+ All Categories
Home > Documents > LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de...

LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de...

Date post: 03-Feb-2018
Category:
Upload: truongkhanh
View: 257 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
21
Transcript
Page 1: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic
Page 2: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

LECŢIE

DEMONSTRATIVĂ

INTRODUCERE

Călătoriile sunt maniera plăcută în care reuşim să ne desprindem de grijile şi stresul ru-tinei zilnice, motiv pentru care ne dorim ca acestea să fi e cât mai reuşite cu putinţă. Şi, pentru că ne dorim ca măcar în concedii organizarea şi aproape tot ceea ce presupune o călătorie perfectă să nu mai depindă de noi, ne vom îndrepta paşii spre agenţiile de tur-ism. Oare de câte ori ne-am întrebat cine stă în spatele unei agenţii de turism, cine este agentul şi ce întreprinde el, astfel încât noi, turiştii, să fi m mulţumiţi? Sau poate, ca un pasionat aventurier, v-aţi dorit să deveniţi chiar dumneavoastră agent.

Acum, acest lucru este posibil prin cursul de Agent de turism oferit de In-stitutul Eurocor. Un bun agent de turism trebuie să fi e instruit şi informat în acest domeniu, să vorbească bine cel puţin o limbă străină şi să opereze rapid cu instrumente precum PC-ul şi Internetul şi, bineînţeles, să comunice efi cient cu clienţii agenţiei. Cunoştinţele de bază de geografi e şi economie sunt insufi ciente, pentru că agentul de turism intră perma-nent în contact direct cu oameni diferiţi, din medii diferite. De aceea, se adaugă cunoştinţele ce pot fi dobândite pe parcurs: prezenţa de spirit, talentul de a îmbina utilul cu plăcutul, spontaneitatea şi inspiraţia.

Cursul Eurocor de Agent de turism îşi propune să răspundă tuturor cerinţelor formulate mai sus şi multor altora pentru a vă transforma într-un bun profesionist. Facem precizarea că acest curs vă pregăteşte deopotrivă pentru meseria de agent de turism, cât şi pentru cea de agent de ticketing. Decizia de a numi astfel cursul se datorează faptului că, de multe ori, primul efectuează şi operaţiunile de ticketing în multe agenţii (în agenţiile mici, cu personal puţin), deşi standardele ocupaţionale sunt specifi ce. Agentul de ticketing este acea persoană care se ocupă cu rezervarea şi eliberarea titlurilor de transport, în special pentru transportul aerian.

Cursul este structurat în 16 module, realizate conform standardului ocupaţional în vigoare, şi abordează o tematică diversă, îmbinând aspectele teoretice cu cele practice, cu nume-roase exemple şi exerciţii care vă ajută să puneţi în practică, în situaţii asemănătoare celor reale, cunoştinţele asimilate. Toate modulele cuprind întrebări de verifi care, care, împreună cu recapitulările afl ate la sfârşitul acestora, vă ajută să vă sistematizaţi cunoştinţele. Ne adresăm în cursul nostru atât celor afl aţi la început de drum, cât şi celor care îşi desfăşoară deja activitatea în domeniul turistic şi doresc să-şi completeze cunoştinţele.

Să învăţăm împreună să fi m buni agenţi de turism! Mult succes!

Agent de turism 1

Page 3: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism2

Modul de organizare a cursului Agent de turism

Materialul lecţiilor se compune din 16 module şi a fost astfel conceput încât să permită asimilarea optimă a informaţiilor prezentate. Dorim să vă atragem atenţia asupra modalităţii speciale de concepere şi prezentare a modulelor, ce vă va permite parcurgerea cu maximă uşurinţă a materialului de curs. Partea de introducere a fi ecărui modul are rolul de a sublinia importanţa temei discutate, iar obiectivele surprind principalele cunoştinţe şi deprinderi pe care trebuie să le dobândiţi la sfârşitul studiului. Defi niţiile, noţiunile noi şi informaţiile importante sunt marcate prin caractere şi semne speciale, pentru a fi asimilate cu mai mare uşurinţă. Un element important pentru reuşita învăţării este cel al îmbinării elementelor de teorie cu cele cu caracter practic. Astfel, veţi găsi în interiorul lecţiilor numeroase exemple şi exerciţii, iar pentru verifi care, la sfârşitul modulelor veţi găsi şi sugestii de răspunsuri la exerciţii. Pentru a vă consolida cunoştinţele, aveţi la dispoziţie întrebări de verifi care şi secţiunea de rezumat, care prezintă succint cele mai importante aspecte prezentate în cadrul unui modul, dar şi o temă pentru acasă, ce constituie o modalitate efi cientă de verifi care a gradului de însuşire a cunoştinţelor prezentate. Aceasta va fi expediată pe adresa Institutului EUROCOR, urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea răspunsurilor şi să vă transmită comentariile sale pe marginea acestora. În cadrul unor module veţi găsi şi un dicţionar de specialitate, care vă ajută să înţelegeţi termenii noi prezentaţi în material. Dincolo de toate aceste aspecte care ţin de conţinutul propriu-zis al lecţiilor, grafi ca specială sporeşte atractivitatea cursului, prin prezenţa numeroaselor desene şi imagini.

Pentru ca studiul dumneavoastră individual să fi e cât mai uşor şi efi cient, pe marginea lecţiilor au fost introduse următoarele semne şi simboluri:

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din modulele acestui curs, conţinând secţiuni teoretice, exerciţii, un model de recapitulare şi de temă pentru acasă. Din punctul de vedere al numărului de pagini, ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu.

Indică exerciţiile propuse spre rezolvare

Semnalează defi niţiile şi noţiunile noi

Semnalează exemplele şi informaţiile de maxim interes

Indică faptul că tema respectivă a mai fost abordată într-o lecţie anterioară (în acest caz, tema a mai fost abordată în lecţia 4, la pagina 20)

4(20)

Page 4: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism

Modulul 1 Agentul de turism – veriga de legătură între agenţie şi turist

Ce înseamnă să fi i agent de turism Atribuţiile agentului de turism Calităţile şi pregătirea agentului de turism Cariera agentului de turism Aspecte legislative ale activităţii agentului de turism

Modulul 2 O agenţie bine organizată – un concediu reuşit

Tipologia agenţiilor de turism Reţelele de agenţii de turism Selectarea personalului agenţiei Documentaţia agenţiei de turism

Modulul 3 Cercetarea pieţei şi promovarea produsului turistic

Sondarea pieţei turistice. Comportamentul pe piaţă Pachetul de vacanţă (produsul turistic) – defi niţie, caracteristici,

tipuri Conceperea produselor turistice Modalităţi de promovare a produselor turistice Comercializarea produselor turistice Evaluarea rezultatelor fi nanciare ale comercializării produselor

turistice

Modulul 4 Managementul agenţiei. Ce servicii ne oferă agenţia de turism?

Departamentele agenţiei de turism Clasifi carea şi structura serviciilor turistice Serviciile de bază şi serviciile speciale oferite de agenţie

Modulul 5 Comunicarea şi relaţiile cu clienţii – cheia succesului

Particularităţi ale comunicării în agenţia turistică Comunicarea în cadrul echipei de lucru a agenţiei Portretul clientului. Noţiuni de psihologie a turistului Rezolvarea reclamaţiilor turiştilor

Modulul 6 România – itinerare turistice de neuitat

Potenţialul turistic natural (relief, vegetaţie, faună, ape, rezervaţii) Potenţialul turistic antropic (obiective de natură istorică, de însemnătate

arhitectonică şi artistică, cu caracter etnofolcloric şi economic) Principalele regiuni turistice ale României Infrastructura turistică

Modulul 7 Călătorii fascinante pe mapamond

Mari regiuni turistice ale Europei Regiuni turistice ale Asiei, Africii, Americii şi Australiei

Programa cursului AGENT DE TURISM

Page 5: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism4

Modulul 8 Rezervarea şi ticketingul Rezervarea – defi niţie, caracteristici, elemente Ticketingul – defi niţie, caracteristici Ticketingul în transportul aerian Ticketingul pentru alte tipuri de transport

Modulul 9 Cum ne deplasăm spre destinaţie? Cum alegem mijlocul de transport? Caracteristicile tipurilor de transport turistic Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Modulul 10 Serviciile oferite de unităţile prestatoare Serviciile de cazare, alimentaţie şi agrement Alte tipuri de servicii oferite de unităţile prestatoare

Modulul 11 Doi prieteni pentru o vacanţă de neuitat – agentul şi ghidul de turism Relaţia dintre agentul de turism şi ghidul de turism Elemente privind oferta şi programul turistic Prezentarea informaţiilor turistice

Modulul 12 Tabla de şah: negocierea şi comportamentul în relaţiile de afaceri Informare şi comunicare în afaceri Elemente de teoria negocierilor în afaceri Strategii şi tactici de negociere Psihologia negociatorului Derularea negocierilor

Modulul 13 PC-ul – un ajutor indispensabil. Exemple, studii de caz Importanţa utilizării PC-ului în agenţia de turism Realizarea bazelor de date în activitatea de turism Softuri utilizate în activitatea agenţiilor de turism Exemple

Modulul 14 Să întocmim actele: contractele şi asigurările Tipuri de contracte turistice Cum încheiem contractele în agenţie? Tipologia asigurărilor turistice Ce asigurări recomandăm turiştilor?

Modulul 15 Să facem socotelile: documentele fi nanciar-contabile Agenţia de turism: date de înregistrare Documentele fi nanciar-contabile: întocmire şi arhivare Formulare utilizate în agenţia turistică

Modulul 16 Să încasăm banii: mijloace de plată Cum se realizează plăţile în agenţia de turism Instrumente de plată Verifi carea plăţilor în agenţia de turism

Page 6: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism

Cursul îşi propune să vă ajute să desfăşuraţi cu succes o activitate ca agent de turism. Competenţele pe care le veţi dobândi prin parcurgerea întregului material sunt surprinse în secţiunea de obiective generale ale

acestuia.

Obiectivele cursului AGENT DE TURISM

Cursul de Agent de turism are atât rol formativ, cât şi rol informativ, iar benefi ciile vor viza în primul rând formarea dumneavoastră profesională. Prin parcurgerea acestui curs, veţi dobândi numeroase competenţe, care vă vor ajuta să practicaţi cu succes această captivantă meserie.

Astfel, la fi nalul acestui curs veţi fi capabili:

să operaţi cu termeni şi noţiuni specifi ce domeniului turismului;

să cunoaşteţi prevederile legislative în vigoare în aria de activitate specifi că;

să ştiţi care este rolul dumneavoastră în cadrul agenţiei şi locul în organigrama acesteia;

să realizaţi cu bune rezultate activitatea în cadrul agenţiei;

să ştiţi să administraţi documentaţia agenţiei;

să cercetaţi piaţa turistică şi să stabiliţi tendinţele acesteia;

să elaboraţi şi să prezentaţi pachete şi programe turistice;

să cunoaşteţi principalele tipuri de servicii oferite;

să comercializaţi pachete, produse şi servicii turistice;

să promovaţi şi să valorifi caţi produsele turistice;

să negociaţi prevederile contractelor cu clienţii, prestatorii de servicii şi alte agenţii partenere;

să lucraţi cu diferite instrumente de plată;

să efectuaţi operaţiuni de contabilitate primară;

să cunoaşteţi cele mai importante destinaţii turistice din România şi de pe glob;

să comunicaţi în bune condiţii cu diferitele tipuri de turişti, dar şi în cadrul organizaţiei;

să identifi caţi diferitele tipuri de turişti şi să adoptaţi comportamentul adecvat;

să operaţi cu programe computerizate speciale de rezervare;

să gestionaţi baze de date turistice cu ajutorul calculatorului.

Page 7: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism6

Introducerea fi ecărui modul surprinde esenţa temei abordate, iar obiec-tivele refl ectă principalele deprinderi pe care le veţi dobândi prin par-

curgerea respectivului modul.

Un concediu reuşit este visul oricăruia dintre noi, însă deseori greu de obţinut, deoarece presupune o planifi care şi o pregătire minuţioase. Într-o lume supusă permanent mişcării, vitezei şi informaţiei, ajungem să apelăm la serviciile unei agenţii de turism. În cadrul agenţiei vom găsi sprijnul solicitat în persoana agentului de turism, veriga de legătură între agenţie şi turist.

Nu zidurile fac o instituţie, ci oamenii din ea. Lucrul acesta este valabil şi pentru agenţia de turism. Iar principalul om dintr-o agenţie de turism este agentul de turism. Agentul de turism este o ocupaţie pentru care este bine să aveţi şi o înclinaţie: să trăiţi alături de fi ecare client bucuria unei vacanţe de vis, să preluaţi o parte din dezamăgirile turiştilor atunci când nu a fost totul la superlativ etc.

De activitatea agentului de turism şi a celui de ticketing depinde de multe ori succesul vacanţei noastre. De aceea avem nevoie de agenţi bine pregătiţi. În cadrul acestui modul ne vom referi la agentul de turism, însă cele mai multe din informaţiile şi cunoştinţele prezentate sunt valabile şi pentru agentul de ticketing.

Prin parcurgerea acestui modul ne propunem să atingem următoarele obiective:

să afl ăm cum este privită ocupaţia de agent de turism şi cea de agent de ticketing în standardul ocupaţional;

să cunoaştem principalele atribuţii pe care le au agentul de turism şi agentul de ticketing, cu alte cuvinte, ce facem noi într-o agenţie;

să ne însuşim terminologia de specialitate utilizată în industria turistică, terminologie fără de care nu vom putea comunica nici cu turiştii, nici cu colegii din agenţie şi nici cu prestatorii de servicii;

să ne însuşim cele mai importante prevederi legislative româneşti privind desfăşurarea activităţii de turism, prevederi fără a căror cunoaştere nu se poate realiza această activitate în bune condiţii;

Agentul de turism – veriga de legătură în-tre agenţie şi turist

Modul 1

Page 8: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism

Cu ajutorul cursului nostru veţi învăţa foarte uşor şi efi cient. Pentru a vă ghida mai bine în explorarea materialului, am marcat cu o grafi că specială defi niţiile, noţiunile

noi şi informaţiile importante. De asemenena, am folosit cuvinte-cheie pe marginea textului, care semnalează aspecte discutate.

Tipologia agenţiilor de turism (Modul 2)Pe plan mondial şi în România agenţiile de turism se clasifi că în două mari categorii: detailiste şi angrosiste.

Agenţia de turism tour-operatoare (angrosistă) se ocupă cu conceperea, organizarea (realizarea) şi vânzarea pe cont propriu a produselor turistice şi pachetelor de servicii din turism sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari. Aceasta se clasifi că după următoarele criterii: poziţie geografi că, destinaţii predominante, profi lul socio-demografi c al clientelei şi activităţile oferite.

Agenţia de turism detailistă se ocupă cu vânzarea în contul unui tour-operator a pachetelor de servicii sau a unor componente ale acestora la preţuri agreate de acesta şi de realizarea unor pachete la cererea turiştilor.

În primul caz, în documentele emise de agenţia detailistă turistului se menţionează că agenţia respectivă este intermediar. Spre deosebire de tour-operator, agenţia detailistă poate lucra cu mai mulţi tour-operatori şi poate asigura o gamă mai mare de oferte. De asemenea, ea asigură informarea turiştilor în toate direcţiile activităţilor turistice. În aceste agenţii de turism este fundamentală exercitarea funcţiei de consultanţă, deoarece ele sunt în contact direct cu clientul. Acest tip de agenţie poate să producă şi propriile pachete, dar, datorită dimensiunii întreprinderii, o fac la scară mică.

Agenţiile de turism mixte realizează simultan activităţile unei agenţii detailiste şi angrosiste.

Aceste agenţii funcţionează ca agenţii de consultanţă (au contact direct cu publicul), mediere şi producţie a pachetelor, pe care le pot vinde direct consumatorului sau le pot distribui către alte agenţii, chiar dacă acestea nu aparţin propriei reţele. Este foarte frecvent faptul că agenţiile de turism iau fi inţă ca agenţii detailiste, îşi extind numărul de sucursale şi creează produse proprii, pe care le distribuie iniţial în reţeaua proprie. Când extinderea acestora conduce la mărirea punctelor de vânzare, multe din aceste agenţii devin mixte.

Page 9: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism8

Organigrama agenţiei de turism (departamentele) (Modul 2)

Organigrama

Organigrama reprezintă relaţiile (legăturile) care se stabilesc între birourile, compartimentele şi ofi ciile agenţiei de turism în scopul bunei funcţionări a acesteia.

Pentru ca o agenţie de turism să fi e efi cientă, trebuie ca toate birourile şi compartimentele să concure la structurarea produselor turistice, la elaborarea documentaţiei referitoare la programele de voiaj, formarea itinerarelor, serviciilor şi ofertelor agenţiilor corespondente.

Relaţiile dintre diferite departamente din cadrul agenţiei pot fi reprezentate prin intermediul unei organigrame sau scheme a structurii ierarhice. Organigrama este cea care permite cunoaşterea relaţiilor de subordonare în cadrul agenţiei, adică cine faţă de cine este răspunzător, şi face posibilă cunoaşterea de către managerul agenţiei a legăturilor ierarhice şi responsabilităţilor fi ecăruia.

Denumirea de departament sau compartiment este utilizată pentru a desemna o persoană sau mai multe persoane care au atribuţii şi funcţii bine defi nite în cadrul agenţiei şi au în sfera lor de muncă aceleaşi activităţi sau activităţi complementare.

De obicei, un departament (birou, compartiment) acţionează ca un tot unitar, oamenii din cadrul acestuia suplinindu-şi sarcinile unul altuia şi având de obicei aceleaşi abilităţi profesionale şi o pregătire asemănătoare.

Exemplifi căm în continuare cu o agenţie de turism mare, care are o organigramă completă. Există însă multe agenţii mici, în care unele din departamentele enumerate mai jos nu există sau sunt reunite sau aceeaşi persoană are atribuţii care se suprapun peste sarcinile a două sau mai multe compartimente.

O mare agenţie de turism este alcătuită din mai multe birouri, compartimente, secţii şi ofi cii. Acestea sunt:

Are următoarele sarcini:

toate lucrările de secretariat din cadrul agenţiei;

primirea, înregistrarea corespondenţei, trierea şi distribuirea ei pentru birourile agenţiei;

coordonarea muncii personalului auxiliar (paznici, personal de îngrijire, curieri, comisionari) pentru buna desfăşurare a activităţii agenţiei.

secretariat

Page 10: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism

Ca să înţelegeţi mai bine conţinuturile teoretice prezentate, v-am oferit numeroase exemple inspirate din activitatea practică a unui agent de

turism.

Calităţile personalului agenţiei de turism (Modul 2)

Profesia de agent de turism/ticketing este difi cilă, atractivă şi riguroasă şi trebuie realizată de profesionişti. Diferenţa dintre un profesionist şi un simplu angajat este că primul a studiat pentru a exercita această funcţie.

Spunem că este o profesie difi cilă pentru că structura internă a agenţiilor de turism funcţionează în mici centre de afaceri unde profesioniştii trebuie să fi e polivalenţi, gestionari de voiaje, capabili să ia decizii rapide în faţa clientului, responsabili pentru contractele şi documentele încheiate cu clienţii şi furnizorii şi capabili să rezolve sarcini tehnice, administrative, fi scale şi comerciale.

Este riguroasă şi atractivă pentru că, în pofi da caracterului ludic pe care pare să-l aibă activitatea turistică, turistul se încarcă totodată emoţional când pleacă în vacanţă. Pe de altă parte, resursele turistice sunt foarte sensibile şi protejarea lor este o mare responsabilitate profesională.

Bogdan Mara este director tehnic turistic la agenţia Blues Lagoon. El cunoaşte bine mai multe limbi străine şi are reale capacităţi de lider. Este făcut să fi e şef, animează echipa şi suscită entuziasm în rândul acesteia. Are reale capacităţi de comunicare şi de negociere cu prestatorii de servicii şi cu executanţii.

Teodora Predescu face parte din personalul destinat vânzărilor. Ea a absolvit o Facultate de Economie. Este tânără, dar foarte apreciată în cadrul agenţiei deoarece cunoaşte detaliat toate pachetele turistice şi serviciile pe care le vinde agenţia. Permanent învaţă, are spirit de iniţiativă şi se adaptează la toate cerinţele şi mai ales la nou. Are o prezenţă fi zică ireproşabilă, este bine educată şi ştie să comunice cu clienţii. Intuieşte psihologia clienţilor pentru că psihologia este unul dintre hobby-urile ei şi dovedeşte multă înţelegere în discuţiile cu aceştia, deşi de multe ori întâlneşte clienţi difi cili.

Tudor Oprescu este un timid. De aceea, el lucrează în cadrul personalului de execuţie la agenţia VIP Travel. Singura lui problemă este timiditatea, de aceea îi este greu să înlocuiască pe cei din front care lucrează cu publicul. El cunoaşte bine 3 limbi străine, are spirit de comerciant şi cunoaşte bine toate serviciile oferite de agenţie. Este un tip competitiv care învaţă permanent şi este iubit de colegi pe care îi ajută ori de câte ori aceştia îl solicită.

Page 11: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism10

Care sunt sarcinile agentului de turism în domeniul produsului turistic? (Modul 3)Vă vom demonstra prin exemple care sunt atribuţiile unui agent de turism în această activitate de promovare a produsului turistic.

Victor este agent de turism la o mare agenţie. Printre cele mai importante sarcini ale sale sunt cele legate de promovarea directă şi valorifi carea produsului turistic. Ce face el?

– promovează permanent destinaţiile turistice noi, prezentând informaţii generale (geografi ce, practice şi privind obiectivele turistice), cu argumente clare şi convingătoare;

– prezintă clientului destinaţii turistice noi, selectiv, în funcţie de cerinţele acestuia;

– programele turistice pe care le organizează le prezintă complet, coerent, accesibil şi atractiv, detaliind serviciile turistice cuprinse în ofertă;

– propune clienţilor noi variante posibile cu obiectivitate, prezentând pentru acestea avantajele şi dezavantajele, în funcţie de dorinţele clientului şi bugetul alocat;

– propunerile sunt clar prezentate, luând în consideraţie toate ofertele din agenţie şi datele din cataloagele avute la dispoziţie;

– întocmeşte şi emite în mod corect documente de călătorie şi vouchere în timp util;

– detaliază serviciile componente ale pachetelor turistice, în funcţie de cerere şi de necesităţile clientului;

– stabileşte în mod corect preţul pachetului turistic, ţinând cont de serviciile componente ale acestuia şi de cheltuielile suplimentare ce pot apărea.

Emil este proaspăt angajat la o agenţie de turism. Principalele sarcini pe care le-a primit sunt cele legate de prospectarea pieţei turistice. Foarte nerăbdător, el îşi începe activitatea. De efi cienţa muncii lui depinde efi cienţa întregii echipe. Deci, care sunt activităţile lui?

– identifi că destinaţiile turistice favorite pe baza cererilor preferenţiale ale clienţilor constatate prin discuţii directe cu aceştia;

– aplică turiştilor diferite chestionare, pe care aceştia le completează sub îndrumarea sa;

– analizează cu obiectivitate, în funcţie de obiectivele agenţiei, informaţiile primite de la turişti;

– recomandă cu pricepere cele mai potrivite destinaţii pentru a fi promovate de agenţie la cererea clienţilor;

– sintetizează cele mai importante informaţii pe care le primeşte de la colegi cu mult spirit analitic.

Page 12: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism

Programul ofertă (Modul 4)Datele ce trebuie incluse în programul-ofertă sunt următoarele:

Destinaţia sau destinaţiile: itinerarul complet al voiajului, specifi când durata ace-stuia, de exemplu: ziua I, ziua II etc.;

Calendarul de plecări al voiajelor. Dacă trebuie întrunit un număr minim de participanţi pentru ca plecarea să se realizeze, este recomandabil să se precizeze acest lucru. Termenul minim pentru a-i anunţa pe cei înscrişi că voiajul nu va avea loc este de 10 zile.

Plecări 5, 12, 19 iunie, 2, 9, 16 iulie, 4, 11, 18 august (minimum de participanţi: 15 persoane).

Mijloace de transport: trebuie să fi e menţionate caracteristicile şi categoria. Acest document nu obişnuieşte să dea informaţii concrete despre orare deoarece serviciile nu au fost confi rmate în totalitate clientului şi astfel rezervările nu sunt fi xe;

Se poate indica: avion, linie regulată, clasa turist, dar fără să fi e specifi cată compania sau zborul deoarece într-un program-ofertă nu este realizată încă rezervarea. Deci vor apârea informaţii de genul: feribot Palermo-Genova, în cabină dublă.

Servicii de cazare: se vor indica date despre spaţiile de cazare, cu indicarea tipului, localizării, categoriilor de confort şi principalelor caracteristici. Într-un program-ofertă există alternative diferite de hoteluri după categorie, menţionându-se sau nu numele lor şi preţul. Clientul poate să aleagă, ştiind că tipul de hotel are o infl uenţă importantă în preţul total al voiajului.

În hotel de 5 stele preţul total al voiajului este 1200 euro; în hotel de 4 stele preţul total al voiajului este 1000 euro; în hotel de 3 stele preţul total al voiajului este 900 euro. Sau date despre hoteluri cu categoria corespondentă: Hotel Imperial (5 stele): preţul total al voiajului este 1200 euro, Hotel Paraiso (4 stele): preţul total al voiajului este 1000 euro, Hotel Playa (3 stele): preţul total al voiajului este 900 euro.

Servicii de masă: numărul de mese care sunt incluse şi tipologia acestora.

Mic dejun şi cină, dejun pe traseu, all inclusive.

Vizite şi excursii: se vor menţiona vizitele şi excursiile care sunt incluse în preţul total al voiajului, dar este indicat să se informeze clientul care este preţul vizitelor şi excursiilor facultative sau opţionale.

Page 13: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism12

Aveţi şansa să vă evaluaţi permanent nivelul de cunoştinţe teoretice asimilate, prin intermediul exerciţiilor presărate de-a lungul mod-

ulelor.

Calităţile şi pregătirea agentului de turism (Modul 1)Pentru a fi un bun agent, a face carieră în acest domeniu şi a fi solicitat de turişti, trebuie să aveţi o serie de calităţi. Unele din aceste calităţi sunt înnăscute, în timp ce altele se formează în timp, se deprind pe parcurs. Chiar dacă nu aveţi toate calităţile care sunt descrise mai jos, nu vă descurajaţi, căci parcurgând cursul de faţă veţi reuşi să vă atingeţi scopul propus. Este important să aveţi voinţă şi răbdare pentru a vă perfecţiona şi pentru a învăţa permanent.Un agent de turism bun este acela la care turiştii revin în mod constant pentru a le face aranjamentele turistice. Nu este o bucurie mai mare pentru un agent de turism decât aceea de a avea clienţi fi deli şi aprecierea acestora, solicitându-l în mod expres, nefi indu-le indiferent cine le organizează concediul.

Exerciţiul 2

Autoevaluaţi-vă! Completaţi tabelul de mai jos, acordând note de la 1 la 10 pentru fi ecare din calităţile agentului de turism menţionate în prima coloană. Faceţi apoi totalul şi vedeţi în ce categorie vă încadraţi (regăsiţi aceste categorii la secţiunea de răspunsuri la exerciţii!).

Calităţi Nota acordată

Cunoştinţe de specialitate Cultură generală Limbaj corect Spirit oratoric Memorie bună Organizat Comunicativ Sociabil Modest Cinstit Diplomat Răbdator, calm Amabil, politicos Conştiincios Spirit de iniţiativă Receptiv la nou Ţinută Mimică, gesturi

Total =

Page 14: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism

Cum vă măsuraţi succesul? (Modul 1)E cel mai bine să alegeţi un domeniu cu mai multe companii: să zicem 20 agenţii de turism. Din acestea 20, poziţiile care vă interesează pot fi deja ocupate sau închise pentru anii următori. De aceea, e cel mai bine să fi e cât mai multe posibilităţi.

Exerciţiul 7

Test de personalitate pentru profesia de agent de turism

Nu există răspunsuri corecte sau greşite atunci când faceţi un test de personalitate. Totuşi, este important să răspundeţi atent şi intuitiv. Întrebările pot părea foarte simple în forma aceasta, însă acest lucru este voit.

1. Îmi plac oamenii în general. Cu toate acestea îmi place să lucrez singur la proiectele pentru clienţii care mă solicită. DA/NU

2. Atunci când intru într-o încăpere cu oameni pe care nu-i cunosc (de exemplu, contractori, reprezentanţi ai prestatorilor de servicii sau ai altor agenţii, presă), devin timid şi nu mă simt în largul meu. DA/NU

3. Atunci când am frecvent de-a face cu diferiţi clienţi la telefon sau faţă-n faţă, la sfârşitul zilei mă simt epuizat. DA/NU

4. Deseori mă gândesc la ceea ce putea să fi e decât la ceea ce este acum. DA/NU

5. Mă simt stimulat de idei şi destinaţii turistice noi. DA/NU

6. Mă plictisesc foarte repede de proiectele (cererile clienţilor) la care lucrez. DA/NU

7. Nu cred că este important să urmez îndeaproape regulile, instrucţiunile şi regulamentele organizaţiei în care lucrez. DA/NU

8. Când sunt implicat în încheierea unei afaceri sau într-o tranzacţie (contract turistic), prima mea grijă este îndreptată spre felul în care se simte celălalt. DA/NU

9. Este mai potrivit să fi u descris de ceilalţi (colegi, clienţi) ca entuziast şi cald decât calm şi rece. DA/NU

10. Când cineva de la serviciu îmi cere să mă opresc din ceea ce fac ca să-l ajut la un proiect mă simt debusolat. DA/NU

11. Îmi plac grafi cele, termenele limită precise şi planifi carea programelor şi proiectelor turistice. DA/NU

12. Îmi place să deţin toate informaţiile înainte de a începe un proiect (cerere a turistului, produs turistic) şi devin neliniştit când problemele şi priorităţile se schimbă pe parcursul acesteia. DA/NU

13. Nu îmi este teamă să îmi exprim punctul de vedere (în faţa turiştilor, colegilor sau şefi lor), când cred în ceva, chiar dacă toţi ceilalţi nu sunt de acord cu mine. DA/NU

14. Prefer să conduc organizaţia decât să fi u condus. DA/NU

15. Încerc din răsputeri să-i fac pe oameni (colegi, clienţi) să îmi împărtăşescă punctul de vedere. DA/NU

Page 15: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism14

Materiale publicitare (Modul 3)

ProspecteleSunt materiale grafi ce publicitare simple care se distribuie în cadrul agenţiilor, al unităţilor prestatoare de servicii, în târgurile de turism sau pe stradă. Au un cost redus, au impact relativ ridicat asupra populaţiei, o distribuţie facilă. Se realizează fi e alb-negru, fi e color şi cuprind informaţii de ordin general.

Exerciţiul 7

Realizaţi un prospect pentru o unitate de cazare sau de alimentaţie publică din localitatea dumneavoastră.

PlianteleSunt prospecte de dimensiuni mai mari, cu o răspândire ridicată, cost relativ redus, prin care se realizează informarea clienţilor ţintă asupra unor produse turistice sau unităţi turistice. Un tip simplu de pliant este shell folder, adică pliantul fad (alb-negru). Are un cost redus şi este utilizat pentru produse turistice noi, despre care nu se ştie cum vor fi primite pe piaţă.

Exerciţiul 8

Realizaţi un pliant de popularizare pentru pachetul turistic descris mai jos:

Ţara: Olanda, Localitatea: Amsterdam, Perioada: 01.11.2007 – 31.03.2008, Hotel: Ibis Westcorner.

Un oraş fascinant, de o reală frumuseţe, cu peste 100 de canale şi 1000 de poduri, renumit pentru lalelele sale viu colorate, bogăţii artistice valoroase, strălucitoare diamante şi, nu în ultimul rând, locuitori foarte prietenoşi...

Detalii:Servicii incluse: bilet avion Bucureşti – Amsterdam – Bucureşti (compania KLM); cazare 3 nopţi în cameră dublă standard cu mic dejun; Amsterdam Card valabil 72 ore (asigură folosirea tuturor mijloacelor de transport în comun, intrări la muzee şi obiective turistice). Tariful este valabil dacă excursia include noaptea de sâmbătă/duminică şi nu include taxele de aeroport (~94 EUR). Tariful nu este valabil în perioadele de târg şi cu evenimente speciale (inclusiv perioada 23.12.2007 – 03.01.2008). În perioada 01.11 – 30.11.2007 se aplică un supliment de 33 EUR/persoană/sejur.

Tarif: 476 EUR/persoană

Page 16: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism

Desenele, imaginile, schemele şi tabelele din cadrul modulelor au rolul de a face mai atractivă şi chiar mai

facilă învăţarea.

Atribuţiile agentului de turism (Modul 1)Cea mai importantă atribuţie a agentului de turism este aceea de a vinde pachete turistice sau numai unele servicii ale acestora turiştilor. Cu alte cuvinte, puteţi evalua succesul activităţii unui agent de turism prin veniturile realizate.

Agentul de turism gestionează toată documentaţia agenţiei. Într-adevăr, la agenţiile mari de turism există servicii separate care se ocupă de documentaţie, dar la agenţiile mai mici, agentul de turism are şi această sarcină. Deci agentul de turism înregistrează documentele, le clasifi că şi le arhivează. Arhivarea trebuie realizată de agent cu multă atenţie, pe categorii de documente, zilnic sau săptămânal.

vânzare

gestionare documente

El completează documentele, le stabileşte destinaţia, transmite şi verifi că atât documentele primite, cât şi pe cele expediate, ca formă şi conţinut. Documentele se adresează potenţialilor clienţi, prestatorilor de servicii, partenerilor de afaceri.

Mesajele scrise trebuie clasificate în funcţie de conţinut, de prioritatea şi de originea şi destinaţia acestora. De asemenea, accesul la ele trebuie să se facă cu uşurinţă.

Tot în sarcina agentului de turism intră şi gestionarea informaţiilor cu ajutorul calculatorului. El culege, clasifică, păstrează şi actualizează informaţiile. De asemenea, codifi că şi decodifi că datele obţinute prin diferite sisteme informatice. Termenii se obţin în funcţie de sistemul de codifi care respectiv, pe domenii specifi ce, şi sunt traduşi în engleză. Codurile folosite corespund sistemelor de rezervări ale companiilor şi ale sistemelor de rezervare. Codifi carea şi decodifi carea se realizează utilizând echipamente speciale.

operare calculator

Agentul încheie contractele cu furnizorii şi cu clienţii. El negociază în prima fază clauzele contractuale cu multă atenţie, cu argumente, folosind un limbaj politicos, clar şi concis. În negociere trebuie ţinut cont în permanenţă de interesele agenţiei. Trebuie verifi cat dacă a fost completat corect şi în totalitate contractul, dacă a fost corect întocmit şi semnat.

contracte

Page 17: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism16

Produsul turistic – componente (Modul 3)

Orice produs turistic este unic. Produsul turistic este format din bunuri materiale şi servicii (cazare, alimentaţie, servicii suplimentare), acestea din urmă având ponderea cea mai mare. Produsul turistic este un ansamblu de bunuri şi servicii capabile să satisfacă nevoile de turism ale unei persoane între momentul plecării şi momentul sosirii în locul de plecare.

Analiză comparativă între produse (în general) şi produsele turistice

Criterii Produse în general Produse turistice Natura produsului tangibilă intangibilă

Tipul benefi ciarului persoană fi zică/ persoană fi zică/

persoană juridică persoană juridică

Infl uenţa relaţiei producător/ slabă puternică prestator/consumator

Grad de personalizare scăzut ridicat

Posibilitatea de comercializare ridicată ridicată

Gradul de implicare a redus ridicat cumpărătorului la realizarea produsului

Bunurile materiale care alcătuiesc produsul turistic sunt:

resursele naturale, culturale, artistice, istorice, arheologice, medicale, care formează cadrul fi zic de bază şi care vor manifesta o atracţie pentru turişti;

bunuri materiale

elemente de infrastructură sau echipamente care nu generează motivaţia pentru turism, dar contribuie în mod hotărâtor la satisfacerea acesteia (hoteluri, restaurante, terenuri sau săli de sport, de spectacol, de conferinţe);

facilităţi de acces (mijloacele de transport) alese de turişti pentru a ajunge la obiectivele dorite.

Produsul turistic nu este defi nit prin elementele sale materiale, ci prin serviciile realizate prin intermediul lor (nu autocarul, ci serviciul de transport, nu hotelul, ci cazarea, nu plaja, ci agrementul pe care îl oferă).

Page 18: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism

Secţiunile de întrebări de verifi care şi rezumat vă ajută să vă consolidaţi cunoştinţele asimilate.

Întrebări de verifi care 1. Care sunt funcţiile agenţiei de turism şi în care dintre acestea este implicat

agentul? 2. Cum realizează agentul de turism funcţia de consultanţă? 3. În ce constă gestiunea conturilor turistice? 4. Care este rolul agentului îm funcţia de producţie şi comercializare? 5. Care sunt criteriile de diferenţiere a serviciilor turistice? 6. Care sunt serviciile de bază pentru turist? 7. Enumeraţi tipurile de servicii complementare.

4.1 Principala misiune a agenţiei de turism este de a satisface necesităţile clienţilor. Ea trebuie în acest sens să îndeplinească următoarele funcţii: de consultanţă, de gestionare a conturilor turistice, de mediere şi de producţie. Agentul de turism este implicat în toate aceste funcţii.

4.2 Serviciile turistice se pot clasifi ca după mai multe criterii: după conţinutul prestaţiei (servicii legate de călătorie, servicii specifi ce perioadei de sejur); după mobilul sau motivaţia călătoriei (servicii de bază, servicii specifi ce, servicii complementare sau suplimentare, servicii auxiliare), după natura cererii (servicii ferme, servicii spontane), după modalităţile de plată (servicii plătite anterior prestaţiei; servicii plătite simultan cu prestaţia; servicii plătite după realizarea prestaţiei; servicii gratuite), după natura lor (servicii specifi ce desfăşurării activităţii turistice propriu-zise, servicii nespecifi ce adresate atât vizitatorilor, cât şi populaţiei locale), după dinamica serviciului turistic în timp şi spaţiu (înainte de începerea deplasării efective spre locul de destinaţie turistică, dar legat de acesta, în timpul deplasării spre locul de destinaţie, la locul de destinaţie).

4.3 Pachetele turistice sunt călătorii organizate pe baza unor programe dinainte stabilite şi detaliate. Organizarea unui voiaj constă în elaborarea unui deviz esti-mativ, pregătirea şi furnizarea serviciilor de transport, de primire şi de agenţie, emiterea tuturor titlurilor. Turiştii plătesc preţul voiajului şi au dreptul la toate serviciile înscrise în program, fără serviciile facultative pe care turistul le poate obţine în timpul voiajului plătind separat.

Rezumatul modulului 4

Page 19: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism18

Pentru exerciţiile propuse în cadrul fi ecărui modul, găsiţi sugestii de rezolvare în secţiunea răspunsuri la exerciţii.

Exerciţiul 6

Citiţi studiul de caz şi răspundeţi la întrebările de mai jos:

Ţările Europei de Nord şi Centrale (Anglia, Olanda, Belgia Germania, Suedia, Danemarca), ţări cu un potenţial turistic redus, dar cu putere economică ridicată, propun voiaje forfetare la preţuri bune, la destinaţii foarte căutate. Turiştii din aceste ţări cumpără mai ales voiaje forfetare externe care sunt avantajoase. Ţările mediteraneene (Grecia, Italia, Franţa, Spania) propun voiaje foarte sofi sticate, destinaţii exotice la preţuri foarte ridicate, clientela fi ind extrem de selectivă.– Care din ţările de mai sus sunt furnizoare de turişti şi care sunt receptoare?– De ce au această politică ţările nordice? Dar ţările sudice?

Răspuns:Ţările nordice şi din Europa Centrală sunt ţări furnizoare de turişti. Ţările sudice (mediteraneene) sunt ţări receptoare de turişti. Specifi c pentru primele este larga răspândire a voiajelor forfetare care se desfăşoară cu precădere vara, pentru plajă. Ele practică un turism de masă. Ţările sudice care au un potenţial turistic ridicat au o pondere mare a turismului intern, de aceea pe destinaţii externe se apelează la pachete scumpe şi sofi sticate.

Exerciţiul 8Agenţia de turism Harap Alb SRL are ca principal obiect de activitate crearea, producerea, distribuirea şi vânzarea pachetelor turistice destinate copiilor, elevilor şi tinerilor. Ea organizează tabere, banchete şcolare, excursii de o zi cu autocarele. De asemennea, comercializează şi alte pachete turistice pentru turismul intern şi extern, bilete de transport şi alte activităţi turistice la cerere. Pachetele turistice pentru copii şi elevi realizate de agenţia Harap Alb sunt solicitate de numeroase alte agenţii din ţară, deoarece au un cost mic şi sunt foarte atractive.

Răspundeţi la următoarele întrebări:– Ce fel de agenţie este „Harap Alb”?– Având în vedere specifi cul agenţiei descris mai sus, treceţi această agenţie prin toate

criteriile de clasifi care.– Ce condiţii trebuie să îndeplinească o agenţie cu acest statut din punctul de vedere

al sediului şi al dotării?– Ce specifi c de activitate are agenţia „Harap Alb”?– Realizaţi oferta generală pentru agenţia „Harap Alb”, datele de identifi care ale acesteia

fi ind la alegerea dumneavoastră.

Răspuns:Agenţia „Harap Alb” este o agenţie mixtă, dar având bine dezvoltată funcţia tour-operatoare. Ea este specializată în pachete pentru copii şi tineret. Alături de aceasta, ea mai realizează şi alte tipuri de pachete. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească din punct de vedere legislativ şi al sediului sunt sintetizate în tabel şi sunt specifi ce pentru cea detailistă. Pe baza modelelor de fi şă şi ofertă expuse anterior, se pot realiza şi pentru agenţia „Harap Alb”.

Page 20: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism

Fiecare modul se încheie cu o temă pentru acasă, prin intermediul căreia puteţi să verifi caţi nivelul de cunoştinţe asimilate.

1. Completaţi frazele de mai jos cu expresiile potrivite pentru a fi corecte: a. Agentul de turism este............... şi are ca principală atribuţie............; b. Cele mai importante legi pentru activitatea agentului de turism sunt cele legate

de...................; c. Comercializarea de către agent a produselor turistice presupune..................

3. Ordinea de zi corectă a activităţilor agentului de turism este: a. ordine în documentele din ziua anterioară, verifi carea mail-ului şi a solicitărilor

venite prin acesta, funcţionalitatea locului de muncă pentru ziua respectivă, preluarea clienţilor şi rezolvarea problemelor acestora, rezolvarea termenelor limită pentru acea zi;

b. stabilirea priorităţilor pentru ziua respectivă, preluarea clienţilor şi rezolvarea problemelor acestora, preluarea telefoanelor şi a mail-urilor şi înregistrarea acestor solicitări, rezolvarea termenelor limită de rezervare, realizarea actelor fi nanciar-contabile;

c. realizarea situaţiilor contabile din ziua anterioară, rezolvarea termenelor limită pentru acea zi, rezolvarea situaţiei clienţilor prezenţi în agenţie, preluarea mail-urilor şi a comenzilor prin telefon, verifi carea încasărilor bancare.

6. Citiţi următorul studiu de caz:

Într-un mic oraş de provincie se doreşte deschiderea unei agenţii de turism. Altă agenţie nu mai există în oraş, iar locuitorii acestuia, când au nevoie de servicii turistice, apelează la agenţia situată în oraşul reşedinţă de judeţ situat la 100 km distanţă. Investitorul are banii necesari, dispune de sediu, de facilităţile necesare şi de infrastructură. Singura problemă este aceea a personalului califi cat, care lipseşte. Există câţiva tineri entuziaşti, care ştiu limbi străine şi au cunoştinţe şi de calculator, dar nu au pregătirea necesară. Unul dintre tineri, Radu, mai lucrase ca agent de vânzări şi ca agent imobilar. Însă îşi dorea să devină agent de turism. Cunoaşte bine ţara, îi plac geografi a şi economia, dar mai ales călătoriile.

Răspundeţi la întrebările următoare: Credeţi că este rentabilă o astfel de afacere? Care sunt punctele tari şi care sunt punctele slabe din cazul prezentat, referindu-

ne şi la capacitatea de desfacere de produse turistice pe piaţă, dar şi la personalul agenţiei?

Cum se poate rezolva lipsa personalului? Ce calităţi trebuie să deţină neapărat personalul agenţiei de turism?

Tema pentru acasă 1

Page 21: LEC - · PDF fileConceperea produselor turistice ... h Caracteristicile tipurilor de transport turistic h Relaţia dintre forma de turism şi forma de transport turistic

Lecţie demonstrativă

Agent de turism20

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro

Cu acest exemplu de formular de temă se încheie lecţia demonstrativă a cursului Agent de turism. Sperăm că am reuşit prin toate fragmentele selectate să vă convingem de structura facilă a cursului nostru, dar şi de utilitatea tuturor informaţiilor prezentate.

Parcurgând acest curs, veţi reuşi să vă pregătiţi temeinic pentru o ocupaţie foarte căutată pe piaţa muncii.

Noi vă dorim mult succes şi vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului nostru înscriindu-vă la cursul Agent de turism!

Temele se rezolvă pe formularele speciale din interiorul caietelor de curs, pe care le puteţi trimite spre corectare profesorului personal.

Veţi primi astfel un feedback privind cunoştinţele pe care le-aţi dobândit de-a lungul studiului.


Recommended