+ All Categories
Home > Documents > Insuficiența Hepatică Acută

Insuficiența Hepatică Acută

Date post: 07-Jul-2018
Category:
Upload: cristina
View: 227 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 15

Transcript
 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  1/35

  Program de consiliere pentru elevisi studenti la medicina si practica interapie intensive

  ID 134856

   

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  2/35

  INSUFICIN!" #P"$IC% "CU$%

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  3/35

  DFINI!I

  -  Icter + disfuncție neurologică (encefalopatie) + afectarea funcției de sinteză(hipoalbuminemie + coagulopatie – INR >1!) la un pacient fără antecedente de boalăhepatică"-#ebutul brusc al simptomatologiei $%& săptăm'ni  supraacut $ * zile"  acut *%1 zile"  subacut %1 zile – %& săptăm'ni"

  -Incidența n ,-. /10 % cazuri2an  n 3aponia /%0 &%4 cazuri2an

  1 5ee 678 ,9uires R: 3r8 N;berg ,58 #oo

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  4/35

  $I&'&(I

  Etiologia IHAVirală: Hepatite virale A, B, C, D, E, G; Citomegalovirus (CMV); virusul Epstein-Barr; virusul

  Herpex simplex; Human Herpes virus tip ; !arvovirus B"#; virusul !arain$uen%e&

  Toxice dependente de doză: A'etaminoen; tuer'ulostati'e (*sonia%i+, iampi'in,

  Et.amutol, !/ra%inami+); Antiin$amatoare nonsteroi+iene; Allopurinol; '.imioterapi'e

  (0egaur, 1lutami+e, 210); Metotrexat; 0etra'i'lin;

  Reacții alergice idiosincratice: anti.ipertensive (Met./l+opa); .i+ro'aruri .alogenate;

  'umarine (3ararina); anti'onvulsivante (1enitoina, Carama%epin, A'i+ valproi');

  antiioti'e (peni'iline, sulonami+e, '.inolone)&

  Intoxicația cu ciuperci: Amanita p.alloi+es

  Metabolică: Boala 3ilson; +ei'itul +e 4" antitripsin; Gala'to%emiaVasculare: 5in+romul Bu++-C.iari; Boala veno-o'lu%iv; *nsu6'ien7a 'ar+ia' 'ongestiv

  Asociate sarcinii: sin+romul HE88!, 1i'atul gras aso'iat sar'inii

  Hepatita autoimună

  Sepsis

  Idiopatică

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  5/35

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  6/35

  #epatitele virale

  -Cel mai frec=ent determinate de F:. sau F:G"

  -7odalitate de prezentare infecție acută nou apărută"  reacti=are =irusologică la purtător cronic (F:G)"

  -Brigerii reacti=ării chimioterapice8 imunosupresoare"

  - #iagnostic F:. Ig7 anti F:."  F:G .g:Gs8 Ig7 anti F:G8 =iremie"

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  7/35

  Into)ica*ia cu "cetamino+en

  - BoHicitate prin produi intermediari nalt reacti=i (N-para-aminoquinonimine) ce se leagă deproteinele peretelui celular n absența glutationului"

  - #oza toHică 1 g2 %& ore (J Cazuri letale la K& g2%&ore /10)"

  - Laraclinic I:. + aminotransferaze hepatice > K! -I2l"  hiperbilirubinemie conMugata &mg2dl"

  -#iagnostic istoric poziti= + determinare toHicologică (J BoHicologia inițial negati=ă nu

  eHclude diagnosticul)"

  1 ,chiodt F8 Rochling 38 Case; #58 5ee 67 .cetaminophen toHicit; in an urban count; hospital N

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  8/35

  Into)ica*ia cu "cetamino+en

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  9/35

  Goala 6ilson

  -Clinic encefalopatie (p'nă la comă profundă) + icter + oligoanurie"

  - Laraclinic hiperbilirubinemie miHtă (GB % mg2dl) "

  .OI (necroză tubulară acută)"

    fosfatază alcalină frec=ent scăzută raport bilirubină totală fosfatazăal?alină > %"

  -#iagnostic eHamenul oftalmologic inel Oa;serleischer"

  dozarea ceruloplaminei (=alori scăzute) i e=idențierea cupremiei icupruriei (=alori crescute)"

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  10/35

  Pre,entare clinic- 

  - JJ .namneză de la pacient sau aparținători (.LL8 medicația administrată n ultimele zile8eHpunerea intenționată sau accidentală la toHine8 toHicomanie)"

   C5INIC

  eHamen neurologic DlasgoP coma scale8 criteriile 6est :a=en" icter sclero – tegumentar (inconstant)"

  :epatomegalie (hepatitele =irale8 sindromul GuddChiari sau insuficiența cardiacăcongesti=ă) Q ascită"

  hemodinamic hipotensiune arterială8 rezistențe =asculare sistemice scăzute ( sepsisgram negati=i)"

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  11/35

  "lgoritm diagnostic

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  12/35

  Paraclinic

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  13/35

  ."N"(.N$U'

  INSUFICIN!I #P"$IC"CU$ 

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  14/35

  $erapia standard

  - montare abord =enos periferic calibru mare"

    cateterizarea unei =ene centrale (preferabil =ena Mugulară internă sau subcla=ie pentrumăsurarea presiunii =enoase centrale i a ,c=A%)"- cateterizarea arterială i monitorizare in=azi=ă a B."-  cateterizarea =ezicii urinare8 sondare nazogastrică"

  7onitorizarea standard presupune

  monitorizarea continuă a electrocardiogramei n % deri=ații (#II i F!)8

  pulsoHimetrie8 monitorizare hemodinamică in=azi= (cateter arterial)8

  e=aluarea funcției neurologice (scara DlasgoP sau 6est :a=en) la E ore sau de fiecaredată c'nd se suspicionează agra=area encefalopatiei8

  monitorizarea =olemiei (diureză orară8 bilanț hidric la & ore8LFC8 ,c=A% la & ore)

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  15/35

  #ipertensiunea intracranian-

  iziopatologie

  neuroinflamația/10 creterea cito?inelor proinflamatoare (BN8 I51G8 I5E)"-  efectele citotoHice ale amoniacului

  creterea glutaminei intracelulare – mediu hiperosmolar – edem intracelular

  (astrocitelor)" acti=area cotranportorului NaOCl n culturile de astrocite/%0"

  doPnregulation a transportorului pentru glutamina ,N.BK /K0"

  tulburări microcirculatorii cerebrale

  1 6right8 D8 ,haPcross8 #8 Alde #amin?8 ,68 3alan8 R Grain c;to?ine fluH in acute li=er failure and its relationship Pith intracranial h;pertension 7etab Grain #is %*" %%8 K*!–K@@

  % .rumugam R 3a;a?umar8 Fanessa Faldes8 7ichael # Norenberg Bhe Na–O–Cl cotransporter in the brain edema of acute li=er failure 3 of :epatolog; %11 =ol !&" %*%–%*@

  K #u8 B8 Drimm8 .8 3iang8 68 #esMardins8 L8 GutterPorth8 R8 Lathogenesis of Grain

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  16/35

  #ipertensiunea intracranian-

  Apțiuni terapeutice

  terapia standard manitol8 lactuloză8 hemofiltrare continua =eno=enoasa"

  dializa hepatică 7olecular .bsorbant Recirculating ,;stem (7.R,) eficient n

  scăderea amoniemiei i cito?inele proinflamatorii (BN)8 limit'nd neuroinflamația" hipotermia limitarea inflamației (scăderea metabolismului bazal) i a limitării captării

  amoniacului la ni=el astrocitar"

    linii terapeutice =iitoare Arnitinfenilacetatul (capacitatea sa de a stimula acti=itateaglutamin sintetazei)"

  fenitoină (in crize con=ulsi=e8 nu profilactic)

   1 Duo8 578 5iu8 3S8 Tu8 #U8 et al .pplication of molecular adsorbents recirculating s;stem to remo=e NA and c;to?ines in se=ere li=er failure patients Pith multiple organ

  d;sfunction s;ndrome %K 5i=er Int %K8 1E–%

  % ,tra=itz RB8 5arsen , Bherapeutic h;pothermia for acute li=er failure Crit Care 7ed %4" K*,%!@E&

  K Aria 78 RomenoDimenez R8 .rranz 3. et al Arnithine phen;lacetate pre=ents disturbances of motore=o?ed potentials induced b; intestinal blood in rats Pith portaca=alanastomosis/ 3 of :epatolog; %1%" !E(1) 1411&

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  17/35

  Dis+unc*ia cardiovascular-

  -  :ipo=olemie oc cald (hipotensiune8 eHtremități reci)"-  :emodinamic LFCV8 ,c=A% V8 RF, V"-  InMuria miocardică creteri ale Broponinei I (rol diagnostic i prognostic) /10"-  creterea RF, n arterele renale W scăderea filtrării glomerulare W necroză tubulară

  acută W .OI"

  7anagement repleție =olemică (diureză >8!ml2?gc2h )" suport =asopresor (Noradrenalină)"

  .OI – CFF:#

  1 Ni?olaos Lapoutsida?is8 Ni?olaos .r?adopoulos8 Fassilios ,m;rniotis et al

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  18/35

  #emosta,-

  -  

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  19/35

  SI0S i in+ec*ia

  -   incidență crescută a infecțiilor /10 @Y bacteriene8 K%Y fungice"

  -  magnitudinea ,IR, se corelează cu mortalitatea/%0 %@8&Y 1 criterie"  E&8*Y K criterii"

    4@Y oc septic"

  - antibioterapie administrată doar n cazurile ,IR, + infecție documentată"-  nu eHistă un beneficiu al administrării profilactice a antibioterapiei"

  1 Nanc; Rolando8 3ohn Lhilpott:oPard8 Roger 6illiams Gacterial and ungal Infection in .cute 5i=er ailure ,emin 5i=er #is 144E" 1E(&) K@4&%% Nanc; Rolando8 3im 6ade8 7ilagros #a=alos et al Bhe ,;stemic Inflammator; Response ,;ndrome in .cute 5i=er ailure :epatolog; %" K%(&)*K&*K4

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  20/35

  .eta2olism 

  - rezistenta crescuta la insulina"-  hiponatremie8 hipo?alemie8 hipofosfatemie si alcaloza metabolica"

  -  N-BRIZI

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  21/35

  $erapia speci+ic- 

  IntoHicația cu .cetaminofen cărbune acti=at (doza 1g2?g) n primele K& ore postingestie Nacestilcisteină (N.CC) n infuzie intra=enoasă doză de ncărcare 1! mg2?g n

  infuzie continuă n 1! minute8 urmat de ! mg2?g administrat timp de & ore8 apoi 1 mg2?g

  timp de 1E ore

  IntoHica[iile cu ciuperci ( Amanita genus) dializa hepatică eficiente n scăderea mortalită[ii /10 terapii clasice Lenicilina D sau ,ilimari

  :epatita autoimună corticoterapie (prednison &E mg2zi):epatite =irale fulminante imunoglobuline sistemice"

  1 .drian Co=ic8 #a=id 3 . Doldsmith8 Laul DusbethBatomir ,uccessful use of 7olecular .bsorbent Regenerating ,;stem (7.R,) dial;sis for the treatment of fulminant hepatic failurein children accidentall; poisoned b; toHic mushroom ingestion 5i= Int %K" %K(K) %1%*

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  22/35

  Diali,a epatic-

  Bipuri nonbiologice ,L.# (Single-pass albumin dialysis)8  7.R, (Molecular absorbant recirculating system)8

    Lrometheus (Fractional Plasma Separation/Absorbtion and Dialysis)  biologice HepaAssist  (care utilizează hepatocite porcine)

  Extracorporeal i!er Assist De!ice –

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  23/35

  SP"D

  - cea mai simplă modalitate de a realiza dializă hepatică8

  - sistem de hemodializă continuă =eno=enoasă n care albumină este adăugată n dializantpentru ob[inerea unei concentra[ii de %!Y

  -  efecte ameliorarea encefalopatiei hepatice8 scăderea ni=elurilor plasmatice aleamoniacului8 bilirubinei ]i acizilor biliari /10

  "& H inge, V Varn.olt, M 9immering& Continuous veno-venous single-pass alumin .emo+ia6ltration in '.il+ren it. a'ute liverailure& !e+ Crit Care Me+

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  24/35

  ."0S

  -  iltru de hemodializă ce permite pasaMul moleculelor de pana la E ?#-  toHinele sunt transferate n solu[ia de dializă mbogă[ită cu &ml albumina umana %Y

  (regenerată naintea fiecărui pasaM prin filtru)-  rol benefic al 7.R, ca terapie de sal=are la pacien[ii cu I:. p'nă la efectuarea

  transplantului hepatic (n !Y din cazuri nemaifiind necesară efectuarea transplantului)/10-  eficient n scăderea :IC8 scăderea edemului cerebral (doar la ni=elul substan[ei albe)-  ni=elul cito?inelor proinflamatorii ]i fluHul circula[iei cerebrale nemodificate- utilizarea citratului drept anticoagulant comparati= cu heparina nefrac[ionată administrată

  sistemic nu a dus la cre]terea incidentelor hemoragice /%0

  1 C #oria8 5 7andala8 F ,cott et al ulminant :epatic ailure Gridged to 5i=er Bransplantation Pith a 7olecular .dsorbent Recirculating ,;stem . ,ingleCenter

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  25/35

  ."0S

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  26/35

  Prometeus

  -  separarea frac[ionată a plasmei ]i absorb[ie8 iltrul fiind permeabil pentru molecule p'năla %! ?#8 inclusi= albumina umană

  -  spre deosebire de 7.R,8 Lrometheus nu a dus la o mbunătă[ire a răspunsului

  hemodinamic ( cre]terea tensiunii arteriale medii8 scăderea acti=ită[ii reninei plasmatice8 aaldosteronului8 noradrenalinei ]i =asopresinei) /10-  eficiență scăderea bilirubinei8 amoniacului8 ureei ]i creatininei plasmatice

  -  supra=ie[uirea pe termen mediu nu este afectată8 rata mortalită[ii răm'n'nd practicneschimbată /%0

  "& 8aleman 3, 3ilmer A, Evenepoel !& Ee't o t.e mole'ular asorent s/stem an+ !romet.eus +evi'es on s/stemi'.aemo+/nami's an+ vasoa'tive agents in patients it. a'ute-on-'.roni' al'o.oli' liver ailure& Crit Care

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  27/35

  Prometeus 

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  28/35

  $ransplantul epatic 

  - ,ingura metodă terapeutic demonstrată a crete supra=iețuirea la 1 an @Y /10-  actori de prognostic negati= asociați cu B:

  -  ='rsta pacientului (dublarea mortalită[ii la pacien[ii peste ! de ani)8- gradul encefalopatiei hepatice8-

   se=eritatea disfunc[iei hepatice (e=aluată prin scăderea func[iei de sinteză8agra=area coagulopatiei ]i agra=area colestezei)

  -  Criteriile de includere pe lista pe ateptare pentru B: criteriile Oing^s College /%0 criteriile Clich;FilleMuif /K0

   

  1 Gernal 68 Cross B3,8 .uzinger D et al Autcome after Paitinglist for emergenc; li=er transplantation in acute li=er failure a single centre eHperience 3 :epatol %4" !KEK1K

  % Neuberger 38 Dimson .8 #a=ies 7 et al ,election of patients for li=er transplantation and allocation of donated li=ers in the -O Dut %@"!*%!%!*K  Ichai L8 ,amuel #

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  29/35

  $ransplantul epatic

  $ l t l ti

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  30/35

  $ransplantul epatic.etode au)iliare 

  1 Bransplantul hepatic auHiliar fragment hepatic este transplantat ortotopic sauheterotopic cu menținerea ficatul nati= pe loc8

    fragmentul hepatic poate prelua func[ia ficatului indemn8p'nă la regenerarea acestuia8

    dupa un inter=al de timp necesar regenerarii ficatuluipropriu8 fragmentul poate fi ndepărtat ]i imunosupresia ntreruptă

  % Bransplantul de hepatocite infuzia celulelor n circula[ia portală sau n ca=itateaabdominală cu rol de a prelua functia ficatului insuficient p'nă la regenerarea acestuia8

    aplicată doar n cazul deficitelor enzimatice la nou născu[ 

  l l i

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  31/35

  $ransplantul epatic

  $ pl t l p ti

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  32/35

  $ransplantul epatic.etode au)iliare

  1 Bransplantul hepatic auHiliar fragment hepatic este transplantat ortotopic sauheterotopic cu menținerea ficatul nati= pe loc8

    fragmentul hepatic poate prelua func[ia ficatului indemn8p'nă la regenerarea acestuia8

    dupa un inter=al de timp necesar regenerarii ficatuluipropriu8 fragmentul poate fi ndepărtat ]i imunosupresia ntreruptă

  % Bransplantul de hepatocite infuzia celulelor n circula[ia portală sau n ca=itateaabdominală cu rol de a prelua functia ficatului insuficient p'nă la regenerarea acestuia8

    aplicată doar n cazul deficitelor enzimatice la nou născu[i 

  enotransplantul

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  33/35

  enotransplantul///"re e tere et7

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  34/35

  !rognosti'

  - *ntro+u'erea s'orurilor +e prognosti': ME8D si A!ACHE **- n tre'ut mortalitatea +epFea

 • 8/19/2019 Insuficiența Hepatică Acută

  35/35

  !rognosti'

  8ee 3&M& A'ute liver ailure& 5emin espir Crit Care Me+


Recommended