+ All Categories
Home > Documents > Istoria Băncii

Istoria Băncii

Date post: 08-Jul-2018
Category:
Upload: lena-sarban
View: 221 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 12 /12
UNIBANK S.A.  Istoria Băncii 1993 Crearea şi înregistrarea Societăţii pe Acţiuni Banca Comercială “UNIBANK” (număr de înregistrare !!"#!!!$#!!%& în or' înceşti' )li*erarea de către Banca Naţională a +oldo,ei licenţei de tip “A” pentru des-ăşurarea acti,ităţii  *ancare' 1994 .rocurarea acţiunilor şi o*ţinerea calităţii de mem*ru al Bursei de /a lori a +oldo,ei' Intrarea în Asociaţia Băncilor0 în calitate de mem*ru asociat' 1997 .rocurarea pac1etului de acţiuni ale Băncii în ,olum de !!2 de către compania *ritanică “3UKoil )urope” 3td'0 compania4-iică a companiei petroliere “3UKoil”' 1998 5rans-e rarea o-iciului principal al Băncii în mun' C1işinău0 păstrîndu4se -iliala în or' înceşti' 6*ţinerea licenţei de tip “B” pentru des-ăşurarea acti,ităţii *ancare0 ce permite des-ăşurarea tuturor tipurilor de operaţiuni *ancare0 inclusi, cu ,aluta străină' 7esc1iderea -ilialei în or' Comrat' 1999 7esc1iderea -ilialelor în mun' Bălţi şi în or' Ceadîr43unga' Conectarea sistemului glo*al de decontări -inanciare internaţionale S'8'I'9'5' 2000 Conectarea punctelor de ,în:are ale Băncii la sistemul internaţional de trans-eruri *ăneşti 8)S5);N UNI6N' 2001 Intrarea în sistemul internaţional de plăţi “+asterCardInt” în calitate de mem*ru a-iliat' Implementarea sistemului de administrare la distanţă a conturilor *ancare “Bancă4Client”' 7esc1iderea repre:entanţelor în oraşele /u lcăneşti şi Cupcini' 2002 Intrarea în calitate de participant în 7epo:itarul Naţional de /a lori +o*iliare al ;epu*licii +oldo,a' <nceperea emisiei cardurilor *ancare ale sistemului internaţional de plăţi “+asterCardInt”' .rocurarea pac1etului de acţiuni ale Băncii în ,olum de !!2 de către 1oldingul *ancar SA de tip desc1is Banca “.etrocommerţ”0 ;usia' 2004 7esc1iderea repre:entanţe lor Nistru43ada şi Botanica în mun' C1işinău' Conectarea punctelor de ,în:are ale Băncii la sistemul internaţional de trans-eruri *ăneşti AN)3IK' =ar*an )lena > Con$?
Transcript
Page 1: Istoria Băncii

8/19/2019 Istoria Băncii

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-bancii 1/12

UNIBANK S.A.

 Istoria Băncii 

1993• Crearea şi înregistrarea Societăţii pe Acţiuni Banca Comercială “UNIBANK” (număr de

înregistrare !!"#!!!$#!!%& în or' înceşti'• )li*erarea de către Banca Naţională a +oldo,ei licenţei de tip “A” pentru des-ăşurarea acti,ităţii

 *ancare'

1994• .rocurarea acţiunilor şi o*ţinerea calităţii de mem*ru al Bursei de /alori a +oldo,ei'• Intrarea în Asociaţia Băncilor0 în calitate de mem*ru asociat'

1997• .rocurarea pac1etului de acţiuni ale Băncii în ,olum de !!2 de către compania *ritanică

“3UKoil )urope” 3td'0 compania4-iică a companiei petroliere “3UKoil”'1998

• 5rans-erarea o-iciului principal al Băncii în mun' C1işinău0 păstrîndu4se -iliala în or' înceşti'• 6*ţinerea licenţei de tip “B” pentru des-ăşurarea acti,ităţii *ancare0 ce permite des-ăşurarea

tuturor tipurilor de operaţiuni *ancare0 inclusi, cu ,aluta străină'• 7esc1iderea -ilialei în or' Comrat'

1999• 7esc1iderea -ilialelor în mun' Bălţi şi în or' Ceadîr43unga'• Conectarea sistemului glo*al de decontări -inanciare internaţionale S'8'I'9'5'

