Home >Documents >Instrucţiuni de montaj Sistem de evacuare a gazelor arse ... Sistem de evacuare a gazelor...

Instrucţiuni de montaj Sistem de evacuare a gazelor arse ... Sistem de evacuare a gazelor...

Date post:01-Sep-2019
Category:
View:8 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 5606 743 RO 5/2011 După montaj nu trebuie păstrate

  aceste instrucţiuni!

  Instrucţiuni de montaj pentru personalul de specialitate

  VIESMANN

  Sistem de evacuare a gazelor arse pentru Vitocrossal, Vitoradial şi Vitotrans

  Măsuri de siguranţă

  Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru a exclude pericole şi daune umane şi materiale.

  Explicarea măsurilor de siguranţă

  ! AtenţieAcest semn atrage atenţia asu- pra unor posibile daune materiale şi daune pentru mediul încon- jurător.

  Indicaţie Informaţiile trecute sub denumirea de indicaţie conţin informaţii suplimentare.

  Montajul, prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea şi reparaţiile tre- buie executate de personal de speciali- tate autorizat (firmă specializată în insta- laţii de încălzire/firma de instalaţii din contract).

  Pe durata intervenţiilor la aparat/instala- ţia de încălzire, acestea trebuie deco- nectate de la tensiune (de exemplu de la siguranţa separată sau de la un între- rupător principal) şi asigurate împotriva reconectării accidentale.

  În cazul combustibilului gazos trebuie închis robinetul de gaz şi asigurat împo- triva deschiderii accidentale.

  Remedierea unor componente cu func- ţie de siguranţă pune în pericol funcţio- narea sigură a instalaţiei. În cazul înlocuirii unor piese se vor utiliza numai piese originale de la firma Viess- mann sau piese de schimb aprobate de firma Viessmann.

 • 2

  Consultarea serviciului zonal privind evacuarea gazelor arse

  Înainte de începerea lucrărilor la instala- ţia de evacuare a gazelor arse, firma specializată în instalaţii de încălzire tre- buie să consulte serviciul zonal privind evacuarea gazelor arse. Se recomandă să se documenteze în scris participarea maistrului coşar al circumscripţiei.

  Proiectare

  Înaintea montajului se va verifica, dacă nu se depăşeşte lungimea maximă admisă a tubulaturii de gaze arse, cores- punzător indicaţiilor din instrucţiunile de proiectare, ale cazanului respectiv.

  Elemente de siguranţă privind temperatura gazelor arse

  Tubulatura de evacuare a gazelor arse poate suporta temperaturi ale gazelor evacuate de până la 120 °C.

  Prin măsuri tehnice luate în interiorul cazanelor în condensaţie de la firma Viessmann se asigură că temperatura maximă admisibilă a gazelor arse nu este depăşită.

  Instrucţiuni de montaj

  ■ Traiectul de gaze arse va fi conceput cât se poate de scurt şi cu un număr redus de coturi.

  ■ Se vor verifica garniturile în toate mufele.

  ■ Se vor utiliza numai garniturile spe- ciale care au fost livrate.

  ■ Mufele care se introduc în tubulatura de evacuare a gazelor arse trebuie să fie orientate spre direcţia de evacuare a gazelor arse.

  ■ Se vor utiliza numai componentele livrate pentru sistemul de evacuare a gazelor arse PPs.

  ■ Tuburile se introduc unul în celălalt prin rotire uşoară.

  Instrucţiuni generale de montaj

  56 06

  7 43

  R O

 • 3

  Unelte necesare

  ■ Cablu pentru coborârea sistemului de evacuare a gazelor arse în şaht (lun- gime: înălţimea coşului de fum plus 3 m).

  ■ Ferăstrău şi pilă pentru scurtarea şi faţetarea tuburilor.

  ■ Maşină de găurit pentru fixarea ele- mentului de acoperire a şahtului şi a şinei suport.

  Testul de etanşeitate

  Instalaţii de evacuare a gazelor arse aprobate de serviciul de construcţii– conducere prin şaht

  La instalaţiile de evacuare a gazelor arse care sunt conduse prin şaht trebuie efec- tuat după montaj testul de etanşeitate.

  ■ La tubulaturi de gaze arse comprimate din clădiri, care nu sunt înconjurate de aerul de ardere (cu racord la coş (atmosferic)), trebuie efectuat un test sub presiune. Pentru efectuarea testului sub pre- siune, se introduce aer cu un aparat de verificare a etanşeităţii pe tubulatura de evacuare a gazelor arse, închisă etanş la capătul inferior şi cel superior, până se obţine o presiune de 200 Pa. Menţinând această presiune se stabi- leşte ce cantitate de aer se scurge prin punctele de neetanşeitate. Tubulatura de evacuare a gazelor arse se consideră suficient de etanşă, dacă pierderile prin neetanşeităţi nu depăşesc 0,006 litri/(s x m2), raportat la suprafaţa interioară.

  Utilizare

  Sistemul de evacuare gaze arse/admisie aer este certificat CE conform DIN EN 14471 şi dispune de autorizaţie de funcţionare (vezi Instrucţiunile de pro- iectare pentru sistemul de evacuare a gazelor arse Vitocrossal).

  Sistemul de evacuare gaze arse/admisie aer poate fi utilizat la următoarele pro- duse: ■ Vitocrossal 200, tip CM2 ■ Vitocrossal 200, tip CT2 ■ Vitocrossal 300, tip CU3A

  Instrucţiuni generale de montaj (continuare) 56

  06 7

  43 R

  O

 • 4

  ■ Vitocrossal 300, tip CM3 ■ Vitocrossal 300, tip CT3

  ■ Vitoradial 300-T, tip VR3 ■ Vitotrans 300

  Indicaţie Autocolantele „Certificarea sistemului“ şi „Instalaţie de evacuare a gazelor arse firma Skoberne GmbH“ se fixează într-un loc vizibil în apropierea instalaţiei de evacuare a gazelor arse sau pe cazan. Autocolantele se găsesc în documentaţia tehnică.

  Evacuare printr-un şaht

  Instrucţiuni de montaj

  Înainte de montaj trebuie verificat de ser- viciul competent, dacă şahtul respectiv îndeplineşte condiţiile necesare. În încăperea de amplasare trebuie să fie instalată în instalaţia de evacuare a gazelor arse cel puţin o gură de revizie pentru control şi curăţire şi pentru testul de etanşeitate (dacă este necesar). Dacă instalaţia de evacuare a gazelor arse nu este accesibilă de pe acoperiş, atunci trebuie prevăzută încă o gură de vizitare după uşa de curăţire a coşului de la mansardă.

  Pentru vizitarea dispozitivului de venti- lare posterioară trebuie prevăzută în soclul şahtului o gură de revizie. Scur- gerea condensului din tubulatura de eva- cuare a gazelor arse la cazan trebuie să fie asigurată printr-o pantă cores- punzătoare de minim 3° (cca 50 mm/m) Evacuarea gazelor arse trebuie condusă peste acoperiş (porţiunea de deasupra acoperişului paralelă cu înclinarea aco- perişului 400 mm conform normativelor în vigoare).

  Instrucţiuni generale de montaj (continuare)

  56 06

  7 43

  R O

 • 5

  Conducerea aerului de ardere printr-un şaht separat sau perete exterior

  3

  2

  2

  2

  3

  E

  3

  2 A

  B

  3

  4

  3

  2

  3

  2

  2

  4 7

  B

  5

  3

  6 A

  1

  3

  3

  3

  5

  C

  E

  9

  8 5

  D3

  A Ventilare posterioară B Gaze arse

  C Gură de vizitare D Admisie aer

  Evacuare printr-un şaht (continuare) 56

  06 7

  43 R

  O

 • 6

  1 Racordul de gaze arse al caza- nului (trebuie comandat)

  2 Pachet de bază pentru şaht compus din: ■ Cot de sprijin ■ Şină suport ■ Capac şaht ■ Distanţiere (3 bucăţi) 3 Tub 2 m lungime 1 m lungime 0,5 m lungime 4 Element de vizitare, drept 5 Cot evacuare gaze arse 87° (1 buc.)

  45° (2 buc.) Cot evacuare gaze arse (pt. mon- taj în şaht oblic)

  30° (2 buc.) 15° (2 buc.) 6 Element de mascare pentru aeri-

  sire 7 Cot de vizitare 87° (1 buc.) 8 Obturator pentru aerisire (pentru

  admisia aerului) 9 Protecţie contra vântului (pentru

  admisia aerului)

  Evacuare printr-un şaht (continuare)

  56 06

  7 43

  R O

 • 7

  Conducerea aerului de ardere printr-un şaht al evacuării gazelor arse

  2

  A

  B

  3

  4

  3

  2

  3

  2

  2

  4 6

  5 C

  3

  1

  3

  A

  D

  A Admisie aer B Gaze arse

  C Gură de vizitare

  Evacuare printr-un şaht (continuare) 56

  06 7

  43 R

  O

 • 8

  1 Racordul de gaze arse al caza- nului (trebuie comandat)

  2 Pachet de bază pentru şaht compus din: ■ Cot de sprijin ■ Şină suport ■ Capac şaht ■ Distanţiere (3 bucăţi) 3 Tub 2 m lungime 1 m lungime

  0,5 m lungime 4 Element de vizitare, drept 5 Cot evacuare gaze arse 87° (1 buc.) 45° (2 buc.)

  Cot evacuare gaze arse (pt. mon- taj în şaht oblic)

  30° (2 buc.) 15° (2 buc.) 6 Cot de vizitare

  Montaj

  2

  1

  4

  Ø 1

  2

  3

  01. În spatele peretelui posterior, se realizează central un orificiu 7 12 mm pentru fixarea şinei- suport 1.

  02. Şina-suport 1 se introduce în gaură şi se fixează pe peretele fron- tal al şahtului cu şuruburi sau cu mortar.

  03. Se aşază cotul de sprijin 2 deasu- pra şi se fixează cu un ştift într-o gaură a şinei suport.

  04. Cablul pentru montaj 3 se fixează în exterior pe tubulatura verticală cea mai de jos.

  05. În funcţie de dimensiunea şahtului, la distanţă de 2 până la 5 m şi la fie- care element diferit (de exemplu porţiune de vizitare sau cot) se mon- tează un element de distanţare 4. Capetele îndoite în sus.

  Evacuare printr-un şaht (continuare)

  56 06

  7 43

  R O

 • 9

  06. Se asamblează tuburile prin rotire

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended