+ All Categories
Home > Documents > Jocuri de Relaxare

Jocuri de Relaxare

Date post: 11-Dec-2015
Category:
Upload: elena-dediu
View: 97 times
Download: 13 times
Share this document with a friend
Description:
jocuri
22
JOG['R[ DB RBDAXARB In jocurile de relaxare miscarea si rAsul realizeazd, mecanismul de des- :indere psihologicd si fizici. Jocurile sunt prevbzute pentru a elibera energia, ..morul, stimulAnd miscarea in grup. Jocurile de relaxare sunt utile pentru orice ocazie, dar pot fi practicate :l cu un anumit scop: de incd.lzire, contactare cu participanfii, pentru ruperea .i6rii de monotonie sau tensiune, pentru trecerea de la o activitate Ia alta sau .a punct final al unei activitati comune. Ele incearcd sd" elimine aspectul de competitivitate din jocurile in care r:versitatea se realizeazl" prin integrarea tuturor in "expansiunea" spiritului de .:hipd. Pentru cea mai mare parte, evaluarea nu e necesarh, doar pentru a putea tnstata efectele sau intensitatea destinderii, pentru a aprecia diferenta gi scop- .i altor tipuri de jocuri.
Transcript
Page 1: Jocuri de Relaxare

JOG['R[ DB RBDAXARB

In jocurile de relaxare miscarea si rAsul realizeazd, mecanismul de des-: indere psihologicd si f izici. Jocuri le sunt prevbzute pentru a el ibera energia,..morul, st imulAnd miscarea in grup.

Jocurile de relaxare sunt utile pentru orice ocazie, dar pot fi practicate:l cu un anumit scop: de incd.lzire, contactare cu part icipanfi i , pentru ruperea.i6ri i de monotonie sau tensiune, pentru trecerea de la o activitate Ia alta sau.a punct f inal al unei activitat i comune.

Ele incearcd sd" el imine aspectul de competit ivi tate din jocuri le in carer:versitatea se realizeazl" prin integrarea tuturor in

"expansiunea" spiritului de

. : h i p d .Pentru cea mai mare parte, evaluarea nu e necesarh, doar pentru a putea

tnstata efectele sau intensitatea destinderi i , pentru a aprecia diferenta gi scop-. i altor t ipuri de jocuri.

Page 2: Jocuri de Relaxare

nE

Mnrimea grnputuiz /0 -20 pa'ztic,4aa{e :Timp: lO d4a44te i:Materiale: as4z1c j

Sbieet*veA dezvoita coordonarea 9i spiritul de echipd.

FrscEdlrr$Se incepe pe perechi. Animatorul explich grupului ci perechile vor tre-

bui s5. se uneascd. pe parcursul iocului, pentru a forma un "garpe lung"'

Perechile se ageazd jos, cu fafa la pdmAnt, lAnga talpile persoanei

dinainte. Astfel se formeazl. tn "garpe" din 2 participanti, care va trebui sd

tdrAie pe p6m6.nt. CAnd se va ajunge la respectiva coordonare, "$erpii" se

uni 2 cdte 2, formdnd un grup de 4, si aqa, succesiv, pAnd la formarea un"qarpe" enorm. In fiecare fazd se incearcd intoarcerea "s,arpelui", f6ri ca el

se rupd. De asemenea, se pot urca "mun!i", trece stAnci 9i strAmtori, se poa

intoarce sd doarmd sau orice alt element.

i trtlrtlnea errryutuis lO - 2 O Pa'ztdcdPa'$i ii fi-p:. 15 cttrhste :

i Materiale: /i9e at aua*k paztaacpaa{nzi

cooperarea in scopul gasir i i "famil iei" sale. A favoriza

si spir i tul de echipa.

V1 &biectiveA favoriza

tinderea grupuiui

Procedrm&Avem o lista a tuturor numelor ce sund. asemdnS"tor: Rotaru, Ciubo

Cojocaru etc. scrise toate pe f iqe diferi te. Figele sunt impdrl i te part icipanti

La un semnal fiecare poate sd se uite in fiSn Si strigdnd incearcd sd gA

restul familiei. Familiile, care s-au completat, se pot aseza.

Page 3: Jocuri de Relaxare

! Merimea grupului: /0 -20 paztdcipa4i 1, fTi-pt /5 alaste :

:i Materiale: ?/it44e :

$bi*e*frveA favoriza destinderea si contactul f izic lntre participanti.

FrclceSB$rSIn t impul jocului part icipanti i nu iSi pot folosi mAini le, pdstrandu-le

:ncrucisate la piept. Doar pot merge cu spatele. Grupuri le se plaseazd unul laspatele altuia, omologAndu-se. intre rAnduri gi intre f iecare part icipant se:nenline o distantd de 50 cm. La semnalul animatorului, ei vor incerca siajungi la pereteie opus, incercAnd si blocheze drumul celei lalte echipe.

Mirimea gnrpului:Timp:Materiale:

lO -20 faltd4ba+tle/0 aA.tuAilca4ao, ccr. c/aa( d4ai /44*4dldt asn6za( dz paztA.epaa{e

de-S&$e*tBveA favoriza destinderea si rapiditatea reflexelor.

Frer*edcsn"XParticipanti i se aseazd pe scaune, formdnd un cerc, in afard. de unul

care se plaseazS. in centru. Toli jucitori i reprezinti un fruct. Persoana din cen-tru va numi 2 fructe Si jucitori i vor trebui si se schimbe cu locuri le, incercAnds[ ocupe un loc l iber, inclusiv jucitorul din centru. Cine rdmdne fhrd scaunrepetd operati i le. Se poate str iga si cuvantul "FRUCTE", c6"nd tol i vor trebuisa se schimbe cu locuri le.

Page 4: Jocuri de Relaxare

Timp:Materiale: t t - - t / r . -

F+l/ dc hAztu 4a4 cta/6 caze 4/i

Mirimea gnrpului: /0 - 20 /aztAQan{t:/5 a4&44te

c2*cpzawzzze cazi/e dzaqn 44fui

SbieetiveA crea un mediu relaxat si destins. A favoriza coordonarea si comuni-

carea in fiecare grup.

Fnocedur*Grupul se imparte in subgrupuri de 6-7 persoane. Fiecare echipd se aran-

ieazd in rAnd, l inAndu-se de tal ia persoanei din fafa. "Capul"

va incerca siapuce cozile celorlalf i dragoni, care, Ia rAndul lor, ajutate de intreaga echipi,nu se vor da bitute. CAnd o coadh e prins6, dragonul cdreia i i aparl ine, seuneste cu cel de care a fost prinsd., formAnd un dragon mai mare. Jocul se ter-mind. odata cu formarea unui dragon

"comun".

Timp:Materiale:

/5 d4n44te

44n&

n1ui.

E

ObiectiveA stabil i intr-o atmosferd distractivd

A favoriza contactul personal.

Froeedur&

o relatie intre toli membrii grupu-

Toti participanlii se impart pe perechi si se lipesc spinare Ia spinare. Incazul unui numdr impar de participanti cel ce nu are pereche cant6. in acestt imp, cei lal l i se miscd prin sal6, I ipi l i . Cand cAntecul se opregte, f iecare i$rcautd un nou partener. Perechile nu trebuie si se repete.

Page 5: Jocuri de Relaxare

/O ,44n4kte

a&44ra

Mirimea gnrpuluiz /0 -20 pa.zticepna{eTimp:Materiale:

t impul .

$bieetlv*A imbunAtdti coordonarea migcdri lor, spir i tul de echipi gi a petrece bine

FrocedurdSuntem nis,te f loricele de porumb care sd"rim continuu pe o t igaie, cu

nAini le l ipite de corp. Toli sar prin inc5.pere, dar dac6 sarind se ating de cine-,, '&, se l ipesc" sS"rind mai departe impreuni, de mAn6. Jocul se termind odatd:u formarea unei

"aglomerir i" imense.

Mnrimea erupuluis lO-20 pazt*,Cpaale :

Timp: lO 6tli4kte :Materiale: air444c :

r' | ObiectiveA petrece bine t impul, a destinde qi pregati grupul pentru o activitate.

=l ProcedtrrdAnimatorul devine dir i jorul orchestrei, plasAndu-se in centrul cercului.

lecare imit[ ceea ce animatorul indicd, far6 a se uita sau conduce de ceea ce-ac alt i i . Privind la o persoani, freacS. palmele (aceasta repetd migcarea). Apoi.e apropie de f iecare in cerc, repetAnd migcarea. Revine la primul, indicindu-i.r-qi loveasc5. degetui mij lociu de cel mare (castanieta). Migcarea aceasta este::petati de intreg cercul pe misura avansari i . in continuare, animatorul indicd-ersoanelor sd faci batei cu palmele pe picioare si, in acelagi t imp, sa bath din- : c ioa re .

NnteSe pot introduce noi elemente aie furtuni i gi se pot l6sa mereu cdte 2-

funct ie de mir imea grupului) sa imite aceeaqi miscare.( r n

Page 6: Jocuri de Relaxare

nE

! Mirimea grupului: /0 - 20 pnzticc/aa$i :! Timpz lO 64&u/fe :

i M"a.e"t", 611444. !

Sfu$e**$veA destinde grupul, a mdri concentrarea gi rapiditatea reflexelor.

Wrw*edw16Toti formeazd" un cerc. Persoana din centru se adreseazS. cuiva spunAnd

"elefant", sau

"palmier". Elefantul se incl ina cu spatele aplecat inainte, cu o

mand. linAnd nasul, iar cealaltd. intinsd". Vecinii din dreapta si stAnga imit6 ure-chile, fdcAnd o semisferd orientatd in exterior.

Persoana care va reprezenta palmierul" va sta cu maini le in sus"palmele in afard, vecini i indoind putin genunchii , apropiindu-se de "trunchi-"

int inzAnd mAna l iber6, pentru a imita "frunzele". Cine a greqit sau a intArziat"merge in centrul cercului.

Dupd un t imp, se mai pot adiuga alte elemente de imitat.

Ne€eSe pot imita Si alte animale sau chiar profesii, inciuzAnd imaginatie

fiecaruia.

I Mirimea gnrpului: lO -20 /aztc)c,1baa4i i: timpz 2O auaafe ti M"tutiale: o4rr44ro :

SfuSes€*creA favoriza destinderea grupului, pregdtindu-l pentru alte activitAf.

nE Frmeedwr&

O persoand anunla "atingeti

albastru", sau oParticipanti i trebuie si at inga un obiect sau o hainapartea obiectului sau corpului ce a fost numitd. Seatingere.

alta culoare sau obide culoarea anuntati , sapoate indica si modul

Page 7: Jocuri de Relaxare

Mirimea gnrpuluiz /0 -2O /aztd,c,par4{i :Timp: /5 ,aitaa* :

:Materiale: drtt4ro :

ffi&Rest8veA favoriza destinderea grupului qi concentrarea ia o activitate.

Frercedrcr6Toti part icipanti i formeazd un cerc. Persoana A incepe spundnd lui B,

l in stAnga sa, " iat[

o imbrd.t isare", fAcAnd respectivul gest. A i i rS.spunde luiB "o imbratisare", repetAnd gestul. Apoi B repeta gestul, pentru C. C intreabd'un

ce?". B i l intreab6 pe a A "un

ce?". A i i r6spunde "o imbr6ligare",:epetAnd gestul. Aga urmeazi succesiv. Intrebarea un ce?" intotdeauna ajunge-a A. In acelaqi t imp, A lanseazd la stdnga alt mesaj si un gest: "acesta este,rn sd.rut". Se repetd" aceeasi dinamica.

So€eMesajul si gestul pot f i schimbate.

:Mairturrea glilpuluis lO - 20 pazfdc4bal4fie ITimp: /5 ,aazate :Materiale: caieto/a{4 :

CL

i l@

dc

r' | $&iest&veA favoriza cooperarea gi a petrece bine t impul.

PrrpsedrmdTofi formeazd un cerc, foarte aproape unul

.. irectie, cu mAini le pe tal ia persoanei din fala.- lnpreun5., iar cAnd muzica inceteazd, se aqeazi.pate. Dacd. grupul reuseste, cAqtig6. Dacd micar: a t ia" .

de altul, privind in aceeagiCand risuni muzica, mergpe genunchii persoanei dincineva cade, cdstigd "gravi-

Page 8: Jocuri de Relaxare

nEdupa t ipul gi modul miscdri i dorite. Cine incepe,care vrea ca automobilul s5" meargS. (in cerc),Urmd.toarea persoand. face acelaqi lucru. Pentrusunetul I I IC (franarea), iar pentru "accelerare",

foloseste BRRRROOOOOMMMMM.

...i frfetmo gnrpuluiz lO - 2O pazfttipangi :i fimpz lO 64a44te :

:i Materiale: ait44r. :

SbiectiveA destinde Si distra grupul, st imulAnd reflexele.

ProcedurSSe poate miqca doar capul, cu sunetele : ZUM, IIC, BRRROOOOMMM,

intoarce capul in direclia incu sunetul ZUM (miscarea)-a schimba direclia, se imitisunetul urmdndu-si calea sc

i M:idmea gnryuhn: lO - ZO pazta,gaa{e ;i Ti-pz /5 h4.aste :. :: Materiale: art4& :

ObiectiveA pregdti participanli i pentru jocurile pe roluri.

ProcedrrriUn voluntar va forta cercul format, utilizAnd orice posibilitate (ad

bil5") corporald".Se formeazi. un cerc, toli apucAndu-se de mAini gi cAt mai aproape u

de altul. Cel ce e iniuntru, va incerca si rupi legdtura, dacd reugeste alegealtcineva sa-l inlocuiascd.

Page 9: Jocuri de Relaxare

i Mirimea grupului: /0 -20 fa.zta*faati :i rr-pz /5 eunute :i lt"t"tiale: o ?t4rt44p :

........:.::.:7.

[u.l : -

e a f .

U l ! i

I S €

4 Sbi*crgveA deprinde lansarea mingii cu precizie, a petrece distractiv t impul.

q i Froced,rrr6Participanlii igi aruncd unul altuia mingea, pAnd cand cineva o scapa,

iar ludnd-o, acesta trebuie s5. spund "nu

miscati". Pana atunci, tot i frg,rdmdnd"nd apoi nemigcali. Cel ce a sc6pat mingea, aruncd in cine vrea, iar pen-tru a nu fi lovit, se poate face orice miscare cu corpul, insh fdrd. a migcapicioarele. Persoana care a fost lovitA, totu$i, va arunca inapoi mingea, con-t inudndu-se arunc6.ri le, de Ia locuri le unde s-a rd"mas.

