Home >Documents >INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ - insse.ro · PDF fileTehnoredactare şi machetare: Denisa...

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ - insse.ro · PDF fileTehnoredactare şi machetare: Denisa...

Date post:21-Sep-2019
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • http://www.insse.ro/cms/files/Publicatii_2016/45.Rezultate_si_performante_ale_intreprinderilor_din_comert_si_servicii_in_2014/Rezultate_si_performante_ale_intreprinderilor_din_comert_si_servicii_in_2014.xlsx

 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

  Coordonatorul publicaţiei:

  Elena Mihaela IAGĂR - Vicepreşedinte

  Coordonatorii ediţiei:

  Florentina GHEORGHE - Director General

  Direcţia Generală de Statistică Economică

  Florica CÎRSTEA - Director

  Virginia BALEA - Director Adjunct

  Direcţia de Statistici Structurale ala Întreprinderii

  Autori:

  Virginia BALEA - Director Adjunct

  Denisa CRISTESCU - Consilier

  Manuela VLĂDESCU - Consilier

  Cristina DRĂGHICI - Expert

  Daniel TACU - Expert

  Valeria TATOMIRESCU - Referent

  Eugen ISTRATE - Referent

  Direcţia de Statistici Structurale ala Întreprinderii

  Tehnoredactare şi machetare:

  Denisa CRISTESCU - Consilier

  Direcţia de Statistici Structurale ala Întreprinderii

  Pre-press şi tiparire:

  Direcţia Generală de IT şi Infrastructură Statistică

  Direcţia de Editare a Publicaţiilor Statistice

  Coordonatori:

  Gheorghe VAIDA-MUNTEAN - Director General

  Vitty-Cristian CHIRAN - Director

  Pre-press:

  Laurenţiu MUNTEANU - Consilier

  Coperta:

  Alexandru POPESCU - Consilier

  Publicaţie electronică pe CD-rom:

  Claudia URUC - Expert

  Direcţia de Diseminare Date Statistice

  Compartimentul Dezvoltare Aplicaţii Electronice Internet/Intranet

  © INS 2016

  Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în forma originală sau modificată,

  precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace

  sunt interzise fără autorizarea scrisă a Institutului Naţional de Statistică.

  Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cărţi este

  autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.

 • ISSN: 2066-5652 ISSN-L: 1454 -4482

  REZULTATE ŞI PERFORMANŢE

  ALE ÎNTREPRINDERILOR DIN

  COMERŢ ŞI SERVICI I

 • Abrevieri c date confidenţiale

  - nu există date

  *) sub 0,5 mii lei

  **) sub 0,5 lei

  % = procente

  N o t ă : Diferenţele între datele pe total, clase de mărime şi valorile obţinute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

 • 3

  CUVÂNT ÎNAINTE

  Publicaţia îşi propune să ofere informaţii pentru caracterizarea sistemului productiv şi

  comercial al întreprinderilor organizate din punct de vedere juridic ca regii autonome, companii

  naţionale şi societăţi comerciale şi care desfăşoară o activitate principală din sectoarele de comerţ

  şi servicii de piaţă. Informaţiile prezentate sunt structurate pe clase de mărime.

  Sursa de date pentru realizarea acestei publicaţii o reprezintă rezultatele Anchetei Statistice

  Anuale în întreprinderi pentru anul 2014 - AS 2014.

  AS este o cercetare statistică de tip structural, realizată prin sondaj, a cărei sferă de

  cuprindere acoperă ansamblul întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

  Pentru anul 2014 această anchetă s-a realizat pe un eşantion de 57874 întreprinderi, selectate dintre

  cele 500534 de întreprinderi active existente în Registrul statistic al agenţilor economici şi

  sociali (REGIS) utilizat ca bază de sondaj pentru toate cercetările statistice realizate de Institutul

  Naţional de Statistică.

  Eşantionul a fost realizat conform unui plan de sondaj stratificat, cu alocare optimă şi selecţie

  cu probabilităţi egale. Straturile au fost stabilite prin încrucişarea caracteristicilor: activitate CAEN

  Rev.2*) şi clase de mărime în funcţie de numărul de salariaţi.

  Volumul eşantionului a fost determinat astfel încât la nivelul întregii populaţii, eroarea relativă

  medie a estimatorului cifră de afaceri să fie  3% cu un nivel de încredere de 95%.

  Pentru AS 2014 rata de non-răspuns a fost de 5,46%.

  Gruparea întreprinderilor în cadrul sectoarelor s-a făcut în funcţie de activitatea principală

  executată de acestea.

  Activitatea principală este determinată de produsele sau serviciile a căror realizare implică

  cele mai mari părţi ale resurselor umane sau care aduc cele mai mari venituri întreprinderii.

  Rezultatele prezentate furnizează pentru fiecare sector o caracterizare a performanţelor

  obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii (sub 250 de salariaţi), precum şi de întreprinderile mari (250

  de salariaţi şi peste).

  În cadrul fiecărui sector, indicatorii economici şi financiari sunt structuraţi pe clase de mărime

  a întreprinderilor. De asemenea, au fost calculate niveluri medii ale indicatorilor pe o întreprindere

  sau pe un salariat. Scopul acestor medii a fost de a permite unei întreprinderi să-şi compare mai

  uşor propriile rezultate faţă de rezultatele medii ale sectorului în care se încadrează.

  Ponderile şi raţiile prezentate în tabelele publicaţiei, au fost calculate pe baza datelor

  evaluate în lei.

  *) Activitatea principală exercitată (clasa CAEN Rev.2) se determină potrivit Clasificării Activitătilor din Economia Naţională

  aprobată prin H.G. Nr. 656/6.10.1997, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Preşedintelui INS nr.337/2007

  privind actualizarea Clasificărilor activităţilor din economia naţională (CAEN).

 • 4

  În indicatorul „Vânzări de mărfuri” din tabelul „Principalii indicatori economici şi financiari

  raportaţi la cifra de afaceri” au fost incluse şi veniturile din vânzările de băuturi şi tutun din sectorul

  de alimentaţie publică, cele din vânzările de mărfuri alimentare sau nealimentare la punctele de

  comercializare din incinta hotelurilor şi nu au fost incluse veniturile din activităţile de intermedieri în

  comerţul cu ridicata, întreţinere şi reparaţii de autovehicule, motociclete şi articole personale şi

  gospodăreşti.

  Sunt considerate date confidenţiale agregările cu maxim trei întreprinderi sau agregările în

  care una sau două întreprinderi deţin mai mult de 80 din totalul cifrei de afaceri.

  Nu sunt considerate confidenţiale datele individuale ale persoanelor juridice, referitoare la

  denumire, adresă, profilul activităţii, capitalul social, cifra de afaceri şi numărul de personal, date ce

  îşi păstrează caracterul public, conform Ordonanţei Guvernului nr. 397/2009 privind organizarea

  statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la confidenţialitatea

  datelor statistice.

  De asemenea, pentru respectarea confidenţialităţii secundare în tabelele de prezentare a

  indicatorilor pe structuri (clase de mărime) au fost confidenţializate şi alte grupări, pentru a se evita

  posibilitatea deducerii din valorile totale ale indicatorilor pe acelea aferente grupărilor

  confidenţializate primar.

  Globalizarea exprimă creşterea şi internaţionalizarea pieţelor de bunuri, servicii, a pieţelor

  financiare şi este un proces multidimensional al integrării economice facând astfel ca economiile

  naţionale să devină din ce în ce mai interconectate şi interdependente.

  Una dintre laturile globalizării se referă la prezenţa comercială a întreprinderilor

  multinaţionale sau a filialelor întreprinderilor străine (FATS).

  Filiala străină în România este acea întreprindere rezidentă în ţara noastră, dar care este controlată

  de către o entitate nerezidentă.

  O întreprindere deţine controlul asupra alteia, atunci când deţine un procent depăşind strict

  50% în luarea deciziilor din adunarea generală a acţionarilor societăţii controlate.

  Principalii indicatori ai filialelor străine, aşa cum sunt ei definiţi la nivel european, care sunt

  prezentaţi în această publicaţie sunt : numărul întreprinderilor, numărul mediu de salariaţi, cifra de

  afaceri, valoarea adăugată brută la costul factorilor.

 • 5

  C U P R I N S

  P a g i n a

  Definiţiile indicatorilor ............................................................................................................ 7

  I. Tabele sectoriale COMERŢ ......................................................................................................................... 11

  1. COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR ...................... 13

  1.1 Comerţ cu autovehicule ....................................................................................... 15 1.2 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor ............................................................. 17

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended