Home >Documents >IPAROMANIAN SECTION Jurnal · 2 JURNAL IPA - 2007 bun` cunoa[tere, la \n]elegerea cul-turilor \n...

IPAROMANIAN SECTION Jurnal · 2 JURNAL IPA - 2007 bun` cunoa[tere, la \n]elegerea cul-turilor \n...

Date post:17-Dec-2018
Category:
View:216 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

I N T E R N A T I O N A LP O L I C E

A S S O C I A T I O N

SSEECC}}IIAA RROOMMNN~~SSEECC}}IIAA RROOMMNN~~RROOMMAANNIIAANN SSEECCTTIIOONNRROOMMAANNIIAANN SSEECCTTIIOONNIPAJurnalJurnal

international police association - romanian section bucharest region - metropolitan police

NUM~R SPECIALSEPTEMBRIE 2007

JURNAL IPA - 2007 1

O F A M I L I E N U M I T Q I . P . A .O F A M I L I E N U M I T Q I . P . A .

Ne afl`m la analiza Sec]iei Ro-mne a Asocia]iei Interna]ionale aPoli]i[tilor, ce are loc \n fiecare an

|mi revine deosebita pl`cere [ionoare de a adresa un salut debun venit delega]iilor din str`in`-tate [i din ]ar`.

Dup` cum ne reamintim cu to]ii,dup` transform`rile declan[ate \n]ara noastr` prin Revolu]ia din De-cembrie 1989, Poli]ia Romn` - lafel ca [i celelalte institu]ii ale sta-tului, [i-aa deschis noi orizonturi.

Au urmat deplas`ri \n str`in`-tate, colabor`ri [i g`sirea unorparteneri-pprieteni.

Ace[ti prieteni compuneau o fa-milie numit` I.P.A. -InternationalPolice Association.

La \nceput, un grup de poli]i[tiromni (ofi]eri [i generali) a \m-br`]i[at perspectiva afilierii laaceast` organiza]ie [i s-aau f`cutdemersurile necesare, parcur-gnd timp de patru ani (1992 -1996) etapa de formare [i recu-

noa[tere interna]ional`, astfel\nct [i poli]i[tii no[tri s` fac`parte din aceast` familie.

|n octombrie 1996, Sec]iaRomn` a International PoliceAssociation avea s` fie re-cunoscut` oficial pe plan inter-na]ional.

Timp de [ase ani (1996 -2002) a existat o a II-aa etap`:cea de consolidare organizato-ric` [i de afirmare a ]elurilor, \nplan intern [i interna]ional.

|n prezent, continu`metapa de perfec]ionare [i derealizare a saltului calitativ dinpunct de vedere al culturii or-ganiza]ionale [i al rolului dedezvoltare a rela]iilor specifice,promovate de fiecare regiune[i, respectiv, de Sec]ia Na]io-nal`.

Consider c`, pe parcursulacestor ani, cel mai importantlucru pe care l-aam realizat afost capacitatea noastr` de adep`[i inerentele dificult`]i

ap`rute, generate de schimb`rileintervenite \n structurile de organi-zare ale Poli]iei, Poli]iei de Fron-tier` [i Jandarmeriei.

|n prezent, cele peste 90 de re-giuni ale Sec]iei noastre na]ionalecuprind toate structurile de aplica-re a legii ce func]ioneaz` \nM.I.R.A.

Pentru a eviden]ia, mai preg-nant, misiunea fundamental` a or-ganiza]iei noastre, trebuie s` nereamintim mesajul lui ArthurTroop, acela al nevoii fiec`rui po-li]ist de a-[[i completa [i des`vr[icuno[tin]ele profesionale, de a-[[iputea rezolva \n mod fericit [i alteprobleme de serviciu [i de suflet.

Comunicarea \ntre poli]i[ti, ma-terializat` \n contacte, vizite, rela]ii\ntre familii, desf`[urarea de re-uniuni profesionale, cultural-aartis-tice, turistice [i sportive, repre-zint` axa principal` a activit`]ilorIPA.

Aceast` modalitate de rela]io-nare, caracterizat` prin sentimen-tul deschiderii, al prieteniei, al \n-]elegerii [i elegan]ei comunica-]ionale este de natur` s` \nl`turerigiditatea, teama, excesul de se-cretizare etc.

Calitatea de membru al I.P.A. [iapartenen]a la organiza]ia noastr`deschide un larg orizont de cu-noa[tere [i rela]ionare.

Se impune consolidarea culturiiorganiza]ionale, adic` \nt`rireasentimentului apartenen]ei noas-tre la o asemenea organiza]ie.

S` nu ne \ntreb`m ce faceI.P.A. pentru noi, ci ce facem noipentru I.P.A., pentru a meritaaceast` calitate, pentru a-ii sporiprestigiul [i calitatea mesajuluis`u.

Faptul c` I.P.A. s-aa n`scut \nurm` cu 57 de ani din in]iativaunui sergent din poli]ia britanic`,[i nu prin decizia unor structuriprofesionale, demonstreaz`, \nopinia noastr`, a poli]i[tilor, capa-citatea de asociere a celor \ns`r-cina]i cu aplicarea legii [i asigu-rarea ordinii publice.

Se mai demonstreaz` capaci-tatea noastr` de a dep`[i formal-ismul [i birocra]ia \n comunicare[i realizarea contactelor interu-mane.

Totul este subordonat prieteniei[i sincerit`]ii \n scopul \mpliniriinoastre profesionale, al valorific`-rii poten]ialului nostru, al \mpliniriisuflete[ti, al armoniei [i elegan]eirela]iilor interumane.

I.P.A. ne-aa oferit [i ne ofer`, cugenerozitate, posibilitatea de a co-munica [i de a lucra \mpreun`\ntr-uun cadru organizat, guvernatde un statut [i regulament special.

I.P.A. refuz` festivismul [ilauda exagerat`, ea promoveaz`rela]iile fire[ti, contactele \ntremembrii s`i [i familiile acestora\ntr-oo larg` palet` de activit`]i.Toate acestea conduc la o mai

i.p.a. {I cultura organiza}ionalqi.p.a. {I cultura organiza}ionalqProf . un ivers i tar dr . Cost ic` VoicuProf . un ivers i tar dr . Cost ic` VoicuPre[edinte le I .P.A. - Sec] ia Romn`Pre[edinte le I .P.A. - Sec] ia Romn`

JURNAL IPA - 20072

bun` cunoa[tere, la \n]elegerea cul-turilor \n care tr`im, la g`sirea desolu]ii pentru cre[terea profesionalis-mului nostru, al prestigiului Poli]iei [ial slujitorilor ei.

I.P.A. este o stare de spirit, carac-terizat` prin respectul des`vr[it fa]`de lege, de comunitatea profesional`\n care muncim, de societate [i devalorile umane.

Componenta profesional` a I.P.A.trebuie abordat` \ntr-oo concep]ie mo-dern`, axat` pe necesitatea schim-bului de experien]` \n cele maiactuale domenii de responsibilitateale structturilor de aplicare a legii.

I.P.A. Romnia a instituit sistemulde burse pentru membrii s`i care ur-meaz` cursuri de specializare \nstr`in`tate.

Ea trebuie s` se implice, \n acordcu structurile profesionale, \n organi-zarea de seminarii, conferin]e [i cur-suri profesionale.

I.P.A. poate atrage sponsoriz`ricare s` permit` ini]ierea de parti-cip`ri la astfel de manifest`ri.

Iat` de ce, dat` fiind prezen]a laaceast` \ntlnire a unui num`r marede colegi, ale[i \n func]ii, este nece-sar s` reiter`m necesitatea unui efortorganizatoric axat pe obiectivele fun-damentale: profesionale, sociale,culturale [i sportive.

Calendarul trimestrial de activit`]itrebuie s` fie realist, s` vizeze ac]iuniconcrete, ce presupun implicareatuturor membrilor.

Fiecare regiune I.P.A. trebuie s`-[[iconstruiasc` propriul management

dar s` aib` \n vedere cteva din di-rec]iile principale: consolidarea nu-meric` [i func]ionarea real`, deschi-derea c`tre societatea civil` (rea-lizarea de parteneriate cu organiza]iinonguvernamentale, centre universi-tare [i de \nv`]`mnt, institu]ii de cul-tur`, autorit`]i publice), deschidereac`tre exterior (pun]i de leg`tur` cualte regiuni I.P.A., protocoale de co-laborare, leg`tura permanent` cuSec]ia Na]ional`, eviden]a contabil`[i financiar` riguroas`, consolidareafinanciar`, dezvoltarea bazei materi-ale, etc.

Trebuie s` imprim`m activit`]ilornoastre un caracter organizat [i con-tinuu, nu trebuie s` lucr`m \n salturiatunci cnd ne aducem aminte oriavem un interes imediat.

Trebuie s` ne facem timp pentru arealiza ce ne dorim.

S` ne apropiem tinerii poli]i[ti, ca-re, de la un an la altul, devin majori-tari \n toate structurile, s` le explic`mce suntem [i ce dorim s` facem.

S` stop`m definitiv posibilele ani-mozit`]i \ntre conducerile profesion-ale [i conducerile regiunilor I.P.A.(orgolii, incapacit`]i de rela]ionare,gre[ita \n]elegere a scopurilor [i mis-iunilor).

I.P.A. nu se substituie conducerilorprofesionale, noi trebuie s` con-tribuim prin experien]` [i profesional-ism la \ndeplinirea misiunilor, la cre-area [i dezvoltarea unei atmosfere, aunui climat de munc` specific insti-tu]iilor noastre.

Noi putem contribui, prin ce fa-

cem, la \mbun`t`]irea imaginii institu-]iilor noastre.

Fiecare participant prezent laaceast` \ntlnire cunoa[te situa]iastatistic`, realiz`rile [i ne\mpliniriledin organiza]ia sa, motiv pentru carenu voi folosi date, cifre sau exemple.Statului [i Regulamentul sunt \n de-plin acord cu actele normative [i or-dinele MIRA.

Nu suntem nici sindicat [i nici or-ganiza]ie paralel` cu structurile pro-fesionale.

Ce poate fi mai benefic, mai efi-cient [i a[ezat pe scopurile organiza-]iei noastre dect s` sprijinim ma-terial pe semenii afla]i \n suferin]`, pecopiii excep]ionali ai cadrelor, facil-itndu-lle participarea la olimpiade,concursuri etc, s` sponsoriz`m gru-pe de poli]i[ti - pe limbi str`ine, s`realiz`m \ntlniri cu familiile, excursii,vizite, s` ajut`m centrele speciale decopii sau s` ne implic`m \n partene-riate cu alte organiza]ii [i institu]iilocale.

Valoarea, puterea unei Regiuni,este dat` de m`sura \n care poatespune ce a f`cut concret. Tocmai deaceea Sec]ia Romn` I.P.A. estecunoscut`, recunoscut` [i apreciat`ast`zi pe toate continentele.

Doresc \n activitatea viitoare caI.P.A. s` contribuie la consolidareaprieteniei poli]i[tilor romni cu ai lorcolegi, oriunde s-aar afla, la cre[tereaimaginii M.I.R.A. [i a ]`rii noastre pemapamond.

O F A M I L I E N U M I T Q I . P . A .O F A M I L I E N U M I T Q I . P . A .

Dup` a VII-a Conferin]`Dup` a VII-a Conferin]`Na]ional` de la Bra[ov Na]ional` de la Bra[ov (oct. 2006), (oct. 2006), \n prezen]a\n prezen]adlui. Anghel Andreescu dlui. Anghel Andreescu - secretar de stat - secretar de stat [i a dlui. Michael Odysseos [i a dlui. Michael Odysseos - Pre[edinte Interna]ional,- Pre[edinte Interna]ional,la I.P.J. Bra[ov a fost dezvelitla I.P.J. Bra[ov a fost dezvelitun monument I.P.A. un monument I.P.A.

JURNAL IPA - 2007 3

S E R V O P E R A M I K E C OS E R V O P E R A M I K E C O

O sec]ie na]ional` a I.P.A. se na[te greu. Este unlucru temeinic ce trebuie s` dureze peste ani.

O asemena construc]ie, nu doar c` trebuie s` ]in`cont de ni[te reguli extrem de riguroase, verificate [iimpuse de cei peste 50 de ani scur[i de la na[tereaAsocia]iei Interna]ionale a Poli]i[tilor, dar [i de specifi-cul fiec`rei mase de aderen]i.

|n funda]ie piesele trebuie alese cu grij`, pusecum se cuvine, pentru ca zidirea s` fie trainic` [i, nu\n ultimul rnd trebuie cultivat spiritul ce va lega con-struc]ia: coeziunea uman`.

Asta am priceput din cele spuse de dl Secretar ge-neral Iulian Medrea, recunoscut ca fondator al Sec]ieiRomne a I.P.A.

Nici nu se uscase cerneala pe Diploma de con-sacrare ca membru I.P.A. primit`, la Brisbane - \n oc-tombrie 1996 - de Poli]ia Romn`, c` s-aa n`scut ideeaform`rii unei sec]ii na]ionale [i \n Republica Moldova.

Astfel, la Conferin]a I.E.C. de la Atena, din anul1998, delega]ia romn` a lansat propunerea respec-tiv`.

|n august 2000, la Poiana Bra[ov, cu ocazia \n-trunirii Biroului Executiv Permanent, membrii foruluisuprem \n I.P.A., au nominalizat Sec]ia Romn` caprincipal sponsor [i sprijinitor al form`rii unei sec]iina]ionale a Poli]iei moldovene.

Anii care au trecut s-aau caracterizat prin nume-

roase contacte [i schimburi de vizite reciproce, cupartea moldovean`.

|n acest context, dl Secretar General Medrea [i de-lega]iile romne s-aau \ntlnit cu reprezentan]ii Mi-nisterului Afacerilor Interne de la Chi[in`u.

|ncet, \ncet s-aau pus bazele colabor`rii [i a fost cul-tivat` \ncrederea noului partener, mai ales \n ceea ce\nseamn` func]ionarea unui organism interna]ional deanvergura pe care o are I.P.A.

Din anul 2002, au fost \ntlniri la care a participat [idl Igor Bodorin - care avea func]ia de [ef al Direc]ieiGenerale de Cadre din M.A.I.

|n iunie 2006 o delega]ie condus` de dl Secretar

General Medrea s-aadeplasat la Chi[in`u cuscopul clarific`rii unorelemente legate deStatutul viitoarei sec]ii,de organizare [i de primire \n I.P.A. - Sec]ia Romn`a unui num`r de poli]i[ti moldoveni, pentru a forma unnucleu ce va sta la baza noii alc`tuiri. Acum, aproape 200 de cadre din M.A.I. [i din Poli]iaRepublicii Moldova au legitima]ii de I.P.A. primite laBucure[ti. Vizita efectuat` \n luna mai a.c. \nRepublica Modova este elocvent`.

Dl Secretar Genera Medrea a r`spuns invita]iei dluiministru al Afacerillor Interne de la Chi[in`u, dlGheorghe Papuc.

|n capitala Republicii Moldova delega]ia romn`,c`reia i s-aa al`turat [i dl Michael Odysseos - Pre[e-dintele IPA interna]ional - a fost primit` de ministrulmoldovean [i de domnul colonel Igor Bodorin - careare acum func]ia de viceministru dar [i calitatea depre[edinte al sec]iei I.P.A. - \n cus de constituire.

Oaspe]ii au vizitat Academia MAI {tefan cel Mare,Ministerul Dezvolt`rii Informa]ionale, Pre[edin]iaRepublicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe [iIntegr`rii Europene, Parlamentul Republicii Moldova,Biroul Na]ional Interpol [i Centrul pentru combatereatraficului de persoane.

Au fost \ntlniri cu secretarul Consiliului Suprem deSecuritate, dl. Ion Morei, cu dl. Valeriu Ostalep - vice-ministru al Afacerilor Externe [i Integr`rii Europene,cu dl. Iurie Stoicov - pre[edintele Comisiei parlamen-tare pentru Securitatea Na]ional`, Ap`rare [i Ordinepublic`.

Contactele au prilejui expuneri ale scopului [i idea-lurilor Asocia]iei Interna]ionale a Poli]i[tilor, precum [iun util schimb de experien]`.

Vizita s-aa dovedit fructuoas` [i este de re]inut deo-sebita receptivitate dovedit` tinerii de la AcademiaM.A.I. [i, \n general, toate cadrele care au intrat \ncontact cu delega]ia.

Poli]ia Republicii Moldovaspre I.P.A.

Domnul dr. inginer Iulian Medrea, Secretar GeneralDomnul dr. inginer Iulian Medrea, Secretar Generalal Sec]iei Romne -II.P.A., dup` experien]a c`p`tat` laal Sec]iei Romne -II.P.A., dup` experien]a c`p`tat` lafondarea asocia]iei noastre, descrie pa[ii f`cu]i pentrufondarea asocia]iei noastre, descrie pa[ii f`cu]i pentru

alc`tuirea Sec]iei I.P.A. a Republici Moldovaalc`tuirea Sec]iei I.P.A. a Republici Moldova

Poz` de grup, la Academia MAI d in Chi[ in`uPoz` de grup, la Academia MAI d in Chi[ in`u

JURNAL IPA -20074

S E R V O P E R A M I K E C OS E R V O P E R A M I K E C O|n perspectiv`, pentru continua-

rea pa[ilor pe care-ii mai are de f`-cut Sec]ia republicii Moldova, tre-buie precizat c` urmeaz` ca asis-tentul dlui Secretar ____ Wamsley,dl._____________ s` fac` o de-plasare la Chi[in`u [i s` preg`-teasc` un amplu raport, necesarprocesului de aderare

Pentru a dovedi seriozitatea cucare colegii moldoveni trateaz` de-mersurile f`cute deja de Sec]ia ro-mn`, v` prezent`m un fragmentdintr-oo scrisoare primit` recent dedl Secretar general Iulian Medreadin Moldova:

Suplimentar informa]iei expuse\n Referatul cu privire la fondarea \nRepublica Moldova a Sec]iei Na]io-nale a Asocia]iei Interna]ionale a Po-li]i[tilor (I.P.A.), v` comunic`m des-pre activit`]ile \ntreprinse \n ul-timele zile:

La 17 iulie 2007, conducereaI.P.A. - Sec]ia Republica Moldova cuconcursul conducerii MinisterulAfacerilor Interne, a organizat \nincinta Academiei M.A.I. {tefan celMare o \ntrunire cu to]i comisariiadjunc]i pe linia resurse umane dincomisariatele teritoriale de poli]ie

din ]ar`, la care au luat cuvntulPre[edintele I.P.A. - Sec]ia Republi-ca Moldova, viceministrul AfacerilorInterne, colonelul de poli]ie dl. IgorBodorin, Secretarul General - dl.Mihai Avram [i vicepre[edintelesec]iei - [eful Direc]iei Generale Re-surse Umane a M.A.I. colonelul depoli]ie Andrei Pogurschii.

La aceast` \ntrunire au fost adusela cuno[tin]e istoricul, scopurile,obiectivele, principiile Asocia]iei In-terna]ionale a Poli]i[tilor, la general,[i a I.P.A. - Sec]ia Romn`, \n spe-cial.

De asemenea, s-au discutat con-di]iile [i posibilit`]ile lucr`torilor depoli]ie de a deveni membrii a acesteiorganiza]ii prestigioase interna]io-nale.

Discu]ia respectiv` a avut unecou pozitiv \n rndurile acestuicontigent de persoane responsabiledin cadrul unit`]ilor teritoriale depoli]ie.

|n aceea[i zi, Secretarul GeneralI.P.A. - Sec]ia Republica Moldova -Mihail Avram, a participat la [edin]ade bilan] a Direc]iei Poli]iei \n Tran-sporturi, la care s-a discutat despreistoricul, scopurile, obiectivele [i

principiile de activitate a Asocia]ieiInterna]ionale a Poli]i[tilor, inclusivdespre I.P.A. - Sec]ia Romn`, [i re-feritor la condi]iile de asociere laI.P.A.

Discursul a fost ascultat cu aten-]ie [i ideile expuse, au fost pe deplinsus]inute.

Cu profund respect, Cu profund respect, Secretarul General I.P.A.-Sec]iaSecretarul General I.P.A.-Sec]iaRepublica Moldova (\n fondare),Republica Moldova (\n fondare),colonel de poli]ie, magistru \ncolonel de poli]ie, magistru \ndrept Mihai Avramdrept Mihai Avram

A consemnatA consemnatFlor in ZAGONEANUFlor in ZAGONEANU

publicitatetel: 0722.344.124

0740.104.805

5

publicitatetel: 0722.344.124

0740.104.805

Fiecare Conferin]` Na]ional` neofer` ocazia unui bilan] anual [i,iat`, c` [i de data aceasta, avemce prezenta membrilor no[tri, dele-ga]ilor celorlalte regiuni dar [istaff-uului I.P.A. na]ional.

|n planul activit`]ilor ce mar-cheaz` calendarul anual al regiuniinoastre, putem spune c` am abor-dat metoda relu`rii manifest`rilorintrate deja \n tradi]ia regiunii, cuprecizarea c` ele au cunoscutremarcabile cre[teri calitative [i c`au antrenat tot mai mul]i membri [icolaboratori externi.

Succint, m` voi referi la activit`-]ile care au fost deja comunicateSec]iei Na]ionale, pentru preg`ti-rea Raportului anual.

Asocia]ia noastr` a organizat, ncinstea Zilei Poli]iei Romne [i aZilei Interna]ionale a Femeii unconcurs de tir (edi]ia 6), desf`[uratla Poligonul Tunari, la care au par-ticipat peste 60 de concuren]imembri I.P.A. [i jurnali[ti.

Cu acest prilej au fost acordatediplome [i premii n obiecte n ca-drul a patru sec]iuni, respectiv po-li]i[ti, poli]iste, jurnali[ti [i jurna-liste.

La \nceputul lunii iulie a.c.,potrivit tradi]iei, asocia]ia noastr` aorganizat cea de-aa 7-aa edi]ie aConcursului de pescuit sportiv alpoli]i[tilor care a avut loc la FieniBalote[ti - \n loca]ia Laguna Ver-de - la care au participat 27 deconcuren]i, membri IPA.

Cu acest prilej au fost acordatepremii c[tig`torilor, constnd ninstrumente de pescuit, cupe [idiplome.

La aceste manifest`ri sportiveau participat peste 100 de per-soane.

Urmnd programele social-ccul-tural, ini]iate de ani de zile, Aso-

cia]ia noastr` a organizat o vizit`la Muzeul Na]ional al Poli]iei Ro-mne din Trgovi[te la care auparticipat 22 de poli]i[ti, membriI.P.A.

|n cinstea Conferin]ei Na]ionaledesf`[urate la Bra[ov, anul trecut,care a avut [i caracter aniversar -pentru cei 10 ani s`rb`tori]i deI.P.A. - Romnia, al`turi de Sec]iana]ional` am tip`rit revista IPAIPAJURNALJURNAL - cu sprijinul editorial alredac]iei Poli]ia Capitalei.

Acum, lua]i contact cu alt` apa-ri]iei a publica]iei I.P.A., ce dore[tes` ne reprezinte \n fa]a membrilordar [i a partenerilor din ]ar` [i str`-in`tate.

La finele anului 2006, asocia]ianoastr` a tip`rit - cu sprijinul ace-leia[i redac]ii - cteva mii calenda-re poster precum [i 150 de agendecare au fost oferite sub form` decadouri membrilor IPA.

|n momentul de fa]`, se preg`-te[te editarea unei Agende IPA -Agende IPA -20082008.

Cu ocazia Zilei Interna]ionale aFemeii, membrele I.P.A. din cadrulasocia]iei noastre au primit cadouriconstnd n produse cosmetice dingama NIVEA.

Astfel de cadouri am oferit [imembrelor I.P.A. de la Centrul deStudii Post-UUniversitare al Minis-terului Internelor [i Reformei Ad-ministrative n cadrul rela]iilor decolaborare ntre asocia]iile noas-tre.

La aceaste ac]iuni au participatpeste 2600 de membri IPA.

Cu ocazia s`rb`torilor de iarn`,asocia]ia noastr` a organizat unspectacol dedicat copiilor poli]i[-tilor care a avut loc la Sala de Fes-tivit`]i a Poli]iei Capitalei, prilej cucare au fost oferite cadouri copiilorparticipan]i, precum [i arti[tilor

care au sus]inut spectacolul.Cu prilejul Zilei Interna]ionale a

Copilului, asocia]ia noastr` a orga-nizat un concurs de desen nacuarel` intitulat Lumea v`zut`prin ochii copiilor la care au par-ticipat copii ai poli]i[tilor membriIPA, fiind acordate premii n obiec-te [i diplome.

La aceste ac]iuni au participat ntotal peste 200 de persoane.

|n cele ce urmeaz` voi abordaac]iuni externe la care Regiunea aparticipat, inclusiv delega]ii trimisen str`in`tate:

Mai multe delega]ii de membriai asocia]iei noastre au participatla turnee de fotbal, astfel: delega]ia membrilor IPA de la

Poli]ia Sectorului 1 condus` de do-mnul Nicolai Munteanu, vicepre-[edinte al asocia]iei noastre, aparticipat la un turneu n Italia, lo-calitatea Ragusa - Sicilia, ocupndlocul IV; delega]ia membrilor I.P.A.

condus` de dl. Viorel Zbur`tur` ,vicepre[edintele ASPOL, a parti-cipat la un turneu de fotbal peplaj`, n Spania, localitatea Tarra-gona, unde a ob]inut locul IV; de asemenea, o delega]ie a

membrilor IPA de la Poli]ia Secto-rului 5, condus` de dl. Mihai C`-linescu, [eful sectorului, a partici-pat la un turneu n Italia, localitateaRiccione, echipa clasndu-sse pelocul III.

|n luna mai , o echip` de mara-toni[ti compus` din d-nnii {tefan

JURNAL IPA - 20076

P O L I } I A C A P I T A L E IP O L I } I A C A P I T A L E I

cum ne-am petrecut ultimul an

Col . ( r . ) V iore l Cro i toruCol . ( r . ) V iore l Cro i torupre[edinte le Regiuni i IPA - 4 Bucure[t ipre[edinte le Regiuni i IPA - 4 Bucure[t i

JURNAL IPA - 2007 7

P O L I } I A C A P I T A L E IP O L I } I A C A P I T A L E I

Oprina [i D`nu] Cernat, membriIPA, a participat la Crosul Pays de Caux - Fran]a, ob]innd loculII pe echipe;

|n luna octombrie 2006, dl. vice-pre[edinte al asocia]iei noastre Ni-colai Munteanu a reprezentat IPA -Sec]ia Romn` la lucr`rile celuide-aal XVI-llea Congres al For]elorde Poli]ie I.P.A. care s-aau desf`-[urat n localitatea Gorizia-IItalia.

|n martie 2007, premerg`torZilei Poli]iei Romne, o delega]ie aasocia]iei noastre condus` de dl.vicepre[edinte Florin Zagoneanu aprimit vizita unei delega]ii de cincipoli]i[ti din S.U.A., membri IPARegiunea 11 - FFlorida, cu careprilej a avut loc un schimb de opiniidespre activitatea asocia]iei noas-tre [i a celei din care fac parte oas-pe]ii.

|n cursul lunii mai 2007, o dele-ga]ie condus` de dl. pre[edinteViorel Croitoru s-aa deplasat n Ita-lia, la Poli]ia ora[ului Roma, undea prezentat Asocia]iei IPA a capi-talei italiene un material privind

istoria Poli]iei Municipiului Bucu-re[ti. Materialul a fost nso]it deimagini ale principalelor zone [iedificii din Capitala Romniei [i vaface parte dintr-uun documentaristoric, despre organele de ordinepublic`, editat de partenerii italieni.