NoteVariante:Toti participantii se adund" in centrul unui cerc marcat. Cineva din grup

lanseazd. mingea in aer qi toti fug, in afara persoanei numite care va trebui sdo prindd.. Cand o prinde str ig6, "nu miscali". Persoana cu mingea va trebui saarunce mingea in cineva dintre participanti. In caz ca il atinge persoana, respec-t ivd reincepe jocul.

i mermreagruputui: /O-20 fndt qa"tti i, ti-pz /O nAzate :i Materiale: aa44r. !

$biectiveA stimula imaginalia qi capacitatea imitativd, a gesturilor.

eI Frocedur*Participantii se ageazi in pirostrii,

eu scot din cutie...", cei din cerc imitd.ndpoate scoate orice dorim. Cand animatorulpozitia initiala (in pirostrii, cu fata intre

formdnd un cerc. Animatorul spuneobiectul numit. Din cutia magici sespune "s-a inchis cutia" se revine lapalme).

NoteSe poate juca in cerc pentru ca toti participantii sa aiba posibilitatea de

a scoate din cutie.

@

Page 10: Jocuri de Relaxare

i rr6|irt"." gnrputui: /0 - 20 Paz.tu4/a'l(i 1! timpz /5 6a44tu :

i rr"t.tiale: art4.tlc 1

V stuiec€*veA favoriza destinderea grupului intr-o formd dinamicd" qi activ6.

I el FrocedwrdSe formeazd perechi, care se iau de mAnd, in afard. de 2 persoane,

solitare. Una este vdndtor, iar alta prada. Vdnatorul trebuie sd" prindd. prada

$i, dacd reuqeqte, se schimbi cu rolurile. Dar dac5" prada apuc5. de mAnd pe

cineva, perechea acestuia se transformS. in vAnitor, prinzAndu-l pe primul,

devenit pradi.

Timp:Materiale:

/5 dq&4ste

4%rc

$bieetiveA favoriza destinderea grupuiui printr-un exercitiu de miqcare.

Frocedur6Grupui se imparte ln 2 echipe, plasAndu-se ln 2 spali i , despdrf i te de

teritoriu. Pietrarul se poate miqca doar pe teritoriul ce desparte cele 2 tabeLa fiecare loviturd. din palme a pietrarului, toli trebuie sa-qi schimbe teriul, f ird a aqtepta comanda. De f iecare dati, cdnd toti trec spre celalalt spaEpietrarul atinge pe cine reuseste. Acegti oameni se transformS" in ci"super", care se usucd foarte repede, deci impietresc. Jocul se termina oda

cu epuizarea numirului de participanli.

Page 11: Jocuri de Relaxare

)

Mirimea gnrpului: /0 -3O paTimp:Materiale:

/5 auhuteatn/t

t -

It

|e

l -

Sbiec€iveA petrece distractiv t impul, executAnd un exercit iu de mi$care.

Frocedllr5Toti se repartizeaz\. cdle 3, formAnd "apartamente". Pentru aceasta, 2

se l in strAns de mAnd, al 3-lea l i se aseazd in "brate".

Cel din interior esteuga", iar cei lateral i - "perefi". Cel ce a r imas fdr6" "apartament" (poate f i gi

animatorul sau in cazul in care r6,mAn 2 persoane, vor juca ca unul singur)spune una dintre afirmati i : peretele stAng, peretele drept sau ugi iar per-soanele ce le imitd, respectiv, se schimbi cu locuri le, dAnd posibi l i tatea celui:ara loc si ocupe unul, iar cand se spune cutremur tof i se schimba cu

"aparta-

:nente le" .

...i Mairimea grupunf: lO -3O /azfr:e,fanlii Timpz /5 d4rttste

i Materiale: olrn4c

SbiectiveA provoca r6.sul, reiaxand grupul.

Fr*reedur*O persoana se culca la podea. Urm5.toarea lsi pune capul pe burta aces-

:eia (perpendicular), a treia - cu capul pe burta celei de-a 2-a gi aga succesiv.land toti s-au aranjat, primul incepe cu un

"HA", urmdtorul cu 2 de "HA",

.poi cu 3 etc., mdrind numirul de "HA".

Ajunqi Ia sfArqit, se poate, de aseme-.-ea, de mers lnapoi, ult imul spunand de at6.tea ori

"HA", cAfi oameni part icipd",

. iungAnd respectiv, ca prima sd spuni un singur "HA".