2000• Conectarea punctelor de ,în:are ale Băncii la sistemul internaţional de trans-eruri *ăneşti

8)S5);N UNI6N'

2001• Intrarea în sistemul internaţional de plăţi “+asterCardInt” în calitate de mem*ru a-iliat'• Implementarea sistemului de administrare la distanţă a conturilor *ancare “Bancă4Client”'• 7esc1iderea repre:entanţelor în oraşele /ulcăneşti şi Cupcini'

2002• Intrarea în calitate de participant în 7epo:itarul Naţional de /alori +o*iliare al ;epu*licii

+oldo,a'• <nceperea emisiei cardurilor *ancare ale sistemului internaţional de plăţi “+asterCardInt”'• .rocurarea pac1etului de acţiuni ale Băncii în ,olum de !!2 de către 1oldingul *ancar SA de tip

desc1is Banca “.etrocommerţ”0 ;usia'

2004• 7esc1iderea repre:entanţelor Nistru43ada şi Botanica în mun' C1işinău'• Conectarea punctelor de ,în:are ale Băncii la sistemul internaţional de trans-eruri *ăneşti

AN)3IK'=ar*an )lena > Con$?

Page 2: Istoria Băncii

8/19/2019 Istoria Băncii

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-bancii 2/12

UNIBANK S.A.

2005• 6*ţinerea licenţelor pentru des-ăşurarea acti,ităţii de dealer ca acti,itate principală0 cu acti,itatea

adiacentă de *ro@er0 underriting şi acti,itatea de consulting in,estiţional al punctelor de ,în:are

şi pentru des-ăşurarea acti,ităţii de menţinere a registrului'• .rocurarea acţiunilor 7epo:itarului Naţional de /alori +o*iliare al ;epu*licii +oldo,a'

2006• Conectarea punctelor de ,în:are ale Băncii la sistemele internaţionale de trans-eruri *ăneşti

UNIS5;)A+ şi +I6+'

2007• Conectarea punctelor de ,în:are ale Băncii la sistemul internaţional de trans-eruri *ăneşti

DEFGH JLFH'

• .rocurarea pac1etului de acţiuni ale Băncii în ,olum de !!2 de către grupul in,estiţionalaustriac /I)NNA CA.I5A3 .A;5N);S UN5);N)+)NSB);A5UNS A'

2008• .rocurarea acţiunilor şi intrarea în calitate de mem*ru în “Biroul de credit”'• Intrarea în calitate de mem*ru asociat în sistemul internaţional de plăţi “/isa”'

2009• Conectarea punctelor de ,în:are ale Băncii la sistemele internaţionale de trans-eruri *ăneşti

3I7); şi C6N5AC5'•

<nceperea emisiei cardurilor *ancare ale sistemului internaţional de plăţi “/isa”'

2010• Conectarea punctelor de ,în:are ale Băncii la sistemul internaţional de trans-eruri *ăneşti

MFH OGPH'

2011• Conectarea punctelor de ,în:are ale Băncii la sistemul internaţional de trans-eruri *ăneşti +oneQ

ram'

2012• .rocurarea pac1etului de acţiuni ale Băncii în ,olum de !!2 de către " acţionari R persoane

-i:ice si uridice0 re:idenţi si nere:idenţi ai ;epu*licii +oldo,a'

2013• Banca a primit licen e de la sistemele de plă iTț ț

certi-icare pentru emiterea cardurilor cu microprocesor ale sistemelor de plă i interna ionaleț ț

+asterCard 8orldide i /ISA Internationalș

certi-icare pentru emiterea cardurilor de plă i +asterCard .aQ.assț

certi-icare pentru eli*erarea de numerar de pe cardurile cu microprocesor prin re ea de *ancomateț

i .6S4terminaleș

=ar*an )lena > Con$?

Page 3: Istoria Băncii

8/19/2019 Istoria Băncii

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-bancii 3/12

UNIBANK S.A.

certi-icare pentru aVuiring comercial0 inclusi, prin intermediul te1nologiei -ără contact0 prinsistemul de plă i +asterCard 8orldide'ț

• )ste implementat noul SAB B"'

 

Depozite 

Depozitul UNI-PROFIT

Coni!ii"Termenul depozitului  "?W$!W$? luni

 Rata dobînzii  9lotantă Plata dobîmzii  3unar  Depuneri/Retrageri  9ără dreptul de completareW 9ără dreptul de retrageri parţiale Prolongare Cu prolongare automată a depo:itului Suma minimă depozit  ! !!! +73W ?!! US7 W ?!! )U; 

 

Depozitul #T$ND$RT

Coni!ii"Termenul depozitului  $ W # W X W " luni

 Rata dobînzii  9iYă Plata dobîmzii  3unar (sau capitali:are& Depuneri/ 

 Retrageri 

Cu dreptul de completare în primele $ luniW

9ără dretul de retrageri parţiale Prolongare 9ără prolongare automată a depo:itului Suma minimă depozit  ?!! +73W !! US7 W !! )U; 

=ar*an )lena > Con$?

Te%&en R't' o()nzii* 'nul+D, U#D.UR  

25 luni  X'Z2 "'?23 luni  !'!2 "'#235 luni  !'$2 "'[2

Te%&en R't' o()nzii* 'nul

+D, U#D.UR  3 luni  "'Z2 !'?2! luni  #'?2 '[2" luni  #'[?2 'Z2#2 luni  Z'!2 "'2

Page 4: Istoria Băncii

8/19/2019 Istoria Băncii

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-bancii 4/12

UNIBANK S.A.

  Depozit 2015

 

Depozitul /NCR.D.R. /N IITOR 

Coni!ii"Termenul depozitului  # W " luni

 Rata dobînzii  9iYă Plata dobîmzii  3unar (sau capitali:are& Depuneri/ 

 Retrageri 

Cu dreptul de completare în prima umatate a termenului dep'W

+aYim "?2 din soldul depo:itului la :iua retragerii ( pînă la suma=ar*an )lena > Con$?

Pe%io'' 1lun

R't' o()nzii * 'nnu'l

+D, U#D.UR   2 !0?2" "2 2$ $2 0?2

% %2 "2? ?2 $2# #2 %2[ [2 ?2Z Z2 #2X !2 [2

! "2 Z2 %2 X2" ?2 !2

Coni!ii"Termenul depozitului  " luni

 Rata dobînzii  9iYă Plata dobîmzii  3unar (-ără capitali:are& Depuneri/ 

 Retrageri 

9ără dreptul de completare a depo:ituluiW

Sunt posi*ile -ără restricţii pînă la suma minimă0 cu păstrarea do*în:ii calculate şi ac1itate pentru perioadeleanterioare'

 Dobînda anuală

e$ecti%ă

+37T [0"?2 ( " luni& US7W)U; T %0Z2 (" luni&

 Suma minimă

depozit 

?!!! +73W ?!! US7 W ?!! )U; 

Te%&en R't' o()nzii* 'nul+D, U#D.UR  

! luni  [0?2 0X2#2 luni  Z0?2 "0"2

Page 5: Istoria Băncii

8/19/2019 Istoria Băncii

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-bancii 5/12

Page 6: Istoria Băncii

8/19/2019 Istoria Băncii

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-bancii 6/12

UNIBANK S.A.

  Depozitul UNIC$,

#ol epozit R't' o()nzii #ol epozit R't' i()nzii+D, 'nu'l U#D.UR 'nu'l

1 000 14 999 0?2 !! R XXX !0?!215 000 49 999 "0!2 !!! R " XXX !0[?250 000 99 999 "0?2 $ !!! R X XXX 0!!2

100 000 199 999 $0?2 ! !!! R % XXX 0"?2200 000 499 999 %0!2 ? !!! R "X XXX 0?!2500 000 999 999 %0?2 $! !!! R XX XXX "0!!2

1 000 000 ?0!2 \] !! !!! $0!!2Coni!ii"

Termenul depozitului   Nelimitat Rata dobînzii  9lotantă Plata dobîmzii  3unar ( sau cu capitali:are& Depuneri/  Sunt posi*ile -ără restricţii Retrageri  Sunt posi*ile -ără restricţii

 Suma minimă depozit  !!! +73 W !! US7 W !! )U; 

 

Depozitul PUNU$ P.NTRU COPII

Te%&en R't' o()nzii* 'nnu'l+D, U#D.UR  

+ini& 24 luni+'i& p)n l' 18 'ni

!0%2 "0[2

Coni!ii"Termenul depozitului  +inim R "% luni 0 +aYim R pînă la Z ani

 Rata dobînzii  9lotantă Plata dobîmzii  3a eYpirarea termenului depo:itului ( capitali:are anuală& Depuneri/  Cu dreptul la completare (eYcepţie ultimile " luni& Retrageri  9ără dreptul de retrageri parţiale

 Prolongare 9ără prolongare automată a depo:itului Suma minimă depozit  !!! +73 W !! US7 W !! )U;  'odalitatea calculării

(i ac)itării dobînzii

anticipate a

depozitului 

4 <n ca:ul păstrării miloacelor *ăneşti pe contul de depo:it pe untermen de pînă la $ ani 0 do*înda calculată pentru perioadarespecti,ă nu se ,a ac1ita

4 <n ca:ul păstrării miloacelor *ăneşti pe contul de depo:it pe untermen de minim $ ani 0 se ,a calcula şi ac1ita do*înda ladepo:it în mărime de ^ din rata do*în:ii sta*ilită 0 pentru tot

termenul de plasament al depo:itului pînă la momentul=ar*an )lena > Con$?

Page 7: Istoria Băncii

8/19/2019 Istoria Băncii

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-bancii 7/12

UNIBANK S.A.

restituirii

Coni!ii upli&ent'%e"

 

7epo:itul se desc1ide pe numele copilului0

care nu a atins maoratul (Z ani& 

7reptul de a -olosi depo:itul în perioada

 pînă la maoratul copilului aparţine părintelui W tutorelui W curatorului0 care a

desc1is depo:itul0 după atingereamaoratului dreptul de a -olosi depo:itul

aparţine numai copilului ( *ene-eciarului& 0 pe numele căruia a -ost desc1is depo:itul'

 

3a contractual de depo:it se aneYea:ă

copia certi-icatului de naştere sau a actuluide identitate a copilului'

 

5ermenul depo:itului repre:intă perioadade timp -inisată cu :iua atingeriimaoratului de către copil

=ar*an )lena > Con$?

Page 8: Istoria Băncii

8/19/2019 Istoria Băncii

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-bancii 8/12

 

C%eite UNI:$N; 

   *cti%itatea de acordare a creditelor destinate Persoanelor +izice

temporar a $ost stopată ,

 

T%'n<e%u%i (ne=ti•

  >.#T.RN UNION•

  -aluta de e.pediere (i ac)itare a trans$erului 

Ac1itarea trans-erurilor *ăneşti internaţionale se e-ectuea:ă în ,aluta trans-erului *ănesc trimis W-ie în ,aluta ţării destinatare a trans-erului'•

 

Termenii 

• 7ea peste c_te,a minute după eYpediere miloacele *ăneşti de,in disponi*ile pentru -i primite decătre *ene-iciarul lor' <nsă la eYpediere tre*uie de ţinut cont de di-erenţa în -usurile orare şiregimul de lucru al agenţilor Sistemului 8estern Union în di-erite regiuni'   Perioada de primire a trans$erului

Bene-iciarul poate primi trans-erul în decurs de %? de :ile0 din momentul eYpedierii trans-erului *ănesc' 5rans-erul *ănesc0 la cererea plătitorului0 poate -i returnat acestuia în orice moment0 cu condiţia că

trans-erul *ănesc nu a -ost eli*erat *ene-iciarului' <n ca:ul în care returnarea trans-erului *ănesc a -ost e-ectuată nu din cau:a Sistemului 8)S5);N

UNI6NWBanca .lătitoare0 comisionul ac1itat de plătitor0 nu se returnea:ă plătitorului' Documentele de identitate sunt

documentul de identitate al regimului naţional de paşapoarte (paşaport W*uletin de identitateWpermis de şedere permanentă etc' emis de organele autori:ate ale ;epu*licii +oldo,a& R pentrure:ident

 paşaport emis de organele autori:ate ale statului străin0 permis de şedere pro,i:orie emis deorganele autori:ate ale ;epu*licii +oldo,a R pentru nere:ident

dacă operaţiunea se e-ectuea:ă din numele altei persoane -i:ice0 persoana -i:ică care e-ectuea:ă înmod nemilocit operaţiunea tre*uie să pre:inte pe l_ngă actul său de identitate şi procura legali:atăîn modul corespun:ător' 7ocumentele de identitate şi procura tre*uie să -ie pre:entate în originalşi să -ie ,ala*ile la data pre:entării acestora'

