+ All Categories
Home > Documents > Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

Date post: 30-Dec-2015
Category:
Upload: toma-catalin
View: 92 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 29 /29
 1  LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt. CPP Întrebare Răspuns 1 153 Consolidarea eligibilităţii parteneriatului se realizează prin realizarea procedurii de selecţie a partenerilor de către solicitant? În conformitate cu Hotărârea nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, CAP. IV ‐ Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat, Art. 34: “Liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanţă este responsabil cu asigurarea implementării proiectului şi a respectării tuturor prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare încheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar, precum şi cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.” În Art. 35 al Hotărârii nr. 218 din 23 martie 2012, se precizează: “(4) Alegerea partenerilor este în exclusivitate de competenţa autorităţii/instituţiei/organizaţiei care are calitatea de lider al parteneriatului, în cazul în care aceasta iniţiază stabilirea parteneriatului,” având şi opţiunea de a nu iniţia stabilirea unui parteneriat. 2 154 In cadrul unui proiect pe DMI 1.1 care are ca obiectiv infiintarea unui centru de testare si certificare a competentelor lingvistice si in conditiile in care grupul tinta este dintr‐un judet care nu face parte din regiunea aplicantului , proiectul mai poate fi de grant sau devine strategic? OIPOSDRU MEN a lansat pe Axa Prioritară 1, DMI 1.1 o cerere de propuneri de proiecte strategice, respectiv CPP 153 “Educaţia initială, primul pas în cariera profesională” şi o cerere de propuneri de proiecte de grant, respectiv CPP 154 “Competenţe cheie pentru oferte de studii de calitate în şcoală”. În secţiunea secţiunea 1.2 „Tipuri de proiecte care pot fi depuse” din Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte de grant nr. 154, pag. 4 se precizează: Proiectele de grant finanţate prin POSDRU pentru această cerere de propuneri de proiecte sunt proiectele implementate la nivel regional sau local, punânduse accent pe promovarea proiectelor în parteneriat, inclusiv prin cooperare transnaţională. Proiectele regionale sunt proiecte implementate în cel puţin două judeţe din aceeaşi regiune”.
Transcript
Page 1: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

1  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

1 153 Consolidarea eligibilităţiiparteneriatului se realizeazăprin realizarea procedurii deselecţie a partenerilor de cătresolicitant?

În conformitate cu Hotărârea nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentruobiectivul convergenţă, CAP. IV ‐ Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat,Art.34:“Liderul unuiparteneriat beneficiar al unuiproiect în conformitate cuprevederile art. 23dinOrdonanţă este responsabil cu asigurarea implementării proiectului şi a respectării tuturorprevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare încheiat cu autoritatea demanagement/organismul intermediar, precum şi cu respectarea prevederilor prezentelornormemetodologice.”ÎnArt.35alHotărâriinr.218din23martie2012,seprecizează:“(4)Alegereaparteneriloresteînexclusivitatedecompetenţaautorităţii/instituţiei/organizaţieicare are calitatea de lider al parteneriatului, în cazul în care aceasta iniţiază stabilireaparteneriatului,”avândşiopţiuneadeanuiniţiastabilireaunuiparteneriat.

2 154 In cadrul unui proiect pe DMI1.1 care are ca obiectivinfiintarea unui centru detestare si certificare acompetentelor lingvistice si inconditiile in care grupul tintaestedintr‐un judet carenu facepartedinregiuneaaplicantului,proiectul mai poate fi de grantsaudevinestrategic?

OIPOSDRU MEN a lansat pe Axa Prioritară 1, DMI 1.1 o cerere de propuneri de proiectestrategice,respectivCPP153“Educaţiainitială,primulpasîncarieraprofesional㔺iocereredepropunerideproiectedegrant,respectivCPP154“Competenţecheiepentruofertedestudiidecalitateînşcoală”.În secţiunea secţiunea 1.2 „Tipuri de proiecte care pot fi depuse” din Ghidul Solicitantului –CondiţiiSpecificeaferentcereriidepropunerideproiectedegrantnr.154,pag.4seprecizează:„Proiecteledegrant finanţateprinPOSDRUpentruaceastăcereredepropunerideproiectesuntproiectele implementate la nivel regional sau local, punându‐se accent pe promovareaproiectelor în parteneriat, inclusiv prin cooperare transnaţională. Proiectele regionale suntproiecteimplementateîncelpuţindouăjudeţedinaceeaşiregiune”.

Page 2: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

2  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

3 154 In vederea depunerii sprefinantare a unui proiect incadrul POSDRU,cererea depropuneri de proiecte de grantnr.154 ,,Competente cheiepentru oferte de studii decalitate in scoala" (axaprioritara 1 , DMI 1.1.) , lasectiunea Informatii proiect‐‐‐‐Locatia proiectului nu esteposibila introducerea regiuniisud‐est atat la regiuneaprincipala cat si la locatiaproiectului.

•Învedereadepuneriiuneicereredefinaţareaferentăcereriidepropunerideproiectenr.154,la secţiunea Informaţii proiect – regiunea , se va selecta regiunea în care se va implementaproiectul, iar la secţiunea Informaţii proiect ‐Locaţia proiectului se va completalocalitatea/localităţileîncaresevaimplementaproiectul.

Page 3: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

3  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

4 154 Expertii pusi la dispozitie departener pentru proiect in celinie din buget se incadreaza?Exista limitari ale sumeloralocate pentru categoria deexperti?

1.PrevederileGhidulSolicitantului– CondiţiiGenerale2013,secţiunea3.2Echipademanagementşideimplementareaproiectului,conformcărora:„Structura organizaţională a proiectului cuprinde atât rolurile care au ca obiectiv coordonareaproiectului(managementuldeproiect),câtşipecelecarevorrealizaefectivlivrabileleproiectului(echipade implementare).Managementul proiectului poate fi externalizat (subcontractat) de cătrebeneficiar.Cheltuielileaferentemanagementuluideproiect,cuprinselacapitolulbugetar„Resurseumane"(cheltuieliaferente echipei demanagement ) sau la capitolul bugetar „Alte tipuri de costuri" (cheltuieli aferenteexternalizării managementului de proiect) se vor încadra într‐un procent din valoarea eligibilă aproiectului,careestestabilitînGhidulSolicitantului‐CondiţiiSpecifice.Expertiidinechipadeimplementarenudesfăşoarăactivităţidemanagementdeproiectsinuauatribuţiiînacestsens.Cheltuielilecuexperţiipetermenlungşiscurtsefundamenteazăînbugetulestimatalproiectuluilacapitolulbugetar„Resurseumane"sau lacapitolulbugetar„Altetipuridecosturi",dacăsuntexternalizaţi(subcontractaţi).În cazul experţilor pe termen lung sau scurt ai unui partener transnational care în baza formei deangajaresuntobligaţisăemităfacturăcătrepartenerultransnaţionalrespectiv,cheltuielileaferentevorfisolicitatespredecontaredelacapitolulbugetar„Altetipuridecosturi".Pentruselecţiaexperţilorîncauză,partenerul transnaţional va respecta prevederile legislaţiei existente în ţara de provenienţă a acestuia.Activităţiledetipmanagementdeproiectnutrebuiesăfieduplicate/dublate/suprapuse/completatedeactivităţiledesfăşuratedeechipadeimplementare.”2. Referitor la întrebarea“ ... dacă există limitări (din total buget proiect sau din categoria decheltuielidincarefaceparte)alesumeloralocatepentrucategoriadeexperţi“văprecizămcăînconformitatecuprevederileGhiduluiSolicitantuluicondiţiispecificecereredepropunerideproiectedegrant nr. 154 „Competenţe cheie pentru oferte de studii de calitate în şcoală"secţiunea 3.5 Cheltuielieligibile „Decontarea costurilor salariale cu personalul (intern sau extern) implicat inmanagementulproiectuluisevafaceinlimitaunuiprocentdemaxim15%dincheltuielileeligibilealeproiectului.”

Page 4: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

4  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

5 154 Va rugam sa ne clarificati dacaeste permisa implementarea inafara spatiului definit ca“regional”sau“local”si incazulincareacestlucruestepermis–in ce conditii sepoate intamplaacestlucru?

În secţiunea secţiunea 1.2 „Tipuri de proiecte care pot fi depuse” din Ghidul Solicitantului –CondiţiiSpecificeaferentcereriidepropunerideproiectedegrantnr.154,pag.4seprecizează:

„ProiecteledegrantfinanţateprinPOSDRUpentruaceastăcereredepropunerideproiectesuntproiectele implementate lanivel regional sau local,punându‐seaccentpepromovareaproiectelorînparteneriat,inclusivprincooperaretransnaţională.Proiecteleregionalesuntproiecteimplementateîncelpuţindouăjudeţedinaceeaşiregiune.”De asemenea, se va avea în vedere precizarea din ANEXA 1‐REGULI DE ELIGIBILITATE laOrdinulNr.1117/2170din17august2010pentrustabilirearegulilordeeligibilitateşialisteicheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial"Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013, conform căreia cheltuielile aferente activităţilordesfăşurate în afara ariei de implementare a proiectului sunt limitate lamaximum 10% dinvaloareatotalăabugetuluieligibil.

Page 5: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

5  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

6 154 O unitate școlară poate sădepună două proiecte pentruaxele care se deschid în01.07.2013?

ConformGhiduluiSolicitantului–CondiţiiSpecifice,Cerereadepropunerideproiectedegrantnr. 154, DMI 1.1 “ Competenţe cheie pentru oferte de studii de calitate în şcoală”, pct. 3.4.Solicitanţişipartenerieligibili,sunteligibileurmătoarelecategoriidesolicitanţi: Inspectorateşcolarejudeţeneşiinstituţiiafiliate/subordonate/coordonate; Instituţii de învăţământ (ISCED 0‐4) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară

naţională. ONG‐uri.

Categoriile de parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte pot fiorganizaţiisimilaresolicitanţiloreligibili(pefiecaretipdeproiecteînparte),precumşi:

1. Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative,publicişiprivaţi;

2. Partenerisocialidinînvăţământulpreuniversitar(ex.organizaţiisindicale);3. Consorţiicurelevanţăîndomeniuleducaţieişiformăriiprofesionale;4. Alteorganizaţiilegalconstituitecaredesfăşoarăactivităţirelevanteîncadrulproiectului

şicaredemonstreazăcăauînobiectuldeactivitatealinstituţieişiactivitatea/activităţiledincadrulproiectuluipentrucareauroldeparteneri.

Solicitantulpoate implementaproiectul înparteneriat,compusdinunasaumaimulteentităţicupersonalitatejuridică,înregistrateînRomâniaşi/sauînstatelemembrealeUniuniiEuropene.

Pentrumaimulte informaţii despre cererile de propuneri de proiecte lansate de cătreOIPOSDRUMEN(Axeleprioritare1şi2),vărugămsăconsultaţisite‐ulwww.posdru.edu.ro.

Deasemenea,vărecomandămsăconsultaţiGhidulSolicitantului–CondiţiiGenerale2013,publicatpesite‐ulhttp://www.fseromania.ro/index.php.

Page 6: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

6  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

7 154 “Pentru Cererea de propuneride proiecte de grant nr. 154 vărog să îmi specificaţi dacă seînţelegeprin intervenţii lanivelregionalastfel:

‐ Interveneţiiînmaimultejudeţe

‐ Intervenţie într‐osingurăregiune

‐ Intervenţie înmaimulteregiuni[…]”

Însecţiunea1„Informaţiigenerale”dinGhidulSolicitantului–CondiţiiSpecificeaferentcereriidepropunerideproiectedegrantnr.154.,pag.4,seprecizează:„ProiecteledegrantfinanţateprinPOSDRUpentruaceastăcereredepropunerideproiectesuntproiectele implementate la nivel regional sau local, punându‐se accent pe promovareaproiectelor în parteneriat, inclusiv prin cooperare transnaţională. Proiectele regionale suntproiecteimplementateîncelpuţindouăjudeţe.

8 154 “Înfiinţarea unui Centru detestări şi certificări alecompetenţelor lingvistice , învederea„recunoaşterii/validării/certificării învăţării anterioarepentrudezvoltareadecurricule”poate fi realizată încadrulunuiproiect pe Axa prioritară 1,Domaniul Major de Intervenţie1.1?”

OIPOSDRU MEN a lansat pe Axa Prioritară 1, DMI 1.1 o cerere de propuneri de proiectestrategice,respectivCPP153“Educaţiainitială,primulpasîncarieraprofesional㔺iocereredepropunerideproiectedegrant,respectivCPP154“Competenţecheiepentruofertedestudiidecalitateînşcoală”.

PentrucaocereredefinanţaresăfieeligibilăpeDMI1.1,CPP153sauCPP154estenecesarsărespectecondiţiiledeeligibilitateprecizateînsectiunea3“Condiţiideeligibilitate”dinGhidurileSolicitantului–CondiţiiSpecificeaferentecelordouăcereridepropunerideproiectelansate.

Page 7: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

7  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

9 154 “Pg 26‐27, Rubrica privindobligativitatea ca cererea definanţare să conţină valoristabilite pentru anumiţiindicatori,careestevalabilă:

‐ Primul indicator (nr.unităţi şcolare sprijinite)saual2‐leaindicator(nr.de furnizori de formareasistaţi)? Dacă aceastăvariantă este corectă,înseamnă că toţi ceilalţisuntobligatorii?

‐ Primul indicator (nr.unităţi şcolare sprijinite)sau oricare din cei 6indicatori enumeraţidupă“sau”?”

Referitor la secţiunea 3.6. “Indicatori” din Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentrucerereadepropunerideproiectedegrantnr.154,pg.27,conjuncţiadisjunctivă“sau” implicăideeadeopţiuneîntre“Numărulunităţilorşcolaresprijinite”şi“Numărdefurnizorideformareprofesionalăasistaţi”,ceilalţiindicatorifiindobligatorii.

Page 8: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

8  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

10 154 În ce categoriede grup ţintă segăsescînvăţătorii/profesoriidinînvăţământulprimar?

În conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri deproiectedegrantnr.154cutitlul„Competenţecheiepentruofertedestudiidecalitateînşcoală”,publicatîniunie2013,secţiunea3.1“Grupţintăeligibil”,categoriiledepersoaneeligibilesunt:“1.Personalcufuncţiideconducere,monitorizare,evaluareşicontroldininspectorateleşcolare,structuricentraleşilocalealeMENsauaflateîncoordonarea/subordineaacestuia;2.Personaldinsistemulnaţionaldeexaminare,evaluareşicurriculumînînvăţământulpreuniversitar;3.Directorişimembriaiconsiliilordeadministraţiealeunităţilordeînvăţământ;4.Membriaiconsorţiilorregionaleşiaipartenerilorsocialiîneducaţie;5.Personalulşimembriicomitetelorsectoriale;6.Personaldincentreledeasistenţăpsiho‐pedagogicăşidincentrelederesurseeducaţionale;7.Consilierişcolari;8.Personalimplicatînfurnizareadeserviciialternativeîneducaţie;Preşcolari/elevi(dinînvăţământulpreuniversitar,ISCED0‐4)şipărinţi/tutoriaiacestora”

11 155 *Intrebare1:*Agentiieconomicifac parte din categoria membriai partenerilor sociali ineducatie?*Intrebare 2: *Institutiile deinvatamant superior publiceacreditate sunt solicitantieligibili?

ÎnconformitatecuprevederileGhiduluiSolicitantului–CondiţiiSpecifice,cereredepropuneride proiecte strategice nr. 155 cu titlul „Învăţământ superior inovativ pentru piaţa muncii”,secţiunea 3.1. Grup ţintă eligibil, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategicegrupul ţintă va fi alcătuit din:1.Personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior;2.Experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământulsuperior, la nivel naţional;3.Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor şi Cadrului Naţional alCalificărilor în Învăţământul Superior, la nivel de sistem;4.Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi;5.Membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate;

Page 9: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

9  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

6.Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel deuniversitate/facultate;7.Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare;8.Membri ai partenerilor sociali în educaţie;9.Personal şi membri ai comitetelor sectoriale;10.Studenţi, inclusiv studenţi non‐tradiţionali.GrupulţintăeligibilîncadrulacesteicereridepropunerideproiecteincludenumaicetăţeniUEcu domiciliul sau reşedinţa legală în România.Pentrucategoriiledepersoanedingrupurileţintăeligibile,dovadaapartenenţeilacategoriadegrup ţintă respectivă se va face astfel:Membri ai partenerilor sociali în educaţie ‐ document justificativ din care să reiasă, pentrupersoanadingrupulţintă,faptulcăpedurataparticipăriilaactivităţileproiectuluiarecalitateade membru al partenerilor sociali în educaţie;ÎnconformitatecuprevederileGhiduluiSolicitantului–CondiţiiSpecifice,cereredepropuneride proiecte strategice nr. 155 cu titlul „Învăţământ superior inovativ pentru piaţa muncii”,secţiunea3.4“Solicitanțișipartenerieligibili”,încadrulacesteicereridepropunerideproiecte,categoriile de solicitanți eligibili sunt:1.Ministerul Educaţiei Naţionale;2.Agenţii,structuriaflateînsubordinea/coordonareaMEN,precumşialteorganismepublicecuatribuţii în domeniul învăţământului superior la nivel de system 2, inclusive în asigurarea şimanagementul calităţii şi a Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior.”Referitorlaagenţiile,structurileaflateînsubordinea/coordonareaMENvăinformămcăacesteasuntpublicatepesite‐ulMinisteruluiEducaţieiNaţionale, în secţiunea „Organismeşi instituţiiafiliate”(link:http://www.edu.ro/index.php/articles/c246/).

Page 10: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

10  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

12 155 Plata unor onorarii (pentrupesoanele din proiect) dinpartea solicitantului, cheltuielide functionare (facturi‐curent,internet, regie, chirie etc) sunteligibilecasicontributie?

ÎnconformitatecuprevederileGhiduluiSolicitantului–CondiţiiSpecifice,cereredepropuneride proiecte strategice nr. 155 ‐„Învăţământ superior inovativ pentru piaţamuncii”, secţiunea1.4.Contribuţiasolicitantului:

„Contribuţia solicitantului reprezintăvaloareaminimăacofinanţării solicitantului (singursau,dacă este cazul, împreună cu membrii parteneriatului constituit în vederea implementăriiproiectului, în baza prevederilor acordului de parteneriat) la finanţarea nerambursabilaacordata de către AMPOSDRU, prin OI POSDRU, prin respectarea unui procent minim dinvaloarea totală eligibilă a proiectului propus. Contribuţia solicitantului trebuie să fierealizatăsubformăfinanciară.ÎncadrulproiectelorfinanţatedinPOSDRU,contribuţiaînnatură nu este eligibilă. Procentul minim al contribuţiei solicitantului pentru proiect sestabileşte în funcţie de tipul organizaţiei care are calitatea de solicitant. Dacă proiectul estepropus de un grup de organizaţii partenere, solicitantul este liderul de parteneriat(instituţia/entitateacareformuleazăcerereadefinanţarerespectândcondiţiiledeeligibilitateasolicitantuluişiapartenerilor)”.

Informaţiireferitoarelatipuriledecheltuielieligibileaferentedomeniuluimajordeintervenţie2.1 se regăsesc în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice, cerere de propuneri de proiectestrategicenr.155‐„Învăţământsuperior inovativpentrupiaţamuncii”,secţiunea3.5“Cheltuielieligibile”,publicatpesite‐ulhttp://posdru.edu.ro/index.php/articles/c323.

De asemenea, vă recomandăm să aveţi în vedere secţiunile 3.1.3 Eligibilitatea cheltuielilor şi3.1.4. Plafoanelemaxime de referinţă ale cheltuielilor cu personalul din Ghidul Solicitantuluicondiţiigenerale2013,publicatpesite‐ulwww.fseromania.ro.

13 155 Care sunt condiţiile şidocumentele justificativenecesarepentruplataechipeidemanagement?

Toateinformaţiilenecesareelaborăriicereriidefinanţaresuntprezentateatâtînsecţiunea3.2“Echipademanagementșideimplementareaproiectului”,pag.25cîtşiînsecţiunea“2.Nivelurimaximale ele remunerării personalului din cadrul echipei de management” din GhidulSolicitantului–CondiţiiGenerale–2013,pag.22.

Page 11: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

11  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

14 156 Acordurile de parteneriat(Anexa 6) pot fi descarcate (informa agreata) si inainteaobtinerii statutului de "proiecttrimis"? (cu alte cuvinte, existaun alt formular ce e generat deaction web urmare a finalizariiintroduceriiproiectului sau pot folosidocumentul ce poate fidownloadat inca din fazadeschita).

