+ All Categories
Home > Documents > Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de...

Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de...

Date post: 23-May-2018
Category:
Upload: doankien
View: 227 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 71 /71
Transcript
Page 1: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit
Page 2: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

INS 2013

într-un sistem de regãsire sau transmiterea sub orice formã şi prin orice mijloace sunt interzise fãrã autorizarea scrisã a Institutului Naţional de Statisticã.

Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cãrţi este autorizatã numai cu indicarea clarã şi precisã a sursei.

Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integralã sau parţialã, în forma originalã sau modificatã, precum şi stocarea

Institutul Naþional de Statisticã / National Institute of Statistics

Coordonatorul publicaþiei / Coordinator of publication :Elena Mihaela IAGÃR - Vicepreşedinte / Vice-president

Coordonatorul ediþiei / Coordinator of edition :Nina ALEXEVICI - Director / DirectorJeni TIPSIE - Director Adjunct / Deputy DirectorDirecţia de Statisticã a Indicatorilor Economici pe Termen Scurt /Department of Short Term Economic Indicators Statistics

Autori / Authors :Liana ICOB - Şef Serviciu / Chief of OfficeAncuţa EPÂNGEAC - Expert / ExpertDirecţia de Statisticã a Indicatorilor Economici pe Termen Scurt /Department of Short Term Economic Indicators Statistics

Redactare / Making-up :Ancuţa EPÂNGEAC - Expert / ExpertDirecţia de Statisticã a Indicatorilor Economici pe Termen Scurt /Department of Short Term Economic Indicators Statistics

Pre-press ºi tipãrire / Pre-press and printing :Direcţia Generalã de IT şi Infrastructurã Statisticã / General Department of IT and Statistical InfrastructureDirecţia de Editare a Publicaţiilor Statistice / Department of Statistical Publications Editing

Coordonatori / Coordinators :Gheorghe VAIDA-MUNTEAN - Director General / General DirectorVitty-Cristian CHIRAN - Director / DirectorRodica SOLOVÃSTRU - Şef serviciu / Chief of OfficeMihaela ŞTEFAN - Consilier / Counsellor

Tehnoredactare / Computerised Publishing:Mihaela ŞTEFAN - Consilier / Counsellor

Publicaþie electronicã / Electronic publications:Mihaela ŞTEFAN - Consilier / Counsellor

Pre-press / Pre-press :Laurenţiu MUNTEANU - Consilier / Counsellor

Foto / Photo :Vitty - Cristian CHIRAN - Director / DirectorMihaela ŞTEFAN - Consilier / Counsellor

Coperta / Cover :Alexandru POPESCU - Consilier / Counsellor

Institutul Naţional de StatisticãB-dul Libertãţii, Nr.16, Sect.5, BucureştiTelefon: 0213181871; 0213177770F a x : 0 2 1 3 1 2 4 8 7 5e - m a i l : r o m s t a t @ i n s s e . r oh t t p : / / w w w . i n s s e . r o

Nat ional Inst i tute of Stat is t ics16 Libertãþii BVD, Bucharest 5Phones:+40 0213181871;+40 0213177770 F a x : + 4 0 0 2 1 3 1 2 4 8 7 5e - m a i l : r o m s t a t @ i n s s e . r oh t t p : / / w w w . i n s s e . r o

ISSN 2066 - 5172 ISSN-L 1224 - 2950

NIS 2013Reproducing the content of this publication, completely or partly, in original or modified, as well as its storage in a retrieval

system, or transmitted, in any form and by any means are forbidden without the written permission of the National Institute of Statistics.

Using the content of this publication with explanatory or justifying title, in articles, studies, books is allowed only clearly and precisely indicating the source.

Page 3: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

TTUURRIISSMMUULL RROOMMÂÂNNIIEEIITTUURRIISSMMUULL RROOMMÂÂNNIIEEIIBBrreevviiaarr SSttaattiissttiiccBBrreevviiaarr SSttaattiissttiicc

INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ

NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS

RROOMMAANNIIAANN TTOOUURRIISSMMRROOMMAANNIIAANN TTOOUURRIISSMMSSttaattiissttiiccaall AAbbssttrraaccttSSttaattiissttiiccaall AAbbssttrraacctt

2013

Page 4: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

33

Pagina

Page

România - prezentare turisticã . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1. Geografia ºi organizarea

administrativ-teritorialã

1.1 Poziþia geograficã a României . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.2 Lungimea frontierelor României . . . . . . . . . . . . 12

1.3 Principalele lacuri naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.4 Principalele lacuri antropice . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.5 Principalele altitudini muntoase . . . . . . . . . . . . 14

1.6 Organizarea administrativã a teritoriului României . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2. Capacitatea de cazare turisticã

2.1 Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea de cazare turisticã, pe tipuri de structuri . . . . . . . 22

2.2 Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea de cazare turisticã, pe forme de proprietate ºi tipuri de structuri, în anul 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.3 Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea de cazare turisticã, pe tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.4 Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea de cazare turisticã, pe tipuri de structuri ºi destinaþii turistice, în anul 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.5 Camerele existente în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, în anul 2012 . . . . . . . . . . . . 30

3. Activitatea de cazare turisticã

3.1 Turiºtii cazaþi în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, pe tipuri de structuri . . . . . . . . . . . . . . 38

3.2 Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012 . . . . . . . . . 39

3.3 Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, pe tipuri de structuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.4 Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Romania - touristic presentation

Geography and administrative-territorial

organisation

Geographical position of RomaniaLength of Romania’s bordersMajor natural lakesMajor anthropic lakesMajor mountain peaksAdministrative organisation of Romanian territory

Tourists’ accommodation capacity

Establishments of tourists’ reception with functions of tourists‘ accommodation and the tourists’ accommodation capacity, by type of establishmentsEstablishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation and the tourists’ accommodation capacity, by type of ownership and establishments, in 2012 Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation and the tourists’ accommodation capacity, by type of establishments and category of comfort, in 2012 Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation and the tourists’ accommodation capacity, by type of establishments and tourist destinations, in 2012 Existing rooms in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation, in 2012

The tourists’ accommodation activity

Tourists accommodated in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation, by type of establishmentsTourists’ arrivals in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012 Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation, by type of establishmentsOvernight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012

CCUUPPRRIINNSSCCUUPPRRIINNSS CCOONNTTEENNTTSSCCOONNTTEENNTTSS

Page 5: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

55

3.5 Turiºtii cazaþi ºi înnoptãrile în structurilede primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, pe þãri de reºedinþã a turiºtilor, în anul 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.6 Indicii de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune, pe tipuri de structuri de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi categorii de confort, în anul 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4. Activitatea agenþiilor de turism

4.1 Numãrul turiºtilor participanþi la acþiunile turistice organizate de agenþiile de turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.2 Numãrul turiºtilor români participanþi la acþiunile turistice interne, pe zone turistice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.3 Numãrul turiºtilor români participanþi la acþiunile turistice externe . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5. Turismul României, pe regiuni

de dezvoltare

5.1 Oferta de cazare turisticã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

5.2 Sosirile ºi înnoptãrile turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã . . . . . . . . . . . . . . . . 66

6. Cãlãtoriile internaþionale înregistrate la

frontierele României

6.1 Sosirile vizitatorilor strãini în România ºi plecãrile vizitatorilor români în strãinãtate, dupã mijloacele de transport utilizate . . . . . . 72

6.2 Indicii sosirilor vizitatorilor strãini în România ºi indicii plecãrilor vizitatorilor români în strãinãtate, dupã mijloacele de transport utilizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

7. Cererea turisticã a rezidenþilor în România

7.1 Numãrul de turiºti, de cãlãtorii ºi înnoptãri, dupã motivul principal al cãlãtoriei, în anul 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

7.2 Cãlãtorii interne pentru vacanþe ºi afaceri, pe zone turistice, dupã durata ºi organizatorul cãlãtoriei, în anul 2012 . . . . . . . 78

7.3 Cãlãtorii în strãinãtate pentru vacanþe ºi afaceri, pe þãri de destinaþie, în anul 2012 . . . 79

Sursa datelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Lista þãrilor pe continente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Tourists accommodated and the overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation, by tourists’ countries of residence, in 2012Net use indices of the tourists’ accommodation capacity in use, by type of establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation and category of comfort, in 2012

Activity of travel agencies

Number of tourists taking part in the tourist actions organized by travel agenciesNumber of Romanian tourists taking part in the domestic tourist actions, by tourist area Number of Romanian tourists taking part in the external tourist actions

Romania’s tourism, by region

of development

Offer for tourists’ accommodationTourists’ arrivals and overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation

International trips registered at

Romania’s borders

Arrivals of foreign visitors in Romania anddepartures of Romanian visitors abroad, by means of transport usedIndices of arrivals of foreign visitors in Romania and indices of departures of Romanian visitors abroad, by means of transport used

The tourist demand of residents in Romania

Number of tourists, trips and overnight stays, by main reason of the trip, in 2012Internal trips for holiday and business, by tourist area, by length of stay and organizer, in 2012Holiday and business trips abroad, by countries of destination, in 2012

Data source

List of countries by continents

CCUUPPRRIINNSSCCUUPPRRIINNSS CCOONNTTEENNTTSSCCOONNTTEENNTTSS

Pagina

Page

Page 6: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 201366

România este situatã în sud-estul EuropeiCentrale, în interiorul ºi exteriorul arcului munþilorCarpaþi, pe cursul inferior al Dunãrii (1075 km), cuieºire la Marea Neagrã, la o distanþã faþã deextremitãþile continentului, ce variazã între 1050km ºi 2800 km.Teritoriul României este situat la intersecþiaparalelei 45o N cu meridianul 25o E.România este o þarã carpaticã ºi dunãreanã, cuieºire la Marea Neagrã.Litoralul românesc al Mãrii Negre se desfãºoarãpe 245 km, între gârla Musura (graniþa cu Ucraina)ºi localitatea Vama Veche (graniþa cu Bulgaria).Capitala: Municipiul Bucureºti.

Oraºele principale: Bucureºti, Iaºi, Constanþa,Cluj-Napoca, Timiºoara, Galaþi, Craiova, Braºov,Ploieºti, Brãila.Porturile principale:

- la Marea Neagrã: Constanþa, Mangalia;- la Dunãre: Moldova Nouã, Orºova, DrobetaTurnu-Severin, Calafat, Corabia, Turnu Mãgurele,Zimnicea, Giurgiu, Olteniþa, Cãlãraºi, Cernavodã,Hârºova, Mãcin, Brãila, Galaþi, Tulcea, Sulina.

Aeroporturile principale: Bucureºti (Otopeni,Bãneasa), Constanþa (Mihail Kogãlniceanu),Timiºoara, Cluj-Napoca, Iaºi, Arad, Oradea, BaiaMare, Târgu Mureº, Suceava, Bacãu, Deva, Sibiu,Craiova, Tulcea.

Romania is situated in the South Eastern part ofCentral Europe, inside and outside the CarpathiansArch, on the Danube (1075 km) lower course and onthe Black Sea, being placed at a distance rangingbetween 1050 km and 2800 km from the continentextremities.The Romanian territory is situated at the crossingbetween the parallel 45o N and the meridian 25o E.Romania is a Carpathian and Danubian country,located on the Black Sea.Romanian seaside stretches for 245 km along theBlack Sea coast, between Musura brook (border withUkraine) and Vama Veche locality (border withBulgaria).

Capital: The Municipality of Bucharest.Main cities: Bucharest, Iaºi, Constanþa, Cluj-Napoca,Timiºoara, Galaþi, Craiova, Braºov, Ploieºti, Brãila.Main harbours:

- at the Black Sea: Constanþa, Mangalia;- at the Danube: Moldova Nouã, Orºova,Drobeta Turnu-Severin, Calafat, Corabia, TurnuMãgurele, Zimnicea, Giurgiu, Olteniþa, Cãlãraºi,Cernavodã, Hârºova, Mãcin, Brãila, Galaþi, Tulcea,Sulina.Main airports: Bucharest (Otopeni, Bãneasa),Constanþa (Mihail Kogãlniceanu), Timiºoara, Cluj-Napoca, Iaºi, Arad, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureº,Suceava, Bacãu, Deva, Sibiu, Craiova, Tulcea.

