+ All Categories
Home > Documents > INSTRUCȚIUNI privind exercitarea dreptului de vot prin ... de vot corespondenta... · privind...

INSTRUCȚIUNI privind exercitarea dreptului de vot prin ... de vot corespondenta... · privind...

Date post: 26-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 11 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 2 /2
Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă transmise sunt următoarele: z două plicuri exterioare cu dimensiunea 250X353 mm (tip TB4), câte unul pentru fiecare tur, care au lipită câte o etichetă (cu mențiunea TURUL 1 sau TURUL 2) pe care sunt inscripționate următoarele elemente: numele, prenumele și adresa dumneavoastră (așa cum au fost trecute în cerere), precum și un cod unic de bare; z două plicuri interioare cu dimensiunea 229X324 mm (tip TC4); z patru etichete pentru sigilarea plicurilor menționate mai sus, prevăzute cu elemente de securitate graficăși ștanțare împotriva dezlipirii; z două certificate de alegător inscripționate cu TURUL 1 sau TURUL 2; z două buletine de vot prin corespondență inscripționate cu TURUL 1 sau TURUL 2; z două plicuri suport, inscripționate cu TURUL 1 sau TURUL 2, ce conțin câte un autocolant cu mențiunea VOTAT 2019 P Turul 1, respectiv cu mențiunea VOTAT 2019 P Turul 2; z două autocolante cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență din țară; z două autocolante pe care sunt imprimate mențiunile "PRIORITY/PRIORITAIRE; By airmail/Par avion", cod "IBRS/CCRI Nr. …..", "NE PAS AFRANCHIR/A nu se franca/NO STAMP REQUIRED“ z instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot. INSTRUCȚIUNI privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 Procedura de exercitare a dreptului de vot prin corespondență Stimate alegător, Având în vedere înscrierea dumneavoastră în Registrul electoral ca alegător prin corespondență, vă transmitem documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile prezidențiale din anul 2019. Pentru a evita erorile ce pot apărea în exercitarea dreptului de vot, vă rugăm să parcurgeți, pas cu pas, instrucțiunile primite, înainte de a vă exprima opțiunea de vot . În situația în care biroul electoral pentru votul prin corespondență nu a înregistrat primirea plicului, vă puteți exprima dreptul de vot la cea mai apropiată secție de votare. Veți fi informat prin SMS și/sau prin e-mail cu privire la statusul PLICULUI EXTERIOR expediat de către dumnevoastră și cu privire la înregistrarea acestuia la biroul electoral competent. Dacă, după verificare, constatați că lipsește unul dintre documentele necesare exercitării dreptului de vot enumerate mai sus, vă rugăm să contactați Autoritatea Electorală Permanentă la adresa de e-mail: [email protected]. În corpul e-mailului este OBLIGATORIU să menționați numărul CERERII APROBATE. Verificarea documentelor din plicul pentru care aţi confirmat primirea PAS 1 SCOATEŢI autocolantul cu mențiunea "VOTAT 2019 P Turul 1" din plicul suport pe care scrie Turul I ce se află în plicul interior. 2019 2019 PAS 2: IDENTIFICAŢI opţiunea dumneavoastră de vot, prin studierea buletinului de vot prin corespondență cu mențiunea Turul 1. BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI Turul I-10 noiembrie 2019 ROMÂNIA a) a) a) a) a) a) 3) 4) 5) 6) a) a) a) a) a) a) 9) 10) 11) 12) 7) 8) 1) 2) 1/2 Plicul exterior, cu dimensiunea 250X353 mm (tip TB4), conține: un certificat de alegător pentru Turul 1, o etichetă pentru sigilarea plicului, un autocolant cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență, un autocolant cu mențiunea „PRIORITY/PRIORITAIRE.... ” și un plic interior cu dimensiunea 229X324 mm (tip TC4). Plicul interior, cu dimensiunea 229X324 mm (tip TC4), menționat mai sus, conține: o etichetă pentru sigilarea plicului, un buletin de vot pentru Turul 1 și un Plic suport ce conține autocolantul cu mențiunea VOTAT 2019 P Turul 1". Mai multe detalii găsiți pe www.votstrainatate.ro
Transcript
Page 1: INSTRUCȚIUNI privind exercitarea dreptului de vot prin ... de vot corespondenta... · privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele

Documentelenecesareexercităriidreptuluidevotprincorespondenţătransmisesunturmătoarele:

z douăplicuriexterioarecudimensiunea250X353mm(tipTB4),câteunulpentrufiecaretur,careaulipităcâteoetichetă(cumențiuneaTURUL1sauTURUL2)pecaresuntinscripționateurmătoareleelemente:numele,prenumeleșiadresadumneavoastră(așacumaufosttrecuteîncerere),precumșiuncodunicdebare;z douăplicuriinterioarecudimensiunea229X324mm(tipTC4);z patruetichetepentrusigilareaplicurilormenționatemaisus,prevăzutecuelementedesecuritategraficășiștanțareîmpotrivadezlipirii;z douăcertificatedealegătorinscripționatecuTURUL1sauTURUL2;z douăbuletinedevotprincorespondențăinscripționatecuTURUL1sauTURUL2;z douăplicurisuport,inscripționatecuTURUL1sauTURUL2,ceconțincâteunautocolantcumențiuneaVOTAT2019PTurul1,respectivcumențiuneaVOTAT2019PTurul2;z douăautocolantecuadresabirouluielectoralpentruvotulprincorespondențădințară;z douăautocolantepecaresuntimprimatemențiunile"PRIORITY/PRIORITAIRE;Byairmail/Paravion",cod"IBRS/CCRINr.…..","NEPASAFRANCHIR/Anusefranca/NOSTAMPREQUIRED“z instrucțiuniprivindexercitareadreptuluidevot.

INSTRUCȚIUNIprivindexercitareadreptuluidevotprincorespondențălaalegerilepentru

PreședinteleRomânieidinanul2019

Proceduradeexercitareadreptuluidevotprincorespondență

Stimatealegător, Având în vedere înscrierea dumneavoastră în Registrul electoral ca alegător prin corespondență, vă transmitemdocumentelenecesareexercităriidreptuluidevotprincorespondențălaalegerileprezidențialedinanul2019. Pentruaevitaerorilecepotapăreaînexercitareadreptuluidevot,vărugămsăparcurgeți,pascupas,instrucțiunileprimite,înaintedeavăexprimaopțiuneadevot. Însituațiaîncarebiroulelectoralpentruvotulprincorespondențănuaînregistratprimireaplicului,văputețiexprimadreptuldevotlaceamaiapropiatăsecțiedevotare. Veți fi informat prin SMS și/sau prin e-mail cu privire la statusul PLICULUI EXTERIOR expediat de cătredumnevoastrășicuprivirelaînregistrareaacestuialabiroulelectoralcompetent.

Dacă,dupăverificare,constatațicălipseșteunuldintredocumentelenecesareexercităriidreptuluidevot enumerate mai sus, vă rugăm să contactați Autoritatea Electorală Permanentă la adresa de e-mail:[email protected].

Încorpule-mailuluiesteOBLIGATORIUsămenționaținumărulCERERIIAPROBATE.

Verificareadocumentelordinpliculpentrucareaţiconfirmatprimirea

PAS1SCOATEŢIautocolantulcumențiunea"VOTAT2019PTurul1"dinpliculsuportpecarescrieTurulIceseaflăînpliculinterior.

2019

2019

PAS2:IDENTIFICAŢIopţiuneadumneavoastrădevot,prinstudiereabuletinuluidevotprincorespondențăcumențiuneaTurul1.

BULETINDEVOTPRINCORESPONDENȚĂPENTRUALEGEREA

PREȘEDINTELUIROMÂNIEI

TurulI-10noiembrie2019

ROMÂNIA

a) a)

a) a)

a) a)

3) 4)

5) 6)

a) a)

a) a)

a) a)

9) 10)

11) 12)

7) 8)1) 2)

1/2

Pliculexterior,cudimensiunea250X353mm(tipTB4),conține:uncertificatdealegătorpentruTurul1,oetichetăpentrusigilareaplicului,unautocolantcuadresabirouluielectoralpentruvotulprincorespondență,unautocolantcumențiunea„PRIORITY/PRIORITAIRE....”șiunplicinteriorcudimensiunea229X324mm(tipTC4). Pliculinterior,cudimensiunea229X324mm(tipTC4),menționatmaisus,conține:oetichetăpentrusigilareaplicului,unbuletindevotpentruTurul1șiunPlicsuportceconțineautocolantulcumențiunea„VOTAT2019PTurul1".

Mai multe detalii găsiți pe www.votstrainatate.ro

Page 2: INSTRUCȚIUNI privind exercitarea dreptului de vot prin ... de vot corespondenta... · privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele

PAS9:DEPUNEŢIpliculexteriorsigilatlaoriceoficiupoştalsauînoricecutiepoştală. Pliculexteriorsigilatpoatefidepusşilaoriceoperatordecurierat,pecheltuialadumneavoastră. PliculexteriorsigilatNUTREBUIETIMBRAT.

ATENȚIE! ÎncazulceluiDE-ALDOILEATURDESCRUTINpentruPreședinteleRomâniei,înaintedeaaplicatimbrulautocolantpepatrulaterulceconținecandidatulpentrucareoptați,vatrebuisăvăasigurațicăacestaparticipălacelde-aldoileaturdescrutin.PentrucompletareadocumentelornecesarepentruTurul2,REPETAȚIPAȘIIprezențațiînacesteinstrucțiuni. Atenţie!Plicurilenesigilate,deterioratesaucarenuconţinCertificatuldealegătorvorfianulateprindecizieabirouluielectoralpentruvotulprincorespondenţă.

NOTĂÎncazulîncareațialessătransmitețivotuldumneavoastrăcătremisiuneadiplomaticădințaraîncarelocuiți,văatragematențiacăpliculexteriortrebuietimbratpecheltuialadumneavoastrăsaupoatefidepuspersonallasediulmisiuniidilplomatice.

Dupăidentificareaopţiuniidumneavoastrădevot,LIPIŢIautocolantulcumenţiunea"VOTAT2019PTurul1"pebuletinuldevotprincorespondenţăcearemențiuneaTurul1.

PAS5:SemnaţişidataţiolografCERTIFICATULDEALEGĂTORcumențiuneaTurul1.

ATENŢIE!Odatăaplicatautocolantulcumenţiunea"VOTAT2019PTurul1"pebuletinuldevot,acestanumaipoatefidezlipitfărăanuconduceladistrugereaacestuia.

PAS3 PAS4

Dupăaplicareaautocolantuluicumenţiunea"VOTAT2019PTurul1",INTRODUCEŢIdoarbuletinuldevotprincorespondenţăpentruTurul1înpliculinteriorcudimeniunile229X324mm(tipTC4)(pliculneinscripționat),LIPIȚIpliculșiSIGILAȚI-Lcuetichetadesiguranțăcareseregăseșteînpliculsuport.

a) a)

a) a)

a) a)

3) 4)

5) 6)

a) a)

a) a)b)c)

a) a)b)c)

9) 10)

11) 12)

7) 8)1) 2)

VOTAT2019

PTurul 1

a)b)c)

VOTAT2019

PTurul 1

a)

INSTRUCȚIUNIprivindexercitareadreptuluidevotprincorespondențălaalegerilepentru

PreședinteleRomânieidinanul2019

PAS6Dacăoptațisătransmitețicorespondențaînțară,LIPIȚIETICHETAcuadresabirouluielectoralpentruvotulprincorespondențăpefațaplicului,încolțuldindreapta,josșiautocolantulPRIORITY/PRIORITAIRE;Byairmail/Paravion"pefațaplicului,încolțuldinstângasus,exactcaînpoză.

PAS7DupăceațilipitetichetacuadresabirouluielectoralpentruvotulprincorespondențășiautocolantulPRIORITY/PRIORITAIRE;Byairmail/Paravion",pefațăplicului,INTRODUCEŢIpliculcareconținebuletinuldevotpentruTurul1(PAS4)şiCERTIFICATULDEALEGĂTORcompletat(PAS5)înpliculexteriorTB4(250X350mm)Turul1 FATĂ

PAS8DupăceațiintroduspliculcareconținebuletinuldevotpentruTurul1(PAS4)şiCERTIFICATULDEALEGĂTORcompletat(PAS5)înpliculexterior,SIGILAŢI-Lcuetichetadesiguranţă.

FATĂ

VERSO

EXPEDITORNUMEPrenumeADRESA

TURUL1

xxxxxxxxxVERSO

EXPEDITOR

NUMEPrenume

ADRESA

TURUL1

xxxxxxxxx

2/2


Recommended