+ All Categories
Home > Documents > Jurnal de Practica

Jurnal de Practica

Date post: 12-May-2017
Category:
Upload: chrystyna-jalba
View: 230 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
33
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE Catedra Relaţii Internaţionale Aprobat la şedinţa catedrei Relaţii Internaţionale din______________________________ JURNAL DE PRACTICA al studentului (ei) ______________________________ (numele, prenumele) anul __________, grupa___________ Coordonator-reprezentant al instituţiei, ___________ _____________
Transcript
Page 1: Jurnal de Practica

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

Catedra Relaţii Internaţionale

Aprobat la şedinţa catedrei Relaţii Internaţionale

din______________________________

JURNAL DE PRACTICA

al studentului (ei) ______________________________ (numele, prenumele)

anul __________, grupa___________

Coordonator-reprezentant al instituţiei, ________________________

Coordonator-reprezentant al catedrei, ________________________

Chişinău2014

Page 2: Jurnal de Practica

CONFIRMARE

Prin prezenta se confirmă că ,_______________________________________________, (numele, prenumele)

student (ă) la specialitatea Relaţii Internaţionale, Facultatea Relaţii Internaţionale,

Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova, a fost repartizată

pentru a efectua stagiul de practică în cadrul__________________________________ (denumirea instituţiei)

________________________________________________________________________.

Durata practicii:de la ______________________________a. 201__

pînă la ____________________________a. 201__

_____________________Administraţia instituţiei L.Ş. (semnătura)

2

Page 3: Jurnal de Practica

I. PROGRAMUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

Scopul practicii constă în consolidarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale. Obiectivele practicii:

Să realizeze diverse obiective ale activităţii profesionale, utilizînd cunoştinţele şi abilităţile formate în cadrul cursurilor universitare;

Să acumuleze informaţii despre evoluţia domeniului de activitate; Să ia decizii în diverse situaţii ale activităţii profesionale; Să identifice problemele instituţiei şi să contribuie la soluţionarea lor; Să manifeste interes pentru activitatea instituţiei în care efectuează practica; Să preia experienţe noi de activitate profesională care vor contribui la formarea

competenţelor profesionale; Să acumuleze informaţii necesare pentru elaborarea tezei de licenţă.

II. DURATA STAGIULUI DE PRACTICĂ

Practica de producţie se derulează pentru o perioadă de 6 săptămâni, stabilită în conformitate cu termenii calendaristicii ai Planului de studiu.

PLAN TEMATIC ŞI CONŢINUTURI ALE ACTIVITĂŢILOR PRACTICII DE PRODUCŢIE.Tematica practicii de producţie

Nr. T. Temă Nr. zile1. Aspecte generale privind structura şi organizarea activităţii

organizaţiei/instituţiei. 22. Fundamentul juridic de activitate a instituţiei/organizaţiei. 23. Analiza rolului organizaţiei în desfăşurarea relaţiilor internaţionale. 54. Analiza practicii de stabilire a relaţiilor cu partenerii externi şi identificarea

oportunităţilor. 6

5. Analiza modalităţilor de comunicare cu partenerii internaţionali şi corespondenţei internaţionale a instituţiei/organizaţiei de desfăşurare a practicii.

6

6. Studierea informaţiei privind activitatea Republicii Moldova în relaţiile internaţionale în sectoarele reprezentative a instituţiei/organizaţiei. 11

7. Participarea la desfăşurarea activităţii cotidiene a instituţiei/organizaţiei şi respectarea angajamentelor stabilite în conformitate cu coordonatorul practicii din instituţie/organizaţie.

zilnic

8. Total 30

3

Page 4: Jurnal de Practica

Conţinuturile temelor practicii de producţie.Conţinutul practicii de producţie este determinat de funcţiile profesionale pe care va trebui să le

exercite studentul practicant. In decursul desfăşurării practicii studenţii vor fi antrenaţi în activitatea instituţiilor abilitate în domeniul relaţiilor internaţionale.

Tema 1. Aspecte generale privind structura şi organizarea activităţii organizaţiei/instituţiei.

Structura instituţiei/organizaţiei. Efectuarea organigramei instituţiei/organizaţiei. Stabilirea funcţiilor subdiviziunilor instituţiei/organizaţiei. Evoluţia istorică a instituţiei/organizaţiei. Particularităţile procesului de adoptare a deciziei în cadrul instituţiei/organizaţiei. Factorii determinanţi ai procesului de adoptare a deciziei în cadrul instituţiei/organizaţiei.

Tema 2. Fundamentul juridic de activitate a instituţiei şi procedura finanţării.

