Home >Documents >INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ · PDF file 2019-02-14 ·...

INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ · PDF file 2019-02-14 ·...

Date post:30-Jan-2020
Category:
View:6 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • I N S T I T U T U L N A Þ I O N A L D E S T A T I S T I C Ã B-dul Libertãþii 16, sector 5, Bucureºti

  Telefon: 318.18.71; 317.77.70; Fax: 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro

  http://www.insse.ro

  Reproducerea conþinutului acestei publicaþii, integralã sau parþialã, în forma originalã sau modificatã, precum ºi stocarea într-un sistem de regãsire sau transmiterea sub orice formã ºi prin orice mijloace

  sunt interzise fãrã autorizarea scrisã a Institutului Naþional de Statisticã.

  Utilizarea conþinutului acestei publicaþii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cãrþi este autorizatã

  numai cu indicarea clarã ºi precisã a sursei.

  Pentru informaþii, cumpãrarea publicaþiilor ºi contractarea de abonamente, vã rugãm sã apelaþi la Direcþia de Diseminare Date Statistice

  Tel.: 021 3177770; 021 3181824 / interior 1278; 2479 e-mail: datestat@insse.ro

  abonamente@insse.ro ori librarie@insse.ro

  Direcþiile Judeþene de Statisticã http://www.[nume judet].insse.ro

  ºi la e-mail: tele@[numejudeþ].insse.ro

  ISSN 2065 - 5967 ISSN - L 1221 - 7050

  © INS 2019

 • INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ Coordonatorul publicaþiei:

  Marian CHIVU - Vicepreºedinte

  Coordonatorii ediþiei: Adriana CIUCHEA - Director General

  Direcþia Generalã de Conturi Naþionale ºi Sinteze Macroeconomice

  Mihai-Iulian GHEORGHE - Director Direcþia de Statistica Preþurilor

  Autori: Oana MARIANCIUC - Consilier Adina SECÃREANU - ªef serviciu Adrian HRISTACHE - Consilier Direcþia de Statistica Preþurilor

  Aniºoara VAIDA-MUNTEAN - ªef serviciu Direcþia de Statisticã a Indicatorilor Economici pe Termen Scurt

  Traducere: Anca Maria GEORGESCU - Expert Direcþia de Afaceri Europene ºi Cooperare Internaþionalã

  Tehnoredactare: Liliana VLADU - Consilier Direcþia de Statistica Preþurilor

  Pre-press ºi tipãrire: Direcþia Generalã de IT ºi Infrastructurã Statisticã

  Direcþia de Editare a Publicaþiilor Statistice Coordonatori:

  Vitty-Cristian CHIRAN - Director Tehnoredactare:

  Daniela BUCUR - Consilier Pre-press

  Laurenþiu MUNTEANU - Consilier Coperta:

  Alexandru POPESCU - Consilier Editare CD:

  Laura ENACHE - Referent

 • N A T I O N A L I N S T I T U T E O F S T A T I S T I C S 16, Libertãþii BVD Bucharest 5

  Tel: 318.18.71; 317.77.70, Fax: 312.48.75 e-mail: romstat@insse.ro

  http://www.insse.ro

  Reproducing the content of this publication, completely or partly, in original or modified, as well as its storage in a retrieval system,

  or transmitted, in any form and by any means are forbidden without the written permission of the National Institute of Statistics.

  Using the content of this publication with explanatory or justifying title, in articles, studies, books is allowed only clearly and precisely indicating the source.

  For information, purchasing the publications and subscriptions, please contact Directorate for the Statistical Data Dissemination

  Phones: +40 021 317 77 70 ,+40 021 318 18 24 / extension 1278, 2479 e-mail: datestat@insse.ro

  abonamente@insse.ro or librarie@insse.ro

  County Statistical Directions http://www.[name county].insse.ro

  and e-mail: tele@[name county].insse.ro

  ISSN 2065 - 5967 ISSN - L 1221 - 7050

  © NIS 2019

  elena.solovastru Typewritten Text

  elena.solovastru Typewritten Text

  elena.solovastru Typewritten Text

  elena.solovastru Typewritten Text

 • NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS Coordinatorul of publication: Marian CHIVU - Vice-president

  Coordinator of edition: Adriana CIUCHEA - General Director

  General Department of National Accounts and Macroeconomic Syntheses

  Mihai-Iulian GHEORGHE - Director Department of Prices Statistics

  Authors: Oana MARIANCIUC - Counsellor Adina SECÃREANU - Head of Unit Adrian HRISTACHE - Counsellor Department of Price Statistics

  Aniºoara VAIDA-MUNTEAN - Head of Unit Department of Short Term Economic Indicators Statistics

  Translation: Anca Maria GEORGESCU - Expert Department of European Affairs and International Cooperation

  Making-up: Liliana VLADU - Counsellor

  Pre-press and printing: General Department of IT and Statistical Infrastructure

  Department of Statistical Publicationd Editing Coordinators:

  Vitty-Cristian CHIRAN - Director Making-up:

  Daniela BUCUR - Counsellor Pre-press:

  Laurenþiu MUNTEANU - Counsellor Cover:

  Alexandru POPESCU - Counsellor CD Editing:

  Laura ENACHE - Referent

 • CUPRINS CONTENTS

  Pagina Page

  Notă metodologică .............................................. 5 Methodological note Dinamica preţurilor în luna decembrie 2018 ....... 21 Price dynamics in December 2018

  1. Modificarea preţurilor - medie lunară .................. 26 Change of prices - monthly average

  2. Indicii preţurilor de consum în luna decembrie

  2018 faţă de luna octombrie 1990 ......................

  26 Consumer price indices in December 2018 as against October 1990

  3. Indicele preţurilor de consum (IPC) -

  agregări speciale.................................................

  26 Consumer price index (CPI) - special aggregates

  4. Indicii preţurilor de consum - Evoluţia lunară în

  anii 1990 - 2018 faţă de luna anterioară .............

  27 Consumer price indices - Monthly evolution in the years 1990 - 2018 as against the previous month

  5. Indicii preţurilor de consum - Evoluţia lunară în

  anii 1991 - 2018 faţă de decembrie anul precedent ............................................................

  29

  Consumer price indices - Monthly evolution in the years 1991 - 2018 as against December of the previous year

  6. Indicii preţurilor de consum pe principalele

  mărfuri şi servicii .................................................

  31 Consumer price indices by main goods and services

  7. Indicii armonizaţi ai preţurilor de consum pe

  grupele de mărfuri şi servicii conform clasificării ECOICOP..........................................

  34

  Harmonized indices of consumer prices by groups of goods and services according to the ECOICOP classification

  8. Indicii preţurilor principalelor produse agricole ... 40 Price indices for the main agricultural products

  9. Preţurile medii şi indicii preţurilor la

  principalele produse vândute în pieţele agroalimentare din municipiile reşedinţă de judeţ, în luna decembrie 2018 .......................

  42

  Average prices and price indices for the main products sold on agro-food markets in county residence municipalities, in December 2018

  10. Indicii preţurilor principalelor produse care

  reprezintă consum intermediar în agricultură ..........................................................

  45

  Price indices of main goods currently consumed in agriculture

  11. Indicii preţurilor producţiei industriale pe total,

  piaţa internă şi piaţa externă pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 .......................................

  46

  Industrial production price indices for total, domestic and non-domestic market by activities (divisions) CANE Rev.2

  12. Indicii preţurilor producţiei industriale pe total,

  piaţa internă şi piaţa externă pe marile grupe industriale............................................................

  54

  Industrial production price indices for total, domestic and non-domestic market by main industrial groups

  13. Indicii preţurilor producţiei industriale pe total

  (piaţa internă şi piaţa externă) pe activităţi (clase) CAEN Rev.2 ............................................

  56

  Industrial production price indices for total (domestic and non-domestic market) by activities (classes) CANE Rev.2

  14. Coeficienţi de ponderare utilizaţi

  în calculul IPPI ....................................................

  74 Weighting coefficient used in the PPI calculation

  15. Indicii de cost în construcţii pe categorii de

  obiecte şi pe elemente de structură ....................

  76 Construction cost indices by categories of objects and elements of structure

  16. Indicii preţurilor proprietăţilor rezidenţiale ........... 78 Residential property price indices

  17. Indicii preţurilor producţiei pentru servicii............ 79 Production price indices for services

 • Simboluri folosite în tabele Symbols used in the tables

  - = nu e cazul

  = data not applicable ... = lipsă date

  = data not available c = date confidenţiale

  = confidential data

 • 5

  NOTA METODOLOGICĂ INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM (IPC) Indicele preţurilor de consum (IPC) măsoară evoluţia de ansamblu a preţurilor mărfurilor cumpărate şi a tarifelor serviciilor utilizate de către populaţie într-o anumită perioadă (perioadă curentă), faţă de o perioadă anterioară (perioadă de ba