Home >Documents >Investițiile Străine Directe

Investițiile Străine Directe

Date post:05-Jul-2018
Category:
View:216 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/16/2019 Investițiile Străine Directe

  1/12

   Rolul investi iile străine directeț 

 • 8/16/2019 Investițiile Străine Directe

  2/12

  INVESTIŢII

  componentele principale al circuitului economic mondial

   puternic efect în toate sectoarele economiei

 • 8/16/2019 Investițiile Străine Directe

  3/12

  Proprietatea unui rezident străin asupra unor active (mijloace fixe cu scopul de a controla folosirea

  acestor active! IS"#element important i esen ialș ț

  pentru procesul de transformare i relansareș

  economică

 • 8/16/2019 Investițiile Străine Directe

  4/12

  IS" în economia na ională reprezintă cel de#alț doilea stadiu al avantajului competitiv$

  determinat de volumul investi iilor i calitateaț ș

  investi iilor !(%ic&ael Porterț

 • 8/16/2019 Investițiile Străine Directe

  5/12

  Impactul

  IS" asupra '!%

  re tereașcompetivită iț

  Sporirea

  veniturilor

  popula ieiț

  Transfer

  te&nolo)ii

  performante

  %ic orareaș

  omajuluiș

    *si)ură

  dezvoltarea economică

  Promovarea

  exporturilor

 • 8/16/2019 Investițiile Străine Directe

  6/12

    Investi iile străine directe sunt necesare pentruț

  rena terea economică a '!%! în valoareaș

  dezvoltării dura+ile a economiei na ionaleț

 • 8/16/2019 Investițiile Străine Directe

  7/12

    ,actorii preelnici a '!%!-

    * ezare )eo)refică favora+ilăș

    alitate +ună a solului

    ,or ă de muncă calificatăț

    Poten ial tiin ific i etnic importantț ș ț ș

 • 8/16/2019 Investițiile Străine Directe

  8/12

 • 8/16/2019 Investițiile Străine Directe

  9/12

 • 8/16/2019 Investițiile Străine Directe

  10/12

 • 8/16/2019 Investițiile Străine Directe

  11/12

  *vantajele si dezavantajele in atra)erea investitiilor in economia 'epu+licii %oldova

 • 8/16/2019 Investițiile Străine Directe

  12/12

  oncluzie

    auzele e.ecului în atra)erea IS" sunt- • lipsa unei strate)ii de atra)ere a investi/iilor în

  perioada ini/ială de tranzi/ie0

  • lipsa resurselor naturale proprii0

  • ratarea primului val de privatizare precum .i lipsa

  transparen/ei în procesul de privatizare! azurile

  de rena/ionalizare .i alte încălcări ale drepturilor

  investitorilor au înrăută/it ima)inea %oldovei în fa/a investitorilor0

  • )rad înalt de corup/ie .i +irocra/ie în structurile

  statale;

Embed Size (px)
Recommended