Tot n luna mai, o delega]ie aasocia]iei noastre condus` dedomnul pre[edinte Viorel Croitorua participat la o ntlnire cu dl. Mi-chael Odysseus, pre[edinteleI.P.A. International, cu care prilejau fost purtate discu]ii amicale nleg`tur` cu activitatea asocia]ieinoastre. La ntnire a participat [idomnul Secretar general al I.P.A.-Sec]ia Romn`, Iulian Medrea.

*|n perioada la care se refer`

prezenta sintez`, asocia]ia noas-tr` a acordat ajutoare b`ne[ti nvaloare de 5.000 de lei unui num`rde 15 membri IPA afla]i n maridificult`]i financiare.

*

|n beneficiul regiunii s-aau \nre-gistat sponsoriz`ri \n valoare depeste 275.000 lei, din care122.500 lei, n numerar.

Exemple de bunuri primite prinsponsorizare: aparatur` electron-ic` (calculatoare, imprimante, co-piatoare, aparate de aer condi-]ionat etc.) care au fost date sprefolosin]` membrilor I.P.A. care [idesf`[oar` activitatea n diversecompartimente ale D.G.P.M.B.;

|n acela[i timp, tot prin spon-sorizare, au fost ob]inute produsecosmetice care au fost oferitedrept cadouri membrilor IPA.

*

Despre apari]iile \n mass-mmediapreciz`m c` asocia]ia noastr` spri-jin` editarea Jurnaului IPA, iardespre activit`]ile noastre au ap`-rut articole n gazeta bilunar`Poli]ia Capitalei [i n cotidianulGndul.

Septembr ie 2008Septembr ie 2008

CU I.P.A., |N ITALIA|n ultima decad` a lunii octombrie, c]iva ofi]eri

romni au participat la Congresul For]elor de Poli]ieIPA, organizat la Gorizzia, \n Italia.

Al`turi de numero[ii delega]i din Austria, Slova-cia, Germania, Croa]ia, Slovenia [i Ungaria, la forulorganizat de prietenii italieni au fost invita]i dl comi-sar-[[ef Nicolai Munteanu - [eful Sec]iei 1 din Bu-cure[ti [i inspectorul Viorel Marcu de la Poli]ia de

Frontier` din Timi[oara.Delega]ii au fost primi]i cu deosebit` ami-

ci]ie, nu numai de poli]i[tii italieni ci [i de oficia-lit`]i - \ntre care s-aau num`rat [eful poli]iei locale[i primarul din Trieste.

Un mail primit recent din Italia, mul]ume[teofi]erilor romni pentru participarea la manifes-tare, subliniind c` sloganul IPA - Servo perAmikeco (servicii prin prietenie - \n limbaesperanto) s-aa adeverit [i la aceast` frumoas`\ntlnire.

F. Z.F. Z.

JURNAL IPA - 20078

A L B U M U L C U A M I N T I R IA L B U M U L C U A M I N T I R I

I .N .E .P . O REGIUNE I .N .E .P . O REGIUNE DE NOTA 10DE NOTA 10

Institutul Na]ional de Eviden]` a Persoanei, \n nomenclatorulSec]iei Romne a Asocia]iei noastre se reg`se[te cu denumi-rea Regiunea 10 - I.P.A. Bucure[ti.

Ca \n fiecare an, prin grija Comitetului Executiv - condus dedl. pre[edinte Paraschiv Pe]u, componen]ii regiunii [i membriilor de familie se bucur` de numeroase [i interesante ac]iuni.

Albumul al`turat poate reda doar cteva imagini, dar nu poa-te descrie bucuria copiilor [i p`rin]ilor ce-ll \ntmpin` \n fiecarean pe Mo[ Cr`ciun, colindele sau muzica vesel` interpretate devedete, \ntre care-ii num`r`m pe Gheorghe Turda, Mihai Con-stantinescu, trupa Spitalul de urgen]` [i nici parfumul bradu-lui \mpodobit cu generozitate.

De asemenea, doamnele [i domni[oarele din Regiunea 10 -Bucure[ti \ntmpin` fiecare prim`var` cu un Bal al M`r]i[oru-lui, ac]iune deosebit de reu[it` la care contribuie celebrit`]i dinlumea muzicii romne[ti.

|n acest an, \nainte de super-ppetrecerea organizat` la barulCalisse, din Regie, s`rb`toritele s-aau bucurat de spectacoluloferit de solista Maria Ciobanu, instrumentistul Dumitru Zamfira[i forma]ia Ciocrlia.

Telefon 021.250.98.89 Telefon 021.250.98.89 Fax 031.815.44.09Fax 031.815.44.090722.344.125 0722.344.125 0740.104.805 0740.104.805 [email protected]@gmail.com

JURNAL IPA - 2007 9

A U V E N I T A M E R I C A N I I !A U V E N I T A M E R I C A N I I !

|n perioada 21- 27 martie a.c. [i-aau anun]at venirea \nRomnia [i au cerut sprijin pentru vizitarea Capitaleic]iva membri I.P.A. din Sec]ia SUA, Regiunea 11 -Florida, condu[i de primul-vvicepre[edinte regionalShaun Casey.

Al`turi de el s-aau aflat domnii Frank Maio, RobertFurman, Traian Breab`n [i Roy Miner, ofi]eri \nBroward County - Sheriff's Office. Unul dintre vizitatori,Traian Breab`n, bucovinenean plecat de 10 ani dinRomnia, ne-aa ajutat nu doar ca ghid dar [i ca inter-pret.

|nc` de la aeroport, oaspe]ii americani s-aau doveditdeosebit de simpatici [i receptivi.

Dup` cazarea la hotelul Phoenicia - de care s-aaudeclarat foarte mul]umi]i, vizita \n Capital` a debutat laSec]ia 1 Poli]ie.

{eful Sectorului 1 - dl. comisar-[[ef Paraschiv Dumi-trache [i dl. comisar-[[ef Neculai Munteanu, nu doar[ef al sec]iei ci [i vicepre[edinte al I.P.A. - Reg. 4 Bu-cure[ti, i-aau \ntmpinat pe oaspe]i \n ultramodernul se-diu ce fusese inaugurat doar cu o zi \nainte.

Americanii au urm`rit cu deosebit interes prezen-tarea unit`]ii [i a tehnicii noi, spa]iile de lucru cu pu-blicul precum [i cele destinate cadrelor. La plecare, eiau semnat \n cartea de onoare a Sec]iei 1, men]ionndc` au fost pl`cut impresiona]i de cele v`zute [i de pri-mirea f`cut`.

Seara s-aa \ncheiat cu o cin`, tradi]ional rom-neasc`, la care s-aau \ntlnit cu dl. Viorel Croitoru, pre-[edintele Regiunii 4 - Poli]ia Capitalei [i cu membriiComitetului Executiv.

Ziua urm`toare a debutat cu o vizit` la sediul I.P.A.na]ional, unde au fost primi]i de dl. Secretar GeneralIulian Medrea. Discu]iile, purtate pe \ndelete, s-aaudovedit deosebit de cordiale, schimbul de impresii fiindfoarte interesant [i util.

Delega]ia american`, c`reia i s-aa al`turat [i dl. Me-drea, a vizitat Academia de Poli]ie [i, dup` o \ntlnireprotocolar` cu staff-uul prestigioasei unit`]i de \nv`]`-mnt, oaspe]ii au f`cut turul laboratoarelor (criminalis-tic`, informatic`, limbi str`ine), studioul video-ttv [i als`lilor de curs, au vorbit cu studen]ii [i cadrele didac-tice, iar \n final au poposit \n sala de sport - pentru a

cteva arunc`rila panoul debaschet.

Reu[ite dealtfel

Dup` o mas`copioas`, luat`chiar la Aca-demie, [erifii aufost condu[i lahotel pentru a se preg`ti, \ntruct seara erau invita]i laGala organizat` de Ziua Poli]iei Romne.

Spectacolul, desf`[urat la Muzeul Na]ional deIstorie, a fost precedat de primirea f`cut` de dl. ches-tor - principal Dan Valentin F`tuloiu - Inspectorul gen-eral al Poli]iei Romne.

Oaspe]ii s-aau dovedit emo]iona]i [i s-aau fotografiatal`turi de amfitrion.

Dup` specta-colul, prezentat deAnca }urca[iu [iAurelian Temi[an,americanii au vizitatmini-eexpozi]ia, orga-nizat` \n hol, undeau admirat br`]`riledin aur masiv recu-perate din circuitulinfrac]ional, s-aau \n-tlnit [i schimbat im-presii cu poli]i[tiromni dar [i cuinvita]i str`ini, ceparticipaser` laeveniment.

Seara s-aa \nche-iat cu o cin`, sut` lasut` american`,oferit` de dl. Se-cretar General Me-drea, la restaurantulunui hotel din centrul Capitalei.

Surpriza s-aa dovedit absolut reu[it`, iar succesulacesteia a fost egalat doar de calitatea excep]ional`vinului romnesc care a fost servit la mas`.

Dup` un periplu de dou` zile, \n Nordul ]`rii, mai pre-cis, \n Bucovina, oaspe]ii au revenit \n Capital`.

Odat` cu ei a venit [i [tirea c`, \n timpul [ederii laSolca, [erifii s-aau implicat \n salvarea unei femei dintr-un incendiu. V`rul lui Traian Breab`n, cel care i-aa\nso]it \n provincie, a ]inut s` povesteasc` cum, \ntr-oo

DE LA MIAMI, |N CARPA}I

JURNAL IPA - 200710

sear` s-aa declan[at un foc [i fl`c`rile cuprinseser`gospod`ria unei b`trne.

Cei c]iva martori paralizaser` de spaim`, iar pom-pierii comunei nu ap`reau de fel.

F`r` s` z`boveasc` o secund`, americanii s-aaurepezit s` scoat` femeia din cas`, au eliberat ani-malele din grajd [i au t`iat, cu toporul, lan]ul cineluice se zb`tea disperat.

Din cauza dogorii, geamurile unei ma[ini au explo-dat, pur [i simplu, \mpro[cnd cu alice de sticl`.

Musafirii, veni]i din ]ara Marelui Licurici, n-aau poves-tit, din proprie ini]iativ`, despre isprava de la Solca.

Li se p`rea firesc s` intervin` pentru salvarea cuiva,cu orice pre]

Dup` revenirea oaspe]ilor \n Capital`, programul acontinuat cu o vizit` la Centrul Focal S.E.C.I [i B.N.Interpol, ocazie cu care au urcat [i \n Palatul Parla-mentului.

Ultimul moment important din c`l`toria \n ]ara noas-tr` a [erifilor din Broward County s-aa derulat la Re-gimentul 30 de Gard` Mihai Viteazul din Bucure[ti.

Trebuie precizat c` aici [i-aa f`cut stagiul militar, \nanii '90, Traian Breab`n.

Dup` cum povestesc fo[tii s`i comandan]i, de[i seliberase din armat`, la Revolu]ie, el s-aa prezentat lapoarta unit`]ii pentru a se oferi ca voluntar.

Delega]ia a fost \ntmpinat`, cu toate onorurile decomandantul unit`]ii - colonelul Tudor Marian.

Dup` prezentarea misiunilor actuale dar [i atradi]iilor Regimentului, oaspe]ii au vizitat micul muzeudin incint`, s`lile de preg`tire fizic` [i de recuperare acadrelor.

Fanfara unit`]ii a prezentat un foarte interesant pro-gram muzical, special dedicat momentului.

Gazdele s-aau do-vedit extrem de gene-roase [i ospitaliere,inclusiv la masa ost`-[easc` la care ne-aauinvitat.

A fost locul potrivitpentru un schimb deamintiri din tinere]e [ipentru acordarea reci-proc` a unor diplome,mici cadouri [i plache-te.

|nainte de plecare,americanii au semnat\n cartea de onoare.

A[a s-aa desf`[uratvizita delega]iei din Florida. Timp de cteva zile, amschimbat impresii, am avut prilejul s` ne cunoa[tem [is` p`trundem mai bine sensurile marii familii I.P.A, din

care facem parte.La trei zile dup` plecare lor din Romnia, Shaun

Casey a trimis un mail \n care mul]umea pentru primire[i pentru programul pe care l-aau avut aici, precizndc` tot grupul s-aa bucurat de vizita \n ]ara noastr` [i c`nu ne vor uita.

F lor in F lor in ZAGONEANUZAGONEANU

{eriful Traian Breab`n [ifostul s`u comandant

- col. Ion R`ileanu -

|ntrecerile fotbalstice - c` laasta se pricep to]i - constituie unbun prilej de apropiere [i cunoa[-tere \ntre b`rba]i.

De la miu]e, la finale mondiale,fiorul competi]iei este prezent, iardorin]a de victorie \i motiveaz` peto]i.

Nici activit`]ile I.P.A. nu fac ex-cep]ie de la aceast` regul`, iar \nplan interna]ional observ`m c`exist` competi]ii de tradi]ie.

C` este vorba de minifotbal, demingic`real` pe nisip, ori de jocul\n 11, multe ini]iative sportive suntdeja veterane [i s-aa ajuns laedi]ii (num`rate cu zecile de ani),celebre pe malul Mediteranei sau\n Olanda.

Ele \i adun` [i provoac` pe fa-nii sportului rege.

Poli]i[ti din zeci de ]`ri, vorbinddoar limba comun` a \ntreceriisportive [i a amici]iei, se \ntlnescpentru competi]ie.

Nici Romnia n-aa f`cut excep-]ie de la punerea \n practic` aunor asemenea ini]iative.

Ne amintim de competi]ia inter-na]ional`, propus` poli]i[tii de laRegiunea Dmbovi]a, acum c]i-va ani sau de \ntlnirile bilaterale(unele deja intrate \n tradi]ie) din-tre echipe romne[ti [i prieteniI.P.A. de peste grani]`, care sedesf`[oar` \n fiecare an.

Monitoriznd invita]ia lansat`,\nc` de anul trecut, de c`tre

regiunea I.P.J. Gala]i, am dorit s`cunoa[tem cum s-aa desf`[urat \n-trecerea pe care au propus-oo co-legii no[tri.

Dl. Marian Nistor, pre[edinteleregiunii, ne-aa trimis urm`toareascrisoare:

|n perioada 27-229 iunie 2007,I.P.A. Regiunea Gala]i [i ClubulSportiv Danubius, au organizatprima edi]ie a Turneului de fotbal\n 5 - CUPA PRIETENIEI.

De[i am invitat peste 16 Re-giuni, unii colegi nici nu au comu-nicat dac` au primit invita]iile, iarla startul competi]iei s-aau prezen-tat doar opt reprezentative: IGPR,Vrancea, Neam], Harghita (Poli]iaGheorghieni), Br`ila, Gala]i - cutrei echipe.

Pe prietenii no[tri din Bucu-re[ti, Br`ila, Neam], \i cuno[teamde la alte edi]ii ale Memorialului{tefan Munteanu, pe care l-aamorganizat din anul 1997; o surpri-z` pl`cut` a fost echipa har-ghitean`.

De[i participarea nu a fost nu-meroas`, competi]ia s-aa desf`[u-rat \ntr-uun cadru deosebit la bazasportiv` Ambasador.

Deschiderea turneului s-aa f`cut\n prezen]a Pre[edintelui deOnoare al I.P.A. Gala]i - d-ll F`nelAram`, {eful Inspectoratului [i atuturor delega]iilor.

Chiar dac` am fost organiza-tori, echipa noastr` s-aa clasat pelocul III, locul II fiind ocupat deIGPR, iar c[tig`toare a fostechipa din BR~ILA.

La sfr[itul competi]iei, au fostacordate cupe, latoate echipeleparticipante, diplo-me [i alte trofeepentru cel mai teh-nic juc`tor, cel maibun portar, cel maitn`r sau cel maivrstnic juc`tor.

Scrisoarea g`l`]enilor arat` c`se poate, c` de[i poate pornigreu, o astfel de intreprindereare totu[i nevoie de o prim` bor-n`.

Sper`m ca regiunile IPA, maiales cele din zona Gala]iului, s`fie receptive pe viitor.

Mai mult de att, avnd \n ve-dere poten]ialul logistic oferit deAcademia de Poli]ie ori de Centrulde Studii Postuniversitare, nu sepoate organiza - cu sprijinul tutu-ror regiunilor I.P.A. din Capital`(18 la num`r) [i al celor limitrofe,o competi]ie de anvergur`?

Ea ar putea oferi, pe lng` ima-ginea unei puternice Sec]ii Na]io-nale, prilejul de desf`[urare aunei finale - pe ]ar` - \ntre celemai bune reprezentative de fotbaldin teritoriu, dar [i oportunitateainvit`rii unor echipe care s-aau re-marcat, deja, \n cupele I.P.A., lanivel interna]ional.

Cred c` I.P.A. - Interna]ional arputea patrona o asemenea...Cup` a Cupelor

F lor in ZAGONEANUFlor in ZAGONEANU

JURNAL IPA - 2007 11

FOTBALUL - ca MOTIV FOTBALUL - ca MOTIV DE PRIETENIEDE PRIETENIE

Z O D I A P E R F O R M A N } E IZ O D I A P E R F O R M A N } E I

12

| n j u r u l m

|n prima s`p-t`mn` a lunii mai, la Tarragona, \nSpania, s-aa desf`[urat o competi]ie defotbal pe plaj`, organizat` \n cinsteaanivers`rii a 150 de la \nfiin]areaG`rzii Or`[ene[ti (Poli]ia local`)

Din 12 echipe - \n care au predomi-nat gazdele, forma]ia Poli]iei CapitaPoli]iei Capita --leilei s-aa plasat pe locul 4, iar fotbalistulnostru, Marian Istrate, a fost remarcatdrept cel mai bun juc`tor.

|n perioada 17 - 20 mai 2007, I.P.A. Ancona, a organizat un turneu de fotbal \n 5,la care a participat [i o echip` a Poli]iei g`l`]ene.

Ca la toate deplas`rile am \ncercat s` \mbin`m utilul cu pl`cutul. Colegul nostruGiovanni Sabatini, ne-aa \nlesnit o vizit` la chestura din Ancona. |n ziua de 17 mai2007, cu un microbuz pus la dispozi]ie de prietenul nostru Francesco Prunella, ammers la chestur`, unde am fost primi]i, cu amabilitate, de c`tre dr. Giorgio Iacobone([eful chesturii). Dup` unele discu]ii profesionale [i schimbul de suveniruri, domnia sa

ne-aa condus \n mai multe sectoare (poli]ia rutier`, crimina-listic, etc) unde i-aam v`zut la lucru pe colegii italieni.

|n aceea[i sear` a avut loc deschiderea oficial` a turneu-lui, \n prezen]a primarului localit`]ii Numana (unde s-aadesf`[urat turneul) la care au participat delega]ii din Italia,Anglia, Germania, Olanda, Belgia, Polonia, Ungaria [iUcraina.

|n zilele de 18 [i 19 s-aa desf`[urat competi]ia propriuzis`.Echipa noastr` a \ncheiat turneul pe un onorant loc 5,avnd numai victorii [i un meci egal.

C[tig`toarea competi]iei afost I.P.A. Katowice, din Polonia.

Organizatorii au eviden]iatgaleria g`l`]ean`, compus`din aproximativ 30 de persoanela care s-aau lipit italieni, polo-nezi, olandezi [i al]ii.

La \ntoarcerea \n ]ar`, amoprit dou` zile la Balaton, pentrurefacerea echipei [i a galeriei.

Mar ian NISTORMar ian NISTOR

|n fiecare sfr[it de mai, fotbalul fa sta]iunile cele mai populare din nor edi]ie, Cupa Prieteniei pentru poli]i[ atrac]ie pentru membrii I.P.A. ([i nu Ungaria, Irlanda, Ucraina [i Spania.

Poli]ia Capitalei a fost reprezentat` \n competi]ia de fotbal \n 11, ct [i la

Cele mai bune rezu de fotbal \n 11. Astfe Craiu, a reu[it s` tre luri, cu Termoli (1- rid (0-00). |n semif frna]i de Ischia, c departajare (9-88).

|n cealalt` grup`, dl. Mihai C`linescu [i antrenat` de M ea \n faza semifinalelor, fiind opri]i d Ambele forma]ii romne[ti au fost r`s peti]ia fiind adjudecat` de Termoli, c

De asemenea, I.P.A. Bucure[ti a cinci, reu[ind s` treac` de prima faz` rioar` a competi]iei, deoarece unele d gramul partidelor \n 11, ceea ce a du turi. Tocmai din aceast` cauz`, form din 25 de echipe.

Participarea fotbali[tilor no[tri la co tribu]iei unor genero[i sponsori, \nt Societe Generale.

Am auzit c` la Ricione au mai pa IGPR [i echipa C.S.P. Reg. __Bucu

Despre team-uul I.P.A. - Poli]ia C precizat c` juc`torii s`i s-aau remarca re[tean`, c` anul trecut, la Porec - \n din 56 de echipe participante [i Trofe zentativ` !

La sfr[itul lunii septembrie 2007, peti]ia din Croa]ia.

Le dorim succes!Sor in ASor in A

|nainte [i dup` sezonul estival, \n fiecare an, \n \n]e ten]ial turistic, ]in cald` oferta de sejur pe malul Med sportive. C` este vorba de riviera spaniol`, de Italia sa [i-aau g`sit f`ga[ul propice, iar unele au intrat \n tradi]i

R`spunznd bogatei oferte, regiunile I.P.A.din Rom trinele cu trofee demonstreaz` c` fotbali[tii no[tri nu a Porec, Cessena sau Ancona. Cu riscul de a-ii nemul] remarcat \n competi]iile I.P.A. [i pe care nu i-aam nomin comunice redac]iei despre rezultatele [i frumoasele ac

Numana - 2007

13

e d i t e r a n e i

ace cas` bun` cu Riccione una dintre rdul Italiei. Ajuns` la cea de-aa 32-aa

[ti a fost [i anul acesta un punct de numai pentru ei) din Italia, Romnia, ` de trei echipe, care s-aau \nscris att

a cea de fotbal \n cinci. ultate le-aau realizat cele dou` forma]ii

el Aspol - Bucure[ti, condus` de Ion eac` de faza grupelor, prin dou` ega-

1) [i Academia Militar` - Real Mad- finale, poli]i[tii bucure[teni au fost

care a \nvins doar dup` loviturile de

I.P.A. - Poli]ia Capitalei, condus` de Marcel Vasile, a reu[it s` se califice [i e Termoli, care s-aau impus cu 3-00.

spl`tite cu medaliile de bronz, com- care a trecut cu 2-11 de Ischia. participat [i la competi]ia de fotbal \n a grupelor, dar s-aa oprit \n faza supe- dintre meciuri se suprapuneau cu pro- s la renun]area luptei pe dou` fron-

a]ia de cinci s-aa clasat pe locul 13,

ompeti]ie a fost posibil` datorit` con- tre care amintim pe BRD Groupe

articipat forma]ii romne[ti: Vulturul ure[ti precum [i unele din ]ar`.

apitalei (foto) dl. Mihai C`linescu a at deja \n competi]ia fotbalistic` bucu-

Croa]ia, au ob]inut un onorabil loc 9, eul pentru cea mai disciplinat` repre-

echipa va aborda mai ambi]ios com-

NGHEL NGHEL

Turneul Mondial de Fotbal al Poli]i[tilor [i Pompieri-lor are loc, anual, la Barcelona.

Cu toate c` turneul de anul trecut a fost suspendatdin cauz` c` erau prea pu]ine echipe \nscrise (se\ntmpl` [i altora!...), o delega]ie a Regiunii I.P.A. nr. 15Bucure[ti a sus]inut, \n perioada 4-99 octombrie 2006,dou` meciuri amicale cu echipe ale Poli]iei din Barce-lona, la Valdorsala din cadrul Universit`]ii AutonomeBarcelona.

Domnul Agustin Gonzalez Sierra, vice-ppre[edinteleI.P.A. Sec]ia spaniol` - Catalonia, gruparea VallesOccidental, a fost, pe tot parcursul sejurului, gazdanoastr` perfect`.

Turneul care a avut loc anul acesta \n perioada 5-99iulie, a ne-aa dat posibilitatea s` participe al`turi de echipe ale politi[tilor [i pom-pierilor din 14 ]`ri. Trofeul competi]iei la fotbal pe iarb` ([apte persoane) a fostc[tigat de echipa Rusiei, pe locul doi plasndu-sse echipa I.P.A. Poli]iei deFrontier` Satu Mare, iar pe locul III Echipa I.P.A. Turcia 1.

Noi, echipa I.P.A. Regiunea 15 Bucure[ti (O.N.R.), am ocupat locul [ase laaceast` sec]iune. Ca [i \n anul anterior, membrii delega]iei au avut posibilitateas` viziteze cele mai interesante locuri din Barcelona, beneficiind - de fiecare dat`

- de ospitalitatea prietenilorspanioli din I.P.A.

Preciz`m c` deplas`rile nuar fi fost posibile f`r` sprijin-ul sponsorilor: Banca Co-mercial` Romn`,Compa-nia M.G.A. SA, BritishAmerican Tobacco Rom-nia, Elbi Electric LightingSRL, HIT Mail RomniaSRL, Tecton Investmentsand Consulting, Fiba Soft-ware SRL [i Alpha DomusSRL.

VladimirVladimir BARBUBARBU

elepciunea lor autorit`]ile din diverse localit`]i cu po- diteranei [i sprijin` organizarea unor activit`]i cultural

au chiar de Croa]ia, numeroase competi]ii fotbalistice e - avnd edi]ii ce se num`r` cu zecile de ani.

mnia particip`, de ani buni la aceste \ntruniri, iar vi- au mers degeaba la Riccione, Tarragona, Barcelona, umi pe unii dintre admirabili no[tri colegi, care s-aau

nalizat aici, ne cere scuze [i \i rug`m ca, pe viitor, s` c]iuni la care au participat.

|n perioada 30 aprilie- 6 mai a.c. selec]ionatade fotbal a sectorului 1Poli]ie din Bucure[ti aonorat invita]ia colegilordin I.P.A.- Modica [i aparticipat la TurneulMediteraneean de mi-nifotbal, care s-aa desf`-[urat la Raguzza, \n

Sicilia. La unele partide, Vampiriibucure[teni s-aau al`turat colegilor dela I.P.A. Timi[, formnd o combina-t` de temut (foto sus).

Partidele de fotbal au alternat cu\ntlniri cu prietenii din Poli]ia local`,iar bucure[tenii au f`cut [i o vizit` \nMalta. |n capitala insulei, La Vale-tta, ei au jucat o miu]` [i cu poli]i[tiimaltezi.

JURNAL IPA - 200714

POLI}I{TI POLI}I{TI DIN MODENA,DIN MODENA,|N VIZITQ |N VIZITQ LA GALA}ILA GALA}I

|n perioada 23 - 30 iunie 2007,o delega]ie I.P.A. din ora[ul ital-ian Modena, format` din [apte po-li]i[ti a efectuat o vizit` \n ]aranoastr`.

Delega]ia a fost primit` deI .P.A. T imi[I .P.A. T imi[ , fiind cuno[tin]e maivechi. Dup` ce au vizitat Ardealul,Nordul Moldovei, Piatra Neam],oaspe]ii urmau s` se deplasezepe Litoral. Drumul fiind prea lung,colegii de la I.P.A. Timi[ ne-aau \n-trebat dac` putem s`-ii primim pecolegii italieni pentru o zi \n ora[ulnostru. Am fost de acord, iar \ndiminea]a de 26 iunie 2007, oas-

pe]ii fost prelua]i de la Ti[i]a,de un echipaj al Poli]iei Ru-tiere [i au efectuat o plim-bare de dou` ore \n municip-iul Tecuci, prin amabilitatead-llor Florin Balcan - [efulPoli]iei, Ionel Flechea ad-junct [i Ionel Cilici - [eful bi-roului Poli]iei Rutiere.

Au fost condu[i \n minu-natul parc al municipiului, cuflori [i p`s`ri exotice, admi-nistrat de d-ll Vasile D`nil`.

La prnz, oaspe]ii au fostprelua]i de un echipaj al Poli]ieiRutiere Gala]i, prin grija d-llui Miti-c` Petcu, [eful seviciului [i con-du[i \n municipiu, unde au fostcaza]i la Hotel Alex.

|n dup` amiaza aceleia[i zile,cu sprijinul d-llor: F`nel Aram`,{eful Inspectoratului [i Pre[edin-te de onoare al Regiunii noastre,Constantin Balt` - {eful Poli]ieimunicipiului [i vicepre[edinte alI.P.A. Gala]i, George C`p`tan,

pre[edinte [i Corneliu Po-tic` - Secretar al ClubuluiDanubius [i al subsemnat-ului, \mpreun` cu musafiriino[tri, am f`cut un tur alora[ului [i ne-aam plimbat peFaleza Dun`rii.

Oaspe]ii au fost pl`cut im-presiona]i de sculpturile depe Falez`, de Gr`dina Bota-nic`, de Turnul Televiziunii[i de toate celelalte obiec-tive istorice [i culturale.

Seara, am luat masa,

\mpreun`, la Restaurantul CasaRomneasc`, \ntr-uun cadru deo-sebit, cu muzic` popular` [i mn-c`ruri specifice.

Am f`cut schimb de suveniruri[i de impresii despre vizita \n Ro-mnia. Totodat`, le-aam prezentatcteva dintre activit`]ile Regiuniinoastre [i ale Clubului sportiv.

Italienii care nu [tiau nimic des-pre noi au r`mas surprin[i de celeaflat.

D-ll F`nel Aram` le-aa spus cte-va cuvinte despre organizarea Po-li]iei g`l`]ene, dotare, realiz`rietc.

La un pahar cu vin alb [i la osaramur` de pe[te, la care s-aauad`ugat nelipsitele pl`cinte cubrnz`, s-aau legat prietenii urma-te probabil, de o vizit` la Modena,\n anul 2008, a unei delega]ii g`-l`]ene.

Mar ian NISTOR Mar ian NISTOR

G L O B E T R O T T E RG L O B E T R O T T E R

Dragi pr ie ten i I .P.A. d in Romnia,Dragi pr ie ten i I .P.A. d in Romnia,

Salut`ri din Germania. Numele meu este NorbertWittmann [i sunt membru al Sec]iei I.P.A. dinMunchen.

Pasiunea mea este s` colec]ionez insigne alepoli]iei din \ntreaga lume.

Dac` exist` prieteni I.P.A. care \mp`rt`[escacela[i hobby, nu ezita]i s` m` contacta]i

wi t [email protected] ine.dewi t [email protected] ine.de

Buna z iua co leg i d in Romnia!Buna z iua co leg i d in Romnia!

Sunt membru \n IPA Regiunea 1 din Suedia. M-aa\ncntat foarte mult c` [i Romnia colaboreaz`.Pagina voastr` de net este un \nceput bun. Succes\n continuare!!! Nu ezita]i s` m` contacta]i dac`ave]i \ntreb`ri despre colegii din Suedia.

Salut`ri din Kristianstad, Georgiana [email protected] [email protected]

Bun` z iua,Bun` z iua,

Sunt ofi]er de po-li]ie \n Bruxelles,membru al Asocia-]iei Interna]ionale aPoli]i[tilor, [i colec-]ionar de [epci cu\nsemne ale Poli]iei.

|n acest moment, am 749 de [epci din 172 de ]`ri.Toate sunt expuse \ntr-uun mic muzeu. Dac` sunte]i interesa]i, am mai multe [epci pe ca-

re le pot oferi la schimb. De asemenea, am [i o colec]ie de insigne (1509).

Sper s` aud ve[ti din parte voastr` ct de curnd. V` mul]umesc anticipat. Cu sinceritate, Inspector-[[ef Tammerman Christian, Bruxelles

Policecr [email protected] [email protected]

cutia cu scrisori electronice

JURNAL IPA - 2007 15

Z O D I A P E R F O R M A N } E IZ O D I A P E R F O R M A N } E I

Tour du Pays de Caux

EEssttee ddeennuummiirreeaa ddaatt` ddee oorrggaanniizzaattoorriiiiffrraanncceezzii uunneeii ccoommppeettii]]iiii ssppoorrttiivvee ddee aattlleettiissmmaajjuunnss` aannuull aacceessttaa llaa cceeaa ddee-aa 2233-aa eeddii]]iiee..

EEcchhiippeellee ]]`rriiii ggaazzdd`,,1155 llaa nnuumm`rr,, ss-aauuaall`ttuurraatt ssppoorrttiivviilloorr ssoossii]]ii ddiinn GGeerrmmaanniiaa,, AAnn-gglliiaa,, BBeellggiiaa,, OOllaannddaa,, SSlloovvaacciiaa,, PPoolloonniiaa,, JJaa-ppoonniiaa [[ii,, bbiinnee\\nn]]eelleess RRoommnniiaa..

CCoonnccuurrssuull ss-aa ddeessff`[[uurraatt,, \\nn ppeerriiooaaddaa1166-1199 mmaaii 22000077 [[ii aa ccuupprriinnss mmaaii mmuulltteeeettaappee..

EEcchhiippaa RRoommnniieeii aa rreeuunniitt bbiinneeccuunnoossccuu]]iiiissppoorrttiivvii ppoollii]]ii[[ttii - {{tteeffaann OOpprriinnaa,, DD`nnuu]] CCeerr-nnaatt,, NNiiccoollaaee MMaarriinn TTuuddoorriicc` [[ii nneelliippssiittuull eexx-tteerrnn iinngg.. VViiccttoorr VVllaadd..

CCuu [[ttaattee vveecchhii,, aattllee]]iiii nnoo[[ttrrii aauu ddeevveenniittccuunnoossccuu]]ii ppeennttrruu rreezzuullttaatteellee oobb]]iinnuuttee \\nn aanniiiiaanntteerriioorrii [[ii aauu ff`ccuutt ttoott ppoossiibbiilluull,, pprriinn eeffoorrttuurriipprroopprriiii,, ss` ffiiee pprreezzeenn]]ii [[ii llaa aacceeaasstt` eeddii]]iiee..

SSuuss]]iinnuu]]ii ffiinnaanncciiaarr ddee ssoocciieettaatteeaa WWaall-mmaarrkk RRoommnniiaa [[ii bbeenneeffiicciiiinndd ddee ooffeerrttaa oorr-ggaanniizzaattoorriilloorr - CClluubbuull aattlleettiicc CCaauucchhooiiss ddiinnYYvveettoott,, DDeeppaarrttaammeennttuull SSeeiinnee MMaarriittiimmee,, RRee-ggiiuunneeaa NNoorrmmaannddiiaa,, ssppoorrttiivviiii nnoo[[ttrrii aauu lluuaattssttaarrttuull aall`ttuurrii ddee aattllee]]iiii cceelloorrllaallttee ]]`rrii..

DDuupp` 9922 kkmm,, ppaarrccuurr[[ii \\nn cceellee ppaattrruu zziilleeaallee ccoonnccuurrssuulluuii,, RRoommnniiaa aa ooccuuppaatt llooccuull IIIIppee eecchhiippee.. LLooccuull II llaa vveetteerraannii aa ffoosstt oobb]]iinnuuttddee iinngg.. VViiccttoorr VVllaadd,, iiaarr ssuurrpprriizzaa ppeennttrruu ]]aarraannooaassttrr` aa vveenniitt ddee llaa HHiirrookkoo OOggaawwaa - ccuullooccuull II llaa vveetteerraannii ffeemmiinniinn,, jjaappoonneezzaa ccaarree ss-aa aall`ttuurraatt,, ddee cc]]iivvaa aannii,, eecchhiippeeii ddiinn RRoo-mmnniiaa..

II..PP..AA.. RReeggiiuunneeaa 44 BBuuccuurree[[ttii ((PPoollii]]iiaa CCaa-ppiittaalleeii)) [[ii-aa rreeccoommppeennssaatt mmeemmbbrriiii,, ccuu pprreemmiiiibb`nnee[[ttii..

MMaarr iiaa DDIINNUUMMaarr iiaa DDIINNUU

p o l i } i { T I ip o l i } i { T I id e c u r S q d e c u r S q l u n g q , l u n g q , \ n f r u n t e a \ n f r u n t e a c l a s a m e n t u l u ic l a s a m e n t u l u i

poligon SUBTERANDintr-uun mail primit la Sec]ia Na]ional` am luat la cuno[tin]`

despre ini]iativa unui fost lupt`tor \n for]ele speciale ale Jandar-merie Franceze care a pus la punct un poligon pentru antre-narea - la tir - a profesioni[tilor din Poli]ie [.a.m.d.

Acolo se organizeaz` stagii de pregt`tire [i concursuri pen-tru cei ce sunt sau vor s` devin` buni tr`g`tori.

Ce cuprinde mail-uul:|n fiecare an organiz`m

sesiuni speciale de an-trenament concursuri in-terna]ionale de tras cu ar-ma pentru poli]i[ti, militari[i for]e de securitate.

De-aa lungul timpului,multe state, ca Spania,Germania, Austria, Elve-]ia, Mexic, Bulgaria sauRusia au avut reprezen-tan]i \n aceste competi]ii. Mul]i dintre poli]i[tii care

s-aau \nscris sunt membriiI.P.A. [i de aceea oferimpre]uri de \nscriere pro-mo]ionale.

Activit`]ile se desf`-[oar` \ntr-oo pe[ter` carese \ntinde pe [apte hecta-re [i este preg`tit` cu dife-rite decoruri care s` re-produc` ct mai fidelsitua]ii reale din muncafor]elor de ordine.

Pentru mai multe detalii, vizita]i site-uul: w w w . i n d r a - ss a i n t a s t i e r . f r . t ew w w . i n d r a - ss a i n t a s t i e r . f r . t e

C O N D O RC O N D O RS T Y L ES T Y L EC O . S R LC O . S R L

B rode r i i l eB r ode r i i l ede de

c a r e c a r e a i a i

nevo i e !nevo i e !

JURNAL IPA -200716

F I R | N T I N S !F I R | N T I N S !

CRAPII CRAPII DE LA MOVILI}ADE LA MOVILI}A

Asocia]ia Interna]ional` a Poli]i[tilor - Sec]ia Ro-mn` a organizat \n perioada 13-115 aprilie a.c., unConcurs de pescuit sportiv - la crap - pe LaculMovili]a - Colceag II. Au participat 13 echipe din dife-rite zone ale ]`rii.

Comitetul de organizare, din cadrul Regiunii 18Bucure[ti, a fixat regulamentul [i a stabilit premiile,

c o n s t n datt \n tro-fee ct [i \nbani. Pentru Lo-cul I - 2000lei; Locul II -

1000 lei; Locul III - 500 lei, iar cea maimare captur` - 500 lei.

Premiul cel mare a fost adjudecat dec`tre echipa I.P.A. Arad (Jandarmi)care a totalizat la finalul concursului 56kg de pe[te, de]innd - de altfel - [i ceamai mare captur`, de aproape 9 kg.

Pe lng` invita]ii din M.I.R.A., spon-sori [i membri ai familiilor participan-]ilor, la festivitatea de \ncheiere a fostprezent [i domnul Iulian Medrea, secre-tar general al IPA, care a avut numaicuvinte de laud` asupra modului de or-ganizare a concursului ct [i a ini-]iativei.

Concursul s-aa bucurat [i de un realsucces \n privin]a sponsorilor care auparticipat, [i anume: Toi-TToi, Tudor-Serv, Radar Group, Whapp Group,Inter Brew Romnia S.A. [i Pro BeerCom.

Dan RUSUDan RUSU

Dl. genera l Medrea \ i fe l ic i t` pe organizator iDl . genera l Medrea \ i fe l ic i t` pe organizator i

publicitatetel: 0722.344.124

0740.104.805

JURNAL IPA - 2007 17

P E { T I { O R U L D E A U RP E { T I { O R U L D E A U R

Vineri 6 iulie, \ntr-oo zi fruVineri 6 iulie, \ntr-oo zi fru --moas` a acestei veri caprimoas` a acestei veri capri --cioase ce joac` doar pe excioase ce joac` doar pe ex --treme: canicul` [i furtuni,treme: canicul` [i furtuni,peste 30 de poli]i[ti bucure[peste 30 de poli]i[ti bucure[ --teni, au fost reuni]i nu doar deteni, au fost reuni]i nu doar depasiunea comun` ci [i de ceapasiunea comun` ci [i de ceade a VII-aa edi]ie a Concursuluide a VII-aa edi]ie a Concursuluide Pescuit Sportiv al Poli]i[tide Pescuit Sportiv al Poli]i[ti --lor, organizat de IPA - Sec]ialor, organizat de IPA - Sec]iaRomn`, regiunea 4 Bucure[tiRomn`, regiunea 4 Bucure[ti[i redac]ia Poli]ia Capitalei. [i redac]ia Poli]ia Capitalei.

Prin bun`voin]a domnuluiPrin bun`voin]a domnuluiGheorghe Mehedin]u -Gheorghe Mehedin]u -sponsorul nostru - competisponsorul nostru - competi --]ia s-aa desf`[urat la iazul]ia s-aa desf`[urat la iazulBalote[ti - Fieni, \n superbaBalote[ti - Fieni, \n superbaloca]ie denumit` Lagunaloca]ie denumit` LagunaVerde.Verde.

Chiar dac` un pui de vntChiar dac` un pui de vnta vrut s`-ii nec`jeasc` pea vrut s`-ii nec`jeasc` peconcuren]i, ziua \nsorit` [iconcuren]i, ziua \nsorit` [ipe[tii care au cioc`nitpe[tii care au cioc`nitpermanent momelile au datpermanent momelile au datsatisfac]ii, nu doar pescarisatisfac]ii, nu doar pescari --

lor ci [i orgalor ci [i orga --nizatorilor. nizatorilor. Dup` cntar,Dup` cntar,

clasamentul aclasamentul aar`tat c` judiar`tat c` judi --ciari[tii auciari[tii auocupat podiuocupat podiu --mul: Mihai Pimul: Mihai Pi --tulescu - locultulescu - loculI (5500p), MaI (5500p), Ma--rian Stoica -rian Stoica -locul II (4700locul II (4700p) [i Ilie Dop) [i Ilie Do--bra - locul IIIbra - locul III(4500 p).(4500 p).

Premiul de excelen]` a fostPremiul de excelen]` a fostob]inut de domnul chestor Luob]inut de domnul chestor Lu --cian Guran - pentru cel maician Guran - pentru cel maimare trofeu (5.000 p), iar penmare trofeu (5.000 p), iar pen --tru cei mai tineri pescari, autru cei mai tineri pescari, auprimit men]iune fra]ii Bogdanprimit men]iune fra]ii Bogdan[i Tudor Hurmuz care au evo[i Tudor Hurmuz care au evo --luat foarte angaja]i al`turi deluat foarte angaja]i al`turi dem`mica lor, Aurora Hurmuz, [im`mica lor, Aurora Hurmuz, [iau avut capturi de 2000 p. au avut capturi de 2000 p.

O alt` men]iune a fost acorO alt` men]iune a fost acor --dat` doamnei Mirela Ciobanu,dat` doamnei Mirela Ciobanu,

care a avut o participare specare a avut o participare spe --cial`: de[i, \n curnd va decial`: de[i, \n curnd va de --veni m`mic`, a f`cut efortul deveni m`mic`, a f`cut efortul dea participa la concursul dea participa la concursul depescuit. pescuit.

Un alt pasionat care s-aa reUn alt pasionat care s-aa re --marcat pentru participare: Clamarcat pentru participare: Cla --udiu Maereanu. El a venit laudiu Maereanu. El a venit lapescuit, dup` 2000 de km str`pescuit, dup` 2000 de km str` --b`tu]i pe [osea, direct din Gerb`tu]i pe [osea, direct din Ger --mania, demonstrnd c` pasiumania, demonstrnd c` pasiu --nea nu cunoa[te distan]ele. nea nu cunoa[te distan]ele.

A fost remarcat, de asemeA fost remarcat, de aseme--nea, [i domnul Mircea Grabovnea, [i domnul Mircea Grabov --schi - o pies` de aur din palschi - o pies` de aur din pal --maresul handbalistic na]ional. maresul handbalistic na]ional.

|n \ncheiere, dorim s` mul|n \ncheiere, dorim s` mul --]umim sponsorilor: Dragonul]umim sponsorilor: DragonulRo[u, Gipo Pescar, LagunaRo[u, Gipo Pescar, LagunaVerde, Molero Prod [i AlinaVerde, Molero Prod [i AlinaProdcom, care au f`cut ca \nProdcom, care au f`cut ca \n --trecerea s` fie [i bogat` [i ...trecerea s` fie [i bogat` [i ...gustoas`. gustoas`.

Cine nu crede povesteaCine nu crede povesteanoastr` despre frumuse]ea lonoastr` despre frumuse]ea lo --cului s` mearg` pn` acolocului s` mearg` pn` acolosau s` caute pe net: www.sau s` caute pe net: www.lagunaverde.ro.lagunaverde.ro.

Florin ZAGONEANUFlorin ZAGONEANU

Laguna Verde [i o poveste, deloc,pescqreascq

Rezul ta te le cntaru lu i a jung la jur iu . . .Rezul ta te le cntaru lu i a jung la jur iu . . .

OCHI AGERI{I M`NqSIGURq !

AAmm \\nnttllnniitt-oo ppee ccaammppiiooaann`,, ccuummeerraa [[ii ffiirreesscc,, llaa ssttaanndduurriillee ppoolliiggoonnuu-lluuii IIoossiiff SSrrbbuu ddiinn BBuuccuurree[[ttii,, uunnuullddiinnttrree cceellee mmaaii vveecchhii ppoolliiggooaannee ddiinnRRoommnniiaa,, \\nnffiiiinn]]aatt ccaa uurrmmaarree aall uunnuuiipprriiccaazz ddaatt ddee ddoommnniittoorruull AAlleexxaann-ddrruu IIooaann CCuuzzaa,, ppeennttrruu aannttrreennaa-mmeenntteellee ddee ddaarree llaa sseemmnn aallee nnooiiiissaallee oo[[ttiirrii..

MMeerreeuu ttnn`rr`,, aappaarreenntt ffrraaggiill`,,ppoollii]]iissttaa mmnnuuiiaa,, ccuu ssiigguurraann]]` [[iiddeexxtteerriittaattee,, ppiissttoolluull ddee ccoonnccuurrss,, aarr-mmaa cc`rreeiiaa ii-aa ddeeddiiccaatt mmuulltt` ddrraa-ggoossttee \\nncc` ddiinn vvrreemmeeaa ssttuuddeenn]]iieeii..

AAtteenntt`,, ccoonncceennttrraatt` ddaarr [[ii ccuu ooaannuummee ddeezziinnvvoollttuurr`,, FFlloorreennttiinnaa PPee-ttrriillaa ttrriimmiitteeaa ccuu ssiigguurraann]]` [[ii pprree-cciizziiee,, pprrooiieeccttiilleellee ddee pplluummbb \\nn nnoo-uuaarriiii [[ii ddeeccaarriiii ddee ppee ccaarrttoonnuull]]iinntteeii ppee ccaarree uunn pprrooffaann aabbiiaa rreeuu-[[ee[[ttee ss` oo ddiissttiinngg`..

BBaannaall` [[eeddiinn]]` ddee aannttrreennaammeenntt??PPooaattee,, ppeennttrruu uunn mmaarree ccaammppiioonn..PPeennttrruu mmiinnee,, pprreecciizziiaa ttiirruulluuii,, ccoonn-

ssttaann]]aa [[ii ccaaddeenn]]aa ttrraaggeerriiii \\nnsseemmnnaauuuunn aaddeevv`rraatt ssppeeccttaaccooll..

DDiiaalloogguull ss-aa lleeggaatt ffiirreesscc,, ssuubbiieecc-ttuull aacceessttuuiiaa,, ppiissttoolluull,, ooddiihhnniinndduu-sseeppee mmaass` \\nnttrree nnooii..

RReepp:: - CCuumm aa]]ii aajjuunnss \\nn AAuussRReepp:: - CCuumm aa]]ii aajjuunnss \\nn AAuuss --ttrraalliiaa,, llaa AAddeellaaiiddee??ttrraalliiaa,, llaa AAddeellaaiiddee??

FF..PP..:: - MMii-aa ppll`ccuutt ttiirruull ddee ppeerrffoorr-mmaann]]`,, \\nncc` ddee ppee bb`nncciillee AAccaaddee-mmiieeii ddee PPoollii]]iiee.. }}iinn mmiinnttee,, eerraamm ssttuu-

ddeenntt` ccnndd aamm ppaarrttiicciippaatt llaa pprriimmuullmmeeuu ccoonnccuurrss,, CCaammppiioonnaattuull ppee MMii-nniisstteerruull ddee IInntteerrnnee.. AAttuunnccii aamm ff`ccuuttppaarrttee ddiinn lloottuull ddee eelleevvii..

AAmm pprriinnss gguussttuull [[ii aamm ppeerrsseevveerr-aatt.. UUnn rrooll ddeetteerrmmiinnaanntt \\nn lluuaarreeaaaacceesstteeii ddeecciizziiii ll-aa aavvuutt [[ii ssoo]]uull mmeeuu,,DDaann IIoonneell PPeettrriillaa ccaarree,, ssttuuddeenntt ffiiiinndd[[ii eell llaa AAccaaddeemmiiee,, mm` \\nnssoo]]eeaa llaa aann-ttrreennaammeennttee..

CCaa ssppoorrttiivv lleeggiittiimmaatt,, pprraaccttiicc ttiirruullddiinn aannuull 11999911,, ccnndd mm-aamm \\nnssccrriiss \\nnCClluubbuull ssppoorrttiivv OOlliimmppiiaa - BBuuccuurree[[ttii..

MMaaii ttrrzziiuu,, \\nn aannuull 22000033,, aamm ffoossttlleeggiittiimmaatt` llaa CClluubbuull SSppoorrttiivv TTeelleeoorr-mmaann..

CCuumm aamm aajjuunnss \\nnAAuussttrraalliiaa?? AAmm ssttrr`bb`-ttuutt uunn ddrruumm ddeessttuull ddeelluunngg,, pprreess`rraatt ccuu mmuull-ttee ccoonnccuurrssuurrii iinntteerrnnee[[ii iinntteerrnnaa]]iioonnaallee,, ccuuppaarrttiicciipp`rrii llaa JJooccuurriiMMoonnddiiaallee aallee PPoollii]]ii[[-ttiilloorr [[ii PPoommppiieerriilloorr..IIaatt`,, \\nnaaiinnttee ddee AAddee-llaaiiddee aamm ppuurrttaatt ccuulloo-rriillee RRoommnniieeii llaa QQuuee-bbeecc,, \\nn CCaannaaddaa((22000055))..

VVrreeaauu ss` ppaarrttiicciipp [[iillaa JJooccuurriillee MMoonnddiiaalleeddee llaa VVaannccoouuvveerr,, ddiinn22000099,, ccaarree ssee vvoorrddeessff`[[uurraa,, ttoott \\nn CCaa-nnaaddaa..

OOrriiccuumm,, ttrreebbuuiiee ss` vv` ssppuunn,,aannuuaall ppaarrttiicciipp llaa cciinnccii-[[aassee ccoonn-ccuurrssuurrii ddee ttiirr,, aatttt iinntteerrnnee cctt [[iiiinntteerrnnaa]]iioonnaallee

RReepp..:: - AAsseemmeenneeaa ppeerrffoorrRReepp..:: - AAsseemmeenneeaa ppeerrffoorr --mmaann]]ee pprreessuuppuunn nnuummeerrooaasseemmaann]]ee pprreessuuppuunn nnuummeerrooaasseeoorree ddee aannttrreennaammeenntt.. AAttuunncciioorree ddee aannttrreennaammeenntt.. AAttuunncciiccnndd nnuu ttrraaggee]]ii ccuu aarrmmaa cceeccnndd nnuu ttrraaggee]]ii ccuu aarrmmaa cceeffaaccee]]ii??ffaaccee]]ii??

FF..PP..:: - AAmm uunn pprrooggrraamm eexxttrreemm ddee\\nncc`rrccaatt [[ii ffaacc eeffoorrttuurrii ss` dduucc llaabbuunn ssffrr[[iitt aatttt ssaarrcciinniillee pprrooffee-ssiioonnaallee,, cctt [[ii oobblliiggaa]]iiiillee ddee ffaammii-lliiee.. SS` nnuu uuiitt`mm,, ssuunntt ccoommiissaarr ddeePPoollii]]iiee,, lluuccrreezz llaa BBiirroouull ddee RReellaa]]iiiiPPuubblliiccee aall AAccaaddeemmiieeii ddee PPoollii]]iieeAAll.. II.. CCuuzzaa,, iiaarr ddiinn ffeebbrruuaarriiee aannuullaacceessttaa ssuunntt [[ii aannttrreennoorr.. DDeesspprree ffaammiilliiee,, ccee ss` mmaaii zziicc?? AAmm ddoouu` ffeettee ggeemmeennee [[ii uunn bb`iiaatt

ddee oo vvrrsstt` aapprrooppiiaatt` ccuu aa lloorr,, aa[[aacc` aamm ddeessttuull` ttrreeaabb` [[ii aaccaass`..

AAmm nnoorroocc \\nnss` ccuu ssoo]]uull mmeeuu,, ppoo-llii]]iisstt llaa CCaappiittaall`,, ddee aasseemmeenneeaammeemmbbrruu IIPPAA,, ccaarree mm-aa \\nn]]eelleess [[iimm-aa aajjuuttaatt \\nnttoottddeeaauunnaa.. NNee ccuunnooaa[[-tteemm,, ccuumm ssppuunneeaamm,, ddee ccnndd eerraammssttuuddeenn]]ii.. EEll eessttee sspprriijjiinnuull mmeeuu cceellmmaaii ttrraaiinniicc..

{{ttiiuu pprreecciiss cc` mm` vvee]]ii \\nnttrreebbaaddaacc` ddiinnttrree cceeii ttrreeii ccooppiiii mm`ccaarr uunnuull\\mmii vvaa mmoo[[tteennii ppaassiiuunneeaa.. NNuu ccrreedd,,ppaarrcc` uunnaa ddiinnttrree ffeettee aarr ddaa cceevvaasseemmnnee,, ddaarr ddrraaggoosstteeaa mmeeaa ppeennttrruuaarrmmee nnuu ppaarree eerreeddiittaarr`

RReepp..:: - SS` rreevveenniimm llaa CCoonnRReepp..:: - SS` rreevveenniimm llaa CCoonn--ccuurrssuull ddiinn AAuussttrraalliiaaccuurrssuull ddiinn AAuussttrraalliiaa

JURNAL IPA - 200718

I N T E R V I U C U P R E M I A N } II N T E R V I U C U P R E M I A N } I

CCaa mmiinnee ssee \\mmpplliinneesscc 2200 ddee aannii ddeeccnndd,, ppee ppllaattoouull AAccaaddeemmiieeii ddee PPoollii]]iieeAAlleexxaannddrruu IIooaann CCuuzzaa,, ppiieerrdduutt` ppaarrcc` \\nnrrnndduurriillee aabbssoollvveenn]]iilloorr pprroommoo]]iieeii 11998888,,bb`tteeaa ppaass ddee ddeeffiillaarree,, \\nn nnoouuaa ssaa uunniiffoorr-mm` ddee ooffii]]eerr,, oo ttnn`rr` ssuubb]]iirriicc`,, bblloonndd`,,ccuu oocchhii aallbbaa[[ttrrii ccaa iimmeennssiittaatteeaa cceerruulluuii ddeevvaarr`..

CCiinnee aarr ffii ccrreezzuutt aattuunnccii cc` FFlloorreennttiinnaaPPEETTRRIILLAA,, aasstt`zzii ccoommiissaarr ddee PPoollii]]iiee,,mmeemmbbrr` aa IIPPAA [[ii ccaammppiiooaann` mmoonnddiiaall` llaappiissttooll cceennttrree ffiirree \\nn 22000077 llaa AAddeellaaiiddee -AAuussttrraalliiaa,, vvaa aajjuunnggee llaa mmaarreeaa ppeerrffoorr-mmaann]]`,, \\nnttrr-uunn ssppoorrtt \\nn ccaarree nnooii,, bb`rrbbaa]]iiii,,nnee ll`uudd`mm cc` eexxcceell`mm??

Tir \n Adela ideTi r \n Adela ide

JURNAL IPA - 2007 19

FF..PP..:: - FFeeddeerraa]]iiaa JJooccuurriilloorr MMoonn-ddiiaallee SSppoorrttiivvee aallee PPoollii]]ii[[ttiilloorr [[iiPPoommppiieerriilloorr,, oorrggaanniizzaa]]iiee nnoonnpprrooffiitt,,aa ffoosstt \\nnffiiiinn]]aatt` \\nn aannuull 11998855,, iiaarraasstt`zzii ppaattrroonneeaazz` cceeaa mmaaii ssppeeccttaacc-uullooaass` ccoommppeettii]]iiee ssppoorrttiivv` iinntteerrnnaa-]]iioonnaall` llaa ccaarree ppaarrttiicciipp` ppoollii]]ii[[ttii,,ppoommppiieerrii,, vvaammee[[ii [[ii ggaarrddiieennii ddiinn ppee-nniitteenncciiaarree ddiinn \\nnttrreeaaggaa lluummee,, ddnn-dduu-llee ppoossiibbiilliittaatteeaa ddee aa ssee \\nnttrreeccee \\nnppeessttee 6655 ddee ddiisscciipplliinnee ssppoorrttiivvee..

EEssttee uunn ffeell ddee OOlliimmppiiaadd` aa ooaa-mmeenniilloorr lleeggiiii.. EEddii]]iiaa 22000077,, ddee llaaAAddeellaaiiddee,, llaa ccaarree aamm ppaarrttiicciippaatt \\nnttrree1166 [[ii 2255 mmaarrttiiee,, aa ffoosstt cceeaa ddee-aa 1122-aa..

CCoommppeettii]]iiaa ddee ttiirr aa ccoonnssttaatt \\nn mmaaiimmuullttee pprroobbee,, RRoommnniiaa aa ffoosstt rreepprree-zzeennttaatt` ddee [[aappttee ssppoorrttiivvii ((ppaattrruu

ppoollii]]ii[[ttii [[ii ttrreeii ppoommppiieerrii)),, iiaarr eeuu aammccoonnccuurraatt llaa pprroobbaa ddeennuummiitt` cceenntteerrffiirree ((ffoocc ccoonncceennttrraatt))..

SSee ccuuvviinnee pprreecciizzaatt cc`,, llaa aacceeaasstt`pprroobb`,, ccoonnccuurreenn]]iiii ssee pprreezziinntt` ccuuppiissttooaallee [[ii mmuunnii]]iiee ddee sseerriiee,, aa[[aacc` aamm ccoonnccuurraatt ccuu oo mmaarrcc` ddee ppiiss-ttooll aaffllaatt` ddeejjaa \\nn ddoottaarreeaa PPoollii]]iieeii RRoo-mmnnee.. EEssttee vvoorrbbaa ddeesspprree ddeejjaa cceellee-bbrruull GGLLOOCCKK,, ccaall.. 99 mmmm,, oo aarrmm`ddeeoosseebbiitt ddee ffiiaabbiill`,, pprreecciiss`,, uu[[ooaarr`,,rreezziisstteenntt`..

AAmm,, iiaatt`,, pprriilleejjuull ss` mmuull]]uummeessccrreepprreezzeennttaann]]iilloorr ffiirrmmeeii GGLLOOCCKK ddiinnRRoommnniiaa,, ccaarree mm-aauu sspprriijjiinniitt \\nnaacchhiizzii]]iioonnaarreeaa ddiinn AAuussttrriiaa [[ii rreeggllaa-rreeaa ppeennttrruu ccoonnccuurrss aa ppiissttoolluulluuii ccuuccaarree aamm oobb]]iinnuutt mmeeddaalliiaa ddee aauurr..

TToottooddaatt`,, aadduucc mmuull]]uummiirrii ssppoonn-ssoorruulluuii pprriinncciippaall,, BBaannccaa CCoommeerrcciiaall`RRoommnn`,, iinnssttiittuu]]iiee ccaarree aa aassiigguurraatt oobbuunn` ppaarrttee ddiinn ssuuppoorrttuull ffiinnaanncciiaarr..PPoott ssppuunnee cc`,, \\nnttrr-uunn ffeell,, mmeeddaalliiaaoobb]]iinnuutt` llii ssee ddaattoorreeaazz` [[ii lloorr..RReegguullaammeennttuull pprroobbeeii cceenntteerr ffiirreessppuunnee cc` ffiieeccaarree ccoonnccuurreenntt ttrreebbuuiieess` ttrraagg` 3300 ddee ffooccuurrii \\nn ]]iinnttaa mmiicc` [[ii

aallttee 3300 \\nn ]]iinnttaa \\nn mmii[[ccaarree,, iiaarr ddee-ppaarrttaajjaarreeaa ccoonnccuurreenn]]iilloorr ssee ffaaccee \\nnffuunncc]]iiee ddee ppuunnccttaajj.. AA[[aaddaarr,, aamm oobb-]]iinnuutt ppuunnccttaajjuull cceell mmaaii mmaarree [[ii aammcc[[ttiiggaatt..

RReepp..:: - TTrreebbuuiiee ss` vv` rreemmaarrccRReepp..:: - TTrreebbuuiiee ss` vv` rreemmaarrccmmooddeessttiiaa ddee[[ii,, ssuunntt ccoonnvviinnss,,mmooddeessttiiaa ddee[[ii,, ssuunntt ccoonnvviinnss,,pprreessaa [[ii ooffiicciiaalliitt`]]iillee aauu aaccoorrddaattpprreessaa [[ii ooffiicciiaalliitt`]]iillee aauu aaccoorrddaattaatteenn]]iiee mmaaxxiimm` eevveenniimmeennttuulluuii..aatteenn]]iiee mmaaxxiimm` eevveenniimmeennttuulluuii..

FF..PP..:: - ||nnttrr-aaddeevv`rr,, jjooccuurriillee aauuffoosstt uurrmm`rriittee ddee ffooaarrttee mmuull]]ii ssppeeccttaa-ttoorrii,, iiaarr ffeessttiivviitt`]]iillee ddee iinnaauugguurraarree [[ii\\nncchhiiddeerree aauu ffoosstt oonnoorraattee ddee cceelleemmaaii \\nnaallttee ooffiicciiaalliitt`]]ii aallee AAuussttrraalliieeiiddee SSuudd.. MM-aa iimmpprreessiioonnaatt \\nnttllnniirreeaaccuu rreepprreezzeennttaann]]iiii ccoommuunniitt`]]iiii rroomm-nniilloorr ddiinn AAuussttrraalliiaa,, ccaarree nnee-aauu \\nnccuu-rraajjaatt [[ii ss-aauu bbuuccuurraatt ddee rreezzuullttaatteeaall`ttuurrii ddee nnooii..

SS` [[ttii]]ii cc` ssuunntt ffooaarrttee mmnnddrr` ddeemmeeddaalliiaa cc[[ttiiggaatt` [[ii,, \\nn 22000099,, llaaVVaannccoouuvveerr,, vvrreeaauu ss` mmaaii cc[[ttiigguunnaa..

RReepp..:: - PPnn` aattuunnccii \\nnss`??RReepp..:: - PPnn` aattuunnccii \\nnss`??

FF..PP..:: - PPnn` aattuunnccii \\nnss`,, bbaatt llaauu[[` CCaammppiioonnaatteellee EEuurrooppeennee ddee TTiirraallee PPoollii]]ii[[ttiilloorr,, ccaarree ssee vvoorr ddeessff`[[uu-rraa llaa BBoorrddeeaauuxx,, \\nn FFrraann]]aa,, \\nn ppeerriiooaa-ddaa 2288 aauugguusstt - 33 sseepptteemmbbrriiee.. DDeeaacceeeeaa mm-aa]]ii [[ii gg`ssiitt \\nn ppoolliiggoonn..

AAmm iinnttrraatt \\nn lliinniiaa ddrreeaapptt` aa aann-ttrreennaammeenntteelloorr iinntteennssiivvee.. LLaa BBoorr-ddeeaauuxx vvoomm pplleeccaa [[aappttee ssppoorrttiivvii,, \\nn-

ttrree ccaarree ddoouu` ffeettee,, iiaarr pprroobbaa llaa ccaarreevvoomm ppaarrttiicciippaa eessttee ddee ttiirr ssppoorrttiivv,,pprroobb` \\nn ccaarree ssee ffoolloossee[[ttee ppiissttoolluullddee ccoommppeettii]]iiee.. EEuu,, ccaarree ttrraagg ccuuddrreeaappttaa,, vvooii ffoolloossii uunn WWaalltthheerr,, ddeeccaalliibbrruull 55,,66,, \\nn ggrreeuuttaattee ddee 11,,55 kkgg [[ii,,ssppeerr ddiinn ttooaatt` iinniimmaa,, vvooii oobb]]iinnee rree-zzuullttaatteellee cceellee mmaaii bbuunnee..

LLaa oorraa llaa ccaarree rreevviissttaa aa iiee[[iitt ddeessuubb ttiippaarr,, aannttrreennaammeenntteellee lloottuulluuiiMM..II..RR..AA.. ppeennttrruu CCaammppiioonnaatteellee EEuu-rrooppeennee ddee TTiirr aallee PPoolliittii[[ttiilloorr eerraauu,,dduupp` ccuumm ssppuunneeaamm,, \\nn pplliinn` ddeessff`-[[uurraarree.. SSppoonnssoorruull ccoommppeettiittoorriilloorr rroo-mmnnii,, AAssoocciiaa]]iiaa IInntteerrnnaa]]iioonnaall` aaPPoollii]]ii[[ttiilloorr ((IIPPAA)) - SSeecc]]iiaa RRoommnn`,, aaaaccoorrddaatt \\nnttrreegguull ss`uu sspprriijjiinn ppeennttrruueeffeeccttuuaarreeaa ddeeppllaass`rriiii \\nn cceellee mmaaiibbuunnee ccoonnddii]]iiii..

||nn rreesstt,, ccee llee-aamm ffii ppuuttuutt ddoorrii rree-pprreezzeennttaann]]iilloorr ]]`rriiii nnooaassttrree?? OOCCHHII AAGGEERRII {{II MMNN~~ SSIIGGUURR~~!!..

Mar ian TUDORMarian TUDOR

I N T E R V I U C U P R E M I A N } II N T E R V I U C U P R E M I A N } I

JURNAL IPA - 200720

V EDETEV EDETE

EREDITATESerata ce a \ncheiat Conferin]a Na]ional` IPA din octombrie 2006, de la

Bra[ov, a prilejuit evolu]ia, \ntr-uun minirecital de excep]ie, a violonistei MaraIulia Ciorda[. Ea este nimeni alta, dect fiica artistului interpret Radu Ciorda[ -renumit pentru evolu]iile sale \n planul folclorului romnesc, pentru prezen]ele\n spectacole de anvergur` din ]ar` [i str`in`tate [i pentru apari]iile de gen \nteleviziuni. Dorind s` demonstreze c` exist` [i o gen` a virtuozit`]ii, via]a aar`tat c` pot fi ereditare nu doar talentul ci [i f`rma de geniu ce disting vede-

tele de restul lumii.Mara este o eminent` elev`, \n clasa a X-aa, a

Liceului de Muzic` Sigismund Todu]` din ClujNapoca [i a devenit laureat` la numeroase con-cursuri de m`iestrie din ]ar` [i str`in`tate.

Anul acesta, la Concursulna]ional de piese romne[ti- Bistri]a N`s`ud a cuceritpublicul [i Marele Premiu.

El se adaug` Locului IIIob]inut la Suceava, \n 2006[i Locului II ocupat, \n acestan, la - Olimpiada Na]ional`de Muzic`, de la Cluj Napo-ca.

Domni[oara Ciorda[ s-aaremarcat, dealtfel, cu prilejula numeroase cursuri de m`-iestrie organizate \n Austria[i Marea Britanie.

F lor in Z.Flor in Z.

Dup` recital, dl.Costic` Voicu, Pre[edine Sec]ieiNa]ionale a IPA,felicitat-oo pe tn`racare a dovedit respect nu doar pentru Grieg,Ceaikovski [i Mozartci [i pentruAsocia]ia din careface parte tat`l ei.

publicitatetel: 0722.344.124

0740.104.805

21

o f q r ` m q d e l u to f q r ` m q d e l u t{ i u n m u n t e d e t a l e n t{ i u n m u n t e d e t a l e n t

Despre Aurel B`dulescu, poli]ist la IPJ Vlcea, membru IPA [i talentat artistplastic, se poate spune c` are, nu doar curajul, dar [i mndria de a-[[i privicrea]iile \n ...fa]`!

Am putea spune c` fizionomiile, ticluite de el, au un fior l`untric, ce trans-ced [i respir`, parc`, din materia din care Dumnezeu a z`mislit omenirea.

Ofi]erul activeaz`, \n timpul liber, \n Atelierul Sine Cera din Rm.Vlcea -sub \ndrumarea prof. Nicolae Ureche - [i s-aa distins prin crea]iile sale la nu-meroasele-ii particip`ri la trgurile [i expozi]iile na]ionale de ceramic`, de laHorezu, Sibiu, Rmnicu-VVlcea [i Bucure[ti.

Tema \n care exceleaz`: }`ranii, dovede[te c` strune[te cu talent lutul,c` st`pne[te percep]ia fin` [i interpreteaz` str`lucit ni[te piese att de eloc-vente \n... mu]enia lor.

FL. ZFL. Z AGONEANUAGONEANU

VIZITQ \N VIZITQ \N }ARA SF`NTQ}ARA SF`NTQ

|n perioada 4 - 11 iunie 2007 odelega]ie a I.P.A. sec]ia Romn` aefectuat o vizit` \n Israel.

La aeroportul Ben Gurion dinTel-AAviv, poli]i[tii romni au fost\ntmpina]i de dna Anat Biber -secretar de recep]ie la I.P.A. Israel

[i de dl. Moni Reizel translator,(persoana care a \nso]it perma-nent delega]ia [i a f`cut ca [e-derea \n }ara Sfnt` s` fie ct maipl`cut` [i lipsit` de neprev`zut).

De la aeroport, cu un microbuz,am plecat la Ierusalim, unde ne-am cazat la hotelul Caesar [iunde l-aam cunoscut pe dl. Uri Bar-El, responsabil cu rela]iile I.P.A.pentru Italia (o persoan` specia-l`, \n materie de istorie a Isra-elului).

Au urmat cazarea, micul dejun[i unul din momentele esen]iale -vizitarea principalelor obiective:Ora[ul lui David, Biserica Ruseas-c` [i Ierusalimul nou.

Ziua a doua a continuat cu Dru-mului Crucii, vizita la MormntulSfnt [i Zidul Plngerii loc, undemembrii delega]iei [i-aau depusbile]ele cu dorin]e [i speran]a \m-plinirilor .

La Marea Moart`, curajo[ii auf`cut baie (\n apa extrem de s`-rat`), urmat` de pu]in shopping [iapoi revenirea la hotel. Diminea]aam plecat c`tre Nazaret.

|n drum spre Nazaret am oprit lao biseric` ortodox` [i apoi am par-ticipat la o demonstra]ie cu tehnicade dezamorsare a pachetelor sus-pecte de explozibil, ac]iune sus-]inut` cu prietenie de dl. JehudaPeretz de la Poli]ia de Nord a Isra-elului (devenit un alt prietenapropiat al delega]iei romne.

Cazarea la un hotel din Nazaret,cu un confort deosebit, ne-aa datputerea pentru o plimbare \n Haifa,unde, cu generozitate, dl. YehudaGoldstein ne-aa oferit o prezentarea [alupelor Poli]iei Maritime.

Pe muntele Carmel ne-aa \nso]itdl. Naser Nasereldin - ofi]er seniorla Poli]ia de Frontier` israelian`,iar la superbele gr`dini din Haifane a[tepta \ngerul p`zitor dl.Goldstein.

|n cteva zile, prietenii din Israelau dorit [i au reu[it s` ne conving`de profunzimea frumuse]ilor exis-tente \n Israel.

Discursurile reprezentan]ilor Is-raelieni [i al delega]iei romne aurelevat unitatea prieteniei dintrecele dou` ]`ri.

|n speran]a c` idealurile [i scop-urile I.P.A. sub deviza Servo peramikeco au fost duse [i \m-p`rt`[ite de delega]ia Romniei,se cuvine a adresa mul]umiri per-soanelor care au contribuit cusufletul, \nct aceast` minunat`experien]` s` r`mn` de neuitat.

Dan RUSUDan RUSU

P o l i ] i [ t iP o l i ] i [ t ii s r a e l i e n i i s r a e l i e n i \ n V r a n C e a\ n V r a n C e a

O delega]ie de poli]i[ti din Is-rael, membri I.P.A., s-aa aflat n vi-zit` la IPJ Vrancea, n ultimele zile,ei r`spunznd uneiinvita]ii a Sec]iei Ro-mne a I.P.A.

Oaspe]ii au fostnso]i]i n Vrancea dereprezentantul de laBucure[ti al Asocia-]iei, Dan Rusu, fiindprimi]i de pre[edin-tele asocia]iei regio-nale, comisarul Cos-tel Dobril`.

Au fost vizitatemai multe obiectiveturistice din Vrancea,Centrul Seismologicde la Vrncioaia [ihrubele lui {tefan celMare de la Panciu.

Oaspe]ii au parcurs cu ncn-tare traseul ales de organizatori:Foc[ani-VVrncioaia (Centrul deSeismologie) - Cheile Ti[i]ei - P`s-tr`v`ria Cascada Putnei - Lep[a,bucurndu-sse de frumuse]ea locu-rilor [i ospitalitatea oamenilor.

De asemenea, la Panciu, auasistat la procesul de fabricare a[ampaniei [i au vizitat str`vechilehrube ale lui {tefan cel Mare.

Vizita s-aa ncheiat la Soveja,nestemata montan` a jude]uluiVrancea, unde au fost primi]i de[eful inspectoratului [i s-aa f`cutschimb de suveniruri [i de impresiicu privire la activit`]ile specificepoli]iei, se arat` ntr-uun comunicatde pres` trimis redac]iei de [efulIPJ, dl comisar-[[ef Viorel {erb`-noiu.

Poli]i[tii vrnceni au promis c`vor merge, la rndul lor, n Israel,r`spunznd astfel invita]iei co-legilor str`ini.

Dan NICOLAUDan NICOLAU

Articol ap`rut \n Monitorul de Vrancea - 21.07.2007

Vizit` \n Israel

G L O B E T R O T T E RG L O B E T R O T T E R

JURNAL IPA - 200722

JURNAL IPA - 2007 23

I . P . A . M A G A Z I NI . P . A . M A G A Z I N

Cadran editorial

A L B U M U LA L B U M U LP O L I } I E IP O L I } I E IR O M N ER O M N E

Volumul II al seriei DIN ISTORIA POLI}IEIDIN ISTORIA POLI}IEIROMNE ROMNE este unul trilingv (n limbile romn`, fran-cez` [i englez`), fiind intitulat N ANUL INTEGR~N ANUL INTEGR~--RII EUROPENERII EUROPENE ..

Este un album istoric, dedicat integr`rii Romniei nUE ([i implicit Poli]iei Romne).Albumul se adreseaz` deopotriv` poli]i[tilor romni,

istoricilor, ct [i, cu preponderen]`, celor care ne vi-ziteaz` ]ara, constituind un ideal cadou pentru dele-ga]iile str`ine.

Este o cronic` nimagini a istorieinoastre, pornindde la Agie, Sp`t`-rie [i trecnd princei 50 de ani deMili]ie, pentru aajunge la Poli]iade azi.

Cuprinde 384pagini, din care:160 pagini text(incluznd o scur-t` istorie a ro-mnilor, istoria A-giei [i Poli]iei, opagin` de istoriaMili]iei); 66 paginicolor, semn trico-lor n leg`torie.

Totalul fotografiilor [i reproducerilor de documentearhivistice este de 827. n cuprinsul volumului suntincluse: un Cuvnt nainte al istoricului FlorinConstantiniu, membru al Academiei Romne, unArgument al autorului [i cte un articol de o pagin`,semnat de c`tre: comisar-[[ef Dan Antonescu, co-misar-[[ef Petre Chi]u [i agent Adriana Odagiu.

Pentru consultarea [i eventual cump`rarea albu-mului v` pute]i adresa autorului, la sediul D.G.P.M.B.,biroul 331, tel. 0721.440.740 sau pe adresa de mails incaf [email protected] incaf [email protected]

C R O N I C A RC R O N I C A RDe ziua Poli]iei na]ionale, la 25 martie 2007, autorul Florin {inca, oferindDe ziua Poli]iei na]ionale, la 25 martie 2007, autorul Florin {inca, oferindlucrarea dlui Dan Valentin F`tuloiu - Inspector General al Poli]iei Romnelucrarea dlui Dan Valentin F`tuloiu - Inspector General al Poli]iei Romne

HHootteelluull AAuuxx AArrccaaddeessHHootteelluull AAuuxx AArrccaaddeess(((( ))))

Este amenajat s` ofere un con-fort deosebit.

Cl`direa dateaz` din anul 1692[i face parte din istoria ora[ului.

Hotelul are 15 \nc`peri \mp`r]iteastfel: trei camere single, 10 came-re duble, o camer` pentru trei per-soane [i o camer` pentru patrupersoane.

Pre]urile pentru membri I.P.A.sunt calculate pentru o persoan`

of 25/25
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION SEC}IA ROMÂN~ SEC}IA ROMÂN~ ROMANIAN SECTION ROMANIAN SECTION IPA Jurnal Jurnal international police association - romanian section bucharest region - metropolitan police NUM~R SPECIAL SEPTEMBRIE 2007
Embed Size (px)
Recommended