+ All Categories
Home > Documents > ks. O rochii - Libris.ro suta de rochii... · 2020. 8. 7. · O suta de rochii - Eleanor Estes...

ks. O rochii - Libris.ro suta de rochii... · 2020. 8. 7. · O suta de rochii - Eleanor Estes...

Date post: 02-Apr-2021
Category:
Upload: others
View: 26 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
10
Eleanor Estes O suta d,e rochii Ilustratii de Louis Slobodkin Tiaducere din englezi de Lavinia Branigte a[rnun
Transcript
Page 1: ks. O rochii - Libris.ro suta de rochii... · 2020. 8. 7. · O suta de rochii - Eleanor Estes Author: Eleanor Estes Keywords: O suta de rochii - Eleanor Estes Created Date: 8/7/2020

ntr-o biblio-n 7947 cu

iderate ade-

iddleMofatks. in 1952,

:a Newberydespre com-

nai mult de

rre acestea a

rre ilustragii

; Ei cele pen-

irnit Meda-

Eleanor Estes

O suta d,e rochiiIlustratii de Louis Slobodkin

Tiaducere din englezi

de Lavinia Branigte

a[rnun

Page 2: ks. O rochii - Libris.ro suta de rochii... · 2020. 8. 7. · O suta de rochii - Eleanor Estes Author: Eleanor Estes Keywords: O suta de rochii - Eleanor Estes Created Date: 8/7/2020

t

Cuprins

\7anda

Jocul rochiilor

O zi senini

u I ConcursulItl1' Cele o suti de rochii

J:tl,--t- \/ . \:.

' .. ,_l

Cuudnt c,itre cititori

6

t2

2l

Sus, pe Boggins Heighm

Scrisoarea pentru sala 13.....

33

38

48

59

75

Page 3: ks. O rochii - Libris.ro suta de rochii... · 2020. 8. 7. · O suta de rochii - Eleanor Estes Author: Eleanor Estes Keywords: O suta de rochii - Eleanor Estes Created Date: 8/7/2020

Wanda

Astizi, luni, \7anda Petronski nu era la locul ei.

Dar nimeni, nici micar Peggy 9i Madeline, fetele

care porniseri toati distrac{ia, nu observaseri ci\7anda nu venise.

De obicei'W'anda stitea in penultima banci de

pe ultimul rAnd din sala 13. Stitea in colgul clasei,

Page 4: ks. O rochii - Libris.ro suta de rochii... · 2020. 8. 7. · O suta de rochii - Eleanor Estes Author: Eleanor Estes Keywords: O suta de rochii - Eleanor Estes Created Date: 8/7/2020

\!\

I.-a i'

I

\,\.l r'Iflt

unde stiteau si biiegii neciopligi, care nu aveau nore

bune in catalog. Coltul clasei era locul in care picioa-

rele n-aveau deloc liniste; aici se rAdea cel mai tare

cAnd se spunea ceva amuzant, iar podeaua era mereu

plini de pimAnt gi noroi.

\(anda nu stirea acolo pentru c5. era neciopliti si

gilS"gioasi. Dimpotrivi, era foarte linistiti 9i rareori

zicea ceva. Si nimeni n-o auzise niciodati riz2tnd

tare. CAteodati i;i schimonosea buzele intr-un fel

de zAmbet sffemb, dar asta era ror.

Nimeni nu stia exact de ce sti \tranda pe loculacela. Singurul motiv pi.rea a fi ci venea rocmai dinBoggins Heights si de obicei avea incilEirile pline

de noroi uscat, pe care-l aduna de pe drumurile de

tari. Poate ci inviqitoarei ii plicea si-i puni pe toqi

copiii care ar fi putut veni cu incilgimintea murdariin acelasi colt al clasei. Dar de Wanda Petronski nu-i

tr|/anda

a locul ei.

ine, fetele

rr.aseri ci

banci de

lgul clasei, prea pisa niminui, atita vreme c6.t fara era in clasi.

Page 5: ks. O rochii - Libris.ro suta de rochii... · 2020. 8. 7. · O suta de rochii - Eleanor Estes Author: Eleanor Estes Keywords: O suta de rochii - Eleanor Estes Created Date: 8/7/2020

II

Se gAndeau la ea in afara orelor de gcoali, la

prAnz, cAnd se intorceau in clasi, ori dimineata

devreme, inainte si inceapi gcoala, cAnd grupuri

de doi sau trei sau chiar mai mulgi vorbeau gi rAdeau

in drum spre curtea scolii.

Citeodati o agteptau pe 'Wanda, dar numai ca si

se distreze pe seama ei.

\7anda n-a apirut la gcoali nici a doua zi, marti.

$i, din nou, nimeni nu i-a remarcat absenqa, in afarl

de invigitoare si poate de Bill Byron, biiatul inalt

care st[tea pe scaunul din spatele \Tandei ;i care putea

acum si-9i intindi picioarele lungi de-o parte 9i de

alta a bincii ei goale si si stea acolo ca o broasci,

spre amuzamentul celor din colgul lui.

Dar miercuri, Peggy gi Maddie, care stiteau in

primele blnci, impreuni cu algi copii care aveau note

bune gi nu aduce au o mulgime de noroi pe incilgiri,

i

_;"1 '-_-

("

8

i'\t@!'",6r{

Page 6: ks. O rochii - Libris.ro suta de rochii... · 2020. 8. 7. · O suta de rochii - Eleanor Estes Author: Eleanor Estes Keywords: O suta de rochii - Eleanor Estes Created Date: 8/7/2020

le gcoali, la

dimineaga

nd grupuri

au 9i rideau

numai ca si

n zi, mart|nga, in afar5"

,aiatul inalt

si care putea

r parte si de

r o broasci.,

3 stiteau in

3 aveau note

pe incilgiri,

au observat ci \(anda nu era acolo. Peggy era cea

mai populari fati din scoali. Era dr5.guEi, avea multe

haine frumoase ;i pirul casraniu-roscat si cA.rlion-

!at. Maddie era cea mai buni prieteni a ei.

Peggy 9i Maddie observaseri ci \iranda era absenti

penffu ci din cauza ei intArziaseri la;coali. O tota;teptaseri pe \7anda - si se distreze un pic pe seama

ei -, iar ea pur gi simplu nu venise. Si-au tot zis citrebuia si apari dintr-un moment in altul. L-au vizutpe Jack Beggles alergind inspre gcoali, cu cravara

strAmbi 9i cu gapca aproape cizAndu-i de pe cap.

Si-au dat seama ci probabil era tdrziu, pentru cibiiatul reusea intotdeauna si se aseze pe scaun exact

cAnd suna clopogelul, de parci tocmai inscria un eseu

Page 7: ks. O rochii - Libris.ro suta de rochii... · 2020. 8. 7. · O suta de rochii - Eleanor Estes Author: Eleanor Estes Keywords: O suta de rochii - Eleanor Estes Created Date: 8/7/2020

v!,' 4".:

.lld

di

f-*ri*l-€p';ri-.'

la fotbal. Dar ele au mai asteptat un minut, apoi inciunul gi inci unul, sperind c5.'Vanda o si apari. incele din urmi au fost nevoite s-o rupi la fugi fhris-o fi vizut.

Cele doui fete au ajuns in clasi dupi ce se inchi-

seseri usile. Copiii recitau la unison din discursul

IO

Page 8: ks. O rochii - Libris.ro suta de rochii... · 2020. 8. 7. · O suta de rochii - Eleanor Estes Author: Eleanor Estes Keywords: O suta de rochii - Eleanor Estes Created Date: 8/7/2020

--'<Ft'g'Iq-'

rt, aPoi inci

v.ttI

ffi'1.1

de Ia Gettysburgr, cici asa incepea domni$oara Mason

intotdeauna lecEia. Peggy ;i Maddie s-au srrecurat

la locurile lor chiar cind colegii lor recitau ultimelerAnduri...

- ,,...ca cei care au murit nu vor fi murit in van;

ci tara va renaste intru libertate, cu voia lui Dum-nezeu, iar cArmuirea poporului de citre popor gi

pentru popor nu va pieri de pe pamint."

I Discurs tinut de presedintele american Abraham Lincoln,la data de 19 noiembrie 1863, in timpul Rizboiului Civil, intr-oceremonie care a avut loc la Cimitirul Militar Nagional din Gettys-burg, Pennsylvania.

II

si apari. In

la tuga lara

ce se inchi-

in discursul

Page 9: ks. O rochii - Libris.ro suta de rochii... · 2020. 8. 7. · O suta de rochii - Eleanor Estes Author: Eleanor Estes Keywords: O suta de rochii - Eleanor Estes Created Date: 8/7/2020

Dupi ce Peggy gi Maddie nu s-au mai simtit ca

niste intruse intr-o ori deja lnceputi, s-au uitat inspatele clasei gi au vizut ci W'anda nu era la locul ei.

Mai mult, pe banci se pusese praful gi pirea ci\7anda nu fuse se acolo nici cu o zi in urmi, $i, daci

se gindeau mai bine, nici cu o zi in urmi n-o vizu-seri. O asteptaseri un pic, dar apoi uitaserl de ea

pAni si ajungi la gcoali.

O a;teptau adesea pe \[anda Petronski, dar numai

ca si se distreze pe seama e i.

I2

Page 10: ks. O rochii - Libris.ro suta de rochii... · 2020. 8. 7. · O suta de rochii - Eleanor Estes Author: Eleanor Estes Keywords: O suta de rochii - Eleanor Estes Created Date: 8/7/2020

rochiilor

al slmtlt ca

-au uitat ina ia locul ei.

;i pirea cima. )1, claca

Li n-o vizu-:aseri de ea

i, dar numai

'W'anda locuia tocmai in Boggins Heighrs, dar

Boggins Heights nu era un loc in care si triie sti. Era

plicut si mergi acolo si culegi vara flori de cAmp,

dar igi gine ai mereu respiragia pAni treceai cu bine

de casa galbeni a lui mog Svenson. Oamenii din ora;

spuneau ci mos Svenson nu e bun de nimic. Nu mun-

cea gi, inci 9i mai riu, casa si curtea ii erau ingrozitor

de murdare, vedeai cutii ruginite de conserve im-

pri;tiate peste tot gi chiar 9i o pilirie veche de paie.

Locuia singur, doar cu cAinele si cu pisica lui. Nici nu

e de mirare, spuneau oamenii din orag. Cine ar fi triitcu el? $i circulau multe povegti despre mog Svenson,

iar pove;tile erau din acelea care-i fhceau pe oameni

si treaci repede de casa lui chiar gi z ta in amiaza

mare si si-si doreasci si nu dea nas in nas cu el.

Dincolo de casa lui Svenson mai erau imprigtiate

cAteva gospodirii mici, iar intr-una dincre acestea

locuia 9i \7anda Petronski, impreuni cu tatil gi cu

fratele ei, Jake.

W'anda Perronski. Cei mai multi dintre copiii din

sala 13 nu aveau asemenea nume. Ei aveau nume

ugor de pronuntat, cum ar fi Thomas, Smith sau

rt


Recommended