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Generale 2013, sectiunile 4.1“Informaţiigeneraleprivinddepunereauneicereride finanţare” şi 4.4.2Partenerii, publicatpesite‐ulwww.fseromania.ro,văinformămurmătoarele:„Dupătransmitereaon‐lineacereriidefinanţare,sistemulinformaticgenereazăautomatAnexele1‐5 şi7‐9, pentruaputea fi tipăriteșicompletate,dupăcaz.Acestea,vor fi însoţite,dacăestecazul,deAnexa6‐Acorduldeparteneriat.Toate anexele generate de sistemul ActionWeb înregistrate, datate, semnate şi ştampilate decătre reprezentantul legal al solicitantului, împreună cu acordul de parteneriat care va fiînregistrat,datat,semnatşiştampilatşideparteneriinaţionalisaupersoanaîmputernicitălegalde către aceştia (partenerii transnaţionali nu au obligaţia de a ştampila nici un document, cidoarde a semna, data şi preciza în clarnumele semnatarului), vor fi transmise, pe suportdehârtie,prinserviciidecurieratsauprindelegatcătre”SecretariatulComitetuluideevaluare”,laadresele specificate în Ghidul solicitantului – Condiţii Specifice pentru fiecare cerere depropunerideproiecte.TermenullimitădeînregistrareaanexelorlaSecretariatulComitetuluideevaluareestemaxim5zile lucrătoarede ladata la careau fostgenerateautomatde catre sistemul informaticActionWeb.Indiferent de numărul partenerilor implicaţi în implementarea unui proiect, va fi semnatunsinguracorddeparteneriatîntretoţipartenerii.”„În cazul depunerii unei cereri de finanţare în parteneriat este obligatorie completarea şisemnarea unui acord de parteneriat (Anexa 6). Acordul de parteneriat se descarcă de lasecţiunea„Partenerii",încazulîncareserăspunde„Da"laîntrebarea„Implementareaproiectuluisefaceînparteneriat".SistemulelectronicActionWebs‐adeschisîndatade1iulie2013orele10.00şisevaînchideîndatade14august2013orele16.00,conformCorrigendumnr.3publicatîndatade26.07.2013pesite‐ulwww.fseromania.ro.

15 156 1. Responsabilul achizitii, celcare se va ocupa de realizarea

ConformGhiduluiSolicitantului–CondiţiiGenerale, secţiunea3.2.Echipademanagement şideimplementareaproiectului „Structuraorganizaţionalăaproiectului cuprindeatât rolurile care

Page 12: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

12  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

achzitiilorprinproiect,personalTESA este obligatoriu sa fiebugetat la categoria ResurseUmanedin formularuldebugetinformatexcel?2. Cuantumul remunerariimaxime lunare aferentExpertizei nationale din GhidulConditii Generale se raporteazala 96 ore/ luna sau 168 ore/luna?

aucaobiectivcoordonareaproiectului(managementuldeproiect),câtşipecelecarevorrealizaefectiv livrabilele proiectului (echipa de implementare).Managementul proiectului trebuie săacoperecelpuţinunadinurmătoareledomenii/funcţiuni:coordonareageneralăaproiectului,coordonarea financiară a proiectului (înregistrări contabile, raportări financiare), realizareaachiziilor aferente proiectului”. În ceea ce priveşte experţii responsabili pentru realizareaactivităţilor în cadrul proiectului conformGhiduluiSolicitantului–CondiţiiGenerale, secţiunea3.2.3”Experţiiresponsabilipentrurealizareaactivităţilor încadrulproiectului”seprecizeazăcăaceştiapotfi:

‐ experţi pe termen lung (responsabili pentru realizarea unei/unor activităţi încadrulproiectuluipentruoperioadădeminim6luniconsecutive)sau

‐ experţi pe termen scurt (responsabili pentru realizarea unei/unor activităţi încadrulproiectuluipentruoperiodădemaxim6luniconsecutive).

Cheltuielile cu experţii pe termen lung şi scurt se fundamentează în bugetul estimat alproiectuluilacapitolulbugetar„Resurseumane"saulacapitolulbugetar„Altetipuridecosturi",dacă sunt externalizaţi (subcontractaţi). În cazul experţilor pe termen lung sau scurt ai unuipartener transnational care în baza formei de angajare sunt obligaţi să emită factură cătrepartenerul transnaţional respectiv, cheltuielile aferente vor fi solicitate spre decontare de lacapitolulbugetar„Altetipuridecosturi".Activităţiledetipmanagementdeproiectnutrebuiesăfie duplicate/ dublate/ suprapuse/ completate de activităţile desfăşurate de echipa deimplementare.”Conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale, secţiunea 3.1.4. „Plafoanele maxime dereferinţăalecheltuielilorcupersonalul”:“Limita zilnică maxima care poate fi decontată per expert trebuie să se încadreze în limitamaxima de 12 ore/zi, 60 ore/săptămână reprezentând ore lucrate în proiecte finanţate dinFondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umaneinclusivnormadebază,stabiliteprincontractileîncheiate.TotcedepăşeşteaceastălimitănusevadecontadinPOSDRU.”

Page 13: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

13  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

16 CPP156

Va rugam sa ne precizati dacainsitutiile din mediul privat cucare universitatile au incheiateprotocoale de colaborare invederea derularii stagiilor depractica pot fi considerateparteneri sociali in educatie sidaca personalul acestorinstitutii poate fi incadrat incategoriadegruptinta„membriai partenerilor sociali ineducatie”.

ConformGhiduluiSolicitantului–CondiţiiSpecifice,Cerereadepropunerideproiectestrategicenr.156,DMI1.2“Calitateînînvăţământulsuperior”,pct.3CondiţiideEligibilitate,grupulţintăalunuiproiectfinanţatîncadrulactualeicereridepropunerideproiectevafialcătuitdin: Minim150destudenţidinprogramedestudiidelicenţăsaumaster,lacaresepotadăuga

şialtecategoriidegrupuriţintăspecificatemaijos,înfuncţiedespecificulproiectului.Proiectele care au un grup ţintămaimic decât cele precizate în condiţiile demai sus vor firespinse!ÎnconformitatecuprevederileDocumentuluiCadrudeImplementareaPOSDRU20072013,încadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de grant, grupul ţintă eligibil cuprindeurmătoarelecategorii:

> Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şifacultăţi;

> Personalimplicatîndezvoltareaşimanagementulcalificărilorlaniveldeuniversitate/facultate;

> Personalimplicatîndezvoltareaprogramelordestudiiuniversitare;> Membriaipartenerilorsocialiîneducaţie;> Personalşimembriaicomitetelorsectoriale;> Studenţi,inclusivstudenţinon‐tradiţionali.

Pentrucategoriiledepersoanedingrupurileţintăeligibile,dovadaapartenenţeilacategoriadegrupţintărespectivăsevafaceastfel:Membri ai partenerilor sociali în educaţie – document justificativ din care să reiasă, pentrupersoanadingrupulţintă, faptulcăpedurataparticipării laactivităţileproiectuluiarecalitatedemembrualpartenerilorsocialiîneducaţie.Referitor lasintagma“partenerisociali îneducaţie”,vărecomandămstudiereaLegiidialoguluisocialnr.62/2011,cumodificărileşicompletărileulterioare.

Page 14: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

14  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

17 156

Institutia Prefectului si/sauConsiliul Judetean si/sauPrimaria sau chiar organizatiiprivate: Societati Comerciale,ONG‐uri etc. pot fiParteneriincazul unui proiect pentru caresolicitantulesteoUniversitate?

ConformGhiduluiSolicitantului–CondiţiiSpecifice,Cerereadepropunerideproiectestrategicenr.156,DMI1.2“Calitateînînvăţământulsuperior”,pct.3.4.Solicitanţişipartenerieligibili,sunteligibileurmătoarelecategoriidesolicitanţi: Instituţiideînvăţământsuperioracreditate,publiceşiprivate; ONG‐uri,inclusivasociaţiilestudenţeşti.

Categoriiledepartenerieligibiliîncadrulacesteicereridepropunerideproiectepotfi

organizaţii similare solicitanţilor eligibili (pe fiecare tip de proiecte în parte), precum şi alteorganizaţii legal constituite care desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi caredemonstrează că au în obiectul de activitate al instituţiei şi activitatea/activităţile din cadrulproiectuluipentrucareauroldeparteneri.

Solicitanţii şi partenerii acestora trebuie să respecte regulile generale de eligibilitatemenţionate în Ghidul Solicitantului— Condiţii generale, subcapitolul 3.1., publicat pe site‐ulwww.fseromania.ro

18 156 Un program pilot de abilitatipractice pentru studenti esteeligibil pentru CPP 156, avandin vedere ca in Ghidul ConditiiSpecificenr156sementioneazala Activitati eligibile“Dezvoltarea si furnizareaprogramelorde formarepentrupersoaneledingrupultinta”?

ConformGhiduluiSolicitantului–CondiţiiSpecifice,Cerereadepropunerideproiectetipgrantnr.156cutitlul „Programedestudiimaibunepentrustudenţişipiaţamuncii", secţiunea3.2„Activităţieligibile”,seprecizeză:

[…]„Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare şi de perfecţionare pentru persoanele dingrupulţintă(cuexcepţiagrupuluiţintă„studenţi”);”

Pentruafieligibilăocereredefinanţaretrebuiesărespectecondiţiiledeeligibilitateprevăzutede Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 156 ‐ secţiunea 3 3. CONDIŢII DEELIGIBILITATE.

Page 15: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

15  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

19 156 Caresuntcondiţiilecarestau labaza selecţiei partenerilor într‐un proiect depus în cadrulcereriidepropunerideproiectenr.156?

Condiţiile care stau la baza selecţiei partenerilor într‐un proiect depus în cadrul cererii depropuneri de proiecte nr. 156 sunt precizate atât în Ghidul Solicitantului – Condiţii generale2013, secţiunea “3.1.1 Eligibilitatea solicitanţilor şi a partenerilor”, subsecţiunea “(b) ReguligeneraleprivindparteneriiîncadrulcererilordefinanţarenerambursabilăprinOIPOSDRU”,pg.13‐14câtşiînGhidulSolicitantului–CondiţiiSpecificepentrucerereadepropunerideproiectedegrantnr.156,secţiunea“3.4.Solicitanțișipartenerieligibili”,pg.14‐15.

20 156 Ce condiţii trebuie săîndeplinească managerul deproiect?

Conform Ghidului Solicitantului – Condiţii generale 2013, secţiunea „3.2.1 Managerul deproiect”,pag.25,acesta:„[...]trebuiesăîndeplineascăurmătoarelecerinţeminime:·calificărişiabilităţi:studiisuperioarefinalizateşicompetenţespecificemanagementuluideproiectdobânditeînurmaunorcursuri/studiidespecialitateşi/sausădemonstrezeexperienţaînmanagementdeproiectprindocumenterelevante(recomandări,adeverințe,contracte);·experienţăprofesionalăgenerală:min.5aniexperienţăprofesionalăgenerală;·experienţăprofesionalăspecifică:min. 3 ani experienţăprofesională specifică îndomeniulgestionariişi/sauimplementariiunuiproiect.”

21 156 O instituţie poate depune maimultepropunerideproiectpeoaxă,DMI?Este un număr limitat depropunerideproiect/instituţie?

PrinraportarelaGhidulSolicitantului–CondiţiiGenerale–2013şiGhidulSolicitantuluiCondiţiiSpecifice ‐ Cerere de propuneri de proiecte de grant nr. 156, „Programe de studii mai bunepentrustudenţişipiaţamuncii”nuexistăunnumărlimitatdeproiectecarepotfidepusedeunaplicantîncadruluneicereridepropunerideproiecte,cucondiţiaevităriidubleifinanţări.

Page 16: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

16  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

22 156 CumsecompleteazăAnexanr.9la Cererea de finanţare,Declaraţia privind eligibilitateaTVAaferentăcheltuielilorcevorfiefectuateîncadrulproiectuluipropus spre finanţare dininstrumentestructurale?

ÎnconformitatecuGhidul solicitantului–Condiţii generale ‐2013,pag.78,Declaraţiaprivindeligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus sprefinanţaredin instrumentestructurale (Anexanr.9 laCerereade finanţare)secompleteazădecătresolicitantînconformitatecuprevederileOrdinuluiministruluiafaceriloreuropenenr.204din27decembrie2011.Astfel, conform Art. 1 din OrdinulMinistrului Afacerilor Europene nr. 204 din 27 decembrie2011: “La depunerea cererii de finanţare, solicitantul finanţării din instrumente structuraledepune la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, ca anexă, odeclaraţiepepropriarăspundereprivindnedeductibilitateataxeipevaloareadăugatăaferentecheltuieliloreligibileincluseînbugetulproiectuluipropussprefinanţare,conformanexeinr.1”.ConformArt.2–(1)Ladepunereacereriiderambursare,înconformitatecuart.11alin.(3)dinHotărâreaGuvernuluinr.759/2007privindreguliledeeligibilitatea cheltuielilorefectuate încadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completărileulterioare, beneficiarii de finanţare din instrumente structurale au obligaţia depunerii uneideclaraţiipepropriarăspundereprivindnedeductibilitateataxeipevaloareadăugatăaferentecheltuieliloreligibilecuprinseîncerereaderambursare,conformanexei2,certificatădeorganulfiscalcompetentdinsubordineaAgenţieiNaţionaledeAdministrareFiscală,’.

23 156 Dificultăţi în identificareagrupuluiţintăeligibilşirelevantpentru această cerere depropuneri de proiecte, încondiţiile în care activitatea“Organizarea de activităţi învederea accesului laînvăţământul superior” esteactivitate eligibilă, iar în grupulţintă eligibil în cadrul acesteicereridepropunerideproiecte

ÎnconformitatecuGhidulSolicitantuluiCondiţiiSpecifice‐Cereredepropunerideproiectedegrant nr. 156, „Programe de studiimai bune pentru studenţi şi piaţamuncii”, secţiunea “3.1Grupţintăeligibil”,pag10:“Grupul ţintă al unui proiect finanţat în cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte va fialcătuitdin:

Membriaicomisiilor/structurilordeconduceredinuniversităţişifacultăţi; Personal implicat îndezvoltarea şimanagementul calificărilor lanivel deuniversitate/

facultate; Personalimplicatîndezvoltareaprogramelordestudiiuniversitare; Membriaipartenerilorsocialiîneducaţie; Personalşimembriaicomitetelorsectoriale;

Page 17: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

17  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

nu există şi categoria “elevi” cidoarstudenţi.

Studenţi,inclusivstudenţinon‐tradiţionali.”

