+ All Categories
Home > Documents > lab_5_programarea calculatorului

lab_5_programarea calculatorului

Date post: 07-Jul-2018
Category:
View: 282 times
Download: 1 times
Share this document with a friend

of 12

Transcript
 • 8/18/2019 lab_5_programarea calculatorului

  1/12

  2

  Lucrare de Laborator Nr.5Tema: Prelucrarea tablourilor bidimensionale

  Scopul Lucrării: Studierea posibilită ilor i mijloacelor limbajuluiț șC pentru programarea algoritmilor ramifica i i a structurilorț ș

  ciclice pentru prelucrarea matricelor unidimensionale.

  Varianta Indi iduală:

  Problema !."ste dat un tablou bidimensional #$N%$&%' N si & fiinddeclarate sau introduse de la tastatura. (e calculat sumaelementelor impare din coloana ).

  *e+ol are:

  1.Programul va avea 2 posibilită i de comletare a matricei manual iț șrandom. Modul de completare a matricii va fi ales de către utilizator.Pentru aceasta va fi utilizată o porpozi ie de serviciu i o variabilă deț șserviciu alg.2. Coloana de pe care va fi calculată suma elementelor impare va fi

  citită de la tastatură3.Programul va avea posibilitatea să repete experien a. Pentru aceastaț

  va fi utilizată o popozi ie de serviciu i o variabilă de serviciu alg.ț ș

 • 8/18/2019 lab_5_programarea calculatorului

  2/12

  3

  ,lgoritmul Programului:

 • 8/18/2019 lab_5_programarea calculatorului

  3/12

  4

  Listingul Porgramului:-include stdio./0-include stdlib./0int main123 int a$!44%$!44%'n'm

  int i'j'j!'alg int inc'sfr'6 int suma s7stem18cls82 puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 puts18Lucrararea de laborator N* 5 ar ;82 puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 puts18Programul Nr !82 puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 puts18,cest program este menit sa calcule+e suma alementelor impare de pe coloana

  aleasa82

  puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 s7stem18P,

 • 8/18/2019 lab_5_programarea calculatorului

  4/12

  5

  puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 puts18 *"Dsfr2 ?@/ile1inc0sfr2 if11inc 42>>1sfr 422 3 6Binc incBabs1sfr2 sfrB6 ? else 3 if11inc042>>1sfr0422 3sfrBsfr9inc ? else36Babs1inc2 incBsfr 6 sfrB496 ?

  ? sfr B! for1iB4 i n i 2 for1jB4 j m j 2 a$i%$j%Brand12=inc sfr brea6 default: goto et! ? do 3s7stem18cls82 puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982

  puts18(ati numarul coloanei:82 puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 scanf18=d8'>j!2 ?@/ile11j! 42AA1j!0m22 s7stem18cls82 sumaB4 for1iB4 i n i 2 if1a$i%$j!%=)EB42sumaBsuma a$i%$j!% puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 for1iB4 i n i 2 3for1jB4 j m j 2

  printf18=;d8'a$i%$j%2 printf18Fn82 ? puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 printf18Suma elementelor imapre de pe coloana =d este =dFn8'j!'suma2 puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 s7stem18P,

 • 8/18/2019 lab_5_programarea calculatorului

  5/12

 • 8/18/2019 lab_5_programarea calculatorului

  6/12

  +

  ,fi area rezultatelor)ș

  -upă afi area rezultatelor& pe ecran va apărea fereastra unde utilizatorul va putea alege să maișexecute programul $ncă o dată sau să iasă din program

  -acă utilizatorul va tasta 1 programul va mai fi executat o dată.

  Problema ). "ste dat un tablou bidimensional #$n%$n%. (e sc/imbatcu locul elementul maGimal cu cel minimal

  *e+ol are:1.Programul va avea 2 posibilită i de comletare a matricei manual iț ș

  random. Modul de completare a matricii va fi ales de către utilizator.Pentru aceasta va fi utilizată o porpozi ie de serviciu i o variabilă deț șserviciu alg.

 • 8/18/2019 lab_5_programarea calculatorului

  7/12

 • 8/18/2019 lab_5_programarea calculatorului

  8/12

  /

  Listingul Programului-include stdio./0-include stdlib./0int main123

  int a$!44%$!44%'n'm int i'j'alg int inc'sfr'6 int min'maG int imin'imaG'jmin'jmaG s7stem18cls82 puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 puts18Lucrararea de laborator N* 5 ar ;82 puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 puts18Programul Nr )82 puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982

  puts18,cest program este menit sa sc/imbe cu locul maGimul si minimul82 puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 s7stem18P,

 • 8/18/2019 lab_5_programarea calculatorului

  9/12

  1'

  do 3 s7stem18cls82 puts18dati lungimea inter alului de alori.82 puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 puts18 *"Dsfr2 ?@/ile1inc0sfr2 if11inc 42>>1sfr 422 36Binc incBabs1sfr2 sfrB6 ? else 3 if11inc042>>1sfr0422

  3sfrBsfr9inc ? else36Babs1inc2 incBsfr 6 sfrB496 ? ? sfr B! for1iB4 i n i 2 for1jB4 j m j 2 a$i%$j%Brand12=inc sfr brea6 default: goto et! ? s7stem18cls82

  maGBminBa$4%$4% iminBimaGBjminBjmaGB4 for1iB4 i n i 2 for1jB4 j m j 2 3 if1min0a$i%$j%23minBa$i%$j% iminBi jminBj ? if1maG a$i%$j%23maGBa$i%$j% imaGBi jmaGBj ? ? puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 printf18&inimul: a$=d%$=d%B=dFn8'imin'imin'min2 puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982

  printf18&aGimul: a$=d%$=d%B=dFn8'imaG'jmaG'maG2 puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 puts18&atricea Initiala:82 puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 for1iB4 i n i 2 3for1jB4 j m j 2 printf18=;d8'a$i%$j%2 printf18Fn82 ? puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 puts18&atricea dupa prelucrare:82 puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 6Ba$imin%$jmin% a$imin%$jmin%Ba$imaG%$jmaG% a$imaG%$jmaG%B6 for1iB4 i n i 2

 • 8/18/2019 lab_5_programarea calculatorului

  10/12

  11

  3for1jB4 j m j 2 printf18=;d8'a$i%$j%2 printf18Fn82 ? puts1899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999982 s7stem18P,

 • 8/18/2019 lab_5_programarea calculatorului

  11/12

  12

  #n cazul $n care utilizatorul va tasta 2 programul va cere utilizatatorului să introducă limitiledomeniului din care matricea va ob ine valori)ț

  -upă introducerea valorii programul va afi a pe ecran valorea maximă& valoarea minimă matricea ini ialăș ți maticea după sc0imbarea variabilelor ș

 • 8/18/2019 lab_5_programarea calculatorului

  12/12

  13

  -upă afi area rezultatelor& pe ecran va apărea fereastra unde utilizatorul va putea alege să maișexecute programul $ncă o dată sau să iasă din program

  -acă utilizatorul va tasta 1 programul va mai fi executat o dată.

  Conclu+ie#n urma efectuării lucrării respective de laborator am făcut cuno tin ă cuș ț

  mi loacele i posibilită ile limba uluiș ț C $n prelucrarea tablourilor bidimensionale.,m făcut cuno tin ă cu func iaș ț ț rand12. ,m studiat adăugător posibilită ileținstuc iunilorț s@itc/ iș for .


Recommended