dte 8 taleri pe an". Măgirdlct armeanu\ 1....._ la 26 octombrie 1755 o prl,·âlic ru cltlric de 20 taleri pe an ln Ş.,larl a bisericii Grecilor P• care urma ""-i dea jumăl.ate la sf1ntul Dtmltrle , 1 juml.late la af1ntul GhW

 • ;.,,.i., pll pod amin.doull prăvll.liilc stînjMî optu fi măsur'lndu·lc •tinjcni din platraec am pus-o ~uptlavii.a prlivllil den joas-au lmpUnlt aec! o;,pt 111.injcnl !n co!Wl din sus ni c.>$ll ccauşoalel aproape de ta!pa c:uii". Stlnjenul h.tl Şel"b.ln Vodil (1,11664) ne iridkli mărimea fieciirel con•truc- ţl! la stradă de aproape op: metri. Clnd Ioni\~ vrea si~i fad la 211 OCl

  Negwtoril bucUN.'1tcn.i lransportau rnărlurlle cu cM'uţcle 1......, d~ cai """ de boi. Un drt>m b CMtan!inopo! dura plnll la. d011ă Mpt~mlni; un drum la Viena pin! 111 "°"e &lplămln!. El se 3Soclau ~I !şi lnoo\cau poVtul*"' ~ - pn111u1 doc..-nt ~te.,, .,.,... .,„\I "' lbldmo, CCV/40. Con

 • pare anunţa~ l.:i noi nece&!ta.le:t""""" '""""' noL Din ..,nt>e 1744 avem patfu" astM4ez.opi~, 8001.Akri ooicudobîndazoo;:.e la doi 1.il

  în latoriografla "°"'trll. s-au oomla unele greşeli. prezmt!ndu_.,., tn mod dogm.o.lic, rupte de realitl\I dif,,,.-;1„ I.ne ma,..,,.L>t-!nninlste, neluîndu-se lntotdcauna ln considerare rcalitAţlle tll.r'H nOMtre"'. Astfel &e apr.l>l.,BuUo _,,q dl~ nd .... d.i hf'Opri J1 i;„t.o ""lloo>Gloa • R.S. S.Mol

 • lngrtdil lreptat monopolu.I. t""""'° asupra produselor no.anrn""'. O plrere dller!t.i privind lnlen•llatea monopolulut otoman re.Jdă lfl ln o.l!nna- n:a "'' „„. dupA ll'OtaLul de la Kuciulr:-Kaino.rgl re •iunee chiar La o pcrmlalunc olicl:a16 ln anumlU ani de a ,.. Cl

  fuvMerile ou ~ter ecor>umlc CU· ,_tl,f.411. t~lntlllct.tJendd..,..iiol,LtlT, p. llf,

  • Nl

 • .r11c1e .·- ... ---d·.,,.._-„,,....,u.,...

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended