Home >Documents >INVESTIIILE STRINE DIRECTE ÎN ROMÂ · PDF file Investiiile strine directe în...

INVESTIIILE STRINE DIRECTE ÎN ROMÂ · PDF file Investiiile strine directe în...

Date post:10-Feb-2020
Category:
View:6 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • BANCA NA�IONAL� A ROMÂNIEI INSTITUTUL NA�IONAL DE STATISTIC�

  INVESTI�IILE STR�INE DIRECTE ÎN ROMÂNIA

  în anul 2009

  2010

 • INVESTI�IILE STR�INE DIRECTE

  ÎN ROMÂNIA în anul 2009

  2010

 • ISSN 2067-3876ISSN 2067-3876

  Not�

  Redactarea lucr�rii a fost finalizat� la data de 25 noiembrie 2010.

  Redactarea a fost realizat� de Direc�ia Statistic� din Banca Na�ional� a României, precum �i de Direc�ia Statistici Structurale ale Întreprinderii �i Direc�ia Registrului Statistic al Întreprinderilor din cadrul Institutului Na�ional de Statistic�.

  Tehnoredactarea a fost realizat� de Direc�ia Studii Economice din Banca Na�ional� a României.

  Reproducerea publica�iei este interzis�, iar utilizarea datelor în diferite lucr�ri este permis� numai cu indicarea sursei.

  Banca Na�ional� a României, Str. Lipscani nr. 25, cod 030031, sector 3, Bucure�ti tel.: 021/312 43 75; fax: 021/314 97 52 internet: http://www.bnr.ro

  Institutul Na�ional de Statistic�, B-dul Libert��ii nr.16, sector 5, Bucure�ti tel.: 021/318 18 71; 021/317 77 70; fax: 021/312 48 75 internet: http://www.insse.ro

 • CuprinsCuprins ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND STATISTICA INVESTI�IILOR STR�INE DIRECTE (ISD)...............................................................................5

  REZULTATELE CERCET�RII STATISTICE PRIVIND INVESTI�IILE STR�INE DIRECTE ÎN ROMÂNIA ÎN ANUL 2009..................................................................................................7

  1. Fluxul net de ISD ................................................................................7

  2. Soldul ISD la sfâr�itul anului ..............................................................7

  2.1. Repartizarea investi�iilor str�ine directe pe principalele activit��i economice............................................8

  2.2. Imobiliz�rile corporale �i necorporale în întreprinderile investi�ie str�in� direct�...............................................................9

  2.3. Repartizarea investi�iilor str�ine directe pe regiuni de dezvoltare.............................................................10

  2.4. Repartizarea investi�iilor str�ine directe pe ��ri de origine........10

  3. Venituri realizate din investi�ii str�ine directe...................................12

  4. Tipuri de investi�ii str�ine directe......................................................12

  5. Exporturile �i importurile întreprinderilor investi�ie str�in� direct� ....................................................................13

  Grafice...................................................................................................15

 • Investi�iile str�ine directe în România în anul 2009

  ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND STATISTICA INVESTI�IILOR STR�INE DIRECTE (ISD)

  � Investi�ia str�in� direct�: rela�ie investi�ional� de durat�, între o entitate rezident� �i o entitate nerezident�; de regul�, implic� exercitarea de c�tre investitor a unei influen�e manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit.

  Sunt considerate investi�ii str�ine directe: capitalul social v�rsat �i rezervele ce revin unui investitor nerezident care de�ine cel pu�in 10 la sut� din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta �i întreprinderea în care a investit, precum �i profitul reinvestit de c�tre acesta.

  De asemenea, sunt considerate investi�ii str�ine directe, capitalurile din companiile rezidente asupra c�rora investitorul nerezident exercit� o influen�� semnificativ� pe cale indirect�, �i anume: capitalurile proprii ale asociatelor �i filialelor rezidente ale întreprinderii rezidente în care investitorul nerezident de�ine cel pu�in 10 la sut� din capitalul social subscris.

  � Investitorul str�in direct: persoan� juridic�, persoan� fizic� sau grup de persoane ce ac�ioneaz� concertat, care de�ine cel pu�in 10 la sut� din capitalul social subscris (respectiv din capitalul de dotare al entit��ilor f�r� personalitate juridic�) sau cel pu�in 10 la sut� din voturi, într-o întreprindere situat� în afara propriei ��ri de reziden��.

  � Întreprinderea investi�ie str�in� direct�: este o întreprindere rezident�, cu sau f�r� personalitate juridic�, în care un investitor nerezident de�ine cel pu�in 10 la sut� din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare în cazul întreprinderilor f�r� personalitate juridic� (sucursale). De�inerea a cel pu�in 10 la sut� din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare, este primordial� în stabilirea rela�iei de investi�ie direct�.

  � Întreprinderea investi�ie str�in� direct� de gradul II: este o întreprindere rezident�, cu personalitate juridic�, în care un investitor str�in direct controleaz�, prin intermediul unei întreprinderi investi�ie str�in� direct�, cel pu�in 10 la sut� din capitalul social subscris. Întreprinderile investi�ie str�in� direct� de gradul II sunt filiale sau asociate ale întreprinderilor investi�ie str�in� direct�. Filialele reprezint� companiile rezidente în

  5

 • Investi�iile str�ine directe în România în anul 2009

  care întreprinderile ISD de�in cel pu�in 50 la sut� din capitalul social subscris, iar asociatele sunt companiile rezidente în care întreprinderile ISD de�in între 10 �i 50 la sut� din capitalul social subscris.

  � Investi�ia direct� reversibil�: rela�ia investi�ional� de sens invers investi�iei str�ine directe pe care o întreprindere investi�ie direct� rezident� o are cu investitorul str�in direct, dac� întreprinderea rezident� are o participa�ie de sub 10 la sut� din capitalul social al investitorului str�in direct.

  � Componentele investi�iilor str�ine directe:

  � Capitaluri proprii: capitalul social subscris �i v�rsat, atât în numerar, cât �i prin contribu�ii în natur�, de�inut de nereziden�i în companii rezidente, precum �i cota aferent� din rezerve; în mod corespunz�tor, în cazul sucursalelor, se ia în considerare capitalul de dotare aflat la dispozi�ia acestora.

  � Creditul net: creditele primite de c�tre întreprinderea investi�ie str�in� direct� de la investitorul str�in direct sau din cadrul grupului de firme nerezidente din care face parte acesta, mai pu�in creditele acordate de c�tre întreprinderea investi�ie str�in� direct� investitorului str�in direct sau unei alte firme din cadrul grupului respectiv de firme.

  � Tipurile investi�iilor str�ine directe (diferen�iate dup� contribu�ia fluxului de participa�ii str�ine la capital în întreprinderile investi�ie str�in� direct�):

  � Greenfield: înfiin�area de întreprinderi de c�tre sau împreun� cu investitori str�ini (investi�ii pornite de la zero);

  � Fuziuni �i achizi�ii: preluarea integral� sau par�ial� de întreprinderi de c�tre investitori str�ini de la reziden�i;

  � Dezvoltare de firme: majorarea de�inerilor de capital ale investitorilor str�ini în întreprinderi investi�ie str�in� direct�.

  6

 • Investi�iile str�ine directe în România în anul 2009

  REZULTATELE CERCET�RII STATISTICE PRIVIND INVESTI�IILE STR�INE DIRECTE ÎN ROMÂNIA ÎN ANUL 2009

  1. Fluxul net de ISD

  Intr�rile nete de ISD în anul 2009 au înregistrat un nivel de 3 488 milioane euro �i sunt structurate astfel:

  � Participa�iile nete ale investitorilor str�ini direc�i la capitalul social al întreprinderilor investi�ie str�in� direct� din România în valoare de 1 729 milioane euro (49,6 la sut� din fluxul net de ISD). Participa�iile nete rezult� din diminuarea participa�iilor în valoare de 3 118 milioane euro cu pierderea net� în sum� de 1 389 milioane euro. Pierderea net� a rezultat din diminuarea profitului net al întreprinderilor investi�ie str�in� direct� din anul 2009, în valoare de 4 496 milioane euro, cu 1 608 milioane euro dividende repartizate în anul 2009, precum �i cu pierderile întreprinderilor investi�ie str�in� direct� din anul 2009 în valoare de 4 277 milioane euro. Calculele sunt efectuate în conformitate cu metodologia interna�ional� de determinare a profitului reinvestit de întreprinderile ISD.

  � Creditul net primit de c�tre întreprinderile investi�ie str�in� direct� de la investitorii str�ini direc�i, inclusiv din cadrul grupului, în sum� de 1 759 milioane euro, ceea ce reprezint� 50,4 la sut� din fluxul net al ISD.

  2. Soldul ISD la sfâr�itul anului

  Soldul final al ISD la 31 decembrie 2009, rezultat din ad�ugarea la soldul ini�ial a fluxului net de ISD, precum �i a diferen�elor valorice pozitive/negative provenite din reevalu�rile datorate modific�rii cursului de schimb �i a pre�uril

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended