Home >Mobile >Lisa Renee - Mintea patologică.docx

Lisa Renee - Mintea patologică.docx

Date post:14-Jun-2020
Category:
View:46 times
Download:11 times
Share this document with a friend
Description:
Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.
Transcript:

yogaesoteric.net

Vremuri de cotitură: gânduri implantate s,i implanturi pentru control mental (1)

::

De Lisa Renee

Când avem o mai bună înt,elegere a modului în care sunt folosite gândurile implantate s,i implanturile de control mental, putem discerne mai bine agenda care ni se impune s,i putem refuza să participăm la realizarea ei. Dacă cineva s,i-ar propune să modeleze o societate bolnavă care conduce oamenii la adorarea autodistrugerii, absorbt,iei egoiste în ei îns,is,i s,i a materialismului, în timp ce îi împinge la auto-medicat,ie s,i adict,ie ca metode pentru a scăpa de golul interior, ar urma proiectul general al controlului mental care este utilizat în societatea noastră. Pe scurt, este vorba de blocarea perceperii realităt,ii prin blocarea receptorilor neurologici s,i deturnarea creierului astfel ca masele de fiint,e umane să nu poată decodifica sau percepe ceea ce se petrece de fapt. Mult,i dintre noi pot simt,i cum a fost pusă în act,iune presiunea pentru a se produce deconectarea de suflet s,i asimilarea inteligent,ei artificiale (IA) la nivel de mase. Antidotul pentru răspândirea pe scară largă a controlului mental s,i a implanturilor de spălare a creierului este strâns legat de propria noastră transformare spirituală s,i de refuzul de a deveni un sclav al impulsurilor automate. Din acest motiv vom prezenta în continuare cele mai comune forme de gânduri implantate s,i implanturi pentru control mental, precum s,i modul în care le putem identifica.

Din momentul în care au apărut Majestic-12 s,i acordurile de schimb cu extrateres,trii din specia Micii Cenus,ii – Zeta, aproximativ acum 85 de ani, locuitorii planetei Pământ au fost în mod agresiv supus,i experimentării cu tehnologii ascunse folosite pentru a implanta gânduri – una din multele falange ale programelor de inginerie socială. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a existat o revolut,ie majoră în ceea ce prives,te militarizarea s,i abordarea războiului, ca rezultat al contactului guvernelor principale ale lumii cu extrateres,trii malefici, care au furnizat o serie de tehnologii avansate în schimbul accesului la genetica umană, programele de reproducere s,i resursele Pământului. În timpul acestei faze de punere la punct, sub acoperire, a programelor militare pentru experimentarea acestor tehnologii avansate de provenient,ă extraterestră, a devenit ceva bine s,tiut în rândul serviciilor secrete că undele cerebrale umane s,i comportamentul pot fi influent,ate sau controlate prin expunerea la lumină s,i sunet sau frecvent,e electromagnetice. Aceste expuneri au fost testate, pe ascuns, pe fiint,e umane pentru multe scopuri, prin dezvoltarea unor implanturi cu variate frecvent,e electromagnetice.

Unele expuneri la unde electromagnetice sunt invizibile s,i pot schimba modul în care creierul procesează informat,ia, influent,ând anumite condit,ii în minte s,i în trup, de multe ori fără ca persoana să fie cons,tientă de aceasta. Metodele utilizate pentru abordarea războiului împotriva inamicilor s-au schimbat rapid, virând spre un control total asupra proceselor biologice umane prin combinat,ii de expuneri la un spectru de câmpuri electromagnetice. Prin t,intirea creierului uman s,i a proceselor biologice de la nivelul sistemului nervos, mintea, trupul s,i sufletul pot fi manipulate în scopul controlului gândurilor s,i emot,iilor, transmiterii de sugestii, interferării memoriei de lungă s,i scurtă durată, inserării de imagini, derulării de experient,e audio s,i senzoriale s,i preluării controlului asupra funct,iilor autonome s,i voluntare ale trupului. Scopul este acela de a produce confuzie sau de a distruge semnalele organice care în mod normal ment,in mintea s,i trupul într-o stare de echilibru s,i homeostazie, în timp ce sunt inhibate comutatoarele genetice care sunt responsabile de semnalizarea la nivelul ADN-ului în trupul uman.

În acest articol urmărim să explorăm în profunzime impactul s,i efectul gândurilor implantate s,i al implanturilor care generează modelul mental patologic al ego-ului în populat,ia umană. În scopul de a identifica s,i localiza sursa gândurilor implantate, s,i de a refuza să devenim sclavi ai impulsurilor automate, trebuie să s,tim că această tehnologie chiar există. Agenda care vizează controlul mental este foarte complexă, dar este important să realizăm că utilizarea tehnologiilor de inteligent,ă artificială construite pentru a implanta gânduri la nivelul colectivităt,ilor este ceea ce ment,ine operative buclele temporale de inteligent,ă artificială (IA) în câmpurile dimensionale joase. Când curăt,ăm gândurile implantate s,i implanturile din câmpul cons,tiint,ei noastre, când refuzăm să ne pliem pe tiparele de control mental ale fricii, violent,ei s,i divizării, ajutăm la colapsarea grilei colective (impuse) de inteligent,ă artificială. Când refuzăm să hrănim insert,ia sau implantul holografic prin ment,inerea unei stări de neutralitate (detas,are) s,i observând într-o stare de martor corpul nostru de suferint,ă, făcând efortul de a ne vindeca emot,ional, implantul se dizolvă în lumina pe care o creăm în locul acestuia. Când alegem iubirea în locul fricii, când ne orientăm către virtut,i mai înalte, când facem eforturi să urmăm modelul lui Iisus, putem dizolva implanturile de frecvent,ă s,i curăt,a atractorii durerii care sunt combinat,i cu acestea. Pe măsură ce luat,i în considerare informat,iile prezentate aici, fit,i atent,i asupra acestor tehnologii, astfel ca, dacă avet,i nevoie să le localizat,i pentru dezamorsare, să putet,i realiza aceasta în mod cât mai cons,tient, fiind sust,inut,i de Sinele dvs. Dumnezeiesc.

Oricine controlează mintea unui individ prin gânduri implantate, de asemenea dobândes,te controlul asupra identităt,ii, a direct,iei în care se orientează sufletul s,i a energiei cons,tiint,ei acelei persoane. Astfel, oricine care controlează mintea colectivă a maselor prin utilizarea premeditată a tacticilor secrete de control mental, cum ar fi at,intirea tehnologiilor electromagnetice de transmitere de implanturi spre un public care nu este cons,tient de aceasta, va obt,ine, de asemenea, influent,area gândurilor incons,tiente s,i cons,tiente ale acelor grupuri de indivizi, s,i a motivat,iilor, percept,iilor s,i credint,elor lor asupra realităt,ii.

Aceasta înseamnă că dacă suntem expus,i la tactici secrete de control mental sau permitem ca ceva exterior să dobândească controlul asupra impulsurilor gândurilor din mintea noastră, atunci credint,ele noastre, atitudinile, comportările as,a-zis instinctive s,i activitatea creierului nu sunt cu adevărat ale noastre. La oamenii cu o dezvoltare slabă a caracterului sau cu traume emot,ionale nevindecate, uneori aceasta înseamnă că act,iunile exterioare ale unei astfel de persoane nu sunt cu adevărat ale ei, deoarece ele sunt controlate la nivel fizic de gânduri implantate care sunt proiectate din exterior la nivelul incons,tientului acelei persoane. Când oamenii nu pot controla impulsurile distructive care generează act,iuni exterioare distructive, ei devin agent,i incons,tient,i de răspândire a fort,elor întunecate s,i a haosului periculos. Împingerea oamenilor la limita nebuniei astfel încât ei să act,ioneze distructiv este exact ceea ce dores,te agenda extrateres,trilor malefici, deoarece aceasta este o tactică divide et impera foarte eficientă s,i generează foarte multă durere s,i suferint,ă care poate fi adunată s,i folosită pentru a manipula mai departe percept,ia.

Dacă gândurile noastre nu sunt generate cu grijă în urma propriei noastre hotărâri s,i a unui consimt,ământ informat pentru a lua decizii personale înt,elepte, s,i în loc de aceasta permitem altora să gândească pentru noi, sau act,ionăm în virtutea impulsurilor incons,tiente generate de implanturi, pierdem controlul asupra intent,iilor personale, a exprimării consimt,ământului s,i asupra propriei autorităt,i. Dacă nu ne putem controla s,i disciplina cont,inutului propriei mint,i, atunci suntem pentru totdeauna sclavii acesteia. Sclavia s,i subjugarea sunt scopul principal din spatele oricărei agende de implementare de strategii secrete pentru gânduri implantate s,i implanturi în orice populat,ie.

Dacă oamenilor nu li se spune s,i nu devin cons,tient,i că sunt supus,i în mod secret la asemenea tactici de control mental, ei devin sclavii fort,ei celei mai puternice, care exercită un mecanism de control invizibil în biologia sistemului lor nervos. Mecanismul implanturilor bio-neurologice este conceput pentru a manipula gândurile oamenilor, motivat,iile s,i dorint,ele lor, s,i act,ionează mai departe pentru controlarea percept,iei lor asupra realităt,ii. Odată ce percept,ia asupra realităt,ii este controlată, formatată în consensul majorităt,ii sau al versiunii aprobate a istoriei care a fost decisă de agenda extrateres,trilor malefici, atunci oamenii obis,nuit,i vor sust,ine cu convingere aceeas,i poveste fabricată, fără să s,tie că sunt folosit,i ca pioni în jocul de control care acoperă îns,elăciunea extrateres,trilor archoni (entităt,i reptiliene eterice). Prin controlarea s,i manipularea percept,iei asupra realităt,ii, multe fiint,e umane de pe planetă îs,i auto-consolidează starea de sclavie prin perpetuarea războaielor s,i a exploatării resurselor planetare.

Realitate diminuată

Ca rezultat al exercitării unui control electronic asupra activităt,ii cerebrale s,i a formelor-gând, asupra emot,iilor, amintirilor s,i cunoas,terii acumulate de-a lungul timpului, harta noastră mentală poate fi manipulată s,i rescrisă, cu scopul de a ne face să credem în ceva care nu este concret sau adevărat. Aceasta este ceva similar cu efectele utilizării realităt,ii mediate de computer prin dispozitive de inteligent,ă artificială pentru a edita, sustrage s,i îndepărta informat,ii, sau cu a manipula percept,ia asupra realităt,ii prin tehnologie care act,ionează ca un filtru vizual între lumea reală s,i ceea ce percepe utilizatorul. Când un implant sau o tehnologie computerizată este utilizată de cineva pentru a edita sau a diminua percept,ia realităt,ii a altor fiint,e umane, precum s,tergerea din minte a amintirilor, aceasta are efecte s,i consecint,e nefaste asupra funct,ionării interioare a individului s,i a abilităt,ii sale de a-s,i ment,ine o coerent,ă psihologică s,i emot,ională.

Tehnologia care este folosită pentru a diminua percept,ia realităt,ii de fapt fracturează întregul multidimensional al cons,tiint,ei, iar port,iuni din aceasta sunt conectate la realitatea virtuală dezvoltată, în timp ce alte sect,iuni există în interiorul straturilor temporale ale cons,tient,ei organice.

Această act,iune a mai fost denumită s,i „fragmentarea sufletului”. Implanturile sunt utilizate specific pentru a diminua realitatea percepută prin manipularea funct,iei bio-neurologice a creierului uman, pentru a nu fi percepute sau văzute subiecte, obiecte sau anumite lucruri neaprobate, care controlorii nu vor să fie văzute. Aceasta se produce prin blocarea percept,iei realităt,ii, prin blocarea receptorilor neurologici s,i deturnarea creierului astfel ca masele să nu poată decodifica fluxurile de informat,ii sau anumite frecvent,e specifice ale acelui cont,inut sau lucru care a fost selectat pentru a fi în mod intent,ionat s,ters din memorie.

Dacă datele pe care le-am acumulat s,i de care dispunem, care ne educă s,i ne informează despre viat,ă, sunt bazate pe un fundament de minciuni s,i îns,elăciuni intent,ionate, filtrate prin implanturi care diminuează realitatea, suntem întrun dezavantaj sever în ceea ce prives,te luarea de decizii clare, inteligente s,i în cunos,tint,ă de cauză, decizii care vor avea impact asupra stării noastre de bine (prezente s,i viitoare). Un exemplu este falsa informat,ie dată umanităt,ii de agenda extrateres,trilor malefici în timpul celui de-al Doilea Război Mondial care stabilea convent,ia pentru curricula institut,iilor academice publice. Versiunea falsificată a datelor s,tiint,ifice s,i istorice, care a fost scrisă în manualele s,colare pentru a întări povestea fabricată asupra diferitelor subiecte, este încă sust,inută de institut,iile academice. Prin manipularea inteligent,ei s,i a controlului accesului la informat,ii, ceea ce diminuează percept,ia asupra realităt,ii, s,i de asemenea prin alimentarea, prin dezinformare, a percept,iei asupra a ceea ce consideră a fi inamici, fiint,ele umane sunt ment,ine în ignorant,ă cu scopul de a le păcăli pentru a lua decizii gres,ite bazate pe minciuni.

Manipularea percept,iilor oamenilor asupra realităt,ii, făcându-i să creadă în falsuri s,i minciuni care sunt create printr-o lungă serie de false impresii furnizate de-a lungul timpului, este o metodă folosită pentru a diminua percept,ia asupra informat,iilor adevărate s,i de a controla accesul la acestea s,i la o cunoas,tere mai înaltă. Fiecare fiint,ă umană (obis,nuită) de pe Pământ este subiectul unui flux continuu de dezinformare s,i gânduri implantate, a tentativelor de manipulare a percept,iei în timp ce îi este blocat accesul la informat,ii adevărate s,i precise. Acum a venit momentul să cerem să aflăm adevărul s,i să luăm act cu curaj de ceea ce s-a petrecut în realitate cu planeta Pământ s,i cu întreaga umanitate în timp ce oamenii au fost adormit,i s,i implantat,i cu gânduri care nu erau ale lor.

Controlarea percept,iei înseamnă subjugare

Dacă vom începe să reflectăm profund asupra motivelor pentru care controlorii s,i agenda extrateres,trilor malefici muncesc din greu pentru a diminua percept,ia oamenilor asupra realităt,ii lumii exterioare, prin controlarea formelor gând s,i a credint,elor pe care le au fiint,ele umane în mintea lor, prin ce alte metode ne imaginăm că îs,i vor putea implementa agenda, decât prin arme de control mental?

În prezentul material sunt explorate metodele pe care ei le utilizează în mod obis,nuit sub formă de tehnologii ascunse care proiectează gânduri implantate s,i implanturi, cu scopul de a dobândi controlul s,i accesul în mintea personală, mintea colectivă s,i mintea planetară. Cei care au acces la cea mai mare parte din cunoas,tere, inteligent,ă s,i sunt cons,tient,i de ceea ce se petrece cu adevărat în lume au cel mai strategic avantaj de pe planetă.

Din acest motiv, controlorii utilizează această cunoas,tere spre marele lor avantaj pentru a abuza de putere. În climatul prezent, de război purtat pentru subjugarea cons,tiint,elor, diminuarea accesului facil la surse deschise de cunoas,tere, manipularea prin intermediul mass-media principală concomitent cu blocarea răspândirii informat,iilor adevărate în comunitatea globală, sunt concepte care este important să fie înt,elese. Acesta este un exemplu al modului în care tacticile divide et impera sunt folosite pentru a gestiona inteligent,a, a controla percept,iile s,i pentru a conduce cons,tiint,a maselor direct spre ignorant,ă s,i subjugare.

Când trupul s,i creierul uman sunt blocate printr-un anumit implant de control mental sau printr-o formă de hărt,uire electronică bio-neurologică, sistemul nervos s,i creierul sunt redirect,ionate pentru a fi mai accesibile la a primi transmisii de gânduri generate din numeroase surse externe la care oamenii sunt expus,i. Când atent,ia persoanei este concentrată pe o serie de imagini luminoase s,i sunete, cum este în cazul filmelor s,i al muzicii, aceste imagini transmit informat,ii holografice s,i uneori transmit implanturi de frecvent,ă în sistemul nervos central, creier s,i subcons,tient. De notat suprasaturarea cu imagini legate de moarte, violent,ă s,i comportamente inumane cu care publicul este în mod constant bombardat prin mass-media, ceea ce dezvăluie un nivel al implantării de gânduri nocive ca strategie.

Ret,elele artificiale trimit în exterior în mod continuu pulsuri electromagnetice de informat,ie prin dispozitive electronice văzute sau nevăzute, pentru a t,ine oamenii fixat,i pe drame fără rost, poves,ti false 3D s,i emot,ii extrem de nefaste, pentru a produce mint,i patologice. Dacă majoritatea umanităt,ii nu este cons,tientă de faptul că oamenii utilizează în primul rând o minte patologică pentru co-crearea propriei realităt,i, atunci ne dăm seama cu us,urint,ă ce fel de lume este creată în mod incons,tient. Este necesar ca tot,i oamenii să deschidă ochii s,i să privească în jur, să fie sinceri asupra a ceea ce văd ca reflectare globală. Astfel, este necesar să înt,elegem natura mint,ii patologice s,i a formelor ei gând cu scopul de a îi opri funct,ionarea, realizând că este o minte patologică care co-creează o societate patologică. yogaesoteric 31 iulie 2018 yogaesoteric.net

Vremuri de cotitură: gânduri implantate s,i implanturi pentru control mental (2)

::

De Lisa Renee

Minte patologică, societate patologică

Va veni un anumit moment când fiecare fiint,ă umană va ajunge să se confrunte cu întrebări interioare asupra motivelor pentru care sunt atât de multe conflicte armate, ucideri fără sens, sărăcie, abuzări de copiii, trafic de fiint,e umane, traume sexuale s,i distrugere intent,ionată a resurselor naturale, care produc suferint,e oribile pe tot globul. Doar dacă cineva s-a degradat până la a deveni un psihopat prădător care evită orice responsabilitate personală în fat,a agendelor egoiste, nu este complet evident pentru el că se desfăs,oară un război total împotriva întregii umanităt,i, frumuset,i s,i creat,ii.

Ni se spune în mod repetat că războiul împotriva noastră îns,ine vine de la propria noastră natură războinică. Totus,i, fort,ele Soarelui Negru care se află în spatele aducerii în prim plan a acestei agende, dispret,uiesc în mod absolut tot ceea ce reprezintă sursa de lumină din interiorul fiint,ei umane, care este esent,a adevărului, purităt,ii, creativităt,ii, iubirii necondit,ionate s,i compasiunii. De ce nu sunt dezvoltate s,i sust,inute aceste calităt,i ca valori etice esent,iale în interiorul societăt,ii? În loc de a fi încurajate, aceste virtut,i sunt în general considerate slăbiciuni ale personalităt,ii s,i fiint,ele umane care le manifestă sunt hărt,uite, îns,elate, devenind victime. În consecint,ă, cei care manifestă aceste calităt,i înalte din punct de vedere moral se pot confrunta cu faptul că sunt aspru pedepsit,i de societate, deoarece societatea patologică îi recompensează din plin pe prădătorii ei.

Pentru a decodifica mintea patologică, următoarea întrebare pe care fiecare fiint,ă umană ar trebui să s,i-o pună este cine a creat de fapt aceste tendint,e nefaste. În ce moment cultura mort,ii, modelul epuizant s,i răspândirea incoerentă a haosului s,i distrugerii în rândul maselor a devenit modul de viat,ă acceptat, tolerat s,i normalizat pentru umanitate? Când au ales oamenii să abandoneze lumina creat,iei din interiorul lor pentru umbrele goale ale întunericului, brutalităt,ii s,i disperării? Mai mult, cum a putut fi aceasta cu putint,ă? Luând în considerare toate acestea, s,i cu o minte deschisă, să reflectăm asupra întrebării: ar putea gândurile implantate s,i implanturile extraterestre să fi contribuit la manifestarea mint,ilor extrem de patologice s,i a cons,tiint,ei patologice?

Pentru mare parte din umanitate a fost înlăturată normalitatea psiho-mentală, coerent,a s,i setea de cunoas,tere superioară, precum s,i capacitatea de a fi calmi, pacificatori s,i fericit,i. Omenirea este condusă la limita stresului traumatic s,i a leziunilor narcisiste, în goana de a atinge obligat,iile de consum s,i supraviet,uire care sunt intens promovate în această societate patologică. Când privim imaginea de ansamblu a realităt,ii controlului mental al maselor prin utilizarea de tehnologie electromagnetică ascunsă pentru a proiecta gânduri în ambiant,ă s,i în mint,ile oamenilor, începe să aibă mult mai mult sens comportamentul patologic periculos pe care îl observăm, care este atât de obis,nuit astăzi.

Găses,te sursa gândurilor patologice, manifestă intent,ia de a le curăt,a Este responsabilitatea noastră să ne observăm gândurile s,i să decidem dacă dorim să le recunoas,tem ca fiind în mod autentic ale noastre. De unde vin gândurile noastre, s,i suntem noi cons,tient,i de noi îns,ine suficient de profund astfel încât ne putem simt,i trupul react,ionând la impulsuri provenind de la stimuli externi care nu sunt naturali? Este necesar ca fiecare să înceapă să vadă de unde îi vin gândurile, să caute sursa impulsurilor, trăirii sau stimulării pe care o experimentează la un moment dat s,i să fie atent la impulsurile care îl îndeamnă să facă ceva anume. Când vă focalizat,i atent,ia s,i aleget,i să modificat,i percept,ia, vă direct,ionat,i cons,tiint,a astfel încât să devină mai atentă la ceea ce se petrece în interiorul trupului.

Umanitatea a fost condit,ionată, prin control mental bazat pe traumă s,i prin implanturi specifice, să aibă setări automate pentru a construi o minte patologică care este folosită la a gândi, rezolva probleme s,i dezvolta sisteme distorsionate de credint,e care direct,ionează fiecare fiint,ă umană spre a lua decizii autodistructive în ceea ce prives,te propria viat,ă. Ca rezultat al instalării timpurii a controlului mental programat care a produs mintea patologică, oamenii au co-creat ulterior o viat,ă distorsionată patologic împreună cu o dinamică familială distorsionată patologic. În plus, dacă omenirea rămâne blocată în interiorul strânsorii mint,ii patologice, cum fiecare fiint,ă este conectată la incons,tientul colectiv, fiecare ajută la co-crearea s,i hrănirea societăt,ii bolnave care are impact asupra fiecăruia dintre noi.

Dacă fiecare dintre noi ne permitem în mod sincer s,i în profunzime să reflectăm asupra condit,iilor patologice curente care există la nivelul întregii civilizat,ii umane, la ce concluzie ajungem: acestea au apărut în mod natural, sau au fost fabricate intent,ionat? De ce oare ar alege o specie, în mod repetat, gânduri, comportamente s,i act,iuni patologice care sunt de natură să o distrugă în mod deliberat s,i să distrugă lumea în care trăies,te? Cine beneficiază de fapt de distrugerea intent,ionată a Pământului, de divizarea nat,iunilor s,i de uciderile fără sens din cadrul rasei umane?

Când analizăm cine este responsabil pentru crearea evenimentelor care contribuie la realitatea sinistră care a devenit ceva obis,nuit pe Pământ în ciclul întunecat, este necesar să luăm în considerare ce responsabilitate are fiecare persoană în cadrul conexiunii ei cu întreaga umanitate. Când o persoană se trezes,te s,i poate în sfârs,it să vadă mai mult din lipsa de omenie care cres,te cu rapiditate în lume, ce poate face ea imediat pentru a fi o cauză eficientă pentru vindecarea lumii?

Toate sistemele de credint,ă care separă fiint,ele umane una de alta sunt tactici divide et impera care în cele din urmă sunt distructive pentru tot,i. Fiecare eveniment oribil din istorie care a adus lumea mai aproape de a manifesta realitatea iadului s,i a suferint,ei perpetue în cultura mort,ii, ar fi putut fi prevenit s,i înlocuit cu unul opus prin transformarea profundă (reinventarea) propriilor noastre fiint,e, prin centrarea în inimă s,i hotărârea de a trăi s,i afirma adevărul. A trăi în adevăr s,i autenticitate necesită transformarea fiecărei fiint,e umane, astfel încât ea să vrea să privească s,i să accepte responsabilitatea personală pentru întunericul care există în interiorul ei. Cum s-ar transforma viat,a pe Pământ dacă fiecare fiint,ă umană ar vrea să îs,i asume responsabilitatea pentru cele mai întunecate frici pe care le are s,i ar vrea să înfrunte cele mai întunecate frici referitoare la existent,ă? Tu vrei să faci asta?

Pentru a refuza participarea la agendele distructive făptuite de mint,ile patologice care fabrică societatea patologică ce este pusă la cale de agenda extrateres,trilor malefici, este necesar să explorăm mai în profunzime cele mai comune patologii ale mint,ii. Mint,ile patologice au fost fabricate în dimensiunile inferioare printr-o varietate de strategii de control mental bazate pe traumă, ca s,i prin hărt,uire electronică ce trimite implanturi pe bază de frecvent,e în mintea subcons,tientă s,i în întregul câmp energetic al fiint,ei.

Implanturile produc mint,i patologice s,i parazit,i

Astfel, utilizarea luminii s,i a sunetului pentru a stimula undele cerebrale poate modifica s,i schimba activitatea cerebrală a unei persoane, procesele de gândire s,i comportamentul acesteia într-o perioadă relativ scurtă de timp, prin implanturi de frecvent,ă. Ceea ce este put,in înt,eles este faptul că această metodă poate fi folosită, de asemenea, pentru a altera funct,ionarea naturală a semnalizării prin ADN în trupul uman, inhibând sau activând comutatori genetici în trupul fiint,ei umane, care pot altera percept,ia.

Implanturile extraterestre sunt folosite pentru a insera gânduri în mint,ile maselor, pentru a face acceptabile din punct de vedere social sisteme de credint,ă care impun sisteme de valori anti-umane, pentru a sust,ine principalii piloni de control ai societăt,ii. Aceasta este o formă de inginerie socială folosită pentru a condit,iona omenirea să accepte abuzarea cons,tiint,ei (abuzul spiritual) de către extrateres,trii malefici s,i să-s,i auto-întărească sistemele de gândire prădătoare, prin sisteme de sclavie ierarhică bazate pe frică. Aceasta este strategia primară divide et impera ce este aplicată împotriva planetei s,i a omenirii. Implanturile extraterestre s,i comportamentele arhonice îns,elătoare contribuie la îmbolnăvirea fizică, emot,ională, mentală s,i spirituală a fiint,elor umane. Mas,inăria extraterestră malefică s,i implanturile lor de control mental fac ca oamenii să se simtă rău printr-o varietate de moduri.

Implanturile extraterestre act,ionează în trupul uman într-un mod similar procesului geoingineriei de răspândire a dârelor mort,ii (chemtrails) pe cer, pentru a manipula sau controla fort,ele electromagnetice din materia fizică. Modul de construct,ie s,i substant,ele utilizate în implanturile extraterestre sunt foarte numeroase, iar unele dintre acestea sunt necunoscute. Ele pot fi făcute din material biologic, material sintetic, substant,e eterice, precum s,i din nanobot,i programabili sau nanit,i care sunt folosit,i în tehnologii de inteligent,ă artificială. Implanturile extraterestre sunt tehnologii de bioinginerie concepute să modifice fiziologia umană prin gânduri implantate, fapt care produce subjugare, prin control mental, fat,ă de agendele extrateres,trilor malefici. Chemtrail-urile cont,in substant,e chimice s,i nanoparticule de geoinginerie care sunt folosite pentru a controla vremea, dar, de asemenea, s,i pentru a transmite game de frecvent,e programabile în ariile populate pentru a experimenta controlul gândurilor.

În ambele exemple, când materialul străin, nenatural sau artificial este introdus în organism, acesta perturbă echilibrul energetic electromagnetic s,i ritmurile homeostatice din trup. Emiterea repetată de semnale de unde radio sau electromagnetice de frecvent,ă joasă este concepută să perturbe homeostazia naturală s,i echilibrul electromagnetic al fiint,ei. Aceasta pune organismul într-o stare de hiperstres sau de hiper activare a sistemului imunitar s,i de epuizare adrenergică, pentru a se lupta cu “invadatorul”. Organismul dezvoltă mecanisme deflectoare pentru a putea gestiona interact,iunea cu invadatorul străin, în timp ce sistemul nervos central, creierul s,i sistemul imun sunt supuse unui stres extrem.

Ca s,i în cazul chemtrail-urilor, marea majoritate a implanturilor extraterestre act,ionează ca o expunere la – sau o supraîncărcare cu – frecvent,e specifice metalelor, pentru a impregna energiile trupului în ansamblu s,i câmpul auric cu frecvent,e de metale grele. În cele din urmă aceasta alterează echilibrul organismului s,i, ca rezultat, parazit,i, fungi, ciuperci s,i alte microorganisme patogene se înmult,esc peste măsură s,i produc dezechilibre în trup. Este important să înt,elegem că parazit,ii energetici sunt un subprodus al implanturilor extraterestre, s,i în cele din urmă ei se pot manifesta, devenind parazit,i fizici de numeroase feluri, care slăbesc organismul uman.

Parazit,ii fizici impactează toate funct,iile organismului, funct,iile mentale s,i formele-gând nefaste. Ei pot induce stări emot,ionale de tip isteric s,i de asemenea favorizează deconectarea de Sinele Dumnezeiesc s,i de energiile spirituale. Multe dintre aceste organisme patogene atrag parazit,i, care atrag energii demoniace în corpul uman slăbit, s,i aceasta este principala rat,iune a acestei strategii. Dacă organismul are multe (astfel de) implanturi, s,i în consecint,ă mult,i parazit,i, terapii de deparazitare cum ar fi diete de detoxificare, post negru cu apă, meditat,ii s,i rugăciuni sunt foarte recomandate pentru a ajuta la redobândirea echilibrului energetic în cadrul funct,iilor homeostaziei întregului trup, a mint,ii s,i a sufletului. Este de asemenea necesară stoparea consumului de alimente modificate genetic, care fac să crească exponent,ial invazia de parazit,i în organismul uman prin sistemul digestiv.

Profilul comportamental indus de implanturi

În aplicarea unui implant de inteligent,ă artificială, cum ar fi implantul de control mental codificat pe frecvent,ele pentru traume sexuale sau frecvent,ele victimăvictimizator, mecanismul acestora act,ionează asemeni unei căpus,e sau unei lipitori care se fixează adânc în zonele joase ale corpului astral, în special în primul s,i în al doilea strat, corelate cu perineul s,i organele sexuale. Un implant la nivelul stratului energetic al organelor sexuale are impact direct asupra react,iilor instinctuale s,i a funct,iilor de răspuns emot,ional, ceea ce generează impulsuri ce se transmit spre măduva spinării, creier s,i tot sistemul nervos.

Multe implanturi t,intesc, de asemenea, plexul nervos de la baza cutiei craniene, care este localizarea Intrării Atomice (cunoscută s,i sub numele de Chakra Ascensiunii), aria de acces spre bulbul rahidian (medulla oblongata) unde lumina spirituală interioară provenită de la Monada întrupată se reflectă în ochi. Acea lumină interioară va muri sau va deveni moartă la nivelul ochilor după ce acest implant de control mental va prelua controlul asupra trupului prin manipularea sistemului nervos central, ceea ce stimulează gânduri patologice ale ego-ului.

Aceasta se face pentru a bloca corpul spiritual să coboare să se manifeste în straturile fizice. Este ceva obis,nuit fixarea de implanturi eterice în creierul reptilian pentru a activa gândurile bazate pe frică sau supraviet,uire, s,i aceste implanturi sunt plasate în structura de bază a trunchiului cerebral, prin bulbul rahidian. Aceasta este o modalitate de a manipula impulsurile autonome trimise creierului cu scopul de a modifica percept,ia sau de a stimula controlul gândurilor prin mecanismele nefaste ale egoului, care declans,ează activitate în cele trei straturi de jos ale matricei mint,ii subcons,tiente, instinctuale s,i cons,tiente. Până când o persoană nu realizează că aceasta i se petrece printr-o setare făcută în interiorul sistemului nervos autonom (luptă-s,i-fugi) s,i învat,ă să se reangreneze prin sistemul parasimpatic, ea nu este capabilă să iasă din react,iile egotice nefaste stimulate de implanturi.

Hărt,uire electromagnetică prin semnale electromagnetice

Există o varietate de emisii externe atât de unde sonore cât s,i de unde luminoase, stimuli audio s,i vizuali, emanând din gamele spectrului de frecvent,e electromagnetice. Unele dintre aceste emisii sunt mai naturale, în timp ce altele sunt concepute pentru controlul artificial al mint,ii s,i provin din surse non-umane. Trupul uman emite unde electromagnetice s,i semnalele folosite pentru a controla majoritatea funct,iilor cerebrale s,i ale organismului sunt situate în gama de frecvent,e foarte joase (ELF – extremely low frequency). Frecvent,ele extrem de joase pot fi foarte us,or emise printr-o varietate de tehnologii s,i ele sunt folosite ca o metodă de hărt,uire electronică, ce este t,intită asupra multor fiint,e umane. Aceste semnale electromagnetice sunt direct,ionate în corpul planetar s,i la suprafat,a Pământului, cu scopul de a controla sistemul neurologic s,i creierul indivizilor s,i grupurilor de oameni.

Implanturile s,i tehnologia de control mental sunt reale, acesta este un fapt stabilit, certificabil, despre care mass-media nu vă va spune nimic. Tehnologia există, programele rulează, brevetele sunt înregistrate iar agent,iile care le folosesc s,i le controlează sunt pe pozit,ii s,i operează cu aceste tehnologii de mult timp.

Hărt,uirea electronică generează deteriorări bio-neurologice în trupul uman, care pot inversa s,i amesteca semnalele creierului. Agenda satanică implică inversarea funct,ionării neurologice prin condit,ionarea fiint,elor umane să creeze s,i să simtă durere pentru a-s,i activa centrii plăcerii. Ciclul interconectării între centrii durerii s,i plăcerii este reîntărit s,i condit,ionat non-stop în interiorul bio-neurologiei, fapt care conduce la adict,ii periculoase sau comportamente deviante. Când acordăm atent,ie s,i ne pasă de ceea ce se petrece cu planeta s,i cu oamenii, începem să vedem cu claritate o agendă concepută să asalteze s,i să afecteze sistemul nervos uman. Dacă suntem mai cons,tient,i de modul în care funct,iile neurologice sunt legate de stările noastre mentale s,i emot,ionale, atunci suntem mult mai bine pregătit,i pentru a prelua controlul direct,iei propriilor noastre gânduri s,i emot,ii. Apoi ne putem deschide s,i antrena căile nervoase pentru a primi direct mesaje de la corpurile noastre mai elevate, de la Sinele Dumnezeiesc, eliminând mesajele de la ego, care sunt principalul spectru de frecvent,e utilizat în hărt,uirea electronică s,i implanturi.

yogaesoteric

7 septembrie 2018 yogaesoteric.net

Vremuri de cotitură: gânduri implantate s,i implanturi pentru control mental (3)

::

16-21 minutes

De Lisa Renee

Semnalele de frecvent,ă foarte joasă provoacă suferint,ă

Pentru a impacta s,i manipula cons,tiint,a umană, tot ceea ce este necesar este să se creeze un semnal complex prin intermediul unei frecvent,e consecutive răspunsului, atunci când creierul se închide pe un semnal provenit din mediul exterior s,i începe să oglindească acel semnal. Semnalul poate fi o undă transportoare dintr-un spectru de frecvent,e destinate să creeze senzat,ii de stres sau să atragă durere emot,ională. Ca rezultat, chimia creierului se alterează s,i se modifică, prăbus,ind cons,tiint,a persoanei în gama de emot,ii nefaste joase s,i a percept,iilor confuze. Frecvent,e specifice pot fi transmise unor grupuri populat,ionale mari în anumite arii demografice, pentru a genera agitat,ie, agresivitate s,i anxietate. Apoi, prin mass-media principală se difuzează s,tiri care să incite s,i să alimenteze stări de frică, vinovăt,ie s,i să promoveze senzat,ionalul, prin aceasta instigându-se la violent,ă, viol, ostilitate s,i comportament criminal. Este posibil ca astfel de semnale să fie modulate pe orice aparat care emite unde electromagnetice, pentru a se transmite un mesaj în creier în scopul de a-i altera chimia, a implanta forme-gând s,i a instiga diferite comportamente, pentru a formata s,i pregăti persoana să facă act,iuni vătămătoare sau criminale.

Mas,inărie artificială s,i mas,inărie extraterestră

Mas,inăriile neorganice ce sunt plasate în multe straturi ale corpului de lumină de către extrateres,trii malefici prin programe care implică inteligent,a artificială sunt de asemenea utilizate pentru a intra în posesia fiint,elor umane. Aceste mas,inării pot fi de la simple dispozitive mecanice la sisteme complexe care au fost folosite pentru a infiltra s,i a vătăma sistemul biologic organic uman. Aceste programe de inteligent,ă artificială infiltrează procesele biologice neurologice ale organismului asemeni unui virus, cu scopul de a „infecta” s,i de a bloca frecvent,ele naturale să funct,ioneze adecvat. Dacă dispozitivul este complex, necesită o sursă de energie, caz în care s-a observat că anumite implanturi extraterestre funct,ionează ca baterii ce colectează energii, pe care apoi le direct,ionează spre o altă sursă de alimentare.

Când o persoană ajunge să aibă o minte patologică, aceasta este instabilă din punct de vedere mental s,i, ca rezultat, este mult mai vulnerabilă la metodele de manipulare ale fort,elor întunecate, precum s,i la posesie. Scripturi (software) pentru control mental s,i comenzile corespondente sunt utilizate pentru scanare în vederea localizării oamenilor instabili, cum ar fi bărbat,i extrem de narcisis,ti, pentru a-i face să act,ioneze cu violent,ă s,i pentru a răspândi semnalul programului de inteligent,ă artificială, astfel încât să fie infectat,i mai mult,i oameni care au probleme traumatice similare sau care se potrivesc cu rana narcisistă.

Arme eterice

Armele eterice pot fi văzute ca având forma unor cut,ite, topoare, ace s,i alte obiecte ascut,ite, dar de natură energetică, care se găsesc în corpul de lumină, în anumite părt,i ale trupului, la nivelul organelor genitale, a corpului calos, a sistemului nervos s,i al creierului. În cele mai multe cazuri este vorba de un implant de frecvent,ă de tip pulverizare care creează perturbări vătămătoare ale frecvent,elor electromagnetice, fiind de asemenea utilizat pentru a slăbi corpul auric cu scopul de a permite folosirea mai extinsă a hărt,uirilor electromagnetice. Uneori armele eterice provin de la un eveniment sângeros petrecut într-o altă linie temporală în care s-au folosit arme pe timp de război. De multe ori fiint,a umană a decedat s,i trupul i-a fost distrus din cauza acelei arme care a fost folosită împotriva ei, când avea o altă identitate, în trecut.

Armele eterice sunt în general conectate la impregnări reziduale din corpul auric care provin din înregistrările de la nivelul matricei sufletului ale trecutului războinic, sau din alte linii temporale s,i identităt,i. De multe ori, când persoana realizează un progres pe calea transformării spirituale s,i ajunge să cons,tientizeze un strat din corpul spiritual unde a avut loc o traumă, înregistrările din memoria celulară se revelează s,i persoana poate să vadă prin viziune interioară armele eterice ca pe un eveniment sângeros din alte linii spat,io-temporale. Armele eterice sunt de asemenea utilizate de spiritele impostoare s,i de extrateres,trii malefici ca metode de manipulare prin fort,e întunecate pentru a crea durere, stres, boală sau pierderi de energie fiint,elor umane.

Sigiliul Zeta s,i barierele de frecvent,ă

Tehnologia militară extraterestră de la micii cenus,ii a fost înscrisă artificial în multiple ret,ele de câmp inversat (ret,elele inversate colectează fort,a viet,ii din câmpurile colective ale tuturor locuitorilor de pe pământ s,i creează energie malefică, trimit,ând curent,i energetici în patternuri inversate (patternuri antiviat,ă), pe care le sintetizează prin mas,inăriile de inteligent,ă artificială în ret,eaua câmpului planetar – n.n.) s,i a generat vătămări independente de cele cauzate de armele lor militare, experimente genetice, programe de linii temporale, inteligent,ă artificială, inserturi holografice s,i miraje astrale, răpiri/urmăriri de fiint,e umane s,i manipulări ale planului astral. O distorsiune semnificativă pe care o aducem în atent,ie este sigiliul Zeta, deoarece implanturile de acest tip au fost mai active în populat,ia generală din planul 3D în acest timp de tranzit,ie către următorul univers armonic, care aduce frecvent,e mult mai înalte pentru mase. Sigiliul Zeta este amplasat în straturile planului astral corespondente plexului cardiac pentru a preveni activarea celui de-al patrulea lant, ADN, fapt care blochează accesul la inteligent,a mai înaltă a câmpului mentorului (sau mentalul superior – un corp de energie care este activat între cons,tiint,a arhetipală (5D) s,i cons,tiint,a celestă (6D) a Matricei superioare a sufletului), sau primul strat al Sinelui superior din straturile celei de-a 5-a dimensiuni. Este conceput să interfereze cu structura de nadi-uri care transmite informat,ii sistemului nervos s,i comunică cu circuitele inimii s,i ale rinichilor. Impulsuri electrice sunt generate din corpul de lumină prin structura de nadi-uri, care este o parte din corpul spiritual. Structura de nadi-uri este alcătuită dintr-o ret,ea de receptori s,i transmit,ători energetici care sunt intrinseci funct,iilor interconectate de transmitere de mesaje în nivelurile cons,tiint,ei umane specifice sufletului s,i spiritului.

S, tergerea cons,tiint,ei

Blank slating (tabula rasa) sau s,tergerea cons,tiint,ei este un termen care se referă la tehnologia de s,tergere a mint,ii folosită de personalul militar s,i de extrateres,trii malefici, de obicei în operat,iuni sub acoperire pentru a înlătura amintirile curente sau informat,ii acumulate despre (în) proiecte de operat,iuni negre, când proiectele devin depăs,ite sau persoana nefolositoare.

Utilizarea tehnologiei blank slating a fost investigată de la distant,ă pentru a observa dacă a fost aplicată ret,elei s,i liniilor de câmp planetare de către extrateres,trii malefici, în dorint,a lor de a distruge amintirile din cons,tiint,a planetară s,i înregistrările evenimentelor care au avut loc de-a lungul istoriei. Aplicarea acestei tehnologii asupra câmpului cons,tiint,ei planetare, spre exemplu în ret,elele orizontale, face ca multe fiint,e umane să fie amnezice s,i incapabile să-s,i amintească cine sunt s,i care le sunt adevăratele origini. Această tehnologie este foarte eficientă asupra fiint,elor umane care trăiesc în frecvent,ele joase ale celor trei straturi ale egoului (al mint,ii incons,tiente, al mint,ii instinctuale s,i al mint,ii cons,tiente – n.n.). Aceasta este mai put,in eficientă asupra fiint,elor din categoria Semint,e Stelare, a fiint,elor Indigo s,i a fiint,elor umane care tind în mod natural să aibă inima deschisă, să fie empatice s,i intuitive. Această tehnologie distructivă este aplicată destul de des asupra oamenilor, fără consimt,ământul lor informat.

Insert,ii holografice

Insert,ia holografică este o insert,ie de frecvent,ă plasată în corpul de lumină pentru implantarea unei amintiri false sau reale, ce a fost programată în scopul controlului mental sau pentru manipulare genetică. Insert,iile holografice sunt utilizate pentru a curba timpul s,i spat,iul s,i, în consecint,ă, pentru a manipula imaginile holografice s,i liniile temporale. Insert,iile sunt implantate în straturile cons,tiint,ei prin manipularea frecvent,ei câmpurilor energetice ale corpurilor sau corpului de lumină. De multe ori aceste insert,ii pot rula fragmente de filme holografice în versiune auditivă sau vizuală, s,i reprezintă unul dintre motivele pentru care trebuie să fim foarte atent,i în evaluarea mesajelor ce apar prin clarvedere sau clarauz. De multe ori o imagine holografică a unei persoane sau personalităt,i spirituale care este foarte apreciată poate fi manipulată într-un anume fel pentru a trezi dezamăgire s,i a modifica percept,iile celorlalt,i asupra acelei persoane. A ne baza doar pe indicii auditive sau vizuale pentru comunicarea senzorială elevată cu entităt,i spirituale nu este recomandată, datorită gradului mare de manipulare a percept,iilor care poate să apară.

Somnambulii

Când este exercitat un control neurologic asupra anumitor subiect,i, cum s-a petrecut spre exemplu cu cei care au fost inclus,i în programul MK-Ultra, sau cu cei răpit,i de extrateres,tri, persoana respectivă poate fi activată neurologic pentru a manifesta anumite comportamente sau pentru a înfăptui act,iuni criminale. Acea persoană la care este declans,ată realizarea involuntară a acestui gen de act,iuni prin anumite cuvinte sau fraze cheie, sau prin fazare energetică, este numită “somnambul”. A mai fost de asemenea numită s,i „Candidatul Manciurian”. După manipulări repetate bio-neurologice ale persoanei t,intă, sistemul de control se mută spre lobul parietal pentru a bloca răspunsurile senzoriale curente ale cons,tientizării sau cognit,ia directă. Persoana este acum „închisă în interiorul unei ferestre 3D" s,i nu poate percepe nimic în exteriorul acestei ferestre de percept,ie. În esent,ă, cons,tiint,a este prinsă într-o mică celulă-bloc materială a realităt,ii. Lobul parietal poate fi prins în cus,că sau funct,iile senzoriale mai înalte pot fi controlate de către entitatea manipulatoare sau de programator. Acesta este modul în care inserturile holografice ale imaginilor s,i formelor gând proiectate pot fi controlate în vederea schimbării percept,iilor fiint,ei umane. Acesta este modul în care masele sunt controlate prin perceperea diminuată / modificată a realităt,ii, sunt adormite sau li se fragmentează mintea.

Fragmentarea mentală s,i simptomele ei

Fragmentarea mentală constă în insert,ii holografice care declans,ează în sistemul neurologic senzat,ii anume proiectate să t,ină oamenii în ignorant,ă s,i orbi fat,ă de ceea ce li se petrece. Mult,i indivizi răpit,i de extrateres,tri au mintea fragmentată pentru ca ei să nege ulterior această experient,ă s,i s-o îngroape adânc în spatele zidurilor incons,tientului sau barierelor amneziei. Când individul care este controlat sau posedat de entitatea extraterestră vine în contact cu anumite subiecte neaprobate, aceasta va programa activarea insert,iei holografice (compartimentul mental), atunci când anumite cuvinte, fraze sau coduri sunt citite sau auzite.

Uneori, când persoana este lezată în zona din trup ce a fost traumatizată prin suprimarea amintirilor legate de răpirea de către extrateres,tri, ea va trece de bariera amnezică s,i va retrăi experient,a traumatică. Compartimentele mentale sunt inserate în sistemul neurologic uman s,i au rolul de a activa tehnologia de control mental pentru a impulsiona receptorul cerebral. Aceasta poate lua forma unui script de control mental, cum că răpirea nu a avut loc niciodată, că este imaginat,ia persoanei respective, poate stimula frica de a nu înnebuni, ori chiar poate rula imagini sau filme în mintea acelei persoane. Unele dintre simptomele fragmentării mentale de acest tip apar când fiint,a respectivă vine în contact cu anumite cuvinte neaprobate, cum ar fi: „răpire de către extrateres,tri“, „agenda extrateres,trilor malefici”, „reptilian“, „abuz prin ritual satanic”, „OZN“, „implanturi”, „răpiri de către fort,ele militare pentru experimente“.

Aceste simptome includ:

· persoana adoarme sau mintea îi devine încet,os,ată (sistemul nervos anesteziat);

· persoana simte un s,oc electric sau o lovitură în plexul solar;

· impulsul puternic de a părăsi camera s,i de a se îndepărta de mesager/informat,ie;

· persoana se simte iritată sau excesiv de agitată, resimte violent,ă interioară sau exterioară care stimulează ies,iri necontrolate;

· impulsul puternic de a fuma sau de a lua medicamente;

· persoana manifestă rezistent,ă sub forma negării, react,iilor agresive, etichetării informat,iei ca fiind ridicolă;

· sentimente ostile generate pentru a ataca verbal mesagerul (prin programare);

· evocarea de imagini sau emot,ii nefaste care resping informat,ia;

· vise modificate – cu încărcătură nefastă extremă sau interferent,e în starea astrală prin vise lucide.

Avem de-a face cu un program de fragmentare mentală atunci când fiint,ele umane ignoră complet subiecte sau cuvinte neaprobate, termeni sau probleme care le-ar clătina sistemul de credint,e în versiunea oficială a evenimentelor, sau ar expune starea lor de sclavie care a fost ascunsă în spatele barierei amnezice. De multe ori, chiar dacă vin fat,ă în fat,ă cu aceasta, fiint,ele umane neagă sau invalidează ceea ce li s-a petrecut. Compartimentarea mentală este o formă de control mental care poate fi implementată prin unde radio care dau nas,tere la frecvent,e ce transmit în mintea subcons,tientă a persoanei, în câmpul bioenergetic. Aceasta se poate petrece atât în timpul somnului cât s,i în starea de veghe, iar oamenii sunt în mod special susceptibili la implanturi subcons,tiente dacă lasă pornit televizorul sau radioul atunci când dorm, sau când sunt treji dar se concentrează asupra altor activităt,i.

Un compartiment mental de s,tergere a cons,tiint,ei este un program de insert,ii holografice plasat la nivelul mint,ii planetare care s,terge sau modifică înt,elesul unui cuvânt neaprobat, a unei fraze neaprobate sau a unei game de subiecte neaprobate, când acestea sunt expuse maselor care au fost implantate de mas,inăria artificială a extrateres,trilor malefici.

Un exemplu este atunci când oamenii care deschid dialoguri sau dezvăluie dovezi despre extrateres,tri, răpiri, abuz sexual asupra copiilor sau abuzuri ritualice satanice – ei sunt în mod obis,nuit ridiculizat,i, persecutat,i, defăimat,i, făcut,i de rus,ine s,i prezentat,i ca nebuni fat,ă de alte persoane a căror minte a fost fragmentată.

Control mental sexual

Numele jocului pentru ret,eaua Grila Inversă Nefilimică este propagarea s,i alimentarea adict,iilor extrem de distructive, incluzând atitudini s,i comportamente sexuale deviante, în populat,ia globală umană. Aceasta este o parte a programării colective de control mental numită suferint,a sexuală, împreună cu programele arhetipale de tip victimă-victimizator. Prima prioritate a acestor programe este să coreleze orice activitate sexuală cu vina s,i rus,inea în cele mai de jos forme posibile de perversiune umană s,i durere. În funct,ie de atitudinile cultural acceptate, se va folosi nivelul perceptiv de acces social pentru a servi paradigma societală curentă în moduri distorsionate dureros s,i vătămător. Programele de suferint,ă sexuală sunt concepute să distrugă uniunea interioară s,i exterioară dintre principiile feminin s,i masculin, s,i să facă pe oricine pe planetă să se simtă mizerabil din punct de vedere sexual. Aceste tipuri de implanturi pot fi resimt,ite direct la nivelul organelor sexuale, s,i pot fi transmise între iubit,i în timpul interact,iunii erotice. Sexualitatea sacră, iubirea s,i comportamentele sănătoase pentru vindecare sexuală sunt antidotul.

Abuzuri ritualice satanice, implanturi Moloch de subjugare

Moloch este o entitate malefică ce subjugă sufletul s,i, în acelas,i timp, un recipient energetic folosit pentru a colecta energia în abuzurile ritualice satanice. Mult,i oameni nu sunt cons,tient,i că au fost implantat,i cu însemnul sau implanturile Moloch, fenomen care are loc când portalurile de la nivelul organelor genitale au fost sparte, mai ales în actele sexuale violente. De multe ori Moloch este utilizat în ritualul satanic pentru a colecta energiile vitale ale fiint,elor umane s,i a le dispersa apoi către ierarhiile de spirite satanice, într-un schimb pentru obt,inerea de putere s,i control pe Pământ. Când un anumit procent din fort,ele vitale s,i energiile spirituale ale unei fiint,e umane este colectat de spiritele satanice, există un risc foarte mare ca acelei persoane să îi fie subjugat sufletul, să fie supusă fragmentării mentale, manipulării de către fort,ele întunecate s,i posedată. Rezervorul Moloch este un tip de construct „canal de sifonare” care este folosit de entităt,ile Lant,ului Lunii (Moon Chain) ca s,i de entităt,ile satanice pentru a-i marca pe copiii de pe Pământ cu însemnul lui Moloch cât de repede posibil. S-a observat în ritualurile de mutilare genitală că implanturile Moloch sunt atas,ate de trupul respectivei fiint,e umane (copil sau adult) prin intermediul durerii traumatizante pe care aceasta o experimentează.

(va urma)

yogaesoteric

12 septembrie 2018 yogaesoteric.net

Vremuri de cotitură: gânduri implantate s,i implanturi pentru control mental (4)

::

18-22 minutes

De Lisa Renee

Forme de implanturi extraterestre malefice

Coada reptiliană este un implant extraterestru malefic amplasat la baza coccisului s,i este folosită pentru a împiedica cele trei corpuri inferioare (1D-2D-3D) să se structureze într-un câmp rotativ de tip merkaba, ceea ce ar permite accesul la câmpuri de energie rafinată din planurile înalte ale sufletului s,i din planurile Monadice ale corpului spiritual de lumină. Acest implant este proiectat pentru a bloca activarea intensă a lui KUNDALINI, alimentând în schimb complexul corpului mental inferior al egoului.

Etichetarea scalară este utilizată în planul astral 4D de către entităt,ile din alte dimensiuni de foarte mult timp. Prin clarvedere aceste implanturi apar ca dâre sau confetti negre răspândite în jurul corpului auric, care emit anumite frecvent,e. Sunt ca nis,te mici robot,i astrali automatizat,i pentru a merge în locul exact în care se află o persoană care a fost urmărită sau localizată, s,i apoi se cuplează la ea. Acestea sunt dispozitive de urmărire s,i au un anumit ton particular, astfel ca cei din planul astral să poată monitoriza locat,ia s,i coordonatele respectivei fiint,e umane. Etichetarea scalară poate fi specifică pentru istoria evolutivă a acelei persoane, de exemplu: etichete lemuriene, etichete atlante, etichete egiptene, etichete draconiene sau etichete ale războiului Orionului. Dacă persoana respectivă a fost o fiint,ă importantă în istoria galactică sau în cadrul evenimentelor liniei temporale, uneori este etichetată pentru a fi monitorizată de extrateres,trii malefici sau de fort,ele militare umane. Sigiliul Zeta este localizat în straturile planului astral corespondente plexului cardiac pentru a bloca activarea celui de-al patrulea lant, ADN, blocând astfel accesul la primul strat al nivelului supramental din straturile arhetipale. La modul esent,ial este o barieră de frecvent,ă 4D pusă în corpul uman pentru a t,ine sufletul fiint,ei umane ce se reîncarnează în plan astral, s,i sub controlul extrateres,trilor malefici, în timpul procesului mort,ii. Creează o multitudine de blocaje care împiedică abilităt,ile senzoriale ale inimii să fie receptate sau recunoscute de către corpul mental sau mintea cons,tientă.

Boala îmbătrânirii sau Programele de moarte celulară sunt implanturi compuse sau programe mentale ce sunt încărcate pentru a activa: etichete negative pentru clasificări medicale ale bolilor, îmbătrânire rapidă s,i incapacitatea t,esuturilor de a repara adecvat integritatea celulară, conducând la moarte celulară. Aceste programe de boală din cons,tiint,a colectivă sunt ment,inute vii în cons,tiint,a maselor pentru a activa boli, a genera dependent,e farmaceutice sau de medicamente s,i pentru a prelua funct,iile sistemului nervos central, în acelas,i timp scurtând sperant,a de viat,ă. Deoarece fiint,ele umane mor mult mai devreme decât ar trebui, iar extrateres,trii malefici trăiesc mii de ani, aceasta crează un dezavantaj major pentru specia umană.

Implantul 666 sau sigiliul templier – acest nivel de blocaj sau carantină este cel care se referă la sigiliul 666. Este un blocaj genetic în straturile celei de a s,asea dimensiuni vibratorii ce rezidă în gama razei indigo 6D s,i a razei violet 7D, a Monadei sau a corpurilor supramentale s,i, respectiv, a focarului coronar, despre care se spune că sunt „Aripile” noastre. La începutul integrării nivelului monadic, acest implant 666 sau sigiliu templier poate fi îndepărtat din corpul de lumină al fiint,ei umane. Familia colectivă de gardieni ai Confederat,iei RA (care există în Cele S, apte Ceruri înalte din universul următor – n.n.), supraveghează în mod specific scoaterea acestui implant.

Implanturile metatronice sunt dispozitive de inversare metatronice care conectează la implanturi metatronice din corpul de umbră sau forma negativă (bagajul de karmă nefastă), ce sunt destinate să colecteze s,i să scoată fort,a viet,ii din corpul Pământului s,i din corpul uman. Corpul de umbră sau forma negativă trebuie curăt,ate din corpul de lumină uman pentru a reconecta potent,ialul ascendent al tiparului celei de-a 12-a dimensiuni a fiint,ei umane. Această configurat,ie nenaturală a fost construită de extrateres,trii malefici via mas,inăria extraterestră care foloses,te inteligent,ă artificială pentru a parazita fort,a viet,ii de pe Pământ, cu scopul de a atinge imortalitatea, iar această structură distorsionată poartă numele de Arborele Viet,ii Artificiale, sau Arborele Negru al Viet,ii.

Implanturi tip crucifix. Una dintre cele mai mari manipulări promovate pentru a divide rasa umană este cea cu privire la istoria arhetipală a lui Christos crucificat pentru a înrobi s,i mai mult oamenii în credint,a într-un model salvator prin crucificare, care reprezintă fiint,a umană torturată. În dimensiunea noastră arhetipală, tot,i suntem Christosul interior (fii perfect,i ai Tatălui Ceresc), s,i am fost crucificat,i s,i implantat,i când planeta noastră a fost invadată de extrateres,trii malefici. Aceste implanturi tip crucifix sunt structuri de control tangibile plasate în straturile dimensiunii a s,aptea s,i, prin urmare, în structurile noastre individuale la nivelul celui de-al s,aptelea centru de fort,ă, a structurilor complexe ce îi sunt asociate, meridianelor s,i în întreaga parte stângă s,i principiu feminin din corpurile noastre. Nu suntem cons,tient,i de aceste implanturi până nu deschidem cel de-al s,aptelea sigiliu s,i începem să integrăm în câmpul cons,tiint,ei noastre personale această parte a celui de-al s,aptelea strat al corpului de lumină. Implanturile tip crucifix sunt localizate în s,apte arii principale din partea stângă a corpului, pe a s,aptea linie axiatonală, după cum urmează:

· cres,tetul capului, pe partea stângă;

· inima, plămânul stâng, spatele genunchiului stâng;

· glanda pineală;

· partea stângă a gâtului s,i vasele limfatice;

· partea laterală a coapsei stângi s,i fesa stângă;

· alta major (zona unde cutia craniană se as,ează deasupra coloanei vertebrale), hipotalamus, s,i umărul stâng;

· artera carotidă stângă.

Coroana de spini este concepută să distorsioneze circuitul energetic natural de la nivelul centrului coronar s,i să blocheze transmiterea către receptorii de la acest nivel a energiilor sinelui superior ce coboară din dimensiunile superioare elevate. Acest implant act,ionează la rândul lui ca o barieră de frecvent,ă concepută pentru a ment,ine omenirea incapabilă să comunice sau să aibă acces la corpul Sinelui superior. El blochează canalul de comunicare verticală din jurul capului, cutiei craniene s,i centrului coronar (SAHASRARA).

Implanturile sistemului glandular sunt „defect,iuni” pe calea ridicării energiei fundamentale KUNDALINI care impactează receptorii cerebrali s,i hipotalamusul, talamusul, glanda pineală, tiroida s,i timusul. În timpul invaziei extrateres,trilor malefici cu 5.500 de ani în urmă, colapsarea câmpului magnetic a creat perturbări ale ADN-ului care au făcut să fie pierdute limbajul natural s,i abilităt,ile noastre naturale care ne permiteau să comunicăm cu întregul spectru de specii planetare. Acest implant interferează cu secvent,a de litere de foc care aranjează corect tiparul ADN, determinând pierderi ale memoriei speciei s,i ale limbajului ei. În Biblie se face referire la acest moment în episodul în care Dumnezeu a amestecat în mod deliberat limbajul speciei noastre, rezultând mai multe limbi, deoarece fiint,ele umane erau păcătoase, ceea ce a fost numit Implantul Turnului Babel.

Implantul CHAKRA-elor de la Soare la Pământ este o distorsiune în straturile buddhice 11D, cu scopul de a interfera în transmiterea comunicărilor către 10D ce provin de la Sinele Avatar (Cons,tiint,a îndumnezeită ce înglobează simultan toate cele 12 dimensiuni – n.n.), pentru a le împiedica să ajungă în baza (hub-ul) 12D de pe pământ sau la interfat,a pământeană a CHAKRA-elor. Dacă avet,i probleme în realizarea tehnicii de creare a unui câmp protector 12D, cu conectarea centrului coronar cu picioarele prin canalul vertical, s,i holograme de inteligent,ă artificială ies din Forma Negativă (bagajul karmic cu care venim pe pământ – n.n.), este necesar să căutat,i dacă nu cumva avet,i Implanturi Soare-Pământ sau Implanturi Avalon.

Splitter Tech este un tip de codare AI (inteligent,ă artificială) care rulează ca un program de control mental s,i care este încorporat într-o varietate de tipuri de media, cum ar fi cuvinte scrise sau cuvinte rostite de un individ „infectat“, sau în înregistrări audio sau video care pot transmite acelas,i cod unei alte persoane care rezonează cu aceeas,i frecvent,ă sau informat,ie. Acesta dezvăluie un profil care este în mod obis,nuit observat la persoane din mediul academic sau persoane foarte dezvoltate intelectual, s,i tinde să fie atas,at la persoane foarte mentale cu egouri dominante, percept,ii bazate pe judecată s,i cu o foarte mică sau inexistentă deschidere a inimii.

Când dorim să ne conectăm la modul autentic cu spiritul dumnezeiesc din noi, s,i când lucrăm pentru a intra în comuniune tot mai profundă cu Spiritul lui Dumnezeu, putem cere ajutor pentru îndepărtarea implanturilor. Aceasta este foarte eficient atât timp cât noi continuăm să ne dedicăm să act,ionăm în concordant,ă cu sănătatea s,i cres,terea nivelului cons,tiint,ei noastre spirituale. Când urmează Legea lui Unu ca stil de viat,ă, o persoană primes,te foarte multă sust,inere spirituală în multe feluri, inclusiv prin îndepărtarea implanturilor.

Parazit,ii extradimensionali s,i efectul de himeră

Gândurile extrem de nefaste ale unei mint,i patologice vatămă sistemul nervos, creierul s,i ADN-ul. Când cineva exprimă furie, violent,ă, ură s,i dorint,a de a ucide s,i de a înrobi, acela atrage nu doar spirite demoniace ci s,i parazit,i extradimensionali care vor să colecteze energia emot,ională generată de acea fiint,ă. În general oamenii de pe Pământ sunt asaltat,i energetic s,i expus,i la niveluri extreme de violent,ă s,i depravare, care nu sunt răspândite doar de mass-media, ci s,i prin intermediul tuturor aspectelor culturii populare. Agenda constă în a promova satanismul Soarelui Negru prin tot ceea ce înseamnă cultură populară, ceea ce va pregăti terenul pentru ca fiint,ele umane să devină solidare cu fort,ele extrem de malefice, s,i de asemenea pentru a le conecta la parazit,i controlat,i satanic care vor să facă schimb de locuri cu gazda umană.

Când o persoană a fost expusă la condit,ii de himerism genetic, combinate cu un bombardament consistent de violent,ă s,i depravare extreme, când acea persoană manifestă astfel de comportamente violente, stimulează parazitul himeric să câs,tige acces complet pentru a intra în organismul uman. Altfel spus, dacă o persoană manifestă comportamente extrem de rele, care pot fi definite ca satanism, este posibil, datorită consimt,ământului ei de a exprima aceste fort,e, ca ea să piardă autonomia asupra propriului organism. Va face schimb de locuri cu parazitul satanic, care va respinge sufletul original s,i se va instala în trupul uman. Când parazitul intră în organismul uman, ADN-ul s,i sângele se modifică pentru totdeauna. Acesta este efectul de himeră.

Gânduri implantate de abuz sexual asupra copiilor

Extrateres,trii malefici răspândesc mesaje de abuz sexual asupra copiilor în corpul Pământului pentru a face oamenii să preia această frecvent,ă în gândurile lor, s,i apoi să comită astfel de acte în întreaga lume. Este extrem de important ca orice adult cu un creier funct,ional căruia îi pasă de binele copiilor să devină cons,tient de această strategie arhonică îns,elătoare extrem de perversă, de a t,inti copiii printr-o gamă de strategii de luptă biologică, cum ar fi:

· introducerea implanturilor s,i a controlului mental bazat pe traume;

· vaccinări pentru degradare genetică, distrugerea imunităt,ii s,i deturnare bioneurologică;

· crearea de dependent,e de medicamente pentru toată viat,a s,i adict,ii încă din copilărie;

· modelarea mint,ilor copiilor pentru a accepta agende anti-suflet s,i anti-viat,ă precum Transhumanismul;

· comiterea de trafic în masă de copii pentru sclavie sexuală, întrucât sclavia sexuală = implementarea în cons,tiint,ă a mentalităt,ii de sclav;

· acceptarea căsătoriilor cu copii;

· acceptarea/practicarea mutilării genitale;

· prelevarea de organe;

· sodomizarea/violarea copiilor în cadrul unor grupuri;

· exacerbarea sexualizării s,i promiscuităt,ii în rândul copiilor s,i adult,ilor;

· sacrificii sângeroase; • abuzuri ritualice satanice.

În acelas,i timp, copiii sunt format,i pentru a continua aceste agende în perioada lor de maturitate, cu scopul de a perpetua cercul vicios al programării victimă-victimizator, al mizeriei sexuale s,i sclaviei pe pământ, în toate modurile imaginabile.

Acest subiect despre care am vorbit, des,i este urias,, s-a lovit de-a lungul timpului de urechi surde s,i ochi închis,i, s,i a atras atacuri abjecte din partea unor fiint,e umane s,i non-umane. Mult,i oameni nu vor să audă despre sau să înt,eleagă realitatea pedofilă de pe planetă, iar provocarea este de a găsi cuvinte pe care oamenii să fie capabili să le proceseze cu scopul de a înt,elege ce desemnează ele cu adevărat, atunci când sunt spuse sau transmise. Există o compartimentare mentală colectivă masivă s,i un program de s,tergere a cons,tiint,ei fat,ă de faptul că oamenii fac sex cu copiii s,i violează copii. Astfel că, atunci când acest subiect este discutat, majoritatea celor care nu s,i-au purificat fiint,a s,i nu s,i-au îndepărtat inserturile holografice, vor fi în mod agresiv împins,i în compartimentul mental s,i vor percepe ceva diferit, sau vor deveni foarte furios,i s,i ostili. Este imperios necesar ca toate fiint,ele umane de pe Pământ să înt,eleagă că pornografia infantilă, sexul cu copii s,i sacrificarea copiilor este cheia de boltă a agendei extrateres,trilor malefici s,i a satanis,tilor Soarelui Negru, s,i că diseminarea acestor informat,ii trebuie făcută cu grijă. Acest subiect de discut,ie s,i investigat,ie, ca niciun alt subiect, va stârni împotriva celui care îl va aduce în atent,ie un val de agresiune satanică s,i act,iuni ce vizează exterminarea fiint,ei respective.

A fi responsabil de propria parte întunecată

Când suntem orbi fat,ă de propriile noastre gres,eli de viat,ă care ne conduc în jos pe o pantă a suferint,ei s,i îndepărtării de sinele nostru real, dacă refuzăm să dăm atent,ie acestor evenimente s,i să ne analizăm propriul comportament care ne-a condus în jos, nu vom înflori (cres,te spiritual) niciodată. Trebuie să vrem să ne vedem propriile gres,eli, zonele unde ne putem îmbunătăt,i gestionarea propriei viet,i, s,i unde putem să fim cât se poate de autentici s,i centrat,i în sine.

Nu putem învăt,a cum să ne transformăm propria fiint,ă dacă nu dorim să vedem propria parte întunecată. Dacă putem fi obiectivi s,i ne putem observa modul malign de a gândi fără să ne judecăm ca fiind prea sus sau prea jos, bun sau rău, ci doar rămânând cu sufletul deschis s,i dorind să evoluăm s,i să ne transformăm, atunci putem la modul profund să transformăm calitatea propriei viet,i s,i, în consecint,ă, pe cea a altora.