Evidenţierea cadrului juridic privind activitatea instituţiei. Regulamentele interne de reglementare a activităţii instituţiei. Aspectele bugetare ale activităţii instituţiei organizaţiei. Procedura accesării resurselor de către instituţie.

Tema 3. Analiza rolului instituţiei în desfăşurarea relaţiilor internaţionale.

Determinarea funcţiilor instituţiei în desfăşurarea relaţiilor internaţionale. Prezentarea modalităţilor privind implicarea instituţiei în relaţiile internaţionale. Analiza relaţiilor internaţionale şi reţelei de parteneriat în care este implicată instituţia. Evidenţierea perspectivelor şi oportunităţilor pentru dezvoltarea relaţiilor de parteneriat extern a instituţiei.

Tema 4. Analiza practicii de stabilire a relaţiilor cu partenerii externi şi identificarea oportunităţilor.

Evidenţierea cadrului juridic de dezvoltare a relaţiilor a instituţiei. Stabilirea procedurii de stabilire a relaţiilor internaţionale de către instituţie (studiu de caz). Evidenţierea principalelor etape a procedurii de stabilire a relaţiilor internaţionale. Determinarea rolului diferitor participanţi/actori ai procedurii de stabilire a relaţiilor internaţionale.

Tema 5. Analiza modalităţilor de comunicare cu partenerii internaţionali şi corespondenţei internaţionale a instituţiei/organizaţiei de desfăşurare a practicii.

Rolul comunicării în contextul desfăşurării relaţiilor internaţionale a instituţiei. Evidenţierea modalităţilor de comunicare cu partenerii externi ai instituţiei. Analiza corespondenţei internaţionale a instituţiei(tipuri de acte).

Tema 6. Studierea informaţiei privind activitatea Republicii Moldova în relaţiile internaţionale în sectoarele reprezentative a instituţiei/organizaţiei.

Prezentarea generală a relaţiilor internaţionale în care este implicată Republica Moldova în sectoarele reprezentative ale instituţiei şi evidenţierea locului instituţiei în cadrul acestora. Rolul instituţiei în desfăşurarea relaţiilor internaţionale. Evidenţierea oportunităţilor pentru dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale instituţiei.

4

Page 5: Jurnal de Practica

III. JURNALUL DE PRACTICĂ.

Prin intermediul jurnalului de practică, studentul reflectează analitic şi critic asupra activităţii practice desfăşurate pe tot parcursul acesteia.

Fiecare student are responsabilitatea de a trece în revistă cele mai importante aspecte ale activităţii practice, precum şi aspecte legate de:

Prezentarea instituţiei – tipul şi profilul, cadrul legislativ în baza căruia funcţionează instituţia; Prezentarea activităţilor desfăşurate de către student; Relaţiile studentului cu coordonatorul - îndrumător, cu ceilalţi membri ai personalului; Evaluarea instituţiei – bază de realizare a practicii; Autoevaluarea activităţilor, aspectele care se cer îmbunătăţite pe viitor.

IV. ÎN CADRUL DESFĂŞURĂRII PRACTICII STUDENTUL ESTE OBLIGAT:

Să realizeze sarcinile specificate în programul practicii; Să îndeplinească cerinţele administraţiei instituţiei; Să se conformeze regulamentului interior al instituţiei date; Să prezinte jurnalul de practică – completat integral, precum şi organigrama

instituţiei unde s-a desfăşurat practica. Materialele adiţionale - se anexează.

V. INSTRUCŢIUNI PENTRU STUDENTUL – PRACTICANT.

a) Înainte de a pleca la practică, e necesar:

A determina în amănunte caracterul şi termenul stagiului de practică; A obţine îndreptarea la practică în care este indicată denumirea instituţiei şi adresa

juridică concretă; A coordona la catedră programul de lucru; A examina detaliat cu coordonatorul de la catedra de specialitate obiectivele

stagiului de practică; A solicita coordonatorului de la catedra de specialitate consultaţii şi instrucţiuni în

vederea organizării şi desfăşurării practicii.

5

Page 6: Jurnal de Practica

b) Sosit la locul practicii, studentul – practicant este obligat:

Să se prezinte la direcţia instituţiei, departamentului unde va avea loc practica; Să primească un document ce ar legifera prezenţa studentului – practicant în

instituţie; Să stabilească de comun acord cu coordonatorul de la catedra de specialitate

programul de activitate; Să ia cunoştinţă de regulamentul de ordine interioară al instituţiei, organizaţiei date; Să determine condiţiile de activitate în cadrul instituţiei de comun acord cu

coordonatorul – îndrumător; Să completeze cu acurateţe jurnalul de practică, deoarece însemnările făcute

constituie materialul de bază pentru întocmirea raportului despre practica.

VI. ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE STUDENTULUI - PRACTICANT.

1. Ca beneficiar al procesului de formare a abilităţilor profesionale:

Să conştientizeze faptul că este responsabil pentru calitatea propriei pregătiri practice;

Să manifeste interes real faţă de oportunităţile de învăţare oferite de instituţie.

2. Fiind student USM, stagiarul trebuie:

Să aplice şi să ajusteze adecvat cunoştinţele teoretice la situaţii practice concrete; Să respecte regulamentul intern al instituţiei – bază de realizare a stagiului de

practică; Să evalueze corect locul de practică în perspectiva continuării colaborării cu

respectiva instituţie.

3. Ca reprezentant al propriilor interese studentul trebuie:

Să valorifice optim oportunităţile de învăţare; Să reafirme statutul său atunci cînd este necesar; Să îndeplinească obiectivele prevăzute de către program.

4. Ca reprezentant al instituţiei de profil studentului i se cere:

Să aibă o ţinută corespunzătoare; Să menţină relaţii de colaborare între instituţie şi Universitate.

6

Page 7: Jurnal de Practica

VII. PLANUL DE ACTIVITATE.

(se elaborează de către student şi se prezintă coordonatorului practicii de la catedră şi de la instituţia dată).

Nr . Denumirea activităţilor Plan

Începutul Durata (zile)1 2 3 4

----------------------------- Coordonatorul – îndrumător.

-------------------------------------------- Coordonatorul de la catedra de specialitate.

7

Page 8: Jurnal de Practica

VIII. ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE

Data executării lucrării

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate.Observaţiile practicantului.

8

Page 9: Jurnal de Practica

9

Page 10: Jurnal de Practica

10

Page 11: Jurnal de Practica

11

Page 12: Jurnal de Practica

12

Page 13: Jurnal de Practica

13

Page 14: Jurnal de Practica

14

Page 15: Jurnal de Practica

15

Page 16: Jurnal de Practica

--------------------------------- Coordonatorul - îndrumător.

--------------------------------------------------- Coordonatorul de la catedra de specialitate.

16

Page 17: Jurnal de Practica

ANEXĂ:

Evaluarea stagiului de practică de către student.

Cît de util a fost stagiul de practică?1. foarte util 3. puţin util2. util 4. deloc util

Care au fost aspectele pozitive ale practicii?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cum aţi colaborat cu coordonatorul – îndrumător din instituţia – bază de realizare a stagiului de practică?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cum aţi apreciat calitatea instruirii practice?1. foarte bună2. bună3. satisfăcătoare4. insuficientă

Consideraţi că instituţia în care aţi realizat stagiul de practică poate fi recomandată şi altor colegi?

1. Da 2. Nu

Experienţă – Cum a decurs practica?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17

Page 18: Jurnal de Practica

Identificare – Ce a fost important pentru Dvs. în această experienţă?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Analiză – De ce a fost important pentru Dvs.?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Generalizare – Ce aţi învăţat şi cum veţi aplica aceste cunoştinţe?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18

Page 19: Jurnal de Practica

IX. CONCLUZIILE ŞI SUGESTIILE STUDENTULUI REFERITOARE LA PRACTICĂ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19

Page 20: Jurnal de Practica

X. CARACTERISTICA ŞI APRECIEREA ACTIVITĂŢII STUDENTULUI PRACTICANT

Concluziile instituţiei privind activitatea studentului, abilităţile tehnice, volumul de lucru efectuat şi calitatea acestuia, spiritul de iniţiativă, rezultatele examenelor funcţionale şi altele se consemnează de către coordonatorul_- îndrumător al instituţiei de profil.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20

Page 21: Jurnal de Practica

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________Administraţia instituţiei

21

Page 22: Jurnal de Practica

L.Ş. (semnătura)

XI. OBSERVAŢIILE ŞI INDICAŢIILE COORDONATORULUI DE LA CATEDRA DE SPECIALITATE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22

Page 23: Jurnal de Practica

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coordonatorul practicii:

______________________________

“____” ________________ 20__23

Page 24: Jurnal de Practica

REZULTATELE SUSŢINERII

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________ Şef de catedră (semnătura)

„___” __________________ 20__

24

Page 25: Jurnal de Practica

Coordonator: Stercul N., dr., conf. univ. Contacte: tel.: 0 -22797122

25


Recommended