) ll

I

@

Page 12: Jocuri de Relaxare

Mirimea gnrpului:

Timp:Materiale:

/0 -3O paztu,cfa'$i/5 aAas*ce qrt Ccantr 644L pntcr4 &tdfasatfza( /aztcccpa*$4ov

| r' | ObfreetiveA petrece distract iv t impul pr intr-un exerci t iu de miqcare.

t------lI Gl rroeecura

Toti se ageazd formAnd un cerc. Animatorul rdmAne in centru.sunetul gi migcd"rile unui animal, apropiindu-se qi atingAnd persoaneAceqtia se plaseazl. in centru si imitd. aceleasi sunete qi gesturi, pAndcare era in centru ocupd un loc. Apoi tofi trebuie sd ia loc si cel cein picioare, continud jocul.

i frffrmea gnrpufui: lO -3O fntfk4baat[ :! timp. lO 6.&&te :

i M"t.c"t., um ca( de zaz !

Grupul se aqeazd formand un cerc. ZiaruI se pune pe un scaun sitin centrul cercului. Persoana A care incepe jocul, ia ziarul qi atinge altisoan6 B de picioare. Apoi, repede pune la loc ziarul, aqezAndu-se la locul siB va incerca si ia ziarul de pe scaun si sd.-l loveascd pe A, inainte ca asd se aseze. Daci nu reuseste, B continui cu altcineva. Dacd reuseste, A riin centru.

Z GbiectiveA petrece distractiv timpul, organizAnd exercitiu de miqcare.

El imitidin cerc.cAnd cela rd.mas

r.rr

sr:

l - l *I (tr | rroceflural l

Page 13: Jocuri de Relaxare

D. . . . . . . . . . . . . a

i Mirimea gnrputuiz lO -2O fuztaAaaA :i Timpz lO ,ataztu ii Materiale: u'44r7 :

:

D

luanpe:-ri;Esii.r

ri,rc

V1 obiecttveA facilita destinderea, implicdnd imaginatia si concentrarea.

FrocedurlParticipantii se aseaz6, formAnd un cerc. Participantul care incepe,

spune vecinului din dreapta "Me iubesti, dulcea!a?". Acesta spune da, daracum nu pot sd rAd". Respectiv, primul incearcd sd provoace rasul vecinuluisd-u, acesta continuAnd jocul.

Jocul se termina cand ajunge din nou rdndul sd intrebe prima persoand..

i Mtuimea eruputui: lO -20 fua*gnati ii rr-pz lO naut* !i Materiale: au4.trt :

Obie*tiveA petrece distractiv timpul. A favoriza coordonarea miscarilor.

Pro*edurIcel ce incepe, atat t imp cat spune cata-pum, cata-pumr.,c€ita-pum, cin-

in face un gest (bate din palme, loveste un ritm etc.), menfinAnd mereu un:ttm' CAnd termin6, urmdtorul i i preia gestul, primul facand altul. AI doilea;est e preluat de part icipantul - 2, primul - de al trei lea, iar cel ce a inceputcntinua cu al trei lea gest. In acelasi mod se integreazd tot grupul, pAn6 nu

,e pierde firul miscdrilor si a gesturilor.

Page 14: Jocuri de Relaxare

Mirimea gruprrluiz /0 - 20 pazta(aa{t

Timp:Materiale:

lO 6*44te

Sfutea€iveA petrece distractiv gi relaxant timpul. A favoriza concentrarea.

i el Pro*edur*Toli se ageazi in jurul meselor (unite), cu palmele pe ele. MAna dreapti

se trece pe dedesubtul mAini i stAngi a vecinului ( incrucigA.ndu-se). Cine incepe

lovegte odati masa, "mesajul" mergAnd mai departe, in ordinea exactd a ordinei

palmelor. Persoana care nu va bate la momentul potrivit, isi retrage o mAni

(cea care a greqit). Pentru a se schimba direcfia mesajului, se dau 2 lovituri.

...i rrr*m"" gnrpurui: lO -3O p4?tac4b44e :! timps /5 d.atlste i

i Materiale: da4rcc j

in trans-Atunci el

nu-l vadi-cercului.

ctteoe ,c/ azaaaz Ps4fu4 a{e paztactpaalie i

74 sbieativeA petrece distractiv t imPul.

F*'ocedur$Toti formeaz|, un cerc, animatorul spunand c6 jocul constf

miterea unui mesaj tot mai tare, insd f[rd. a f i auzit de cei din jur.

incepe, mugcAndu-I pe primui part icipant, foarte uqurel ca nimeni si

Acesta transmite mesajul "amplif icdndu-I", pAnd se face inconjurul

@

Page 15: Jocuri de Relaxare

rp r :: E E :

ir.=-A - .t r ^ .

...! Mirimea gnrputuiz lO -3O fuztaeAaap !i timpz 25 &rtlste :i Materiate: zrh.ze, ck4 gi k rk* :

$bie*tiveA relaxa grupul, favorizAnd contactul cu presa. A sustine colaborarea si

a st imula creativitatea.

FrEreedwr6Grupul se imparte in echipe de 4-8 persoane cirora le vor corespunde

diferite rubrici ale ziaruiui ( international, sport, criminal etc.).Fiecare echipa are misiunea si creeze niste titluri hazlii, din cel pulin

1 cuvinte, care s5. corespundd unei anumite rubrici de ziar. Pentru f iece echipase dau cAteva pagini din ziar (nu din sectiunea lor), ei urmAnd s6 taie si sd"I ipeascd noi t i t luri , denumiri hazl i i . Pentru aceasta se oferd. max. 20 min.

Animatorul este redactorul-sef si va cit i cu voce tare toate denumiri le.

Mirimea gnrputui: lO -3O fuztdeea"afti iTimp: /5 nAasn :Materiale: aA44<. :

SbieE€iveA crea un mediu relaxat, favorizand cooperarea si coord.onarea.

=l Fr*lsedwp#Animatorul explica condit ia jocului. Toti formeazd. un cerc, privind spre

:entru. Part icipanti i trebuie sd imite miscir i ie animatorului. Animatorul cAntd:"Hey bughi-bughi, hey" facdnd un pas inainte, iar ra al 2-rea "hey

:idica maini le in sus)"hey bughi-bughi hey" ( exact aga, la stAnga)"cu un deget inauntru, cu un deget in afara" (cu un deget se indica in

-nterior si in exterior)"din nou ind"untru si facem un viraj" (se face o turnurd)"dansAnd bughi-bughi, o jumdtate de viraj" (se face incd o turnurd cu

,orpul) si iardsi "hey- hey" (se bate de 4 ori din palme).Se continud., inlocuind degetul cu o alta parte a corpului (oricare...).

Page 16: Jocuri de Relaxare

Mnrimea grupuluiz /0 -30 pnzfrctpna{iTimp:Materiale:

/5 d4A4kte

czJefa/oa, &/#trhi P4/4fv4 a Pzacecfa c'*t6ze

SbiectiveA crea un mediu destins si relaxat. A st imula imaginalia.

ProcedurSFiecare pereche, la sunetul muzici i , va dansa intr-un anumit

f i : separate, in pereche, suprapuse etc.mod"

urmdrind umbrele care pot

...i uermea grrpuluis lO -3O /aztd,4bz.?4i :! timps lO 64n4ste i

i rtr"a"tiale: o/r/44i. i

ObiectiveA el ibera tensiunea, a descdrca energia.

I s I Froeedrnr*Fiecare participant isi alege un animal. Animatorul roagd jucitorii s[-

imagineze cd e noapte si tot i dorm. Cu primele raze ale dimineli i , ei incep

se trezeasc6, migcAndu-se, int inzandu-se etc. in acelagi t imp, "animalele"

salutd., emitAnd sunetul respectiv, de la inceput foarte incet, apoi tot mai ta

Cea mai mare intensitate sunetele o au la amiazd si dupi mas6, apoi incepA

sd descreascS.

SdoteCu cdt e mai multh gdldgie, cu atdt e mai bine.

z=r1- l

:ent r

@

soan:: ieca-a ve

-ndica:rebui:art ic:pre I:evinr-andit inge

:i alte

lus , r

:a intt

:e sub

Page 17: Jocuri de Relaxare

)

il-

i Mnrimea gruputuiz /0 -30 paztAtpaae! timpz lO 64&/ate

i Materiate: (4A441c. . a . . . . . . . . . . .

S&teet$veA crea un mediu relaxat. A dezvolta imaginatia.

c"l Prse*dur*Toti se aseazd. in cerc. Jucdtorui care incepe jocul intreabi ceva per-

soana din stAnga, care i i r ispunde, continuAnd la fel si cu vecinul sdu. Apoif iecare spune ce intrebare i-a fost adresatA, rdspunzAnd cu ceea ce a auzit dela vecinul din stAnga.

centru,

NoteJocul se poate realiza si prin intermediul unei persoane ce se afl6 incare pune intrebdri la nimereald., pr imind rd.spunsuri

" f ixe".

V1 sbiec€iveA crea un mediu relaxat prin intermediul unui exercitiu cu multi miscare.

Fro*edtlr*Cand animatorul ( "rechinul"

) str iga barci, tot i aleargd spre un perete-ndicat. CAnd striga mal, toti aleargd" spre peretele opus. l,a semnalul "rechinul", toti:rebuie sd se aseze in pirostr i i , apucandu-se de mani cu unul sau mai mult i:art icipanti. Dacd cineva a r6mas singur, sau a gresit peretele, "rechinul" mergespre el, cu mAini le imitAnd miscarea maxilarelor, pentru a-l mAnca. Acestaievine rechin. Daca toti au format grupuri, animatorul di semnalul piranii ,and toti devin pegti carnivori, alergAnd spre rechin ( i). "Pirania" care prima

rtinge un rechin i i ia locul.

HsteEste un joc foarte interesant, mai ales pentru cei mici. Se pot adduga

.i alte elemente:stelufa: tot i formeaza un cerc, cu picioarele impreund, iar md.ini le in

.us, miscAndu-se Ia stAnga si dreapta.sardinele: tot i se deplaseazd spre un perete foarte aproape unii de al l i i ,

a intr-o cutie cu pesti.racul: perechi, cap la cap, aplecAndu-se inainte si apucAndu-se de mAini

e sub picioare, mergAnd lateral.

r-ds*

FC-

md

Page 18: Jocuri de Relaxare

nE

...i Ua*nea gruputui: /0 -3O /aztd4qaa{ii Timpt /0 ,44it4sfe

! Materiale: a/"t4tla

S&*ec€6veA crea un mediu relaxat, st imulAnd simtul r i tmului gi concentrarea.

Frocednsg"&Cineva iese din camer6. in acest timp restul participanlilor aleg un diri-

jor. Acesta va iansa ri tmul si miscdri le, cei lalt i trebuind s6-l imite intocmai.

Se cheamd persoana care a iegit, oferindu-i locul in centrul cercuiui. Atat dir i-jorul, cat si restul jucdtori lor trebuie sd repete cAt mai exact, dar si divers

miqcdri le, pentru ca dir i jorul si nu f ie descoperit, sau cel pul in pentru a ter-

giversa cdt mau mult gdsirea acestuia. Dir i jorul schimba miqcd,ri le, iar persoana

din centru va trebui sa-l depisteze. Dacd reugegte, dir i jorul iese din sal6, pen-

tru ca apoi si ghiceascd cine l-a inlocuit.

/5 ,44rr44te

SbiectiveA petrece distractiv timpul prin intermediul unui exerciliu cu multd miscare.

Frocedns16Iepurii pot sa se deplase ze in orice directie, iar vulpea odata ce $i-a ales

o direcfie, o menline pflnd la sfarsit. Tot grupul formeazd un sir, umirul drept

atingdndu-se cu cel drept aI vecinului, iar stAngul, respectiv cu stAngul, ast-

fel incdt unul privegte intr-o direcl ie, iar alt part icipant - in alta. Un jucator

e iepure, iar altul e vulpea. Iepureie aleargd, in jurul siruiui, iar vulpea din

spate, incercAnd sa-l prindd". Daci reusegte, se schimba cu roluri le. In orice

moment vulpea se poate plasa in spatele cuiva impingAndu-l inainte, acesta

devenind vulpe, iar primul intrand in sir.

Fl-l qL-

S 3

T:p l^ :5 l

prs d

Page 19: Jocuri de Relaxare

lii- .

l ; -u - , -

I r - :

t € : -

t a * :

E : - -

: Mif,imea gnrpuluiz lO -3O /azttccpnatci timpz 2O c*auA! Materiale: au4t@

$bSectBveA petrece distractiv t impul.

el Frocedmr6Sala se imparte in 2 pdrt i egale, marcdndu-se o l inie pe podea. Una este

"plajd", iar alta - "mare". Grupul formeazl,2 echipe: una de peqti, iar alta depescari submarini. Acestia pot sd tr imita pAnd. la 3 persoane in api, pentru aprinde peqti. Ei se pot mentine sub apd, prinzdnd pesti doar atAt cAt le ajungeaer (emitand continuu sunetul a-a-a-a-a). Pesti i at insi se duc la mal, iar pescarulsubmarin, trebuie sd iasi cAt mai are aer. Dacd nu reugeste, se transformi" giel in pegte. Pesti i pot incerca sd. imobii izeze pescarul, pentru ca acesta sd."piardd

aerul". Jocul se termin6 atunci cAnd toti sunt intr-o singurd echipa.

Miirimea gnrpului:Timp:Materiale:

/O-4O fazditdpnn{i/O atAaq*

o trt/,za/af6 caza6 gi cn4/ozfa&:/6

/eatza a ce cqka

| r' | Sb*e**[veA crea o atmosfera de relaxare.

lel Prcsedgsr&Rugati part icipanti i sd se aseze pe scaunele lor, sau sd. se culce pe covor

sau pe iarbd. Incepeli cdldtoria cu cuvintele: "A!i lucrat mult si al i obosit.Trebuie sd vd relaxali . Acum aveti posibi l i tatea sa caldtorit i in locul cel maiplacut pe care puteti s5. vi- l imaginati. Inchipuil i-va cd sunteti acolo si cd v6simtit i bine. Simli l i o mare placere!" Dupa cAteva minute, readuceti part ici-panti i la reali tate, spundnd: "Acum suntel i pl ini de energie si sunteti bucurosisd" revenit i in grupul nostru. Deschideti ochii".

Page 20: Jocuri de Relaxare

Mnrimea grupului:Timp:Materiale:

/0 -40 paztulfa*tfi/O d4i/44te

a tapza/a{6 cezat{ U caa/oztadild

/zatza a 4e ceka

SbieetlveA crea o atmosferd. de relaxare.

Frccedur6Rugali participanlii sn se ageze sau si se culce pe o suprafa,tit conforta-

bi ld, spre exemplu, pe un covor. Vorbind cu o voce joasd., da$i urmdtoareleinstructiuni: "Ocupali o pozitie reiaxant6 qi inchideli ochii. Urmdriti respitafiavoastr6. Concentrali-vi asupra respiratiei. Permiteli oxigenului sb circule princorpul vostru. Acum concentrali-vd asupra talpilor. EIe devin foarte grele.Relaxafi- le. Permitel i- le sa prinda ridacini. Relaxali-vd picioarele. Permitel i cor-puiui sa devind, greu. Simliti greutatea aceasta. Simlili cum umerii voqtri devingrei. Acum mAinile voastre se cufundd. in podea. Relaxali tot corpul. Capul vise inclind inapoi, iar buzele, obrajii Si ochii vi se relaxeaz6.. Acum totul esterelaxat gi greu. (Pastrati t [cerea doui minute). Dupi aceasta spuneti: intorceti-v5" treptat inapoi. Deschideli ochii . Ridical i-vd. Acum putem incepe o temi noud.

NateFaceti un schimb de pareri despre impresii le ci ldtoriei.

i Mirimea erupurui: /5 -4O pazttzpn4le 1! timpz lO - 20 ouar'cle :i M"t.tiale: ?/n44r. !

$b6es*iveA crea o atmosferS. de relaxare!

I el Srocedur*Participanti i se separh in 3 grupuri. Echipele se adun[ 9i decid cine

doresc sd f ie:- vr5"jitori care intind mAinile inainte, miscd" din degete 9i striga: "IJ-u-u!"

- uriasi care r idica mAinle de-asupra capului, sar qi str igd "Ho-ho-ho!"

- pit ici care merg cu picioarele semiindoite, t in palemele dupa urechi siz ic : Mic-mic-mic! "

Page 21: Jocuri de Relaxare

Mtuimea gruputuis lO -40 fuztuclanfilO n*aa*Timp:

Materiale: a tapzaffi c&zatf 9i cna/ozfa446

/zatza a ce cqka

n sbiectiv*A crea o atmosferd de relaxare.

tel Frocedur*Rugati participantii sa se aseze sau sd se culce pe o suprafala conforta-

bi ld,, spre exemplu, pe un covor. Vorbind cu o voce joasd, dali urmitoareleinstrucliuni: "Ocupali o pozilie relaxantd si inchideli ochii. Urmirifi respitaflavoastrd. Concentrafi-vi asupra respiratiei. Permiteli oxigenului sd circule princorpul vostru. Acum concentrati-v5 asupra talpilor. Ele devin foarte grele.Relaxafi-le. Permitefi-Ie sa prindd radacini. Reiaxali-vi picioarele. Permitefi cor-pului sa devini greu. Simtiti greutatea aceasta. Simlili cum umerii voqtri devingrei. Acum mainile voastre se cufundd in podea. Relaxafi tot corpul. Capul vise incl ina inapoi, iar buzele, obraj i i -si ochii vi se relaxeazd. Acum totul esterelaxat si greu. (Pdstrati t icerea doui minute). Dupd aceasta spuneti: intorceti-vd treptat inapoi. Deschideti ochii . Ridicati-va. Acum putem lncepe o temi noud.

NoteFaceti un schimb de pareri despre impresii le cdldtoriei.

Mirimea gnrputui: /5 -4O Pa.z*tc/artliTimp: /O-2O auzsteMateriale: a&44r.

$bie*8iveA crea o atmosferd. de relaxare!

ProcedurfiParticipanti i se separh in 3 grupuri. Echipele se adun[ 9i decid cine

doresc sd f ie:- vrijitori care intind mAinile inainte, misci din degete 9i strigd: "IJ-u-u!'

- uriasi care r idica mainle de-asupra capului, sar qi str igi "Ho-ho-ho!"

- pit ici care merg cu picioarele semiindoite, t in palemele dupa urechi siz ic : Mic-mic-mic! "

Page 22: Jocuri de Relaxare

D

L ! ; -

re-:

a : :,r-:-e - = .:c,: -

1 - :_

} S : :

e: - -1 ' :

)

i:*

u-r l 'i s -

Participanti i trebuie sd stie cd vrdj i tori i sunt mai puternici ca uriaqi i ,uriaqi i sunt mai puternici ca pit ici i iar pit ici i , sunt mai puternici ca vrd"j i tori i .Echipele trebuie sh formeze doua rAnduri, uni i cu fata la cei lalt i . Fiecare echipdmarcheazd. o zond de siguranla in care part icipanti i se pot addposti. La coman-da animatorului iocul incepe si f iecare echipS" incepe sd se comporte in functiede rolul shu. Cei care interpreteazd" roluri le personajelor mai puternice, lncepsd-i urm5.reascd pe cei mai slabi pentru a-i prinde pAna c6,nd ei reusesc sd.ajunga la addpost. Cei prinqi devin membri i ai echipei adeverse.


Recommended