Însecţiunea“3.2Activităţieligibile”,pg.12‐13dinAcelaţighidseprecizează:“ÎnconformitatecuprevederileDocumentuluiCadrudeImplementareaPOSDRU2007‐2013,încadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile activităţileprezentatemai jos,destinategrupuluiţintăeligibilcarevorcontribuiînmoddirectlaatingereaindicatorilordeprogram:[…]

Dezvoltareaşifurnizareaprogramelordeformareşideperfecţionarepentrupersoaneledingrupulţintă(cuexcepţiagrupuluiţintă„studenţi”);[…]”

NOTĂ:La pagina 8 din Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ‐ Cerere de propuneri de proiecte degrant nr. 156, secţiunea “2. Prevederi relevante pentru Cererea de propuneri de proiecte degrantnr.156„Programedestudiimaibunepentrustudenţişipiaţamuncii”seprecizează:“ÎncadrulacesteiCereridepropunerideproiectedegrantvorfisprijiniteproiectelecaresevoradresa înmod direct şi studenţilor din ciclul de studii de licenţă saumasterat şi vorurmăriacţiunilaniveldeinstituţiedeînvăţământsuperior,învedereatranspuneriieficientea standardelor,metodologiilor existente lanivel de sistemde învăţământ superior, precumşiimplementării efective a reformelor promovate în învăţământul superior (ex. dezvoltarea decurriculum, validarea învăţării anterioare corespunzătoare învăţământului superior şicompletareastudiilorcuprogrameflexibilefinalizatecucertificărietc.).Proiectele finanţate pot fi implementate […] pentru dezvoltarea de curriculum, creştereagradului de implicare/participare a comunităţii de afaceri şi a actorilor cheie relevanţi înactivităţileşiproceselededefinireacompetenţelorşiaprogramelordestudiiuniversitare.Potfiavuteînvedere,deasemenea,dezvoltareadeprogrameşiactivităţicaresăpromovezecultura

Page 18: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

18  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

antreprenorială, dezvoltarea aptitudinilor de dezvoltare profesională şi personală alestudenţilor,astfel: dezvoltarea şi implementarea demecanismede creştereaaccesului la învăţământ

superior pentru grupurile vulnerabile şi studenţi nontradiţonali (ex: studenţiproveniţidinmediidefavorizateeconomic,[…]”

24 157 Ce inseamna in acceptiuneaPOSDRU multiregional pentrucererea de proiecte structuralpeaxa1.3?

ÎnconformitatecuGhidulSolicitantului–Condiţiigenerale,2013,secţiunea“1.1Definiţii”,pag.4:“Multi‐regional: referitor laminim2 regiunidedezvoltaredinRomânia (înproiectelemulti‐regionale, membrii grupului ţintă sunt selectaţi din minim 2 regiuni de dezvoltare aleRomâniei).”

Page 19: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

19  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

25 157 Referitorlacall157,DMI1.3,inGhidul Solicitantului ‐ Conditiispecifice,laSectiuneaSolicitantisipartenerieligibiliestetrecutaurmatoarea sintagma pentrudefinirea categoriilor departeneri eligibi: "... alteorganizaţiilegalconstituitecaredesfăşoară activităţi relevanteîn cadrul proiectului şi caredemonstrează că au în obiectulde activitate al instituţiei şiactivitatea/activităţile dincadrul proiectului pentru careau rol de parteneri". Estecorecta intelegerea conformcareia orice entitate juridicalegal constituita care respectaconditiiledinghidcitatemaisuspoate fi partener (termenii"organizatii" si "institutiei"utilizati incitatuldemaisusnufac referire doar la organizatiinon guvernamentale sirespectivinstitutiipublice)?

ConformGhiduluiSolicitantului–CondiţiiSpecifice,Cerereadepropunerideproiectestrategicenr.157,DMI1.3 “Dezvoltarearesurselorumanedineducaţie şi formareprofesională”,pct.3.4.Solicitanţişipartenerieligibili,sunteligibileurmătoarelecategoriidesolicitanţi: MinisterulEducaţieiNaţionale; Agenţii,structurisubordonatesauaflateîncoordonareaMENşialteorganismepublicecuatribuţiiînformareacadrelordidactice

Categoriile de parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte pot fiorganizaţii similare solicitanţilor eligibili (pe fiecare tip de proiecte în parte), precum şi alteorganizaţii legal constituite care desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi caredemonstrează că au în obiectul de activitate al instituţiei şi activitatea/activităţile din cadrulproiectuluipentrucareauroldeparteneri.

Solicitantulpoateimplementaproiectulînparteneriat,compusdinunasaumaimulteentităţicupersonalitatejuridică,înregistrateînRomâniaşi/sauînstatelemembrealeUniuniiEuropene.SolicitanţiişiparteneriiacestoratrebuiesărespecteregulilegeneraledeeligibilitatemenţionateînGhidulSolicitantului—Condiţiigenerale,subcapitolul3.1.1.

Page 20: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

20  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

26 158 Avand in vedere ca cererea depropuneri de proiecte nr 158finanteazaactivitatileincarenusementioneaza inmod specificformare profesionala continua,avem nevoie sa ne clarificatidaca “participantii la instruirecertificate‐ formareprofesionala continua” trebuiesa fie certificati conformautorizatiilor ANC sau suntsuficiente atestate departiciparelainstruire?

In conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri deproiecte strategice nr. 158, secţiunea 3.6 „Indicatori”, subsecţiunea “Indicatori de rezultat(result)”,pag.24:

“Număr de participanţi la instruire certificaţi – formare profesională continuă reprezintănumărul de persoane care fac parte din grupul ţintă şi care au obţinut un certificat deabsolvire/ competenţe profesionale sau atestate de formare profesională ca urmare aparticipării la operaţiuni de formare profesională continuă în cadrul proiectelor destinatesistemuluişifurnizorilordeformareprofesionalăcontinuă”.

Page 21: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

21  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

27 158 O instituţie paritară – 50%patronatşi50%sindicat,poateavea calitatea de solicitant înconformitate cu GhidulSolicitantului – CondiţiiSpecifice aferent cererii depropunerideproiectestrategicenr.158?

PentrucaocereredefinanţaresăfieeligibilăpeDMI1.4,CPP158estenecesarsărespectetoatecondiţiile de eligibilitate precizate Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice aferent cererii depropunerideproiectestrategicenr.158.Astfel,însecţiunea3.4„Solicitanţişipartenerieligibili”dinacestghid,pag.18,seprecizează:„[…]Încadrulacesteicereridepropunerideproiectecategoriiledesolicitanțieligibilisunt:1.MinisterulEducaţieiNaţionale;2.MinisterulMuncii,Familiei,ProtecţieiSocialeşiPersoanelorVârstnice;3.Agenţii,structurisubordonatesauaflateîncoordonareaMEN/MMFPSPVşialteorganismepublicecuatribuţiiîndomeniulformăriiprofesionalecontinue,inclusivasigurareacalităţiişiCNC;4.AutoritateaNaţionalăpentruCalificări;5.CentrulNaţionaldeDezvoltareaÎnvăţământuluiProfesionalşiTehnic;6.MembriaiComitetelorSectorialeşiComiteteSectorialecupersonalitatejuridică;7.Organizaţiisindicale;8.Patronate;9.Asociaţiiprofesionale.”

Pentru a stabili dacă dumneavoastră, în calitate de solicitant, sunteţi sau nu eligibil pecerereadepropuneri de proiecte strategicenr. 158, vă recomandăm să vă raportaţi la formalegalădeorganizareşifuncţionareainstituţieidvs.

28 159 UnONGatestatpentruactivitatide cercetare si/sauun spital cuactivitate de cercetareacreditata sunt eligibili ca sisolicitanti?

ConformGhiduluiSolicitantului–CondiţiiSpecifice,Cerereadepropunerideproiectestrategicenr.159,DMI1.5“Programedoctoraleşipost‐doctoraleînsprijinulcercetării”,pct.3.4.Solicitanţişipartenerieligibili,sunteligibileurmătoarelecategoriidesolicitanţi: Instituţii de învăţământ superior acreditate, organizatoare de studii universitare de

doctorat; Institutedecercetare/centredecercetareacreditateconformlegislaţieinaţionale,inclusiv

institutedecercetarealeAcademieiRomânecupersonalitatejuridică; AcademiaRomână

Page 22: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

22  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

29 159 Programele de pregătire agrupului ţintă necesităacreditarea celui care susţineaceste cursuri din parteaCNFPA?”

Vă recomandăm respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiţii generale, 2013,secţiunea “4.4.4Descriereadetaliatăaproiectuluipropus ‐descriereproiect1”, subsecţiuneaManagementulproiectului”,pg.40–41.

30 159 Sunt eligibile stagiile externepentrupostdoctoranzi?

ConformGhiduluiSolicitantului–CondiţiiSpecifice,Cerereadepropunerideproiectestrategicenr. 159, DMI 1.5 „Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat", pct. 3.2 “Activităţieligibile”dinacestghid,seprecizează:

„Sprijinirea cercetărilor pentru a se implica în cercetarea post‐doctorală, inclusiv burse şimobilităţiinterneşitransnaţionale,intrasectoriale/intersectoriale.”

31 159 Burseledoctoralenoulansateincadrul programului POSDRUsunt eligibile pentru persoanecare au terminat doctoratul in2006 sau 2007 , dar au avutintrerupere a activitatilorstiintifice/profesionale timp de2ani(cresterecopil)?

ÎnconformitatecuprevederileGhiduluiSolicitantului–CondiţiiSpecifice,Cerereadepropuneride proiecte strategice nr. 159, DMI 1.5 „Programe doctorale şi post‐doctorale în sprijinulcercetării”,văinformămurmătoarele:Pct.3.1Grupţintăeligibil„Minimum25decercetătoripostdoctorat,conformlegislaţieiînvigoare,care deţin titlul ştiinţific de doctor cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programulpostdoctoral, şi care nu aumai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de bursepostdoctoralefinanţateîncadrulPOSDRU,DMI1.5”.

Page 23: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

23  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

32 159 Activităţile privindmanagementul proiectului şicele de diseminare ainformaţiilor pot fi incluse caactivităţieligibile?

ÎnconformitatecuGhidulSolicitantului–Condiţiigenerale,2013,secţiunea “4.4.4Descriereadetaliatăaproiectuluipropus‐descriereproiect1”,subsecţiunea“Activităţileproiectului”,pag.37:„[…]Aicisevormenţionaactivităţileşisubactivităţileprevizionate,esenţialeşispecificepentruimplementarea proiectului, respectând ordinea cronologică de desfăşurare a lor, durata deimplementare a acestora, corelate cu resursele umane proprii Solicitantului sau Parteneruluişi/sau subcontractate, resursele materiale existente şi cele necesare a fi achiziţionate,rezultateleanticipateşiindicatoriiaferenţi.[…]Seintroducatâtactivităţileeligibilemenţionateîn Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, cât şi activităţile transversale, adicămanagementul proiectului, achiziţiile publice şi măsuri specifice pentru informare şipublicitatepentruproiect(cereprezintăactivităţicontinue.Sevorincludeobligatoriucelpuţin2conferinţedepresă,unaorganizatălaîncepereaimplementăriiproiectuluişiunaorganizatălafinalizareaimplementăriiproiectului.[…]”

Page 24: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

24  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

33 159 În cazul măririi grupului ţintătrebuie menţinut raportul de3:1 între doctoranzi şipostdoctoranzi?

Conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiectestrategicenr.159 “Sprijinpentrudoctoranzişicercetătoripostdoctorat”,secţiunea“3.1.Grupţintăeligibil:“Incadrulacesteicereridepropunerideproiectedetipstrategic,grupulţintăalunuiproiectfinanţatîncadrulactualeicereridepropunerideproiectetrebuiesăfiealcătuitdin:Minimum 75 de doctoranzi cu frecvenţă, înmatriculaţi la doctorat în anul I de studiiuniversitarededoctoratpentruanii2011/2012,2012/2013,2013/2014,îndomeniiledestudiiuniversitarededoctorateligibileîncadrulacesteiCereridepropunerideproiecteșicarenuau mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanțate încadrulPOSDRU,DMI1.5.ŞIMinimum 25 de cercetători postdoctorat, conform legislaţiei în vigoare, care deţin titlulştiinţificdedoctorcucelmult5aniînaintedeadmitereaînprogramulpostdoctoral,șicarenuaumaibeneficiatanteriordesprijinfinanciarprinproiectedebursepostdoctoralefinanțateîncadrulPOSDRU,DMI1.5.Proiectele care descriu intervenţii pentru un grup ţintămaimic decât cel precizat încondiţiiledemaisusvorfirespinse!”

Page 25: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

25  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

34 159 Există posibilitatea cadoctoranzii sau cercetătorii săîşi completeze stagiile decercetare la alte instituţii deînvăţământ sau institute decercetare (instituţiilebeneficiare ale proiectului)decât cele unde suntînmatriculaţi, fără ca aceleinstituţii să fie implicate caparteneri într‐o astfel depropunere?

ÎnGhidulSolicitantului–CondiţiiSpecificeaferentcereriidepropunerideproiectestrategicenr.159 “Sprijinpentrudoctoranzişicercetătoripostdoctorat”,secţiunea“3.1.Grupţintăeligibil„,seprecizează:

“În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibili doctoranzii înmatriculaţi lainstituţiile care au calitatea de beneficiar sau parteneri în proiect, precum şi cercetătoriipostdoctorat care provin de la beneficiar sau parteneri și/sau alți doctoranzi şicercetătoripostdoctoratcarealegsăîşicompletezestagiuldecercetarelaaltăinstituţiede învăţământ superior sau institut de cercetare decât cea unde este înmatriculatdoctorandsauactiveazăcacercetător.”

35 159 Cheltuielile de deplasare petermen lung sunt eligibile doarîncazuldoctoranzilor?”

ÎnGhidulSolicitantului–CondiţiiSpecificeaferentcereriidepropunerideproiectestrategicenr.159“Sprijinpentrudoctoranzişicercetătoripostdoctorat”,secţiunea“3.6.Cheltuielieligibile„pag.20,seprecizează:

“CategoriileşisubcategoriiledecheltuielieligibilepentruproiectelefinanţatedinFondulSocialEuropeanprinPOSDRUsuntprevăzuteşidetaliateînOrdinulcomunalministruluimuncii,familieişiprotecţieisocialeşialministruluifinanţelorpublicenr.1117/2170din2010pentrustabilirearegulilordeeligibilitateşialisteicheltuieliloreligibileîncadruloperaţiunilorfinanţate prin POSDRU 2007‐2013. Cheltuielile vor fi conforme cu legislaţia naţională şicomunitarăaplicabilă.”

Page 26: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

26  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

36 162 CumsecompleteazăAnexanr.9la Cererea de finanţare,Declaraţia privind eligibilitateaTVAaferentăcheltuielilorcevorfiefectuateîncadrulproiectuluipropus spre finanţare dininstrumentestructurale?

În conformitatecuGhidul solicitantului–Condiţii generale ‐2013,pag.78,Declaraţiaprivindeligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus sprefinanţare din instrumente structural (Anexa nr. 9 la Cererea de finanţare) se completează decătresolicitantînconformitatecuprevederileOrdinuluiministruluiafaceriloreuropenenr.204din27decembrie2011.Astfel, conform Art. 1 din OrdinulMinistrului Afacerilor Europene nr. 204 din 27 decembrie2011: “Ladepunereacereriide finanţare, solicitantul finanţăriidin instrumentestructuraledepune la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, ca anexă, odeclaraţiepepropriarăspundereprivindnedeductibilitateataxeipevaloareadăugatăaferentecheltuieliloreligibile incluse înbugetulproiectuluipropus spre finanţare, conformanexeinr.1”.ConformArt.2–(1)Ladepunereacereriiderambursare,înconformitatecuart.11alin.(3)dinHotărâreaGuvernuluinr.759/2007privindreguliledeeligibilitateacheltuielilorefectuateîncadruloperaţiunilor finanţateprinprogrameleoperaţionale, cumodificările şi completărileulterioare, beneficiarii de finanţare din instrumente structurale au obligaţia depunerii uneideclaraţiipepropriarăspundereprivindnedeductibilitateataxeipevaloareadăugatăaferentecheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, conform anexei 2, certificată deorganulfiscalcompetentdinsubordineaAgenţieiNaţionaledeAdministrareFiscală,’.

Page 27: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

27  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

37 162 Este posibilă redepunerea pe onouă cerere de propuneri deproiecte a unui proiect dejaselectat, implementat şifinalizat?

Redepunerea pe o nouă cerere de propuneri de proiecte a unui proiect deja selectat,implementatşifinalizatcontravineprincipiuluievităriidubleifinanţări.Astfel, în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale 2013 , secţiunea “3.1.3 Eligibilitateacheltuielilor”, subsecţiunea “Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor” , pag. 20 , seprecizează:

“Pentruafieligibilă,ocheltuialătrebuiesăîndeplineascăînmodcumulativurmătoarelecondiţii:[…] săfieînconformitatecuprincipiileunuimanagementfinanciarriguros,avândînvedere

utilizareaeficientăafondurilorşiunraportoptimcost‐eficienţă;[…] sănufifăcutobiectulaltorfinanţăripublice; săfieînconformitatecuprevederilelegislaţieinaţionaleşicomunitareşicuprevederile

contractuluidefinanţare;[…]”38 162 O instituţie de cult este sau nu

un solicitant eligibil în cadrulcereriidepropunerideproiectesrategicenr.162?

Solicitanţiieligibiliîncadrulcereriidepropunerideproiectesrategicenr.162„Adouaşansălaeducaţie,oportunități integrateșiremedialedeaccespepiaţamuncii”suntprecizaţi înGhidulSolicitantului – Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte de grant nr. 162,secţiunea3.4„Solicitanţişipartenerieligibili”,pg.21‐22.Pentruadecidedacăo instituţiede cult este saunuun solicitant eligibil în cadrul cererii depropunerideproiectesrategicenr.162vărecomandămsăvăraportaţilaformadeorganizareprevăzutăînLegeacultelornr.489/2006actualizată.

39 163 ParteneriiîncadrulDMI2.2potfişiPFAuri?

ToateinformaţiiledecareaveţinevoiesuntprecizateînGhidulSolicitantului–CondiţiiSpecificeaferentcereriidepropunerideproiectedegrantnr.163,secţiunea3.4.“Solicitanţişipartenerieligibili” şi pe cele ale Ghidului Solicitantului – Condiţii generale, 2013, secţiunea 3.1.1“Eligibilitateasolicitanţilorşiapartenerilor”.

40 163 Un IMM poate fi partener înproiect chiar dacă nu seîncadreazăîncele9categoriidesolicitanţieligibili?

Pentrucaocererede finanţaresă fieeligibilăpeDMI2.2,Cereredepropunerideproiectedegrantnr.163“Adouaşansălaeducaţie,oportunitatedeintegrarepepiaţamuncii–intervenţiilocale” este necesar să respecte toate condiţiile de eligibilitate precizate în GhidulSolicitantului–CondiţiiSpecificeaferentcereriidepropunerideproiectedegrantnr.163.

Page 28: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

28  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

41 163 În condiţiile unui parteneriatîntreunSRLşiunONG,ambelecuovechimemaimicădeunan,cum se va calcula finanţareanerambursabilămaximă?”

ToateinformaţiiledecareaveţinevoiesuntprecizateînGhidulSolicitantului–Condiţiigenrale,2013, secţiunile “Capacitatea operaţională a parteneriatului” şi “capacitatea financiară aparteneriatului”,pag.15‐17.

42 163 La ce activităţi ar putea săparticipepartenerii?

ÎnGhidulSolicitantului–CondiţiiGenerale2013,secţiunea“3.1.1Eligibilitateasolicitanţilorşiapartenerilor„ ,subsecţiunea “(b) Reguli generale privind partenerii în cadrul cererilor definanţarenerambursabilăprinPOSDRU”,pag.14,seprecizează:“Partenerii naţionali şi transnaţionali trebuie să fie implicaţicelpuţin îndouădincele treiaspecte prezentatemai jos: 1. Implementarea proiectului […] , 2. Furnizare de expertiză,resurseumaneşimateriale[…],3.Finanţareaproiectului[…]”

Page 29: Lista Intrebarilor Frecvente Oi Posdru Men

 

29  

LISTA ÎNTREBĂRILOR FRECVENTE ÎN CADRUL CPP 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163 Nr. Crt.

CPP Întrebare Răspuns

43 163 “Conform Ghiduluisolicitantului, condiţii specificept. DMI 2.2, cererea depropuneri de proiecte de grantnr. 163, referitor la persoanelecareaupărăsit timpuriuşcoala,sespecifică:

‐ Lapagina12:Suntavuteîn vedere persoanelecare nu au absolvitînvăţământul obligatoriucuvârstadepeste25deani(Notadesubsolnr.2)şi

‐ La pagina 13:„Persoanele care aupărăsit timpuriu şcoalasunt cele care au vârstacuprinsă între 18‐25 deani şi care se încadreazăla una dintre categoriiledelapunctele1.1şi1.2”.Întreabareaeste[…]careeste vârsta eligibilă aacestor persoane? Celecare au peste 25 de anisaucelecareauîntre18‐25deani?”

Notadesubsol1delapagina12dinGhidulSolicitantului–CondiţiiSpecificeaferentcereriidepropunerideproiectedegrantnr.163“Adouaşansălaeducaţie,oportunitatedeintegrarepepiaţamuncii–intervenţiilocale”,secţiunea3.„Condiţiideeligibilitate”face,defapt,referirelaprima categorie de grup ţintă, respectiv “1. Persoane care au părăsit de timpuriu şcoala”, iarnota de subsol 2 face referire la categoria 4“ Persoane care nu au absolvit învăţământulobligatoriu”.Prinurmare, înelaborareacereriidumneavoastrădefinanţareveţiaveaînvedereprevedereaGhiduluiSolicitantului–CondiţiiSpecificeaferentcereriidepropunerideproiectedegrantnr.163,pag.13,respectiv“1.3Persoanelecareaupărăsittimpuriuşcoalasuntcelecareauvârstacuprinsă între18‐25deani şi care se încadrează launadin categoriilede lapunctele1.1 sau1.2.”


Recommended