A ne asuma responsabilitatea pentru zonele cele mai întunecate ale fiint,ei noastre înseamnă să dorim să privim către zonele din interior care ne împing să facem act,iuni care vatămă s,i despre care noi s,tim în profunzime că nu sunt cu adevărat în avantajul nostru. Să alegem disciplina interioară pentru a stopa gândurile, act,iunile sau comportamentele care fac rău deoarece, dacă suntem cu adevărat sinceri cu noi îns,ine, s,tim că nu sunt act,iuni benefice. Intent,ia permanentă de a face numai act,iuni benefice începe să creeze modificări la nivelul câmpului care rearanjează viet,ile noastre pentru a fi bazate pe adevăr s,i aceasta ajută de asemenea la curăt,area implanturilor din structură. Cu fiecare decizie pe care o luăm, dacă alegem să ascultăm adevărul dinăuntrul nostru s,i să fim profund sinceri cu noi îns,ine, începem să ne conectăm s,i mai puternic la prezent,a binefăcătoare a adevărului. Acest proces revelează chiar mai multe aspecte la care ar fi necesar să reflectăm cu sinceritate, astfel încât să putem atinge gradat cea mai înaltă expresie a potent,ialului personal.

Când ne simt,im perturbat,i mental sau resimt,im tensiuni emot,ionale, pentru a disipa acel stres interior pe care îl resimt,im este necesar să învăt,ăm cum să ne limpezim gândurile s,i emot,iile care produc acea tensiune în fiint,ă. Este necesar să descoperim sursa formelor gând nefaste recurente care sunt stimulate automat de frecvent,a implanturilor atas,ate durerii noastre nerezolvate, localizată în cons,tiint,a noastră.

Când trăim o viat,ă patologică, creăm o societate patologică

Când trecem cu vederea existent,a zonelor întunecate din fiint,a noastră s,i continuăm să tolerăm comportamente vătămătoare, fără sens, de auto-distrugere, comitem un păcat împotriva Luminii eterne care există în noi. Este necesar să devenim iubirea s,i lumina care străluces,te de dincolo de forma noastră, pentru a ne împlini t,elul de a deveni persoana autentică ce suntem menit,i să fim. Astfel, cu tot,ii este necesar să depunem eforturile adecvate pentru a deveni omul care cu adevărat aspirăm să fim, s,i vom avea nevoie de motivat,ia de a avea grijă de noi îns,ine as,a cum se cuvine. Dezvoltă o viziune despre modul în care vrei să fie viat,a ta în corelat,ie cu tipul de persoană care dores,ti să devii, ca fiind expresia cea mai înaltă a propriei tale fiint,e în acest moment s,i în viitor. Apoi urmăres,te să atingi această viziune benefică s,i împarte scopul final în obiective mai mici pe care le pot,i urma în fiecare zi, pentru a crea o viat,ă plină de sens, spirituală. Dacă alegi să trăies,ti servind întregul, viat,a ta se va derula în cel mai bun mod posibil. Nimic altceva nu este mai practic pentru a-t,i crea cea mai bună viat,ă decât rezolvarea problemelor s,i îndepărtarea obstacolelor care apar ca rezultat al hotărârii tale de a fi cea mai bună variantă posibilă a propriei tale fiint,e în această lume.

Când avem o înt,elegere mai bună asupra modului în care gândurile implantate s,i implanturile de control mental sunt folosite pentru a produce o societate patologică, putem să discernem mai bine care este agenda malefică s,i să refuzăm să luăm parte la ea. Antidotul la frecvent,ele de control mental care sunt emise s,i la implanturile pentru s,tergerea cons,tiint,ei este conectarea profundă la spiritul interior s,i dezvoltarea spirituală a propriei fiint,e în fiecare zi, prin trezirea s,i manifestarea unor stări elevate precum iubirea necondit,ionată, compasiunea s,i empatia, precum s,i prin manifestarea unei griji autentice fat,ă de ceea ce se petrece cu fiint,ele umane s,i cu planeta noastră.

yogaesoteric 26 septembrie 2018 yogaesoteric.net

Dezvăluiri despre armele cu energie dirijată folosite pentru controlul maselor de către as,a-zis,ii «Iluminat,i» (I)

Trăim într-o eră în care radiat,iile electromagnetice sunt folosite pe ascuns împotriva noastră

În ultima vreme, a devenit tot mai limpede că atât în cazul tehnologiei nucleare, cât s,i în cazul tehnologiei bazate pe radiat,iile electromagnetice (REM), în care suntem atât de „îmbăiat,i” zi s,i noapte, cel mai adesea fără s,tirea s,i consimt,ământul nostru, suntem obligat,i cu tot,ii să suportăm efectele nefaste ale radiat,iilor. Putem spune că suntem supus,i unui experiment gigantic, care a cuprins întregul glob s,i în care electro-poluarea, stresul biologic, tensiunile psiho-mentale s,i neregularităt,ile sistemului judiciar ne afectează pe tot,i în cel mai înalt grad. În ciuda faptelor, cei mai mult,i oameni preferă, în mod iresponsabil, să ignore această realitate, fiindu-le mai comod să îs,i închipuie că tot ce se petrece este doar rodul erorii sau al ignorant,ei generale. Adevărul este că impactul pe care telefonia mobilă s,i tehnologia WiFi le au asupra organismului uman s,i pericolele inerente tehnologiei electromagnetice le sunt demult chiar foarte bine cunoscute cercetătorilor implicat,i în studiile finant,ate de armată, începând cu proiectul Pandora, desfăs,urat la mijlocul anilor ’60.

Nu există dubii că suntem „îmboldit,i” s,i „mânat,i” electromagnetic De la aparit,ia radarelor, simptomele grave ale operatorilor de radar – sterilitate, căderea părului, cataractă, proliferarea globulelor albe s,i modificările cromozomiale, precum s,i copiii născut,i cu sindromul Down – au punctat drumul dezvoltării acestor aparate. Răspunsul oficialilor din structurile de conducere ale armatei la protestele s,i revendicările celor care aveau probleme de sănătate s-a rezumat la impunerea unor măsuri de securitate s,i a unor coduri s,i mai secrete pentru aceste operat,iuni s,i proiecte negre s,i ignorarea completă a oricăror efecte nefaste în manualele tehnice s,i în normele de protect,ie. Tehnologia a fost dezvoltată fără a t,ine seama de impactul distructiv pe care ea îl are asupra fiint,ei umane. Războiul Rece s,i câmpul deschis de cercetare pentru tehnologia aparaturii REM

(radiat,ii electromagnetice) au fost considerate prioritare, sănătatea populat,iei fiind astfel complet desconsiderată.

La mijlocul anilor ’90, Institutul Nat,ional American de Standarde a adoptat nivelurile de sigurant,ă ale Institutului de Inginerie Electrică s,i Electronică (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE): astfel, limitele câmpurilor electrice s,i magnetice trebuie să se încadreze între 300 kHz s,i 100 GHz, pentru sigurant,a publică, aceasta în condit,iile în care majoritatea sistemelor electrice de utilitate publică din SUA, Europa s,i Japonia funct,ionează pe o frecvent,ă de 50-60 Hz. În ceea ce prives,te emitant,a (radiant,a) suprafet,ei unui material, limitele acesteia au fost stabilite la 1-10 microW/cm2 – valori care erau departe de standardul Rusiei sovietice. Dacă limita sovietică de 1-10 microW/cm2 la locul de muncă ar fi fost adoptată în SUA, 90% din stat,iile radio FM ar fi trebuit închise. În ceea ce prives,te standardele ratei de absorbt,ie specifică (SAR) pentru telefoanele celulare s,i turnuri (antene, relee), Comisia Federală pentru Comunicat,ii s-a bazat din nou pe IEEE, ca s,i pe Consiliul Nat,ional pentru Radio Protect,ie s,i Măsurători, s,i apoi a adunat legiferări de la FDA (Food and Drug Administration), Agent,ia de Protect,ie a Mediului s,i Administrat,ia pentru Sănătatea s,i Sigurant,a Muncii; niciuna dintre aceste autorităt,i nu a controlat standardele (respective) prin studii s,i cercetări, alegând, în schimb, să creadă povestea celor de la IEEE, care pretind că efectele REM non-termice nu sunt periculoase, în ciuda evident,ierii repetate a efectelor biologice nefaste apărute după REM non-termice de 1.000-10.000 microW.

De aceea nu trebuie să ne surprindă că niciunul din aceste standarde nu a fost legiferat. Capii complexului militar-industrial continuă să folosească frecvent,ele s,i puterea care le convin pentru orice sistem, începând de la aparatul care funct,ionează cu baterie s,i continuând cu aparatura electronică, sistemele antifurt, detectoarele de metale, trenurile electrice, sistemele de navigat,ie aeriană s,i maritimă, comunicat,iile militare, liniile de putere de mare voltaj, stat,iile lor care funct,ionează ca nis,te antene gigantice pentru frecvent,e extrem de joase (ELF – extremely low frequency) la 60 Hz s,i as,a mai departe.

Câmpurile de unde radio de extrem de joasă frecvent,ă (ELF) ne bombardează oriunde, trupul uman funct,ionând ca o antenă (ca un receptor). De fapt, sistemele ambientale cu frecvent,e foarte joase (ELF) îs,i suprapun frecvent,ele s,i ne „impulsionează” fiint,ele, perturbând ciclurile biologice normale s,i subminând astfel funct,ionarea sistemului imunitar.

Frecvent,a rezonantă de vârf se află la mijlocul benzii de foarte înaltă frecvent,ă

(VHF – very high frequency) (30-300 MHz) s,i include frecvent,ele radio FM, cele pentru televiziune, stat,iile de telefonie mobilă de pe Pământ, comunicat,iile la distant,ă mare cu modemuri radio, comunicat,iile radio ale amatorilor, comunicat,iile maritime, controlul traficului aerian etc.

Cablurile supraconductoare cresc puterea câmpului din jurul liniilor de curent de 20 de ori, cuptoarele cu microunde răspândesc în mediul înconjurător până la 5.000 de microW s,i (astfel) densitatea cumulată de unde radio din jurul nostru depăs,es,te de 200 de milioane de ori nivelul natural al radiat,iilor solare, incluzând furtunile magnetice solare care influent,ează rezonant,a Schumann. După cum s,tim, chiar s,i aceste furtuni au un mare impact asupra stării noastre psihoemot,ionale, fapt reflectat în nivelul crescut de internări în spitalele de psihiatrie pe durata desfăs,urării acestora.

Sistemul nostru imunitar este sub asalt

În ciuda dezinformării practicate de mass-media corporatistă, aceia dintre noi care au fost atent,i s,tiu că undele de frecvent,ă extrem de joasă (ELF) au impact asupra tuturor formelor de viat,ă s,i că acestea pot face mai mult rău decât cele de frecvent,ă înaltă, mai ales când este vorba de frecvent,e radio s,i absorbt,ie de microunde. În cartea sa apărută în anul 1985, Trupul electric: electromagnetismul s,i fundamentul viet,ii, medicul Robert O. Becker ne avertizează că ar trebui să fim mult mai preocupat,i s,i mai informat,i în ce prives,te frecvent,ele ELF. „Problemele majore vin de la frecvent,ele foarte joase, dar s,i frecvent,ele foarte înalte au aceleas,i efecte dacă sunt setate sau modulate în gama ELF. Aceasta se petrece cel mai des în cazul transmiterii de informat,ii pe unde radio s,i se realizează prin întreruperea fascicolului de unde pentru a genera pulsuri sau prin modularea frecvent,ei sau a amplitudinii undelor. Mai mult, mediul înconjurător din prezent este o «împletitură» de semnale care se întrepătrund s,i în care deseori există posibilitatea unor efecte sinergice care conduc la noi semnale ELF pornind de la tiparele de interferent,ă a două frecvent,e mai mari. De aceea, experimentele în care celulele sau organismele sunt expuse la o singură frecvent,ă nemodulată, des,i uneori folositoare, sunt irelevante pentru ceea ce se petrece în afara laboratorului. Aceste experimente incomplete sunt de cele mai multe ori realizate de cercetători motivat,i financiar, care procedează în felul acesta pentru ca apoi să poată afirma, bazându-se pe studiul lor contrafăcut: «Vedet,i, nu există niciun motiv de alarmă»”.

Multe experimente au confirmat react,iile de stres ale fiint,elor umane expuse la radiat,ia microundelor s,i la câmpuri magnetice s,i electrice de foarte joasă frecvent,ă, stresul fiind precursorul unei stări maladive care determină sistemul imunitar să îs,i exercite funct,ia. Însă, dacă stresul nu încetează, sistemul imunitar este sub asalt 24h pe zi, 7 zile pe săptămână.

În munca sa de pionierat în cercetarea stresului, dr. Hans Selye a determinat în mod foarte clar un tipar invariabil. Init,ial, aparit,ia stresului activează sistemul hormonal s,i/sau imunitar la un nivel mai ridicat decât cel obis,nuit, permit,ându-i individului să scape de pericol sau să se lupte cu boala. Dacă stresul continuă, nivelul hormonilor s,i al reactivităt,ii imunitare scad la normal în timp. Dacă oprim experimentul în acest punct, putem să ne lăsăm îns,elat,i s,i să spunem: fiint,a respectivă s-a adaptat, stresul nu o mai afectează. Însă dacă stresul persistă, nivelul hormonal s,i cel al react,iei imunitare scad s,i mai mult, sub nivelul normal. În termeni medicali se spune că s-a realizat decompensarea prin stres, iar acum fiint,a este s,i mai receptivă la alt,i factori de stres, iar riscul de aparit,ie a unei proliferări celulare maligne sau a unor boli infect,ioase cres,te.

React,iile de stres ale fiint,elor umane care trăiesc sub linii de înaltă tensiune sau deasupra tunelurilor subterane prin care acestea trec, au condus de obicei la declans,area cancerului s,i a altor boli interne, la aparit,ia unor depresii profunde sau la manifestarea unor tendint,e suicidare. Cortexul adrenergic (zonă a glandei suprarenale care secretă cortizolul s,i hormonii corticosteroizi) devine epuizat, iar sistemul endocrin devine eratic. În birouri, câmpurile electromagnetice generate de computere, sisteme de iluminat, telefoane s,i faxuri, fort,ează neurotransmit,ătorul numit acetilcolină să emită semnale de stres subliminale. Tensiunea sanguină s,i tipul undelor cerebrale se modifică, nivelul trigliceridelor din sânge (factorul de risc pentru atac cerebral, infarct s,i ateroscleroză) cres,te. Răspunsul la stres, desincronizarea ciclurilor biologice, interferent,a cu metabolismul celular s,i cu procesele de cres,tere (s,i lista poate continua) culminează cu alterarea genetică a organismului.

Câmpul de luptă s-a extins acum pretutindeni pe glob

Pe lângă suprapunerea radiat,iilor de la frecvent,ele radio FM s,i televiziune, de la telefoanele celulare, de la antene s,i relee, mai avem de-a face s,i cu radiat,iile aplicat,iilor militare. Această prezent,ă militară invazivă este posibilă deoarece folosirea după bunul plac a câmpurilor electromagnetice s,i a radiat,iilor de către industrie s,i armată nu este reglementată sau restrict,ionată în niciun fel. Obsesia secretului, ascunderea adevărului s,i necinstea sunt tarele care grevează viat,a celor ce lucrează pentru indivizii bolnavi de putere ce conduc fabricile de armament s,i destinele economiei mondiale.

Orice fiint,ă umană cu bun-simt, s,i inteligent,ă poate observa cu us,urint,ă obsesia autorităt,ilor americane pentru „securitatea nat,ională”, omisiunile s,i dezinformarea din presă, obsesia secretului, lipsa de onestitate fat,ă de populat,ie s,i desconsiderarea oamenilor de rând de către cei aflat,i la conducere.

Inginerul Keith Harmon Snow afirma la un moment dat: „Tehnologiile cu microunde s,i energia electromagnetică sunt folosite de către armată ca elemente componente ale unor arme tocmai pentru că ele sunt nocive pentru viat,ă”.

Evenimentele din 11 septembrie 2001 (9/11) au marcat un dramatic punct de turnură în evolut,ia omenirii în multiple moduri, unul fiind escaladarea utilizării armelor electromagnetice pentru angoasarea populat,iei s,i pentru inducerea unei stări continue de frică. Tehnologia de supraveghere electronică, sistemele de emisie s,i de recept,ie, atât de pe Pământ, cât s,i din satelit,i, smart-phone-urile, diversele softuri de detectare s,i decodare a emot,iilor cunosc o utilizare fără precedent. Filmul din anul 1998, Inamicul statului, cu Will Smith s,i Gene Hackman în rolurile principale, oferă informat,ii despre cum satelit,ii, supranumit,i „ochii din cer”, sau sistemul IRIS, ne pot urmări cu ajutorul radiat,iilor electromagnetice din spectrul infraros,u sau din spectrul vizibil. Diversele tehnologii de supraveghere la distant,ă, cum ar fi cele bazate pe micro-computere, recunoas,terea amprentelor s,i a altor caracteristici anatomice individuale, activarea vocală sau prin intermediul gândului a diferitelor aparate sau monitorizarea undelor cerebrale au devenit acum afaceri profitabile.

În această epocă a undelor electromagnetice, linia de demarcat,ie dintre militari s,i civili se estompează us,or, pe măsură ce militarii redefinesc toate sectoarele viet,ii ca fiind un „câmp de luptă”. Armele în mod eufemistic denumite „nonletale” includ sisteme cu unde sonice, phaser-e, unde psihotronice scalare s,i infraros,ii. Oricare dintre ele poate fi folosită oricând, în orice mediu sau la orice demonstrat,ie publică, fără ca victimele să îs,i dea seama pe moment.

Spre exemplu, sistemul de mare putere cu microunde (HPM – High Power Microwave) cunoscut sub numele de Sistemul Activ de Negare (Active Denial System – ADS), pulsează radiat,ii electromagnetice de 95 GHz, făcând astfel ca moleculele din s,i de sub piele să fiarbă, topind organele interne. Sistemul Acustic cu Rază Mare de Act,iune (Long Range Acoustic Device – LRAD), o armă sonică silent,ioasă (sistem de comunicare sonoră dirijată), emite în mod dirijat unde acustice termo-elastice de frecvent,ă înaltă (2,5kHz) într-un fascicul de 30 de grade, care ajunge în mod silent,ios la urechea internă prin intermediul vibrat,iilor osoase craniene. O mică amplificare a LRAD poate „prăji” globul ocular s,i organele interne, iar utilizarea acestuia la distant,a de 15 m de victimă duce la afectarea permanentă a auzului. Acest sistem „non-letal” este de obicei montat pe o mas,ină Hummer s,i poate fi folosit pentru controlul populat,iei, în special în timpul demonstrat,iilor publice. Acesta este „respectul” pe care îl au marii magnat,i pentru libera expresie s,i libera asociere prevăzute prin Constitut,ie.

Pulsul electromagnetic anti-materie este explozia de radiat,ie electromagnetică rezultată de la o detonare nucleară s,i/sau o fluctuat,ie bruscă a câmpul magnetic. Modificările rapide de câmp electric sau magnetic se cuplează la sistemele electronice s,i produc curent,i electrici sau voltaje periculoase. O detonare la câteva mii de kilometri deasupra Pământului, nu numai că ar paraliza sistemele electronice de pe continent, dar le-ar putea chiar distruge.

Câteva date despre armele electromagnetice

Există, de asemenea, armele EM (electromagnetice) care sunt s,i mai put,in cunoscute, deoarece sunt folosite doar pe ascuns pentru controlul politic în războiul care se desfăs,oară tacit împotriva populat,iei, a dizident,ilor s,i a indivizilor care nu convin diferitelor grupuri de putere. Exemplele includ sisteme laser (cu electroni liberi, raze X, fascicule de particule neutre, amestecuri chimice oxigen-ioduri, lasere chimice avansate ce funct,ionează pe game medii de infraros,u etc.) care întunecă sau încet,os,ează vederea s,i proiectează holograme în câmpul vizual; plasmă cu fascicule de ioni ce modifică aparent,a realităt,ii; sisteme de control al mint,ii, dirijate prin satelit, care mai întâi se focalizează asupra t,intei umane folosind „semnătura” ei bioenergetică s,i apoi cuplează plasma cu câmpul electromagnetic al fiint,ei. Există, de asemenea, sisteme care induc mesaje subliminale direct în creier, cunoscute sub numele de „voce-în-craniu” (voice-toskull – V2K) sau telepatie sintetică. În atmosfera obsesivă a secretului politic s,i militar s,i a îns,elăciunilor specifice Războiului Rece, mii de oameni au fost, fără voia lor s,i adesea fără să fie cons,tient,i, t,inte experimentale pentru armele electromagnetice.

Cu ocazia bicentenarului american din 4 iulie 1976, a fost detectat un semnal radio de frecvent,ă foarte scăzută (ULF – ultra low frequency), cunoscut sub numele de „Ciocănitoarea”. Aceasta era o undă pulsatorie de 10 Hz trimisă în jurul lumii de la un enorm transmit,ător cu amplificare de tip Tesla, din Kiev. În statul Oregon, undeva între Corvallis s,i E

of 197/197
yogaesoteric.net Vremuri de cotitură: gânduri implantate s,i implanturi pentru control mental (1) :: De Lisa Renee Când avem o mai bună înt,elegere a modului în care sunt folosite gândurile implantate s,i implanturile de control mental, putem discerne mai bine agenda care ni se impune s,i putem refuza să participăm la realizarea ei. Dacă cineva s,i-ar propune să modeleze o societate bolnavă care conduce oamenii la adorarea autodistrugerii, absorbt,iei egoiste în ei îns,is,i s,i a materialismului, în timp ce îi împinge la auto-medicat,ie s,i adict,ie ca metode pentru a scăpa de golul interior, ar urma proiectul general al controlului mental care este utilizat în societatea noastră. Pe scurt, este vorba de blocarea perceperii realităt,ii prin blocarea receptorilor neurologici s,i deturnarea creierului astfel ca masele de fiint,e umane să nu poată decodifica sau percepe ceea ce se petrece de fapt. Mult,i dintre noi pot simt,i cum a fost pusă în act,iune presiunea pentru a se produce deconectarea de suflet s,i asimilarea inteligent,ei artificiale (IA) la nivel de mase. Antidotul pentru răspândirea pe scară largă a controlului mental s,i a implanturilor de spălare a creierului este strâns legat de propria noastră transformare spirituală s,i de refuzul de a deveni un sclav al impulsurilor automate. Din acest motiv vom prezenta în continuare cele mai comune forme de gânduri implantate s,i implanturi pentru control mental, precum s,i modul în care le putem identifica. Din momentul în care au apărut Majestic-12 s,i acordurile de schimb cu extrateres,trii din specia Micii Cenus,ii – Zeta, aproximativ acum 85 de ani, locuitorii planetei Pământ au fost în mod agresiv supus,i experimentării cu tehnologii ascunse folosite pentru a implanta gânduri – una din multele falange ale programelor de inginerie socială. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial a 1
Embed Size (px)
Recommended