+ All Categories
Home > Documents > Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

Date post: 06-Jul-2018
Category:
Upload: flanja
View: 242 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 107

Transcript
 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  1/107

  LUCRARE DE LICENTA

  Tutela minorului. Studiu comparative intre

  legislatia europeana si reglementarile

   Noului Cod Civil

  1

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  2/107

  CUPRINS

  CAPITOLUL I Scurtă introducere…………………………………………………………CAPITOLUL II Tutela minorului………………………………………………………..…

  2.1. Consideraţii enerale !ri"ind ocrotirea minorului !rin tutelă……………..……

  2.2. Caractere #uridice $i enerale…………………………………………………………

  2.%. Princi!iile tutelei…………………………………………………………………………

  2.&.'esc(iderea $i e)ercitarea tutelei………………………………………….…………

  2.*.Atri+uţiile autorităţii tutelare ,n leătură cu tutela minorului………………….....

  2.-.Atri+uţiile autorităţii tutelare cu !ri"ire la ocrotirea !ărintească.........................2..Com!etenţa autorităţii tutelare...............................................................................

  2./.Com!etenţa teritorială a autorităţii tutelare..........................................................

  2.0. 're!turile $i ,ndatoririle tutorelui…………………………………………………….

  2.0.1. 're!turile $i ,ndatoririle tutorelui !ri"ind !ersoana minorului……………….

  2.0.2.'re!turile $i o+liaţiile tutorelui !ri"ind +unurile minorului…………………..

  2.1. Răs!underea tutorelui..........................................................................................

  2.11. ncetarea tutelei $i a 3uncţiei tutorelui………………………………………………

  2.12. Tutela minorului inter4is………………………………………………….…………..

  CAPITOLUL III Curatela minorului………………………………………………………..

  %.1.Noţiune…………………………………………………………………………………….

  %.2. Curatela !ro!riu54isă.............................................................................................

  %.%.Ca4urile de instituire a curatelei……………………………………………………….

  %.&. 'is!o4iţia de curatelă…………………………………………………………………..

  %.*. As!ecte !ri"ind instituţia curatelei………………………………………………….

  %.-.Numirea curatorului……………………………………………………………………..

  %..ncetarea curatelei……………………………………………………………………….

  %./.Atri+uţii !ri"ind curatela minorului…………………………………………………..

  Ca!itolul I6 Ocrotirea minorului ,n ca4uri s!eciale………….……………………….

   &.1.Noţiuni introducti"e…………………………………………………………………….

  2

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  3/107

  &.2.Orani4area $i 3uncţionarea comisiei !entru !rotecţia co!ilului $i a ser"iciului

  !u+lic s!eciali4at !entru !rotecţia co!ilului…………………………………………….

  &.%.Protecţia co!ilului a3lat ,n di3icultate ,n !re4ent……………………………………

  &.&.7ăsurile de !rotecţie a co!ilului a3lat ,n di3icultate ………………………………..

  &.*.Oranismele !rin intermediul cărora se e)ercită !rotecţia co!ilului a3lat ,ndi3icultate.........................................................................................................................

  &.-.Oranismele !ri"ate care des3a$oară acti"ităţi ,n domeniul !rotecţiei

  co!ilului...........................................................................................................................

  &..8ene3iciarii dis!o4iţiilor leale…………………………………………………………

  &./.Protecţia $i asistenţa asiurată………………………………………………………..

  &.0.Reuli !rocedurale ,n actuala relementare…………………………………………

  &.0.1.Com!etenţa............................................................................................................

  &.0.2.Răs!underi $i sancţiuni........................................................................................

  &.1.Ocrotirea minorului !rin unele mi#loace de dre!tul 3amiliei $i

   de dre!t ci"il ...................................................................................................................

  Ca!itolul 6 7ăsuri de !rotecţie s!ecială …………………………………………………

  *.1.Noţiuni introducti"e………………………………………………………………………..

  *.2.1.Plasamentul 3amilial................................................................................................

  *.2.2. Ado!ţia....................................................................................................................

  *.2.%.Plasamentul ………………………………………………………………………………*.2.&.Plasamentul ,n reim de urenţă……………………………………………………..

  *.2.*.Su!ra"e(erea s!eciali4ată……………………………………………………………

  *.%.7onitori4area a!licării măsurilor de !rotecţie s!ecială.7odi3icarea sau

   ,ncetarea măsurilor de !rotecţie s!ecială…………………………………………………

  *.&.Reuli s!eciale de !rocedură .................................................................................

  -.aAsiurarea !rotecţiei dre!turilor $i li+ertăţilor ci"ile 3undamentale inerente

  !ersonalităţii umane…………………………………………………………………………

  . Tutela si Curatela…………………………………………………………………………..

  /. n domeniul dre!tului 3amiliei...................................................................................

  /.1.Interesului su!erior al co!ilului..............................................................................

  /.2.Autoritate !ărintească.............................................................................................

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  4/107

  /.%. 're!tul la com!ensaţie $i !restaţia com!ensatorie...........................................

  /.&. Princi!iul !luralităţii reimurilor matrimoniale ..................................................

  /.*. 7andatele con"enţional $i cel #udiciar.................................................................

  /.-. Noţiunii de locuinţă a 3amiliei................................................................................

  /.. Con"entia de maria#...............................................................................................

  /./. Re!roducerea umană asistată medical cu terţ donator.....................................

  /. 0. n domeniul succesiunilor ....................................................................................

  /.1. n domeniul o+liaţiilor........................................................................................

  /.1.1. Contractul de ade4iune $i contractul ,nc(eiat cu consumatorii..................

  /.1.2. 9a!tul #uridic licit……………………………………………………………………

  /.1.%. Răs!underea ci"ilă…………………………………………………………………

  /.1.&. Procedura de !reluare a +unului ,n "ederea administrării………………….

  /.11. Contractele din !ro"incia :ue+ec…………………………………………………

  /.11.1. Contractului de locaţiune…………………………………………………………

  /.11.2. Contractul de antre!ri4ă…………………………………………………………..

  /.11.%. Contractul de societate……………………………………………………………

  /.12. 'is!o4iţiilor de dre!t internaţional !ri"at…………………………………………

  /.1%. Administrarea +unurilor altuia………………………………………………………

  /.1&. Relementări di3erite ,n cele două coduri…………………………………………

  !

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  5/107

  CAPITOLUL I Scurtă introducere

   

  „Iubirea este necesară, deoarece pentru fiecare dintre noi nu este suficient faptul

  de a există. Un copil poate să trăiască fericit numai atunci când ştie că este iubit.

  Numai atunci devine complet el însăşi.” !ui"i #erdi$.

    %n pre&ent societatea noastră poate fi caracteri&ată prin lipsa de încredere şi

  necredin'ă. Nu credem în politicieni, în institu'iile financiare, în vecini şi nici în

  educatori,deoarece situa'ia economică a 'ării, sărăcia, scăderea nivelului de trai şi

  creşterea şoma(ului a sc)imbat şi via'a familiei, implicit şi via'a copilului.*oana

  nesfârşită după bani,după binele material distra"e aten'ia de la educa'ia şi creşterea

  corectă a copiilor iar aceştia pot deveni în foarte multe ca&uri victime ale mediului în

  care trăiesc şi nu de rareori devin victime în propriile familii. +ărin'ii nu cunosc şi nu

  respectă drepturile copiilor, iar în familii domină „le"ea” intimită'ii.

   %n aceste situa'ii institu'iile sociale trebuie să intervină şi să ia parte în spri(inireafamiliei,la creşterea şi educarea copiilor, numai că acest spri(in nu poate fi reali&at

  decât cu o colaborare eficientă cu institu'iile şcolare.

    sisten'a -ocială este pe cale de a dobândi teren în omânia1;deoarece

  obiectivul "eneral al sisten'ei -ociale este de a promova şi de a reface o interac'iune

  reciprocă benefică între indivi&i şi societate, în vederea ridicării calită'ii vie'ii sociale, atât

  la nivel individual cât şi la nivel de "rup şi comunitar. /ediul social, fi&ic şi

  or"ani&a'ional este cel care oferă oportunită'i şi resurse pentru reali&area aspira'iilor 

  indivi&ilor iar asistentul social intervine pentru satisfacerea nevoilor omeneşti.

  0rebuie să se facă sim'ită sisten'a -ocială dacă nu vrem să trăim într1o

  societate sfâşiată de tulburări sociale ale căror cau&e sunt le"ate de probleme cum ar 

  fi 2sărăcia, disperarea, familiile cu probleme, care sunt în curs de de&or"ani&are şi copiii

  care cresc pe stră&i.1 /aria ot) -&amos34&i ,dina 5erec&3i, Introducere în asisten'a socială ,6lu(1Napoca 7888. 

  "

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  6/107

    e"lementările (uridice 'in seama de situa'ia specială a copilului care este

  determinată de vulnerabilitatea şi nevoia de ocrotire a copilului lipsit de spri(in.e"imul

  le"al al minorită'ii avea ca fundament concep'ia potrivii căreia copiii trebuie „supuşi9

  protec'iei exercitate de repre&entan'ii lor le"ali,iar în dreptul privat, această protec'ie a

  fost re"lementată, în principal, sub două aspecte principale2 incapacitatea minorului şiocrotirea părintească.

    6opilul trebuie să se bucure de o protec'ie specială, care să permită

  "arantarea interesului său superior si art. :; din 6onstitu'ia omâniei dispune2 „copiii şi

  tinerii se bucură de un re"im special de protec'ie şi de asisten'ă în reali&area drepturilor 

  lor9.

    !e"ea nr. 7crotirea minorului2 , educarea şi pre"ătirea sa psi)o1fi&ică pentru a se încadra

  firesc într1o societate şi de a respecta normele morale şi de convie'uire socială, precum

  şi ordinea de drept constituie o preocupare importantă a tot mai multe or"anisme şi

  1?mese @lorian,+rotectia drepturilor copilului,ed. II,?ditura 6.A.5ec3,5ucuresti 788

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  7/107

  or"ani&a'ii de stat non"uvernamentale. +ornind de la realitatea % că unii părin'i care au

  "rave probleme cu băutura, cu violen'a ori altele, sau datorită unor "rave probleme cu

  educa'ia nu îşi îndeplinesc îndatoririle de părin'i, ba mai mult, îşi ne"li(ea&ă copiii, îi

  privea&ă de necesită'i elementare, iar uneori îi c)inuiesc în diferite moduri, "uvernul a

  emis >rdonan'a de Ur"en'ă nr.7; care aduce un element nou, important2 copilul aflat îndificultate se bucura de protec'ie şi de asisten'ă din partea colectivită'ilor locale din care

  face parte.

  +rotec'ia specială se aplică doar anumitor cate"orii de minori care sunt lipsi'i de

  ocrotire părintească.

    6ate"oriile de minori1  care beneficia&ă de protec'ie specială sunt enumera'i în

  cuprinsul art.F; din !e"ea nr.7

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  8/107

  CAPITOLUL II Tutela minorului

  2.1. Consideraţii enerale !ri"ind ocrotirea minorului !rin tutelă

    0utela poate fi definită, ca fiind ansamblul normelor (uridice care

  re"lementea&ă ocrotirea unui minor lipsit de ocrotire părintească prin intermediul unei

  persoane numite tutore şi care1şi exercită atribu'iile sub suprave")erea autorită'ii

  tutelare1.

    0utela minorului este o institu'ie (uridică prin care se asi"ură, de către

  persoana numită tutore, protec'ia persoanei şi a patrimoniului copilului care este,

  temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părin'ilor săi sau care, în vederea prote(ării

  intereselor sale, nu poate fi lăsat în "ri(ă acestora.

    Institu'ia tutelei până la apari'ia le"ii nr.7

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  9/107

  constituie pentru a asi"ura copilului o protec'ie care seamănă cu cea care se reali&ea&ă

  de părin'i, astfel încât să se cree&e un climat familial adecvat formării şi de&voltării

  personalită'ii copilului. Eispo&i'iile art.:B alin.B din le"e arată că pot fi tutori persoanele

  fi&ice sau so'ul şi so'ia împreună care au domiciliul în omânia şi nu se află în vreunul

  dintre ca&urile de incompatibilitate prevă&ute de le"e.+otrivit art. BB< 6odul familiei nu poate fi tutore12

    a$ minorul sau cel pus sub interdic'ieH

    +$ cel decă&ut din drepturile părinteşti sau declarat incapabil de a fi tutoreH

    c$ cel căruia i s1a restrâns exerci'iul unor drepturi politice sau civile, fie în

  temeiul le"ii, fie prin )otărâre (udecătorească, precum şi cel cu rele purtăriH

    d$ cel lipsit, potrivit le"ii speciale, de dreptul de a ale"e şi de a fi ales deputatH

    e$ cel care, exercitând o altă tutelă, a fost îndepărtat din aceastaH

    3 $ cel care, din cau&a intereselor potrivnice cu minorul, nu ar putea îndeplini

  sarcina tutelei. 0utorele este evaluat de către Eirec'ia *enerală de sisten'ă -ocială şi

  +rotec'ia 6opilului de la domiciliul său cu privire la "aran'iile morale şi condi'iile

  materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în în"ri(ire art. :B

  alin. 7 din le"e$.

    +otrivit art. :8 alin. 7 din le"e,tutela se instituie de către instan'a

   (udecătorească în a cărei circumscrip'ie domicilia&ă sau a fost "ăsit copilul.+entru

  minorul lipsit de ocrotirea părintească tutela repre&intă un mi(loc de ocrotire,iar pentrututore ea constituie o sarcină le"ală, obli"atorie art. BBG alin. B 6odul familiei$, "ratuită

  art. B7B alin. B 6odul familiei$ şi personală.

   rt. B78 ne spune că cel numit tutore nu poate refu&a această sarcină.6u toate acestea,

  poate refu&a sarcina tutelei2numai în următoarele ca&uri care fac excep'ie2

    a$ cel care are vârsta de ;8 de ani împlini'iH

    +$ femeia însărcinată sau mama unui copil mai mic de G aniH

    c$ cel care creşte şi educă doi sau mai mul'i copiiH

    d$ cel care exercită o altă tutelă sau o curatelăH

    e$ cel care din cau&a bolii, a infirmită'ii, a felului îndeletnicirii, a depărtării

  domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate, nu ar 

  1 #iorel Ea")ie,Nora ndreea Ivan,Ereptul familiei,?d. -inte&e,*alati 788F,p.BC;.2 Noul 6od 6ivil,art.B78.

  &

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  10/107

  putea să îndeplinească această sarcină.Eacă vreuna dintre împre(urările arătate în

  pre&entul articol se iveşte în timpul tutelei, tutorele poate cere să fie înlocuit.

    +otrivit rt. B;C din noul 6od civil,alin.B în ca&ul refu&ului de a continua

  sarcina tutelei, în alte ca&uri decât cele prevă&ute la art. B78 alin. alin.7, tutorele poate fi

  sanc'ionat cu amendă civilă, în folosul statului, care nu poate depăşi valoarea unuisalariu minim pe economie. menda poate fi repetată de cel mult C ori, la interval de

  câte < &ile, după care se va numi un alt tutore.

    lin. 7 Ee asemenea, dacă tutorele, din culpa sa, îndeplineşte defectuos sarcina

  tutelei, va fi obli"at la plata unei amen&i civile, în folosul statului, care nu poate depăşi

  trei salarii medii pe economie.

    lin.C spune că amenda civilă se aplică de către instan'a de tutelă, prin înc)eiere

  executorie1.

    rt. B7B preci&ea&ă că tutela este o sarcină "ratuită,cu toate acestea, autoritatea

  tutelară, 'inând seama de munca depusă în administrarea averii şi de starea materială a

  minorului şi a tutorelui, va putea acorda acestuia din urmă o remunera'ie, care nu va

  depăşi B8J din veniturile bunurilor minorului. utoritatea tutelară, potrivit împre(urărilor,

  va putea modifica sau suprima aceasta remunera'ie2.

    2.2. Caractere #uridice $i enerale

    6aracterele (uridice%ale tutelei care se desprind din re"lementarea le"ală, se

  păstrea&ă din re"lementarea anterioară şi sunt următoarele2

    1 art.BB: din codul familiei spune că tutela se exercită exclusiv în interesul

  minoruluiH

    1 este o sarcină le"ală, în principiu obli"atorie. +ersoana numită tutore nu poate

  refu&a această sarcină art.BBG codul familiei$, decât în condi'iile le"ii.

   stfel, sarcina tutelei poate fi refu&ată în următoarele ca&uri2

    1 de persoana care are vârsta de ;8 de ani împlini'iH

    1 de femeia însărcinată, sau mama unui copil mai mic de G aniH

    1 de persoana care creşte şi educă 7 sau mai mul'i copiiH

  1 Noul Cod Civil'art.1#.2Codul (amiliei actuali)at 2*1* 'art.121. +arcel Rusu' ,rotec-ia uridic/ a minorului' Editura Rosetti' 0ucureti 2**".

  1*

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  11/107

    1 de cel care exercită o altă tutelă sau curatelăH

    1 de o persoană care, din cau&a bolii, a infirmită'ii, a felului îndeletnicirii, a

  depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului, sau din alte motive

   întemeiate, nu ar putea îndeplini această sarcină.

    Eacă vreuna din împre(urările arătate mai sus se iveşte în timpul tutelei,tutorele poate cere să fie înlocuit.0utela este o sarcină personală, ceea ce înseamnă că

  ea nu poate fi transmisă,nu poate fi exercitată de către un tutore prin repre&entant şi nu

  poate fi încredin'ată de către acesta, nici c)iar temporar, unei alte persoane. +otrivit

  art.B78 din 6odul familiei tutorele, care îşi exercită atribu'iile sale a cerut înlocuirea, este

  obli"at să1şi exercite atribu'iile până la re&olvarea cererii sale de înlocuire.0utela este o

  sarcină socială, de onoare, de încredere, deoarece creşterea copilului constituie o

  problemă prioritară şi exprimă "ri(a societă'ii fa'ă de minorii lipsi'i de ocrotire

  părintească.0utela este o sarcină "ratuită, potrivit art.B7B din 6odul familiei,cu toate

  acestea, autoritatea tutelară, 'ine seama de munca depusă în administrarea averii şi de

  starea materială a minorului şi a tutorelui,şi acordă acestuia o remunera'ie, care nu va

  depăşi B8J din veniturile bunurilor minorului.utoritatea tutelară, potrivit împre(urărilor,

  va putea modifica sau suprima această remunera'ie.0utela este instituită de către

  autoritatea tutelară şi se exercită sub controlul şi îndrumarea permanentă a acesteia.

    6aracterele "enerale ale tutelei1sunt următoarele2  a$ 0utela se exercită în interesul exclusiv al copilului. ceasta este o sarcină

  socială, de onoare, de încredere, deoarece tutorele, ca şi părin'ii, are datoria de a

  contribui efectiv la creşterea tinerei "enera'ii.Ee aceea, le"ea prevede incapacitatea

  pentru unele persoane de a fi tutore.

    +$ 0utela este o sarcină le"ală obli"atorie şi cel ce a fost numit tutore nu

  poate refu&a această încredere decât în ca&urile anume prevă&ute de le"e2

    1 cel care are vârsta de ;8 de ani împlini'iH

    1 femeia însărcinată sau mama unui copil mai mic de G aniH

    1 cel care creşte sau educă 7 sau mai mul'i copiiH

    1 cel care exercită o altă tutelă sau o curatelăH

  1  ?mese @lorian, op.cit., p.B781B7B.

  11

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  12/107

    1 cel care, din cau&a bolii, a infirmită'ii, a felului îndeletnicirii, a depărtării

  domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate, nu ar 

  putea să îndeplinească această sarcină.

  0utela este o sarcină în principiu obli"atorie, întrucât persoana desemnată a fi

  tutore nu are libertatea de a accepta sau de a refu&a numirea. 6um lesne se poateobserva, ultima dintre situa'ii este suficient de cuprin&ătoare pentru a "ă&dui cele mai

  variate scu&e. elevantă cau&ei de 9împiedicare9invocată de către cel interesat

  urmea&ă a fi stabilită de către instan'a învestită cu cererea de instituire a tutelei.Niciuna

  din împre(urările amintite nu sunt incompatibilită'i ale func'iei de tutore, persoana în

  cau&ă nu este obli"ată să refu&e tutela şi, cu atât mai pu'in, nu credem că instan'a ar 

  avea căderea să elimine din competi'ie, din proprie ini'iativă,o astfel de candidatură.+e

  de altă parte, dacă persoana vi&ată îşi manifestă nemul'umirea fa'ă de perspectiva unei

  asemenea sarcini de încredere, invocând motive mai mult sau mai putin apropiate de

  exi"en'ele art.BBG, ar fi oare la adăpost interesul superior al copilului dacă instan'a,

  respin"ând motivele de refu& invocate de către cel propus a fi tutore şi valori&ând

  caracterul obli"atoriu al tutelei îl numeşte totuşi pe acesta ca ocrotitor le"alK

  6alitatea asisten'ei va fi influen'ată de nivelul de disponibilitate a celui în cau&ă

   în a prelua sarcina asi"urării protec'iei unui copil.

  Unele din prevederile !e"ii nr.7

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  13/107

  răsplata poate fi facultativă, condi'ionată, plafonată în cuantum, reevaluabilă şi

  reconsiderabilă.

    d$0utela este o sarcină personală, ceea ce înseamnă că nu poate fi

  transmisă. Numai autoritatea tutelară este îndrituită să sc)imbe sau să înlocuiască pe

  tutore, în ca&urile şi în condi'iile stabilite de le"e. Eacă tutorele îşi încetea&ă activitatea,dar func'ionarea tutelei ar fi încă (ustificată, autoritatea tutelară este în drept să ia

  măsurile necesare pentru că ocrotirea minorului să fie totuşi asi"urată.

    0utela se exercită sub suprave")erea, îndrumarea şi controlul autorită'ii tutelare. %n

  acest sens, dele"a'ii autorită'ii tutelare au dreptul să vi&ite&e copiii la locuin'a lor şi să

  se informe&e pe orice cale despre felul în care sunt în"ri(i'i, crescu'i sau educa'i.

   

  2.%. Princi!iile tutelei

  0utela minorului este "uvernată de următoarele principii1<

    1.principiul "eneralită'ii tutelei,care exprimă ideea că tutela este instituita ori de

  câte ori este un minor lipsit de ocrotire părinteascăH

    2.principiul exercitării tutelei în interesul exclusiv al minorului,principiu exprimat

   în art.BB: din 6odul familiei 9tutela se exercită numai în interesul minorului9H

    %.principiul autonomiei patrimoniale dintre minor şi tutore.+otrivit art.B8; şi B7Fdin 6odul familiei părintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului şi nici copilul

  asupra bunurilor părintelui,în afară de dreptul la moştenire şi la între'inereH

    &.principiul controlului permanent asupra tutelei de către stat.%n conformitate cu

  art.BC; din 6odul familiei autoritatea tutelară va exercita un control efectiv şi continuu

  asupra modului în care tutorele îşi îndeplineşte atribu'iile cu privire la persoana şi

  bunurile minorului.%n virtutea dispo&i'iilor art.B8G alin.7 din 6odul familiei,dele"a'ii

  autorită'ii tutelare au dreptul să vi&ite&e copiii la locuin'a lor şi să se informe&e pe orice

  cale despre felul cum aceştia sunt în"ri(i'i,în ceea ce priveşte sănătatea şi de&voltarea

  lor fi&ică,educa'ia,învă'ătura şi pre"ătirea lor profesională.

   

  1 /arcel usu,op.cit.,p.BG7.

  1

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  14/107

    2.&.'esc(iderea $i e)ercitarea tutelei2

    0utela se desc)ide în ca&urile în care minorul era lipsit de ocrotire

  părintească şi anume când ambii părin'i erau mor'i,declara'i mor'i,declara'i

  dispăru'i,necunoscu'i,decă&u'i din drepturile părinteşti şi la desfacerea adop'iei uneori.  Numirea tutorelui se face de autoritatea tutelară c)iar dacă deci&ia numirii

  era a instan'ei.!a numire se 'inea seama de interesele minorului şi putea fi numită o

  rudă sau o persoană străină.Eacă pentru numirea tutorelui era nevoie de o perioadă de

  timp mai lun"ă,şi era necesară ocrotirea minorului,atunci până la numire se instituia

  curatela.rt.BB< şi BBG din 6odul familiei stabileau situa'iile când se putea refu&a tutela

  şi care erau incapacită'ile de a fi tutore.0utela se putea refu&a de femeia sau bărbatul în

  vârstă de peste ;8 de ani,de femeia însărcinată sau cu copil sub G ani,de cel ce educa

  mai mul'i de 7 copii,de cel ce exercita o altă curatela sau tutela,de cel bolnav,de cel ce

  se află la distan'ă mare de bun şi minor.Eacă acestea se iveau după tutelă se putea

  cere înlocuirea tutorelui2.

    ?ste de preci&at că în oricare din situa'iile de mai sus ,)otărârea

   (udecătorească prin care s1a dispus dispari'ia ,moartea sau decăderea din drepturile

  părinteşti,trebuie să fie definitivă şi irevocabilă,pentru a avea efecte (uridice.

  Instituirea tutelei se face de către instan'ă de (udecată%,care va fi sesi&ată de către2

    1persoanele apropiate minorului,precum şi administratorii şi locatarii casei în carelocuieşte minorulH

    1serviciul de stare civilă cu prile(ul desc)iderii unei moşteniriH

    1instantele (udecătoreşti,procuratura şi poli'ia,cu prile(ul pronun'ării,luării sau

  exercitării unor măsuri privative de libertateH

    1or"anele administra'iei de stat,or"ani&a'iile obşteşti,institu'iile de

  ocrotire,precum şi orice altă persoană.

    Eupă primirea acestei sesi&ări,instan'ă de (udecată va numi tutorelui,'inând

  seama de raportul de eveluare întocmit de Eirec'ia *enerală de sisten'ă -ocială şi

  2  /arcel usu,op.cit.,p.BG7.2 ?mese @lorian, op.cit., p.B781B7B. Eupă data de B ianuarie 788F potrivit art.:8 alin 7 din le"ea 7

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  15/107

  +rotec'ia 6opilului reali&at în urma cuvenitelor verificări pentru a identifica persoana

  potrivită să i se încredin'e&e sarcina tutelei.!a ale"erea acestei persoane se vor avea în

  vedere atât direc'iile art.BB< din 6odul familiei,dar şi cele prevă&ute de art.:B şi :7 din

  le"e care prevăd situa'iile când o persoană nu poate fi tutore,precum şi care sunt

  persoanele indicate de a fi tutore.  !a stabilirea tutorelui se va urmări ca persoană fi&ică sau so'ul şi so'ia

   împreună să aibă domiciliul în omânia şi să nu se afle în vreunul din ca&urile de

  incompatibilitate prevă&ute de le"e.ceste persoane,este de dorit să facă parte din

  familia extinsă a copiluluirudele acestuia până la "radul I# inclusiv1art.: lit.c din le"e$.

    Ee asemenea,potrivit art.:B din le"e,tutorele ales nu trebuie să se afle în

  vreunul din ca&urile de incompatibilitate prevă&ute de le"e.0otodată,trebuie 'inut seama

  şi de dispo&i'iile art.BBG din 6odul familiei care prevăd situa'iile când se poate refu&a

  tutela.

    +e lân"ă aceste considerente,Eirec'ia *enerală de sisten'ă -ocială şi

  +rotec'ia 6opilului va trebui să identifice acea persoană fa'ă de care există anumite

  sentimente de afec'iune din partea minorului,de apropierea domiciliilor,precum şi de

  opinia copilului.

    +ână la numirea tutorelui,autoritatea tutelară va putea dispune,în mod

  provi&oriu,luarea măsurilor ur"ente impuse de interesele minoruluide exemplu numirea

  unui curator$.  Numirea tutorelui se face prin )otărâre (udecătorească,de către instan'ă în a

  cărei circumscrip'ie teritorială domicilia&ă sau a fost "ăsit minorul,deci&ie ce se

  comunică în scris tutorelui şi se afişea&ă la sediul primăriei de la domicilul

  minorului,reali&ându1se astfel cerin'a publicită'ii numirii.Erepturile şi îndatoririle tutorelui

  iau naştere din momentul primirii comunicării privitoare la numirea sa.Eirec'ia trebuie să

  comunice tutorelui în scris sarcinile care îi revin în această calitate,iar la stabilirea

  acestor sarcini trebuie avute în vedere dispo&i'iile "enerale ale le"isla'iei privitoare la

  tutela minorului în "eneral,cât şi de situa'ia concretă,a fiecărui minor pus sub tutelă.

    %n practica (udiciară1,prin sentin'a civilă nr.B7G: din 8G.B8.788

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  16/107

  cererii,reclamanta a arătat că minorul s1a născut dintr1o rela'ie întămplătoare a

  mamei,având paternitatea necunoscută,iar mama copilului a decedat în *ermania.

  /inorul a fost crescut de la naştere de către mama sa şi bunica maternă,în "ri(a

  căreia a ramas când mama sa a decedat,aceasta şi1a exprimat în scris dorin'a de a fi

  tutore al minorului,iar aceasta îndeplineşte condi'iile le"ale pentru a fi numită tutore.%ndrept,cererea a fost întemeiată pe dispo&i'iile !e"ii nr 7

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  17/107

  • trimiterea unui dele"at care să verifice,la fa'a locului şi în pre&en'a

  tutorelui,situa'ia tuturor bunurilor minorului,întocmind un inventar care se supune spre

  aprobare autorită'ii tutelareH

  • stabilirea sumei anuale,care este necesară minorului pentru între'inerea

  sa şi administrarea bunurilor luiH•  încuviin'area actelor (uridice privitoare la bunurile minorului,care depăşesc

  dreptul de administrareHîncuviin'area se dă tutorelui,când minorul are sub B: ani,ori

  minorului când are peste această vârstăH

  •  încuviin'area ridicării sumelor depuse pe numele minorului la casele de

  păstrare,care întrec nevoile între'inerii lui şi ale administrării bunurilor sale,precum şi a

  titlurilor de valoare depuse la casele de păstrareH

  numirea unui curator ori de câte ori se ivesc interese contrare între tutoreşi minor,altele decât acelea care atra" excluderea ori îndepărtarea de la tutelăH

  •  încuviin'area dată minorului pentru sc)imbarea felului învă'ăturii ori a

  pre"ătirii profesionale sau de a avea o altă locuin'a decât aceea a tutoreluiH

  • acordarea tutorelui,prin apreciere,a unei remunera'iiH

  • exercitarea unui control efectiv şi continuu asupra activită'ii

  tutorelui,putând cere colaborarea or"anelor administra'iei de stat şi a institu'iilor de

  ocrotireH• primirea dărilor de seamă,anuale şi "enerale,verificarea "estiuniiH

  • dacă este ca&ul,îndepărtarea tutorelui de la tutelă,ori înlocuirea tutorelui

    2.-.Atri+uţiile autorităţii tutelare cu !ri"ire la ocrotirea !ărintească

   tribu'iile autorită'ii tutelare cu privire la ocrotirea părintească pot fi "rupate în

  felul următor2

  a= tribu'ii ca or"an de control şi îndrumare.

   utoritatea tutelară este obli"ată să exercite controlul asupra felului în care părin'ii îşi

  exercită drepturile şi îşi execută obli"a'iile cu privire la persoana şi bunurile minorului

  art. B8G alin. B din 6odul familiei$.6ontrolul se poate înfăptui din oficiu şi la plân"erea

  sau sesi&area oricărei persoane ori or"ani&a'ii care ar socoti că interven'ia autorită'ii

  tutelare este necesară.Eele"a'ii autorită'ii tutelare au dreptul să vi&ite&e pe copil la

  1$

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  18/107

  locuin'a sa şi să se informe&e, pe orice cale, despre felul în care acesta este crescut, iar 

  la nevoie ei vor da îndrumări pe care le consideră necesare art. B8G alin. 7 din 6odul

  familiei$H

    += tribu'ii ca or"an de deci&ie.

   utoritatea tutelară are dreptul să decidă în următoarele materii21 re&olvă neîn'ele"erile dintre părin'i cu privire la exerci'iul drepturilor şi

   îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, după ce ascultă pe aceştia art. din 6odul

  familiei$H

  1 poate da încuviin'are copilului care a împlinit vârsta de B: ani să1şi sc)imbe

  felul învă'ăturii sau pre"ătirii profesionale stabilite de părin'i sau tutore, ori să aibă

  locuin'a pe care o cere desăvârşirea învă'ăturii sau pre"ătirii profesionale art. B87

  6odul familiei$H

  1 încuviin'ea&ă părintelui decă&ut din drepturile părinteşti să păstre&e le"ături

  personale cu copilul, afară dacă, prin asemenea le"ături, creşterea, educarea,

   învă'ătura, sau pre"ătirea profesională a copilului ar fi în prime(die art. BBB$H

  1 verifică la fa'a locului toate bunurile minorului, întocmind potrivit dispo&i'iilor 

  6odului de procedură civilă, un inventar art. B7;$H

  1 stabileşte suma anuală necesară pentru între'inerea minorului şi administrarea

  bunurilor saleH această sumă poate fi modificată de autoritatea tutelară, potrivit cu

   împre(urările art. B7< alin. B şi 7$H1 încuviin'ea&ă ridicarea de către părin'i a sumelor de bani care întrec nevoile

  minorului şi ale administrării bunurilor sale, precum şi a )ârtiilor de valoare care sunt

  depuse, în numele minorului, la o casă de păstrare de stat art. BCB$H

  1 numeşte un curator în ca& de interese contrarii între părinte şi copil art. BC7

  6odul familiei$H

  1 verifică socotelile cu privire la veniturile minorului şi la c)eltuielile făcute cu

   între'inerea acestuia şi cu administrarea bunurilor sale, dând descărcare tutorelui dacă

  sunt re"ulat întocmite şi corespund realită'ii art. BCF$H

  1 )otărăşte, de acord cu serviciul sanitar competent şi 'inând seama de

   împre(urări, dacă cel pus sub interdic'ie urmea&ă să fie în"ri(it la locuin'a lui ori într1o

  institu'ie sanitară art. B: alin. 7$H

    c= tribu'ii ca or"an de sesi&are.

  1%

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  19/107

   %n ca&urile prevă&ute de le"e, autoritatea tutelară poate sesi&a instan'a (udecătorească

  pentru luarea unor măsuri cerute de interesul minorului.ctul prin care autoritatea

  tutelară îşi exercită atribu'iile de sesi&are nu este act administrativ, ci act de drept

  procesual civil.

   tribu'iile autorită'ii tutelare sunt următoarele21 cererea de modificare a măsurilor luate prin )otărârea de divor' cu privire la

  drepturile şi obli"a'iile personale şi patrimoniale dintre părin'ii divor'a'i şi copiii lor art.

  :: alin. B$H

  1 cererea pentru decăderea părintelui din drepturile părinteşti, în ca&ul în care

  sănătatea sau de&voltarea fi&ică a copilului este prime(duită prin felul de exercitare a

  drepturilor părinteşti, prin purtarea abu&ivă sau prin ne"li(en'a "ravă în îndeplinirea

   îndatoririlor de părinte ori dacă educarea, învă'ătura sau pre"ătirea profesională a

  copilului nu se fac în mod corespun&ător art. B8 alin. B$H

  1 cererea pentru punerea sub interdic'ie a copilului minor art. B:C$ ori pentru

  ridicarea interdic'iei art. BFB$H

    d= tribu'ii în ca&urile în care le"ea prevede ascultarea autorită'ii tutelare.

  !e"ea prevede ascultarea autorită'ii tutelare, de către instan'a (udecătorească, în

  procesele civile privind2

  1 încredin'area copilului minor în ca&ul căsătoriei putative, când se aplică, prin

  asemănare, dispo&i'iile le"ale din materia divor'ului cu privire la drepturile şi obli"a'iiledintre părin'i şi copii art. 7: alin. 7$H

  1 încredin'area copilului minor unuia dintre părin'i, unor rude sau altor persoane

  cu consim'ământul acestora sau unor institu'ii de ocrotire, în ca&ul divor'ului art. :7

  alin. B şi 7$H

  1 modificarea măsurilor privitoare la drepturile şi obli"a'iile personale şi

  patrimoniale dintre părin'ii divor'a'i şi copiii lor art. :: alin. 7$H

  1 încredin'area copilului din afara căsătoriei a cărui filia'ie a fost stabilită fa'ă de

  ambii părin'i, când se aplică, prin asemănare, dispo&i'iile le"ale din materia divor'ului

  art. ;F$H

  1 stabilirea locuin'ei copilului minor, în ca&ul în care părin'ii nu locuiesc împreună

  şi nu au a(uns la un acord cu privire la locuin'a copilului art. B88 alin. C$H

  2..Com!etenţa autorităţii tutelare

  1&

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  20/107

  6ompeten'a autorită'ii tutelare se stabileşte potrivit art.BF din 6odul

  familiei,făcându1se distinc'ie după situa'ia în care se "ăseşte minorul,sau persoana cu

  )andicap.

    Eacă ne aflăm în situa'ia instituirii interdic'iei în ce priveşte o persoană care nuare discernământ pentru a se în"ri(i de interesele sale,din cau&a aliena'iei mintale sau

  debilită'ii mintale,competen'a revine biroului de autoritate tutelară,din cadrul primăriei,de

  la domiciliul acelei persoane.utoritatea tutelară este competentă,fie de la domiciliul

  persoanei repre&entate,fie de la locul unde trebuie luate măsurile ur"ente,în ca&ul în

  care o persoană,deşi capabilă,din cau&a unei boli sau din alte motive nu poate,nici

  personal,nici prin repre&entan'i,să ia măsurile necesare în anumite situa'ii a căror 

  re&olvare nu suferă amânare 1.

    Eeci&iile autorită'ii tutelare pot fi atacate la autoritatea ierar)ic superioară,care

  potrivit le"ii,îşi exercită atribu'iile de îndrumare şi control,această autoritate are dreptul

  să cercete&e le"alitatea deci&iei emise,în exercitarea atribu'iilor de autoritate

  tutelară,prin exercitarea controlului ierar)ic,deci ,din oficiu.

    2./.Com!etenţa teritorială a autorităţii tutelare

    Eeterminarea competen'ei teritoriale a autorită'ii tutelare se face, potrivit art.BF din 6odul familiei, de re"ulă, după domiciliul minorului, inter&isului sau a persoanei

  ale cărei interese sunt apărate.

    %n ca&ul în care locuin'a copilului nu coincide cu domiciliul său, competen'a

  apar'ine autorită'ii tutelare de la locuin'a copilului,în măsura în care este vorba de

  controlul îndeplinirii îndatoririlor şi exercitării drepturilor părinteşti privitoare la persoana

  copilului ori de atribu'iile le"ate de aceste drepturi şi îndatoriri care revin celei de1a treia

  persoane şi autorită'ii tutelare de la domiciliul minorului, în măsura în care este vorba de

  atribu'ii le"ate de drepturile şi îndatoririle părinteşti privind bunurile copilului.

    2.0. 're!turile $i ,ndatoririle tutorelui

  1 /arcel usu,op.cit.,pa".BGB.

  2*

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  21/107

    !a fel ca şi con'inutul ocrotirii minorului prin părin'i,cel al ocrotirii prin tutelă

  este format dintr1o latură personală,alcătuită din drepturi şi obli"a'ii pe care tutorele le

  are cu privire la persoana minorului,şi o latură patrimonială compusă din drepturile si

  obli"a'iile pe care tutorele le exercită şi le îndeplineşte privitor la bunurile copilului.

    Erepturile şi obli"a'iile tutorelui sunt la fel cu cele ale părin'ilor şi se exercitădoar în interesul minorului şi cu privire la persoana lui.%n ceea ce priveşte bunurile

  minorului,tutorele îl repre&enta dacă avea vârsta de B: ani,iar pentru minorul cu vârsta

  cuprinsă între B: şi BG ani îi încuviin'ă actele 1.

    ?rau acte pe care tutorele le putea înc)eia sin"ur în numele minorului fără

   încuviin'are sau erau unele acte care se puteau înc)eia numai cu încuviin'area

  autorită'ii tutelare iar pe altele nu le putea înc)eia deloc.

    /inorul care împlinea vârsta de B: ani putea face unele acte de

  conservare,de administrare de unul sin"ur,dar actele de dispo&i'ie erau înc)eiate doar 

  cu autori&area autorită'ii tutelare şi a tutorelui,astfel erau anulabile.

   ctele pe care minorul le putea face sin"ur fără încuviin'are,erau2

    1acte de dreptul familieicăsătoria fetelor de B; ani,consim'ământul la adop'ie

  pentru minorul de B8 ani$H

    1acte de dreptul muncii,cum erau înc)eierea contractului de muncăH

    1acte de drept civil,minorul de B; ani putea să1şi facă testamentul pentru B=7

  din bunuri şi se puteau face acte de dobândire,bunuri şi obli"a'ii pe seama minorului.  %ntrucât sarcina tutorelui este deosebit de importantă şi poate avea urmări

  asupra de&voltării psi)ico1fi&ice şi sociale a persoanei ocrotite,le"iuitorul a instituit

  răspunderea tutorelui diferit,în func'ie de natură şi consecin'ele faptelor sale22

    a$răspunderea civilă a tutorelui poate fi patrimonială sau nepatrimonială.

  ăspunderea nepatrimonială specifică este îndepărtarea de la tutelă atunci când

  săvârşeşte un abu&,o ne"li(en'ă "ravă sau fapte care îl fac nevrednic de a fi tutore.

  ăspunderea patrimonială se întemeia&ă pe principiile răspunderii civile delictuale

  prevă&ute de art.G1 din 6odul civil.ceastă formă a răspunderii operea&ă c)iar şi

   în ca&ul în care autoritatea tutelară a dat descărcare de "estiune,întrucât tutorele

  trebuie să răspundă pentru pre(udiciile cau&ate minorului sau unor ter'i prin fapta sa.

  1 I.+.@ilipescu,0ratat de dreptul familiei,?d. ll 5ec3,ed. #,5ucureşti 7888.2 lexandru 5acaci,#iorica D6laudia Eumitrac)e,6odru'a Aa"eanu.op.cit.,p.C:1CF8.

  21

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  22/107

    +$răspunderea administrativă intervine,ca şi în ca&ul păr'ilor,în ca&ul săvârşirii

  unor contraven'ii.-anc'iunea aplicabilă este amenda sau înc)isoarea contraven'ională.

    c$răspunderea penală poate interveni atunci când faptele săvârşite sunt "rave şi

   întrunesc elemente constitutive ale unei infrac'iuni ca2rele tratamente aplicate

  minorului,punerea în prime(die a unei persoane în neputin'a de a se în"ri(i.

    2.0.1. 're!turile $i ,ndatoririle tutorelui !ri"ind !ersoana minorului

    %n doctrină 1 s1a exprimat opinia că drepturile şi obli"a'iile tutorelui cu privire la

  persoana minorului au acelaşi con'inut ca şi drepturile şi obli"a'iile părinteşti.?ste

  adevărat că tutela îndeplineşte func'iile ocrotirii părinteşti, dar aceasta nu înseamnă că

  drepturile şi obli"a'iile tutorelui privitoare la persoana minorului sunt identice cu cele ale

  părin'ilor fireşti, fiind doar asemănătoare cu acestea, întrucât în ca&ul instituirii tutelei nu

  are loc un transfer al drepturilor şi obli"a'iilor părinteşti către tutore aşa cum se întâmplă

   în ca&ul adop'iei.

  >crotirea persoanei minorului prin tutelă are un con'inut mai restrâns decât cel al

  ocrotirii părinteşti pe latură personală, în sensul că anumite drepturi şi obli"a'ii părinteşti

  privitoare la persoana minorului nu se re"ăsesc în ca&ul ocrotirii lui prin tutelă.

   %n anumite situa'ii unele dintre drepturile părinteşti privitoare la persoana

  minorului coexistă cu drepturile şi obli"a'iile tutorelui pe latură personală. %n acest sens,

  art. B7C 6odul familiei prevede că tutorele are obli"a'ia de a în"ri(i de minor art. B7C

  alin. B$ şi de a1l creşte, în"ri(ind de sănătatea şi de&voltarea lui fi&ică, de educarea,

   învă'ătura şi pre"ătirea profesională a acestuia potrivit cu însuşirile lui art. B7C alin. 7$.

   %n calitate de repre&entant le"al al copilului,tutorelui îi revine obli"a'ia re"lementată de

  art. :: alin. 7 din le"ea nr. 7

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  23/107

  această sumă în func'ie de împre(urări. 6)eltuielile necesare pentru între'inerea

  minorului se acoperă din veniturile acestuia, stabileşte art. B7< alin. 7 6odul familiei. %n

  continuare, acelaşi articol arată că în ca&ul în care veniturile minorului nu sunt

   îndestulătoare, autoritatea tutelară va dispune vân&area bunurilor minorului.

   Eacă minorul este lipsit de bunuri el va cere între'inere de la părin'i, sau, în lipsaacestora, de la persoanele obli"ate, potrivit le"ii, în ordinea imediat următoare la

   între'inerea acestuia. %n ca&ul în care părin'ii sau persoanele care au, potrivit le"ii,

  obli"a'ia de a între'ine copilul, nu pot asi"ura, din motive independente de voin'a lor,

  satisfacerea nevoilor minime de )rană, îmbrăcăminte şi educa'ie ale copilului, art. :F

  alin. 7 din !e"ea nr. 7

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  24/107

  fireşti sau, după ca&, tutorele copilului ai cărui părin'i fireşti sunt deceda'i, necunoscu'i,

  declara'i mor'i sau dispăru'i ori puşi sub interdic'ie, în condi'iile le"ii”.

   %n aceste ca&uri, le"iuitorul a stabilit în art. B7 alin. 7 din le"e că părin'ii păstrea&ă

  dreptul de a consim'i la adop'ia copilului, arătând totodată că este obli"atoriu

  consim'ământul repre&entantului le"al.ceasta înseamnă că,dacă ambii părin'i au fostdecă&u'i din drepturile părinteşti,sau ambilor li s1a aplicat pedeapsa inter&icerii

  drepturilor părinteşti şi a fost instituită tutela la adop'ie,trebuie să consimtă atât părin'ii

  fireşti cât şi tutorele1.

    >dată ce s1a solutionat cererea de desc)idere a procedurii adop'iei art. BF alin.

  B din le"e$,consim'ământul tutorelui la adop'ie se dă în fa'a instan'ei (udecătoreşti,

  numai după trecerea unui termen de ;8 de &ile de la data naşterii înscrisă în certificatul

  de naştere art. B; alin. B din le"e$. 0utorele trebuie să consimtă la adop'ie în mod liber,necondi'ionat şi numai după ce a fost informat în mod corespun&ător asupra

  consecin'elor adop'iei, în special asupra încetării le"ăturilor de rudenie ale copilului.

   %nainte de exprimarea consim'ământului de către tutore, Eirec'ia de +rotec'ie a 6opilului

   în a cărei ra&ă teritorială locuieşte acesta ,este obli"ată să asi"ure consilierea şi

  informarea sa şi să întocmească un raport în acest sens art. B: din le"e$.

    0utorele poate să revoce consim'ământul în termen de C8 de &ile de la data

  exprimării lui în condi'iile le"ii art. B; alin. 7 din le"e$.  Eacă tutorele refu&ă să işi dea acordul la adop'ie,atunci, în temeiul art. BC din

  le"e, instan'a poate trece peste acest refu&,dacă se dovedeşte, prin orice mi(loc de

  probă, că aceştia refu&ă în mod abu&iv să1şi dea consim'ământul la adop'ie şi instan'a

  aprecia&ă că adop'ia este în interesul superior al copilului, 'inând seama şi de opinia

  acestuia. %n ca&ul admiterii cererii de desc)idere a procedurii adop'iei interne în ba&a

  )otărârii (udecătoreşti,se va face men'iune despre constatarea existen'ei

  consim'ământului tutorelui sau după ca&, despre suplinirea consim'ământului încondi'iile art. BC din le"e art. 7C alin. 7B introdus prin >.U.*. nr. B87=788G$.

  Ein con'inutul laturii personale a ocrotirii minorului prin tutelă,nu face parte

  dreptul de a men'ine rela'ii personale cu copilul,şi nici dreptul de a ve")ea la creşterea,

  educarea, învă'ătura şi pre"ătirea lui profesională întrucât titularul lor este numai

  1  !e"ea.nr.7

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  25/107

  părintele căruia copilul nu i1a fost încredin'at.%n ca&ul în care minorul este pus sub

  tutelă,cele două drepturi privitoare la persoana minorului vor putea fi exercitate de către

  părin'i, dacă acest lucru nu contravine interesului superior al copilului.

   2.0.2.'re!turile $i o+liaţiile tutorelui !ri"ind +unurile minorului

    6ât privesc bunurile minorului,tutorele are aceleaşi obli"a'ii ca şi părin'ii fireşti

  ai acestuia. ceste obli"a'ii sunt re"lementate distinct în raport cu vârsta minorului.

   stfel, până la data la care minorul împlineşte vârsta de B: ani,art. B7: alin. B din 6odul

  familiei arată că tutorele are obli"a'ia de a administra bunurile minorului şi de a1l

  repre&enta în actele civile, iar după împlinirea acestei vârste alin. 7 al aceluiaşi articol

  stabileşte că minorul îşi exercită drepturile şi îşi execută obli"a'iile, însă numai cu

   încuviin'area prealabilă a tutorelui, spre a1l apăra împotriva abu&urilor din partea celor 

  de1al treilea.

  !a fel ca şi în ca&ul ocrotirii minorului prin părin'i, actele (uridice de "estiune a

  patrimoniului copilului se împart în trei cate"orii2

  • acte pe care tutorele le poate face sin"ur, în numele şi pe seama minorului, cum

  sunt actele de conservare a bunurilor minorului şi actele de administrare a patrimoniului

  acestuia, inclusiv cele de înstrăinare a unor bunuri supuse pieirii sau stricăciunii,precum şi a bunurilor de mică valoare devenite nefolositoare art. B7 alin. : 6odul

  familiei$H

  • acte pe care tutorele le poate înc)eia numai cu încuviin'area prealabilă a

  autorită'ii tutelare cum sunt actele de dispo&i'ie re"lementate de art. B7 alin. 7 6odul

  familiei2 înstrăinarea sau "a(area bunurilor minorului, renun'area la drepturile

  patrimoniale ale acestuia, precum şi orice alte acte care depăşesc dreptul de a

  administra. Ein această cate"orie fac parte şi ridicarea de la bancă a sumelor de bani

  care întrec nevoile între'inerii minorului şi ale administrării bunurilor sale, ori a )ârtiilor 

  de valoare depuse pe numele minorului art. BCB alin. B 6odul familiei$, precum şi plata

  crean'elor pe care le au fa'ă de minor tutorele, so'ul, o rudă în linie dreaptă, ori fra'ii şi

  surorile tutorelui art. B7; alin. 7 6odul familiei$H

  • acte inter&ise tutorelui cum sunt dona'iile făcute de tutore în numele minorului,

  "arantarea obli"a'iei altuia art. B7 alin. B 6odul familiei$, precum şi actele (uridice

  2"

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  26/107

   înc)eiate între tutore, so'ul, o rudă în linie dreaptă, ori fra'ii şi surorile tutorelui pe de o

  parte, şi minor, de alta art. B7G 6odul familiei$.

   ctele (uridice pe care tutorele le înc)eie fără să respecte prevederile referitoare la

  ocrotirea minorului sunt lovite de nulitate relativă art. B7 alin. C şi art. BCC din 6odul

  familiei$.6ând minorul împlineşte vârsta de B: ani poate să înc)eie acte (uridice cu încuviin'area prealabilă a tutorelui art. BCC alin. B şi art. B7: alin. 7 6odul familiei$.

  Eacă actul pe care minorul urmea&ă să îl înc)eie face parte dintre acelea pe care

  tutorele nu le poate înc)eia decât cu încuviin'area autorită'ii tutelare, va fi necesară şi

  prealabila încuviin'are a acesteia art. BCC alin. 7 6odul familiei$. Nici dacă are

   încuviin'area minorului nu poate să facă dona'ii şi nici să "arante&e obli"a'ia altuia art.

  BCC alin. C 6odul familiei$. ctele făcute cu încălcarea acestor re"uli sunt anulabile art.

  BCC alin. : 6odul familiei$ 1.

    dministrarea bunurilor minorului implică îndeplinirea de către tutore a

  obli"a'iilor ce îi revin la instituirea tutelei, pe parcursul acesteia şi la încetarea ei,

  respectiv2

  a$ întocmirea inventarului privind bunurile minorului art. B7; alin. B 6odul

  familiei$. Inventarul întocmit în pre&en'a dele"atului autorită'ii tutelare trebuie supus

  spre aprobare autorită'ii tutelare, un inventar neaprobat de către autoritatea tutelară

  fiind considerat că nu a fost întocmit.%ntocmirea inventarului bunurilor minorului are

  drept scop stabilirea exactă a patrimoniului acestuia pentru a se putea şti ce bunuri

  urmea&ă a fi administrate de către tutore precum şi starea în care acestea se "ăsesc.

   ceastă măsură este necesară deoarece, în ca&ul în care, în timpul "estionării

  bunurilor de către tutore, s1ar pricinui o pa"ubă în patrimoniul minorului din culpă

  tutorelui şi pentru care acesta trebuie să răspundă, pa"uba nu va putea fi constatată ori

  apreciată decât în func'ie de numărul bunurilor precum şi de starea în care se "ăseau la

  data când tutorele a început administrarea.

   %n ca&ul neîntocmirii inventarului, numărul bunurilor existente la data cândtutorele a început administrarea acestora va putea fi dovedit de către copil prin orice

  mi(loc de probă, urmând ca tutorele să răspundă pentru inte"ritatea patrimoniului

  minorului. %n ceea ce priveşte starea în care bunurile se "ăseau la data începerii

  administrării va opera pre&um'ia că ele se aflau la această dată în stare bună, copilul

  1  I.+.@ilipescu,op.cit.,p.;

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  27/107

  neavând astfel de făcut nici un fel de dovadă. %n sc)imb, dacă tutorele va pretinde că

  bunurile sau o parte a acestora erau de"radate va trebui să facă dovadă cu privire la

  starea reală a bunurilor în momentul începerii administrării1.

  Urmare a adoptării !e"ii nr.7G

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  28/107

  veniturile minorilor nu sunt îndestulătoare autoritatea tutelară va dispune vân&area

  bunurilor minorului.lin.C al art.B:G din Noul 6od 6ivil spune ca obiectele ce au valoare

  afectivă pentru familia minorului sau pentru minor nu pot fi vândute decât în mod

  excep'ional.

  -uma necesară administrării bunurilor minorului va putea fi modificată de cătreautoritatea tutelară după împre(urări. %n lipsa fixării sumei anuale de către autoritatea

  tutelară orice c)eltuieli făcute de către tutore pentru minor nu se vor putea acoperii din

  veniturile şi din bunurile minorului ci vor trebui suportate de către acesta.

  d$obli"a'ia de a depune unele sume de bani şi )ârtiile de valoare ale minorului la

  o bancă art. B: alin. B din Noul 6od 6ivil$. şa cum re&ultă din dispo&i'iile art.B:

  alin. B din Noul 6od 6ivil arată că tutorele are obli"a'ia de a depune sumele de bani pe

  numele minorului,care întrec nevoile administrării bunurilor acestuia şi )ârtiile devaloare la o bancă indicată de consiliul de familie,în termen de cel mult F &ile de la data

   încasării lor. %n alin.7 0utorele poate dispune de aceste sume şi instrumente financiare

  numai cu autori&area prealabilă a instan'ei de tutelă, cu excep'ia opera'iunilor prevă&ute

  la alin. C care spune că cu toate acestea, el nu va putea folosi, în niciun ca&, sumele

  de bani şi instrumentele financiare prevă&ute la alin. B pentru înc)eierea, pe numele

  minorului, a unor tran&ac'ii pe pia'a de capital, c)iar dacă ar fi ob'inut autori&area

  instan'ei de tutelă.

    %n alin. : 0utorele poate depune la o institu'ie bancară şi sumele necesare

   între'inerii, tot pe numele minorului. cestea se trec într1un cont separat şi pot fi ridicate

  de tutore, fără autori&area instan'ei de tutelă.+rin instituirea acestei obli"a'ii le"iuitorul a

  urmărit atât evitarea c)eltuirii sumelor de către tutore dacă ar fi păstrate de către acesta

  cât şi valorificarea acestor sume deoarece prin depunerea lor la o casă de păstrare de

  stat sumele respective produc dobân&i la care minorul este îndreptă'it.

   

  e$obli"a'ia de a pre&enta dări de seamă "enerale art. B;8 alin. B 6odul 6ivil. %ntermen de cel mult C8 de &ile de la data încetării tutelei, tutorele are obli"a'ia de a

  pre&enta autorită'ii tutelare o dare de seamă "enerală.

  Eupă predarea bunurilor, verificarea socotelilor şi aprobarea lor autoritatea

  tutelară va da tutorelui descărcare de "estiunea sa art. B:B alin. B 6odul familiei$. Nici

  această descărcare de "estiune nu constituie pentru tutore o descărcare definitivă,

  2%

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  29/107

  acesta fiind răspun&ător pentru pa"uba pricinuită din culpă sa art. B:B alin. 7 6odul

  familiei$.

  +entru situa'ia în care autoritatea tutelară a acordat descărcare de "estiune

  sarcina de a dovedi pa"uba împotriva conclu&iilor la care s1a oprit autoritatea tutelară

  va reveni reclamantului în ac'iunea de reparare.Eacă însă, darea de seamă "enerală nu a fost pre&entată, neob'inându1se deci

  descărcarea de "estiune, tutorele va trebui să facă dovadă că pa"uba nu a fost

  pricinuită.

   

  2.1. Răs!underea tutorelui

    %ntrucât sarcina tutelei este deosebit de importantă şi poate avea urmări

  asupra de&voltării psi)ico1fi&ice şi sociale a persoanei ocrotite, le"iuitorul a instituit

  răspunderea tutorelui diferit, func'ie de natura şi consecin'ele faptelor sale.

  a$ăspunderea civilă a tutorelui poate fi patrimonială sau nepatrimonială.

  ăspunderea nepatrimonială specifică este îndepărtarea de la tutelă atunci când

  savarşeşte un abu&, o ne"li(en'ă "ravă sau fapte care îl fac nevrednic de a fi tutore art.

  BCG alin. 7$ 6odul familiei $.

  ăspunderea patrimonială se întemeia&ă pe principiile răspunderii civile

  delictuale prevă&ute de art. G1 6od civil. ceasta formă a răspunderii operea&ăc)iar şi în ca&ul în care autoritatea tutelară a dat descărcare de "estiune, întrucât

  tutorele trebuie să răspundă pentru pre(udiciile cau&ate minorului sau unor ter'i prin

  fapta sa.1

    +$ ăspunderea administrativă intervine, ca şi în ca&ul părin'ilor, în ca&ul

  săvârşirii unor contraven'ii. -anc'iunea aplicabila este amenda sau înc)isoarea

  contraven'ionala.

   c$ ăspunderea penală poate interveni atunci când faptele săvârşite sunt "rave

  şi întrunesc elemente constitutive ale unei infrac'iuni ca2 rele tratamente aplicate

  minorului, punerea în prime(die a unei persoane în neputin'a de a se în"ri(i etc.

   

  2.11. ncetarea tutelei $i a 3uncţiei tutorelui1 lexandru 5acaci,#iorica D6laudia Eumitrac)e,6odru'a Aa"eanu.op.cit.,p.C:.

  2&

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  30/107

    %ncetarea func'iei tutorelui nu este identică cu încetarea tutelei.Ee fapt durata

  tutelei nu coincide întotdeauna cu durata îndeplinirii calită'ii de tutore.

    @unc'ia de tutore poate înceta în următoarele situa'ii 12

  1. decesul tutorelui sau decesul so'ilor tutori,dat fiind caracterul personal alobli"a'iilor ce revin tutoreluiH

  2.  îndepărtarea de la tutelă,ceea ce presupune că,pe parcursul exercitării

  tutelei,se iveşte oricare din cau&ele de incapacitate prevă&ute de art.BB< din 6odul

  familiei,sau că tutorele a săvârşit un abu&,o ne"li(en'ă "ravă,fapte care îl fac nevrednic

  ori nu şi1a îndeplinit mul'umitor sarcinaH

  %.  înlocuirea tutorelui la cererea sa dacă,după instituirea tutelei a apărut una

  din situa'iile prevă&ute de art.BBG din 6odul familieiH

  &. numirea unui alt tutore în ca&ul în care minorul este pus sub interdic'ie.

  Eacă la încetarea func'iei tutorelui nu încetea&ă însăşi tutela,autoritatea tutelară va

  numi pentru minor un curator.

  0utela încetea&ă în momentul în care au dispărut cau&ele care au condus la

  instituirea ei.ceste situa'ii pot fi2

    1. minorul a(un"e la ma(oratH

    2. minoră cu vârsta de peste B; ani se căsătoreşte,dobândind capacitate de

  exerci'iu deplinăH  % .minorul moare sau este declarat (udecătoreşte mortH

    &. părin'ii necunoscu'i au fost identifica'iH

    *. părin'ii declara'i (udecătoreşte dispăru'i ori mor'i,au apărutH

    -. părin'ii decă&u'i din drepturile părinteşti au beneficiat de ridicarea interdic'iei

  redandu1li1se exerci'iul drepturilorH

    . părin'ii puşi sub interdic'ie au ob'inut o )otărâre (udecătorească definitivă şi

  irevocabilă de ridicarea interdic'ieiH

    /. minorul şi1a stabilit filia'ia fa'ă de unul dintre părin'i,ori a fost adoptat.

  !a încetarea tutelei,tutorele este dator că în termen de cel mult C8 de &ile să pre&inte

  autorită'ii tutelare o dâre de seamă "enerală.ceastă obli"a'ie există şi în situa'ia

  1 /arcel usu,op.cit.,pa".B:1BF.

  *

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  31/107

   îndepărtării de la tutelă.5unurile care au fost în administrarea tutorelui vor fi

  predate,după ca&,fostului minor,moştenitorilor acestuia sau noului tutore.

   

  2.12. Tutela minorului inter4is 

  +otrivit art.B:7 din 6odul familiei cel care nu are discernământ pentru a se

   în"ri(i de interesele sale din cau&a aliena'iei mintale,ori debilita'ii mintale,va fi pus sub

  interdic'ie.+ot fi puşi sub interdic'ie şi minorii cu capacitate de exerci'iu restrânsă.

    +ersoanele care pot solicita instan'ei de (udecată punerea sub interdic'ie a unui

  minor sunt cele enumerate la art.BBF din 6odul familiei şi anume2persoanele apropiate

  minorului,precum şi administratorii şi locatarii casei în care locuieşte minorulHserviciul de

  stare civilă,biroul notarial,instan'ele (udecătoreşti,procuratura şi poli'ia,or"anele

  administra'iei obşteşti,institu'iile de ocrotire precum şi orice altă persoană.

  Interdic'ia se pronun'ă de către instan'ă (udecătorească cu participarea obli"atorie a

  procurorului,iar efectele )otărârii se produc după ce )otărârea a rămas definitivă.

    >po&abilitatea interdic'iei este prevă&ută în art. B;. alin B din Noul 6od 6ivil

  unde interdic'ia îşi produce efectele de la data când )otărârea (udecătorească a rămas

  definitivă iar la alin 7 spune că cu toate acestea, lipsa de capacitate a celui inter&is nu

  poate  fi opusă unei ter'e persoane decât de la data îndeplinirii formalită'ilor de

  publicitate prevă&ute de 6odul de procedură civilă, afară numai dacă cel de1al treilea acunoscut punerea sub interdic'ie pe altă cale 1.

  Aotărârea de punere sub interdic'ie va fi comunicată, în condi'iile le"ii, instan'ei

  de tutelă, care va desemna, de îndată, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub

  interdic'ie (udecătorească. Eispo&i'iile art. BB:1B78 se aplică în mod corespun&ător.

  Urmare a adoptării !e"ii nr.7G

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  32/107

    Eupă ce a rămas difinitiva )otărârea se va comunica fără întâr&iere instan'ei

  locului unde actul de naştere al celui pus sub interdic'ie a fost înre"istrat spre a fi

  transcris în re"istrul anume destinat.

    Aotărârea (udecătorească devine opo&abila ter'ilor de la data transcrierii

  )otărârii cu excep'ia faptului când s1a luat cunostiinta de ea pe orice altă cale.  +otrivit art.B:F din 6odul familiei,instan'ă de (udecata va comunica )otărârea

  autorită'ii tutelare care va sesi&a Eirec'ia,pentru a formula cerere către instan'ă de a

  desemna un tutore.e"ulile privitoare la tutelă minorului care nu a împlinit vârsta de B:

  ani se aplică şi în ca&ul tutelei celui pus sub interdic'ie în măsura în care le"ea nu

  dispune altfel.

    +e durata instituirii tutelei,tutorele este dator să în"ri(ească de cel pus sub

  interdic'ie spre a1i "răbi vindecarea şi a1i îmbunătă'i condi'iile de via'ă,scop în care se

  va apela la veniturile şi bunurile celui pus sub interdic'ie.

    Eacă la momentul punerii sub interdic'ie minorul se află sub tutela,instan'ă de

   (udecata va )otărî dacă fostul tutore al minorului păstrea&ă sarcina tutelei sau va numi

  un nou tutore.

   %ncetarea tutelei în ca&ul minorului inter&is se face în situa'iile prevă&ute de art.B

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  33/107

  avi&ul consiliului de familie şi cu autori&area instan'ei de tutelă, fără însă să se poată da

  scutire de raport1.

   

  CAPITOLUL III Curatela minorului

    %.1.Noţiune2

   

  6uratela minorului este re"lementată prin art.BF71BF< din 6odul familiei şi

  este un mi(loc de ocrotire cu caracter temporar şi subsidiar.6uratela este instituită de

  autoritatea tutelară atunci când există contrarietate de interese între minor şi

  repre&entantul le"al,ori ocrotitorul le"al exemplu, la parta(ul succesoral$ 6. fam. şi art.

  1 art. B

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  34/107

  7:, alin. ; din !e"ea 7

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  35/107

    1dacă, din cau&a bolii sau alte motive, o persoană, deşi capabilă, nu poate, nici

  personal, nici prin repre&entant, să ia măsurile necesare în ca&uri în a căror re&olvare

  nu suferă amânareH

    1dacă, din cau&a bolii sau alte motive, părintele sau tutorele este împiedicat să

   îndeplinească un anumit act în numele persoaneiH1dacă o persoană a dispărut fără a avea ştiri despre ea şi nu a lăsat un

  mandatar "eneral.

   %n ca&ul în care au încetat cau&ele care au provocat instituirea curatelei, aceasta

  va fi ridicată de autoritatea tutelară la cererea curatorului, a celui repre&entat, a

  oricăruia dintre persoanele prevă&ute de art.BBF 6odul familiei ori din oficiu.

    %.%.Ca4urile de instituire a curatelei

    6uratela minorului se instituie 12

  • +otrivit art.BC7 din 6odul familiei,curatela se instituie ori de cate ori se ivesc între

  tutore şi minor interese contrare,care nu sunt dintre cele care trebuie să ducă la

   înlocuirea tutorelui,situa'ie în care autoritatea tutelară va numi un curator.6u alte

  cuvinte,ori de câte ori există contrarietate de interese între copil şi părin'ii săi sau între

  copil şi tutore,se va institui curatela copilului respectiv.Ee exemplu când la o moştenire

  copilul minor vine în concurs cu unul sau ambii părinti este obli"atoriu numirea unui

  curator care va asista şi repre&enta pe minor.6uratorul va repre&enta minorul atât în

  cadrul procedurii succesorale notariale cât şi la instan'a de (udecată,în situa'ia în care

  acea cau&ă succesorală a fost dedusă (udecă'ii.Ee asemenea în ca&ul ieşirii din

  indivi&iune,dacă pări'ii sau unul dintre ei sunt coindivi&ari cu minorul.Eacă în fiecare din

  situa'iile pre&entate mai sus este vorba de mai mul'i minori,care au între ei interese

  contrare,atunci se va numi câte un curator pentru fiecare dintre aceştia.

  • când ocrotitorul le"al,părinte sau tutore este vremelnic împiedicat să1şi

   îndeplinească îndatoririleH

  1 lexandru 5acaci,#iorica D6laudia Eumitrac)e,6odru'a Aa"eanu.op.cit.,p.CF8.

  "

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  36/107

  • când,pentru numirea sau înlocuirea tutorelui minorului,este nevoie de o perioadă

  mai îndelun"atăH

  • până la solu'ionarea cererii de punere sub interdic'ie a minorului.

    ?xercitarea curatelei se face aplicându1se prin asemănare re"ulile pre&entate la

  tutelă minorului.6uratorul are dreptul să ceară înlocuirea sa,dar numai după împlinirea

  unui termen de C ani socotit de la data numirii.

    !a încetarea cau&elor care au le"itimat curatela, autoritatea tutelară, din oficiu

  sau la cererea curatorului, a celui ocrotit şi a oricărei alte persoane, care potrivit art. BBF

  6.fam. are obli"a'ia sesi&ării autorită'ii tutelare cu privire la necesitatea instituirii tutelei

  dispo&i'ia se aplică şi în materia curatelei$ va dispune ridicarea curatelei art. BF<

  6.fam.$.

   

  %.&. 'is!o4iţia de curatelă

    Eeci&ia de numire a unui curator se emite la cererea repre&entantului le"al sau a

  ocrotitorului le"al al celui interesat, prevă&ut în art. BBF din 6odul @amiliei, precum şi din

  oficiu. !a cererea de numire a unui curator trebuie să fie anexate documente care să

   (ustifice solicitarea respectivă, şi anume 12

  • acte de identitate copie a certificatului de naştere pentru minorul lipsit decapacitatea de exerci'iu şi copie a căr'ii de identitate pentru minorul cu capacitate de

  exerci'iu restrânsă, sau persoana fi&ică care urmea&ă să fie repre&entată$H

  • pentru persoana fi&ică repre&entată este necesar actul medical care să ateste starea

  de sănătate, precum şi cel care să ateste dacă are sau nu discernământ. Eacă numirea

  curatorului se solicita din alte motive,de exemplu, plecarea îndelun"ată de la domiciliu,

  fără a lăsa un mandatar "eneral sau curatela dispărutului , atunci se solicită acte care

  să dovedească această situa'ieH

  • copie a actelor de identitate ale repre&entantului le"al sau ale ocrotitorului le"al

  carte de identitate, )otărâre (udecătorească de divor' sau stabilire de domiciliu$H

  • copie a actelor de identitate ale curatorului certificat de naştere, carte de identitate$H

   în func'ie de actul de dispo&i'ie solicitat, sunt necesare copii ale documentelor. Ee1 iarul +ra)ova,/arti, B7 ianuarie 78B8.

  #

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  37/107

  exemplu, pentru acceptarea succesiunii este nevoie de o copie a actului de deces al

  defunctului,

  • pentru cumpărarea unui imobil este nevoie de o copie a actului de proprietate sau

  antecontract de vân&are1cumpărare, pentru acceptarea testamentară este nevoie de o

  copie a testamentului, iar pentru vân&are trebuie să se demonstre&e că aceasta se faceprin bună învoială, iar actul va repre&enta un folos neîndoielnic pentru minor. %n practica

  administrativă, pentru protec'ia bunurilor minorului, vân&area unui imobil este

   încuviin'ată numai dacă minorul mai de'ine o altă proprietate sau i se ac)i&i'ionea&ă din

  banii ob'inu'i în urma vân&ării. 0oate sumele ob'inute se depun pe libret 6.?.6., având

  titular minorul şi nu sunt restituite decât cu avi&ul autorită'ii tutelare. %n ca&ul cesionarii

  păr'ilor sociale din cadrul unei societă'i, se va indica persoanei numite curator cum să

  administre&e sumele de bani ob'inute.6uratela poate fi solicitată şi de către o institu'ie, în spe'ă instan'ă de (udecată sau

  executorul (udecătoresc, +arc)etul de pe lân"ă Instan'ă de Ludecată şi notarul public,

  prin adresa de numire a unui curator. 0ermenul de solu'ionare pentru curatela este de

  cel mult C8 de &ile în ca&ul în care este solicitată de o persoană fi&ică, iar în situa'ia

  solicitării de către o institu'ie, deci&ia de curatelă este înaintată la termenul indicat.

    %.*. As!ecte !ri"ind instituţia curatelei

  Institu'ia curatelei este consacrată în 6apitolul III,art.BF71BF

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  38/107

  c. dacă din cau&a bolii sau din alte motive, părintele său tutorele este împiedicat să

   îndeplinească un anumit act în numele persoanei ce repre&intă sau al cărui acte le

   încuviin'ea&ăH

  d. dacă o persoană fiind obli"ată să lipsească vreme îndelun"ată de la domiciliu, nu a

  lăsat un mandatar "eneralHe. dacă o persoană a dispărut fără a se avea ştiri despre ea şi nu a lăsat un mandatar 

  "eneralH

  Eorim să arătam şi în acelaşi timp să subliniem faptul că potrivit art. BF: curatela se

  poate institui la cererea celui care urmea&ă a fi repre&entat, care este capabil adică are

  capacitate de exerci'iu deplină. 6ererea potrivit prevederilor le"ale mai poate fi făcută şi

  de so'ul celui care urmea&ă a fi repre&entat, a rudelor acestuia, sau a tutorelui în ca&ul

  prevă&ut de art. BF7 lit.c, respectiv cu consim'ământul acestuia.

  ?xcep'ie de la cele arătate mai sus sunt acele situa'ii prevă&ute de le"e în care

  autoritatea tutelară poate institui curatela din oficiu.

    %n continuare ne referim la prevederile art. BF7 lit.c şi arătam că potrivit celor 

  stipulate de le"e părintele sau tutorele repre&entantul le"al al minorului$ poate să

  solicite autorită'ii administra'iei publice numirea unui curator în ca&ul în care acesta din

  motive obiective este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele minorului pe

  care1l repre&intă.

    %n consecin'ă,în aceste situa'ii,nu poate fi numit curator al minorului părintele,cum în unele ca&uri primarii numesc prin dispo&i'ie drept curator pe seama minorilor pe

  repre&entantul le"al al acestora. ceste dispo&i'ii sunt vădit nele"ale, deci nici într1un

  ca& repre&entantul le"al nu poate fi în acelaşi timp şi curator al minorului. 6uratorul este

  numit tocmai să 'ină loc repre&entantului le"al al minorului.

  /ăsura numirii curatorului pentru minor este o măsura vremelnică, motiv pentru

  care curatorul nu poate fi numit pentru o perioadă îndelun"ată, cum ar fi de exemplu

  perioada când s1a ivit necesitatea instituirii curatelei minorul are B8 ani$ şi până la

   împlinirea vârstei de BG ani.

   %n situa'iile prevă&ute în art. BBC ,se poate numi un curator pe seama minorului

  lipsit de un repre&entant le"al, pe perioada până când se instituie tutela potrivit

  prevederilor !e"ii 7

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  39/107

  persoană este ma(oră dar nu are discernământ, pe perioada când instan'a de (udecata

  va pronun'a interdic'ia.

   %n situa'iile în care minorul a împlinit vârsta de B: ani, acesta dobândeşte

  capacitate de exerci'iu restrânsă, exercitându1şi sin"ur drepturile şi execută tot astfel

  obli"a'iile, însă cu încuviin'area prealabilă a părin'ilor sau a tutorelui. Eacă minorul deB; ani înc)eie acte (uridice de drept patrimonial în toate ca&urile trebuie solicitat şi

   încuviin'area autoritarii tutelare.

  eferindu1ne la situa'ia în care minorul dobândeşte capacitate de exerci'iu

  restrânsă arătam că acesta poate să semne&e actele care nu sunt acte de dispo&i'ie în

  spe'ă actele pentru ridicarea indemni&a'iei de naştere prevă&ut în art. 7F din !e"ea

  :B;=788B.

  6u privire la prevederile art. BC7 din 6odul familiei în care se stipulea&ă că 9 ori

  de câte ori se ivesc intre tutore repre&entantul le"al$ şi minor interese contrarii, care nu

  sunt dintre cele care trebuie să ducă la înlocuirea tutorelui, autoritatea tutelară va numi

  un curator”, arătăm că trebuie avut în vedere că în aceste situa'ii c)iar dacă cererea

  este făcută de repre&entantul le"al al minorului sau de notarul public, primarul nu poate

  numi ca şi curator pe părintele sau tutorele minorului.

   

  %.-.Numirea curatorului

    +ersoana care poate fi numită curator este specificată în art. BG8 din Noul 6od6ivil.

    +oate fi numit curator orice persoană fi&ică având deplină capacitate de exerci'iu

  şi care este în măsură să îndeplinească această sarcină.1

   

  Urmare a adoptării !e"ii nr.7G

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  40/107

    Instituirea curatelei este atributul autorită'ii tutelare.ceasta re&ultă din

  prevederile art.BF7 alin.B din 6odul familiei potrivit cărora29în afară de alte ca&uri

  prevă&ute de le"e,autoritatea tutelară va putea institui curatela...9.

    !a art.BF: alin. B din 6odul familiei,se prevede că autoritatea tutelară poate

  institui curatela, fie la cerere fie din oficiu.

  +e perioada instituirii curatelei,curatorul repre&intă minorul care nu a împlinit B: ani şi

  respectiv,după această vârstă asistă şi încuviin'ea&ă actele acestuia până la a(un"erea

  la ma(orat.

    %..ncetarea curatelei

    6uratela ia sfârşit dacă au încetat cau&ele care au determinat instituirea ei,si

  mai ia sfârşit odată cu încetarea incapacită'ii ori a restrân"erii capacită'ii de

  exerci'iu.%ncetarea calită'ii de curator se produce după împlinirea a cel pu'in C ani de la

  numire iar curatela încetea&ă prin ridicarea ei de către autoritatea tutelară ca urmare a

   încetării cau&elor care au le"itimato.

    idicarea curatelei se face din oficiu sau la cerere.+otrivit art.BF< din 6odul

  familiei,cererea de ridicare a curatelei poate fi promovată de către curator,minor,precum

  şi de către oricare din persoanele şi or"anele care,potrivit art.BBF din 6odul familiei pot

  sesi&a autoritatea tutelară asupra necesită'ii instituirii curatelei într1un ca& dat.

  6ompeten'a de a decide anularea de instituire a curatelei,ca act administrativ,apar'ine

  instan'elor (udecătoreşti,iar nu autorită'ii tutelare.

   

  %./.Atri+uţii !ri"ind curatela minorului

  /en'ionăm următoarele 12

  • instituirea curatelei în condi'iile le"iiart.BC7,BF7,BFC din 6odul familiei$H

  •  în anumite ca&uri şi condi'ii dă instruc'iuni curatoruluiart.BFF din 6odul familiei$H

  •  încuviin'area unor acte ce urmea&ă a fi săvârşite cu privire la bunurile persoanei

  aflate sub curatelăH

  1  I.+.@ilipescu,op.cit.,pa".;G8.

  !*

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  41/107

  • exercitarea controlului asupra felului în care îşi îndeplineşte atribu'iileH

  •  înlocuirea curatorului ori ridicarea curateleiart,BF< din 6odul familiei$.

   

  Ca!itolul I6 Ocrotirea minorului ,n ca4uri s!eciale

    &.1.Noţiuni introducti"e

    %n trecut,ocrotirea minorilor afla'i în dificultate s1a reali&at prin !e"ea nr. C=Brdonan'a de Ur"en'ă nr.7;=B< privind protec'ia copilului

  aflat în dificultate publicată în /onitorul >ficial nr.B78 din B7 iunie B

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  42/107

  +otrivit art.B din ordonan'ă,copilul se afla în dificultate dacă de&voltarea,securitatea sau

  inte"ritatea sa fi&ică sau morală erau periclitate.

  +rin copil se în'ele"ea persoana care nu a împlinit vârsta de BG ani şi nu avea

  capacitate de exerci'iu deplină.

  6opilul aflat în dificultate se bucura de protec'ie şi de asistentă, în reali&area deplină şi în exercitarea corespun&ătoare a drepturile sale în condi'iile ordonan'ei de ur"en'ă,iar 

  responsabilitatea revenea colectivită'ilor locale din care făcea parte copilul. %n cadrul

  6onsiliului Lude'ean func'iona comisia pentru protec'ia copilului şi serviciul speciali&at

  pentru protec'ia copilului,acestea erau servicii de specialitate prin care se coordona

   întrea"a activitate din (ude' în materia protec'iei copilului.

  /ăsurile privind protec'ia copilului aflat în dificultate pe care comisia le putea stabili

  erau următoarele12

  •  încredin'area copilului unei familii sau a unei persoaneH

  •  încredin'area copilului serviciului public speciali&at pentru protec'ia copilului

  sau a unui or"an speciali&atH

  •  încredin'area copilului în vederea adop'ieiH

  • plasamentul copilului la o familie sau la o altă persoanăH

  • plasamentul copilului la serviciul public speciali&at pentru protec'ia copilului

  său la un or"anism privat autori&atH

  • plasamentul copilului în re"im de ur"en'ă.

  +otrivit art.77 din ordonan'ă,încredin'area sau plasamentul copilului în una din

  formele prevă&ute în acel act normativ putea să dure&e cel mult,până la dobândirea

  capacită'ii depline de exerci'iu de către acesta.

  Eacă copilul vroia,putea rămâne în centre de plasament sau la familia ori la

  persoana la care a fost încredin'at sau dat în plasament familial şi după dobândirea

  capacită'ii de exerci'iu,dacă îşi continua studiile,dar fără a depăşi vârsta de 7F de ani.

    &.2.Orani4area $i 3uncţionarea comisiei !entru !rotecţia co!ilului $i a

  ser"iciului !u+lic s!eciali4at !entru !rotecţia co!ilului

  1 /arcel usu,op.cit.,p.BG1B.

  !2

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  43/107

    6omisia era înfiin'ată prin )otărâre a 6onsiliului Lude'ean şi se compunea din BB

  membri, era le"al constituită dacă erau pre&en'i ma(oritatea membrilor iar ,)otărârile

  comisiei se luau cu ma(oritate de voturi a membrilor ce o alcătuiau.6omisia solu'iona

  cau&a în cel mult BF &ile de la sesi&are şi )otărârea era executorie si se comunica

  tuturor păr'ilor,părin'ilor persoanei,familiei sau or"anului speciali&at,copilului care a împlinit vârsta de B8 ani,direc'iei muncii,serviciului speciali&at pentru protec'ia copilului

  şi or"anelor financiare.

  Aotărârea putea fi atacată în condi'iile le"ii contenciosului administrativ,iar

  nerespectarea )otărârilor comisiei constituia contraven'ii dacă nu era infrac'iune şi se

  sanc'iona cu amendă1.

    &.%.Protecţia co!ilului a3lat ,n di3icultate ,n !re4ent

  Eomeniul sistemului na'ional de protec'ia a copilului aflat în dificultate a suportat

  modificări de substan'ă ca urmare a evolu'iilor societă'ii romaneşti după

  decembrieBG,si era necesar ca sa fie reformulate şi reorientate principiile privind

  călău&irea acestei activită'i,pornindu1se în primul rând de la particularită'ile societă'ii

  romaneşti cu ecou în cadru le"islativ.2

  ?volu'ia cadrului le"islativ de&văluie o preocupare permanentă din partea

  autorită'ilor române,'inând seama şi de su"estiile or"anismelor interna'ionale despecialitate,pentru a "ăsi solu'ii menite să prevină amplificarea fenomenului copiilor 

  institu'ionali&a'i,abandona'i.

  !a ba&a acestor preocupări le"islative au stat doi indicatori şi anume2fenomenul

  alarmant al copiilor în dificultate după anul BG,precum şi interesul interna'ional sporit

  pentru acest se"ment de popula'ie.

  > cerin'ă esen'ială în reali&are politicii statului nostru în acest domeniu este aceea a

  unei le"isla'ii unitare,înc)e"ate,pornită din perspectiva abordării inte"rate a fenomenului

   în discu'ie,corelată cu crearea unor institu'ii speciali&ate în acest sens.

   %n lumina acestei idei a fost creată utoritatea Na'ională pentru +rotec'ia

  6opilului şi dop'ie.

  1 /arcel usu,op.cit.,p.B.2 Ibidem.

  !

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  44/107

   %n perioada B81788C au fost elaborate şi promul"ate un număr de 78 de

  le"i,începând cu !e"ea BB=B8 pentru încuviin'area înfierii,un număr de C8 de A.*,

  >.U.*. precum şi alte ordine ale miniştrilor.?ste de remarcat că deşi s1au elaborat le"i

  de reorientare a politicii de protec'ie a copilului,începând cu le"ea nr.BB=B8 şi !e"ea

  nr.:ficial nr.7f. nr.78F din 7 iunie BG şi modificată şi completată prin >.U.*. nr.B7C din G oct.788B,>.U.*. nr.7F din BG.8:.788C şi !e"ea nr.C7F din G iulie 788C.!e"ea nr.7

 • 8/17/2019 Licenta Tutela Minorului- Brasov-dp

  45/107

  2. copilul a fost declarat abandonat prin )otărâre (udecătorească care a rămas

  definitivă şi irevocabilăH

  %. instan'ă de (udecată nu a )otărât încredin'area copilului unei persoane sau

  familii,deşi trebuia să o facă.

  e&ultă că de&voltarea fi&ică sau intelectuală a copilului poate fi influen'ată decisiv dinmotive independente de voin'a păr'ilor,dar şi de motive care 'in de indiferentă acestora

  fa'ă de copil "enerată de ne"li(en'ă fără "ravitate sau dat


Recommended