+ All Categories
Home > Documents > licenta sisteme comparate

licenta sisteme comparate

Date post: 26-Jun-2015
Category:
Upload: idana
View: 2,158 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
268
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ-NAPOCA Lucrare de licenţă Poziţionarea raportărilor financiare în contextul actual al reglementărilor contabile internaţionale Coordonator ştiinţific Prof.univ.dr Dumitru Matiş 1
Transcript
Page 1: licenta sisteme comparate

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE

SI GESTIUNEA AFACERILOR

CLUJ-NAPOCA

Lucrare de licenţă

Poziţionarea raportărilor financiare în contextul

actual al reglementărilor contabile internaţionale

Coordonator ştiinţific

Prof.univ.dr Dumitru Matiş

2008

1

Page 2: licenta sisteme comparate

CUPRINS

Introducere......................................................................................................................2

Metodologia cercetării...................................................................................................7

Capitolul 1............................................................................................... 14

Situaţiile financiare anuale – oglinda mersului activităţii întreprinderii..............15

1.1 Referiri istorice privind situaţiile financiare..................................................15

1.2 Piaţa informaţiei contabile.............................................................................16

1.3 Definirea , rolul şi funcţiile situaţiilor financiare...........................................19

1.4 Politici de manipulare a informaţiilor prezentate în situaţiile financiare.......24

1.5 Situaţii financiare previzionate – o modalitate de a “anticipa” viitorul.........32

1.6 Caracteristici calitative ale informatiilor furnizate prin intermerdiul situaţiilor

financiare.......................................................................................................................45

Capitolul 2................................................................................................49

Abordare comparativă a reglementărilor contabile internaţionale.......................49

2.1. Situaţiile financiare prin prisma referenţialului contabil intarnaţional...........49

2.2. Prevederile directivelor europene asupra situaţiilor financiare......................57

2.3. Paralelă între sistemul contabil continental şi cel anglo-saxon......................62

2.4. Evoluţia reglementărilor naţionale în context istoric.....................................84

Capitolul 3................................................................................................97

Competiţia referenţialelor contabile internaţionale în corelaţie cu procesul de

armonizare contabilă..................................................................................................97

3.1. Referenţialele contabile IAS/IFRS şi US GAAP intre

dihotomie şi convergenţă..............................................................................................97

3.2. Stadiul actual şi rezultatele procesului de convergenţă între IAS/IFRS şi US

GAAP...........................................................................................................................103

3.3. Prezent şi viitor în procesul de amortizare contabilă internaţională..............109

2

Page 3: licenta sisteme comparate

Capitolul 4...............................................................................................117

Întocmirea situaţiilor financiare anuale – studiu de caz........................................117

4.1. Scurtă prezentare a entităţii analizate............................................................117

4.2. Bilanţul entităţii.............................................................................................120

4.2.1. Teorii si perspective privind bilanţul...................................................120

4.2.2. Poziţia financiară a entităţii studiate....................................................124

4.3. Contul de profit şi pierdere al entităţii............................................................134

4.3.1.Utilitatea contului de profit si pierdere pentru previziune în contextul

decizional.....................................................................................................................134

4.3.2. Performanţa financiară a entităţii studiate...........................................137

4.4. Situaţia modificărilor capitalurilor proprii....................................................137

4.4.1. Propunere de model privind situaţia performanţelor globale..............137

4.4.2. Situaţia modificărilor capitalurilor proprii la

SC Electro System SRL...............................................................................................140

4.5. Situaţia fluxurilor de numerar........................................................................140

4.5.1. De la performanţa reflectată prin contul de profit şi pierdere la

performanţa reflectată prin situaţia fluxurilor de trezorerie.........................................140

4.5.2. Situaţia fluxurilor de numerar la SC Electro System SRL.................142

4.6. Note explicative şi politici contabile...............................................................142

4.6.1. Note explicative şi politici contabile – convergenţe şi

Complementaritate.......................................................................................................142

4.6.2. Principii , politici şi metode contabile aplicate de

entitatea analizată.........................................................................................................145

4.7. Analiza poziţiei şi performanţelor entităţii analizate.....................................154

Concluzii......................................................................................................................162

Bibliografie..................................................................................................................165

3

Page 4: licenta sisteme comparate

Lista Abrevierilor:

CECAR – Corpul Exoerţilor contabili si al Contabililor Autorizaţi din România

IAS – International Accounting Standards

CPP – Contul de profit si pierdere

OG – Ordonanţă de Guvern

IFAC- International Federation of Accounting

OMFP – Ordinul Ministerului Finanţelor Publice

CEE – Comunitatea Economică Europeană

CG – Cadrul General

CAEM – Clasificările activităţii din economia naţională

FASB – Financial Acoounting Standards Board

IFRS – International Financial Reporting Standards

US GAAP – US General Accepted Accounting Principles

FASB- Financial Acconting Standards Board

UE – Uniunea Europeană

CAmax – Cifră de afaceri maxim posibilă

CA t – Cifra de afaceri realizată în perioada t

Guct – Grad de utilizare a capacităţii de producţie pe periaoda t

A ct – Active curente in momentul t

A ct +1 – Active curente estimate pentru momentul t+1

K – coeficientul de coreţie

Pc max – Pasive curente maxim admisibile

Lc – Lichiditate curentă

Ac – active curente

4

Page 5: licenta sisteme comparate

Lista de tabele şi grafice

Tabelul 1 – Modelul prezentat de Howard şi Sharp....................................................../9

Tabelul 2 – Active imobilizate..................................................................................../127

Tabelul 3 – Amortizare cumulată................................................................................/128

Tabelul 4 – Valoare netă contabilă............................................................................../130

Tabelul 5 - Stocuri....................................................................................................../130

Tabelul 6 – Creanţe...................................................................................................../133

Tabelul 7 - Disponibilităţi........................................................................................../134

Tabelul 8 – Capitaluri proprii....................................................................................../134

Tabelul 9 – Provizioane.............................................................................................../135

Tabelul 10 –Viteza de rotaţie a activului...................................................................../156

Tabelul 11 – Lichiditate generală................................................................................/156

Tabelul 12 – Lichiditate rapidă.................................................................................../157

Tabelul 13 – Rentabilitate financiară........................................................................../157

Tabelul 14 – Marja profitului....................................................................................../157

Tabelul 15 – Solvabilitatea patrimonială...................................................................../158

Tabelul 16 – Fond de rulment...................................................................................../158

Tabelul 17 – Indicatori .............................................................................................../158

Figura 1 – Situaţii financiare......................................................................................../51

Figura 2 – Patul lui Procust contabil............................................................................/64

5

Page 6: licenta sisteme comparate

INTRODUCERE

Contabilitatea este principala sursă de informaţii la nivelul întreprinderii şi reprezintă

activitatea specializată în măsurarea , evaluarea , cunoaşterea , gestiunea şi controlul

activelor , datoriilor şi capitalurilor proprii , precum şi a rezultatelor obţinute din

activitatea desfăşurată. Ea trebuie sa înregistreze toate operaţiunile economice şi

fluxurile pe care acestea le generează.

Sistemul contabil românesc a cunoscut în ultimii ani o reformă radicală. Preocupările

pentru perfecţionarea şi dezvoltarea contabilităţii româneşti continuă.

Mutaţiile produse în plan naţional şi internaţional impun armonizarea contabilităţii

româneţti cu normele contabile internaţionale. În prezent , contabilitatea românească

este armonizată cu Directivele Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele

Internaţionale de Contabilitate.

Am ales şi tratat cu plăcere această temă în dorinţa de a aduce un plus de cunoştinţe în

acest domeniu. Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei,

necesitând o laborioasă muncă de cercetare şi documentare, de coroborare şi asamblare

a informaţiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării ei.

Prima parte a lucrării se circumscrie cercetării de tip normativ privind raportarea

financiară.Aspectele teoretice desprinse din bibliografia studiată şi practica

documentară asigură punctul de plecare în munca de cercetare privind întomirea şi

prezentarea situaţiilor financiare dezvoltată în diferite referenţiale dar vazută şi prin

prisma tendinţei actuale de înscriere în procesul de convergenţă a standardelor de

raportare financiară la nivel global şi corespondenta acestei tendinţe în practica de

contabilitate a întreprinderilor din diverse arii geografice.

6

Page 7: licenta sisteme comparate

Partea a doua a lucrării are in vedere elaborarea studiului de caz realizat la SC

Electro System SRL , unde am pus în evidenţă interpretarea rezultatelor analizei

realizate pe baza bilanţului pe anii 2006 , respectiv 2007.

În prezenta lucrare sunt surprinse principalele aspecte care vizează modalităţile de

evaluare ale întreprinderii pe baza diagnosticului financiar-contabil, care oferă baza

de date şi informaţii absolut necesare acestei activităţi complexe şi laborioase.

În capitolul 5 al lucrării sunt prezentate concluziile şi propunerile reieşite pe baza

studiului de caz realizat în lucrare. Judecata din prisma utilităţii , această lucrare se

recomandă ca o analiză , plină de reflecţii care rezolvă o problematică bogată ,

relevatoare de sensuri şi dezinvoltă prin ceea e propune.

Conceptele şi definiţiile utilizate aspiră către acea înţelegere a teoriei în măsură să

ordoneze logic-cauzal , ansamblu de cunoştinţe studiate şi prelucrate din sursele de

documentare folosite.

În final , sper ca această lucrare a atins toate punctele cerute, şi apreciez orice

sugestie din partea comisiei, carora le voi rămâne recunoscătoare.

7

Page 8: licenta sisteme comparate

METODOLOGIA CERCETĂRII

Cercetarea este definită ca o căutare printr-un proces metodic destinată îmbunătăţirii

atât a cunoştinţelor proprii, cât şi ale altor persoane prin descoperirea unor fapte şi

viziuni non-triviale. Condiţia necesară pentru a atinge succesul în cercetare este

adăugarea de noi cunoştinţe în domeniul cercetat.

Munca de cercetare presupune conştientizarea a patru elemente ale cercetării:

câmpul de cercetare;

scopul cercetării;

modalitatea de realizare a cercetării;

natura cercetării.

Câmpul de cercetare este cel care dă orientare activităţii de cercetare şi este generat prin

identificarea unor interese similare ale cercetătorilor. Deşi pot fi identificate domenii de

cercetare, precum ştiinţele sociale, ştiinţele economice, ştiinţele umane sau ingineria,

există şi domenii caracterizate printr-o mixtură de idei şi interese.

Aceasta este tendinţa care caracterizează din ce în ce mai mult cercetarea în prezent.

Scopurile cercetării se circumscriu unor elemente, precum:

documentarea asupra rezultatelor cercetărilor anterioare, care reprezintă tipul

cel mai întâlnit de cercetare;

descrierea anumitor situaţii sau probleme, care reprezintă pasul cel mai uşor în

munca de cercetare;

construirea unor modele noi destinate implementării în practică, regăsită în

general în domenii precum ştiinţele fizice sau ingineria;

formularea unor explicaţii privitoare la fenomenele cercetate, care reprezintă

scopul cel mai înalt al unei cercetări profesionale şi care se poate concretiza în

formularea unor principii, a unor ipoteze verificabile sau a unor modele privind

elementele cercetate.

8

Page 9: licenta sisteme comparate

Modalităţile de realizare a cercetării sunt foarte diverse, cele mai utilizate fiind:

experimentele din laboratoare, experimentele din practică, studiile de caz (utilizate

îndeosebi în ştiinţele sociale şi care constau în formularea unor comentarii şi concluzii

ca urmare a observării activităţii unei organizaţii) şi monitorizarea (metodă prin care se

formulează o serie de concluzii utilizând atitudinile şi opiniile unui eşantion al

populaţiei cercetate).

Natura cercetării se reflectă prin modul în care munca de cercetare îşi manifestă

contribuţia la adăugarea valorii ştiinţifice. In lucrarea citată anterior sunt identificate

următoarele tipuri de cercetare: teorie pură, testarea teoriilor existente, descrierea

stadiului în care se află conceptul/procesul/ obiectul cercetat şi oferirea de soluţii

specifice concrete.

Procesul de cercetare este descris sugestiv de autorii K. Howard şi J. A. Sharp într-un

model în şapte etape:

identificarea ariei de studiu;

selectarea temei de cercetare;

alegerea modalităţii de cercetare;

formularea planului;

colectarea datelor şi informaţiilor;

analiza şi interpretarea datelor;

expunerea rezultatelor.

Identificarea ariei de studiu şi selectarea temei de cercetare sunt primele etape în

realizarea unui studiu. Acestea pornesc de la identificarea temei incluse în domeniul

supus cercetării şi găsirea argumentelor convingătoare atât pentru cercetător, cât şi

pentru cei din jur, care să ateste că tema este de noutate şi are capacitatea de a genera

valoare adăugată domeniului. Ca urmare, în realizarea alegerii trebuie să ne bazăm pe

creativitate dar şi pe o căutare sistematică în literatură care să ne permită delimitarea

cunoştinţelor existente şi să contureze îmbogăţirile ce pot fi aduse.

Sursele care oferă idei de cercetare sunt compuse din: teze şi dizertaţii, articole din

jurnale academice sau profesionale, rapoarte, cărţi sau rezumate ale cărţilor,

9

Page 10: licenta sisteme comparate

comunicarea cu experţi din domeniu, conversaţii cu potenţiali utilizatori ai rezultatelor

cercetării, opinii ale colegilor, media. Astfel de căutări ne permit să creionăm

obiectivele proiectului de cercetare.

Înainte de a ne stabili obiectivul cercetării şi de a demara munca propriu-zisă este

necesar să cunoaştem tipurile de organizare a unui proiect de cercetare. Expunem

modelul prezentat de Howard şi Sharp în lucrarea citată anterior.

Ţinta cercetării Forma (metodologia)

de cercetare

Obiectivul supus

cercetării

Descriere/del imitare

Explicaţie

Măsurare

Clasificare

Dezvoltarea

uneivariabile/unui

concept

Dezvoltarea unei

tehnici

Predicţie

Analiza unei politici

Dezvoltarea teoriei

Analiză istorică

Studiu de caz

Testarea unor ipoteze

Analiză comparativă

Modele conceptuale

Modele matematice

Domeniu/activitate

Profesie/grup de

interese

O serie de organizaţii

O singură organizaţie

O serie de

departamente.

Un singur departament

O serie de proiecte

Un singur proiect

Tabelul 1: Modelul prezentat de Howard şi Sharp

Diversele combinaţii ale celor trei factori care definesc atributele organizării cercetării

generează o analiză morfologică capabilă să conducă la un mare număr de alternative în

abordarea procesului de cercetare.

Pentru ca o cercetare să fie considerată fezabilă trebuie avute în vedere disponibilitatea

şi accesul la date şi informaţii, oportunitatea de a urma o anumită formă de cercetare,

10

Page 11: licenta sisteme comparate

timpul necesar realizării cercetării, abilităţile tehnice necesare, susţinerea financiară şi,

nu în ultimul rând. riscul implicat.

Un alt element important în proiectarea unei cercetări este stabilirea ariei de cunoaştere

în cadrul domeniului ales şi pentru tema aleasă. In mare parte, aria de cunoaştere se

circumscrie activităţii proprii desfăşurate în domeniul respectiv, studiilor altor

cercetători şi concluziilor la care aceştia au ajuns şi reflectă oportunitatea de a dezvolta,

de a contrazice sau de a confirma opiniile existente.

Dezvoltarea unui proiect de cercetare implică o propunere iniţială care să conţină un

rezumat, ipoteze sau obiective ale cercetării, stadiul cunoaşterii, valorizarea rezultatelor,

programul activităţii şi detalii ale capitolelor. Detalierea acestor propuneri într-o teză de

cercetare se reflectă printr-un conţinut structurat, după cum urmează:

partea introductivă în care se descriu: domeniul ales pentru cercetare, tema.

importanţa acesteia, stadiul cercetării, abordări existente ale temei, limitele si

contribuţiile cercetării;

descriere a realizărilor din trecut dezvoltată în două sau mai multe capitole şi

care reprezintă o parte semnificativă a tezei, deoarece asigură un cadru pentru

cercetare şi justifică originalitatea muncii de cercetare;

descriere a metodologiei de cercetare bazată pe un model de simulare, tehnici de

colectare a datelor, tehnici de măsurare, experimente, metode istorice de analiză;

ilustrarea rezultatelor cercetării şi analiza lor;

rezumat şi concluzii cu orientare pe rezultatele obţinute şi pe contribuţia proprie

în obţinerea rezultatelor şi sugestii pentru cercetări ulterioare.

O mare parte a muncii de cercetare este îndreptată către documentarea bazată în special

pe literatură, pe lucrările publicate. Printre sursele de documentare putem enumera:

articole publicate în diverse reviste, lucrări comunicate la conferinţe, rapoarte, publicaţii

guvernamentale, standarde, cataloage, monografii, cărţi, abstracte ale unor articole,

indexuri ale diverselor publicaţii, manuale, ghiduri, bibliografii pe domeniu sau

generale, enciclopedii şi, nu în ultimul rând, informaţii publicate pe internet.

Documentarea şi colectarea datelor pot fi realizate şi prin măsurători în laborator, care

oferă un control important asupra informaţiilor ce urmează a fi analizate şi utilizate în

cercetare, prin observări în practică, date din arhive, chestionare sau interviuri.

11

Page 12: licenta sisteme comparate

O altă parte a cercetării se reflectă în analiza datelor obţinute ca urmare a documentării.

Ca tehnici de analiză a datelor amintim:

descrierea, care implică un set de activităţi esenţiale în prima fază a dezvoltării

în orice domeniu. Această tehnică vizează atât formularea de concepte care să

ajute la delimitarea factorilor şi evaluărilor relevante pentru tema cercetată, cât şi

realizarea de clasificări bazate pe conceptele formulate. In realizarea descrierilor

se pot utiliza analiza factorială (engl. factor analysis), bazată pe delimitarea dife-

renţelor dintre aserţiunile/elementele studiate, analiza stratificată (engl. cluster

analysis), bazată pe compararea obiectelor cercetate pentru a stabili similitudini

şi apoi pe gruparea lor în ordinea descrescătoare a asemănărilor, sau analiza

discriminantă (engl. discriminant analysis) prin care se ia în considerare un

număr de obiecte deja clasificate pentru care se stabilesc o serie de variabile în

funcţie de evoluţia cărora se pot realiza previziuni;

construirea unor scale de tipul intervalelor sau al ratelor destinate măsurării

evoluţiei sau relevanţei uneia sau mai multor variabile;

generarea unor relaţii empirice prin identificarea similitudinilor şi relaţiilor

dintre informaţii, bazată pe o abordare cantitativă careutilizează coeficienţi de

corelaţie destinaţi măsurării dependenţei între variabilele în funcţie de care

aserţiunile se pot modifica şi influenţei modificării unei variabile asupra

celorlalte variabile. Studiile empirice formulează legi sau teorii sub forma unor

funcţii de forma f(xp x2, xj dependente de variabile între care există anumite

relaţii care descriu comportamentul elementelor proiectate prin funcţia/atunci

când se modifică variabilele-stimuli xp

explicaţia cauzală şi predicţia, bazate pe metode precum modelul experimental,

modelul de regresie sau analiza variantelor posibile, prin care relaţiile cauzale

identificate prin studiile empirice, între variabilele care generează modificări ale

fenomenelor cercetate pot fi explicate şi pot sta la baza previziunilor privind

evoluţia lor.

În domeniul contabilităţii, cercetarea nu este un studiu monolitic îndreptat către un scop

unic, bine conturat, ci este multifaţetat în termeni de încredere, metodologie şi impact

Paul Miller, clasifică cercetarea contabilă în trei categorii:

cercetarea fundamentală (de bază) este reflectată prin problematizări ale

limitelor cunoaşterii în domeniu, urmărindu-se stabilirea principiilor generale

12

Page 13: licenta sisteme comparate

care să ofere explicaţii, care însă nu se conturează neapărat prin concretizare

practică. O astfel de cercetare se circumscrie teoriei contabile inductive, bazată

de metode ştiinţifice. Aceasta vizează descoperirea unei noi probleme sau

dezvoltarea unei noi abordări teoretice pentru o problemă deja cercetată.

Utilitatea unei astfel de cercetări, deşi nu constă în identificarea unei probleme

cu scopul soluţionării, se reflectă în contribuţia la dezvoltarea viitoare a

cercetării, în asigurarea premiselor pentru cercetare în viitor;

cercetarea aplicată este destinată consolidării unui segment al cunoştinţelor

existente şi al abordării practice şi se circumscrie teoriei contabile deductive prin

care se doreşte realizarea unui ghid care să ofere soluţii practice la problemele

identificate. Astfel, ea vizeazăproiecţia cunoştinţelor teoretice în realitatea unei

întreprinderi. Obiectivul unei astfel de cercetări este perfecţionarea instrumenta-

rului contabil;

cercetarea utilizabilă se caracterizează prin aceea că nu presupune extinderea

sau testarea propriu-zisă a cunoştinţelor, ci utilizarea primelor două tipuri de

cercetare în practică. O astfel de cercetare, însă, nu poate duce la progres.

Bernard Colasse identifică o categorie de cercetare normativă care reuneşte cercetarea

fundamentală şi pe cea aplicativă şi se concretizează în elaborarea de norme care să ţină

cont de restricţiile sociale, economice, politice şi care să realizeze o legătură directă

între teoria şi practica de contabilitate. O astfel de teorie contabilă normativă îmbină

opinia subiectivă cu logica deductivă şi cu metodele inductive.

Rămânând în acest context, considerăm necesar să evidenţiem direcţiile de cercetare din

istoria contabilităţii. Este vorba despre cercetarea de tip normativ, la care am făcut

referire anterior, cercetarea de tip pozitiv şi cercetarea de tip constructiv.

Cercetarea normativă în contabilitate reflectă cu precădere procesul de normalizare

contabilă, concretizându-se în enunţarea şi verificarea unor ipoteze contabile care, în

momentul actual, se pot reprezenta în teoria normalizării printr-un Plan contabil general

(normalizare reglementată) şi în teoria normalizării printr-un Cadru contabil conceptual

(normalizare profesională). Deşi pare o cercetare ce poate fi utilizată doar în studierea

istorică a ariilor de interes, subscriem la ideea regăsită în lucrarea autoarei D. A. Calu,

13

Page 14: licenta sisteme comparate

că cercetarea normativă este utilizabilă şi pentru a detecta conceptele şi tratamentele

contabile pe cale de dispariţie sau pentru a influenţa normalizarea contabilă viitoare prin

luarea de decizii cu privire la menţinerea, redefinirea sau renunţarea la un principiu

contabil, un tratament contabil sau o noţiune utilizată în contabilitate.

Cercetarea pozitivă în contabilitate implică un proces de cunoaştere circular în care

enunţurile contabile exprimate la nivel teoretic sunt acceptate doar prin reflectarea şi

demonstrarea lor practică. Deşi pare a avea o utilitate mai mare decât cercetarea

normativă, acceptarea cercetării pozitive este mai redusă datorită subiectivismului care

caracterizează demonstraţiile bazate, în general, pe comportamentul uman şi pe un

număr limitat şi departe de a fi exhaustiv, de variabile care pot influenţa ipoteza ce se

vrea a fi validată experimental.

Cercetarea constructivă în contabilitate se reflectă prin formularea unor ipoteze sau

păreri proprii şi validarea lor prin demonstraţii interpretative, utilizând atât validări

ştiinţifice, cât şi experimentale.

CAPITOLUL 1

SITUAŢII FINANCIARE ANUALE – OGLINDA MERSULUI ACTIVITĂŢII

ÎNTREPRINDERII

14

Page 15: licenta sisteme comparate

1.1 REFERIRI ISTORICE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE

Înca din străfundurile istoriei oamenii aveau nevoie să cunoască date asupra

activităţiilor desfăşurate, pentru a putea evalua trecutul şi pentru a-şi adapta deciziile

asupra orizontului prospectiv. Astfel in perioada antică se intocmeau rudimentare

"documente"justificative pe suporturi care azi stârnesc zâmbetul contemporanilor,

ingeniozitatea acestora fiind de netagăduit: scobituri in tăbliţe de argilă cruda apoi

arsă, noduri pe funii, desene rupestre. Civilizaţii consacrate, preocupate de

sintetizarea operaţiunilor cu caracter economic sunt asiro caldeenii ,egiptenii, perşii,

grecii si bineînţeles romanii de la care s-a conturat etimologismul cuvantului

"bilanţ"-"bilancia" = balanţă cu 2 talere care se gasesc perpetuu in echilibru (Active

si Pasive). Izvoarele arheologice sunt reprezentate de codul lui Hammurapi, lucrările

"Politica" si Retorica" scrise de Aristotel, plus alte surse anonime care oglindese

practicile incipiente ale contăbilitatii.

Odată cu marile descoperiri geografice , nevoia, accesul şi exploatarea capitalului a

determinat o creştere a complexitatii vietii economice şi implicit nevoia

sistematizării contabilitaţii ceea ce a condus la apariţia sistemului in partida dublă.

Acest nou sistem de contabiliate reprezintă o varitabilă piatră mileara care a fost

studiat şi teoretizat de către prelatul veneţian Luca Paciolo. În perioadele imediat

următoare şi alte ţări europene (Franţa, Prusia) se emancipează, trecând la practica

întocmirii de situaţii ale averii statului sau a comercianţilor.

În ţările române in Evul Mediu se întocmeau "Codicele visteriei", în care se

consemnau veniturile şi cheltuielile statului, care au evoluat apoi spre nişte scheme

de bilanţ similare celor prusace. Între anii 1921-1950, contribuţii importante in

soluţionarea teoretică şi practică a problemelor de contabilitate, le are fostul Corp al

contabililor autorizaţi si expertilor contabili. În perioada regimului comunist, până in

15

Page 16: licenta sisteme comparate

1993, contabilitatea a inregistrat o perioadă de stabilitate, fiind organizată intr-un

singur circuit şi s-a bazat pe fluxuri.

În perioada contemporană, normalizatorii contabili ai fiecarui stat sunt preocupaţi de

impactul armonizării şi al convergenţei, care are drept scop asiguarea

compatibiliţatii informaţiilor în timp şi spaţiu; s-au creat grupuri partizane care

incearcă sa-şi adjudece practici, proceduri, principii etc.,conform propriilor culturi

de afaceri. Implicit, terminologia şi modul de întocmire a lucrărilor de sinteză şi

raportare este mozaicată. Astfel Comitetul pentru Standarde Internaţionale de

Contabilitate (LA.S.C.) înfiinţat in 1973, scinda lucrările anuale în:

1.Bilant

2.Contul de Profit si Pierdere (C.P.P)

3.Situaţii ale Modificarilor Pozitiei Financiare

4.Note, Declaratii şi Materiale explicative

Potrivit Directivei a IV-a a Consiliului Comunitaţii Europene, lucrările anuale se

numesc "Conturi Anuale" şi cuprind:

1.Bilant

2.Contul de Profit si Pierdere

3.Anexa

Se poate lesne observa că diferenţe semnificative nu apar, Bilanţul si C.P.P. apărând

la loc de cinste, însa schematica lor diferă - (după I.A.S.C., Bilanţul apare sub formă

verticală, care scoate uşor în evidenţa SITUATIA NETA= ACTIVE - DATORII se

manifesta principiul prevalentei economicului in faţa juridicului, pe când sistemul

continental, patrimoniul apare reflectat sub forma orizontală, care scoate în evidenta

16

Page 17: licenta sisteme comparate

echilibrul bilanţier, ACTIVE = PASIVE --UTILIZARI = RESURSE se manifestă

principiul prevalenţei juridicului in faţa economicului).

În România, prin legea 82/1991 modificată prin O.G. 61/ 2001 şi Regulamentul de

aplicare a Legii Contabilităţii aprobat prin H.G. nr. 704/14 decembrie 1993, s-a

stabilit un cadru reglemantativ cu pronunţate influenţe continentale (franceze),

specialiştii români find asistaţi de cei francezi în implemenatare.

Situaţiile întocmite la sfârşitul anului purtau denumirea de Bilanţ Contabil. Din

cauza mai sus amintitei preocupari spre standardizare, Ministerul Finanţelor a emis

ordine şi legi care din 2001, (pentru societaţiile mari) şi din 2003 (pentru

intreprinderi mici si miilocii), impune alinierea treptată la sistemul contabil prevăzut

de standardele internaţionale care : este conceput dupa o cultură anglo-saxonă.

Astfel că profesioniştii contabili români vor intocmi cinci, trei respectiv două

componente pentru Situaţiile Financiare anuale, (noua denumire impusă prin O.G.

61/30 august 2001) cu formă şi structură în concordanţă aproximativă cu I.A.S.

Sinonim accceptat pentru situaţii financiare este "Conturi anuale".

1.2 PIAŢA INFORMAŢIEI CONTABILE

Piaţa in sensul cel mai general, reprezintă locul sau modaliatea abstractă in care sunt

puşi faţa în faţa oferta (producătorul) şi cererea (cumpăratorul, solicitantul) unui bun

material sau unuia intangibi1. În acest mileniu, în care informaţia reprezintă o

resursa a carei preţ urcă vertiginos, datele furnizate de contabilitate sunt deosebit de

utile unei tot mai largi palete de utilizatori.

Producătorii informatiei contabile

Într-o viziune generală, producătorul informaţiei contabile s-ar indentifica cu agentul

economic, care emite date consolidate asupra activitaţii desfaşurate în timpul anului.

Însa această agregare impune o culegere şi o prelucrare a unor date analitice diferite

17

Page 18: licenta sisteme comparate

ca obiect si esenţă. Astfel în acest proces sunt implicaţi unul sau mai muţi purtători

ai cunoştiinţelor de contabilitate care acţionează individual sau în colectiv. Aceştia

sunt:

Persoane fizice autorizate, adică cei care au dobândit calitatea de contabil

autorizat sau de expert contabil, printr-un examen, sub tutela C.E.C.C.A.R.

Pot fi angajaţi la un agent economic sau pot exercita activitate liberală,

independentă şi întocmesc situaţii financiare sub proprie răspundere ;

Persoane fzice calificate, cu pregătire economică superioară sau medie. Pot fi

angajaţi numai cu contract de muncă şi pot întocmi situaţii finaciare, dar

răspund solidar cu administratorul angajatorului.

Persoane fizice necalificate in domeniul contabilitătii. Acestia işi vor exercita

functiunea astfel :

-la S.C. cu cifra de afaceri sub 3 mid. lei pot întocmi situaţii financiare, raspunderea

revenind integral patronului;

-la S.C. cu cifra de afaceri peste 3 mid., care nu au personal specializat şi nu

apelează la experţi, pot ţine contabilitatea pe răspunderea patronului urmând ca

lucrările de sfârsit de an să fie întocmite de experţi sau de către contabilii autorizaţi ;

Persoane juridice autorizate de C.E.C.C.A.R. (firme de consultanta) care ţin

contabilitatea la sediul propriu şi răspund solitar asupara actelor înfaptuite ;

Personalul din compartimente distincte din cadrul entitaţii conduse de catre

directorul financiar-contabil sau contabilul-şef care trebuie sa aibă studii

superioare in domeniu si răspunde solidar cu subordonatii.

Pentru ca utilizatorii de date din contabilitate să aibă încredere în ceea ce le este

prezentat, profesioniştii contabili trebuie să dea dovadă de conduita etică exemplară,

integritate morală, să cunoască bine tehnica şi procedurile, să se specilalizeze

continuu, să evite erorile si fraudele. Conform I.F.A.C. -International Federation of

Accounting, se disting 6 principii etice fundamentale:

1.Integritate morală

18

Page 19: licenta sisteme comparate

2.Obiectivitate

3.Competenţă profesională şi bunăvoinţă

4.Confidentialitate

5.Comportament profesional exemplar

6.Respectarea normelor tehnice şi profesionale.

Utilizatorii informatiei contabile

Informaţiile emise de contabilitate prin imaginea situaţiilor finaciare, sunt utile

pentru utlizatori pentru a-şi fundamenta deciziile în atingerea propriilor interese.

Sunt indentificate şi acceptate urmatoarele categorii de utilizatori:

Managerii -- pentru a conştientiza calitatea actului managerial şi pentru

fundamentarea deciziilor stategice şi operationale;

Investitorii -- pentru a decide când să cumpere, să vândă, să conserve parţi

din capital ;

Angajaţii -- pentru a cunoaşte capacitatea entitaţii de a plati remuneratiile şi

a se asigura asupra continuitaţii activităţii ;

Creditorii financiari -- pentru a evalua bonitatea şi garanţia entităţii

beneficiară de împrumuturi ;

Clienţii -- pentru a cunoaşte mai in profunzime imaginea şi politicile entitatii

pe piaţă ;

Statul şi instituţiile sale -- pentru asieta politicii fiscale şi pentru elaborarea

macrostatisticilor ;

Publicul larg (analiştii financiari, colectivitaţi locale, agenţii de mediu etc.)

pentru siatuirea celor neinitiati cu intentii investiţionale, pentru asieta fiscala

locala, pentru manitorizarea politicilor anti-poluare.

1.3 DEFINIREA , ROLUL SI FUNCŢIILE SITUAŢIILOR FINANCIARE

Contabilitatea işi aduce o contribuţie deosebită în economie, deoarece prin întregul

sau de tehnici, metode şi procedee, îmbină armonios teoria abstractă cu realitatea

fenomenelor studiate. Prin mecanismul sistemului de conturi, contabilitatea

furnizează un sistem informaţii corelat şi verificat, nelăsând loc subiectivismului şi

19

Page 20: licenta sisteme comparate

promovând rigurozitate şi exactitate în reflectarea fenomenelor economico-

financiare.

Obiectivul principal al contabilitaţii este de a furniza informaţii care să asigure o

imagine fidela asupra poziţiei financiare, performanţelor financiare şi modificărilor

poziţiei financiare în scopul utilizării acestor informaţii de către utilizatorii mai sus

prezentaţi în vederea fundamentării unor decizii economice viitoare. Pentru

realizarea acestui deziderat, este necesar ca lucrarile curente de contabilitate să se

sintetizeze periodic, într-o manieră fidelă, clară şi completă informaţii generalizate,

care să fie relevante pentru caracterizarea activitaţii desfaşurate de o entitate

patrimoniala într-o anumită perioadă de timp.

Bilanţul contabil a pătruns în lumea teoriei şi practicii economice, relavând unul

dintre principiile de bază ale contabilitaţii în partidă dublă şi anume, dubla

reprezentare, prin care elementele patrimoniale sunt reflectate atât sub aspectul

componentei materiale, cât şi sub aspectul surselor de provenienţă.

Situaţiile financiare marchează etapa finală cu care se încheie lucrările contabile

într-un exercitiu financiar şi reprezintă punctul de plecare al contabilitaţii din

perioada viitoare de gestiune. Pentru acest lucru pledează şi Principiul intangibilitaţii

Bilanţului de deschidere.

La ora actuală, în România, situaţiile financiare se intocmesc anual şi semestrial,

ultimele purtând denumirea de "Raportări", şi sunt cu precadere, rodul unor presiuni

fscale.

Situaţiile financiare au urmatoarele funcţii mai proeminente:

Funcţie de generalizare a informaţiilor contabile. Datele preluate din conturi

se agregă şi se sistematizează dupa anumite criterii, obţinându-se o

centralizare şi o generalizare a informaţiilor atat la nivel de intreprindere, cât

şi la nivelul tuturor treptelor organizatorice ale economiei nationale.

Funcţie de informare.Situaţiile financiare asigură culegerea, înregistrarea,

prelucrarea şi generalizarea informaţiilor contabile, care sunt necesare atât

20

Page 21: licenta sisteme comparate

factorilor de decizie din unitate cât şi altor persoane fzice şi juridice,

amintite mai sus.

Funcţie de analiză . Pe baza informatiilor din situatiile financiare se

determină anumiţi indicatori economico-financiari, prin intermediul cărora

se poate stabili un diagnostic al poziţiei finaciare şi a rentabilitaţii entităţii.

REFERIRI ASUPRA CADRULUI GENERAL DE INTOCMIRE, SI PREZENTARE

A SITUAŢIILOR FINANCIARE

În parcurgerea optimă a procesului de standardizare, normalizatorii români au emis

două acte normative importante care reglementează proceduri şi tehnici contabile

asupra unor categorii de agenţi economici naţionali.

•O.M.F.P. nr. 306/2002, aplicabil din 2003, se referă la intreprinderi mici şi

mijlocii, şi reglementează norme de lucru simplificate, armonizate cu Directiva a

IV-a a C.E.E.

• O.M.F.P. nr. 94/2001 şi O.M.F.P. nr. 1827/22.12.2003 descriu un program de

implemenare a unor norme armonizate cu I.A.S. dar şi cu Directiva a IV-a a C.E.E.

Acest program stabileşte trei praguri (criterii) anuale referitoare la cifra de afaceri,

total active şi număr mediu salariaţi (în EURO) la sfârşit de exercitiu financiar.

Aceste praguri au sens descendent, astfel ca la începutul anului 2006, un număr

important de agenţi economici din România se vor alinia acestor reglementări.

Multe prevederi din acest ordin provin din IAS l, revizuit 1997 - "Prezentarea

Situaţiilor Financiare", aplicat din 1998.

În anul 2004 pragurile prevăd absorbirea entitatiilor care înregistrează urmatorii

parametrii la sfârşitul anului 2003 (depaşesc 2 criterii din 3):

- Cifra de Afaceri peste 7.300.000EURO

- Total Active peste 3.650.000 EURO

- Nr. mediu salariati peste 50.

Odată cu această din urmă reglementare s-a aprobat şi Cadrul General (C.G)

de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborat in 1999 de către

21

Page 22: licenta sisteme comparate

Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate.. Privit sintetic, acesta

cuprinde urmatoarele iteraţii şi referiri mai importante:

Agenţii economici din întreaga lume întocmesc situaţii finaciare care sunt

similare dar totuşi necomparabile, datorită unor factori economici, juridici

şi sociali, LA.S.C. având rol reconciliant şi armonizator în ceea ce priveşte

întocmirea şi prezentarea datelor din contabilitate.

Obiectivele acestui C.G. sunt de a sprijini toti actorii implicaţi in activiatea

de reglementare , armonizare de nivel regional şi local, a producatorilor şi

utilizatorilor de informaţii contabile.

Obiectivul situatiilor financiare este de a pune la dispoziţia utilizatorilor

informaţii in vederea fundamentării deciziilor.

Poziţia financiară e reflectată de Bilant şi oferă informaţii utile privind: resursele

controlate de entitate, capacitatea de a genera numerar sau echivalent, anticiparea

nevoii viitoare de creditare, capacitatea de a onora angajamentele scadente, modul

de repartizare a fluxurilor de numerar in functie de sursele de finantare.

Performanţele entităţii sunt reflectate de Contul de Profit şi Pierdere, şi ofera

informaţii privind efcienţa alocării resurselor.

Modificarea poziţiei financiare este reflectată de Situaţia Fluxurilor de Trezorerie, si

permite evaluarea activitaţiilor de exploatare, investiţii si de finanţare.

Componentele situaţiilor financiare se interrelaţioneaza reflectând diferite

aspecte ale aceloraşi tranzacţii şi evenimente.

Pentru a-şi atinge obiectivele situaţiile financiare trebuie elaborate conform

contabilitaţii de angajament şi pe baza Principiului continuitătii activitaţii.

Informaţiile din situaţiile financiare sa fie "inteligibile" - să fie usor inţelese

de către utilizatori care trebuie să dispună de cunoştiinţe minime economice

şi notiuni de contabilitate.

Informaţiile din situatiile financiare să fie "relevante" - să influenteze

deciziile economice ale utilizatorilor, ajutându-i să evalueze evenimente

trecute, prezente şi viitoare. Relevanta e influentată de natura şi importanta

lor. Informaţiile sunt semnificative dacă omisiunea sau declararea eronată ar

22

Page 23: licenta sisteme comparate

putea influenta deciziile şi se apreciază cu ajutorul pragului de semnificatie,

care constituie o limita in apreciere.

Informaţiile din situaţiile financiare sa fie "credibile" - să nu conducă la

aprecieri greşite şi să nu conţină erori semnificative, utilizatorii să poată avea

încredere că informaţia prezintă ceea ce şi-a propus să reprezinte.

Pentru a fi credibilă, o informaţie trebuie:

-să reprezinte cu fidelitate tranzacţiile;

- să fie în concordanţă cu fondul lor şi cu realiatatea economică, exonerându-se de

constrângerile juridice ;

-să fie neutre, lipsite de influenţe externe sau de subiectivism ;

-să aibă la bază prudenţa in evaluarea tranzactiilor in condiţii de incertitudine;

- să fie completă in limite rezonabile ale pragului de semnificaţie şi a costului de

producere.

Informaţiile din situaţiile financiare să fre "comparabile" - să fie prezentate

după aceleaşi politici contabile astfel încât situaţiile financiare să poata fi

comparate in timp.

Informaţiile din situaţiile financiare să fie oportune - să reflecte aspectele

unei tranzacţii înainte ca acestea să fie cunoscute, deşi in acest fel este

afectată credibilitatea. In situalia inversă, informaţia poate fi credibilă dar de

utilitate redusă.

Avantajele obtinute de catre utilizatorii informaţiilor contabile trebuie sa fie

superioare costului furnizării acesteia.

Situaţiile financiare descriu rezulate financiare ale tranzacţiilor, grupandu-le

in clase care formeaza structura situaţiilor financiare. Structurile Bilanţului

sunt Activ, Datorii şi Capitaluri Proprii; structurile Contului de Profit şi

Pierdere find Cheltuielile şi Veniturile.

Un activ este recunoscut in Bilanţ când este probabilă realizarea unui

beneficiu economic viitor de catre entitate si are o valoare ce poate fi

evaluata credibil

Datoria este recunoscută in Bilanţ, când o probabilă iesire de resurse,

purtătoare de beneficii economice, va rezulta din lichidarea unei obligaţii

prezente, iar valoarea la care se va realiza lichidarea, poate fi evaluată

credibil.

23

Page 24: licenta sisteme comparate

Un venit este recunoscut in Contul de Profit si Pierdere, când a avut loc o

crestere a beneficiilor economice aferente creşterii unui activ sau scăderii

unei datorii, modificare ce poate fi evaluată credibil.

cheltuială este recunoscută in Contul de Profit şi Pierdere , cănd a avut loc

scăderea beneficiilor economice aferente scăderii unui Activ sau cresterii

unei Datorii, modifcare ce poate fi evaluată credibil.

Determinarea valorilor la care vor fi recunoscute structurile Situatiilor

financiare sunt: Costul istoric, Costul curent, Valoarea realizabila si Valoarea

actualizata.

În elaborarea situaţiilor financiare, majoritatea intreprinderilor adoptă

conceptul financiar al capitalului. Conform acestui concept banii investiţi sau

puterea de cumpărare investită -capitalul, se confundă cu Activele Nete care

se mai numesc Capital Propriu sau Interes Rezidual. În alte culturi de afaceri

se ia in considerare conceptul fizic al capitalului, care se confunda cu

capacitatea de producţie exprimată in unitaţi fizice.

Menţinerea capitalului financiar presupune că profitul se realizează doar dacă

valoarea financiară sau monetară a Activelor Nete de la sfârşitul anului este

mai mare decât cea de la inceputul anului de raportare, după excluderea

oricăror distribuiri de dividende cuvenite nroprietarilor.

1.4 POLITICI DE MANIPULARE A INFORMAŢIILOR PREZENTATE ÎN

SITUAŢIILE FINANCIARE

Cu toate că informaţia financiare este produsa intr-un cadru legal care reglementează

intr-o maniera destule precisa regulile prezentării ei ,uzual constatăm că se practică o

corecţie a rezultatului şi o ajustare a bilanţului ,legitime şi legale ,de câtre mai multe

întreprinderi care profită de supleţea regulilor judiciare şi contabile ,de unde derivă

conceptul de contabilitate creativă.

Contabilitatea creativă a apărut în literatura anglo-saxonă începând din anii 1970,mai

ales în lucrările lui D’Aregenti despre falimentul întreprinderilor şi în cele a lui Watts si

Zimmerman (1978,1986,1990).Conceptul de ,,contabilitate creativa’’ este probabil

născut din traducerea expresiei engleze ,,creative accounting’’, în vigoare de multa

24

Page 25: licenta sisteme comparate

vreme în Marea Britanie ,după cum arată Nasser şi repusă în vigoare de Sminth în

lucrările sale foarte controversate. Unul dintre primele articole despre ceea ce avea să

devină „contabilitatea creativă” reprezentă un comisar de conturi foarte voluminos

ţinând în braţe o dansatoare a cârei ţinută (foarte lejera) era decorata cu cifre. Aceasta

imagine a avut un ecou considerabil deoarece numeroase articole au vrut sa

demonstreze că la fel ca o dansatoare ,conturile(anuale si consolidate)trebuie să fie mai

mult sau mai puţin „îmbrăcate” după ce au fost „curaţate” si „toaletate”.Ele pot fi

machiate (rimelate cu amortizări si fardate cu provizioane) „ înfrunuseţate” si cu fata

fiscala „liftata”.Dansatoarea noastră se transformă în „animal de târg” dacă admitem că

amortizările pot fi „umflate in muşchi” sau provizioanele pot fi „dezumflate”.

În literatura de specialitate au fost formulate o serie de definiţii conferite contabilităţii

creative.

În opinia lui Gillet ,contabilitatea creativă constă în „ansamblul tehnicilor , opţiunilor şi

libertăţilor lăsate de textele contabile care ,fără se îndepărta de la norme şi de la

exigentele contabile oferă conducătorilor de întreprinderi posibilitatea de a jongla

rezultatul sau a modifica aspectul documentelor contabile de sinteză (Gillet , 1988 , p.

83). Stolowy propune definirea contabilitatii creative ca un „ansamblu de procedee

vizând modificarea nivelului rezultatului sau a prezentării situaţiilor financiare , fără ca

aceste obiective să se excludă mutual”(Stolowy ,1999,P.158). Colasse aminteşte că sub

conceptul de contabilitate creativă se desemnează „practicile de informare contabila

adesea la limita legalităţii ale anumitor întreprinderi care, jucându-se cu reglementarea

şi normalizarea ,căută să „înfrumuseţeze” imaginea pe care le-o conferă “contabilitatea

situaţiilor şi performantelor economice şi financiare”(Colasse,1955,p.13). Numeroşi

autori insistă asupra faptului că contabilitatea creativă este o traducere a creativităţii

fincanciare. Ingineria financiară creează fără încetare produse noi care au câteodată ca

obiectiv modificarea dispoziţiilor contabile sau fiscale, iar „tehnologia contabilă” care

25

Page 26: licenta sisteme comparate

înregistrează aceste inovaţii releva adesea contabilitatea

creativă(Pasqualini ,Costel,1966,p13-18). Puţini autori reuşesc sa ofere o definiţie

„ substanţiala” contabilitatii creative şi abordează mai degrabă problema prin descifrări

de cazuri.

.Mai mulţi autori au încercat totuşi să ofere o definiţie contabilitatii creative (luata

„stricto senso” ) spre exemplu (Delesalle ,200,p.5):

Jameson (1988): „Contabilitatea creativă se opune legii .Ea lucrează deopotrivă în

spiritul legilor şi al normele contabile ,dar e clar că este totuşi împotriva spiritului

lor .Este in mod esenţial o manieră de utilizare a regulilor,însa flexibilitatea şi

imprecizia acestor reguli fac ca situaţiile financiare să fie diferite de cele care ar fi

rezultat prin respectarea strictă a regulilor”

Turillo si Teller (1997): Contabilitatea creativă este un instrument de ameliorare a

conturilor anuale ,un suport şi o consecinţă a ingineriei financiare şi fiscale”.

Trotman (1993): „Contabilitatea creativă poate fi definită ca o tehnica de prezentare a

conturilor anuale ale societarilor , permiţând afişarea unei imagini noi favorabile a

rezultatelor şi bilanţului”.

În opinia profesorului Feleaga , conceptul de contabilitate creativă „se utilizează de

regulă pentru a descrie procesul prin care profesioniştii contabili işi folosesc

cunoştinţele în scopul manipulării cifrelor incluse în conturile anuale”.

Insuficienţa normelor contabile ,eterogenitatea referenta şi armonizarea în curs ,care se

traduc prin spaţiul de libertate şi de decizii lăsat de cate fiecare organism

normalizator ,constituie o serie de factori care permit proliferarea fenomenelor de

contabilitate creativă .Prezenta opţiunilor în contabilitate ,atât la nivelul conturilor ,cat şi

la nivelul conturilor consolidate ,permite modelarea rezultatului şi a conţinutului

situaţiilor financiare . Făcând apel la marja de libertate pe care o oferă prezenta

opţiunilor în contabilitate ,managementul întreprinderii va fi tentat ,in funcţie de

interesele urmărite ,fie sa „netezească „rezultatul ,fie sa ofere o imagine favorabilă

26

Page 27: licenta sisteme comparate

asupra acestuia .Subiectivismul intervine în determinarea rezultatului ,jocul opţiunilor

oferind teren propice proliferării fenomenelor de contabilitate creativă.

În vederea manipulării rezultatelor contabile ,contabilul creativ dispune de o serie de

mijloace care, cumulate între ele , pot să conducă la o mărime semnificativ diferita de

situaţia reală.

Standardele internaţionale de Contabilitate aduc în discuţie raţionamentul profesional la

care va trebui să facem apel în vederea analizării şi interpretării unui eveniment sau

element economic. În acest context al extinderii raţionamentului

profesional ,managementul întreprinderii va trebui să dezvolte politici contabile care sa

asigure premisele obţinerii unor informaţii contabile şi a unor situaţii financiare de

calitate . Raţionamentul profesional este cel care fundamentează politicile contabile de

întreprindere.

O serie de elemente (variabile)necesită estimări , întrucât nu toate elementele situaţiilor

financiare pot fi evaluate cu precizie , iar această procedură de estimare implică judecăţi

profesionale. Spre exemplu ,durata de viată economică utilă se va stabili prin estimare

de către experţii întreprinderii .Având in vedere acest fapt ,se poate beneficia de

posibilitatea de a fi mai pesimişti sau mai optimişti în estimarea efectuată .

De asemenea ,IAS 16 Imobilizări corporale recomanda ca durată de viată economică

utilă să fie revizuită periodic pentru a se pune in evidentă faptul că aceasta reflectă

realitatea actuală (prelungita prin practicarea de câtre întreprindere a unei politici de

reparaţii ,îmbunătăţiri,întreţineri care aduc un plus de performanta fată de cea estimata

iniţial ,dar si diminua ,ca o consecinţa a progresului tehnic sau a schimbării în structura

pieţei). În vederea revizuirii acesteia se face apel din nou la raţionamentul profesional.

Se constata situaţii în care în vederea efectuării estimărilor se va apela la un expert

extern întreprinderii . În astfel de situaţii există posibilitatea manipulării respectiv care

necesită estimare sau previziune ,apelând la un expert cunoscut în vederea efectuării

unor evaluări optimiste sau pesimiste şi astfel a obţinerii unui rezultat contabil dorit.

În contextul referenţiatului contabil internaţional ,au început să opereze norme care să

ofere un tratament contabil de baza (bench-mark treatment ) şi un tratament contabil

27

Page 28: licenta sisteme comparate

alternativ permis (allowed alternative treatment) în vederea rezolvării aceleaşi

problematici .Spre exemplu ,IAS 23 Costurile îndatorării prevede doua tratamente în

ceea ce privise costurile îndatorării .În conformitate cu tratamentul contabil de baza

stipulat de IAS 23, costurile îndatorării se contabilizează în cheltuielile exerciţiului în

cursul căruia au fost angajate ,fiind ratate ca şi costuri ale perioadei ,iar in conformitate

cu tratamentul contabil alternativ permis ,costurile de împrumut sunt considerare ca un

element al costului de achiziţie sau de producţie al activului în cauză ,iar prin natura lor

sunt diferite de alte cheltuieli care capitalizează în mod frecvent. Astfel, politicile

contabile se vor elabora şi fundamenta în contextul unei libertăţi de alegere intre o

prelucrare contabilă sau alta in vederea conceperii ,proiectării si elaborării informaţiei

privind poziţia financiara şi fluxurile de trezorerie ale intreprinderii.Prin recurgerea la o

prelucrare sau alta exista posibilitatea de valorificare a oportunităţilor ,şi astfel va avea

loc proliferarea fenomenelor de contabilitate creativă. Întreprinderile interesate de

contabilitatea creativă vor alege acea prelucrare care le va conduce la imaginea dorită

asupra rezultatului.

Contabilul creativ poate avea în vedere o serie de mecanisme financiare cu un anumit

impact asupra bilanţului ,dintre care menţionam :titrizarea ,dezândatorarea in

fapt ,emisiunea de titluri hibride a căror clasificare intre capitaluri proprii şi datorii este

delicată.

Marja de libertate oferită de prezenta opţiunilor în contabilitate poate să ducă la

proliferarea fenomenelor de contabilitate creativă .Sunt cazuri în care managementul

întreprinderii doreşte o imagine atrăgătoare a rezultatului în faţă finanţatorului

extern(bancar sau bursier).Din contră ,sunt alte situaţii în care managementul

întreprinderii doreşte „netezirea” rezultatului.

De multe ori urmând obiectivele manageriale ale conducătorilor întreprinderii,

contabilul poate fi tentat să facă o alegere subiectivă:

De diminuare a rezultatului prin :exagerarea cheltuielilor cu amortizările şi

provizioanele pentru riscuri ,exagerarea cheltuielilor generale,subevaluarea

stocurilor,etc.;

De creştere a rezultatului prin: estimarea la un nivel insuficient a provizioanelor

pentru depreciere , degajarea unui profit dintr-o operaţie de leasing financiar ,

abandonul de creanţe în interiorul unui grup , reestimarea activelor ca urmare a

28

Page 29: licenta sisteme comparate

fuziunilor intre societăţi , încorporarea cheltuielilor financiare în costul de

achiziţie al unei imobilizări sau al unui stoc .

Malo si Giot consideră că rezultatul devine elastic în timp şi spaţiu , astfel că utilizarea

anumitor practici contabile oferă posibilitatea deplasării beneficiilor de la un exerciţiu la

altul ,iar in cadrul grupurilor ,de la o societate la alta .Se constată o serie de procedee ,

tehnici şi practici ale contabilitatii imaginative care permit modelarea rezultatului atât la

nivelul conturilor individuale cat şi la nivelul conturilor consolidate.

Deprecierea activelor

Practica „deprecierii subiective” a activelor oferă câmp propice proliferării fenomenelor

contabile creative . În baza exercitării raţionamentului profesional ,IAS 36 Deprecierea

activelor solicită ca la fiecare data a bilanţului să se stabilească daca exista indicii ca

activul analizat a suferit deprecieri . Dacă managementul întreprinderii „apreciază” ca

valoarea recuperabila este inferioara valorii nete contabile ,activul se considera

depreciat pentru diferenţa . În aceasta situaţie ,rezultatul va fi afectat prin înregistrarea

unei cheltuieli cu deprecierea activului .La polul opus ,daca managementul

întreprinderii urmăreşte o atitudine „optimista”asupra rezultatului ,va aprecia faptul că

nu exista indicii ca activul a suferit deprecieri ,evitându-se astfel diminuarea

rezultatului.

Operaţiile de lease –back

Operaţiile de lease-back au drept impact evidenţierea unei plusvalori care va constanta

în anul vânzării la rezultate . Redevenţele vor fi înregistrate pe parcursul contractului de

leasing.

Amortizarea imobilizărilor

Opţiunea pentru o anumită metoda de amortizare sau alta în corelaţie cu politica

contabilă a întreprinderii ,in vederea alocării în mod sistematic a valorii amortizabile a

unui activ pe parcursul duratei sale de viaţă economica utilă , are un impact asupra

contului de profit si pierdere.

29

Page 30: licenta sisteme comparate

Astfel ,metode de amortizare diferite prezintă un impact diferit asupra rezultatului .În

funcţie de metoda aleasă se modifica repartizarea în timp a cheltuielilor cu amortizarea.

Opţiuni diferite asupra ratei de viaţă economică utilă conduc la cheltuieli diferite cu

amortizarea,respectiv imagini diferite asupra rezultatului . Revizuirea duratei de viaţă

utilă conduce la ajustarea cheltuielilor cu amortizarea corespunzătoare perioadei

curente si perioadelor viitoare. Deducerea valorii reziduale are ca efect diminuarea

amortizărilor şi deci creşterea rezultatului exerciţiilor.

Cheltuieli de dezvoltare

O atitudine optimistă în ceea ce priveşte şansele de succes ale unui proiect de dezvoltare

va conduce la capitalizarea cheltuielilor de dezvoltare ,cu consecinţe asupra mărimii

rezultatului, în exerciţiul aferent capitalizării .În exerciţiile viitoare, înregistrarea

cheltuielilor cu amortizarea va avea impact asupra rezultatului,în sensul diminuării

acestuia.

Fondul comercial

Subevaluarea activelor entităţii achiziţionate conduce la majorarea fondului

comercial.Ca amortizarea acestuia pe durata sa de viaţa utilă au influenţat asupra

rezultatului din exerciţiile viitoare (cheltuielile cu amortizarea fondului comercial

conduc la diminuarea rezultatului ,cu consecinţe asupra cursului bursier al acţiunilor si

competivităţii ofertelor publice de cumpărare concurenţiale).Imputarea fondului

comercial asupra capitalurilor proprii conduce la diminuarea acestora ,rezultatul din

exerciţiile viitoare nefiind influenţat de cheltuielile cu amortizarea fondului comercial.

Stocurile

30

Page 31: licenta sisteme comparate

Domeniul stocurilor pune la dispoziţie suficiente oportunităţi pentru subiectivism şi

contabilitate creativă. O eroare constantă în mod voluntar în determinarea mărimii

stocului existent în patrimoniu la sfârşitul exerciţiului poate să conducă la o practică de

„netezire”a rezultatului ,în sensul că subevaluarea stocului final are impact nu doar

asupra situaţiilor financiare ale exerciţiului curent ,ci şi supra celor aparţinând

exerciţiului următor.

Includerea în stocuri a stocurilor moarte sau uzate moral reprezintă o metoda de

manipulare a rezultatelor. Daca stocurile moarte sau uzate moral vor fi scoase din

gestiune asupra rezultatului ,în sensul diminuării acestuia .La polul opus,managementul

întreprinderii poate să manifeste o atitudine optimista,putând considera ca aceste

stocuri moarte vor putea fi valorificate în special în situaţia apariţiei unei recesiuni

economice.

Metode diferite de evaluare a stocurilor la ieşire conduc la imagini diferite asupra

rezultatului.

Includerea sau neincluderea unor cheltuieli în costul de achiziţie al stocurilor creează

oportunitatea pentru subiectivism şi contabilitate creativă în situaţia în care

managementul întreprinderii manifestă o atitudine optimistă în ceea ce priveşte

rezultatul,va proceda de la includerea mai multor cheltuieli în costul de producţie ,iar in

situaţia în care are interesul de a diminua rezultatul cu scopul de a plăţi un impozit mai

redus la bugetul statului, va elimina o serie de cheltuieli din costul de producţie.

Includerea cheltuielilor financiare în costul de producţie al stocurilor are drept efect

majorarea rezultatului în exerciţiul în care are loc includerea cheltuielilor. La polul opus

,daca managementul întreprinderii are o viziune pesimista asupra rezultatului,va aplica

31

Page 32: licenta sisteme comparate

metoda rezultatului ,tratând dobânzile ca element de cheltuială al rezultatului

exerciţiului.

Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli

Practica provizioanelor (majorarea şi reducerea acestora) constituie un instrument

eficace pentru „netezirea” rezultatului .Constituirea de provizioane în acei ani în care

întreprinderea obţine profit conduce la diminuarea rezultatului ,în timp ce reluarea la

venituri ,în timp ce reluarea la venituri a provizioanelor în anii în care întreprinderea

înregistrează deficit conduce la majorarea rezultatului.

Veniturile financiare

Vânzarea artificiala de titluri sau, altfel spus , vânzarea de titluri şi răscumpărarea

acestora are drept impact asupra rezultatului transformarea unei plusvalori latente în

plusvaloarea reală.

Contabilitatea creativă poate urmări obiective diferite în funcţie de interesele pe care le

are managementul întreprinderii , iar practica acesteia diminuează credibilitatea

informaţiei contabile. Prin proliferarea fenomenelor de contabilitate creativa se va

constata o reprezentare denaturata a realităţii întreprinderii.

1.5 SITUAŢII FINANCIARE PREVIZIONATE- O MODALITATE DE A

“ANTICIPA” VIITORUL

Importanta situaţiilor financiare previzionate

În societatea actuală caracterizata printr-un ritm rapid al schimbărilor ce se produc în

diverse domenii , care influenţează şi evoluţia activităţilor desfăşurate în sectorul

economic ,este necesară anticiparea acestor schimbări în vederea pregătirii unor soluţii

pentru adaptarea la transformările ce cor avea loc in viitor.

Dezideratul major al găsirii celor mai fezabile întreprinderi a constituit şi reprezintă o

preocupare permanenta esenţiala a conducerii agentilor economici ,una dintre cele mai

32

Page 33: licenta sisteme comparate

importante tendinţe care se manifestă în prezent pe plan mondial în domeniul respectiv

fiind imprimarea unui caracter previzional managementului activităţilor economice, la

toate nivelurile organizatorice ale acestora.

Punctul de plecare în elaborarea situaţiilor financiare previzionate îl constituie situaţiile

financiare din perioadele anterioare .Acestea reprezintă oferta de informaţii contabile

influenţată pe de o parte de factori externi şi de presiunea asupra sistemului contabil,iar

pe de o altă parte pe modul în care este elaborată şi normalizată informaţia contabilă.

Pentru a elabora situaţiile financiare previzionate este necesară utilizarea unor tehnici

previzionale , care reprezintă în fapt un ansamblu de procedee de anticipare a viitorului

întreprinderii , desemnând modul concret de abordare şi rezolvare a problemelor legate

de fenomenele ,procedeele ,activităţile şi acţiunile specifice mediului economic în care

activează întreprinderea.

Pentru ca rezultatul previziunilor situaţiilor financiare să corespunda nevoilor de

constituire a viitorului întreprinderii , se impune ca în aplicarea metodelor şi tehnicilor

de previziune sa se asigure următoarele premise:

Informare amplă şi cunoaşterea realităţii întreprinderii

Asimilarea şi utilizarea unei game cat mai largi de metode si tehnici previzionale

Folosirea adecvata a întregului instrumentar de metode statistico-matematice

pentru a obţine cat mai multe alternative ale evoluţiei;

Implicare tot mai accentuata în procesele decizionate a modelarii şi simulării

activităţilor întreprinderii cu folosirea reţelelor informatice şi a softului

specializat.

În elaborarea situaţiilor financiare previzionate ale întreprinderii un rol important îl are

strategia de dezvoltare economico - socială a entităţii , cu toate componentele

33

Page 34: licenta sisteme comparate

acesteia: strategiile investiţionale ,de perfecţionare a personalului ,de îmbunătăţire a

calităţii ,de modernizare a tehnologiilor etc.

Încercând să definim situaţiile financiare previzionate ,se poate afirma că acestea

reprezintă poziţia şi performanţa financiară anticipate ale întreprinderii ca rezultat al

modelarii situaţiilor financiare anterioare cu ajutorul metodelor şi tehnicilor de

previziune ,ţinând cont de strategia de dezvoltare economica-sociala aprobata de

proprietarii întreprinderii .

În elaborarea şi analiza situaţiilor financiare previzionate sunt interesaţi:

Managerii ,pentru a putea estima mărimea principalelor surse proprii de

finanţare (profitul si amortizarea ) şi pentru a studia evoluţia principalilor

indicatori de performanta în funcţie de care se realizează salarizarea acestora;

Creditorii , pentru a se asigura ca sursele de finanţare puse la dispoziţia

întreprinderii vor fi rambursate integral ,inclusiv cu plata dobânzilor aferente;

Acţionarii , pentru a cunoaşte mărimea câştigurilor viitoare (dividendele);

Salariaţii , în vederea estimării câştigurilor salariale viitoare ;

Clienţii si furnizori , pentru identificarea posibilităţilor de dezvoltare a relaţiilor

de afaceri cu întreprinderea respectivă;

Statul , pentru a putea realiza proiecţia bugetara a principalilor indicatori privind

veniturile şi cheltuielile publice.

Etapele elaborării situaţiilor financiare previzionate

În elaborarea situaţiilor financiare previzionate se pot utiliza metode generale de

previziune sau metode specifice previziunilor financiare , principalele metode din

aceasta a doua categorie fiind :metoda raportării la cifra de afaceri, metoda exprimării in

zile-cifra de afaceri (metoda normativa a echilibrului financiar ),metoda

bugetelor,metodele analitice pe elemente componente.

Etapele care trebuie parcurse pentru elaborarea situaţiilor financiare previzionate, de

altfel valabile indiferent de domeniul în care se realizează previziunile sunt:

Stabilirea obiectului previziunii , adică previziunea elementelor contului de

rezultate,bilanţului şi tabloului de flux;

34

Page 35: licenta sisteme comparate

Fixarea perioadei de timp pentru care se elaborează previziunea;

Stabilirea datelor necesare elaborării previziunii ,alegerea metodelor de

previziune si aplicarea efectiva a acestora in elaborarea previziunii;

Selectarea celor mai posibile variante privind evoluţiile viitoare ale indicatorilor

analizaţi ,precum şi stabilirea consecinţelor probabile în cadrul fiecărei variante

a modificării valorilor indicatorilor economico-financiari previzionaţi.

Previunea cifrei de afaceri

Punctul de plecare în previzionarea situaţiilor financiare viitoare îl reprezintă

previziunea cifrei de afaceri , în funcţie de mărimea căreia se poate determina necesarul

de active fixe si circulante ,respectiv sursele permanente si temporare necesare finanţării

activelor.

Cea mai uzuală metodă este metoda de previziune sintetică (globală) a cifrei de afaceri ,

în cadrul acesteia utilizându-se îndeosebi tehnicile de extrapolare a tendinţelor de

evoluţie anterioara a cifrei de afaceri.

Estimarea elementelor contului de rezultate

În estimarea elementelor contului de rezultate se va urmări respectarea următoarelor

principii:

Separarea elementelor de venituri şi cheltuieli pe categorii :din

exploatare ,financiare extraordinare ,aşa cum sunt inventariate de fapt in contul

de rezultate in perioadele anterioare ;

Urmărirea evoluţiei elementelor contului de rezultate în funcţie de variaţia faţa

de cifra de afaceri si gruparea lor în variabile şi fixe;

Respectarea unor corelaţii cu elemente din bilanţ sau din situaţia fluxurilor de

numerar.

Veniturile din exploatare

Principala componentă a veniturilor din exploatare o reprezintă cifra de afaceri

previzionată în etapa anterioară .Structura acesteia pe producţia vândută şi vânzările de

35

Page 36: licenta sisteme comparate

mărfuri se considera relativ stabilă .Veniturile din exploatare de natura producţiei

exerciţiului (producţie stocată şi imobilizată) se va considera ca variază o data cu cifra

de afaceri la un nivel mediu (calculat ca medie a doi sau trei ani anteriori ).Veniturile

din subvenţii şi provizioane se vor neglija ,din motive de prudenta .alte venituri din

exploatare de asemenea se pot neglija sau se pot lua la nivelul minim înregistrat in

ultimii ani.

Cheltuielile de exploatare

Cheltuielile de exploatare se considera că se modifică în raport cu cifra de

afaceri .Chiar daca nu toate cheltuielile de exploatare sunt variabile , atunci când se

estimează creşterea cifrei de afaceri ,din motive de prudentă, se creste şi ansamblul

lor .Excepţie de la aceasta regula vor face cheltuielile cu amortizarea ,care se stabilesc

in funcţie de gradul de mediu de amortizare şi ţinând cont de valoarea mijloacelor fixei

investiţiile noi,eventual cheltuielile cu impozite si taxe estimate la nivelul mediu din

ultimii ani .Alte cheltuieli din exploatare ,din motive de prudenta, se considera la

valoarea medie din ultimii ani ca pondere în cifra de afaceri,iar cele din provizioane se

neglijează.

Veniturile financiare

Estimarea veniturilor financiare se realizează pe categorii .Veniturile din dobânzi se

obţin prin aplicarea ratei medii a dobânzii pe cont curent asupra sumelor rezultate si în

tabloul fluxului de numerar .Veniturile din diferenţe de curs valutar se vor considera la

un nivel minim fată de cifra de afaceri ,iar alte venituri financiare ,la un nivel minim al

anilor precedenţi .Veniturile din provizioane se vor ignora ,din motive de prudenta.

Cheltuielile financiare

Previzionarea cheltuielilor financiare se realizează de asemenea pe categorii.

Cheltuielile din dobânzi se obţin prin aplicarea ratei medii a dobânzii la creditele

bancare contractate .Cheltuielile din diferenţe de curs valutar se vor considera la nivelul

maxim fată de cifra de afaceri din compararea anilor anteriori.

36

Page 37: licenta sisteme comparate

Alte cheltuieli financiare , din motive de prudentă ,se vor considera la raportul mediu

fată de cifra de afaceri.

Veniturile şi cheltuielile extraordinare

Aceste elemente, de regula, se neglijează, având in vedere faptul ca ele nu fac parte din

activitatea normala, curenta a întreprinderii.

Impozitul pe profit

Estimarea se va realiza pe baza cotei de impunere în vigoare,aplicată asupra profitului

brut rezultat pe baza elementelor de venituri şi cheltuieli estimate în etapele anterioare.

Daca este inevitabilă existenta unor cheltuieli nedeductibile ,se vor face corecţii asupra

profitului brut in vederea obţinerii profitului impozabil. Deducerile fiscale se vor ignora

din motive de prudentă.

Profitul net

Profitul net estimat se obţine prin deducerea impozitului din profitul impozabil şi va fi

preluat în pasivul bilanţului financiar la capitaluri proprii.

Estimarea elementelor bilanţului

Previziunea elementelor de active imobilizate

Pentru previzionarea nivelului imobilizărilor trebuie să se ţină seama de următoarele

situaţii:

daca activele imobilizate sunt considerate cel puţin la un nivel normal, daca nu

optim ,înseamnă că întreprinderea a avut un grad maxim de utilizare a

capacitaţii de producţie , creşterea cifrei de afaceri putându-se realiza doar în

37

Page 38: licenta sisteme comparate

condiţiile unor investiţii suplimentare . Investiţiile se pot realiza in doua

moduri:

-Relativ constant în raport cu cifra de afaceri când nu sunt necesare investiţii

considerabile pentru extinderea capacitaţilor de producţie existente;

-În salturi , când din considerente de natura tehnologica,investiţiile au valoare mare,

deoarece este necesara achiziţionarea unei unităţi complete de prelucrare. În astfel de

situaţii şi creşterea cu doar 1% a cifrei de afaceri poate determina un salt considerabil în

valoarea investiţiilor ,făcând ca pentru sporuri mici ale cifrei de afaceri poate determina

un salt considerabil în valoarea investiţiilor, făcând pentru sporuri mici ale cifrei de

afaceri aceste investiţii să fie ineficiente,rezultând un grad redus de utilizare a

capacitaţilor de producţie şi cheltuieli ridicate cu amortizarea,deci un risc de exploatare

ridicat;

daca în trecut gradul de utilizare a capacitaţii de producţie a fost mai mic, se

poate determina nivelul cifrei de afaceri pana la care întreprinderea nu este

nevoită să realizeze investiţii suplimentare ,crescând doar gradul de utilizare a

capacitaţii existente.

Nivelul maxim al cifrei de afaceri in condiţiile menţinerii capacitaţii de producţie

existente se determina cu relaţia:

CAmax = CAt / Guct

Unde:

CAmax – cifra de afaceri maximă posibilă;

CAt - cifra de afaceri realizată în perioada t;

Guct - gradul de utilizare a capacitaţii de producţie pe perioada t

Previziunea elementelor de active circulante

Pentru estimarea nivelului stocurilor şi creanţelor trebuie de asemenea să se ţină seama

de următoarele situaţii:

38

Page 39: licenta sisteme comparate

dacă activele curente (stocuri si creanţe)sunt considerate cel puţin la un nivel

normal, daca nu optim , acestea vor creste o dată cu cifra de afaceri;

dacă în trecut activele curente au înregistrat valori anormale ,ele trebuie

corectate pentru a se înscrie în limitele normale de eficienţă.

Act+1 = CA t+1 X (Act /CAt ) X k

Unde :

Act - active curente în momentul t

Act+1 – active curente estimate pentru momentul t+1

CA t - cifra de afaceri realizată în perioada t

CA t+1 - cifra de afaceri estimata pentru perioada t+1

k - coeficient de corecţie

Pentru previziunea disponibilităţilor se procedează la determinarea nivelului de

disponibilitatea necesare , prin raportarea la cifra de afaceri .Acesta se va compara cu

cel rezultat pe baza situaţiei fluxurilor de numerar:

Daca soldul rezultat din situaţia fluxurilor de numerar este mai mare decât cel

obţinut prin raportarea la cifra de afaceri ,se ca căuta plasarea excedentului;

Daca soldul final va fi mai mic , se va proceda la recalcularea necesarului

suplimentar de fonduri ,iar restul rămas neacoperit se va acoperi din credite

bancare pe termen scurt.

În condiţiile în care are loc creşterea elementelor de activ , aceasta trebuie să genereze

creşterea corespunzătoare a surselor de finanţare avându-se în vedere respectarea

următoarelor principii fundamentale:

Finanţarea elementelor de imobilizări în principiu din resurse permanente ;

Păstrarea unui nivel normal de îndatorare;

Existenta unui echilibru financiar între utilizări şi resurse

Încadrarea în limite normale a costului capitalului

39

Page 40: licenta sisteme comparate

Previziunea elementelor de pasive curente non-financiare

Se au in vedere aceleaşi situaţii ca şi in cazul activelor curente :

Dacă pasivele curente sunt considerate cel puţin la un nivel normal, daca nu

optim ,ele vor creste o data cu cifra de afaceri

Dacă în trecut pasivele curente au înregistrat valori anormale ,ele trebuie

corectate pentru a se înscrie în limitele normale de eficientă.

Principala restricţie de creştere a lor este legată de menţinerea unui nivel bun de

lichiditate curentă:

Pcmax=Ac / Lc

Unde:

Pcmax - pasive curente maxim admisibile

Lc - lichiditate curenta

Ac - active curente

Previziunea necesarului suplimentar de fonduri

După determinarea elementelor de active imobilizate şi active curente necesare , fară

disponibilităţi,totalul acestora se compara cu pasivul recalculat in funcţie de nivelul

existent al capitalurilor permanente şi cel recalculat al datoriilor curente non-

financiare ,diferenţa reprezentând-o necesarul suplimentar de fonduri.

40

Page 41: licenta sisteme comparate

Necesarul suplimentar de fonduri va fi acoperit pe seama următoarelor surse :

Surse permanente (capitaluri proprii şi / sau credite bancare pe termen mediu sau

lung );

Surse temporare (credite bancare pe termen scurt)

Sursele financiare permanente nu variază spontan cu cifra de afaceri,apelându-se

la acestea numai când are loc o creştere a activelor imobilizate.

Alegerea intre sursele permanente se face de regulă pe baza următoarelor criterii :

Costurile resurselor permanente

Menţinerea unui raport sănătos de îndatorare la termen

Menţinerea unui echilibru intre sursele şi utilizările permanente

Creditele bancare pe termen scurt se estimează în funcţie de diferenţa dintre necesarul

suplimentar de fonduri neacoperita din sursele permanente, în condiţiile păstrării la un

nivel acceptabil a valorii ratelor de îndatorare si de lichiditate. Dacă aceste condiţii nu

sunt îndeplinite , se apelează în continuare la suplimentarea capitalurilor proprii ,

indiferent de costul acestora.

Previziunea fluxurilor de numerar

Previziunea elementelor situaţiei fluxurilor de numerar se face paralel cu estimarea

elementelor din contul de rezultate şi din bilanţ , fiind strict corelate avându-se în vedere

următoarele aspecte:

Delimitarea încasărilor si plaţilor ,ţinând seama de faptul ca nu toate cheltuielile

sunt plătibile si nici toate veniturile incasabile ,si de asemenea de existentă

decalajelor intre facturarea si plata ,respectiv încasarea lor;

Delimitarea încasărilor si plaţilor pe activitaţi de investiţii ,activităţi de finanţare;

Corelarea elementelor din tabloul de flux cu contul de rezultate si cu bilanţul;

Echilibrarea trezoreriei prin plasarea excedentului de lichidităţi ,respectiv prin

acoperirea deficitului prin credite de trezorerie.

41

Page 42: licenta sisteme comparate

În cazul în care fluxurile de încasări şi plăţi aferente exploatării sunt prezentate utilizând

metoda directă ,acestea se determina pe baza relaţiilor:

+Încasări de creanţe comerciale = Cifra de afaceri –Variaţia soldurilor clienţi

+Alte încasări =Alte venituri incasabile – Variaţia altor creanţe

-Plati furnizori =Cheltuieli cu materiale si servicii +Variaţia stocurilor-variaţia

furnizorilor

- Plaţi personal = Cheltuieli cu personalul +Alte cheltuieli plătibile –Variaţia altor

datorii si alte plaţi

-Plăţi privind impozitul pe profit= Cheltuieli cu impozitul pe profit

─────────────────────────────────────────────────

= Flux net de trezorerie aferent activităţilor de exploatare

În cazul in care se utilizează metoda indirecta ,fluxul net de trezorerie previzionat

aferent activităţii de exploatare se determina pe baza elementelor estimate în contul de

profit şi pierdere ,respectiv în bilanţ ,potrivit relaţiei:

Rezultatul brut al exerciţiului

+ Cheltuieli cu amortizare si provizionule

- Venituri din provizionare

- Rezultatul din cesiunea imobilizărilor

- Rezultatul din cesiunea titlurilor de plasament

+ Cheltuieli privind dobânzile

- Variaţia stocurilor

- Variaţia creanţelor

+Variaţia furnizorilor şi a altor datorii pe termen scurt nefinanciare

- Plaţi privind impozitul pe profit

+/- Alte ajustări

──────────────────────────────────────────────────

= Flux net de trezorerie aferent activităţilor de exploatare

42

Page 43: licenta sisteme comparate

Fluxurile de trezorerie aferente activităţilor de investiţii şi de finanţare se determina

astfel:

+ Încasări din vânzarea de imobilizări

- Plăţi privind achiziţia de imobilizări

────────────────────────────────────────────────

= Flux net de trezorerie aferent activităţii de investiţii

+ Variaţia capitalului (creşteri de capital in numerar – rambursări de capital)

- Variaţia creditelor (contractări – rambursări)

- Dobânzi plătite

- Dividende plătite

───────────────────────────────────────────

= Flux net de trezorerie aferent activităţii de finanţare

Analiza situaţiilor financiare previzionate

După elaborare situaţiile financiare previzionate nu trebuie să romană simple situaţii

care indica direcţiile de evoluţie a poziţiei şi a performantei financiare a

întreprinderii ,ci trebuie să devina instrumente flexibile utilizate de managementul

întreprinderii , care să poată fi uşor adaptate noilor condiţii sau situaţii ce se

ivesc ,având în vedere complexitatea şi dinamica activităţilor economice şi financiare a

întreprinderilor fiind necesara analiza acestora.

Analiza situaţiilor financiare previzionate are ca obiectiv calculul şi urmărirea evoluţiei

pentru perioada de previziune a principalelor rate financiare utilizate în mod curent în

practica marilor bănci internaţionale .Se urmăresc în principal tendinţele acestor rate

care pe măsura ce se avansează în orizontul de previziune trebuie să imbunătăţească.

43

Page 44: licenta sisteme comparate

Deosebirea esentiala fată de analiza istorica a situaţiilor financiare consta în

posibilitatea ca, în cazul în care ratele financiare estimate arată o situaţie

nesatisfăcătoare, sa se intervină si sa se modifice diverse elemente ale situaţiilor

financiare previzionate, astfel incit performantele întreprinderii să crească în viitor.

Principala modalitate de analiza a situaţiilor financiare previzionate utilizat în practica

este sistemul Du Pont, care împarte ratele financiare în : rate de lichiditate, rate privind

managementul datoriilor, rate de profitabilitate, rate de creştere, rate ale valorii

întreprinderii.

Pentru ca imensele sume de bani realizate din afaceri ilegale să apăra drept „curate” ,

precum şi pentru a anihila ori pentru a face inutilă , în timp, intervenţia instituţiilor

abilitate ale statului ,se apelează la complicitatea mediilor de afaceri pentru spălarea

banilor prin plasarea lor în diferite afaceri legale, prin „ştergerea urmelor”, prin

integrarea sumelor respective în circuitul financiar-bancar al paradisurilor fiscale etc.

Paradisurile fiscale sunt reprezentate de acele pieţe financiar –bancare care oferă la

preturile cele mai avantajoase o gama diversificata de servicii financiare ,precum :

dreptul de a constitui orice fel de societate ,chiar şi fictivă , asigurându-se cel mai strict

anonimat, protejarea secretului bancar, dreptul de a realiza orice fel de tranzacţii, scutiri

de taxe, asistenta, expertiza şi arbitraj etc.

Spălarea banilor murdari prin paradisurile fiscale se realizează prin mecanisme

complexe, care au ca principal scop reducerea la minimum posibil a riscurilor de

descoperire a ilegalităţilor comise şi presupune şi efectuarea mai multor operaţiuni ,insa

cele mai importante, fără a intra în detalii şi anume:

Plasarea banilor murdari ,prin transferul ,in mod ilegal, al lichidităţilor ,din

locurile unde au fost obţinuţi pe căi ilicite,dar inga nedescoperite spre organisme

financiare din alte zone geografice şi prin multiplicarea conturilor bancare;

Ştergerea urmelor, pentru a lăsa impresia ca afacerea a fost legala, pentru a nu

putea fi probate operaţiunile ilegale ale afacerii în cazul descoperirii lor . În acest

caz se folosesc metode care privesc multiplicarea conturilor de virament ,

accelerarea circulaţiei capitalului

44

Page 45: licenta sisteme comparate

Integrarea sumelor de bani care au fost spălate în circuitul legal ,prin trecerea

sumelor de bani în conturi din care pot fi folosiţi în deplina legalitate.

1.6 CARACTERISTICI CALITATIVE ALE SITUAŢIILOR FINANCIARE

Caracteristicile calitative sunt atributele care determină utilitatea informaţiei oferite de

situaţiile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt:

inteligibilitatea,relevanta ,credibilitatea si comparabilitatea .

Inteligibilitatea.

O calitate esentiala a informaţiilor furnizate de situaţiile financiare estre aceea ca ele pot

fi uşor înţelese de utilizatori. În acest scop, se presupune ca utilizatorii dispun de

cunoştinţe suficiente privind desfăşurarea afacerilor şi a activităţilor economice, de

noţiuni de contabilitate şi au dorinţa de a studia informaţiile prezentate.

Relevanta şi pragul de semnificaţie.

Pentru a fi utile, informaţiile trebuie să fie RELEVANTE pentru luarea deciziilor de

către utilizatori. Informaţiile sunt relevante atunci când influenţează deciziile economice

ale utilizatorilor, ajutându-i pe aceştia să evalueze evenimentele trecute, prezente sau

viitoare, confirmând sau corectând evaluările lor anterioare. Informatiile despre poziţia

financiara sau performantele precedente sunt frecvent folosite ca bază pentru

previzionarea poziţiei şi performantei financiare viitoare şi a altor probleme de care

utilizatorii ar fi direct interesaţi, cum ar fi plata dividendelor şi a salariilor, variaţiile în

45

Page 46: licenta sisteme comparate

preţul titlurilor de valoare, precum şi capacitatea entităţii de a-si onora obligaţiile

scadente.

Relevanţa informaţiei este influenţată de natura şi de pragul de semnificaţie. În anumite

cazuri, natura informaţiei este suficienta – prin ea însăşi – pentru a determina relevanta

sa. Informaţiile sunt semnificative daca omisiunea sau prezentarea lor eronata ar putea

influenţa deciziile economice ale utilizatorilor ,luate pe baza situaţiilor financiare.

Pragul de semnificaţie depinde de mărimea elementului sau a erorii ,judecat in

împrejurările specifice omisiunii sau prezentării eronate. Astfel, pragul de semnifiacaţie

oferă mai degrabă un plafon sau o limita decât sa reprezinte sau ceea ce se aştepta ,in

mod rezonabil, reprezinte.

Reprezentarea fidelă.

Pentru a fi credibilă informaţia trebuie să reprezinte cu fidelitate tranzacţiile şi alte

evenimente pe care aceasta şi-a propus să le reprezinte ,fie ceea ce ar putea fi de

aşteptat, în mod rezonabil,sa reprezinte. De exemplu, bilanţul trebuie să reprezinte ,în

mod credibil ,tranzacţiile şi alte evenimente care se concretizează în active, datorii si

capitaluri proprii ale entităţii la data raportaţii, care îndeplinesc criteriile de

recunoaştere.

Prevalenta economicului asupra juridicului .

Pentru ca informaţia să prezinte, credibil, evenimente şi tranzacţiile pe care isi propune

să le reprezinte, este necesar ca acestea să fie contabilizate şi prezentate în concordanta

cu fondul lor şi cu realitatea economică şi nu doar cu forma lor juridică. Fondul

tranzacţiilor sau a altor evenimente nu este întotdeauna în concordantă cu ceea ce

transpare din forma lor juridica sau convenţională. De exemplu, o entitate cedează un

activ unei alte parţi, într-un astfel de mod încât documentele să susţină transmiterea

dreptului de proprietate parţii respective; cu toate acestea pot exista contracte care să

asigure entităţii dreptul de a se bucura în continuare de beneficii economice viitoare de

pe urma activului respectiv. În astfel de circumstanţe, raportarea unei vânzări nu ar

reprezenta, credibil tranzacţia încheiată (daca intr-adevăr ar exista o tranzacţie de

aceasta natura).

46

Page 47: licenta sisteme comparate

Neutralitatea.

Pentru a fi credibilă ,informaţia cuprinsă în situaţiile financiare trebuie să fie

neutră ,adică lipsita de influenţă .Situaţiile financiare nu sunt neutre dacă prin selectarea

şi prezentarea informaţiei ,influenţează luarea unei decizii sau formularea unui

raţionament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat.

Prudentă

Prudenţa înseamnă includerea unui grad de precauţie în exercitarea raţionamentelor

necesare pentru a face estimările cerute în condiţii de incertitudine ,astfel încât activele

şi veniturile sa nu fie supraevaluate .Totuşi exercitarea prudentei nu permite ,de

exemplu ,constituirea de rezerve ascunse sau provizioane excesive, subevaluarea

deliberată a activelor sau veniturilor ,dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau

cheltuielilor ,deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre si de aceea nu ar mai avea

calitatea de a fi credibilă.

Integralitatea.

Pentru a fi credibila,informaţia din situaţiile financiare trebuie să fie completa, în

limitele rezonabile ale pragului de semnificaţie şi ale costului obţinerii acelei informaţii.

O omisiune poate face ca informaţia să fie aleasa sau sa inducă în eroare şi astfel să nu

mai aibă caracter credibil şi să devină defectuoasa din punct de vedere al relevanţei.

Compatibilitatea.

Utilizatorii trebuie să poată compara situaţiile financiare ale unei entitatea in timp

pentru a identifica tendinţele în poziţia financiară si performanţele sale .Utilizatorii

trebuie totodată să poată compara situaţiile financiare ,performanţa si modificările

poziţiei financiare.

47

Page 48: licenta sisteme comparate

O implicaţie importantă a calităţii informaţiei de a fi comparabilă este ca utilizatorii să

fie informaţi despre politicile contabile utilizate în elaborarea situaţiilor financiare si

despre orice schimbare a acestor politici ,precum si despre efectele unor astfel de

schimbări.

Utilizatorii trebuie să fie în măsura să identifice diferenţele între politicile contabile

pentru tranzacţii şi alte evenimente asemănătoare utilizate în aceeaşi entitate de la o

perioada la alta, cat şi de diferite entităţi. Conformitatea cu Standardele Internaţionale

de Contabilitate, inclusiv prezentarea politicilor contabile utilizate în entitate,ajuta la

realizarea comparabilităţii.

Condiţii pentru ca informaţia sa fie relevantă si credibilă.

Oportunitatea

Dacă există o întârziere exagerată în raportarea informaţiei , aceasta işi poate pierde

relevanţa .Conducerea poate fi nevoită să aleagă valoarea relativă a raportării la un

anumit moment şi oferirea de informaţii credibile. Pentru a oferi informaţii

oportune ,deseori poate fi necesara raportarea tuturor aspectelor unei tranzacţii sau ale

altui eveniment înainte ca acestea sa fie cunoscute ,deşi în acest fel este afectată

credibilitatea.

Raport cost-beneficiu

Raportul cost-benefciu este mai degrabă o constrângere generală decât o caracteristică

calitativă. Beneficiile de pe urma informaţiei ar trebui sa depăşească costul furnizării

acesteia.

Imaginea fidelă si justă

Situaţiile financiare sunt frecvenţe înscrise , reprezentând o imagine fidelă a

poziţiei financiare ,performantei şi modificărilor poziţiei financiare a unei entităţi.

48

Page 49: licenta sisteme comparate

CAPITOLUL II

ABORDARE COMPARATIVĂ A REGLEMENTĂRILOR

CONTABILE INTERNAŢIONALE

2.1 SITUAŢIILE FINANCIARE PRIN PRISMA REFERENŢIALULUI

CONTABIL INTERNAŢIONAL

Situaţiile financiare reprezintă produsul final al activitaţii contabile. Ele reprezintă

clasificarea şi sintetizarea unui cumul de tranzacţii financiare , unele dintre ele fiind

extrem de complexe. Conform oraganismului american de normalizare, Financial

accounting Standards Board (FASB) , situaţiile financiare reprezintă elementul central

al raportarii financiare, reprezentand principalul scop al comunicării infotmaţiei

contabile către cei din exteriorul întreprinderii.

În literatura franceză, situaţiile financiare, regăsite sub denumirea de documente

contabile de sinteză, sunt definite ca situaţii periodice în care sunt prezentate situaţia si

rezultatele întreprinderii.

49

Page 50: licenta sisteme comparate

Organismul naţional de normalizare. International Accounting Standards Board (IASB),

prin IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare, defineşte situaţiile financiare ca o

reprezentare structurata a poziţiei financiare a unei întreprinderi şi a tranzacţiilor

efectuate de aceasta, având drept obiectiv oferirea de informatii despre poziţia

financiară, performanţa şi modificările poziţiei financiare ale unei întreprinderi unei

game diversificate de utilizatori. Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor

financiare precizează că situaţiile financiare reprezintă o parte a procesului de raportare

financiară şi cuprind Bilanţul ,Contul de profit şi pierdere, Situaţia modificarilor

capitalului propriu, Situaţia fluxurilor de numerar/trezorerie, Politici contabile si notele

explicative.

Situaţiile financiare generale răspund, alături de cerinţele managerilor, cerinţelor acelor

utilizatori care nu se află in poziţia de a solicita rapoarte specifice.Ele sunt destinate

oferirii de informaţii comune pentru toate categoriile de utilizatori, de aceea ele trebuie

elaborate şi prezentate având în vedere necesitaţile acestora.

Standardul IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare induce existenţa celor două tipuri

generale de rapoarte financiare, dar face totodata precizarea că cerinţele sale se aplică

doar acelor raportări externe care sunt întocmite şi prezentate în conformitate cu

standardele internaţionale de raportare financiară.Astfel de raportari sunt denumite,

instandardele internaţionale, situaţii financiare. Informatiile necesare atât

managerilor ,cât şi terţilor, pot fi disponibile prin intermediul procesului contabil,

proces care identifică, măsoară şi comunică informaţiile economice cu scopul de a

permite utilizatoriilor să ia decizii corecte şi să facă judecăţi corecte.

Produsul final al acestui proces este concretizat intr-un set de rapoarte denumite situaţii

financiare, documente de sinteză sau conturi anuale, denumiri diferenţiate în raport de

spaţiu de normalizare, dar care se referă în esenţă la aceeaşi problematică.

50

Page 51: licenta sisteme comparate

Rapoarte

financiare

sunt intocmite

pentru

Investitori

Debitori

Utilizatori interni Utilizatori

MANAGEMENT externi

Stat

Public Creditori

Financiari

Salariati

Comerciali

51

Page 52: licenta sisteme comparate

Investitori si creditori

Potentiali

Figura 1. Situaţii financiare (rapoarte)

Poziţionări

Deşi situaţiile financiare pot părea asemănătoare de la o ţară la alta, există diferenţieri

generate de diversitatea din mediile legale, economice şi sociale, precum şi de nevoile

diferite ale utilizatorilor determinate de specificul cerinţelor naţionale.

Aşa cum am mai menţionat, setul de situaţii privind raportarea financiară a fost impus

pentru prima dată cu titlu oficial în Statele Unite. În prezent, organismul de normalizare

contabilă din SUA, Financial Accounting Standards Board (FASB), cere întocmirea şi

prezentarea următoarelor situaţii:

-un Bilanţ sau o declaraţie a poziţiei financiare;

- Situaţie a rezultatului sau câştigurilor;

-Situaţie a câştigurilor nete (nedistribuite);

- Situaţie a altor modificări în capitalul propriu; şi

- Situaţie privind schimbările în poziţia financiară, denumită Situaţia surselor şi

utilizărilor de fonduri, cunoscută în prezent ca Situaţia fluxurilor de trezorerie.

Setul de situaţii financiare include şi un rezumat al metodelor/practicilor contabile ale

societăţii şi alte note suplimentare. În 1978 FASB a publicat o Declaraţie privind

obiectivele raportării financiare, prin care situaţiile financiare trebuie să furnizeze

informaţii:

-utile investitorilor şi creditorilor prezenţi şi viitori pentru luarea de decizii raţionale;

52

Page 53: licenta sisteme comparate

-inteligibile pentru acei utilizatori care au o pregătire economică minimală;

-care să ilustreze resursele economice ale societăţii, sursele lor de finanţare, precum şi

efectele tranzacţiilor şi evenimentelor care determină modificări în resursele societăţii

sau în sursele lor de finanţare;

-referitoare la performanţa financiară în decursul unei perioade; şi

-care să ajute utilizatorii să evalueze sumele, perioadele şi incertitudinile legate de

fluxurile viitoare de numerar ale investitorilor.

Raportul anual pe care o societate trebuie să îl întocmească şi să îl publice pentru uzul

diverşilor utilizatori trebuie să cuprindă situaţiile financiare, precum şi alte informaţii

financiare sau nonfinanciare, inclusiv un Raport al auditorului, analize şi discuţii ale

managementului (identificări şi explicaţii narative ale valorilor financiare cifrate),

informaţii privind segmentele de activitate, informaţii privind diversele retratări

realizate, precum şi date comparative pentru anii anteriori.

Comunicatele de presă, previziunile managementului sau alte descrieri ale planurilor

sau aşteptărilor managementului sau ale impactului social sau de mediu în activitatea

societăţii sunt exemple de rapoarte financiare, altele decât situaţiile financiare.

Indiferent de natura domeniului de activitate, cele mai multe rapoarte se clasifica în

două categorii:

-Rapoarte de stare sau de stoc

-Rapoarte de flux

Situaţiile privind starea se intocmesc la un moment specificat în timp, iar cele privind

fluxul acopera o perioada de timp. Dintre situaţiile financiare întocmite de o societate,

Bilanţul este o situaţie de stare.El oferă informaţii legate de resursele ce se afla intr-o

societate la un moment specific in timp. Situaţiile precum Contul de profit si pierdere

sau Situaţia fluxurilor de trezorerie caracterizeaza rapoartele de flux. Aceastea

raporteaza activitaţi ale societăţiilor ce s-au desfaşurat de-a lungul unei perioade de timp

(un semestru, un an).

53

Page 54: licenta sisteme comparate

Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASB) alături de

organismul american de normalizare şi de cel european militează pentru diminuarea

diferenţelor în prezentarea situaţiilor financiare, încercând să armonizeze

reglementările, standardele şi procedurile contabile privind întocmirea şi prezentarea

situaţiilor financiare. IASB consideră că se poate ajunge la această armonizare dacă la

întocmirea situaţiilor financiare se pune accentul pe furnizarea de informaţii pe care se

bazează luarea deciziilor economice.

Obiectivul formulat de către IASB este furnizarea unei baze pentru prezentarea

situaţiilor financiare generale, astfel încât să se poată asigura comparabilitatea acestora:

atât în timp - cu situaţiile financiare ale întreprinderii pentru perioadele

precedente;

cât şi în spaţiu - cu situaţiile financiare ale altor întreprinderi,

Întreprinderile au obligaţia de a întocmi situaţiile financiare, astfel încât să prezinte

corect situaţia şi realizările financiare ale lor, precum şi fluxurile de numerar, ca

expresie a modificărilor în situaţia activităţii. Raportarea corectă înseamnă

conformitatea cu standardele, adică respectarea tuturor prevederilor cuprinse în

standardele internaţionale de contabilitate/ raportare financiară. Precizăm că realizarea

corectitudinii raportării poate implica prezentarea unor informaţii care depăşesc cadrul

celor cerute în mod expres de standarde sau chiar se abat de la acestea. Pentru astfel de

cazuri, deşi este invocat raţionamentul profesional, standardele vin cu precizări clare pe

care trebuie să le respecte cei ce întocmesc şi prezintă situaţii financiare.

Precizările referitoare la prezentarea informaţiilor privind activitatea unei întreprinderi

vizează situaţiile financiare generale ale societăţilor (comerciale sau industriale, private

sau publice), atât situaţii individuale, cât şi consolidate. În acest sens, situaţiile

financiare sunt întocmite şi prezentate cel puţin anual, venind în întâmpinarea nevoilor

comune de informaţii ale unei sfere largi de utilizatori. Cadrul general IASB stabileşte

ca utilizatori ai situaţiilor financiare: investitorii prezenţi şi potenţiali, personalul

angajat, creditorii, furnizorii şi alţi creditori comerciali, clienţii, Guvernul şi instituţiile

acestuia, precum şi publicul. O parte din aceşti utilizatori pot solicita şi au capacitatea

de a obţine informaţii suplimentare faţă de cele conţinute în situaţiile financiare

54

Page 55: licenta sisteme comparate

generale. Mulţi utilizatori trebuie totuşi să se bazeze pe situaţiile financiare ca pe

principala lor sursă de informaţii şi, de aceea, astfel de situaţii financiare trebuie

elaborate şi prezentate având în vedere necesităţile lor. Rapoartele financiare cu scop

special, de exemplu, Declaraţiile şi alte situaţii întocmite în scopuri fiscale, se situează

în afara Cadrului general. Cu toate acestea, Cadrul general IASB poate fi aplicat la

elaborarea rapoartelor cu scop special, acolo unde este posibil.

Situaţiile financiare constituie o parte a procesului de raportare financiară. Cadrul

conceptual stabileşte cu titlu obligatoriu componenţa setului complet de situaţii

financiare, pentru a răspunde obiectivului de asigurare a comparabilităţii activităţilor

diferitelor societăţi. Acesta include: un Bilanţ, un Cont de profit şi pierdere, o Situaţie a

modificărilor poziţiei financiare (care poate fi prezentată în diverse moduri, de exemplu,

ca Situaţie a fluxurilor de numerar sau Situaţie a fluxurilor de fonduri) şi Note

explicative, precum şi alte situaţii şi materiale explicative care sunt parte integrantă a

situaţiilor financiare.

Pe lângă setul de bază care trebuie să formeze situaţiile financiare, în viziunea IASB,

pot fi incluse şi alte materiale şi informaţii suplimentare care să vină în completare,

referitoare, spre exemplu, la segmentele industriale şi geografice sau la prezentarea

efectelor variaţiei preţurilor. Precizăm că situaţiile financiare nu includ rapoartele

directorilor, declaraţiile preşedintelui, discuţiile şi analizele conducerii şi elemente

similare. Acestea vin să întregească cadrul de raportare, fiind considerate completări la

situaţiile financiare. Astfel, situaţiile financiare reprezintă doar o parte a întregului, doar

o secţiune a raportului financiar care descrie activitatea societăţii, denumit în

standardele internaţionale Raport anual. Normele contabile nu abordează informaţii

prezentate în afara situaţiilor financiare. Totuşi considerăm că acolo unde informaţiile

financiare sunt prezentate în afara situaţiilor financiare, cum ar fi într-un Raport anual

sau în situaţii prezentate în vederea înregistrării în cadrul diverselor autorităţi,

respectivele informaţii trebuie prezentate astfel încât să fie în concordanţă cu cele

incluse în situaţiile financiare.

IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare stabileşte cerinţele generale privind forma şi

conţinutul situaţiilor financiare, dar lasă posibilitatea de influenţă cadrelor legale în care

55

Page 56: licenta sisteme comparate

îşi desfăşoară activitatea societatea. Conform cerinţelor internaţionale, fiecare set de

situaţii financiare trebuie să conţină următoarele informaţii:

denumirea societăţii raportoare;

unitatea şi moneda de raportare;

data bilanţului;

perioada de raportare; şi

orice schimbare a acestor informaţii în cursul perioadei.

Situaţiile financiare sunt utile dacă sunt oportune în timp. La nivel de normalizare

internaţională se consideră că o societate trebuie să fie în măsură să emită situaţii

financiare în termen de şase luni de la data bilanţului pentru a răspunde caracteristicii de

utilitate a informaţiei.

Excepţie de la cerinţele de prezentare incluse în IAS 1 Prezentarea situaţiilorfinanciare

fac situaţiile financiare interimare condensate, a căror prezentare este reglementată de

un standard special, şi anume IAS 34 Raportarea financiară interimară. Raportul

financiar interimar este definit ca un raport financiar care conţine fie un set de situaţii

financiare, aşa cum sunt prezentate în IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare, fie un set

condensat de situaţii financiare pentru o perioadă interimară. Perioada interimară este o

perioadă de raportare mai scurtă decât un exerciţiu financiar. IASB încurajează

întreprinderile tranzacţionate public:

să furnizeze rapoarte financiare interimare cel puţin la sfârşitul primului

semestru al exerciţiului lor financiar; şi

să facă disponibile rapoartele lor financiare interimare nu mai târziu de 60 de

zile de la sfârşitul perioadei interimare.

Dacă o întreprindere publică un set complet de situaţii financiare în raportul său

financiar interimar, forma şi conţinutul acelor situaţii trebuie să se conformeze

reglementărilor din IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare. Dacă o întreprindere

publică un set de situaţii financiare condensate în raportul său financiar interimar, acele

situaţii vor include cel puţin toate titlurile şi subtitlurile care au fost incluse în cea mai

recentă situaţie financiară anuală, precum şi Notele explicative selectate conform

cerinţelor din IAS 34 Raportarea financiară interimară. Sunt incluse elemente

56

Page 57: licenta sisteme comparate

suplimentare sau Note suplimentare dacă omiterea acestora face ca situaţiile financiare

interimare să ducă la concluzii eronate.

În ceea ce priveşte situaţiile financiare consolidate, deşi acestea sunt definite separat de

situaţiile financiare, principiile de întocmire şi prezentare ale lor trebuie să fie aceleaşi

ca şi pentru situaţiile financiare individuale. Această cerinţă trebuie considerată în

corelaţie atât cu cerinţele specifice standardelor care tratează operaţiile de consolidare,

cât şi cu cerinţele naţionale, dar numai în cazul în care baza pentru întocmirea situaţiilor

financiare este prezentată în Notele explicative.

2.2 PREVEDERILE DIRECTIVELOR EUROPENE ASUPRA SITUAŢIILOR

FINANCIARE

Raportarea financiară în Europa trece printr-un proces, denumit la origine de

armonizare, odată cu formarea cadrului legislativ şi economic al Uniunii Europene.

Astfel, în anul 1978 a fost emisă Directiva 78/660/EEC a Consiliului Uniunii Europene

(Directiva a IV-a), care are ca obiectiv coordonarea prevederilor referitoare la

prezentarea şi conţinutul conturilor anuale şi ale rapoartelor anuale ale societăţilor din

Statele Membre, lametodele de evaluare utilizate pentru întocmirea conturilor anuale şi

la publicarea lor pentru societăţile comerciale.

Conform Articolului 2 al Directivei a IV-a, conturile anuale trebuie să conţină:

Bilanţul;

Contul de profit şi pierdere; şi

Note asupra conturilor anuale.

Toate aceste trei situaţii trebuie să reprezinte un întreg. Modificarea adusă prin

Directiva 2003/51/EC în iunie 2003 adaugă cerinţei anterioare posibilitatea Statelor

Membre de a permite sau de a cere includerea în conturile anuale a altor declaraţii decât

57

Page 58: licenta sisteme comparate

cele trei situaţii obligatorii, astfel încât societăţile să poată elabora situaţii financiare

comparabile cu situaţiile financiare întocmite în conformitate cu normele internaţionale.

Necesitatea implementării standardelor internaţionale de raportare financiară în Uniunea

Europeană a dus la apariţia Reglementării nr. 1.606/2002 elaborată de Parlamentul

European şi de Consiliul Uniunii Europene, privind aplicarea standardelor

internaţionale societăţilor comerciale private care depăşesc o anumită mărime. Pentru a

elimina discrepanţele existente între prevederile directivelor europene şi prevederile

standardelor internaţionale, Directiva a IV-a a suferit, în timp, o serie de modificări care

să permită comparabilitatea pentru societăţile care raportează conform IFRS, dar au ca

legislaţie de bază directivele.

Deşi stricte în impunerea cerinţelor tuturor statelor membre, directivele europene lasă de

multe ori posibilitatea adaptării cerinţelor la specificul naţional. Din acest motiv,

situaţiile financiare ale societăţilor din diferite ţări prezintă caracteristici particulare.

Astfel, raportarea financiară în Marea Britanie este reglementată prin Companies Act

(legea societăţilor comerciale), lege proiectată în 1844 şi modificată notabil în 1947-

1948, când s-a introdus obligativitatea raportării pentru grupuri, distincţia între rezerve

şi provizioane (îngreunând crearea rezervelor ascunse), precum şi o serie de cerinţe de

prezentare a situaţiilor financiare, inclusiv prezentarea unor situaţii care să ofere o

„imagine fidelă". In decursul anilor s-au mai adus modificări, precum: obligativitatea

raportăriidetaliate a venitului, întărirea cerinţelor legale privind întocmirea şi pre-

zentarea informaţiilor şi auditarea situaţiilor financiare sau implementarea directivelor

europene.

Cerinţele de bază pentru toate societăţile sunt date de prezentarea unui Bilanţ şi a unui

Cont de rezultate, însoţite de detaliile necesare prezentării unei imagini fidele.

Formatele situaţiilor financiare pentru societăţile din Marea Britanie derivă din

Directiva a IV-a a U.E., dar guvernul britanic, spre deosebire de cele ale altor ţări

58

Page 59: licenta sisteme comparate

membre U.E., a lăsat flexibile, pe cât posibil, formatele situaţiilor financiare. Astfel,

societăţile pot alege între cele două formate de Bilanţ şi cele patru formate de Cont de

rezultate şi pot prezenta în Note informaţii financiare cât mai detaliate, urmând mai

degrabă conţinutul decât forma.

Normalizarea raportării financiare s-a realizat, de fapt, prin Legea societăţilor

comerciale publicată în 1989, prin care standardele contabile britanice au devenit

obligatorii. Rapoartele anuale ale societăţilor cotate la bursă au fost din ce în ce mai

detaliate de-a lungul anilor, incluzând în prezent:

declaraţie a preşedintelui

un raport financiar şi operaţional;

un raport al directorilor;

un raport al sindicatelor;

declaraţie privind situaţia grupului;

situaţiile financiare (inclusiv Notele);

raportul auditorilor, precedat de o declaraţie privind responsabilitatea

directorilor;

informaţii privind acţionariatul.

Pentru societăţile ce trebuie auditate, situaţiile financiare trebuie să conţină şi o Situaţie

a fluxurilor de numerar (cerută prin Financial Reporting Standards - FRS 3), o Situaţie a

tuturor câştigurilor şi pierderilor recunoscute, o Reconciliere a mişcărilor care au avut

loc în fondurile investitorilor şi o Notă asupra costului istoric privind profitul şi

pierderea. Scopul Situaţiei tuturor câştigurilor şi pierderilor recunoscute este acela de a

releva acele câştiguri sau pierderi care au fost recunoscute (venituri şi cheltuielile

propriu-zise), dar şi pe cele care nu au fost recunoscute (câştigurile nerealizate

dinreevaluarea imobilizărilor corporale) în Contul de profit şi pierdere în cursul

perioadei. Nota privind costul istoric al rezultatului dă informaţii asupra valorilor pe

care le-ar fi avut elementele de rezultat în condiţiile menţinerii costului istoric.

În Germania, deşi ţinerea contabilităţii este o tehnică foarte dezvoltată încă din secolul

al X VH-lea, cerinţele oficiale privind raportarea se regăsesc pentru prima dată în Codul

comercial din 1861, de inspiraţie franceză (Ordonanţa de comerţ din 1673 care a stat la

59

Page 60: licenta sisteme comparate

baza Codului comercial francez din 1807). Până în 1920 raportarea financiară era

dictată de jurişti, astfel încât situaţiile financiare (cunoscute sub denumirea de conturi

anuale) aveau drept scop furnizarea unei situaţii financiare care să permită creditorilor

evaluarea riscurilor legate de creditele acordate societăţii.

Astfel, Bilanţul constituia componenta principală a situaţiilor financiare prin care se

evidenţi au activele şi care avea ca funcţie majoră protejarea intereselor creditorilor.

Existau şi cerinţe privind prezentarea rezultatului, considerat un produs secundar al

evaluării activelor, determinat cu precădere ca diferenţă între activele nete din două

perioade consecutive şi mai puţin ca diferenţă între venituri şi cheltuieli.

În prezent, toate societăţile sunt obligate să prezinte un set de situaţii financiare, a căror

componenţă diferă în funcţie de mărimea întreprinderii. Astfel, societăţile de persoane

(care nu sunt de interes public şi al căror capital este format din părţi sociale) trebuie să

prezinte un Bilanţ şi un Cont de profit şi pierdere. Pentru societăţile de capital este

obligatorie prezentarea suplimentară a unei Anexe, dar şi a unui Raport de gestiune, aşa

cum sunt definite în Directiva a IV-a. Se precizează că raportul de gestiune trebuie să

furnizeze toate informaţiile necesare prezentării unei imagini fidele a situaţiei societăţii,

dar nu face parte din situaţiile financiare.

Întocmirea unui Tablou de finanţare (ca expresie a variaţiei trezoreriei) nu este

obligatoriu, ca în alte ţări europene, dar majoritatea societăţilor cotate întocmesc în acest

sens Situaţia fluxurilor de numerar. Situaţia modificărilor capitalului propriu nu este

utilizată de către societăţile din Germania, dar societăţile de capitaluri trebuie să

prezinte, conform Legii societăţilor pe acţiuni (Aktiengesetz - AktG), o Situaţie a

distribuirii rezultatului. Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere trebuie prezentate

respectând indicaţiile din Directiva a IV-a, iar prin conţinutul Anexei, societăţile trebuie

să prezinte:

informaţiile generale asupra conturilor anuale;

metodele de contabilizare şi evaluare;

informaţii complementare privind Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere;

alte informaţii, precum: număr de salariaţi, renumeraţia totală a directorilor şi a

membrilor Consiliului de Administraţie etc.

60

Page 61: licenta sisteme comparate

Raportarea financiară pentru societăţile din Franţa este realizată prin situaţii financiare

denumite documente de sinteză sau conturi anuale, influenţate în mare parte de

prevederile Directivelor a IV-a şi a Vll-a. Acestea cuprind cel puţin Bilanţul, Contul de

profit şi pierdere şi Anexa, dar pot fi completate cu un Tablou de finanţare al

exerciţiului. Conţinutul documentelor de sinteză este stabilit în conformitate cu

dispoziţiile Planului Contabil General (PCG) şi trebuie să asigure sub toate aspectele o

imagine fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor, chiar dacă aceasta

implică abateri de la reguli sau prezentări suplimentare de informaţii. Specificul

raportării financiare din Franţa este faptul că documentele de sinteză pot fi prezentate

într-unui din cele trei sisteme:

sistemul de bază, care cuprinde dispoziţiile contabile minimale pentru societăţile

mijlocii şi mari;

sistemul simplificat, destinat societăţilor a căror mărime nu j ustifică recursul la

cerinţele sistemului de bază; şi

sistemul dezvoltat, care propune documente care să faciliteze analiza

informaţiilor cu scopul de a fi utile în gestiune. Documentele propuse prin

sistemul dezvoltat, altele decât cele din sistemul de bază sunt evidenţiate doar cu

titlu de recomandare.

61

Page 62: licenta sisteme comparate

2.3 PARALELĂ ÎNTRE SISTEMUL CONTINENTAL ŞI SISTEMUL ANGLO-

SAXON

Diferenţe între culturile contabile naţionale

Este inevitabil ca între culturile naţionale să nu existe diferenţe şi implicit ca din acestea

să se nască diferenţe între sistemele contabile naţionale. Putem spune că aceste diferenţe

variază de la nesemnificativ la substanţial. Unele pot apărea la o simplă lectură a

situaţiilor financiare din diferite ţări sau chiar din forma de prezentare a acestora.

Dar de ce este diferită contabilitatea de la o ţară la alta ? Ce demersuri s-au făcut în

reducerea acestor diferenţe? Care sunt factorii de divergenţă şi de convergenţă în cadrul

diferenţelor contabile?

Care este rolul culturii în diferenţele contabile?

În cele ce urmează vom încerca să găsim răspunsuri convingătoare la aceste întrebări,

care depăşind sfera academică, au nevoie de soluţii pentru problemele din lumea reală.

Natura şi complexitatea diferenţelor între culturile contabile naţionale

Se poate spune că globalizarea a avut în teorie destul de puţine şanse de reuşită dar că,

în practică, a depăşit aşteptările multora. Acest demers îndelung criticat şi fervent

dezbătut, a antrenat după sine o mişcare ce a revoluţionat contabilitatea mondială.

Libera circulaţie a capitalurilor, dincolo de orice graniţe geografice sau culturale a

devenit astfel scopul suprem al procesului de armonizare. Trecerea barierelor culturale

cauzează de multe ori neînţelegeri ce ar putea fi evitate, dacă tranzacţiile s-ar realiza în

cadrul aceluiaşi grup.

Contabilitatea unei unităţi economice a depăşit imaginea anostă pe care i-o acordau unii,

afirmându-se ca un instrument esenţial în comunicarea mediului de afaceri.

62

Page 63: licenta sisteme comparate

Cu toate acestea, sistemele naţionale de contabilitate diferă atât în conţinut cât şi în

aplicare, neexistând două sisteme despre care să putem spune că sunt întregime identice.

Este adevărat că există cazuri precum Marea Britanie, Irlanda, Statele Unite şi Canada

în care diferenţele sunt relativ minore, dar în cele mai multe cazuri diferenţele sunt

majore (Marea Britanie şi Franţa, Statele Unite şi Mexic). Aceste diferenţe contabile pot

apărea (Roberts C. et al., 1998) fie datorită faptului că evenimente similare sunt

înregistrate în moduri diferite în funcţie de ţară, fie evenimentele ce se desfăşoară în ţări

diferite sunt ele în sine diferite ca natură.

Motivul pentru care este vital să ne referim la această realitate, conştientizată pentru

prima dată la nivel european la sfârşitul secolului al XlX-lea, rezidă în faptul că aceste

diferenţe duc atât la nivelul unei societăţi economice cât şi la celelalte nivele la

pierderea unor oportunităţi de afaceri, la ineficienţe în activitate şi chiar la distorsiuni

ale comportamentelor manageriale. Diferenţele dintre soluţiile adoptate generează însă

probleme nu doar pentru companiile care trebuie să-şi întocmească situaţiile financiare

ci şi pentru utilizatorii informaţiilor financiar-contabile.

Pe de altă parte şi încercarea de modificare a normelor naţionale pentru încadrarea

acestora în tiparele internaţionale, un fel de „patul lui Procust contabil", poate avea

influenţe negative asupra comportamentelor economice existente afectând funcţionarea

întregului sistem naţional.

63

Page 64: licenta sisteme comparate

Figura. 2 Patul lui Procust contabil

Dintre factorii care contribuie la crearea şi menţinerea unor condiţii economice diferite

amintim: gradul de industrializare al economiilor, rata inflaţiei, ponderea sectorului

privat, rata creşterii economice.

Pe de altă parte, contabilitatea în calitatea sa de limbaj economic ce transformă

informaţiile sau ideile în semne şi înscrisuri ce au sens şi semnificaţie aparte pentru cei

aparţinând unui anumit grup cultural, este concepută în concordanţă cu nevoile de

informare ale respectivului grup şi cu caracteristicile culturale ale acestuia.

Dar, contabilitatea spre deosebire de limbaj este subiect al unei legislaţii în domeniu

care impune, mai mult mai mult sau mai puţin, direcţii de dezvoltare ale acesteia (de

exemplu: legi detaliate în Germania şi Franţa, suport legislativ formal în Marea

Britanie). în Franţa, regulile contabilităţii par a fi de tipul unui contract social negociat

conform filozofiei lui Jean-Jacques Rousseau, a căror modificare este caracterizată de

imobilism, iar în Germania contabilitatea se manifestă ca strictă aplicare a legii. în mod

contrar, nivelul scăzut al constrângerilor legale şi regulile contabile care se adaptează

In prezentare , recunoastere si

masurare

In percepere si interpretare

Principii contabile diferite

Obiective diferite ale raportarii financiare

Diferente contabile

Mediu cultural,economic si social specific tarii

64

Page 65: licenta sisteme comparate

rapid la modificările ce au loc în mediul economic, fac din sistemul anglo-saxon cel mai

flexibil sistem la ora actuală.

Când este în discuţie disponibilitatea entităţilor de a respecta legea, atitudinea lor faţă de

aceasta este deseori ilustrată de o mică anecdotă ce circulă în mediul contabil şi preluată

de diverşi autori : înţelegerea internaţională a regulilor este foarte dificilă deoarece

regulile au semnificaţii diferite: în Germania totul este interzis cu excepţia situaţiei în

care este permis în mod explicit prin lege, în timp ce în Anglia totul este permis cu

excepţia a ceea ce este în mod explicit interzis de lege. în Iran, pe de altă parte, totul

este interzis, chiar dacă este permis de lege, iar în Italia totul este permis, mai ales dacă

este interzis.

Această atitudine se datorează în mare măsură şi codului legilor nescrise care

guvernează mediile naţionale, şi care se dezvoltă invariabil prin utilizarea a ceea ce

anglo-saxoni denumesc judecată profesională. La această judecată se apelează ori de

câte ori este vorba de circumstanţe economice deosebite. Fie că este vorba de propuneri

venite din parte organismelor profesionale sau de un răspuns normalizator la

scandalurile financiare sau la presiunile economice exercitate de diverse organizaţii,

legislaţia naţională în domeniu suferă schimbări semnificative.

Oriunde ne-am afla, cea mai mare parte a codului nescris este parte integrantă a culturii

unei ţări, iar mijloacele de raportare financiară devin astfel „variabile culturale

indispensabile". Este totuşi adevărat că în cadrul organizării geografice, ţările au

tendinţa de a împrumuta de la partenerii lor comerciali cu care în genere au legături

istorice şi/sau culturale, anumite principii şi soluţii la problemele cu care ce confruntă.

Este de asemenea adevărat că evenimentele care declanşează nevoia de soluţii nu au loc

neapărat în acelaşi timp sau loc şi nu neapărat cu aceleaşi efecte imediate şi pe termen

lung. Ca atare, regulile contabile diferă chiar şi într-un cadru geografic restrâns, precum

în cazul Uniunii Europene).

65

Page 66: licenta sisteme comparate

Cauzele divergenţei sau convergenţei sistemelor de contabilitate

Aşa cum am menţionat în paragraful anterior, caracteristicile naţionale determină

obiectivele raportării financiare la nivel naţional şi încurajează aplicarea principilor

contabile care pot diferi în formatul situaţilor financiare, în recunoaşterea elementelor

bilanţiere, metodele de evaluare sau în interpretarea acestor principii. Varietatea acestor

factori de influenţă asupra diferenţelor contabile reprezintă de fapt cauzele divergenţei

sau convergenţei sistemelor de contabilitate.

Cu siguranţă că majoritatea autorilor interesaţi de domeniul contabilităţii internaţionale

(Nobes C, Parker R., Rusconi G. şi mulţi alţii) au trecut prin prisma propriei experienţei

profesionale şi propriilor păreri aceste cauze, încercând să delimiteze cu cât mai mare

exactitate legătura dintre aceşti factori şi realitatea sau schimbările ce au loc în mediul

economic la nivel micro sau macro. De exemplu, în 1990, Meek şi Saudagaran

identificau 7 factori de influenţă asupra dezvoltării sistemelor de raportare financiară şi

anume: sistemul juridic, fiscalitatea, inflaţia, stabilitatea economică şi politică, gradul de

dezvoltare economică, nivelul de educaţie şi relaţiile dintre antreprenori şi finanţatori.

Iar, numeroşi autori citează un studiu realizat cu ceva timp în urmă de Ernst &Young pe

un eşantion de 1000 de companii şi care concluziona că printre factorii de influenţă

intră: riscul financiar; infrastructura legislativă şi cea comercială; birocraţia; controlul

schimburilor; stabilitatea politică.

Ca atare, am încercat în cele ce urmează să realizăm propria versiune asupra

ansamblului cauzelor divergenţei sau convergenţei sistemelor de contabilitate:

sistemul juridic

sistemul politic

sistemul economic

mediul socio-cultural (include factorul cultură)

modalitatea de finanţare

profesia contabilă

doctrina contabilă

inflaţia

relaţiile economice şi politice ale respectivelor state

deconectarea fiscalităţii de contabilitate

66

Page 67: licenta sisteme comparate

implicarea instituţiilor naţionale, regionale şi internaţionale

structurile productive

pregătirea managementului şi gradul de inovare al tehnicilor comerciale ,factorii

de mediu.

În linii generale sistemul economic şi politic mondial era considerat ca fiind fie liberal -

democratic (ţările din Europa occidentală, America de Nord, Japonia şi Australia) fie

egalitar-totalitar, implicând planificarea totalitară şi controlul economiei (China, Coreea

de Nord, Vietnam, Cuba). Cu toate acestea, considerăm că între cele două situaţii opuse

există şi o serie de alte variante caracterizate de grade diferite de liberalism.

Pe de altă parte, dacă aspectul juridic a fost îndelung considerat - iar sistemele romano-

germanic, anglo-saxon, şi cel al statelor islamice au intrat întotdeauna în discuţia despre

evoluţia sistemelor de raportare financiară ale statelor lumii - dar, nu la fel stă situaţia cu

interdependenţa dintre cadrul legal şi doctrina contabilă.

Referitor la interdependenţa dintre cadrul legal şi doctrina contabilă suntem de părere că

sublinierea acesteia are o importanţă majoră. Astfel, ius civile, sistemul creat pe timpul

împăratului roman Iustinian în secolul VI şi dezvoltat şase secole mai târziu de

universităţile europene defineşte reglementările ca fiind conectate de moralitate şi

justiţie fapt ce a determinat în multe ţări europene evoluţia acestora în doctrină. Ca

atare, legătura ce se naşte între cadrul legal, doctrină şi practică este de multe ori o

legătură cel puţin aparent indisolubilă în timp şi spaţiu.

Evaluarea diferenţelor existente între sistemele de contabilitate

Din cele menţionate în paragrafele precedente putem deduce că diferenţele dintre

sistemele contabile ale diferitelor ţări se pot încadra în trei mari categorii:

Diferenţe referitoare la regulile contabile ale diferitelor ţări

67

Page 68: licenta sisteme comparate

Pot exista reguli contabile specifice unor industrii sau sectoare care nu se regăsesc

într-o altă ţară.

Diferenţe între modalităţile de interpretare a normelor contabile Chiar şi atunci

când regulile sunt identice modul de interpretare al acestora poate să difere ca

urmare a utilizării judecăţii profesionale. De exemplu, în determinarea ratei de

depreciere economică a unui activ, baza de alocare poate fi reprezentată atât de

durata de viaţă, de durata utilă a acestuia dar şi valoarea sa reziduală.

Diferenţe în privinţa practicilor contabile preferate

Intervine în acest punct distincţia dintre aspectele de jure (regulile contabile) şi

aspectele defacto (practicile contabile actuale).

Prin aplicarea acestor categorii la situaţia diferenţelor dintre sistemele contabile

naţionale şi IAS, s-ar putea delimita pentru fiecare tară patru categorii de diferenţe

(conform GAAP 2001):

„contabilitatea poate diferi de cea pretinsă de IAS datorită absenţei unor reguli

specifice referitoare la recunoaştere şi evaluare";

„nu există reguli specifice cerând prezentarea";

„inconsistenţe între standardele naţionale şi IAS ce ar putea determina diferenţe

pentru multe firme în anumite domenii";

„în anumite firme, aceste alte aspecte pot duce la diferenţe faţă de IAS".

Printre ţările implicate în studiu se aflau şi România şi Italia. Pentru România, concluzia

era destul de simplă. La acea dată, prin implementarea OMFP 94/2001, aplicarea IAS

nu se realiza în întregime. Pe de altă parte, Italia înfrunta serioase probleme privind

diferenţele faţă de IAS care variau de la absenţa sau nerecunoaşterea imobilizărilor

financiare şi tratamentului leasingului până la lipsa cerinţei de întocmire a unei situaţii a

fluxurilor de numerar şi înregistrarea operaţilor discontinue.

De asemenea, au fost relevate inconsistenţe între Italian GAAP şi IAS care ar fi putut

determina diferenţe pentru multe firme în anumite domenii precum datoriile comerciale

şi cele privind derivatele care nu se recunoşteau la valoare justă, elementele

extraordinare erau definite într-un mod mult prea general şi imobilizările corporale care

68

Page 69: licenta sisteme comparate

fuseseră supuse reevaluărilor în trecut conform unor reglementări speciale dar aceste

reevaluări nu fuseseră ţinute la zi.

În realitate, direcţiile în care standardele naţionale pot să difere de IAS sunt doar două:

Divergenţă: atât standardele naţionale cât şi IAS acoperă aceeaşi temă contabilă

specifică dar prescriu metode diferite de abordare a acesteia;

Absenţă: standardele naţionale nu se referă la tema contabilă descrisă de IAS.

O cercetare a acestor două aspecte este extrem de valoroasă nu numai pentru că explică

diferenţele actuale dar oferă şi o bază de predicţie a potenţialelor dificultăţi ce se pot

transforma în obstacole în calea procesului de armonizare contabilă internaţională.

De aceea, studiul realizat în 2004 de către trei profesori la HEC School of Management

Paris ne captează atenţia atât prin modul în care este utilizat modelul dimensiunilor

culturale al lui Hofstede G cât şi datele furnizate de GAAP 2001. Aceşti autori încearcă

să măsoare gradul de divergenţă despre care vorbeam mai devreme şi introduc în acest

scop o variabilă numită labelled absence pentru aprecierea scopului reglementărilor

naţionale în comparaţie cu IAS.

Pornind de la cele 79 de întrebări din chestionarul GAAP 2001, cei trei cercetători

identifică 111 articole ale IAS asupra cărora îşi îndreptă analiza. Dintre cele patru

categorii de diferenţe, menţionate anterior, ei efectuează următoarea codificare:

primele două categorii vor fuziona pe motiv că nu există o delimitare clară şi

precisă, devenind „divergenţă" - reprezentând inconsistenţe care ar putea duce

la diferenţe pentru unele întreprinderi;

ultimele două categorii fuziona pe motiv că se referă ambele la absenţa

regulilor, referindu-se astfel la „absenţa" unor reguli specifice referitoare la

recunoaştere/evaluare sau prezentare.

Scorul fiecărei ţări din fiecare categorie este determinat de numărul de articole contabile

incluse în categorii.

69

Page 70: licenta sisteme comparate

Datorită faptului că variabilele independente (considerate dimensiunile culturale ale lui

Hofstede) nu sunt disponibile pentru toate cele 62 de ţări ale anchetei, doar 52 dintre

acestea au fost considerate spre analiză .

O primă concluzie este faptul că la nivelul acestor 52 de ţări, din 111 de articole studiate

în medie s-a dovedit că 21 sunt divergente de la standardele naţionale, 24 sunt absente

din principiile naţionale iar 66 dintre ele sunt în conformitate. Apoi, a fost realizată o

analiză pe fiecare LAS în parte, demonstrând dacă standardele naţionale sunt diferite

sau echivalente cu reglementările IASB .

Următorul pas îl constituia testarea ipotezei conform căreia diferenţele între standardele

naţionale şi IAS sunt explicate de dimensiunile culturale. Ca atare, individualismul,

distanţa ierarhică şi controlul incertitudinii sunt variabile ce explică divergenţa faţă de

IAS. Se pleacă, de asemenea, de la ideea că toate articolele contabile (şi toate LAS) sunt

la fel de importante şi astfel se pot număra răspunsurile privind divergenţă/absenţă

pentru fiecare ţară. (O altă variantă ar fi fost aceea a „cântăririi" importanţei fiecărui

IAS, dar această evaluare este destul de greu de realizat).

În viziunea noastră, rezultatele acestui studiu contribuie la prezenta dezbatere despre

armonizare. Concluziile s-ar putea sintetiza în faptul că opoziţia la IAS nu este neapărat

determinată de o superioritate tehnică ci, de diversitatea factorilor culturali: nivelul de

divergenţă depinde de dimensiunile culturale în timp ce absenţa pare a fi asociată cu

dezvoltarea economică şi cu condiţiile pieţei de capital.

În plus, cercetările asupra diferenţelor contabile sunt departe de a fi epuizate. Contabili,

statisticieni, matematicieni şi sociologii pun la punct, prin prisma evenimentelor ce au

loc în cadrul procesul de armonizare-convergenţă, noi modele capabile să ofere soluţii

viabile pentru eliminarea obstacolelor ce pot apărea în calea acestui proces. Eforturile

conjugate ale specialiştilor din diferite ţări contribuie mai mult decât ne-am fi putut

imagina la eliminarea barierelor culturale, setea de cunoaştere dovedindu-se mai

puternică decât dorinţa de păstrare a identităţilor naţionale.

Importanţa clasificărilor internaţionale în domeniul raportării financiare în contextul

procesului de armonizare contabilă

70

Page 71: licenta sisteme comparate

Există cu certitudine o tendinţa profundă a cercetătorului, indiferent de domeniul de

activitate, de a clasifica si structura sistematic părţile puzzle-lui pe care îl are la

dispoziţie. Dar cum este de aşteptat, de cele mai multe ori, nu toate elementele acestuia

sunt la îndemână şi rezultatul eforturilor cercetătorilor nu se concretizează într-un

sistem structurat care să reziste probei timpului - precum cel al lui Mendeleev în chimie.

Ca atare, oarecum implicită este nevoia de a clasifica sistemele de raportare financiară,

în grupuri de ţări, în funcţie de similitudinile şi diferenţele contabile. O atare clasificare

ar furniza o poziţie exactă a unei ţări în funcţie de celelalte, subliniind mai uşor

progresul făcut de aceasta comparativ cu cele aparţinând aceleiaşi categorii. Dar,

această încadrare este mai facilă de realizat teoretic, decât practic, datorită reacţiei

imprevizibile ale mediului economic aferent fiecărei ţări la inovaţiile care au loc la nivel

internaţional. Prin urmare, pentru cei care se văd obligaţi să reexamineze stadiul actual

al cercetării, alegerea metodologiei potrivite în acest sens este aproape întotdeauna

dificilă.

Cum altfel ar putea fi alegerea modalităţii de prezentare a clasificărilor internaţionale

ale contabilităţii?

Aşadar, în cele ce urmează, am optat pentru metodologia sincronică, adică pentru

studiul evoluţiei acestor clasificări independent din punct de istoric şi bazându-ne doar

pe bagajul informaţional actual asupra domeniului contabilităţii internaţionale.

Motivaţia principală rezidă în mutaţiile rapide care au loc în alegerea tratamentelor

contabile aferente practicilor contabile la nivelul statelor lumii. De exemplu, în cadrul

UE, sunt cel puţin două sisteme de raportare: unul dedicat grupurilor de entităţi care

aplică standarde internaţionale (IFRS sau US GAAP) pentru întocmirea situaţiilor

financiare consolidate şi un altul dedicat societăţilor aparţinând grupurilor şi societăţilor

necotate care în marea lor parte aplică standarde naţionale pentru întocmirea conturilor

lor individuale anuale.

Este adevărat că, în general, reglementările naţionale sunt armonizare într-o formă sau

alta cu IFRS sau cu US GAAP, dar, cu toate acestea, diferenţele contabile

supravieţuiesc sub forma diferitelor interpretări ale acestor standarde precum şi datorită

71

Page 72: licenta sisteme comparate

opţiunilor permise. nsecinţă, în prezentarea cercetărilor privind clasificările

internaţionale în domeniul raportării financiare - pe care le considerăm cele mai

semnificative din punct de vedere al rezultatelor obţinute şi selecţiei datelor - am optat

conform metodologiei alese, pentru o delimitare de tip extrinsec/intrinsec.

În ceea ce priveşte corelaţia care există între aceste clasificări şi procesul de armonizare

contabilă internaţională trebuie subliniat faptul că acestea sunt primele care pot

identifica - prin aplicarea a diverse metode de cercetare şi prin utilizarea unor serii

diferite de date - caracteristicile esenţiale ale unui fenomen progresiv în complexitate şi

intensitate.

În concluzie, suntem de acord cu faptul că „ţări apropiate vor fi mai uşor de armonizat

din punct de vedere al sistemului contabil decât ţări aparţinând unor clase opozabile" în

plus, aceste clasificări pot reprezenta instrumente viabile de comparaţie şi de asistare a

deciziilor în determinarea politicilor de armonizare, precum şi pentru evaluarea

pertinentă a dificultăţilor ce pot apărea sugerând de multe ori soluţii în acest sens.

Clasificări extrinseci

În selectarea studiilor ce cuprind clasificări contabile, am ţinut cont de subiectul de

interes asupra căruia se concentrează abordarea, respectiv economic, cultural sau

instituţional. Astfel, ne-am oprit atenţia asupra cercetărilor realizate de Mueller G. în

anii '60, in care se încercă o clasificare a contabilităţii şi a mediului de afaceri; Puxty et

al. care stabilesc trei cazuri ideale de reglementare şi jonglează cu combinaţii între

aceşti parametri; şi, nu în ultimul rând, asupra clasificării culturale a contabilităţii

realizată de către Gray S.J.

În 1967, Gerhard Mueller a elaborat patru modele de dezvoltare a contabilităţii.

Considerăm că această contribuţie merită menţionată pentru că, deşi depăşită la ora

actuală, ea este o dovadă vie a faptului că o judecată pertinentă şi puţin sofisticată poate,

în ciuda lipsei de explicaţii detaliate privind metoda de cercetare folosită şi susţinută de

72

Page 73: licenta sisteme comparate

un număr limitat de exemple, să furnizeze una dintre cele mai bune lucrări de pionierat

în clasificarea sistemelor de raportare financiară. Cu toate acestea, nu trebuie neglijat

faptul că utilitatea practică a unei astfel de clasificări este limitată practic datorită lipsei

unei ierarhii, urmată de lipsa determinării caracteristicilor specifice ale unor ţări sau

grupuri de ţări şi, ca atare, de absenţa corelaţiei dintre acestea. Ipoteza de lucru consta în

faptul că reglementările contabile naţionale sunt rezultatul interacţiunilor dintre mediile

economic, politic, social etc, şi prin urmare aceste reglementări nu se pot aplica altor

state datorită faptului că pur şi simplu nu se potrivesc acestora. Anii mai târziu, G.

Mueller şi-a bazat reticenţa faţă de succesul procesului de armonizare contabilă

internaţională tot pe această ipoteză .Astfel, cele patru modele sunt reprezentate de:

Abordarea macroeconomică a contabilităţii. în acest context, contabilitatea

serveşte intereselor statului, fiind încurajată cosmetizarea profitului şi

echivalarea cerinţelor contabile cu cele fiscale. Un exemplu furnizat în acest

sens este reprezentat de Suedia;

Abordarea microeconomică a contabilităţii. în acest caz, contabilitatea serveşte

intereselor companiilor, reflectând realitatea economică în calcule şi evaluări.

Rezultatul constă în reglementări contabile flexibile dar în acelaşi timp

sofisticate, precum în cazul Olandei;

Contabilitatea ca disciplină independentă de guverne sau chiar de teoria

economică. în acest cadru, contabilitatea se dezvoltă în practică, căutând soluţii

clare pentru problemele cu care se confruntă practicianul. Această abordare era

considerată ca fiind de importanţă limitată şi se recomanda utilizarea ei doar în

cazuri de urgenţă sau pentru justificarea unor concluzii practice. De asemenea,

se considerau tipice pentru această abordare expresiile de forma GAAP -

principii contabile general acceptate, utilizate în ţări precum SUA şi UK;

Contabilitatea uniformă. Această abordare implică o standardizare a

contabilităţii şi o utilizare a ei ca instrument de control administrativ al afacerii

la fel ca în cazul Franţei.

Din cele menţionate, se poate observa că nu există o delimitare clară a abordărilor

macroeconomice şi uniforme, existând pericolul suprapunerilor.

Puxty A.G. individualizează trei cazuri ideale de reglementare:

73

Page 74: licenta sisteme comparate

prin intermediul pieţei: în acest caz fiecare companie îşi stabileşte propriul set de

reguli, răspunzând doar cerinţelor pieţei de capital (caracteristic începuturilor

procesului de normalizare în SUA şi UK). Acestui caz îi corespunde termenul de

liberalism, compania oferind doar informaţii esenţiale din punct de vedere

comercial;

prin intermediul statului: când acesta impune regulile şi dispune de un mecanism

de implementare şi control. Acestui caz îi corespunde termenul de legalism care

constă în aplicarea coercitivă a principiilor elaborate de stat;

prin „solidaritatea spontană" a comunităţii: rolul activ al acesteia, sub toate

formele sale, la procesul de reglementare a regulilor. în realitate, în

reglementările contabile naţionale predomină rolul statului şi al pieţei în faţa

celui al comunităţii.

Cum aceste cazuri ideale nu reflectă realitatea, autorii au delimitat patru situaţii care

sunt mult mai apropiate de practicile contabile ale statelor lumii, încercând ulterior să

clasifice unele state în funcţie de aceşti parametri: liberalism, asociere, corporatism şi

legalism. Dacă doi dintre aceşti parametri au fost definiţi la momentul oportun se

impune clarificarea şi celorlalţi doi. Astfel, asocierea include o doză mai ridicată decât

corporatismul şi legalismul din punct de vedere al participări active a comunităţii.

Această participare ia forma dezvoltării de organisme şi organizaţii care, deşi apără

interesele membrilor lor, nu reprezintă comunitatea în ansamblul ei. Sper deosebire de

aceasta, corporatismul se caracterizează printr-o doză şi mai scăzută de participare a

comunităţii, statul fiind acela care încorporează organizaţiile de interes colectiv în

propriul său sistem de reglementare ierarhizat.

Clasificări intrinseci

În alegerea clasificărilor intrinseci s-a ţinut cont de sursele de date şi de metodologia

utilizată.

74

Page 75: licenta sisteme comparate

În anii '70, Price Waterhouse International a realizat o serie de studii privind principiile

contabile şi a practicilor de raportare financiară din întreaga lume.

Reproşurile ce li s-au adus se refereau la faptul că: erau în general concentrate pe ţările

occidentale, anumite zone ale globului fiind slab reprezentate; tratau simultan

reglementări şi practici contabile; se simţea o abordare subiectivă a partenerilor PW; se

înregistraseră multe răspunsuri confuze; de multe ori diferenţele contabile dintre UK şi

USA au fost exagerate datorită gradului înalt de familiarizare cu aceste practici pe care

îl aveau respondenţi. Aceste studii au stat la baza unor cercetări aprofundate care au

relevat rezultate surprinzător de diferite

În 1983, Nobes C.W. a pus bazele primei clasificări ierarhizate a ţărilor în funcţie de

sistemul de raportare financiară. Acest studiu se referă la practicile contabile (de

măsurare şi evaluare) ale companiilor cotate din 14 ţări dezvoltate. Se încercă o izolare

a caracteristicilor practicilor contabile ce au tendinţa de a constitui diferenţe

fundamentale şi care se vor regăsi şi după o perioadă îndelungată de timp. în cadrul

acestei cercetări, locaţia temporală are foarte mare importanţă, deoarece clasificarea s-a

realizat înaintea intrării în vigoare a Directivei a IV-a. în consecinţă, cei 9 factori de

diferenţiere (Nobes C.W., 1983) ce pot produce trăsături discriminatorii în analiza

practicilor contabile erau:

Tipul de utilizatori;

Importanţa reglementărilor fiscale;

Gradul de detaliere al reglementărilor precum şi faptul că exclud sau nu judecata

profesională;

Conservatorismul (de exemplu, în evaluarea clădirilor şi stocurilor);

Stricteţea în aplicarea costului istoric;

Susceptibilitatea la ajustarea costului de înlocuire în situaţiile financiare

principale sau suplimentare;

Practicile privind consolidarea conturilor;

Întocmirea generoasă a provizioanelor şi apelarea la modalităţi de „netezire" a

profitului;

Uniformitatea între companii în aplicarea regulilor contabile.

75

Page 76: licenta sisteme comparate

Astfel, se identificau două sisteme micro şi macro-economic, fiecare categorie fiind

divizată în subclase, care la rândul lor erau divizate în familii, care se detaliau apoi în

specii ilustrate practic. De exemplu, o primă familie era constituită de Olanda care

reprezenta un caz aparte, o alta era delimitată de pragmatismul britanic, iar o a treia era

influenţată profund de fiscalitate (Italia, Franţa, Belgia, Spania). Pe de altă parte, Suedia

era o specie particulară, iar Germania şi Japonia reprezentau o specie dominantă.

Doupnik T.S. şi Salter S.B. au testat clasificarea realizată de Nobes C.W. la 10 ani după

realizarea acesteia, şi în ciuda faptului că utilizau o metodologie diferită şi condiţiile nu

mai erau aceleaşi, au reuşit, în principiu, să valideze teoria acestuia. Metoda folosită de

aceştia a constat în a cere firmelor internaţionale de audit să calculeze procentul

companiilor ce utilizează o anumită metodă contabilă şi să determine dacă această

metodă se bazează pe practicile interne ale entităţii sau pe reglementările naţionale.

Pentru aceasta au identificat 10 variabile, şi datorită faptului că au extins numărul ţărilor

implicate în studiu, au fost determinate 9 grupe de ţări (inclusiv un grup al ţărilor arabe).

În 1998, Nobes C.W. a încercat o nouă clasificare a sistemelor de raportare financiară şi

anume în două clase: clasa A (piaţă de capital puternică - strong equity) şi clasa B (piaţă

de capital slabă - weak equity). Apoi, se divizau aceste clase în familii, iar pe acestea în

sisteme individuale. De exemplu, conform acestei clasificări, reglementările locale

germane , se aplicau situaţiilor financiare individuale şi câtorva situaţii financiare

consolidate ale societăţilor necotate germane dar şi austriece.

Dar clasificările lui Nobes C.W. au avut de înfruntat o serie de critici, sub motivul că

distincţia dintre sistemul anglo-saxon şi cel continental nu mai este suficient de

relevantă

D'Arcy A. pe baza datelor furnizate de KPMG şi utilizând matricea TRANSACC

elaborată de Ordelheide D. şi Semler A. în 1995, a propus o diagramă bidimensională

de clasificare a ţărilor în funcţie de diferenţele lor contabile. Iniţial, prin matricea

TRANSACC obţinută ca urmare a informaţiilor adunate din practicile contabile a 15

ţări, în special cele industrializate, Ordelheide D. şi Semler A. se refereau la: acele

76

Page 77: licenta sisteme comparate

reguli care determină conţinutul bilanţului şi contului de profit şi pierdere, incluzând

recunoaşterea şi evaluarea, dar şi metodele de consolidare aplicate în respectivele ţări.

Ca atare, ei identifică trei categorii de reguli: obligatorii, permise şi interzise.

În afara clasificării realizate în acest paragraf considerăm că trebuie menţionate şi alte

cercetări care au relevanţă în domeniul studierii diferenţelor de cultură contabilă dintre

statele lumii, precum:

Environmentalfactors influencing accounting disclosure requirements of global

stock exchanges realizat de către Adhikari A. şi Tondkar R.H. (1992) acoperă

doar un grup de aspecte contabile legate de cerinţele de prezentare ale conturilor

anuale la 35 dintre bursele lumii;

Doogar şi Rueschhoff au întocmit în anul 2000 ( Ş. Bunea, 2003) un studiu

asupra gradului de flexibilitate a normelor contabile naţionale ca factor de

conformitate cu IAS, având la bază 23 de norme şi rezultatele unei anchete

IASB asupra a 54 de ţări. Rezultatele au fost surprinzătoare şi duc la concluzia

că cu cât o normă naţională este mai puţin conformă cu IAS cu atât comportă

clauze de uniformitate absolută (40% dintre norme), gradul de flexibilitate

redus al normelor naţionale neexplicând numărul mare de ţări care aplică LAS.

În 2001 printr-un studiu intitulat Domestic accounting standards, internaţional

accounting standards and the predictibility of earnings, Ashbaugh H. şi Pincus

M. au dorit să vadă dacă variaţia standardelor de contabilitate faţă de IAS are

impact asupra abilităţii analiştilor financiari de a prevedea câştigurile firmelor

non-americane în mod corect (în acest sens au analizat practicile contabile din

13 ţări).

După cum se poate observa din studiile de mai sus, interdependenţa dintre clasificarea

contabilă şi armonizarea contabilă nu este neapărat una directă deoarece clasificarea nu

ilustrează neapărat evoluţia în timp a procesului de armonizare contabilă internaţională,

cel puţin nu la un nivel cuantificabil în mod direct. Dar este normal ca modificarea

clasificării să reflecte impactul acestui proces asupra practicilor contabile din

respectivele state. Cu toate acestea, considerăm mult mai important faptul că prin aceste

77

Page 78: licenta sisteme comparate

clasificări putem înţelege mai bine metodologia de studiu a diferenţelor contabile,

cum au fost acestea percepute la un moment, dar şi variaţiile la

nivelul acestora la o perioadă la alta.

Rolul culturii în analiza diferenţele contabile naţionale

Dacă analizăm influenţele exercitate de factorii externi asupra sistemului contabil putem

ajunge, cu siguranţă, la concluzia că societatea, şi în special, cultura de grup

influenţează într-o foarte mare măsură cultura profesiei contabile şi implicit

flexibilitatea şi adaptabilitatea normelor contabile.

„Cultura este definită ca o programare colectivă a minţii: ea se manifestă nu doar prin

valori, ci şi în moduri mai superficiale: în simboluri, eroi, şi ritualuri". Astfel, defineşte

cultura Geert Hofstede , părintele analizei culturale în domeniul teoriilor şi practicilor

organizaţiilor. Acesta bazându-se pe un studiu realizat în anii '70 asupra atitudinii

angajaţilor IBM din 66 de ţări, a dezvoltat indici naţionali corespunzători a patru

dimensiuni ale culturii naţionale pentru fiecare ţară din cadrul eşantionului.

Aceste dimensiuni cheie au deschis calea în cunoaşterea diferenţelor culturale şi a

consecinţelor acestora. Aceste valori sociale sunt următoarele:

Distanţa ierarhică: măsura în care membri mai puţin puternici ai societăţii

acceptă faptul că puterea este inegal distribuită;

Individualism: opune societăţile individualiste cu puţine legături in afara

nucleului familial colectivităţilor ce cuprind grupuri puternice şi unite. (Un

sondaj realizat de către Buhr şi Freedman, 2001, demonstra că societatea

canadiană are un caracter colectivist şi ca urmare a acestui lucru în ultima

decadă a crescut gradul de furnizare de informaţii voluntare referitoare la mediul

înconjurător);

Masculinitate: opune societăţile masculine în care acceptul se pune pe succesul

material societăţilor feminine mai modeste şi mai mult interesate de calitatea

vieţii;

Controlul incertitudinii: măsura în care oamenii se simt ameninţaţi de situaţii

necunoscute, incerte, de aici derivând nevoia acestora de reguli clare şi precise.

78

Page 79: licenta sisteme comparate

La cele menţionate se adaugă o altă dimensiune descoperită ulterior tot de Hofstede G.,

printr-un sondaj realizat asupra Chinei şi anume, pragmatismul pe termen-lung .

Această dimensiune defineşte măsura în care oamenii apreciază o perspectivă

pragmatică, de viitor în locul celei pe termen scurt. în ciuda faptului că modelul lui

Hofstede a fost îndelung criticat şi atacat, acesta pare că de-a lungul timpului nu şi-a

pierdut din validitate şi stă încă la baza cercetării în domenii precum contabilitate,

business, psihologie şi sociologie. La peste douăzeci de ani de la prima publicare,

autorul explică succesul de care s-a bucurat acest model prin faptul că dimensiunile

descoperite sunt vechi de sute de anii şi este puţin probabil că se vor schimba într-o

perioadă scurtă de timp.

Plecând de la dimensiunile culturale ale lui G. LIofstede, S. J.Gray este cel care a adus o

importantă contribuţie cercetării în domeniul contabil prin aplicarea acestora în

raportarea financiară. De exemplu, S. J. Gray era de părere că o companie dintr-o ţară

cu un nivel ridicat al distanţei ierarhice şi cu un nivel de individualism mai scăzut este

mult mai probabil să prefere măsuri conservatoare în calcularea profitului şi să nu

prefere dezvăluirea informaţiilor contabile de care dispune. Aşadar, bazându-se pe

modelul mai sus menţionat, Gray a determinat patru valori contabile:

Profesionalism versus control legal: preferinţa pentru exercitarea judecăţii

profesionale şi menţinerea rolului profesiei contabile în elaborarea regulilor şi

normelor versus o prioritate a controlului asupra aplicabilităţii normelor

contabile prescriptive;

Uniformitate versus flexibilitate: alternativa dintre practici contabile uniforme,

puternic standardizate şi practici contabile flexibile adaptate circumstanţelor

economice;

Conservatorism versus optimism: alternativa dintre un control al incertitudinii

ce însoţeşte elementele viitoare (prudenţă excesivă în ţări precum Japonia,

Germania, Franţa, Elveţia) şi libertatea de asumare a riscurilor (SUA, Marea

Britanie, Olanda);

Discreţie versus transparenţă: alternativa dintre preferinţa pentru

confidenţialitate (sau chiar secretomanie) şi limitarea accesului la informaţii

contabile şi preferinţa pentru o transparenţă totală sau cvasitotală.

79

Page 80: licenta sisteme comparate

Sistemul românesc este încă dominat de valori prea mari ale confidenţialităţii şi ale

conservatorismului, confirmând ipoteza lui Hofstede conform căreia cultura unei naţiuni

şi implicit subcultura contabilă evoluează destul de lent. De altfel, ipoteza sa s-a dovedit

justă deoarece observăm că, după 8 ani de la elaborarea ipotezei profesorului Feleagă,

actualul sistemul contabil românesc era încă caracterizat de conservatorism,

confidenţialitate, uniformitate şi cote ridicate de control legal, dar sperăm ca procesul de

convergenţă să deplaseze poziţia ţării noastre spre cadranul determinat de flexibilitate şi

profesionalism.

Pe de altă parte, mulţi autori au încercat să valideze de-a lungul timpului ipotezele de

lucru ale lui Hofstede G. şi a lui Gray S.J. în 1995, Salter S.B şi Niswander F. au

încercat să testeze pentru 29 de state, ipotezele lui Gray S. J., dar au avut probleme

serioase în calcularea valorilor contabile aşa că metoda lor de lucru a inclus până la

urmă o mixtură de influenţe directe şi indirecte, ajungându-se ca până la urmă să se

testeze cauzele care au determinat diferenţele în practicile contabile dar nu şi diferenţele

în sine. Singurul rezultat care conducea la o ipoteză de-a lui Gray S.J. a fost faptul că pe

măsură ce scade distanţa ierarhică creşte gradul de transparenţă. Alţii precum Chanchani

S. şi Willet R. (2004) au testat valorile contabile printre utilizatorii situaţiilor financiare

din India şi Noua Zeelandă şi rezultatele au validat ipotezele lui Gray S.J. referitoare la

profesionalism şi uniformitate.

Astfel, ca urmare a activităţii lui Hofstede G. şi a lui Gray S. J., literatura contabilă a

devenit extrem de bogată în studii ce fac referire la evaluarea diferenţelor contabile prin

intermediul culturii, dar cu toate acestea nu pot fi neglijate aspectele pro şi contra pe

care le implică utilizarea acestor indici. Din punctul de vedere al multor autori (Nobes

C., Parker R., Soeters J., Schreuder H.) aceşti indicatori sunt mai relevanţi pentru

comportamentul auditorilor decât pentru cel al contabililor. Iar, datele culturale nu pot fi

întotdeauna de încredere în ceea ce priveşte domeniul contabil, factorii externi fiind cei

cu un impact direct chiar dacă nu întotdeauna cuantificabil asupra comportamentului

contabililor şi implicit asupra practicilor contabile preferate de aceştia. S-a spus chiar că

80

Page 81: licenta sisteme comparate

este dificil şi periculos să explici şi să încerci să înţelegi cultura prin intermediul unor

indici statistici.

„Noul val" în clasificările contabile internaţionale

În cadrul acestui paragraf, dorim să ne concentrăm atenţia asupra implicaţiilor

procesului de convergenţă contabilă internaţională asupra clasificărilor contabile

internaţionale. Un exemplu elocvent este reprezentat de recomandarea Comisiei

Europene ca toate companiile cotate din Uniunea Europeană să întocmească, începând

din 2005, situaţii financiare consolidate în conformitate cu Standardele internaţionale de

contabilitate (IAS). Astfel, Regulamentul IAS 1606/2002 adoptat de Comisia Europeană

este considerat ca fiind cea mai semnificativă modificare a sistemului de raportare

financiară la nivel european, de la emiterea Directivelor europene de contabilitate

încoace. Aşadar, acest act legislativ încearcă limitarea diferenţelor contabile dintre

statele membre pentru anumite tipuri de companii şi seturi de situaţii financiare.

Având în vedere modificările ce au avut loc în ultimii ani în peisajul contabil european,

s-a ivit necesitatea reconsiderării clasificărilor anterioare.

Aşadar, ne întrebăm: Cât de mult mai contează diferenţele dintre culturile contabile

naţionale? Potfi ele evaluate? Ce impact a avut aplicarea Regulamentului IAS asupra

sistemelor contabile tradiţionale?

Căutând răspuns la întrebările de mai sus, autorul a propus, în cadrul discuţiilor

profesionale desfăşurate la Universitatea din Trieste, o clasificare a entităţilor

economice în funcţie de gradul de responsabilitate publică ,urinând să includă această

propunere în cadrul prezentei lucrări. însă, ulterior, în perioada elaborării finale a

prezentei lucrări, autorului i-a fost adusă la cunoştinţă contribuţia a doi cercetători

(Sellhorn T., Gornik- Tomaszewski S., 2006; 187-217) care plecând de la ipoteze de

lucru asemănătore cu cele subliniate anterior, au încercat să explice schimbările care au

loc în clasificările contabile. Aşadar, autorul s-a confrunt cu o dilemă profesională: să

prezinte în cadrul acestui paragraf rezultatele propriei cercetări - aflate la acea vreme în

81

Page 82: licenta sisteme comparate

versiune nepublicată şi cunoscută într-un cerc restrâns - sau să prezinte rezultatele

cercetării autorilor menţionaţi anterior fără a aminti propriile eforturi în această direcţie.

În consecinţă, s-a decis prezentarea ambelor documente într-un continuum pornind de la

elementele de clasificare şi de la ipotezele testate. Astfel, prima parte prezintă

concluziile autorului şi se referă la versiunea originală a iniţiativei sale , în timp ce cea

de-a doua aparţine cercetătorilor Sellhorn T. şi Gornik-Tomaszewski S. care

aprofundează şi structurează ideea de bază.

Prin urmare, pentru început s-a considerat definiţia pe care o dă IASB entităţilor cu

responsabilitate publică. Astfel, s-a observat faptul că respectivele entităţi nu sunt doar

cele care tranzacţionează titluri pe o piaţă reglementată, ci şi cele care deţin în calitate

de depozitari active pentru o categorie vastă de entităţi precum bănci, societăţi de

asigurări, brokeri şi dealeri pe piaţa financiară, fonduri mutuale, fonduri de pensii sau

bănci de investiţii. De asemenea, pot fi considerate ca fiind entităţi cu responsabilitate

publică şi acelea care au o utilitate publică sau furnizează servicii care sunt esenţiale

pentru economia ţării de origine, adică acele entităţi de interes public definite de

legislaţia românească şi nu numai. O concluzie a acestei direcţii a fost faptul că acestor

entităţi cotate şi/sau necotate (majoritatea de mari dimensiuni) li se potriveşte cel mai

bine implementarea deplină a unui sistem de raportare financiară precum IFRS.

În schimb pentru acele entităţi care nu au responsabilitate publică dar întocmesc situaţii

financiare pentru o gamă variată de utilizatori şi au dimensiuni medii, li se recomandă

un sistem mai simplificat de raportare financiară dar bazat pe acelaşi cadrul conceptul

ca şi precedentul. Deci, în cazul în care proiectul IASB referitor la standardele pentru

IMM-uri s-ar dovedi viabil, ţările ar putea să recomande un atare sistem.

În ceea ce priveşte regimul aplicat societăţilor de mici dimensiuni şi care se regăsesc în

număr mare în ţările europene precum Italia, Spania, România şi Polonia, considerăm că

este mult mai important a se lăsa la latitudinea ţărilor implicate stabilirea criteriilor de

mărime care pot varia de la stat la stat şi care reflectă cu siguranţă realitatea şi specificul

82

Page 83: licenta sisteme comparate

naţional. Astfel, pentru aceste entităţi de foarte mici dimensiuni se recomandă aplicarea

regulilor naţionale care pot avea sau nu la bază cadrul conceptual al IASB.

Clasificările contabile suferă o turnură fără precedent deoarece gradul de implementare

al IFRS în cadrul statelor membre variază de la un stat la altul. Dacă toate aceste state

pretind aplicarea IFRS pentru conturile consolidate ale societăţilor cotate cerându-se ca

în raportul de audit să se specifice că situaţiile financiare sunt conforme cu „IFRS

adoptate de UE", nu la fel stă situaţia şi cu situaţiile financiare individuale ale

societăţilor cotate şi cu cele individuale şi/sau consolidate ale societăţilor necotate.

Astfel, în Uniunea Europeană, în loc să avem grupe de ţări care aplică sisteme de

raportarefinanciară similare acum avem grupe de companii care aplică reguli

asemănătoare independent de ţara din care provin, odată stabilită încadrarea lor în

respectiva categorie. Nimeni nu poate spune că aceste grupe de entităţi nu pot coexista

într-o oarecare măsură, în cadrul aceleiaşi jurisdicţii, nici că interpretarea regulilor

similare nu ar putea fi influenţată de diferenţele anterioare în cultura contabilă. Această

situaţie validează de fapt şi una dintre ipotezele lui Nobes C. (1998) care se referea la

faptul că sistemul dominant de raportare financiară poate să nu fie aplicat de toate

entităţii dintr-o ţară. în plus, pentru moment, nu există certitudini şi posibilităţi

aprofundate de analiză în acest sens datorită faptului că practicile contabile adoptate de

fiecare entitate după 2005 sunt, într-un fel, personalizate după nevoile proprii şi

trendurile nu sunt încă detectabile.

2.4 EVOLUŢIA SITUAŢIILOR FINANCIARE ÎN OGLINDA

REGLEMENTARILOR ROMÂNIEI ÎN CONTEXT ISTORIC

IMPACTUL FISCAL AL ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA ASUPRA

MEDIULUI DE AFACERI

Prevederi prncipale:

Specifică societaţile care trebuie să aplice OMFP 94(cu modificările ulterioare) pentru

2004 : cele care indeplinesc cel putin două din urmatoarele condiţii:

cifra de afaceri peste 7,3 mil.euro;

83

Page 84: licenta sisteme comparate

active toatale peste 3.65 mil.euro;

50 de angajati;

Împunerea aplicarea integrală a IFRS de la data de 1 ianuarie 2005 de către toate

societaţile , cu excepţia societăţilor mici.

Reglementările contabile simplificate , armonizate cu directivele europene , aprobate

prin OMFP 306/2002 , cu modificarile ulterioare.

Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Standardelor Internaţionale

de Contabilitate , aprobate prin OMF 94/2001 , cu modificările si completările

ulterioare , aplică aceste reglementari incepand cu data de 1 ianuarie 2005 , astfel :

societăţile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionarea pe o

piata reglementată şi societaţiile/companiile naţionale retratează situaţiile financiare ale

anului 2004 , urmând să aplice efectiv reglementările contabile mentionate în acest

articol de la data de 1 ianuarie 2005 , celelalte persoane juridice care indeplinesc

criteriile de marime prevăzute la art.2 alin.(2) din OMDP 94/2001, cu modificările si

completarile ulterioare , altele decat cele prevazute in ali. a) , pot opta pentru aplicarea

reglementarilor OMFP 94/2001 sau pentru aplicarea in continuare a Reglementarilor

contabile simplificate , armonizate cu directivele europene , cu modificarile ulterioare.

Reglementari aplicabile in 2006

Reglementări contabile conforme cu directivele europene (Directiva a IV-a a Consiliului

78/660/EEC si Directiva a VII-a a Consiliului 83.349/EEC privind conturile

consolidate).

Ce reglementari se aplica in 2006?

Persoanele juridice prevăzute la art.1 alin.(1) din Legea contabilitaţii nr.82/1991 ,

republicata , aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene.(aceste

prevederi se aplică şi sediilor permanente din România care aparţin unor persoane

juridice cu sediul sau domiciliul in străinatate)-OMFP 907/2005.

În execrciţiul financiar al anului 2006 , instituţiile de credit intocmesc şi un set discret

de situaţii financiare conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară ,

pentru necesitaţi proprii de informare ale utilizatorilor , alţii decat institutiile statului.

84

Page 85: licenta sisteme comparate

În exerciţiul financiar al anului 2006 , entitaţile de interes public sunt considerate :

Instituţiile de credit;

Societăţile de asigurare , asigurare-reasigurare şi de reasigurare;

Entităţile reglementate si supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor

Mobiliare;

Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionarea

pe o piată reglementată;

Companiile şi societăţile naţionale;

Persoanele juridice care aparţin unui grup de societăti şi intră în perimetrul de

consolidare de către o societate-mamă care aplică Standardele Internaţionale de

Raportare Financiară;

Persoanele juridice , altele decat cele precizate anterior , care beneficiază de

imprumuturi nerambursabile sau cu garanţia statului;

Cu excepţia statului , instituţiile de credit , pot intocmi si un set distinct de situaţii

financiare conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară , pentru

necesitaţi proprii de informare ale utilizatorilor acestora si dacă au capacitatea de

implementare corespunzatoare.

Ce reglementari se aplică in 2007?

În funcţie de cerinţele reglementărilor Uniunii Europene si de evaluările efectuate de

instituţiile implicate, Ministerul Finanţelor Publice, Banca Natională a Romaniei,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor

stabili condiţiile de aplicare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

începand cu situaţiile financiare ale anului 2007.

APLICAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE

FINANCIARA

85

Page 86: licenta sisteme comparate

STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE (IAS)-41

INTERPRETĂRILE STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE

(SIC)-34

STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ (IFRS)-7

INTERPREĂRI ALE STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE

FINANCIARĂ(IFRIC)

“PILONII” LEGISLAŢIEI EUROPENE IN DOMENIUL CONTABIL ŞI AI

PROFESIEI CONTABILE

DIRECTIVA A IV-a A CONSILIULUI 78/660/EEC PRIVIND CONTURILE

ANUALE ALE ANUMITOR TIPURI DE SOCIETAŢI

DIRECTIVA VII-a A CONSILIULUI 83/349/EEC PRIVIND CONTURILE

CONSOLIDATE

DIRECTIVA A VIII-a A CONSILIULUI 84/253/EEC PRIVIND AUTORIZAREA

PERSOANELOR RESPONSABILE CU EFECTUAREA AUDITULUI FINANCIAR

AL DOCUMENTELOR CONTABILE

Norme - Bilant la 31.12. 2007

I. Situatiile financiare pentru 31 decembrie 2007 se intocmesc conform reglementarilor

contabile aplicabile, astfel:

1. Persoanele juridice  prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor mentionate la

pct. I.2. de mai jos, aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a

86

Page 87: licenta sisteme comparate

Comunitatilor Economice Europene,  parte componenta a Reglementarilor contabile

conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice

nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Instituţiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor

legale, înscrise în Registrul general, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul

bancar, entitatile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Nationala a

Valorilor Mobiliare, societatile de asigurare, asigurare-reasigurare, brokerii de asigurare

şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a

Sistemului de Pensii Private, intocmesc situatiile financiare la 31 decembrie 2007 în

conformitate cu reglementările contabile specifice acestora.

3. Persoanele juridice, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate şi de       

reglementările contabile aplicabile au obligaţia să intocmească şi să depună situaţii

financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Aspecte legate de completarea situatiilor financiare la 31.12.2007

Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua din cele 3 criterii de

marime prevazute la art. 3 (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005

pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, si anume:

-  total active: 3.650.000 Euro

-  cifra de afaceri neta: 7.300.000 Euro

-  numar mediu salariati: 50

Întocmesc situaţii financiare anuale la 2007 care cuprind:

 1. bilant (cod 10);

 2. cont de profit si pierdere (cod 20);

 3. situatia modificarilor capitalului propriu;

87

Page 88: licenta sisteme comparate

 4. situatia fluxurilor de trezorerie;

 5. note explicative la situaţiile financiare anuale.

Acestea vor fi însotite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situatia

activelor imobilizate" (cod 40).

 Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o

piaţa reglementată, astfel cum este definită de legislatia în vigoare privind piaţa de

capital, intocmesc situaţii financiare anuale cuprinzand cele cinci componente de mai

sus, chiar daca nu depăşesc limitele a doua din cele trei criterii de marime prevazute de

reglementări.

Acestea vor fi insoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situatia

activelor imobilizate" (cod 40).

Persoanele juridice care la data bilantului nu depaşesc limitele a doua dintre criteriile de

marime prevazute la art.3 (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005

pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene intocmesc

situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

1.bilanş prescurtat;

2. cont de profit si pierdere;

 3. note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.

Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia

fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul

"Situaţia activelor imobilizate" (cod 40).

Potrivit prevederilor art. 3(4) din OMFP nr. 1752/2005 persoanele juridice care au

intocmit situaţiile financiare anuale la 2006 cu 5 componente vor întocmi situaţii

financiare anuale simplificate numai dacă , în două exercitii financiare consecutive nu

depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevăzute la art.3 alin. (1) din

ordinul mai sus menţionat.

88

Page 89: licenta sisteme comparate

 Persoanele juridice care au intocmit situatiile financiare anuale simplificate la 2006 (cu

3 componente) vor intocmi situatiile financiare cu 5 componente numai daca în doua

exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime

mentionate mai sus.

Prin doua exercitii financiare consecutive se intelege exercitiul financiar precedent celui

pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale si exercitiul financiar curent, cel

pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale.

 

Ca urmare, pentru intocmirea situatiilor financiare ale anului 2007, incadrarea in

criteriile de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din OMFP nr. 1752/2005 se efectueaza

la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile

financiare ale anului 2006 si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate

si a balantei de verificare incheiate la 31 decembrie 2007.

Notele explicative cuprinse în Secţiunea 8 din Reglementarile contabile

conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, nu sunt

limitative, acestea urmand sa contina informatiile cerute de aceasta sectiune.

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului,

bilantul va purta simbolul cod 10, iar contul de profit si pierdere – simbolul cod

20.

Pentru formularul "Bilant" cod 10, atat cel prescurtat cat şi cel in forma lunga, se vor

avea in vedere formatele prevazute in Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.

2374/12.12.2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor

publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu

directivele europene.

Ca urmare, corelatiile care vor fi cuprinse în programul de verificare pus la dispozitia

operatorilor economici se vor modifica corespunzator, fapt pentru care anexam

formularele “Bilant” cod 10, în ambele formate. De asemenea anexam şi formularul

“Date informative” cod 30.

89

Page 90: licenta sisteme comparate

Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand şi numele in

clar al acestora.

Randul corespunzator calităţii persoanei care a intocmit situaţiile financiare se

completeaza astfel:

 - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca

aceasta functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului

Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit legii.    

Forma de proprietate se va înscrie conform Nomenclatorului prevazut la pct. III.

 Persoanele juridice vor completa codul privind activitatea desfasurata, potrivit

Clasificările Activitătilor din Economia Naţională - CAEN, aplicabilă pană la 31

decembrie 2007.

Persoanele juridice înscriu în formularul "Contul de profit si pierdere", la rândul

"Salarii şi indemnizaţii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale.

La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordaderea tichetelor de masa, cu

completarile ulterioare.

Aceste informaţii sunt prezentate, de asemenea, la rd. 30 din formularul "Date

informative" (cod 30).

Persoanele juridice pot depune situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor

teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finantelor sau la oficiile postale, prin scrisori

cu valoare declarată , potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind

îmbunatăţirea dişciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu

caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agentii economici si alţi contribuabili,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De

asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile

Hotararii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.

161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea

90

Page 91: licenta sisteme comparate

demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi

sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu

modificările şi completarile ulterioare.

 Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiinţării pana la sfârşitul

anului nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmand să depuna o declaraţie în acest

sens, pe proprie raspundere, la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei şi

Finantelor, care să cuprinda toate datele de identificare a societăţii:

    - denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);

    - adresa şi numarul de telefon;

    - numarul de inregistrare la Registrul Comerţului;

    - codul fiscal/codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

Conform prevederilor art. 3 din OMEF nr. 2374/2007 pentru modificarea şi completarea

OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu

directivele europene ,"Pentru anii 2007 şi 2008, informaţiile cerute potrivit art. 35^1 din

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

sunt cele prevazute în situaţiile financiare anuale care se depun la unitatile teritoriale ale

Ministerului Economiei şi Finantelor, conform art. II (2) din Legea nr. 259/2007 pentru

modificarea şi completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991."

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un exemplar

al situaţiilor financiare anuale se depune la unitatile teritoriale ale Ministerului

Economiei şi Finantelor astfel:

pentru societăţile comerciale, societatile/companiile naţionale, regiile

autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, in termen de 150 de

zile de la incheierea exercitiului financiar;

persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate vor depune o

declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerctiului

financiar. O declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se afla

in curs de lichidare, potrivit legii.

91

Page 92: licenta sisteme comparate

Persoanele juridice vor depune la unitatile teritoriale ele Ministerului Economiei şi

Finanţelor discheta cu situaţiile financiare ale anului 2007, însoţită de situaţiile

financiare anuale, listate cu ajutorul programului de asistentă contribuabili elaborat de

Ministerul Economiei şi Finanţelor, semnate şi stampilate, potrivit legii.

Potrivit art. 29 si 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicată, cu modificarile şi

completaăile ulterioare, "Situatiile financiare anuale vor fi insoţite de raportul

administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz şi de

propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

 Situaţiile financiare vor fi însotite de o declaraîie scrisă a persoanelor prevazute la

art.10 alin. (1)

Nota: “Art. 10. - (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la

persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei

persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective. “

Prin care işi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale şi

confirmă că:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt în

conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

- situaţiilor financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,

performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea

desfasurata;

- persoana juridică işi desfasoară activitatea în conditii de continuitate."

Situaţiile financiare la 31.12.2007 se întocmesc în lei. Aceasta unitate de masura se va

trece pe fiecare formular in parte.

92

Page 93: licenta sisteme comparate

În "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric

sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz.

Referitor la formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), la "SITUAŢIA

PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE" se vor Înscrie informaţiile din

contabilitate reprezentand ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare eferente

imobilizarilor.

MODIFICĂRI ADUSE LEGII OMFP 1752/2005 DE CĂTRE OMEF 2374/12.12.2008

În Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25/14.01.2008 a fost publicat Ordinul

Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2374/2007 (denumit in continuare “Ordinul nr.

2374/2007”), pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finantelor publice

nr. 1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele

europene (denumit in continuare “Ordinul nr. 1752/2005).

În cele ce urmeaza sunt prezentate principalele amendamente aduse Ordinului nr.

1752/2005

1. Se prevede posibilitatea optiunii între Reglementarile contabile conforme cu

Directiva a Vll-a a Comunitatilor Economice Europene şi Standardele Internaţionale de

Raportare Financiară (IFRS, inclusiv IAS) în vederea întocmirii situaţiilor financiare

anuale consolidate. Odata exprimată opţiunea pentru aplicarea Standardelor

Internaţionale de Raportare Financiară nu se vor mai putea efectua raportariconform cu

Reglementarile contabile conforme cu Directiva a Vll-a a Comunitatilor Economice

Europene. Ordinul nr. 2374/2007 prevede totodata o serie de persoane juridice de

interes public care sunt exceptate de la beneficiul opţiunii.

93

Page 94: licenta sisteme comparate

2. Se prevede expres posibilitatea diminuarii valorii contabile a activelor imobilizate cu

durata limitata deutilizare economica cu pierderile cumulate din depreciere.

3. Un nou aspect reglementat prin Ordinul nr. 2374/2007 priveste modalitatea de

inregistrare contabila a operatiunilor de leaseback în functie de tipul contractului de

leasing. Astfel, în cazul leasingului financiar, tranzacţia este considerată un mijloc prin

care locatorul acorda o finantare locatarului, activul avand rol de garanţie, iar locatarul

nu va recunoaste in contabilitate operatiunea de vanzare a activului. In cazul leasingului

operational, locatarul inregistreaza o tranzactie de vânzare, cu inregistrarea scoaterii din

evidentă a activului şi a sumelor încasate sau de încasat.

4. Costul la care se evalueaza iniţial o imobilizare corporala recunoscuta ca activ poate

include anumite costuri legate de constructia unei imobilizari corporale, precum şi

costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din evidenţă,

precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea, cu

condiţia ca aceste sume să poată fi estimate credibil şi entitatea să aiba o obligaţie legată

de demontare, mutare a imobilizarii corporale şi de refacere a amplasamentului.

5. Se vor înregistra în contabilitate cheltuielile efectuate în legatura cu imobilizarile

corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau alte

contracte similare.

6. Investiţiile efectuate la imobilizarile corporale închiriate sunt supuse amortizării pe

durata contractului de închiriere, însa la expirarea contractului de inchiriere, valoarea

investitiilor efectuate şi a amortizarii corespunzatoare trebuie cedata proprietarului

imobilizarii.

7. Se prevede expres inregistrarea în contabilitate incepand cu data de 1 ianuarie a

anului urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea a amortizarii calculate pentru

imobilizarile corporale reevaluate.

8. Activele cu ciclu lung de fabricatie destinate vânzării se vor cuprinde în categoria

stocurilor.

94

Page 95: licenta sisteme comparate

9. Pentru bunurile achizitionate însotite de factura sau aviz de primire a marfii, pentru

care factura va sosi ulterior, va fi utilizat la inregistrarea în contabilitate cursul valutar

de la data receptiei bunurilor.

10. Se înlatura dispozitiile speciale privind calculul TVA-ului.

11. În cazul în care exista obligaţii de natura pensiilor şi se constituie provizioane,

valoarea provizioanelor pentru pensii se va stabili de catre specialisti în domeniu.

12. Se instituie obligaţia constituirii unui provizion pentru restructurare, în anumite

condiţii. Provizionul aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de

restructurare.

13. Este reglementată expres situaţia câştigurilor sau pierderilor legate de emiterea,

rascumpararea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de

capitaluri proprii ale entitatii (actiuni,părti sociale).

14. Ordinul nr. 2374/2007 stabileşte explicit ca evidenţierea în contabilitate a

destinaţiilor profitului contabil se efectuează dupa adunarea generală a acţionarilor sau

asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului. Entitţile nu pot reveni asupra

înregistrarilor efectuate cu privire la repartizarea profitului. Pe de alta parte se prevede

ca pierderea contabilă reportatî poate fi acoperită şi prin primele de capital.

15. Se stabileste expres obligatia întocmirii şi publicarii situaţiilor financiare anuale şi a

situaţiilor financiare anuale consolidate in moneda natională.

16. Se introduc noi conturi de capital privind caştiguri sau pierderi legate de emiterea,

rascumpararea,vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de

capitaluri proprii în Planul de conturi general.

17. Au fost modificate structura bilanţului, structura bilanţului prescurtat şi structura

modificarilor capitalului propriu.18. Este introdusa posibilitatea exprimarii, în Contul de

Profit şi Pierdere, a veniturilor şi a cheltuielilor la cursurile de schimb de la data

tranzacţiilor, în cazul în care cursul mediu fluctueaza semnificativ, în vederea

95

Page 96: licenta sisteme comparate

convertirii situaţiilor financiare anuale ale societatilor nerezidente dupa metoda cursului

de inchidere.

Prevederile Ordinului nr. 2374/2007 se aplica începand cu situaţiile financiare

ale exercitiului financiar 2007.

CAPITOLUL 3

COMPETIŢIA REFERENŢIALELOR CONTABILE

INTERNAŢIONALE ÎN CORELAŢIE CU PROCESUL DE

ARMONIZARE CONTABILA

3.1 REFERENŢIALELE CONTABILE IAS/IFRS ŞI US GAAP INTRE

DIHOTOMIE SI CONVERGENŢA

96

Page 97: licenta sisteme comparate

Comisia Americană de Valori Mobiliare a fost cea care pentru mult timp a dictat

„regulile jocului" nu doar pe piaţa americană de capital ci şi pe piaţa internaţională.

Unii specialişti afirmă că influenţa pe care SEC o are asupra IOSCO nu este deloc una

trecătoare. Scopul principal al acţiunilor întreprinse de SEC este acela de a proteja

investitorii individuali şi de a asigura integritatea tranzacţiilor de titluri. Fără aprobarea

SEC firmele care încearcă să adune capital de pe piaţa americană de capital nu pot să

utilizeze raportări financiare bazate pe IFRS (SEC aprobă doar standardele care au

aproximativ aceleaşi trăsături ca şi standardele americane). Acest lucru reprezintă o

adevărată ameninţare la adresa viabilităţii IFRS, deoarece accesul pe piaţa financiară

americană este deosebit de important pentru multe mari firme non-americane.

Dar, dintr-un alt punct de vedere, dintr-un acces mai lejer pe piaţa americană

beneficiază şi constituenţii SEC, adică bursele de valori şi investitorii instituţionali.

Astfel, SEC pe de o parte relaxează pretenţiile faţă de firmele străine şi calmează

spiritele la nivel naţional pentru firmele naţionale care trebuie să întocmească raportări

financiare mai costisitoare. Dar unele evenimente, precum scandalurile financiare de

tipul Enron şi WorldCom, au zdruncinat încrederea americanilor în propriile standarde

şi acum organismele de profil sunt dispuse să se aşeze la masa tratativelor.

Acest lucru a determinat ca poziţia SEC de acum câţiva ani, conform căreia regulile

trebuie să fie aceleaşi pentru toate firmele domestice sau străine, a suferit modificări

substanţiale, concretizându-se într-o mai mare deschidere către deciziile IASB după

cum s-a putut vedea şi în paragrafele anterioare. în plus, Congresul american a creat un

organism care să supravegheze modul în care companiile publice aplică reglementările

ce le privesc, şi anume Public Company Accounting Oversight Board, care la rândul său

este supravegheat de SEC.

Dar această organizaţie nu este zdruncinată doar de factori exteriori ci are şi problemele

sale interne. Referitor la aceasta, Volcker P., ne dezvăluia din culisele crizei suferite de

SEC: „«Criză» este un cuvânt prea puternic, dar cred că este un fel de criză. SEC a fost

97

Page 98: licenta sisteme comparate

de ceva vreme subfinanţat şi cu personal insuficient, şi nu a fost capabil să ţină pasul cu

ce se întâmplă pe piaţă. Şi, cred, a pierdut încrederea datorită lipsei de forţă de muncă.

întreg guvernul a pierdut din prestigiu, dar SEC avea un mai mare prestigiu, autoritate

morală şi integritate. încă cred că are integritate, dar a pierdut unele din resursele sale.

Unul dintre lucrurile pe care legea Sarbanes-Oxley le-a făcut a fost acela de a autoriza o

mare, mare creştere a cheltuielilor - mici în termeni de buget general, dar mari pentru

SEC. Această creştere era importantă, şi Administraţia a refuzat să furnizeze fondurile

care erau autorizate. Agenţia avea nevoie de mai mulţi bani; era nevoie de salarii mai

mari".

În acest context, primul memorandum dintre IASB şi FASB (Norwalk Agreement,

2002) reprezenta un compromis mutual de adoptare a soluţiilor compatibile şi de înaltă

calitate pentru problemele contabile actuale şi viitoare, o încercare de a colabora pentru

găsirea unei convergenţe între standardele internaţionale şi cele americane. Bineînţeles

că există şi voci care spun că în această „relaţie" FASB va încerca să-şi impună punctele

de vedere şi să decidă viitorul şi forma limbajului contabil internaţional.

Însă, despre modificarea de atitudine, cel puţin aparentă şi diplomatică, a FASB,

Volcker P. se exprima în temenii cei mai favorabili: „Americani sunt acum mai

cooperanţi - există mai multă înţelegere publică a nevoii (de standarde internaţionale),

lucru care ne este de ajutor. Există o bună cooperare între Financial Accounting

Standard Board şi IASB. Noul şef al FASB (Herz R.H.) a venit de la IASB, deci acest

lucru este o reflectare, cred, a unei simpatii mutuale”.

Motivul pentru care SEC a trebuit să înfrunte realitatea internaţională poate fi

reprezentat de e faptul că astfel ar avea posibilitatea să rezolve anumite probleme la

nivel internaţional mai degrabă decât la nivel intern, datorită presiunii politice existente

în contextul american. Să nu uităm lecţia de istorie oferită de evoluţia în paralel a IASB

şi a FASB din 1973 şi până în prezent şi de faptul că transformarea IASC în IASB a fost

motivată în mare măsură de promisiunea „nescrisă" a SEC şi IOSCO de acceptare a

IAS/IFRS la nivel mondial. Aşadar, crearea IASB a fost realizată în strânsă colaborare

cu FASB şi SEC şi totuşi se refuză încă eliminarea cerinţelor de reconciliere dându-se

vina pe progresul lent al procesului de convergenţă contabilă internaţională.

98

Page 99: licenta sisteme comparate

Cu toate acestea, considerăm că, indiferent de părerile şi opiniile unora sau altora şi de

motivele ce stau la baza procesului de convergenţă dintre IASB şi FASB, simplul fapt

că s-a putut realiza o înţelegere concretizată până în prezent de elaborarea de 8 IFRS-uri

şi de un schimb continuu de personal între cele două Consilii reprezintă o punte de

legătură care este puţin probabil că va dispărea aşa uşor, nefiind cale de întoarcere spre

o dihotomie completă a celor două instituţii. Oricum am considera situaţia, IFRS

delimitează începutul unei noi ere în contabilitatea internaţională, un demers comun al

celor două organisme care va determina cum va arăta viitorul contabil!

Evoluţia principalelor diferenţe dintre referenţialele contabile IAS/IFRS şi US GAAP

În 1995, FASB a demarat un proiect major pentru viitorul contabilităţii internaţionale,

un studiu comparativ între IAS şi US GAAP. Acest studiu a fost ulterior publicat în

cadrul unor rapoarte detaliate (FASB: Bloomer, C, 1996 şi 1999). Scopul evident al

unui asemenea proiect era acela de a oferi informaţiile necesare aprecierii

acceptabilităţii IAS pentru cotarea societăţilor non-americane pe piaţa de capital

americană. Diferenţele relevate au fost şi sunt dezbătute de IASB în cadrul întâlnirilor

sale.

Intenţia FASB era aceea de a asigura companiile domestice că normele publicate de IASB

nu vor înlocui principiile americane şi evident normele aplicabile în cadrul naţional.

Situaţia FASB nu era una uşoară: fenomenele care aveau loc în mediul american de

afaceri îl forţau să ia decizii în acest sens, iar disputele interne impuneau o implicare în

procesul de armonizare contabilă internaţională iniţiat de IASB.

Diferenţele identificate de proiectul FASB se refereau în principal la 5 categorii:

Metodă contabilă şi modalităţi de aplicare similare, cu menţiunea că „similar nu

înseamnă identic", în această categorie au fost incluse 56 dintre cele 255 de

diferenţe recenzate;

Metodă contabilă similară dar modalităţi de aplicare diferite: în sensul că nu

există ghiduri pentru aplicarea normelor (79 dintre cazuri);

99

Page 100: licenta sisteme comparate

Metodă contabilă diferită (56 dintre cazuri);

Se permit mai multe metode alternative sau există probleme tratate de unul din

referenţiale dar nu şi de celălalt (64 dintre cazuri).

În urma acestui studiu, SEC şi FASB şi-au exprimat suportul pentru procesul de

armonizare întreprins de IASB, dar au subliniat faptul că recunoaşterea normelor IASB

de către SEC este departe de a se realiza atâta timp cât FASB nu are un rol activ în

elaborarea acestor norme internaţionale. Ca atare, ca o modalitate de a prelua controlul

unei situaţii care ameninţa să devină serioasă, americanii au decis că un compromis în

care să ai un cuvânt de spus este mai preţios decât o pierdere de poziţie strategică pe

piaţa internaţională.

În anii ce au urmat studiilor FASB, marile firme de contabilitate care iniţial erau de

părere că firmelor străine din SUA nu ar trebui să le fie permisă prezentarea unor situaţii

financiare elaborate pe baza IASB, fără o reconciliere cu US GAAP, şi-au schimbat în

mod dramatic punctul de vedere. în ciuda faptului că situaţia respectivă înseamnă

scăderea onorariilor şi o limitare a serviciilor oferite, aceste firme de consultanţă s-au

alăturat procesului de convergenţă. IFRS conţin încă mai multe opţiuni decât US GAAP,

chiar dacă anterior procesului de convergenţă acestea erau şi mai numeroase. Astfel,

opţiunea de consolidare/ integrare proporţională pentru joint ventures şi cea de evaluare

la valoare justă a clădirilor nu sunt permise de US GAAP. în ceea ce priveşte evaluarea

activelor, IFRS (prin intermediul IAS16; IAS 38, IAS 39, IAS 40, LAS 41) permite

opţiuni de evaluare la valoare justă care nu se regăsesc în US GAAP.

Subiect IFRS US GAAP

Evaluarea stocurilor

-LIFO

Interzisă. Permisă.

Reevaluarea

imobilizărilor

necorporale

Permisă doar dacă

imobilizarea necorporală se

tranzacţionează pe 0 piaţă

activă.

Interzisă.

100

Page 101: licenta sisteme comparate

Prezentarea

situaţiilor financiare

Se cer categorii specifice Anumite standarde pretind 0 prezentare tip a

unor elemente. Companiile cotate se supun

regulilor SEC.

Structura situaţiilor Se cer informaţii comparative Nu există cerinţe specifice. In general

sunt financiare - comparaţii pentru doi ani (cel curent si prezentate informaţii comparative

cu anul

cel anterior). precedent. SEC pretinde companiilor publice

să furnizeze în contul de profit şi pierdere, situaţia capitalurilor proprii şi cea a fluxurilor de

numerar informaţii comparative pentru 3 ani.

Nerespectarea unui Este permisă în circumstanţe Acest aspect nu este tratat de literatura US

standard atunci când extrem de rare şi doar pentfu GAAP, deşi un auditor poate conform

GAAS conformarea cu acesta furnizarea unei imagini fidele, rule 203, conclude că dacă prin

aplicarea ar însemna punerea în- în acest caz se cer informaţii unei anumite cerinţe a unui

standard se pune pericol a imaginii fidele suplimentare în pericol imaginea fidelă, nu se

consideră

respectiva cerinţă.

Baza consolidării Controlul (se consideră

guvernanta corporativă,

riscurile şi beneficiile).

Abordarea depinde de tipul entităţii. In

general, se consideră drepturile de vot, iar

în cazul entităţilor cu interes variabil, se

consideră modelul riscurilor şi

recompenselor.

Subiect IFRS USGAAP

Costurile

îndatorării

Tratamentul de bază: Nu există 0 asemenea opţiune

conform FAS

101

Page 102: licenta sisteme comparate

înregistrarea pe cheltuieli 34 Capitalizarea dobânzilor. Acest

standard

la momentul apariţiei pretinde capitalizarea dobânzilor

pentru

acestora; costurile care pot fi atribuite unor

active care

Tratamentul alternativ: se

capitalizează costurile care pot

fi atribuite în mod direct

achiziţiei sau construcţiei unui

activ. (IAS 23)

au nevoie de 0 perioadă de timp

pentru a intra în uz.

Câştigurile şi pierderile dacă acestea se recunosc Recunoaşterea câştigurilor şi

pierderilor

actuariale în perioada în care apar, o actuariale în afara celor din contul de

profit şi

companie poate alege să le

recunoască în afara profitului şi

pierderii într-o situaţie a

veniturilor şi cheltuielilor

recunoscute (IAS 19

Beneficiile anqaiatilor).

pierdere nu este în general permisă.

102

Page 103: licenta sisteme comparate

3.2 STADIUL ACTUAL ŞI REZULTATELE PROCESULUI DE

CONVERGENŢĂ ÎNTRE IAS/IFRS ŞI US GAAP

Consideraţii privind convergenţa contabilă la nivel mondial

Lipsa unei definiţii clare a convergenţei şi influenţa constantă pe care o exercită asupra

respectivului proces evenimentele ce se succed cu repeziciune pe scena contabilă

mondială, alimentează încă opinii mai mult sau mai puţin divergente asupra şanselor de

succes ale acestui proces.

Astfel, din partea SEC părerile sunt împărţite actualul preşedinte, C. Cox, apreciază că

„nu ne aşteptăm la o convergenţă totală sau chiar la un nivel specific de convergenţă

înainte de eliminarea cerinţei de reconciliere... într-o zi IFRS şi US GAAP vor intra în

competiţie liberă pe pieţele libere de capital ale Americii". în plus, pentru A. Levitt

convergenţa nu este posibilă, dar îmbunătăţirea standardelor existente da, în timp ce

pentru W. Donaldson - şi el fost preşedinte al SEC - convergenţa este un pas logic

impus de globalizare. Pe de altă parte, preşedintele IASB, D. Tweedie, mai prevăzător,

consideră că în 5 ani diferenţele dintre sistemele contabile la nivel mondial vor fi mai

reduse, în timp ce R. Herz, preşedintele FASB, emite chiar ipoteza că în 8 ani cele două

seturi vor fi practic inter-schimbabile încurajate fiind şi de adoptarea IFRS de către

Canada în următorii 5 ani şi de proiectul de convergenţă dintre IFRS şi Japanese GAAP.

În plus, există o diferenţă între adoptarea IFRS şi convergenţa cu IFRS (Nobes C,

Parker R., 2006). în primul caz, regulile naţionale sunt lăsate deoparte şi înlocuite cu

cerinţa de a aplica IFRS. De exemplu, Australia a adoptat IFRS ca standarde australiene

(IFRS 1 a devenit AASB 1, IAS 1 a devenit AASB 101) dar cu toate acestea datorită

modificărilor şi amendamentelor IFRS de către IASB, AASB conţin încă paragrafe care

nu se mai regăsesc în forma actuală a IFRS (AASB 107 recomandă metoda directă

pentru întocmirea situaţiei fluxurilor de numerar în timp ce IAS 7 recomandă metoda

indirectă). Iar deşi în mod tradiţional convergenţa s-a concentrat pe axa IFRS - US

GAAP, nu trebuie neglijat faptul că şi alte jurisdicţii importante precum Japonia, China

şi India care doresc să se alinieze cu IFRS. Spre exemplu, Canada a anunţat intenţia de a

converge cu IFRS până în 2011.

Iar, datorită faptului că IASB acţionează în cadrul unui parteneriat al organismelor

naţionale de reglementare în domeniul contabilităţii o serie de proiecte de pe agenda de

103

Page 104: licenta sisteme comparate

lucru şi de cercetare al IASB sunt coordonate de unul din organismele partenere (Pacter

P., 2005; 67-83) după cum urmează:

1. Din agenda de lucru: Combinările de întreprinderi faza a Il-a, convergenţa,

recunoaşterea veniturilor: USA

2. Din agenda de cercetare:

- Concesiuni: Australia, Franţa, Spania şi UK;

- Evaluare: Canada;

- Leasing: UK;

- Industria extractivă: Australia, Canada, Norvegia, Africa de Sud;

- Interese în asocierile în participaţie: Australia, China/Hong Kong, Malaiezia, Noua

Zealandă;

- Hiperinflaţie: Argentina şi Mexic;

- Imobilizări necorporale: Australia.

În ceea ce priveşte situaţia aplicării IFRS la nivel mondial, despre acest lucru am

discutat şi în capitolele anteriore, inclusiv despre poziţia statelor Uniunii Europene - la

10 aprilie 2007 - vis-a-vis de aplicarea IAS/IFRS de către entităţile locale necotate ,în

plus, deşi la nivel mondial multe jurisdicţii care îşi menţin standardele naţionale pretind

că respectivele legislaţii sunt în conformitate, bazate sau convergente cu IFRS, realitatea

este puţin diferită.

Deseori fie IAS/IFRS nu au fost adoptate în totalitate, fie terminologia nu este similară.

în ceea ce priveşte utilizarea directă a IFRS - se poate vorbi aici de o conformitate cu

IFRS, la 30 mai 2007,111 de ţări din întreaga lume permiteau sau cereau pentru anumite

categorii de entităţi cotate sau pentru toate aplicarea IFRS. Spre exemplu, Hong Kong şi

Filipine au adoptat standarde naţionale care sunt identice cu IFRS, inclusiv tratamentele

contabile privind recunoaşterea şi evaluarea elementelor bilanţiere, dar cu toate acestea,

modificări intervin datorită datelor efective de implementare. Pe de altă parte, cea mai

globalizată ţară din lume, Singapore, a adoptat toate IFRS ca şi standarde naţionale

echivalente cu IFRS dar a adus modificări în criteriile de recunoaştere şi evaluare din

numeroase standarde internaţionale.

Pe de altă parte, din punctul de vedere al investitorilor europeni, conversia la IFRS a

contribuit la creşterea comparabilităţii situaţiilor financiare, având un impact puternic

104

Page 105: licenta sisteme comparate

asupra tuturor entităţilor şi nu doar asupra celor cotate. De altfel, investitorii sunt

înclinaţi să se concentreze asupra efectelor de ansamblu ale aplicării IFRS şi nu asupra

aspectelor tehnice adresate de standarde, fiind esenţial pentru aceştia să identifice şi să

înţeleagă diferenţa dintre o modificare în datele contabile care reflectă un nou tratament

contabil şi o modificare care arată o schimbare în poziţia financiară şi performanţa

companiei. Iar pentru consultanţii financiari (Tokar M., 2005), conversia la IFRS

impune în primul rând dezvoltarea unor echipe care să gândească global şi „să

vorbească IFRS", încercând să evite divergenţele cauzate de interpretări diferite.

Mai mult decât atât, însuşi IOSCO recunoaşte că impactul aplicării IFRS nu se limitează

la entităţile mari cu echipe de contabilitate puternice, beneficiind de servicii de

consultanţă de la firme de prestigiu internaţional şi operând pe pieţe financiare

sofisticate unde utilizatorii sunt investitorii profesionişti ce sunt sfătuiţi de cei mai buni

analişti financiari.

Ca atare, considerăm că promovarea unor proiecte care să răspundă necesităţilor

entităţilor de dimensiuni medii şi mici - ce reprezintă cea mai mare parte a mediului de

afaceri mondial - este vitală pe termen lung pentru succesul procesului de convergenţă.

În octombrie 2002, FASB şi IASB au semnat memorandumul Norwalk Agreement care

reprezenta punctul de pornire al procesului de convergenţă contabilă internaţională. Cu

10 ani în urmă, nimeni nu şi-ar fi putut imagina că un asemenea acord dintre IASB şi

FASB ar fi posibil, şi cu atât mai puţin un set de standarde elaborat în comun. De

asemenea, cele două organisme au un program complex de cooperare care include:

- întâlniri comune ale celor două consilii de 2 ori pe an;

- agende de lucru convergente;

- personal comun care lucrează la proiectele majore;

- proiecte pe termen scurt de a revizui propriile standarde individuale în scopul de a

elimina cât de multe inconsistenţe posibil;

- proiecte de cercetare care inventariază toate diferenţele dintre US GAAP şi IFRS;

105

Page 106: licenta sisteme comparate

- coordonarea activităţii organismelor lor interpretare a standardelor (EITF al FASB

şi IFRIC al IASB).

În ciuda problemelor şi impedimentelor în calea convergenţei ce au ieşit la suprafaţă

între timp, la începutul lui 2006, discuţiile dintre cele două organisme au condus la

semnarea unui nou memorandum care stabileşte calea de urmat de către procesul de

convergenţă în perioada 2006-2008.

Chiar dacă prioritatea acestui act rămâne aceeaşi (un set comun de standarde de înaltă

calitate), cele două organizaţii au trebuit să admită necesitatea eliminării cerinţelor de

reconciliere cu US GAAP pentru companiile străine care sunt înregistrate la SEC. Cu

toate acestea, FASB şi IASB au subliniat faptul că obiectivul respectiv depinde în mare

măsură de modul în care IFRS sunt implementate la nivel naţional şi individual (pentru

fiecare entitate în parte). De fapt, acesta este testul procesului de convergenţă. Dar de

progresul comensurabil în completarea proiectelor comune depinde nu doar accesul pe

pieţele internaţionale de capital, ci şi succesul întregului proces de armonizare contabilă

internaţională. Cu toate acestea, organismele internaţională speră ca înlăturarea

cerinţelor de reconciliere să se realizeze înainte de 2009.

În plus, preşedintele FASB, R. Herz apreciază că „şi în proiecte separate, gândirea unui

consiliu o va influenţa pe cea a celuilalt" (citat de Reason T., 2005), pentru a arăta

impactul pe care îl are munca în comun a celor două organisme asupra viziunii

fiecăruia. Dar faptul că ambele consilii lucrează împreună contribuie la extinderea

resurselor lor: astfel, personalul şi rapoartele de cercetare privind teme anterior adresate

de celălalt consiliu sunt interschimbabile. Iar în cazul proiectelor majore, chiar şi cele

care implică un grad ridicat de complexitate, cele două consilii încep să lucreze

împreună ca un unic organism.

Mai mult decât atât, în viziunea noastră, se pot observa câteva subtile schimbări în

strategia iniţială privind convergenţa.

106

Page 107: licenta sisteme comparate

Pentru început, se admite faptul că respectivul proces este de lungă durată, iar realizarea

de standarde comune de înaltă calitate nu se poate face decât în timp. Acest lucru

explică faptul că obiectivele din prezentul memorandum se referă la o perioadă de 2 ani;

Se consideră că înlăturarea diferenţelor dintre două standarde, ce ar implica o

reconsiderare semnificativă a ambelor standarde este inutilă din cauza timpului şi

resurselor financiare limitate ale celor două consilii. Iniţial, proiectul convergenţei pe

termen scurt intenţiona să identifice şi să elimine o serie de diferenţe importante între

US GAAP şi IAS/IFRS. Conform acestei viziuni, se aştepta ca, în funcţie de natura

diferenţelor, să se găsească o soluţie potrivită printre opţiunile furnizate de standardele

americane sau de cele internaţionale. Ca atare, admitem că noua abordare este mult mai

realistă;

Cea mai bună modalitate, găsită de cele două consilii, de a converge este acea a

„înlocuirii standardelor mai slabe cu standarde mai puternice" Considerăm această

exprimare ca fiind exagerată deoarece, admiţând faptul că unele standarde sunt mai

slabe decât altele, aceasta ar compromite reputaţia organismului emitent şi ar afecta

echilibrul intereselor celor două consilii. Ca atare, preferăm să interpretăm această

afirmaţie ca o simplă parabolă ideologică;

În plus, observăm continuarea convergenţei pe termen scurt prin concentrarea doar pe

aspecte care sunt deja în derulare (opţiunea de valoare justă, deprecierea activelor,

impozitul pe profit, interese în asocierile în participaţie şi aşa mai departe).

Prin limitarea numărului de proiecte pe termen scurt, cele două organisme se pot

concentra pe tratamentele contabile actuale recomandate de cele două seturi de

standarde, şi care au nevoie de îmbunătăţiri suplimentare;

Referitor la proiectele comune, amândouă consiliile au recunoscut faptul că analizarea,

deliberarea, consultarea pe marginea problemelor de interes comun şi procesul de

elaborare a noilor standarde conexe respectivelor probleme este prea complex şi implică

prea multă muncă pentru a putea fi realizat într-o perioadă de timp determinată. Prin

urmare, este mult mai probabilă realizarea parţială a obiectivelor fiecărui proiect în

parte şi cuantificarea ca atare.

107

Page 108: licenta sisteme comparate

De asemenea, este imposibilă de neglijat influenţa pe care o au emiterile şi amendările

constante ale standardelor internaţionale de contabilitate, asupra celor ce întocmesc

situaţiile financiare şi asupra utilizatorilor informaţiilor financiar-contabile. Astfel,

strategia stabilită de cele două organisme trebuie să fie conformă cu obiectivul IASB de

a conferi stabilitate standardelor sale. Ca un rezultat al acestei direcţii întreprinse din

2006, reprezentanţii IASB au asigurat în numeroase ocazii asupra faptului că nu vor fi

standarde noi a căror implementare să fie cerută înainte de 2009, iar standardele nou

modificate urmează a fi implementate doar în 2-3 ani. Această perioadă de acalmie va fi

benefică utilizatorilor conferind acestora posibilitatea de a se adapta ultimelor

modificări ale IAS/IFRS, în special în statele membre ale UE, unde implementarea

IFRS a presupus modificări substanţiale într-o perioadă scurtă de timp.

Aşadar, după îndelungi consultări cu reprezentanţi SEC şi ai Comisiei Europene, IASB

şi FASB au definit limitele progresului pe care se aşteaptă să îl facă procesul de

convergenţă. Lista include 11 domenii cheie de interes comun şi care sunt sau vor fi în

curând pe agenda curentă a ambelor consilii (combinările de întreprinderi, consolidarea

conturilor, evaluarea la valoare justă, raportul de performanţă, instrumentele financiare,

imobilizările necorporale, leasingului etc).

Este de la sine înţeles faptul că atunci când IASB şi FASB au ajuns la un set comun de

standarde care să fie convergent, dar nu identic, cu ambele sisteme, companiile

americane vor trebui să se supună deciziilor normalizatorului naţional, între timp,

ierarhia US GAAP nu include în cele patru nivele ale sale, IAS/IFRS ca sursă

bibliografică principală, cu toate acestea se specifică ulterior că printre sursele

bibliografice secundare intră şi standardele emise de IASB.

Proiectul iniţial pe termen scurt specifica că după analizarea diferenţelor dintre cele

două seturi, în funcţie de rezultate, cele două consilii pot decide ca să:

Amendeze propriul set de standarde pentru a reduce sau a elimina o anumită

diferenţă;

Sau să comunice celuilalt consiliu motivele care stau la baza nemodificării

propriilor standarde.

108

Page 109: licenta sisteme comparate

În viziunea noastră, din analiza diferenţelor existente între IAS/IFRS şi US GAAP se

poate observa că multe dintre acestea au persistat în ciuda elaborării de către IASB a 8

IFRS, considerate ca fiind rezultatul direct al procesului de convergenţă. în acest

context, observaţiile autorului prezentei lucrări încadrează aceste diferenţe în

următoarele categorii:

- diferenţe care nu au fost considerate anterior (precum opţiunea IAS 1 privind situaţiile

financiare comparative cu anul precedent);

- diferenţe care au fost considerate şi /sau incluse în agenda curentă a celor două consilii

(precum diferenţele dintre IAS 12 şi SFAS 109);

- diferenţe pentru care FASB elaborează o propunere către IASB (precum clasificarea

datoriilor din refinanţare din IAS 1);

- diferenţe pentru care IASB elaborează o propunere către FASB (precum cea privind

IAS 17 referitoare la operaţiunile de leasing);

- diferenţe pentru care FASB recomandă abordarea IASB (precum IAS 8 privind

modificările în politicile contabile);

- diferenţe pentru care a fost adoptată abordarea IASB (precum câştigurile şi pierderile

din schimburi de active non-curente similare - IAS 16);

- diferenţe pentru care IASB recomandă abordarea FASB (precum în IAS 12 referitor

la clasificarea impozitelor amânate);

- diferenţe pentru care IASB consultă analişti financiari înaintea modificării

respectivelor standarde (precum IAS 14);

- diferenţe ce au apărut după începerea procesului de convergenţă datorită modificărilor

ulterioare (de exemplu: revizuirea IAS 39 privind opţiunea de valoare justă; revizuirea

SFAS 123 privind data evaluării plăţilor pe bază de acţiuni pentru ne-angajaţi);

- diferenţe pentru care nu există nici o intenţie a elaborării unui proiect (de exemplu din

partea FASB pentru elaborarea unui proiect referitor la subiectul macro-hedging tratat

de IAS 39).

În consecinţă, calea spre realizarea convergenţei între IFRS şi US GAAP nu este deloc

uşoară şi de succesul său depinde nu doar recunoaşterea mutuală a standardelor ci şi

succesul IFRS la nivel mondial.

109

Page 110: licenta sisteme comparate

3.3. PREZENT ŞI VIITOR ÎN PROCESUL DE ARMONIZARE CONTABILĂ

INTERNAŢIONALĂ

Specificitatea procesului de euro-convergenţă constă în faptul că se încercă să se ajungă

la un nivel acceptabil de armonizare contabilă la nivelul UE, nerenunţându-se la

varianta armonizării prin intermediul directivelor europene şi nici la controlul asupra

modului de implementare a acestora în cadrul legislaţiilor naţionale. Cert rămâne însă

faptul că aproximativ 8.000 de companii europene întocmesc din 2005 situaţii

financiare „conforme cu IFRS adoptate de UE".

Efectele aplicării IFRS în Europa abia observate variază de la noţiunile practice privind

evaluarea la valoare justă şi adoptarea unei terminologii specifice la aria de

aplicabilitate a unor anumite standarde. Dincolo de aceste efecte, se remarcă o serie de

aspecte care trebuie analizate pe măsură ce procesul de convergenţă evoluează. O scurtă

trecere în revistă a aspectelor legate de prima aplicare a IAS/ IFRS de către entităţile

europene va încheia prezentul paragraf.

Astfel, multitudinea de organisme şi instituţii implicate în procesul de adoptare a

IAS/IFRS în Europa ridică noi întrebări asupra şanselor efective de realizare a

convergenţei la nivel european. Spre exemplu, grupul consultativ SARG este o

asigurare suplimentară asupra faptului că standardele adoptate de UE sunt de cea mai

bună calitate. Aceasta demonstrează încă o dată lipsa încrederii pe care statele membre

o au nu doar în deciziile luate de către instituţiile europene ci şi în calitatea standardelor

emise de IASB şi implicit în rezultatele procesului de convergenţă.

În plus, considerând faptul că între sistemele europene de contabilitate există diferenţe

ce ţin de experienţa şi doctrina contabilă a ţărilor respective, modul în care IFRS sunt

implementate sau urmează a fi implementate, va varia cu siguranţă.

Conformitatea dintre reglementările naţionale şi IFRS va depinde în mare măsură de

gradul de implicare în procesul de convergenţă şi de „încrederea" în obiectivul

previzibil al acestui proces - recunoaşterea mutuală.

110

Page 111: licenta sisteme comparate

Aşadar, UE a fost nevoită să ia măsuri împotriva câtorva state membre când acestea nu

s-au conformat cerinţelor europene în domeniu - între 1 şi 8 directive ale Pieţei interne

fie nu au fost implementate, fie nici măcar nu au fost considerate de legislaţiile

naţionale. Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri este cel al Luxemburgului care a fost

reclamat de CE la Curtea Europeană de Justiţie pentru neimplementarea directivei

51/2003/CE - fapt ce demonstrează o lipsă completă de interes pentru susţinerea

procesului de euro-convergenţă, ce provine tocmai din „inima" Uniunii.

În plus, chiar anul acesta, CE a cerut Institute of Chartered Accountants in England and

Wales (ICAEW) să analizeze modul de implementare al IFRS în cadrul UE. Proiectul

cuprinde un eşantion de 200 de companii cotate, dar se doreşte extinderea şi la alte

companii necotate care au aplicat IFRS pentru situaţiile lor anuale sau consolidate. De

asemenea, cercetătorii sunt interesaţi să afle cum au aplicat companiile europene

contabilizarea la valoare justă a instrumentelor financiare în situaţiile financiare

conforme cu legislaţiile naţionale (permisă de Directiva privind valoarea justă).

Evenimentele recente demonstrează că pentru ca procesul de convergenţă să aibă succes

la nivelul Uniunii, este importantă o coordonare constructivă a tuturor activităţilor

instituţiilor europene în analizarea, aprobarea şi implementarea IFRS şi în rezolvarea

tuturor problemelor legate de aplicarea consistentă a acestora.

Cu toate acestea, eliminarea cerinţelor de reconciliere a SEC pentru companiile străine

cotate pe piaţa americană de capital este strâns legată de succesul aplicării IFRS în

cadrul Uniunii.

Dar dacă procesul de implementare al IFRS de către companiile europene conduce la o

diminuare a încrederii investitorilor în noile standarde şi în modificările semnificative

aduse reglementărilor naţionale, atunci eliminarea cerinţelor de reconciliere va fi cu

siguranţă amânată.

Între timp, reconcilierea situaţiilor financiare ale companiilor cu US GAAP afectează şi

companiile europene care utilizează IFRS pentru conturile lor consolidate dar care sunt

în aceleaşi timp cotate pe piaţa de capital americană. Majoritatea acestora provin din

Elveţia şi Germania. Astfel, Bayer Annual Report 2004 relevă faptul că la reconcilierea

IFRS - US GAAP profitul a crescut cu 8,3%, iar capitalul social cu 6,3%. în schimb la

111

Page 112: licenta sisteme comparate

acelaşi tip de retratare Novartis International AG Annual Report 2004, înregistrează o

scădere a profitului de 13% iar o creştere a capitalului social cu 12, 7%.

În plus, Comisia Europeană a permis prelungirea cu încă doi ani a perioadei de tranziţie

la IFRS pentru companiile străine care sunt cotate pe pieţele europene. Conform acestei

măsuri, emitenţii din ţările din afara Uniunii (third-country) nu sunt supuşi cerinţelor de

reconciliere până la 31 decembrie 2008 dacă:

situaţiile financiare conţin o declaraţie clară şi fără rezerve de conformitate cu

IFRS;

aceste situaţii financiare sunt întocmite conform GAAP-urilor canadiene,

japoneze sau americane sau conform unui set de standarde emis de un organism

de reglementare care şi-a luat un angajament public de a converge cu IFRS şi a

stabilit un program de lucru care să demonstreze progresul realizat în procesul

de convergenţă până la 31 decembrie 2008.

De altfel, se aşteaptă: o decizie de echivalenţă a respectivelor GAAP-uri menţionate cu

IFRS înainte de sfârşitul lui 2009; şi stabilirea clară a unei definiţii a echivalenţei şi a

mecanismului de realizare a echivalenţei înainte de 1 ianuarie 2008.

Pe de altă parte, în martie 2007, CESR a realizat un raport privind echivalenţa IFRS cu

GAAP-urile canadiene, japoneze şi americane recomandând chiar şi o definiţie a

echivalenţei. Astfel, CESR concluzionează că echivalenţa rezidă în capacitatea

investitorilor ca pe baza informaţiilor furnizate de situaţiile financiare întocmite

conform oricăruia dintre aceste seturi să ia decizii similare. Cu toate acestea, definirea

conceptului de echivalenţă reprezintă doar o parte din proiect de evaluare a echivalenţei.

Referitor la aceasta, CESR precizează că echivalenţa se bazează pe piloni precum:

- Filtre funcţionale la nivelul fiecărei ţări pentru asigura încrederea pieţei;

- O activitate de audit eficientă;

- Asigurarea faptului că GAAP-urile respective sunt aplicate în conformitate cu IFRS.

În plus, CESR a stabilit că la bursele de valori europene se utilizează cel puţin 33 de

seturi de standarde aparţinând unor state din afara Uniunii „ iar dintre emitenţii străini

doar 130 utilizează standarde ale Statelor Membre UE, precum UKGAAP.

În concluzie, opinăm că problemele ce pot apărea la nivel european în cadrul procesului

de convergenţă includ:

112

Page 113: licenta sisteme comparate

- Perioada de timp între emiterea unui IFRS şi aplicarea sa obligatorie în Europa era

destul de scurtă. Ca atare, perioada de acalmie stabilită de acordul dintre IASB şi UE ar

trebui folosită pentru aprofundarea aspectelor practice ale implementării IFRS. Seria de

analize la nivel central nu poate înlocui implicaţiile practice ale tratamentelor contabile

prescrise de acesta;

- Pentru a menţine un grad ridicat de transparenţa a informaţiilor financiar-contabile,

anumite companii aplică IFRS în totalitate în timp ce altele doar pe cele aprobate de UE

(spre exemplu, cazul aplicării IAS 39 în varianta emisă de IASB sau în cea aprobată de

UE);

- Tratamentul contabil rezervat IMM-urilor şi micro-întreprinderilor a cauzat discuţii

aprige şi neînţelegeri nu doar la nivel european dar şi internaţional. Acest subiect

considerat ca fiind sensibil din punct de vedere politic, impune în primul rând o

identificare clară a nevoilor reale ale acestei categorii de companii şi doar apoi o analiză

a adaptabilităţii IFRSSE (proiectul IASB privind contabilitatea IMM-urilor) pentru

Europa. Din acest motiv, nu este foarte clară direcţia pe care o va lua convergenţa

pentru companiile necotate din cadrul Uniunii;

- Pentru a evita aplicarea IFRS, unele companii europene emitente de valori mobiliare,

au preferat să fie active pe pieţele financiare din afara UE sau a celor „nereglementate";

- Companiile străine cotate pe pieţele europene înfruntă incertitudinea deciziei de

echivalare a IFRS cu GAAP-urile americane, canadiene şi japoneze;

- Impactul economic al proiectului Financial Services Action Plan al Comisiei Europene

trebuie evaluat sistematic pentru a identifica problemele şi soluţiile aferente;

- Există o nevoie reală de aplicare integrală a standardului 1 al CESR Financial

information, care include 21 de principii referitoare la implementarea IFRS în Europa.

Până în prezent doar 8 State Membre au adoptat acest standard.

Prima aplicare a IFRS de către entităţile europene în acest punct al prezentului paragraf

considerăm că se cuvine să discutăm despre retratarea situaţiilor financiare ale

entităţilor pe tărâm european, deoarece tranziţia de la standardele naţionale la IFRS a

avut efecte variate.

Numărul mare al companiilor europene care au înregistrat odată cu trecerea la IFRS

diferenţe semnificative în ceea ce priveşte rezultatul exerciţiului, ne-a determinat să

examinăm - prin intermediul studiilor realizate până în prezent şi rapoartelor anuale ale

113

Page 114: licenta sisteme comparate

unor entităţi - modificările ce au fost sesizate în structura situaţiilor financiare

consolidate conforme cu IFRS adoptate în UE dar şi impactul pe care 1-a avut trecerea

la IFRS asupra rezultatului exerciţiului şi situaţiei nete.

Primul aspect ce a fost îndelung discutat este cazul identităţii naţionale ce se reflectă

încă în situaţiile financiare ale companiilor europene ce aplică standardele

internaţionale. Astfel, s-a afirmat de multe ori, pe ton de glumămă, dar ascunzând o

realitate tristă a aplicării IAS/IFRS că situaţiile financiare conforme cu IFRS ale unui

detailist francez seamănă mai mult cu cele ale unui producător de vinuri francez decât

cu cele ale unui detailist olandez.

Motivele care pot sta la baza acestei situaţii pot fi: faptul că formatele de prezentare ale

situaţiilor financiare din Directiva a IV-a nu mai sunt valabile, iar IFRS nu recomandă

formate specifice; este mult mai probabil ca detailistul francez şi producătorul de vin

francez să „împartă" serviciile de consultanţă ale unei firme care are o altă abordare

asupra prezentării situaţiilor financiare decât firma de consultanţă din Olanda.

În consecinţă, studiul Ernst & Young din 2006 - Observations on the Implementation of

IFRS - arată că societăţile olandeze şi cele britanice din eşantionul studiat aveau

tendinţa de a prezenta situaţii financiare mai condensate decât companiile franceze, în

timp ce un procent mai ridicat de companii britanice, germane, olandeze şi scandinave

faţă de cele franceze, italiene si spaniole au preferat ordonarea cheltuielilor în contul de

profit şi pierdere după „funcţie" decât după „natură". Pe de altă parte, toate companiile

franceze din studiu au prezentat o singură situaţie a modificărilor în situaţia netă în timp

ce aproape toate companiile britanice au preferat varianta recomandată de UK GAAP de

a prezenta două situaţii: una privind toate veniturile şi cheltuielile recunoscute şi o alta

privind celelalte modificări în situaţia netă.

În concluzie, se impun următoarele consideraţii asupra aplicării pentru prima dată a

IFRS de către entităţile europene:

114

Page 115: licenta sisteme comparate

- Multe dintre situaţiile financiare conforme cu IFRS au încă o notă naţională puternică

datorită unei vaste categorii de factori;

- Principii sau reguli? Aceasta e întrebarea! Implementarea IFRS ridică din nou

chestiunea echilibrului dintre consistenţă şi flexibilitate. Unii consideră chiar că

aplicarea IFRS a solicitat un prea mare recurs la judecata profesională în selecţia şi

aplicarea tratamentelor contabile recomandate de standardele internaţionale fapt ce

restricţionează comparabilitatea şi consistenţa. Suntem de acord cu aceştia asupra

faptului că unele aspecte trebuie clarificate dar pentru a nu aluneca pe panta ce duce la

un sistem bazat pe reguli, acest lucru trebuie făcut cu moderaţie;

- în aceeaşi categorie cu aspectul menţionat anterior, se pune problema diferenţelor de

interpretare cauzate pe de o parte de lipsa unor explicaţii suplimentare privind adoptarea

unor tratamente contabile precum contabilizarea achiziţiei intereselor minoritare sau

clasificarea derivatelor în bilanţul contabil;

- Entităţile cotate ce aplică IFRS au subestimat într-o oarecare măsură complexitatea,

efectele şi costurile antrenate de implementarea acestui set de standarde. Există chiar

suspiciunea că situaţiile financiare conforme cu IFRS ar fi cu 20-30 pagini mai mari

decât cele realizate anterior (Hoogendoorn M., 2006) şi cu un grad de complexitate mai

ridicat fapt ce ar afecta serios procesul decizional;

- Ţinând cont de cele menţionate mai sus, nu este surprinzător faptul că la nivelul

companiilor este nevoie de o perioadă de timp pentru ca să digere informaţiile cuprinse

în IAS/IFRS şi cu atât mai puţin se pune problema adoptării noilor standarde sau

amendamentelor la standardele existente înainte de vreme, puţine companii făcând

referire la modul în care acestea le vor afecta situaţiile financiare în viitor.

Astfel, considerăm că aplicarea IFRS include o dimensiune practică care nu este pe

deplin înrădăcinată în mediul de afaceri european şi nu cu întrutotul clară, până în

momentul în care consensul între teorie şi practică va emerge, practicile divergente vor

fi greu de evitat.

115

Page 116: licenta sisteme comparate

CAPITOLUL 4

ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE – STUDIU

DE CAZ

4.1 SCURTA PREZENTARE A ENTITĂŢII ANALIZATE

Grupul de firme ELECTRO SISTEM are ca obiect de activitate producţia de posturi de

transformare compacte, tablouri electrice de joasa si medie tensiune şi comercializarea

de echipamente de joasă şi medie tensiune pentru sistemele de distribuţie a  energiei

electrice.

Infiintat in 1996, ELECTRO SISTEM a devenit în România şi în Europa un partener

credibil, fiindu-i asociate sintagmele de seriozitate, profesionalism şi tehnicitate ridicată,

la preţuri corecte.

116

Page 117: licenta sisteme comparate

SC ELECTRO SISTEM SRL - firmă de producţie de posturi de transformare

compacte, celule electrice de medie tensiune şi tablouri electrice de joasă

tensiune,

 SC B&K ELECTRO SYSTEM SRL - al cărei obiect de activitate îl reprezintă

comerţul cu echipamente electrice pentru comanda şi distribuţia energiei

electrice, altele decât posturile de transformare compacte,

SC ELECTRO SISTEM Deutschland GmbH - firma de import-export a

grupului.

ELECTRO SISTEM SRL are în producţie un număr de 8 modele tipizate de posturi de

transformare compacte cu exploatare din exterior şi un număr de 4 modele tipizate de

posturi compacte cu exploatare din interior.

În afara acestor modele, se execută la cerere şi posturi de transformare netipizate, fiind

posibilă realizarea oricărui tip de post, indiferent de configuraţia pe medie şi joasă

tensiune şi de orice putere, cu condiţia ca acestea să fie transportabile.

Pe lângă  posturi compacte realizeaza şi staţii de conexiuni, puncte de alimentare în

anvelopă sau soluţii mixte – staţii de conexiuni cuplate cu post de transformare.

În gama de produse a firmei , un loc important îl ocupă celulele electrice de medie

tensiune.

Din 2003, produc celule electrice de medie tensiune cu barele izolate în aer, cu

echipamentul de comutaţie în aer şi SF6 pentru separatoare şi vid pentru întreruptoare.

Produc o familie de celule electrice cu barele izolate în aer tip ES-01, care permite:

Montarea de celule de 20 kV în posturile de transformare şi punctele de

alimentare cu tensiuni de serviciu de 6-10 kV în cadrul programelor de trecere

la 20 kV sau de modernizare a posturilor de transformare.

Montarea de celule electrice în posturile de transformare noi, unde postul este

înglobat în clădire, oferind o soluţie fiabilă, accesibilă ca preţ şi care ocupă un

minimum de spaţiu.

Montarea de celule de medie tensiune în posturi compacte.

117

Page 118: licenta sisteme comparate

Încercările tip pentru celulele ES-01 au fost efectuate cu succes la ICMET Craiova şi, în

octombrie 2003, celulele au fost validate  împreună cu SC ELECTRICA SA, care a

emis şi autorizaţiile de comercializare pentru acestea.

Din anul 2001 Electro Sistem este prezenta şi pe piaţa din Ungaria, în mod special în

zona E-ON, cu posturi de transformare compacte, reuşind să isi omologheze produsul

împreună cu furnizorii de electricitate din această ţară, de asemenea au loc si vanzari de

posturi de transformare in Germania, Austria si prin export indirect prin Germania in

Orient.

În prezent sunt unul dintre cei mai mari producători de posturi de transformare din

România, cu cea mai avansată tehnologie de realizare a acestora.

Dacă concurenţii lor din ţară produc posturile de transformare din elemente prefabricate

care apoi se asamblează pe teren,sunt singurii care produc aceste echipamente dintr-o

singură bucată şi le livreaza la cheie, adică cu toate încercările de lot efectuate în

fabrică.

De asemenea, sunt producătorii celui mai mic post de transformare - BK(SIK) 001,

precum şi al celui mai mare - post de 3x1,6 MVA într-o singură anvelopă.

Sunte convinşi că în viitor pe piaţa de echipamente electrice singurele argumente vor fi

calitatea produselor la un preţ corect şi respectarea termenelor de livrare şi a condiţiilor

convenite. Firma este pregătită pentru a răspunde unor asemenea exigenţe.

B&K ELECTRO SYSTEM SRL a preluat de la grupul de firme activitatea de

comercializare a echipamentelor electrice de medie tensiune, altele decât posturile de

transformare compacte Deşi recent înfiinţată, firma şi-a câştigat un bun renume atât prin

calitatea echipamentelor  comercializate, cât şi prin promptitudinea livrării comenzilor.

Firma are în general pe stoc produse specifice liniilor electrice aeriene şi în cablu,

posturilor de transformare, punctelor de alimentare şi tablourilor de distribuţie a

electricităţii.

Asigură toată gama de echipamente de medie tensiune pentru distribuţia energiei

electrice, dar echipamentele principale pe care le comercializeaza sunt următoarele:

118

Page 119: licenta sisteme comparate

Transformatoare de putere ermetice în ulei sau uscate, de la firma Pauwels

Belgia , SGB Germania si Siemens Ungaria

Celule electrice de MT capsulate în SF6, fabricaţie VEI Italia

Întrerupătoare MT în vid, fixe sau debroşabile, fabricaţie VEI Italia

Reductoare de tensiune si curent de MT, de interior sau exterior, fabricaţie KPB

Cehia

Accesorii pentru cabluri electrice ( capete terminale şi manşoane ), fabricatie

Südkabel , Cellpak si NKT.

Izolatoare de medie tensiune de exterior siliconice si cadre de sigurante de

medie tensiune, de la NyirMix Ungaria

Separatoare de exterior de medie tensiune, fabricatie DRIBO Cehia

Indicatoare de scurt circuit de la firma Horstmann, precum şi toată gama de

produse Horstmann Germania

Echipamente pentru compensarea energiei electrice reactive, în special de la

firma KBR Germania

Siguranţe de medie şi joasă tensiune, separatoare cu siguranţe MPR verticale şi

orizontale, socluri pentru siguranţe MPR de la firmele EFEN  Germania,

PRONUTEC Spania si SIBA Germania.

ELECTRO SISTEM Deutschland GmbH efectueaza operatiunile de import-export ale

grupului, prin ea derulandu-se in special exporturile produselor noastre in tari din

Europa si nu numai.

Firma are convingerea că prin comercializarea acestor produse moderne şi fiabile, vor

putea oferi soluţii noi şi performante proiectanţilor, firmelor de construcţii – montaj şi

clienţilor finali.

Deviza lor atât în 2008 cât şi pentru anii care vin este:

CALITATE, TEHNICITATE,

TERMENE FERM RESPECTATE şi PREŢURI CORECTE.

4.2 BILANŢUL

119

Page 120: licenta sisteme comparate

4.2.1 TEORII ŞI PERSPECTIVE PRIVIND BINALŢUL

Disputele între susţinătorii concepţiei economice şi cei ai concepţiei juridice au dus la

formularea unor teorii privind Bilanţul. In viziunea juridică, Bilanţul reprezintă o

înşiruire a activelor şi datoriilor cu scopul de a oferi răspunsuri investitorilor privitor la

valoarea investiţiei făcute sau câştigul obţinut în urma investiţiei.

Reflectarea acestui mod de abordare asupra evaluării structurilor bilanţiere se face prin

valorile de cedare generate de vânzare, de lichidare sau de schimb.

Această viziune nu este acceptată de susţinătorii concepţiei economice care consideră că

bazele de evaluare a structurilor bilanţiere trebuie să fie valorile de utilizare/utilitate şi

valorile de tranzacţionare. Pornind de la aceste divergenţe, Schmalenbach a formulat în

1920 trei teorii ale Bilanţului: teoria dinamică, teoria statică şi teoria organică, pe care le

prezentăm sintetizat în cele ce urmează.

Teoria dinamică are la bază viziunea conform căreia obiectivul principal al întocmirii

Bilanţului este determinarea profitului, în timp ce fluxul operaţional care generează

diferitele venituri şi cheltuieli reprezintă scopul principal al ţinerii contabilităţii.

Astfel se delimitează procesul de contabilizare de procesul de raportare a informaţiilor.

Această teorie susţine şi că utilitatea informaţiilor oferite prin situaţiile financiare rezidă

în primul rând în compararea rezultatelor obţinute de o societate în perioade diferite

pentru a putea stabili eficacitatea activităţii sale. însă, datorită decalajului temporal între

tranzacţii şi efectele acestora, teoria dinamică pune accentul pe estimarea rezultatului pe

termen scurt şi tratează elementele bilanţiere ca fiind tranzitorii şi anticipative. În

această viziune, activele reflectă factori generatori de rezultate (sau de beneficii

economice, dacă utilizăm terminologia actuală), în sensul că odată recunoscut un

element bilanţier, activ sau datorie, este implicit că s-a recunoscut sau se va recunoaşte

o cheltuială sau un venit.

Teoria statică se bazează pe viziunea conform căreia obiectivul principal al întocmirii

Bilanţului este prezentarea mărimii şi structurii bunurilor economice utilizate de

societate şi surselor de finanţare ale acestor bunuri. Astfel, Bilanţul devine o schemă de

120

Page 121: licenta sisteme comparate

prezentare structurată a informaţiilor privind activele şi capitalul, fără a urmări oferirea

de informaţii privind momentul apariţiei elementelor. Este teoria pe care se bazează

susţinătorii concepţiei economice. Astfel, accentul cade pe asigurarea unei prezentări

relevante şi corecte a structurilor ce caracterizează activitatea societăţii şi pe menţinerea

acestei modalităţi de prezentare pentru a se asigura o com-parabilitate în timp. Valoarea

elementelor prezentate este mai puţin semnificativă. Prezentarea unor structuri la un

moment în timp şi ignorarea variaţiilor ce pot interveni de la o perioadă la alta

facilitează procesul de evaluare a elementelor, care se bazează în principal pe costul

istoric, eventual corectat de deprecieri şi de amortizări.

Teoria organică aduce în prim plan bazele de evaluare a structurilor situaţiilor

financiare. Costurile istorice ajustate nu oferă informaţii relevante şi credibile, iar

evaluarea aduce în prim plan valorile curente. Susţinătorii acestei teorii merg pe

principiul că existenţa societăţii depinde în mod direct de modul în care evoluează piaţa

şi de influenţele acesteia asupra societăţii. Pentru a răspunde acestei viziuni se susţine

evaluarea la costuri de înlocuire cu menţinerea capitalului fizic. Capitalul investit iniţial

pierde din importanţă în faţa capacităţii productive la un moment dat, care devine

principala sursă de generare a beneficiilor viitoare.

W. Weiggmann consideră că teoria dinamică a Bilanţului răspunde în special nevoilor

managerilor, deoarece componenţa sa este generată de obiectivul obţinerii de profit, însă

evaluarea acestuia trebuie să se circumscrie mai curând viziunii economice

(componenţei structurilor bilanţiere) decât celei juridice (prezentarea activelor şi

capitalului ca rezultante ale profirului).

O serie de alte teorii asupra bilanţului sunt prezentate de M. Ristea

- teoria patagorică, prin care Bilanţul are ca obiect reflectarea operaţiunilor de

încasări şi plăţi şi ca funcţie calculul rezultatului financiar total, al creanţelor şi

angajamentelor financiare;

- teoria nominalistă, conform căreia rezultatele reale ale societăţii pot fi determinate

numai la desfiinţarea, vânzarea sau lichidarea acesteia;

- teoria calculaţiei de perspectivă, conform căreia bilanţul este un raport asupra

intrărilor de bunuri, servicii şi plăţi (active) şi a ieşirilor de bunuri, servicii şi plăţi

121

Page 122: licenta sisteme comparate

(pasive) care vor avea loc în perioadele viitoare, constituind o bază pentru luarea

deciziilor;

- teoria Bilanţului de prognoză, prin care Bilanţul serveşte la calcu-laţia încasărilor şi

plăţilor determinate de Bilanţul actual faţă de cel precedent;

- teoria Bilanţului multiplu, care să prezinte atât situaţiile iniţială şi finală, cât şi

modificările elementelor în cursul perioadei.

Teoria financiară modernă prezintă Bilanţul prin prisma interdependenţei dintre

structura activelor şi structura datoriilor. Acest tip de teorie porneşte de la teoria clasică

lui Moigliani şi Miller privind structura capitalului. Autorii demonstrează că în

condiţiile unor câştiguri caracterizate de risc, valoarea totală de piaţă a întreprinderii şi

costul capitalului sunt independente de structura acestuia, iar rata de câştig a investiţiei

nu depinde de modul în care se face finanţarea. Altfel spus există o separare clară între

deciziile de investire şi cele de finanţare, însă, acest tip de teorie nu exclude o

interdependenţă între activele şi capitalurile (proprii sau împrumutate) din Bilanţ. Pentru

a susţine această idee J. D. Stowe, C. J. Watson şi T. D. Robertson au realizat o analiză

canonică a posibilelor legături dintre structurile bilanţiere.

Ei identifică următoarele legături:

- structura activelor şi datoriilor tinde să reflecte finanţarea activelor pe termen lung

prin datorii pe termen lung şi a activelor pe termen scurt prin datorii pe termen

scurt;

- unele active sunt utilizate pentru garantarea anumitor împrumuturi, spre exemplu,

creanţele asigură garantarea unor credite bancare pe termen scurt, în timp ce

imobilizările pot fi utilizate ca garanţii sub formă de ipotecă;

- firmele producătoare de bunuri merg pe acoperirea datoriilor comerciale cu ajutorul

stocurilor deţinute, în timp ce, firmele producătoare de servicii, care au stocuri mult

mai puţin semnificative tind să-şi diminueze şi datoriile comerciale;

- societăţile cu activităţi riscante încearcă să menţină un control asupra riscului

printr-o structură a capitalului dominată de capitalul propriu şi o structură a

activului dominată de lichidităţi.

122

Page 123: licenta sisteme comparate

Studiul empiric realizat de cei trei autori vine să completeze teoriile financiare moderne

ale Bilanţului, prin extindere şi implementare a relaţiilor implicite pe care societăţile

tind să le asigure pentru a-şi acoperi riscul de insolvabilitate. Autorii merg până la a

considera suficientă o analiză structurală a Bilanţului, pentru a caracteriza poziţia

financiară a societăţii. Oricât de multe informaţii ne-ar putea asigura o astfel de analiză,

considerăm, totuşi că trebuie dezvoltată cu analiza orizontală, analiza prin trend, analiza

verticală şi analiza prin indicatori. Aceasta deoarece, deşi Bilanţul este punctul de

pornire în caracterizarea poziţiei financiare a unei întreprinderi, asigurarea unor

informaţii cantitative şi calitative implică şi prezentarea unei analize a structurilor

bilanţiere.

4.2.2 POZIŢIA FINANCIARĂ A ENTITĂŢII STUDIATE

În perspectivă, Bilanţul trebuie să asigure transparenţă şi calitate informaţiei privind

poziţia financiară. în acest sens, Deloitte and Touche susţine într-un articol publicat în

seria Integrity & Quality că termenul de poziţie financiară se extinde cu mult peste

raportarea prin Bilanţ şi cuprinde raportări mult mai detaliate privind resursele

economice, obligaţiile şi capitalul propriu. Astfel, prezentarea poziţiei financiare

implică oferirea de informaţii privind:

- gradul de lichiditate al întreprinderii;

- natura activităţii întreprinderii;

- alegerea între utilizarea metodei costului istoric şi metodei valorii juste;

- utilizarea se estimări şi presupuneri;

- considerarea posibilităţii de depreciere a elementelor;

123

Page 124: licenta sisteme comparate

- utilizarea de contracte ce nu pot fi recunoscute în Bilanţ prin metodele actuale de

recunoaştere şi evaluare;

- calitatea şi realitatea controlului intern.

Lichiditatea este un vector foarte important în considerarea poziţiei financiare a unei

întreprinderi, iar conţinutul actual al Bilanţului nu asigură informaţii complete în

această privinţă. O lichiditate ridicată indică stabilitatea activităţii întreprinderii chiar şi

în condiţii de recesiune economică. Astfel, nu este suficient ca activitatea să se

concretizeze într-un rezultat ridicat, ci trebuie să se asigure şi lichidităţile necesare

desfăşurării activităţii în viitor. Pe de altă parte, deşi un nivel ridicat al lichidităţii arată

o flexibilitate financiară, aduce o rentabilitate mult mai mică decât activele investite pe

termen lung. In acelaşi timp, însă, nu este suficient să privim lichidităţile ca valori

absolute, ci trebuie să le corelăm cu structura datoriilor prezentate în Bilanţ, dar şi în

afara Bilanţului (spre exemplu, datoriile contingente prezentate în Notele explicative).

Poziţia financiară a unei întreprinderi se circumscrie totodată şi naturii, mărimii şi

sectorului de activitate, factori care influenţează riscul inerent degajat de respectiva

întreprindere.

Astfel de informaţii sunt disponibile într-o oarecare măsură prin intermediul Bilanţului,

însă nu explicit. In ceea ce priveşte estimările şi deprecierile, Bilanţul oferă în prezent

un răspuns satisfăcător prin faptul că oferă informaţii referitoare la estimarea obligaţiilor

privind pensiile, asigurările medicale ale salariaţilor, estimările privind reducerile

financiare, impozitele amânate, garanţiile acordate, valoarea realizabilă netă a

stocurilor, restructurările etc. Există însă şi o serie de elemente contingente care nu

implică o prezentare în Bilanţ, caz în care informaţia privind poziţia financiară este

completată de notele explicative.

M. Gomberg şi A. Farber au o viziune foarte interesantă asupra dezvoltării structurii

bilanţiere. Pentru a răspunde cerinţei de prezentare a poziţiei financiare a întreprinderii,

autorii consideră că Bilanţul trebuie să cuprindă şi informaţii referitoare la acoperirea

riscurilor, la evaluarea personalului, la evaluarea strategiilor de vânzare sau a

procedurilor de achiziţie, în acest sens, autorii propun înlocuirea termenilor de active şi

datorii cu cei de resurse şi nevoi, datorită înţelesului mult mai larg. După părerea

124

Page 125: licenta sisteme comparate

noastră, prin înlocuirea termenilor se depăşeşte viziunea contabilă prin renunţarea la

Bilanţul contabil în favoarea unui Bilanţ economic. De aceea considerăm că o

prezentare cât mai cuprinzătoare a activităţii societăţii se poate realiza păstrând termenii

specifici contabilităţii şi extinzând înţelesul lor.

O propunere interesantă este cea privind oferirea de informaţii referitoare la valoarea

economică a personalului societăţii, incluzând talentul managerial, capacitatea de

vânzare sau capacitatea de producţie a muncitorilor. Autorii încearcă să contureze şi

eventuale soluţii privind evaluarea, invocând utilizarea informaţiilor privind potenţialul

personalului de a obţine beneficii economice viitoare sau cererea de piaţă. Interesant

este faptul că deşi astfel de probleme au fost aduse în discuţie încă din anii 1960, nici în

prezent nu s-a găsit o soluţie acceptabilă pentru ilustrarea în structurile bilanţiere.

Considerăm că dezvoltarea cerinţelor de informare financiară stau la baza unor noi

formate de Bilanţ care să permită oferirea de informaţii care să depăşească viziunea

contabilă de clasificare (cu prezentarea activelor, datoriilor şi capitalului propriu) şi care

să se îndrepte către viziunea financiară (în care structurile poziţiei financiare să reflecte

echilibrul dintre utilizările şi resursele pe termen lung, scurt şi imediat) sau viziunea

socială (în care să se prezinte situaţia angajaţilor din societate, condiţiile de lucru,

formarea profesională a angajaţilor, securitatea lor, relaţiile profesionale etc).

125

Page 126: licenta sisteme comparate

1.ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE IMOBILIZATE -VALOARE BRUTA

NR.CRT. 01.01.200

7

CREŞTER

I

REDUCE

RI

31.12.200

7

1. Imobilizări

necorporale,din care:

18.659 16.329 34.988 -

-cheltuieli de

constituire

0

concesiuni.brevete,

mărci

18.659 16.329 34.988 -

-alte imobilizări

necorporale

126

Page 127: licenta sisteme comparate

2. Imobilizări

corporale.din care:

5.670.546 3.209.258 230.225 8.649.579

-terenuri si amenajări

terenuri

143.592 457.932 - 601.524

-construcţii 2.924.960 96.900 - 3.021.860

-instalaţii tehnice si

mijloace de transport

2.051.598 882.964 45.260 2.889.302

-mobilier.aparatura

birotica,etc

192.940 46.829 - 239.769

-imobilizări

corporale in curs

357.456 1.724.633 184.965 1.897.124

3. Imobilizări

financiare

49.420 - - 49.420

TOTAL

Tabel 2. Active imobilizate

AMORTIZARE CUMULATĂ

NR.CRT. 01.01.2007 AMORTIZARE

ÎNREGISTRAT

A ÎN CURSUL

PERIOADEI

REDUCERI

SAU

RELUĂRI

31.12.2007

1.

Amortizarea

imobilizărilor

necorgorale,din

care:

34.988 34.988 -

-amortizarea

cheltuielilor de

constituire

-amortizare

concesiuni,brevet

e, licenţe

127

Page 128: licenta sisteme comparate

-amortizate alte

imobilizări

necorporale

34.988 34.988 -

2. Amortizare

imobilizări

corporale,din

care:

582.193 511.916 13.905 1.080.204

-amortizare

construcţii

71789 111.074 - 182.863

-amortizare

instalaţii tehnice

si maşini

478.608 355.655 13.905 820.358

-amortizare

mobilier,birotica,

etc.

31.796 45.187 - 76.983

TOTAL 582.193 546.904 13.905 1.080.204

Tabel 3. Valoare netă contabilă

Sumele inregistrate in conturile de active imobilizate indeplinesc condiţiile de

inregistrare ca active,deoarecf; respecta principiile de recunoaştere reglementate de

IAS 16 "Imobilizări corporale" si IAS 17 "Leasing",respectiv : -au capacitatea de a

genera beneficii viitoare atribuibile activelor respective; -costurile pot fi evaluate in

mod fidel; -au ca destinaţie activitatea proprie a societăţii.

Imobilizările semnificative au fost achiziţionate sau construite in numele societăţii , iar

valorile lor de intrare au fost in mod corect inregistrate in contabilitate.

Terenurile sunt inregistrate la o valoare de 601.524 lei,fiind prezentate in situaţiile

financiare la cost, valoarea acestora nefiind afectata de deprecire.

Sunt ipotecate in favoarea BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA următoarele:

-baza de producţie sediu administrativ si hala de producţie .inregistrate in CF 12672

Baia Mare;

-utilajele de producţie , proprietatea SC ELECTRO SISTEM SRL.

128

Page 129: licenta sisteme comparate

Societatea recunoaşte operaţiunile de leasing in bilanţ ca active si datorii la o valoare

egala cu valoarea justa a bunurilor in regim de leasing. Societatea a avut in derulare un

contract de leasing financiar incheiat cu VB Leasing România,pentru un mijloc de

transport - autoutilitara 3,5 t , contract finalizat in cursul exerciţiului financiar 2007.

Dobinda si diferentele de curs valutar aferente contractului de leasing financiar s-au

inregistrat pe costuri si nu s-a capitalizat.

Costul lucrărilor in curs de execuţie a fost corect evaluat (ct.231) ,suma acestora

reprezentind contravaloarea materialelor de construcţie achiziţionate pentru realizarea

proiectelor in curs, acestea nefiind supraevaluate.Investiţiile in curs au fost finalizate

parţial si puse in funcţiune in cursul anului 2007 .

Amortizarea este calculata pe baza unui plan de amortizare, inregistrindu-se pe costuri

din luna următoare a punerii in funcţiune a activelor si pina la recuperarea integrala a

valorii de intrare a acestora.Metoda de amortizare utilizata este metoda lineara.

Creşterea cheltuielilor cu amortizarea aferente anului 2007 se datorează intrărilor de

active imobilizate in cursul exerciţiului financiar 2007.

Nu exista indicii ca a avut loc o depreciere de valoare a activelor imobilizate.

Nu au fost operate reevaluări a activelor imobilizate.

Imobilizările finciare cuprind acţiuni deţinute la entităţi afiliate,imprumuturile acordate

entităţilor afiliate,interesele de participare,imprumuturile acordate entităţilor de care

compania este legata in virtutea intereselor de participare,alte investiţii deţinute ca

imobilizări,alte imprumuturi.

Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau

valoarea determinata prin contractul de dobindire a acestora.Imobilizările financiare se

prezintă in bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de

valoare.

Societatea are inregistrate imobilizări financiare,reprezentind participarea la capitalul

social al SC PETERS& THIEDING ELECTRO SISTEM SA , respectiv 19.768 acţiuni,

reprezentind echivalentul a 49.420 lei, la o valoare nominala de 2,5 lei/acţiune.

129

Page 130: licenta sisteme comparate

2.STOCURI

ELEMENT

BILANTIER

SOLDURI LA

01.01.2007

SOLDURI LA

31.12.2007

Variaţie

La

Materii prime 3.249 131 3.841.979 +

Materiale

consumabile

4.441 3.694 -

Materii prime si

materiale aflate laterti

379.132 +

Mărfuri 1.084 - +

Ambalaje 2.591 2.414 -

Avansuri pt

cumpărări de

stocuri

3.499 10.076 +

TOTAL GENERAL 3.260.746 4.237.295 +30,00%

Tabel 5. Stocuri

Metoda utilizata de Societate pentru valorizarea stocurilor de mărfuri este - metoda

FIFO .

Potrivit metodei FIFO, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie

sau de producţie al primei intrări (lot).Pe măsura epuizării lotului , bunurile ieşite din

gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor, in ordine

cronologica.

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric prin folosirea inventarului

permanent, respectiv - in contabilitate se inregistreaza toate operaţiunile de intrare si

ieşire, ceea ce permite stabilirea si cunoaşterea in orice moment a stocurilor, atit

cantitativ, cit si valoric.

Stocurile sunt contabilizate la costul de achiziţie inclusiv cheltuieli de

transport,manipulare,taxe vamale necesare intrării in gestiune a marfurilor.cost care nu

include cheltuieli financiare .cheltuieli generale de administraţie si cheltuieli de

desfacere.

130

Page 131: licenta sisteme comparate

Stocurile au crescut per total cu 30%,creştere datorata in cea mai mare parte doar

stocului de materii prime , situaţie ce se explica prin constituirea stocurilor minime de

intervenţie necesar derulării activităţii curente de producţie.

La inregistrarea in sistemul integrat de date,materiile prime si materialele achiziţionate

sunt grupate pe tipuri, clase, grupe şi subgrupe atribuindu-li-se coduri de identificare.

Testele efectuate asupra modului de operare a sistemului WinnMentor nu au condus la

indicii ca ar exista erori semnificative , vis-a-vis de inregistrarea intrărilor de stocuri in

gestiune si transferul datelor către contabilitate.

Din analiza testelor efectuate a rezultat ca viteza de rotaţie a stocurilor este de aprox. 93

zile calendaristice - ciclul de fabricaţie fiind estimat la aprox.120 zile , fapt confirmat si

de declaraţiile conducerii in legătura cu faptul ca nu a fost necesar sa se constituie

provizioane sau deprecieri de stocuri.

Conform Deciziei privind inventarierea patrimoniului SC ELECTRO SISTEM SRL din

data de 22.12.2007,a fost constituita comisia centrala de coordonare a inventarierii,care

in urma finalizării inventarierii a intocmit Procesul verbal de constatare de diferente ,

inregistrat sub nr.167/15.01.2008. Plusurile de inventar au fost inregistrate in

contabilitate in decembrie 2007,iar minusurile au fost imputate,cu respectarea Normelor

privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, aprobate

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1753/2004.

3.CREANŢE

NATURA CREANŢEI SOLDURI LA 31.12.2007

Clienţi 9.243.431

Efecte de primit de la

clienţi

-

Clienţi incerţi -

131

Page 132: licenta sisteme comparate

Avansuri plătite

furnizorilor

-

Total creanţe comerciale 9.243.431

Creanţe personal si

asigurări sociale

-

Taxa pe valoare

adăugata,din care: -TVA de

rambursat -TVA neexigibil

-

Impozit pe profit plătit in

plus

-

Debitori diverşi 82.085

Alte creanţe i 464

Total alte creanţe 82.549

TOTAL GENERAL 16.026.768

Tabel 6. Creanţe

Menţionam ca, raportindu-ne la termenul de lichiditate,din totalul creanţelor comerciale

in suma de 9.243.431 lei- întreaga valoare a acestora are termen de lichiditate de sub un

an.

Societatea nu are clienţi incerţi sau in litigiu.

4.DISPONIBILITĂŢI

ELEMENT BILANTIER SOLDURI LA 01.01.2007 SOLDURI LA 31.12.2007

Disponibilităţi 302.224 1.620.134

Tabel 7. Disponibilităţi

La conturile de trezorerie nu s-au constatat diferente. S-au efectuat confruntări intre

confirmările unităţilor bancare cu extrasele de cont .S-au confruntat prin sondaj

132

Page 133: licenta sisteme comparate

inventarierile numerarului din casierii cu registrele de casa si soldul din balanţa de

verificare la 31.12.2007.

133

Page 134: licenta sisteme comparate

5.CAPITALURI PROPRII

ELEMENT BILANTIER SOLDURI LA 01.01.2007 SOLDURI LA 31.12.2007

Capital subscris vărsat 14.800 14.800

Rezerve din reevaluare 0 0

Rezerve legale 2.960 2.960

Rezerve prezentind

surplusul din reevaluare

- -

Alte rezerve 3.131.924 6.471.556

Rezultat reportat 3.789.632 25.493

Rezultatul exerciţiului 3.789.632 4.011.002

Repartizarea profitului 3.789.632 0

TOTAL CAPITALURI

PROPRII

6.939.316 10.525.811

Tabel 8. Capitaluri proprii

Capitalul social nu a inregistrat modificări.

Rezultatul exerciţiului financiar 2007 va fi repartizat conform Hotaririi Adunării

Generale a Asociaţilor.

6. PROVIZIOANE

Nu au fost constituite provizioane de nici un fel întrucât politica societăţii este aceea de

a reflecta la valoarea finala la toate tranzacţiile societăţii.

134

Page 135: licenta sisteme comparate

7.DATORII

NATURA DATORIEI SOLDURI LA 31.12.2007

Furnizori 5.493.828

Avansuri incasate in contul -

Comenzilor

Total datorii comerciale 5.493.828

Personal-salarii 159.946

Alte datorii in legătura cu 850

Personalul

Asigurări sociale,taxe 243.936

Asimilate salariilor

Impozit pe salarii 65.119

TVA de plata 511.120

Impozit profit 27.816

Total alte datorii pe

termen

1.008.787

Scurt

Credite bancare pe termen 4.263.449

Scurt

Alte imprumuturi asimilate

si dobinzi aferente

-

Asociaţi conturi curente 6.349

TOTAL ÎMPRUMUTURI

PE

4.269.798

TERMEN SCURT

Credite bancare pe termen 1.287.939

Lung

Alte imprumuturi asimilate

si dobinzi aferente

Asociaţi conturi curente

TOTAL DATORII PE 1.287.939

TERMEN LUNG

Tabel 9. Provizioane

135

Page 136: licenta sisteme comparate

Nivelul datoriilor totale depăşeşte nivelul capitalurilor proprii,rezultind un grad de

indatorare ridicat.Analizind exigibilitatea datoriilor(pe termen mediu si lung) nu exista

nici un pericol din punct de vedere al solvabilităţii patrimoniale.

4.3 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

4.3.1 CONTUL DE PRIFIT SI PIERDERE – UTILITATEA CONTULUI DE

PROFIT ŞI PIERDERE PENTRU PREVIZIUNE IN CONTEXTUL

DECIZIONAL

Trebuie să acceptăm ideea că majoritatea utilizatorilor externi ai informaţiilor din

situaţiile financiare ale unei întreprinderi îşi conturează deciziile pornind de la

încercarea de a previziona câştigurile viitoare ale societăţii, iar elementele de bază

utilizate în aceste predicţii sunt cele legate de veniturile şi cheltuielile perioadelor

trecute. Prin urmare, pentru a asigura credibilitate previziunilor, evenimentele trecute

trebuie măsurate şi prezentate relevant şi credibil, cu incertitudine minimizată. Spourse

susţine că principalul scop al determinării rezultatului trecut este acela de a avea o bază

în previzionarea rezultatului viitor.

Pornind de la aceste idei, apar susţinători ai teoriei alternative a rezultatului, care

abandonează sau dublează metoda tradiţională de raportare a rezultatului aferent

operaţiilor trecute, prin conturarea criteriului predicti-bilităţii în contabilitate. O

propunere de teorie alternativă a rezultatului este cea bazată pe rezultatul calculat în

costuri curente (Edwards şi Bell în Theory of Measurement of Business Income).

Teoria este susţinută şi de Asociaţia Americană de Contabilitate, care vede rezultatul în

costuri curente mai predictiv decât rezultatul în costuri istorice, dar care nu renunţă

întrutotul la acesta din urmă, ci propune o prezentare complementară a câştigurilor şi

pierderilor din deţinere, alături de rezultatul în costuri istorice. Există însă şi autori

pesimişti, precum Sterling, care afirmă că raportarea rezultatului în costuri curente nu

conferă siguranţă în previziune.

136

Page 137: licenta sisteme comparate

Pornind de la îndoielile exprimate de Sterling, Drake şi Dopuch (On the Case for

Dichotomizing Income), F. Werner, în articolul citat, dezvoltă un studiu prin care

analizează dacă raportarea rezultatului în costuri curente este o alternativă viabilă prin

prisma practicii din întreprinderi. Autorul alege societăţi din şase ramuri economice

diferite pentru care aplică un model de previzionare prin care să determine erorile

generate de acest proces. Autorul concluzionează că nu poate susţine pe baza studiului

făcut superioritatea utilizării modelului rezultatului în costuri curente, însă susţine

utilitatea oferirii informaţiilor privind costurile curente ca informaţii suplimentare în

Contul de profit şi pierdere bazat pe costurile istorice.

Opinia noastră, bazată pe evoluţia curentă a acceptării modelului de evaluare în valori

juste, este că viitorul ne impune o raportare globală a rezultatului. Soluţiile s-ar putea

concretiza atât prin detalierea elementelor cerute în prezent, cât şi prin crearea unor

componente suplimentare pentru raportarea prin situaţiile financiare.

4.3.2 PERFORMANŢA FINANCIARĂ A ENTITĂŢII STUDIATE(anexa)

4.4 SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

4.4.1 PROPUNERE DE MODEL PRIVIND SITUAŢIA PERFORMANŢELOR

GLOBALE

Deoarece utilizatorii sunt tentaţi să acorde o importanţă mai mare Contului de profit şi

pierdere decât Situaţiei modificărilor capitalurilor proprii atunci când analizează

performanţa unei întreprinderi, s-ar impune realizarea unei Situaţii unice care să reflecte

performanţa financiară. In acest sens, Consiliul pentru Standarde Contabile

Internaţionale (IASB) a publicat un proiect de discuţie privind raportarea performanţei

financiare, care sugerează un model unic de Situaţie financiară pentru prezentarea

performanţei. Proiectul de discuţie se bazează pe obiectivul situaţiilor financiare, aşa

cum este el prezentat în Cadrul general al IASB de a oferi informaţii privind

performanţa şi poziţia financiară a întreprinderii şi pe elementele care caracterizează

performanţa (cheltuielile şi veniturile).

137

Page 138: licenta sisteme comparate

Obiectivul acestui proiect este de a realiza o singură Situaţie menită să arate

performanţa întreprinderii. Se pun în discuţie modalităţi alternative în care ar putea fi

prezentată performanţa financiară a unei întreprinderi, mergând până la ideea ca

întreprinderile să-şi prezinte performanţa în propriul format.

Principalele propuneri ale proiectului sunt:

- performanţa financiară trebuie raportată într-o singură declaraţie şi nu în două sau

mai multe;

- declaraţia unică de performanţă financiară trebuie împărţită în trei componente:

- rezultatele activităţilor operaţionale (sau comerciale);

- rezultatele activităţilor financiare şi ale altor activităţi de trezorerie;

- alte câştiguri şi pierderi.

În general, reciclarea nu trebuie permisă;

- categoria elementelor extraordinare trebuie eliminată, iar elementele anormale sau

extraordinare nu trebuie raportate ca o categorie separată de venituri şi cheltuieli;

- rezultatele operaţiunilor continue trebuie separate de cele ale operaţiunilor

discontinue;

- modificările în politica contabilă trebuie raportate aplicând retroactiv noua politică,

cu redeclararea perioadelor anterioare.

O mare parte din aceste propuneri au fost adoptate prin revizuirea din 2004 a IAS1

Prezentarea situaţiilor financiare, însă a fost evitată expunerea unui model privind

prezentarea globală a performanţei. Astfel, IAS 1 (revizuit în 2004) păstrează Contul de

profit şi pierdere ca situaţie separată prin care se raportează rezultatele tuturor

tranzacţiilor ce generează modificări ale beneficiilor economice în cursul perioadei, dar

vine în completare cu Situaţia câştigurilor sau a pierderilor ce afectează celelalte

elemente de capital propriu, fie în cadrul Situaţiei modificărilor capitalurilor proprii, fie

ca Notă explicativă.

138

Page 139: licenta sisteme comparate

Un model integrat de raportare a performanţei, comentat de normaliza-torii americani,

se regăseşte în SFAC 5 Recunoaştere şi evaluare în situaţiile financiare ale

întreprinderii, denumit Situaţia rezultatelor perioadei (engl. earnings) şi a rezultatului

global (engl. comprehensive income), care cuprinde atât rezultatul perioadei, cât şi

celelalte componente ale rezultatului global.

Pentru a elabora o soluţie comună de raportare a performanţei globale IASB şi FASB au

creat în noiembrie 2004 un Grup comun de lucru, numit Joint International Group of

Preformance Reporting. In aprilie 2004, Grupul a realizat un proiect de lucru destinat

stabilirii standardelor de prezentare a informaţiilor în situaţiile financiare care să

răspundă utilităţii oferirii de informaţii privind performanţa financiară şi poziţia

financiară a întreprinderii. La această întâlnire s-au stabilit două mari direcţii de lucru:

- segmentul A - destinat eliminării diferenţelor US-GAAP/IFRS în privinţa întocmirii

şi prezentării situaţiilor financiare; şi

- segmentul B - destinat dezvoltării unor standarde privind raportarea informaţiilor în

interiorul situaţiilor financiare.

În ceea ce priveşte componenţa unui set integral al situaţiilor financiare, Grupul de lucru

a făcut următoarele propuneri:

Situaţia poziţiei financiare la începutul perioadei;

Situaţia poziţiei financiare la sfârşitul perioadei;

Situaţia (Situaţiile) privind rezultatul perioadei şi rezultatul global;

Situaţia modificării capitalurilor proprii, care să includă doar tranzacţiile cu investitorii;

Situaţia fluxurilor de numerar.

La cea mai recentă întâlnire a Grupului de lucru, din 17 mai 2005, au fost aprofundate

discuţiile privind decizia de a raporta toate modificările în activul net generate de

tranzacţiile care nu implică investitorii printr-o singură Situaţie a rezultatului global şi

nu prin două situaţii. Totodată s-a adus în discuţie şi incidenţa unei astfel de raportări

asupra informaţiei privind rezultatul pe acţiune.

139

Page 140: licenta sisteme comparate

3.4.2 SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII LA SC

ELECTRO SYSTEM SRL (anexa)

4.5 SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

4.5.1 DE LA PERFORMANŢA REFLECTATĂ PRIN CONTUL DE PROFIT ŞI

PIERDERE LA PERFORMANŢA REFLECTATĂ PRIN SISTEMUL

FLUXURILOR DE TREZORERIE

Contul de profit şi pierdere indică dacă o întreprindere este performantă sau nu prin prisma

obiectivului de a obţine un rezultat pozitiv din activitatea sa, însă nu permite oferirea de informaţii

legate de fluxurile concrete care conferă încredere din punctul de vedere al nespecialiştilor:

intrările şi ieşirile de disponibil bănesc ca urmare a activităţii desfăşurate.

Rezultatul proiectat prin Contul de profit şi pierdere este construit pe baza unor principii şi metode

normalizate, a unor convenţii care pornesc de la contabilitatea de angajamente şi, de aceea, ne

putem confrunta cu situaţia în care două întreprinderi care dispun de aceleaşi disponibilităţi şi le

utilizează similar pot avea rezultate diferite datorită metodelor diferite de evaluare a veniturilor sau

cheltuielilor. Pentru a înlătura astfel de discrepanţe în măsurarea performanţei, întreprinderile

trebuie să întocmească o Situaţie a fluxurilor de trezorerie care să completeze informaţiile despre

poziţia financiară a societăţii. Aceasta permite reconsiderarea rezultatului întreprinderii prin

eliminarea efectelor diferitelor metode contabile pentru aceleaşi operaţii şi evenimente.

Situaţia fluxurilor de numerar reprezintă o situaţie de flux care spre deosebire de Contul de profit

şi pierdere asigură o proiecţie asupra posibilităţilor reale a societăţii de a se susţine financiar şi de a

face faţă achitării datoriilor cu resursele real-disponibile şi nu cu resursele viitoare. Fiind vorba de

o punere în balanţă a cerinţelor privind decontarea datoriilor într-un interval de timp dat şi a

disponibilităţilor de a acoperi aceste decontări, s-ar putea afirma că variaţia trezoreriei se

calculează simplu cu ajutorul Bilanţului. Fenomenele de lichiditate şi solvabilitate solicită, însă,

analize complexe pentru a determina contribuţia factorilor care generează această variaţie.

140

Page 141: licenta sisteme comparate

Pornind de la ideea că într-o economie centrată pe bani, scopul primordial al activităţii este

maximizarea ratei intrărilor nete de numerar în întreprindere, măsurarea profitului net trebuie să se

facă în strânsă corelaţie cu mişcările de numerar.

A. B. Carson afirmă că această reconciliere între încasările şi plăţile în numerar şi profitul sau

pierderea netă se poate face pornind de la ideea că intrările de numerar pot fi anticipate prin

recunoaşterea veniturilor în momentul vânzării şi nu în cel al colectării şi că o mare parte a

cheltuielilor pot fi recunoscute prin anticiparea ieşirilor de numerar (recunoaşterea cheltuielilor cu

salariile ca reflecţie a datoriei de a plăti în viitor salariaţii), iar o altă parte prin amânarea unor ieşiri

deja realizate (ieşirile generate de achiziţia unei imobilizări generează cheltuieli cu amortizarea în

viitor). Originalitatea autorului este aceea că vede contabilitatea de angajamente ca o rezultantă a

retratării informaţiilor recunoscute prin contabilitatea de casă: contabilitatea de angajamente

ajustează mişcările de numerar, astfel încât să asigure o evaluare mai semnificativă a

rezultatului. Astfel, rezultatul care reflectă fidel activitatea este cel recunoscut din tranzacţiile în

care vânzarea coincide cu încasarea. Dacă însă momentele diferă, societatea trebuie să anticipeze

perioada, dar şi probabilitatea colectării numerarului de la clienţi. Cu cât perioada este mai mare,

cu atât riscul de neîncasare creşte.

141

Page 142: licenta sisteme comparate

4.5.2 SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA ELECTRO SYSTEM

(anexa)

4.6 NOTE EXPLICATIVE ŞI POLITICI CONTABILE

4.6.1 NOTE EXPLICATIVE ŞI POLITICI CONTABILE.CONVERGENŢE SI

COMPLEMENTARITATE

Situaţiile financiare cu scop general trebuie să ofere o imagine fidelă a rezultatelor şi

poziţiei financiare ale unei societăţi la sfârşitul exerciţiului financiar, oferind informaţii

utile unei categorii largi de utilizatori. In funcţie de natura şi dimensiunea lor,

evenimentele ce au loc între data bilanţului şi data la care sunt semnate situaţiile

financiare pot fi, de asemenea, incluse în situaţiile financiare sau prezentate în Notele

explicative. Utilizatorii sunt interesaţi să aibă acces la astfel de informaţii care afectează

deciziile privitoare la activitatea societăţii respective. Pentru a susţine această idee,

IAS1 menţionează că fiecare întreprindere are în vedere natura activităţii sale şi

politicile la care utilizatorul se aşteaptă să fie prezentate pentru acel tip de întreprindere.

Valorile ce trebuie incluse sau prezentate în situaţiile financiare cu scop general se

stabilesc utilizându-se raţionamentul profesional. Deciziile sunt fundamentate pe

anumiţi factori, ca de exemplu: cât de semnificative sunt informaţiile şi dacă acestea

trebuie prezentate separat fie în Bilanţ, fie în Contul de profit şi pierdere, fie în Notele la

situaţiile financiare, precum şi cât de interesaţi sunt utilizatorii Situaţiilor financiare să

aibă acces la aceste informaţii, chiar dacă acestea pot să nu se refere la tranzacţii de

valoare.

Notele la situaţiile financiare reprezintă o componentă a situaţiilor financiare cerută de

orice referenţial contabil. IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare conţine referinţe

detaliate privind conţinutul Notelor şi modalităţile de prezentare. Scopul întocmirii şi

prezentării Notelor rezidă în dezvoltarea şi completarea informaţiilor prezentate în

celelalte componente ale situaţiilor financiare.

142

Page 143: licenta sisteme comparate

Pentru a asigura inteligibilitatea informaţiilor prezentate, notele trebuie să apară într-o

manieră şi o structură sistematice, pe cât este posibil, iar fiecare element din celelalte

situaţii financiare detaliat în note trebuie să conţină o referinţă încrucişată.

Maniera de prezentare a explicaţiilor din Note este mult detaliată în referenţialul

american. Conform cerinţelor acestuia, Notele pot fi prezentate ca:

1. Explicaţii incidentale (între paranteze), care se regăsesc alături de elementul vizat din

situaţiile financiare, de exemplu:

Bilanţ

Capital social (1.000.000 de acţiuni autorizate spre 6.375.000 u.m. a fi emise la o

valoare unitară de 7,5 u.m., din care 850.000 de acţiuni efectiv emise)

2. Note explicative, care reprezintă informaţii adiţionale aferente unui anumit element

din Bilanţ, dar care nu pot fi restrânse într-o explicaţie incidentală, de exemplu:

Bilanţ

Stocuri (nota 5): 450.000 u.m.

Note

Nota 5 - Stocurile sunt evaluate la minimul dintre cost şi valoarea de piaţă. Costul este

determinat conform metodei LIFO, iar valoarea de piaţă este determinată pe baza valorii

realizabile nete. Costul determinat conform metodei LIFO este de 475.000 lei.

3. Scheme ajutătoare, care detaliază prin mai multe elemente-rânduri valorile

elementelor prezentate sub formă cumulată în Bilanţ, de exemplu:

Bilanţ

Creanţe curente (Schema 7): 360.000 u.m.

Schema 7 - Creanţe curente

Creanţe clienţi şi efecte comerciale 340.000 u.m.

Creanţe curente în cadrul grupului 15.000 u.m.

Creanţe curente în afara grupului 7.000 u.m.

Alte creanţe curente 2.500 u.m.

Provizioane pentru clienţi incerţi (4.500 u.m.)

360.000 u.m.

4. Referinţe încrucişate, care sunt utilizate pentru a arăta legăturile dintre două elemente

ale aceleiaşi situaţii financiare sau între elemente din situaţii financiare diferite.

143

Page 144: licenta sisteme comparate

5. Elemente legate de evaluare, care sunt utilizate pentru a detalia sumele activelor sau

datoriilor care se regăsesc în Bilanţ.

Spre exemplu: deprecierea cumulată, primele sau discounturile privind împrumuturile

din obligaţiuni sunt elemente care corectează valoarea contabilă a activelor, respectiv a

împrumuturilor, dar care nu apar ca atare în Bilanţ. Detalii privind valoarea unor astfel

de elemente pot fi prezentate în Note, astfel:

Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 250.000 u.m.

Minus discount aferent emisiunii de obligaţiuni (20.000 u.m.)

230.000 u.m.

IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare nu insistă pe detalii privind maniera de

prezentare, însă insistă pe conţinutul Notelor, cerând:

-prezentarea informaţilor privind bazele de întocmire a situaţiilor financiare şi despre

politicile contabile specifice utilizate;

-prezentarea informaţilor cerute de standardele internaţionale de raportare financiară dar

care nu sunt prezentate în Bilanţ, în Contul de profit şi pierdere, în Situaţia modificărilor

capitalurilor proprii sau în Situaţia fluxurilor de numerar; şi

-oferirea de informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în situaţiile financiare, dar

care sunt relevante pentru înţelegerea situaţiilor financiare.

Se face distincţia între informaţiile referitoare la bazele de evaluare şi cele referitoare la

politicile contabile specifice, deşi metodele de evaluare ale întreprinderii par să fie

incluse în definiţia politicilor contabile.

Astfel, la începutul secţiunii Politici contabile se impune prezentarea unei declaraţii care

să descrie bazele de evaluare utilizate de întreprindere cu scopul de a oferi utilizatorilor

o impresie generală pentru raţionamentul lor profesional în ceea ce priveşte informaţiile

ce se găsesc în situaţiile financiare. Dacă se folosesc mai multe baze de evaluare,

prezentarea generală trebuie să evidenţieze ce elemente au fost evaluate şi pe ce bază,

fără a furniza prea multe detalii.

144

Page 145: licenta sisteme comparate

4.6.2 PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE APLICATE DE

ENTITATEA ANALIZATĂ

A.Principii contabile

Situaţiile financiare pentru anul incheiat la 31.12.2007 au fost întocmite în conformitate

cu următoarele principii contabile:

1.Principiul continuităţii: >ctivitatii-societatea işi va continua în mod normal

funcţionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activităţii

sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

2.Principiul permanentei metodelor - aplicarea aceloraşi reguli,metode,norme

privind evaluarea,inregistrarea şi prezentarea în contabilitate a elementelor

patrimoniale,asigurind comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.

3.Principiul prudentei-s-a ţinut seama de toate ajustările de valoare datorate

deprecierilor de valoare a activelor.precum si de toate obligaţiile previzibile si de

pierderile potenţiale care au luat naştere in cursul exerciţiului financiar incheiat.

4.Principiul independentei exercitiului-au fost luate in considerare toate veniturile si

cheltuielile exerciţiului,fara a se tine seama de data incasarii sau data efectuării plăţii.

5.Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv-in vederea stabilirii valorii

totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea fiecărui

element individual de activ sau pasiv.

6.Principiul intangibilitatii exercitiului-au fost făcute anumite reclasificari in vederea

asigurării comparabilitatii viitoare a situaţiilor financiare.

7.Principiul necompensarii- valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost

compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive,respectiv veniturile cu

cheltuielile,cu excepţia compensărilor intre active si pasive admise de lege.

145

Page 146: licenta sisteme comparate

8.Principiul prevalentei; conomicului asupra juridicului-inforrmatiile prezentate in

situaţiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacţiilor,nu

numai forma lor juridica.

9.Principiul pragului de semnificatie-orice element care are o valoare semnificativa este

prezentat distinct in cadrul situaţiilor financiare.

B.Politici contabile

Baza prezentării

Documentele contabile ale Societăţii sunt intocmite în conformitate cu principiile şi

reglementările contabile aprobate de Guvernul României. Situaţiile financiare anexate

sunt intocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1752 /2005,

modificat prin OMF 2374/2007 - privind reglementari contabile prevăzute de

Directivele Europene alV-a si a Vll-a si cu Standardele Internationale de Contabilitate .

Baza de raportare

Moneda de raportare este leul romanesc .

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale reprezintă active care: -sunt deţinute de societate pentru a fi

utilizate in vederea derulării activităţii proprii si pentru a fi foloite in scopuri

administrative; -sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Imobilizările corporale deţinute in baza unui contract de leasing sunt evidenţiate in

contabilitate in funcţie de natura contractului de leasing,conform prevederilor legale.

În cadrul imobilizărilor corporale sunt evidenţiate in mod distinct imobilizările

corporale in curs de execuţie.

Imobilizări corporale sunt înregistrate la costul istoric incluzând si costurile referitoare

la transport,taxe vamale şi Comision vamal.

146

Page 147: licenta sisteme comparate

Investiţiile efectuate de societate asupra activelor deţinute si a celor utilizate de către

societate in baza unor contracte de inchiriere,sunt recunoscute in patrimoniul societăţii

la cost.

Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a

imobilizărilor corporale.Amortizarea este calculata pe baza unui plan de amortizare de

la punerea in funcţiune a acestora si pina la recuperarea integrala a valorii lor de intrare

conform duratelor de utilizare economica si condiţiilor de utilizare a acestora.

Metoda de amortizare utilizata este metoda liniara .

Amortizarea investiţiilor efectuate de societate asupra activelor deţinute in baza unor

contracte de inchiriere sunt amortizate pe perioada prevăzuta in contractul de inchiriere.

Imobilizări necorporale

Un activ necorporal este un activ identificabil,nemonetar,fara suport material si deţinut

pentru utilizare in vederea derulării activităţii curente.Ele sunt recunoscute in bilanţ

intrucit generează beneficii economice pentru societate si costul lor poate fi evaluat in

mod credibil.

Imobilizările necorporale sunt reprezentate in principal de licenţe ale programelor

informatice si sunt înregistrate in conturile de imobilizări la cost de achiziţie.

Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a

imobilizărilor corporale.Amortizarea este calculata pe baza unui plan de amortizare de

la punerea in funcţiune a acestora si pina la recuperarea integrala a valorii lor de intrare

conform duratelor de utilizare economica si condiţiilor de utilizare a acestora.

Metoda de amortizare utilizata aste metoda liniara .

Amortizarea se calculează pe o perioada cuprinsa intre 3 -5 ani.

Imobilizări financiare

Imobilizările finciare cuprind acţiuni deţinute la entităţi afiliate,imprumuturile acordate

entităţilor afiliate,interesele de participare,imprumuturile acordate entităţilor de care

compania este legata in virtutea intereselor de participare,alte investiţii detinutr ca

imobilizări,alte imprumuturi.

147

Page 148: licenta sisteme comparate

Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau

valoarea determinata prin contractul de dobindire a acestora.Imobilizările financiare se

prezintă in bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de

valoare.

Leasing financiar

Leasingul financiar este operriunea de leasing care transfera cea mai mare parte din

riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului.

Societatea recunoaşte operaţiunile de leasing financiar in bilanţ ca active si datorii la o

valoare egala,la inceputul contractului de leasing,cu valoarea justa a bunului in regim de

leasing.

Plăţile de leasing sunt impartite in cheltuieli de finanţare a leasingului si reducerea

datoriei neachitate.Cheltuielile de finanţare sunt alocate pe perioade de-a lungul duratei

contractului de leasing,astfel incit rezulta o rata periodica constanta a dobinzii la soldul

datoriei ramase in fiecare perioada.

Leasingul financiar da naştere unor cheltuieli cu amortizarea aferenta bunurilor

amortizabile,precum si unor cheltuieli financiare,in fiecare perioada contabila.

Politica de amortizare pentru bunurile amortizabile in regim de leasing

financiar este identica cu cea aplicata activelor amortizabile deţinute in

proprietate de către societate.

Stocuri

Metoda utilizata de Societate pentru valorizarea stocurilor este: - metoda primul intrat-

primul ieşit (FIFO.).

Potrivit metodei FIFO, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie

sau de producţie al primei intrări (lot).Pe măsura epuizării lotului , bunurile ieşite din

gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor, in ordine

cronologica.

148

Page 149: licenta sisteme comparate

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric prin folosirea inventarului

permanent, respectiv - in contabilitate se inregistreaza toate operaţiunile de intrare si

ieşire , ceea ce permite stabilirea si cunoaşterea in orice moment a stocurilor, atit

cantitativ , cit si valoric .

Stocurile sunt contabilizate la costul de achiziţie inclusiv cheltuieli de

transport,manipulare,taxe vamale necesare intrării in gestiune a mărfuri lor, cost care nu

include cheltuieli financiare .cheltuieli generale de administraţie si cheltuieli de

desfacere.

Terţi

Contabilitatea terţilor asigura evidenta datoriilor si creanţelor entităţii in relaţiile

acesteia cu furnizorii,clienţii,personalul,asigurările sociale,bugetul statului,entităţi

afiliate,asociaţi,debitori si creditori diverşi.

In contabilitatea furnizorilor si clienţilor se inregistreaza operaţiunile privind

cumpărările,respectiv livrările de mărfuri si produse,lucrări executate si servicii

prestate,precum si alte operaţiuni similare efectuate.

Avansurile acordate furnizorilor .precum si cele primite de la clienţi se inregistreaza in

contabilitate in conturi distincte.

Operaţiunile privind vinzarile de mărfuri efectuate pe baza efectelor comerciale se

inregistreaza in contabilitate in conturile corespunzătoare de efecte de primit.

Creanţele si datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate atit in lei ,1a cursul de

schimb de la data efectua H operatiunilor.comunicat de BNR,cit si in

valuta.Operaţiunile in valuta se inregistreaza in momentul recunoaşterii iniţiale in

moneda de raportare(leu),aplicindu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda

de raportare si moneda străina ,1a data efectuării tranzacţiei.

Contabilitatea furnizorilor si clientilor.a celorlalte datorii si creanţe se tine pe

categorii,precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica in parte.In acest

sens .contabilitatea analitica .furnizorii si clienţii se grupează astfehinterni si externi,iar

in cadrul acestora pe termene de plata,respectiv incasare.

149

Page 150: licenta sisteme comparate

Creanţele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate.

Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale,indemnizaţii

pentru concedii de odihna,precum si incapacitate temporara de munca plătite din fondul

de salarii.

În contabilitate se inregistreaza distinct alte drepturi si avantaje care,potrivit legislaţiei

in vigoare,nu se suporta din fondul de salarii(tichetele de masa).

Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde:obligatiile pentru

contribuţia la asigurările so-iale,contribuţia la asigurările sociale de sănătate si

şomaj.Sumele datorate sau care urmează a fi incasate in perioadele următoare,se

inregistreaza ca datorii si creanţe sociale.

În cadrul decontărilor cu bugetul statului se cuprind: impozitul pe profit,taxa pe valoare

adăugata,alte impozite si taxe asimilate.

Sumele depuse sau lăsate temporar de către asociaţi la dispoziţia societăţii se

inregistreaza in contabilitate in conturi distincte,in baza contractelor incheiate de parti.

Disponibilităţi si asimilate

Disponibilităţile includ numerarul din casa, conturile curente si depozitele bancare.

Disponibilităţile băneşti in valuta existente la data de 31 decembrie 2007 sunt reevaluate

la cursurile de schimb ale pieţei valutare, comunicate de Banca Naţionala a României in

data de 31 decembrie 2007 . Diferentele de curs valutar rezultate, favorabile respectiv

nefavorabile ,au fost inregistrate in conturile de venituri sau cheltuieli ,dupa caz.

150

Page 151: licenta sisteme comparate

Monede străine

Tranzacţiile in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb din data tranzacţiei.

Creanţele si datoriile in valuta existente la data de 31 decembrie 2007 sunt reevaluate la

cursurile de schimb ale pieţei valutare, comunicate de Banca Naţionala a României in

data de 31 decembrie 2007 . Urmare a acestui fapt câştigurile sau pierderile sunt

recunoscute in contul de profit si pierdere.

Venituri si cheltuieli

Veniturile si cheltuielile sunt recunoscute pe baza contabilităţii de angajament.

Cheltuielile efectuate realizate in exerciţiul financiar curent,dar care privesc exerciţiile

financiare viitoare se inregistreaza distinct in contabilitate,la cheltuieli in avans.

Provizioane

Un provizion va fi recunoscut atunci si numai atunci cand intreprinderea are o obligaţie

prezenta generata de un eveniment anterior si este probabil ca o ieşire de resurse ce

inglobeaza beneficii economice sa fie necesara pentru a onora obligaţia respectiva si

poate fi realizata o buna estimare a valorii obligaţiei.

Societatea nu a constituit provizioane de nici un fel.

Cheltuieli financiare

Dobânzile si cheltuielile cu diferente de curs sunt inregistrate in contul de profit si

pierdere al perioadei in care apar.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit este determinat conform reglementarilor fiscale din România pe

baza contului de profit si pierdere intocmit de Societate si ajustat pentru anumite

elemente in funcţie de legislaţia in vigoare.

151

Page 152: licenta sisteme comparate

Rezultatul pe parte sociala

Rezultatul pe parte sociala este calculat prin impartirea profitului net al exerciţiului,

atribuibila asociaţilor comuni la media ponderata a pârtilor sociale in exerciţiul

respectiv.

Situaţia fluxurilor de trezorerie

Tranzacţiile nemonetare material? au fost eliminate din situaţia fluxurilor de trezorerie

conform OMF 1752/2005.

Utilizarea estimărilor si judecaţilor semnificative

Pregătirea situaţiilor financiare in conformitate cu IFRS presupune din partea conducerii

utilizarea unor estimarijudecati si presupuneri care afectează aplicarea politicilor

contabile , precum si valoarea raportata a activelor.datoriilor,veniturilor si cheltuielilor.

Estimările si judecăţile aferente se bazează pe experienţa si pe numeroşi factori

presupuşi rezonabili in condiţiile date .rezultatele acestora formind baza emiterii de

judecaţi cu privire la valoarea contabila a activelor si datoriilor,valoare care nu poate fi

dedusa din alte surse. Rezultatele actuale pot fi diferite de valorile estimate.

Estimările efectuate de către conducere vor fi luate in considerare si la pregătirea

situaţiilor financiare consolidate.

Estimările si presupunerile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimărilor contabile sunt

recunoscute in perior da in care estimarea este revizuita,daca revizuirea afectează doar

acea perioada,sau in perioada in care estimarea este revizuita si in perioadele viitoare

daca revizuirea afectează atit perioada curenta ,cit si perioadele viitoare.

Judecăţile efectuate de către conducere in aplicarea politicilor contabile care au un efect

semnificativ asupra situaţiilor financiare .precum si estimările ce implica un grad ridicat

de incertitudine ,vor fi prezentate in Notele la situaţiile financiare .

C. Politicu de gestionare a riscului financiar

152

Page 153: licenta sisteme comparate

Principalele riscuri la care este expusa societatea sunt:

-riscul valutar;

-riscul de lichiditate;

-riscul aferent impozitării;

-mediul de afaceri;

-riscuri operaţionale.

Riscul valutar

Societatea este expusa riscului valutar prin tranzacţiile care le realizează.Exista de

asemenea un risc bilantier legat de posibilitatea creşterii datoriilor in valuta ca urmare a

fluctuaţiilor cursului de schimb.Acest risc este relativ ridicat in cazul SC ELECTRO

SISTEM SRL SRL-intrucit realizează tranzacţii in valuta si are angajate credite in

valuta.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este generat de politica de atragere de resurse financiare si de

gestionarea poziţiilor bilantiere de activ.Acesta include riscul ca societatea sa intimpine

dificultăţi in procurarea fondurilor necesare pentru refinantarea activelor la scadentele

aferente,cit si riscul rezultind din incapacitatea de a finanţa un activ la o valoare

apropiata de valoarea sa justa,intr-o perioada de timp rezonabila.

Societatea are acces la ;.urse de finanţare diversificate,limitind dependenta fata de un

singur tip de finanţare.

Societatea controlează in permanenta riscul de lichiditate identificind si monitorizind

modificările de finanţări si diversificind baza de finanţare.

153

Page 154: licenta sisteme comparate

Riscul aferent impozitării

Guvernul României dispune de un număr de agenţii abilitate sa efectueze controale

asupra societăţilor romaneşti.Aceste controale sunt similare inspecţiilor fiscale realizate

de autorităţi din alte tari si se pot referi atit la probleme de natura fiscala,cit si la alte

probleme legate de legi si regulamentele care respectiva agenţie ar putea fi

interesata.Agenţiile abilitate sa realizeze astfel de controale par sa fie expuse la luarea

unor decizii arbitrare intr-o măsura mai mare decit agenţiile din alte tari.Este probabil ca

societatea sa fie expusa in viitor la diverse controale pe măsura ce se vor promulga noi

legi si regulamente.

Mediul de afaceri

Incepind cu 01.01.2007 România a devenit membra cu drepturi depline a Uniunii

Europene.Economia naţionala prezintă in continuare caracteristicile unei' pieţe

emergente.Printre aceste caracteristici mentionam:un deficit de cont curent

ridicat,existenta unui ecart de competitivitate intre România si alte state membre ale UE,

o piaţa financiara relativ nedezvoltata,infrastructura slaba si fluctuaţii in cursurile de

schimb valutar.

Riscul operaţional

Riscul operaţional este riscul inregistrarii de pierderi directe sau indirecte,rezultind

dintr-o gama variata de factori asociaţi cu procesele,personalul,tehnologia sau

infrastructura societăţii sau factori externi,alţii decit cei asociaţi riscurilor prezentate

mai sus,cum ar fi cei ce rezulta din cerinţele legale si regulatorii sau din standarde

general acceptate de politici corporatiste.Riscul operaţional provine din toate activităţile

societăţii si apare la nivelul tuturor entităţilor.

Obiectivul societăţii este de a gestiona riscul operaţional pentru a combina evitarea

pierderilor si influenta asupra reputaţiei sale cu eficacitatea costurilor si evitarea

procedurilor excesive de control care restricţionează iniţiativa si creativitatea.

154

Page 155: licenta sisteme comparate

Responsabilitatea principala a dezvoltării si implementării controalelor legate de riscul

operaţional revine conducerii societăţii.Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea

standardelor generale ale societăţii de gestionare a riscului operaţional pe domenii:

-cerinţe privind responsabilizartea angajaţilor prin introducerea in fisa postului a unor

responsabilităţi privind gestionarea riscului operaţional; -cerinţe de reconciliere si

monitorizare a tranzacţiilor; -alinierea la cerinţele regulatorii si legale; -documentarea

controalelor si a procedurilor;

-cerinţe de analiza periodica a riscului operaţional la care este expusa societatea si

adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate; -cerinţe de

raportare a pierderilor c oerationale si propuneri de remediere a acestora;

-dezvoltarea unor planuri contingente; -dezvoltarea si instruirea profesionala; -stabilirea

unor standarde de etica;

-diminuarea riscului,inclusiv asigurarea împotriva acestuia,acolo unde este cazul.

155

Page 156: licenta sisteme comparate

4.7 ANALITA POZIŢIEI ŞI PERFORMANŢELOR ENTITĂŢII ANALIZATE

Fata de datele prezentate, dorim sa facem unele referiri cu privire la anumiţi indicatori

care dupa părerea noastră sunt reprezentativi pentru societate, realizaţi la 31.12.2007.

Randamentul activului (viteza de rotaţie) este in scădere in 2007 fata de 2006, fapt ce nu

conduce la concluzia ca activele societăţii nu sunt eficient folosite , dimpotrivă valoarea

acestui indicator se situează in parametrii optimi,diminuarea valorii acestui indicator

fiind in directa legătura cu proiectele de investiţii derulate in cursul anului 2007.

2006 2007

0.7-1 atenţie 1,81 1.77

Viteza de

rotaţie a

activului

Cifra de

afaceri/ activ

total

1-1.2 mediu

1.2-1.4 satisfăcător

>1.4 bun

Lichiditatea generala, în perioada 2006-2007 inregistreaza o uşoara scădere in 2007 fata

de 2006.Societatea inregistreaza stocuri destul de mari dar cu o viteza de rotaţie buna.

2006 2007

0-100% riscant 178% 141%

Lichiditatea Active

generala circulante / >100 bun

Datorii

<1an *100

Lichiditatea rapida (testul acid) este peste pragul minimal reflectând faptul ca societatea

poate face fata datoriilor pe termen scurt numai din resurse proprii.

156

Page 157: licenta sisteme comparate

2006 2007

Lichiditatea

rapida

(testul acid)

Active

circulante-

stocuri /

datorii <1an

>0.8 B :n

0.3-0.8 satisfăcător 1,27 1,02

<0.3 pericol

Rata rentabilităţii financiara si economica înregistrata este in parametri buni ,ilustrand o

activitate eficientă ,având în vedere volumul investiţiilor efectuate în cursul anului

2007.

2006 2007

Marja bruta inregistreaza o uşoara scădere in 2007 fata de nivelul anului 2006.

2006 2007

Rezultatul Sub atenţie

Marja exerciţiului Dobânda

profitului cifra de Peste Normal 13,14% 12,85%

Afaceri Dobânda

Solvabilitatea patrimoniala, situează societatea in zona de pericol, capitalurile proprii

fiind devansate de datorii, având in vedere exigibilitatea majorităţii datoriilor (care este

sub un an)acest indicator este necesar a fi urmărit in permanenta de către managementul

societăţii.

Rentabilitatea

financiara

profitul

exploatării

cifra de

afaceri*100

>0 menţine

societatea

12,50% 13%

>0.5 buna

Rata

rentabilităţii

economice

profitul

exploatării /

total active*

100

> rata

inflaţiei

buna 23,86%

T

22,70%

< rata

inflaţiei

atenţie

157

Page 158: licenta sisteme comparate

2006 2007

Solvabilitatea Capital propriu/ <50 Pericol

patrimoniala Total pasiv *100 41,65 46,16

>50 buna

Fondul de rulment reprezintă marja de siguranţa a societăţii,impusa de diferentele dintre

sumele de incasat si sumele de plătit , precum si de decalajul dintre termenul mediu de

transformare a activelor circulante in lichidităţi si durata medie in care datoriile pe

termen scurt devin exigibile.Fondul de rulment este pozitiv,neexistind vreun risc din

punct de vedere financiar petru societate.Societatea dispune de o buna capacitate de

plata,intrucit viteza de circulaţie a mărfurilor este mare,iar termenele de plata ale

obligaţiilor pe termen scurt o avantajează.

Nevoia de fond de rulment reprezi ta diferenţa dintre nevoile temporare si sursele

temporare,respectiv suma necesara finanţării decalajelor.care se produc in timp,intre

fluxurile reale si fluxurile de trezorerie determinate,in principal de activitatea de

exploatare.Necesarul de fond de rulment reflecta,in esenţa,activele circulante de natura

stocurilor si creanţelor nefinantate pe seama obligaţiilor pe termen scurt(surse atrase).

Obligaţiile pe termen scurt de natura celor fata de furnizori,salariaţi,bugetul consolidat

al statului,etc.pina in momentul plaţii lor reprezintă o sursa de finanţare a activelor

circulante.Viteza de rotaţie a stocurilor si creanţelor influenţează favorabil nevoia de

fond de rulment a societăţii. Trezoreria neta exprima corelaţia dintre fondul de rulment

si nevoia de fond de rulment,reflectind situaţia financiara a societatiui.atit pe termen

mediu si lung,cit si pe termen scurt.Trezoreria neta pozitiva,asa cum se observa din

datele de mai jos, este un excedent monetar al exerciţiului financiar.fiind obţinut ca

urmare a unei activităţi rentabile ,reflecitind o stare de „sănătate financiara" a

societăţii.Excedentul de trezorerie,reprezintă surplusul de trezorerie degajat efectiv din

activitatea de exploatare si are rolul de a măsura,pe de o parte,capacitatea societăţii de a

face fata nevoilor proprii de creştere,in sensul autofinanţării investiţiilor,iar.pe de alta

parte.de a răspunde in mod operativ scadentei de plata a d datoriilor.

158

Page 159: licenta sisteme comparate

Fond de

rulment

Capitaluri

permanente -active

imobilizate

Pozitiv Buna 4.797.170 4.194.955

Nevoia de

fond de

rulment

Active curente -

pasive curente

Pozitiv Buna 4.726.686 2.790.862

Trezoreri a

neta

Fond de rulment -

Necesar de fond de

rulment

Pozitiv Buna 70.484 1.404.093

Echilibru

financiar

Fond de rulment

NFR

>1 Buna 1,02 1,50

0.2 -1 Atenţie

<0.2 Pericol

Pentru a prognoza lichiditatea si starea de echilibru financiar dinamic.alaturi

de estimarea fondului de rulment net sau permanent managementul financiar trebuie sa

aiba in vedere durata medie de conversie a activelor in lichidităţi (gradul de lichiditate a

activelor) si durata medie de plata a datoriilor către terţi (gradul de exigibilitate a

pasivelor).

159

Page 160: licenta sisteme comparate

Din perspectiva analizei nivelului fondului de rulment,a vitezei sale de rotaţie si a

evoluţiei acestuia , prezentam următorii indicatori:

Ponderea in

cifra de afacei a

fondului de

rulment

Fond de

rulment/cifra

de

afaceri*100

15,87% 10,41%

Durata de

reconstituire

Fond de

rulment/cifra de

afaceri*365 zile

57,91 38,01

Gradul de

finanţare a

activelor

circulante

Fond de

rulment/active

circulante*100

41,74% 27,63%

Gradul de

finanţare a

stocurilor

Fond de

rulment/stocuri*100

147,12% 99,00%

Ponderea in cifra de afaceri a fondului de rulment permite analiza nivelului fondului de

rulment si evoluţia acestuia in funcţie de mărimea cifrei de afaceri realizate.Valoarea

considerata normala pentru acest indicator este in jur de 33%. In acest caz se observa o

uşoara scădere a participării fondului de rulment la finanţarea societăţii.Situaţia nu este

inca una ideala,dar ea suporta o imbunatatire,datorita investiţiilor realizate.

Durata de reconstituire măsoară viteza de rotaţie a fondului de rulment, indicind durata

de timp in care acesta se reconstituie.Se observa o scădere cu 14,11 a intervalului de

timp necesar reconstituirii fondului de rulment.

Valorile considerate normale ale gradului de finanţare a activelor circulante pe seama

fondului de rulment sunt cuprinse intre 25% si 40%.In anul 2007 se ajunge la o

contribuţie a resurselor permanente destinate finanţării activelor circulante de

aprox.28%,in condiţiile diminuării fondului de rulment si a creşterii activelor

circulante . Acest indicator se situează in parametrii optimi.

Element analizat AN AN

2006 2007

160

Page 161: licenta sisteme comparate

Gradul de finanţare a stocurilor reflecta posibilitatea de finanţare a stocurilor pe seama

resurselor permanente de finanţare. Desi in 2007 se observa o scădere ,acest indicator se

situează in parametrii optimi.

Asa cum se observa din datele prezentate mai sus,fondul de rulment pozitiv confirma

faptul ca societatea duce o politica de investitii-orientata spre dezvoltare

accentuata,societatea gestionind bine atit resursele proprii cit si resursele atrase.

Trezoreria neta este expresia cea mai concludenta a desfăşurării unei activităţi

echilibrate si eficiente. Ea releva calitatea echilibrului general al societăţii atit pe termen

lung cit si pe termen scurt. Trezoreria neta este pozitiva .evidenţiind ca exerciţiul

financiar s-a ' icheiat cu un surplus monetar.expresia concreta a profitului net din

pasivul bilantier si a altor acumulări băneşti.

161

Page 162: licenta sisteme comparate

CONCLUZII

Din studiul teoriei privind cercetarea contabilă în domeniul situaţiilor financiare , se

desprinde uşor concluzia că tendinţa actuala aduce în prim plan abordarea pozitivă a

teoriei contabile. Acest tip de cercetare a fost promovat de o manieră agresivă in anii

1960-1970 , când cercetarea normativă prinde teren cu o rapiditate uriaşă.Cercetătorii ,

precum Watts , Zimmerman si Jensen ( reprezentanţi ai scolii de contabilitate

Rochester) atacă in mod agresiv teoria contabilă normativă . considerând că este

nestiinţifică , deoarece nu generează soluţii pentru fenomenele cercetate şi chiar o

exclud din sfera teoriilor , numind-o „non-teorie”.

O astfel de abordare radicală nu se justifică. Cercetarea normativă are rolul său în

procesul de evoluţie a contabilitaţii şi este un fundament pentru găsirea unei noi

subiecte de cercetare şi pentru modelul de abordare a unei cercetări prin teoria pozitivă.

Gradul de înţelegere a structurii situaţiilor financiare prin prisma filosofiei elementelor

componente si articulaţiilor dintre informaţiile prezentate de către societăţi (nivel

practic) şi normele privind întocmirea situaţiilor financiare şi prezentarea informaţiilor

(ca nivel teoretic) se situează , în opinia noastră . la un nivel destul de scazut , ceea ce

lărgeşte foarte mult abisul dintre specialiştii în crearea de norme contabile şi persoanele

care le aplică în practică.

Realitatea economiei mondiale justifica o dată in plus necesitatea unor standarde

contabile globale care sa fie aplicate în aceeaşi manieră atât de FASB, cât şi de IASB

sau de organismele naţionale de normalizare.Opinia generală este ca deocamdată

normalizarea contabila este caracterizată de doua tendinţe : una bazată pe principii

contabile , caracteristică IASB şi alta bazată pe reguli contabile , carcateristiă FASB.

Această opinie este conturată de noile prevederi financiar contabile din SUA, în special

de Legea Sarbanes-Oxley, care cere prezentări detaliate ale controlului intern , în

vederea eliminarii eventualelor scandaluri etice sau contabile.Dar daca sunt analizate ca

structură, standardele americane, chiar daca prezinta mai complex şi mai detaliat o serie

de probleme, au la bază un cadru contabil si cerinţe de prezentare similare cu normele

internaţionale.

162

Page 163: licenta sisteme comparate

Necesitatea unor prevederi detaliate şi specifice anumitor probleme care apar în

economia diverselor state este rezultatul generat de cerinţele celor care întocmesc

situaţiile financiare , ale auditoriilor şi ale normalizatorilor pentru o legislaţie care sa

clarifice cât mai multe cazuri în care ar putea să apară divergenţe.Această necesitate s-a

concretizat la nivel de normalizare naţională în interpretări detaliate şi reguli

precise.IASB a reuşit până în prezent să păstreze caracteristica standardelor bazate pe

principii-cheie, comune mai multor situaţii, lăsând raţionamentul profesional să decidă

în cazuri specifice.

Luând în considerare Uniunea Europeană se va extinde tot mai mult , fiecare organism

de normalizare din Uniune va fi responsabil de implementarea IAS/IFRS ,toţi

participanţii la normalizare vor cauta să intrepreteze standardele. Se ridică problema

apariţiei unui număr important de interpretări ale aceloraşi standarde , care vor

determina eşecul eforturilor de realizare a unor convergenţe contabile pe plan global.

Aşadar , nu trebuie ignorată această posibilă perspectivă a normalizării contabile , iar

efortul de convergenţă trebuie să includă , pe langă elaborarea unor standarde comune ,

şi elaborarea unor interpretări comune prin conlucrarea diverselor oraganisme de

interpretare cu scopul de a da soluţii asemănătoare pentru cazuri particulare similare.

În România actualele reglementări contabile cer întocmirea unor situaţii financiare

simplificate la jumatatea exerciţiului financiar , fără a face precizări suplimentare

privind politicile de evaluare si recunoaştere. Formatul impus de Ministerul Finanţelor

Publice este reflectat printr+un set de situatii financiare compus din Bilanţ simplificat ,

Cont de prifot si pierdere simplificat si Note explicative simplificate. Bilanţul si Contul

de profit si pierdere conţin agregări ale elementelor cerute pentru raportarea anuală , iar

Notele conţin doar informaţii partiale.În aceste condiţii la nivelul reglementărilor

actuale , nu putem vorbi în România despre o raportare interimară , dar există speranţa

că reglementările viitoare vor oferi raspunsuri la această problemă.

Am încercat în această lucrare abordarea cât mai largă şi mai adâncă cu putinţă a

sitiaţiilor financiare şi a analizei diagnostic a acestora.

163

Page 164: licenta sisteme comparate

Grupul de firme ELECTRO SISTEM are ca obiect de activitate producţia de posturi de

transformare compacte, tablouri electrice de joasa si medie tensiune şi comercializarea

de echipamente de joasă şi medie tensiune pentru sistemele de distribuţie a  energiei

electrice.

Firma are convingerea că prin comercializarea acestor produse moderne şi fiabile, vor

putea oferi soluţii noi şi performante proiectanţilor, firmelor de construcţii – montaj şi

clienţilor finali.

Nivelul datoriilor totale depăşeşte nivelul capitalurilor proprii,rezultind un grad de

indatorare ridicat.Analizind exigibilitatea datoriilor(pe termen mediu si lung) nu exista

nici un pericol din punct de vedere al solvabilităţii patrimoniale.

Fondul de rulment reprezintă marja de siguranţa a societăţii,impusa de diferentele

dintre sumele de incasat si sumele de plătit, precum si de decalajul dintre termenul

mediu de transformare a activelor circulante in lichidităţi si durata medie in care

datoriile pe termen scurt devin exigibile.Fondul de rulment este pozitiv,neexistind vreun

risc din punct de vedere financiar petru societate.Societatea dispune de o buna

capacitate de plata,intrucit viteza de circulaţie a mărfurilor este mare,iar termenele de

plată ale obligaţiilor pe termen scurt o avantajează.

Trezoreria neta este expresia cea mai concludenta a desfăşurării unei activităţi

echilibrate şi eficiente. Ea releva calitatea echilibrului general al societăţii atit pe termen

lung cit şi pe termen scurt. Trezoreria neta este pozitiva .evidenţiind ca exerciţiul

financiar s-a încheiat cu un surplus monetar.expresia concreta a profitului net din

pasivul bilantier şi a altor acumulări băneşti.

Documentele contabile ale Societăţii sunt întocmite în conformitate cu principiile şi

reglementările contabile aprobate de Guvernul României.

164

Page 165: licenta sisteme comparate

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Cărţi

1. Andrei T.,Stancu S.,Pele D.T. – Statistică . Teorie şi aplicaţii,Ed Economică,2002

2. Bătrâncea Ioan, et all – Analiza financiară a entităţii economice, Editura Risoprint,

Cluj-Napoca, 2007;

3. Baciu A., Matiş D. – Societăţile de capitaluri , Ed.Tribuna Economică ,Bucureşti ,

1997

4. Calu D.A. – Isorie şi dezvoltare privind contabilitatea din România, Ed.

Economică,2005

5. Demetrescu C. G. – Istoria contabilitaţii,Ed. Stinţifiică , Bucureşti 1972

6. Feleaga N. –Controverse contabile , Ed. Economică , 1996

7. Feleagă N., Malciu L. –Politici şi optiuni contabile , Ed.Economică , 2002

8. Fisher I.- The purchasing power of money , Ed. Macmillan , New York , 1926

9. Ionaşcu I. – Epistemologia contabilităţii , Ed. Economică , 1997

10. Jankowicz A.G.- Business research projects of students , Ed. Chapman & Hall, 1994

11. Korka M., et all – Bazele statisticii pentru economişti , Ed Tribuna Economică ,

2003

12. Matiş D. – Contabilitatea operaţiunilor speciale , Ed Intelcredo , Cluj – Napoca ,

2003

13. Mariş D. – Normalizarea contabilităţii şi fiscalitatea întreărinderii , Ed. Mirton

Timişoara , 2003,

14. Muşiu A.l. – Contabilitatea inflaţiei , Ed. Economică , Bucureşti , 2005

15. Lungu C.I- Teorie si practici contabile privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor

financiare , Ed. CECCAR , Bucureşti , 2007

16. Malciu L. –Cererea şi oferta de informaţii ontabile , Ed Economică , 1998

17. Matiş D. – Bazele contabilităţi. Aspecte teoretice şi practice, Editura Alma Mater,

Cluj-Napoca, 2005;

18. Neag R.- Reforma contabilităţii româneşti între modelele franez si anglo-saxon ,

Ed.Economiă , Bucureşti , 2000

19. Nobes C, Tweedie D. –Finanial accounting , an international introduction , Ed.

Pearson Education, 2001

165

Page 166: licenta sisteme comparate

20. .Ristea M, -Contabilitatea financiară. a întreprinderii, Ed Universitară , 2004

21. Tiron Tudor A. – Consolidarea conturilor , Editura Tribuna Economică , Bucureşti,

2000.

Reviste:

1. Contabilitatea , expertiza si auditul afacerilor , 1996-2004

2. Finanţe publie si contabilitate , 2002-2004. , Ministerul Finanşelor Publice din

România

3. Finanţe , credit , contabilitate , 1996-2001 , Ministerul Finanţelor Publice din

România

4. Gestiunea şi contabilitatea firmei , 1998-2004 , Ed. Tribuna Economică

5. Journal of Accounting resarch

6. Management accounting

7. The accounting review

8. The FASB report

9. The journal of accountancy

10. Word watch

Site-uri internet

1. www.cecar.ro

2. www.cpajournal.com

3. www.duncanwill.co.uk

4. www.efrag.org

5. www.europa.eu.int

6. www.fasb.org

7. www.contabilul.ro

8. www.guythomas.org.uk

9. www.iasb.org.uk

10. www.iosco.org

Powered by http://www.referat.ro/cel mai tare site cu referate

166


Recommended