  ?olot'@' ;o%on' 

 0.tinderea geogra$ică

• .uteţi să primiţi sau să eYpediaţi un trans-er prin intermediul reţelei rami-icate a punctelor de

deser,ire (peste "! ?!! puncte& ale Sistemului de trans-eruri *ăneşti `6365AbA K6;6NA” în;usia şi ţările CSI'•

  -aluta de e.pediere (i ac)itare a trans$erului 

Page 9: Istoria Băncii

8/19/2019 Istoria Băncii

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-bancii 9/12

• Ac1itarea trans-erurilor *ăneşti internaţionale se e-ectuea:ă în ,aluta trans-erului *ănesc trimis W-ie în ,aluta ţării destinatare a trans-erului'

 

Termenii

• 7ea peste c_te,a minute după eYpediere miloacele *ăneşti de,in disponi*ile pentru -i primite decătre *ene-iciarul lor'

   Perioada de primire a trans$erului 

Bene-iciarul poate primi trans-erul *ănesc în decurs de #! :ile din momentul eYpedieriitrans-erului *ănesc'

3a eYpirarea a #! :ile trans-erul nesolicitat este returnat *ăncii plătitoare' <n ca:ul în care în decursul a #! :ile trans-erul nu a -ost solicitat0 plătitorul sau *ene-iciarul

urmea:ă să se adrese:e Centrului de in-romaţii la numărul de tele-on Z Z!! "!! [! [? pentru prelungirea termenului de ,ala*ilitate al trans-erului numind numărul de control al trans-erului'

5rans-erul *ănesc0 la cererea plătitorului0 poate -i returnat acestuia în orice moment0 cu condiţia cătrans-erul *ănesc nu a -ost eli*erat *ene-iciarului'

<n ca:ul în care returnarea trans-erului *ănesc a -ost e-ectuată nu din cau:a Sistemului `olotaQaKorona” *anca plătitoare0 comisionul ac1itat de plătitor nu se restituie acestuia'

   Documentele de identitate sunt

documentul de identitate al regimului naţional de paşapoarte (paşaport W*uletin de identitateWpermis de şedere permanentă etc' emis de organele autori:ate ale ;epu*licii +oldo,a& R pentrure:ident

 paşaport emis de organele autori:ate ale statului străin0 permis de şedere pro,i:orie emis deorganele autori:ate ale ;epu*licii +oldo,a R pentru nere:ident

dacă operaţiunea se e-ectuea:ă din numele altei persoane -i:ice0 persoana -i:ică care e-ectuea:ă înmod nemilocit operaţiunea tre*uie să pre:inte pe l_ngă actul său de identitate şi procura legali:atăîn modul corespun:ător' 7ocumentele de identitate şi procura tre*uie să -ie pre:entate în originalşi să -ie ,ala*ile la data pre:entării acestora'

  UNI#TR.$+ 

 Perioada de primire a trans$erului

Bene-iciarul poate primi trans-erul în decurs de $ de :ile0 din momentul transmiterii trans-erului *ănesc'

3a eYpirarea a $ :ile0 trans-erul neeli*erat poate -i ram*ursat eYpeditorului 0 in decurs de trei ani 5rans-erul *ănesc0 la cererea plătitorului0 poate -i returnat în orice moment0 cu condiţia ca

trans-erul *ănesc nu a -ost eli*erat destinatarului' <n ca:ul în care returnarea trans-erului *ănesc a -ost e-ectuată nu din cau:a Sistemului

UNIS5;)A+”WBanca .lătitoare0 comisionul ac1itat de platitor 0 nu se returnea:ă platitorului'•

  +ON.AR$+ 

 Perioada de primire a trans$erului

.erioada de primire a trans-erului 4 Bene-iciarul poate primi trans-erul în decurs de X! de :ile0 dinmomentul transmiterii trans-erului *ănesc'

Anulea:ă trans-erulW ;eturnarea trans-erului 5rans-erul *ănesc0 la cererea plătitorului0 poate -i anulatW returnat platitorului în termen de X! de

:ile0 de la data trans-erului *ănesc0 cu condiţia ca trans-erul *ănesc nu a -ost eli*erat *ene-iciarului' <n acest ca:0 clientul a re,enit la suma de trans-er şi suma de comision pentru

trimiterea de traducere'•

 

CONT$CT   Perioada de primire a trans$erului

Page 10: Istoria Băncii

8/19/2019 Istoria Băncii

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-bancii 10/12

Bene-iciarul poate primi trans-erul *ănesc în decursul termenului general de prescripţie 4 $ ani dinmomentul eYpedierii trans-erului *ănesc'

5rans-erul *ănesc0 la cererea plătitorului0 poate -i returnat acestuia în următoarea :i operaţională0cu condiţia că trans-erul *ănesc nu a -ost eli*erat *ene-iciarului' Comisionul ac1itat de către

 plătitor pentru eYpedierea trans-erului se restituie în întregime acestuia' 5rans-erul *ănesc0 la cererea plătitorului0 poate -i anulat de către acesta în decursul unei :ile din

momentul eYpedierii trans-erului0 cu condiţia că nu a -ost eli*erat *ene-iciarului' Comisionulac1itat de către plătitor pentru eYpedierea trans-erului se restituie în întregime acestuia'

 

,.$D.R    Perioada de primire a trans$erului

5rans-erul *ănesc se a-lă în cadrul Sistemului 3)A7); pînă cînd trans-erul nu este eli*erat *ene-iciarului sau nu este returnat de plătitor'

5rans-erul *ănesc0 la cererea plătitorului0 poate -i returnat platitorului în orice moment0 cu condiţiacă trans-erul *ănesc nu a -ost eli*erat *ene-iciarului'

<n ca:ul în care returnareaWanularea trans-erului *ănesc a -ost e-ectuată nu din cau:a Sistemului3)A7);”WBanca .lătitoare0 comisionul ac1itat de plătitor 0 nu se returnea:ă plătitorului'

 

RI$   Perioada de primire a trans$erului

5rans-erul este ,ala*il în sistemă timp de " :ile sau mai mult0 după care sistema automati:at îlreturnea:ă'

<n ca:ul e-ectuării modi-icărilor de către eYpeditor în trans-er0 nu se ac1ită nici un comisionsuplimentar'

5rans-erul *ănesc0 la cererea plătitorului0 poate -i returnat platitorului în orice moment0 cu condiţiaca trans-erul *ănesc nu a -ost eli*erat *ene-iciarului'

6rdinele de plată cu statutul desc1is sau neac1itat în decurs de " :ile sau mai mult0 ,or -i anulatede către sistema ;IA şi suma integrală a trans-erului (suma trans-erată comisionul& ,a -i întoarsăeYpeditorului'

 

$N.,I;    Perioada de primire a trans$erului

Bene-iciarul poate primi trans-erul în decurs de $! de :ile0 din momentul transmiterii trans-erului *ănesc

5rans-erul *ănesc0 la cererea plătitorului0 poate -i returnat platitorului în orice moment0 cu condiţiaca trans-erul *ănesc nu a -ost eli*erat destinatarului'

<n ca:ul în care returnarea trans-erului *ănesc a -ost e-ectuată nu din cau:a SistemuluiAneli@”WBanca .lătitoare0 comisionul ac1itat de platitor 0 nu se returnea:ă platitorului'

 

DeBie%e' Bontu%ilo% ('nB'%e• <n BC “UNIBANK” S'A' sînt o-erite ser,icii de desc1idere şi administrare a conturilor

 *ancare pentru persoane -i:ice în lei moldo,eneşti şi ,alută străină'•

   'oti%ele pentru care unei persoane $izice îi este recomandat să desc)idă un cont

bancar

Page 11: Istoria Băncii

8/19/2019 Istoria Băncii

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-bancii 11/12

.ăstrare sigură a miloacelor *ăneşti' Acumulare de *ani pentru c1eltuieli mari ulterioare (de eYemplu0 concediu0 procurarea

automo*ilului sau apartamentului&' 7o,ada disponi*ilităţii miloacelor *ăneşti necesare (de eYemplu0 la per-ectarea ,i:ei şi

altor documente&' )-ectuarea plăţilor prin ,irament' .rocedură simplă şi rapidă de desc1idere a contului'

 

Contu%i Bu%ente• BC “UNIBANK” S'A' desc1ide persoanelor -i:ice conturi în ,alută naţională şi străină'•

• Conturile curente pentru persoanele -i:ice sînt destinate pentru e-ectuarea operaţiunilor de plată cenu ţin de acti,itatea de antreprenoriat' .ersoanele -i:ice au dreptul să desc1idă la orice *ancă unulsau cîte,a conturi curente pentru e-ectuarea operaţiunilor'

  Con<o%& Bontu%ilo% Bu%ente e pot e<eBtu' u%&to'%ele ope%'!iuni"•

introducerea în cont a miloacelor *ăneşti în numerar trecerea în cont a miloacelor *ăneşti0 ce sînt trans-erate prin ,irament  primirea miloacelor *ăneşti în numerar trans-erarea miloacelor *ăneşti prin ,irament la dispo:iţia titularului de cont alte operaţiuni0 ce nu contra,in legislaţiei ;epu*licii +oldo,a'• 6dată cu pre:entarea setului de documente desc1iderea contuluiWconturilor se e-ectuea:ă în decurs

de ?4"! minute'•

• Introducerea în cont a miloacelor *ăneşti în numerar poate -i e-ectuată de persoana -i:ică în oriceo-iciu al Băncii indi-erent în care dintre o-icii este desc1is contul clientului'

• )li*erarea din cont a miloacelor *ăneşti în numerar se e-ectuea:ă numai în o-iciul Băncii undeeste desc1is contul clientului'

 

Contu%i e epozit•

• Conturile de depo:it BC “UNIBANK” S'A' se desc1id Clienţilor pentru plasarea pro,i:orie a

miloacelor *ăneşti disponi*ile în condiţii reciproc a,antaoase0 stipulate de Contractul de depo:it0o-erind posi*ilitatea integrităţii şi sporirii de către Clienţi a economiilor sale'•

• BC “UNIBANK” S'A' propune depo:ite cu do*îndă pentru persoane -i:ice la alegereT în leimoldo,eneşti0 în dolari SUA şi în )uro' 3a BC “UNIBANK” S'A' pot -i găsite anume aceledepo:ite a,antaoase în lei moldo,eneşti şi ,alută străină0 care corespund necesităţilor şi cerinţelor 

 personaleT•

cu dreptul de a suplini sau retrage parţial miloacele *ăneşti cu ac1itarea lunarăWtrimestrială a do*în:ii sau capitali:area acesteia

cu prelungirea automată a depo:itului'• 3a desc1iderea oricărui depo:it Clientului4deponent i se emite gratuit card *ancar în sistemul

internaţional “+asterCardInt” sau “/isa International”'•

Page 12: Istoria Băncii

8/19/2019 Istoria Băncii

http://slidepdf.com/reader/full/istoria-bancii 12/12

• Cu autorul calculatorului de depo:it poate -i calculat ,enitul maYimal pentru -iecare depo:it şialese cele mai a,antaoase condiţii '

• BC “UNIBANK” S'A' este mem*ru al 9ondului de garantare a depo:itelor0 de aceea asupratuturor depo:itelor acesteia se eYtind garanţii'

  #Bi&( 'lut'%•

• BC `UNIBANK” S'A' e-ectuea:ă operaţiuni de sc1im* al ,alutei străine la un curs a,antaos'•

• Cursul de sc1im* ,alutar se -iYea:ă o data pe :i pentru -iecare -ilialăWagenţieWcasă de sc1im*,alutar în parte'

• Banca e-ectuea:ă operaţiunile de sc1im* ,alutar -ără perceperea comisioanelor suplimentare'•

• <n con-ormitate cu 3egea 9ondului repu*lican şi al -ondurilor locale de susţinere socială a

 populaţiei nr'Z"[4I/ din Z -e*ruarie "!!!0 Banca percepe o plată suplimentară o*ligatorie încuantum de !0 la sută din suma ac1itată la cumpărarea de către persoanele -i:ice a ,alutei străinecontra miloace *ăneşti în numerar la punctele de sc1im* ,alutar ale Băncii'


Recommended