RRoommâânniiaa -- pprreezzeennttaarree ttuurriissttiiccããRRoommaanniiaa -- ttoouurriissttiicc pprreesseennttaattiioonn

Page 7: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

77Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

RRoommâânniiaa -- pprreezzeennttaarree ttuurriissttiiccããRRoommaanniiaa -- ttoouurriissttiicc pprreesseennttaattiioonn

Potenþialul turistic de excepþie al României estemarcat prin douã componente esenþiale:- componenta naturalã, reprezentatã prin peisajespectaculoase, configuraþia variatã a reliefului,condiþiile climatice favorabile, valoarea terapeuticãºi abundenþa unor factori naturali de curã;- componenta antropicã, reprezentatã prin vestigiiale civilizaþiilor ce s-au succedat pe teritoriulRomâniei din vremuri imemoriale, monumente ºiobiective de artã laicã sau religioase, muzee ºicolecþii muzeale, elemente de etnografie ºi folclorde mare frumuseþe ºi originalitate, realizãri actualede prestigiu.Acestea constituie elementele de mareatractivitate ale ofertei turistice româneºti,prezentând o paletã largã de forme de turism: desejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºipescuit sportiv, turism itinerant cu valenþeculturale, turism profesional etc.

Poziþia geograficã îi conferã României statutul deþarã carpato-danubiano-ponticã, datoritã celortrei elemente naturale definitorii în structurapeisagisticã ºi a teritoriului: Munþii Carpaþi, fluviulDunãrea ºi Marea Neagrã.Fiecare formã a cadrului natural deþine, dupãspecificul sãu, o anumitã capacitate de potenþialturistic, urmãritã pe treptele majore de relief,creºte de la câmpie, la dealuri ºi podiºuri pânã launitãþile montane, excepþie fãcând litoralulromânesc al Mãrii Negre ºi Delta Dunãrii, careprezintã aspecte fizico-geografice originale.România este deþinãtoarea unui tezaur imens devestigii arheologice, monumente istorice, dearhitecturã sau de artã, ca ºi a unui inestimabilpatrimoniu care atestã evoluþia ºi continuitateade muncã ºi de viaþã pe aceste meleaguri,dezvoltarea culturii ºi artei poporului român.

The exceptional tourism potential of Romania hastwo main components:- the natural component, represented by spectacularlandscapes, varied configuration of the relief,favourable climatic conditions and lots of naturaltherapeutic spas;- the historical component, represented by traces ofsucceeding civilisations that had lived on Romanianterritory since ancient times, monuments and lay orreligious art objects, museums and museumcollections, beautiful and original ethnographicaland folklore elements and actual prestigiousachievements.All the above mentioned constitute very attractiveelements of the Romanian tourism offer, presentinga wide variety of tourism types: stay (seaside,mountain, spa), hunting and sport fishing, culturaltourism at large, professional tourism a.s.o.

Due to its geographical position and to the threenatural elements defining its landscape structureand territory: the Carpathians, the Danube and theBlack Sea, Romania has the status of a Pontian-Danubian-Carpathian country.Each natural element, by its specific, has a certaincapacity of tourism potential, pursued on majorsteps of relief, increasing from the plain to the hillsand plateaus up to the mountains, with theexception of the Romanian seaside of the Black Seaand the Danube Delta which present physical andgeographical original aspects.Romania holds a huge treasury of archaeologicaltraces, historical, architecture and art monuments, aswell as a valuable patrimony certifying the continuouslabour and life evolution on these lands and thedevelopment of the Romanian culture and art.

Page 8: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 201388

The main cultural and historical tourism resourcesare the following:- archaeological artifacts;- historical, architecture and art monuments ofunique value;- museums and memorial houses;- folklore and traditions;- tourist villages.Here are some of the most representative tourismareas of Romania with their special characteristics:- Bucharest - capital of Romania - the largestpolitical, industrial, administrative, cultural,scientific and tourism centre of the country; - The Carpathians - due to their width, easyaccess, original and beautiful mountainlandscapes, rich mineral waters and lots of

possibilities for winter sports, represent the largestand the most complex tourism area of thecountry. Here are located the internationalfamous mountain resorts Poiana Braºov, Sinaia,Predeal which, besides Borºa, Stâna de Vale,Pãltiniº, Durãu, Semenic, Muntele Mic, Bâlea,boast modern hotels and smart villas,restaurants, various entertainment facilities,tracks and installations for winter sports andcable transport. Spa tourism also boasts important treatment,accommodation and entertainment centres inbeautiful resorts of the Carpathian valleys andplateaus: Bãile Herculane, Bãile Felix, Cãlimãneºti-Cãciulata, Slãnic-Moldova, Bãile Tuºnad,Covasna, Vatra Dornei a.s.o.;

Resursele turistice antropice sunt în principal,urmãtoarele:- vestigiile arheologice;- monumentele istorice, de arhitecturã ºi de artãcu o valoare de unicat;- muzeele ºi casele memoriale;- mãrturiile civilizaþiei ºi culturii populare;- satele turistice.Între cele mai reprezentative zone turistice aleRomâniei se disting câteva cu caracteristici deosebite:- Bucureºti - capitala României cel mai marecentru politic, industrial, administrativ, cultural,ºtiinþific ºi turistic al þãrii;- Munþii Carpaþi - prin întindere, uºoarãaccesibilitate, originalitatea ºi frumuseþeapeisajelor montane, bogãþia de ape minerale ºi

multiple posibilitãþi de practicare a sporturilorde iarnã, constituie cea mai mare ºi maicomplexã zonã turisticã a þãrii. Aici se gãsescrenumitele staþiuni montane internaþionalePoiana Braºov, Sinaia, Predeal, care, alãturi deBorºa, Stâna de Vale, Pãltiniº, Durãu, Semenic,Muntele Mic, Bâlea, dispun de hoteluri moderneºi vile cochete, restaurante, numeroaseposibilitãþi de agrement, pârtii ºi instalaþiipentru sporturile de iarnã ºi transport pe cablu. Turismul balnear are, de asemenea, puternicebaze de tratament, cazare ºi agrement înfrumoasele staþiuni din depresiunile sauculoarele de vãi carpatine: Bãile Herculane, BãileFelix, Cãlimãneºti-Cãciulata, Slãnic-Moldova,Bãile Tuºnad, Covasna, Vatra Dornei etc.;

RRoommâânniiaa -- pprreezzeennttaarree ttuurriissttiiccããRRoommaanniiaa -- ttoouurriissttiicc pprreesseennttaattiioonn

Page 9: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

99Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

RRoommâânniiaa -- pprreezzeennttaarree ttuurriissttiiccããRRoommaanniiaa -- ttoouurriissttiicc pprreesseennttaattiioonn

- The Romanian seaside of the Black Sea - this regionis a complex one which increases its tourism value. Itlies on 245 km in length, with the Danube Delta andthe lagoon complex Razim-Sinoe to the North while tothe South, on about 70 km, there lies the seashoreitself. The seaside resorts which are well known atinternational level: Nãvodari, Mamaia, Eforie Nord,Eforie Sud, Techirghiol, Costineºti, Olimp, Neptun,Jupiter, Aurora, Venus, Saturn and Mangalia, have allmodern accommodation, treatment centres andvarious entertainment opportunities.- The Danube Delta - is located in the North of theRomanian seaside, 122 km from Constanþa. It is avery wide area of rush¸ water lilies, carnivorous andamphibious plants, poplar woods and weepingwillows. It is also the richest fauna park in Europe,with over 300 bird species and 60 fish species of greateconomic value;- North Moldavia, Bucovina or “Highlands of

Moldavia” - is famous at international level due toits monasteries and churches Voroneþ, Moldoviþa,Suceviþa, Humor, Arbore, Dragomirna, Putna a.s.o.;

- Maramureº - Oaº - this area represents one ofthe most original, historical and ethnographicalregions of the country. There are wooden churchesand massive gates that have original engravingsand various ornaments and Dacian pottery(Vama-Oaº);- Oltenia - is a very important tourism area situatedbetween the Southern Carpathians and theDanube;- Transylvania - known as such since the Romanconquest, it is a geographical region of Romaniasituated inside the Carpathian arch;

- Central Moldavia - this is the Romanianhistorical district situated at East of the EasternCarpathians;- The Danube - since antiquity, it has been acommunication channel between Central Europeand the Balkan peninsula;- Banat - this ancient habitation area andRomanian culture region, is situated in the South-Eastern part of Romania, between the Danube, theMureº river and the Southern Carpathians chain.

- Litoralul românesc al Mãrii Negre - zonarespectivã are o alcãtuire complexã care-i mãreºtevaloarea turisticã. Ea se desfãºoarã pe o lungimede 245 km, cu Delta Dunãrii ºi complexul delagune Razim-Sinoe la nord, iar la sud pe circa70 km se întinde litoralul turistic propriu-zis.Staþiunile de pe litoral, bine cunoscute în turismulinternaþional: Nãvodari, Mamaia, Eforie Nord,Eforie Sud, Techirghiol, Costineºti, Olimp, Neptun,Jupiter, Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, aumoderne baze de cazare ºi tratament ºi diverseposibilitãþi de agrement;- Delta Dunãrii, este situatã în partea de nord alitoralului românesc, la 122 km de Constanþa. Seprezintã ca o imensã suprafaþã cu stuf, din care sedesprind plauri cu nuferi, plante amfibii ºicarnivore, pãduri de plopi ºi sãlcii pletoase. DeltaDunãrii este totodatã ºi cel mai bogat parcfaunistic din Europa, cu peste 300 specii de pãsãri,60 specii de peºti de mare valoare economicã;- Moldova de Nord, Bucovina sau “þara de Sus a

Moldovei” - este renumitã pe plan internaþionalprin mãnãstirile ºi bisericile sale - Voroneþ,

Moldoviþa, Suceviþa, Humor, Arbore, Dragomirna,Putna etc.;- Maramureº - Oaº - perimetrul respectivreprezintã una dintre cele mai originale zoneistorico-etnografice ale þãrii. Bisericile de lemn,porþile masive, au înscrustãri originale ºiornamente variate, ceramicã cu motive decorativedacice (Vama-Oaº);- Zona Oltenia se constituie ca o zonã turisticãimportantã, situatã între Carpaþii Meridionali ºi Dunãre;- Zona Transilvania - sub acest nume estecunoscutã, încã din vremea cuceririi romane,regiunea geograficã din România cuprinsã îninteriorul arcului carpatic;- Moldova Centralã - este provincia istoricãromâneascã situatã la est de Carpaþii Orientali;- Dunãrea - a constituit încã din antichitate oarterã de comunicaþie între Europa Centralã ºiPeninsula Balcanicã;- Banatul - strãveche vatrã de locuire ºi de culturãromâneascã, este situat în sud-vestul României,între Dunãre, Mureº ºi lanþul CarpaþilorMeridionali.

Page 10: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

GGEEOOGGRRAAFFIIAA ªªII OORRGGAANNIIZZAARREEAAAADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV--TTEERRIITTOORRIIAALLÃÃ

GGEEOOGGRRAAPPHHYY AANNDD AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE--TTEERRRRIITTOORRIIAALL OORRGGAANNIISSAATTIIOONN

1.

Page 11: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20131122

kmLungimea frontierelor / Border length

Totalã Terestrã Fluvialã Maritimã

Total Land River Sea

Total graniþe 3149,9 1085,6 1816,9 247,4

Total borders

Bulgaria 631,3 139,1 470,0 22,2Bulgaria

Serbia 546,4 256,8 289,6 -Serbia

Republica Moldova 681,3 - 681,3 -Republic of Moldova

Ucraina 649,4 273,8 343,9 31,7Ukraine

Ungaria 448,0 415,9 32,1 -Hungary

Marea Neagrã 193,5 - - 193,5Black Sea

Punctul extrem Longitudinea Latitudinea

(localitatea) Judeþul esticã1)

nordicã

Extreme point County East North

(locality) longitude1)

latitude

Nord Satul Horodiºtea Botoºani 26o42’05’’ 48o15’06’’North Horodiºtea village

Sud Oraºul Zimnicea Teleorman 25o23’32’’ 43o37’07’’South Zimnicea town

Est Oraºul Sulina Tulcea 29o41’24’’ 45o09’36’’East Sulina town

Vest Comuna Beba Veche Timiº 20o15’44’’ 46o07’27’’West Beba Veche commune

Notã: Lungimile frontierelor sunt oficializate numai cu Serbia, respectiv Ungaria, celelalte frontiere fiind calculate unilateral.Note: Lengths of borders are official only with Serbia, Hungary respectively, the other borders being unilaterally calculated.

11..11Poziþia geograficã a României

Geographical position of Romania

Lungimea frontierelor României

Length of Romania’s borders11..22

1) Dupã Greenwich.According to Greenwich.

Page 12: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

1133Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

11..33Principalele lacuri naturale

Major natural lakes

Judeþul Suprafaþa (ha) Volum (mil. m3

)County Area (ha) Volume (mill. m

3)

Lacuri în circuri glaciare / Glacial circuses lakes

Bucura Hunedoara 10,5 0,5Zãnoaga Mare Hunedoara 9,0 1,0Bâlea Sibiu 4,7 0,2Câlcescu Gorj 3,0 0,1

Lacuri în crater vulcanic / Volcanic crater lakes

Sfânta Ana Harghita 22,0 0,6Lacuri în depresiuni carstice / Karstic depression lakes

Zãton Mehedinþi 20,0 1,0Iezerul Ighiu Alba 5,3 0,2Vintileasca Vrancea 4,7 0,1

Lacuri de baraj natural / Natural storage reservoirs

Lacul Roºu Harghita 12,6 0,7Bãlãtãu Bacãu 6,0 0,1

Lacuri în crovuri (depresiune de tasare) / Clasto-karstic lakes

Ianca Brãila 322,0 1,6Movila Miresii Brãila 180,0 4,5Lacul Sãrat - Brãila Brãila 39,0 0,2

Limane fluviatile / River banks

Oltina Constanþa 2509,0 60,0Iezerul Mostiºtei Cãlãraºi 1860,0 160,01)

Balta Albã Buzãu, Brãila 1012,0 5,1Jirlãu Brãila 890,0 5,6Amara-Buzãu Buzãu 600,0 3,6Snagov Ilfov 575,0 17,3Cãldãruºani Ilfov 224,0 4,5Hazarlâc Constanþa 168,0 0,8Amara-Ialomiþa Ialomiþa 132,0 2,6

Limane fluvio-maritime / River-maritime banks

Taºaul Constanþa 2335,0 57,0Techirghiol Constanþa 1161,0 41,8Mangalia Constanþa 261,0 15,7Tatlageac Constanþa 178,0 14,0

Lagune marine / Sea lagoons

Razim Tulcea 41500,0 909,0Sinoie Constanþa 17150,0 210,7Zmeica Tulcea 5460,0 45,6Siutghiol Constanþa 1900,0 88,7

Lacuri de luncã / River meadow lakes

Brateº Galaþi 2111,0 30,0Bistreþ Dolj 1867,0 28,0Suhaia Teleorman 1094,0 18,0Lacul Rotund Tulcea 219,0 2,0

Lacuri din Delta Dunãrii / The Danube Delta lakes

Dranov Tulcea 2170,0 21,7Lacul Roºu Tulcea 1445,0 21,7Gorgova Tulcea 1377,5 13,8Lumina Tulcea 1367,5 20,5Merhei Tulcea 1057,5 15,9Furtuna Tulcea 977,5 9,8

1) Volum rezultat din lucrãrile de amenajare pentru irigaþii.Volume resulted from planning works for irrigations.

Page 13: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20131144

11..44Principalele lacuri antropice

Major anthropic lakes

Principalele altitudini muntoase

Major mountain peaks11..55

Suprafaþa la nivel Volumul la nivelDenumirea lacului normal de retenþie normal de retenþieantropic Judeþul (ha) (mil. m

3) Categoria de folosinþã

Name of County Area at normal Volume at normal Category of useanthropic lake level of afflux level of afflux

(ha) (mill. m3

)

Porþile de Fier Mehedinþi 70000 2400,0 energie / energyOstrovu Mare Mehedinþi 7920 800,0 energie / energyStânca-Costeºti Botoºani 5900 735,0 complexã / complexIzvorul Muntelui-Bicaz Neamþ 3100 1130,0 energie / energyStrejeºti Olt 2204 202,7 energie / energyIpoteºti Olt 1692 110,0 energie / energyFrunzaru Olt 1280 96,0 energie / energyIzbiceni Olt 1095 74,0 energie / energyDrãgãneºti Olt 1080 76,0 energie / energyMihãileºti llfov 1013 76,3 complexã / complexVidra Vâlcea 950 340,0 energie / energyFântânele Cluj 884 212,9 energie / energyVidraru Argeº 870 469,0 complexã / complexSoleºti Vaslui 452 15,8 complexã / complexOaºa Alba 447 131,0 energie / energyGura Apelor Hunedoara 420 210,0 energie / energySiriu Buzãu 360 126,0 complexã / complexIovan Gorj 290 120,0 complexã / complexLacul Morii Municipiul Bucureºti1) 256 14,2 complexã / complexVãcãreºti Dâmboviþa 234 14,1 complexã / complexBrãdiºor Vâlcea 230 38,0 energie / energyPuºcaºi Vaslui 230 8,0 complexã / complexPecineagu Dâmboviþa 182 63,0 complexã / complexDrãcºani Botoºani 500 6,1 pisciculturã / pisciculture

Denumirea vârfului muntos Denumirea masivului muntos Judeþul Altitudinea vârfului (m)Name of peak Name of massif County Height (m)

Moldoveanu Fãgãraº Argeº 2544Negoiu Fãgãraº Argeº, Braºov, Sibiu 2535Parângu Mare Parâng Gorj, Hunedoara 2519Peleaga Retezat Hunedoara 2509Omu Bucegi Prahova, Braºov, Dâmboviþa 2505Retezat Retezat Hunedoara 2482Iezeru Mare Iezer Argeº 2462Pãpuºa Iezer Argeº 2391Pietrosu Rodna Maramureº 2303Gugu Godeanu Caraº-Severin, Hunedoara 2291Suru Fãgãraº Sibiu, Vâlcea 2283Ineu Rodna Bistriþa-Nãsãud 2279Cindrel Cindrel Sibiu 2244ªtefleºti Lotru Sibiu, Vâlcea 2242La Om (Piscul Baciului) Piatra Craiului Braºov 2238Godeanu Godeanu Caraº-Severin, Gorj 2229Cãleanu Þarcu Caraº-Severin 2190Þarcu Þarcu Caraº-Severin 2190Leaota Leaota Dâmboviþa, Argeº 2133Vârfu lui Pãtru ªureanu Hunedoara 2130Pietrosu Cãliman Suceava, Mureº 2100ªureanu ªureanu Hunedoara 2059Ciucaº Ciucaº Braºov, Prahova 1954

1) Bucharest Municipality.

Page 14: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

1155Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

Organizarea administrativã a teritoriului 1) României

Administrative organisation of Romanian territory 1)11..66

Suprafaþa totalã Numãrul oraºelor din care:

(km2

) ºi municipiilor municipii

Total area Number of towns of which:

(km2

) and municipalities municipalities

ROMÂNIA 238391 320 103

Judeþul / County

Alba 6242 11 4Arad 7754 10 1Argeº 6826 7 3Bacãu 6621 8 3Bihor 7544 10 4Bistriþa-Nãsãud 5355 4 1Botoºani 4986 7 2Braºov 5363 10 4Brãila 4766 4 1Buzãu 6103 5 2Caraº-Severin 8520 8 2Cãlãraºi 5088 5 2Cluj 6674 6 5Constanþa 7071 12 3Covasna 3710 5 2Dâmboviþa 4054 7 2Dolj 7414 7 3Galaþi 4466 4 2Giurgiu 3526 3 1Gorj 5602 9 2Harghita 6639 9 4Hunedoara 7063 14 7Ialomiþa 4453 7 3Iaºi 5476 5 2Ilfov 1583 8 -Maramureº 6304 13 2Mehedinþi 4933 5 2Mureº 6714 11 4Neamþ 5896 5 2Olt 5498 8 2Prahova 4716 14 2Satu Mare 4418 6 2Sãlaj 3864 4 1Sibiu 5432 11 2Suceava 8553 16 5Teleorman 5790 5 3Timiº 8697 10 2Tulcea 8499 5 1Vaslui 5318 5 3Vâlcea 5765 11 2Vrancea 4857 5 2Municipiul Bucureºti 238 1 1Bucharest Municipality

1) La 31 decembrie 2011. / On December 31, 2011.

Page 15: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

2.

CCAAPPAACCIITTAATTEEAA DDEE CCAAZZAARREE TTUURRIISSTTIICCÃÃ

TTOOUURRIISSTTSS’’ AACCCCOOMMOODDAATTIIOONN CCAAPPAACCIITTYY

Page 16: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20131188

Prin structurã de primire turisticã cu funcþiuni de

cazare turisticã se înþelege orice construcþie sauamenajare, care furnizeazã în mod permanent sausezonier serviciul de cazare ºi alte servicii specificepentru turiºti.Nu se cuprind în structurile de primire turisticã

cu funcþiuni de cazare turisticã: structurile deprimire folosite în exclusivitate de posesori sauchiriaºi, pe o duratã mai mare de un an, indiferentde clasificarea acestora; locuinþele secundare ale

populaþiei, utilizate în scopuri turistice în modexclusiv de posesorii acestora; cãminele,internatele ºcolare pe perioada anului ºcolar,unitãþile spitaliceºti (cu excepþia sanatoriilor ºialtor spaþii similare ce practicã în mod exclusivactivitãþi turistice); vagoanele dormitor;adãposturile ºi refugiile montane ºi similare;barãcile ºi dormitoarele pentru muncitori,cãminele de bãtrâni ºi casele de copii.

Establishment of tourists’ reception with

functions of tourists’ accommodation means anyconstruction or arrangement which providespermanently or seasonally accommodation andother specific services to the tourists.Establishments of tourists’ reception with

functions of tourists’ accommodation do not

include: establishments of accomodation usedexclusively by owners or tenants for over one year,

irrespective of their classification; secondarydwellings of the population used for tourismpurposes, exclusively by their owners; hostels andboarding schools during school year, hospital units(excepting sanatoria and other similar spaces whichexclusively have tourism activities); sleeping cars;mountain shelters and refuges and similar; workershuts and bedrooms, retirement homes for oldpeople and children hostels.

����� ����

����

����

����

����

���

�����

�����

��

��

���

���

���

��

���

���

���

���� ��������

����������

CCAAPPAACCIITTAATTEEAA DDEE CCAAZZAARREE TTUURRIISSTTIICCÃÃTTOOUURRIISSTTSS’’ AACCCCOOMMOODDAATTIIOONN CCAAPPAACCIITTYY

Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã

ºi capacitatea de cazare turisticã

Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’

accommodation and the tourists’ accomodation capacity

Structuri de primire turisticã cu funcþiuni

de cazare turisticã

Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation

Capacitatea de cazare existentã

Existing accommodation capacity

Capacitatea de cazare în funcþiune

Accommodation capacity in use

Page 17: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

1199Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

În numãrul structurilor de primire turisticã cu

funcþiuni de cazare turisticã sunt cuprinsestructurile de primire turisticã existente la 31 iuliedin anul respectiv, fiind excluse cele a cãroractivitate a fost întreruptã pentru o perioadã maimare de timp, în vederea realizãrii unor reparaþiicapitale sau pentru modificãri importante alecapacitãþii de cazare sau/ºi a categoriei deîncadrare.

Capacitatea de cazare turisticã existentã

(instalatã) reprezintã numãrul de locuri decazare de folosinþã turisticã înscrise în ultimulact de recepþie, omologare sau clasificare alstructurii de primire turisticã, exclusiv paturilesuplimentare care se pot instala în caz denecesitate. Numãrul de locuri a fost determinatpentru structurile existente la 31 iulie din anulrespectiv.

The number of establishments of tourists’

reception with functions of tourists’

accommodation includes establishments oftourists’ reception existing on July 31 of therespective year, excluding those whose activitywas interrupted for a long period of time in orderto carry out capital repairs or important changesof their accommodation capacity or/andcategory.

Existing (provided) tourists’ accommodation

capacity represents the number of beds used for thetourists’ accommodation and registered in the lastreception, homologation or classification documentof tourists’ accommodation establishment, theextra-beds which can be provided, if necessary,excluded. The number of beds was determined forthe existing establishments on July 31 of therespective year.

Indicii de utilizare netã a capacitãþii de cazare în funcþiune,

pe categorii de confort, în anul 2012

Net use indices of tourists’ accommodation capacity in use,

by category of comfort, in 2012

����

����

���

����

����

���

��

��

��

��������������

��������������������� ���

������������

��������������

��������������

�������������

CCAAPPAACCIITTAATTEEAA DDEE CCAAZZAARREE TTUURRIISSTTIICCÃÃTTOOUURRIISSTTSS’’ AACCCCOOMMOODDAATTIIOONN CCAAPPAACCIITTYY

Page 18: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20132200

Cercetãrile statistice cuprind structuri deprimire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticãcu o capacitate de cazare instalatã de cel puþin 5locuri-pat.Capacitatea de cazare turisticã în funcþiune

(exprimatã în locuri-zile) reprezintã numãrul de

locuri de cazare puse la dispoziþia turiºtilor de cãtrestructurile de primire turisticã, þinând cont denumãrul de zile cât acestea sunt deschise în perioadaconsideratã. Se exclud locurile din camerele saustructurile închise temporar, din lipsã de turiºti,pentru reparaþii capitale sau pentru alte motive.

The statistical surveys comprise establishments oftourists’ reception with functions of tourists’accommodation having at least 5 beds as capacity oftourist’s accommodation.The tourists’ accommodation capacity in use

(expressed in places-days) represents the numberof accommodation beds put at the disposal of

tourists by the establishments of tourists’ reception,taking into account the number of days they areopened in the respective period. The beds from therooms or establishments temporarily closed, due tolack of tourists, for capital repairs or for otherreasons, are excluded.

CCAAPPAACCIITTAATTEEAA DDEE CCAAZZAARREE TTUURRIISSTTIICCÃÃTTOOUURRIISSTTSS’’ AACCCCOOMMOODDAATTIIOONN CCAAPPAACCIITTYY

��

��

����

����

����

���

����

������������������

�� !������"��#����������������������

�� !������$�����������������������

Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare

turisticã, pe forme de proprietate, în anul 2011

Establishments of tourists’ reception with functions of

tourists’ accommodation, by type of ownership, in 2011

Page 19: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

2211Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

CCAAPPAACCIITTAATTEEAA DDEE CCAAZZAARREE TTUURRIISSTTIICCÃÃTTOOUURRIISSTTSS’’ AACCCCOOMMOODDAATTIIOONN CCAAPPAACCIITTYY

%���������$��"������������������������&�����$����'��������������(��������������������� ����������������������� ������� ������������������ �������

)�"���������$����'�����*��������(��!�����!�����"����������������� �����

)�"���������$����'���+������&�����(��!�����(�'���

�!�����"����������������������� ������ �����

��

�������

����

���

��

������

����

�������

�������

��������

������

����

���

�����

��

����

Gruparea indicatorilor s-a efectuat dupã formade proprietate asupra capitalului social al unitãþiiºi anume:- proprietate majoritar de stat care cuprindecapitalul integral de stat, public de interesnaþional ºi local, mixt (unde statul deþine peste50% din capital);

- proprietate majoritar privatã, care cuprindecapitalul integral privat, mixt (peste 50% capitalsocial privat), integral strãin, cooperatist ºiobºtesc.

The indicators were grouped according to theownership type of the unit of the social capital asfollows:- mainly state ownership includes the publicintegral state capital of national and local interestand the mixed one (over 50% state owned socialcapital);

- mainly private ownership includes the integralprivate capital and the mixed one (over 50% privateowned social capital), integral foreign capital andco-operative and community capital.

Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi

capacitatea de cazare turisticã, pe destinaþii turistice, în anul 2012

Establishments of tourists’ reception with functions of

tourists’ accommodation and the tourists’ accomodation capacity,

by tourists destinations in 2012

Litoral / Seaside

Alte localitãþi / Other localities

Bucureºti ºi oraºele reºedinþã

Bucharest and county capital cities

Delta Dunãrii / The Danube Delta

Staþiuni montane / Mountain resorts

Staþiuni balneare / Spas

Page 20: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20132222

2010 2011 2012

Numãrul de structuri

Number of establishments

TOTAL 5222 5003 5821 TOTAL

Hoteluri 1246 1319 1400 HotelsMoteluri 151 184 206 MotelsHanuri turistice 4 4 3 Tourist innsHosteluri 114 145 178 Hostels Vile turistice 768 548 621 Tourist villasBungalouri 267 205 242 BungalowsCabane turistice 134 147 146 Tourist chalets Sate de vacanþã 4 5 6 Holiday villagesCampinguri 51 44 48 Camping sitesTabere de elevi ºi preºcolari 92 69 70 School and pre-school campsPopasuri turistice 32 41 39 Tourist halting placesPensiuni turistice 949 1050 1247 Tourist boarding housesPensiuni agroturistice 1354 1210 1569 Agro-tourist boarding houses Cãsuþe turistice 49 27 36 Houselet-type unitsSpaþii de cazare pe nave 7 5 10 Ship accommodation places

Capacitatea de cazare existentã (numãr de locuri)

Existing accommodation capacity (number of beds)

TOTAL 311698 278503 301109 TOTAL

Hoteluri 185521 175149 181702 HotelsMoteluri 6126 7219 8078 MotelsHanuri turistice 97 77 81 Tourist innsHosteluri 5218 6140 7562 HostelsVile turistice 16822 12590 14775 Tourist villasBungalouri 4565 2481 2663 BungalowsCabane turistice 5667 5928 5150 Tourist chalets Sate de vacanþã 157 307 352 Holiday villagesCampinguri 25358 12801 12816 Camping sitesTabere de elevi ºi preºcolari 16874 10689 10908 School and pre-school campsPopasuri turistice 2043 1813 1847 Tourist halting placesPensiuni turistice 18422 20499 25019 Tourist boarding housesPensiuni agroturistice 20208 20683 27453 Agro-tourist boarding houses Cãsuþe turistice 4164 1732 2199 Houselet-type unitsSpaþii de cazare pe nave 456 395 504 Ship accommodation places

22..11

Notã: Numãrul de structuri ºi capacitatea de cazare existentã sunt la “31 iulie“ din anul respectiv.Note: Number of establishments and existing accommodation capacity on “July 31“ of the respective year.

Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea

de cazare turisticã, pe tipuri de structuri

Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation

and the tourists’ accommodation capacity, by type of establishments

Page 21: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

22..11

2233Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea

de cazare turisticã, pe tipuri de structuri

Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation

and the tourists’ accommodation capacity, by type of establishments

continuare / continued

2010 2011 2012

Capacitatea de cazare în funcþiune (numãr de locuri - zile)

Accommodation capacity in use (number of beds - days)

TOTAL 63808286 68417259 74135614 TOTAL

Hoteluri 42695391 45342914 47297996 HotelsMoteluri 1826777 2239121 2540342 MotelsHanuri turistice 13140 14752 10414 Tourist innsHosteluri 1273505 1455857 1893538 Hostels Vile turistice 2740132 2713039 3114663 Tourist villasBungalouri 251738 277629 310360 BungalowsCabane turistice 1449465 1454850 1365943 Tourist chalets Sate de vacanþã 38742 30988 42046 Holiday villagesCampinguri 1024408 1228233 1269099 Camping sitesTabere de elevi ºi preºcolari 1764042 1842506 1628360 School and pre-school campsPopasuri turistice 186354 267710 244375 Tourist halting placesPensiuni turistice 5490842 5999542 7343529 Tourist boarding housesPensiuni agroturistice 4891862 5378364 6864934 Agro-tourist boarding housesCãsuþe turistice 82686 102901 128691 Houselet-type unitsSpaþii de cazare pe nave 79202 68853 81324 Ship accommodation places

Notã: Numãrul de structuri ºi capacitatea de cazare existentã sunt la “31 iulie“ din anul respectiv.Note: Number of establishments and existing accommodation capacity on “July 31“ of the respective year.

Page 22: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20132244

22..22Total Majoritar Majoritar

de stat privatãMainly Mainly

state private owned owned

Numãrul de structuri

Number of establishments

TOTAL 5821 244 5577 TOTAL

Hoteluri 1400 71 1329 HotelsMoteluri 206 - 206 MotelsHanuri turistice 3 - 3 Tourist innsHosteluri 178 8 170 Hostels Vile turistice 621 44 577 Tourist villasBungalouri 242 22 220 BungalowsCabane turistice 146 2 144 Tourist chalets Sate de vacanþã 6 - 6 Holiday villagesCampinguri 48 1 47 Camping sitesTabere de elevi ºi preºcolari 70 69 1 School and pre-school campsPopasuri turistice 39 1 38 Tourist halting placesPensiuni turistice 1247 8 1239 Tourist boarding housesPensiuni agroturistice 1569 16 1553 Agro-tourist boarding houses Cãsuþe turistice 36 2 34 Houselet-type unitsSpaþii de cazare pe nave 10 - 10 Ship accommodation places

Capacitatea de cazare existentã (numãr de locuri)

Existing accommodation capacity (number of beds)

TOTAL 301109 29374 271735 TOTAL

Hoteluri 181702 14919 166783 HotelsMoteluri 8078 - 8078 MotelsHanuri turistice 81 - 81 Tourist innsHosteluri 7562 564 6998 Hostels Vile turistice 14775 1404 13371 Tourist villasBungalouri 2663 58 2605 BungalowsCabane turistice 5150 100 5050 Tourist chalets Sate de vacanþã 352 - 352 Holiday villagesCampinguri 12816 1096 11720 Camping sitesTabere de elevi ºi preºcolari 10908 10616 292 School and pre-school campsPopasuri turistice 1847 136 1711 Tourist halting placesPensiuni turistice 25019 130 24889 Tourist boarding housesPensiuni agroturistice 27453 183 27270 Agro-tourist boarding houses Cãsuþe turistice 2199 168 2031 Houselet-type unitsSpaþii de cazare pe nave 504 - 504 Ship accommodation places

Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea

de cazare turisticã, pe forme de proprietate ºi tipuri de structuri, în anul 2012

Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation and the

tourist accommodation capacity, by type of ownership and type of establishments, in 2012

Page 23: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

2255Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

22..22continuare / continued

Total Majoritar Majoritarde stat privatãMainly Mainly

state private owned owned

Capacitatea de cazare în funcþiune (numãr de locuri - zile)

Accommodation capacity in use (number of beds - days)

TOTAL 74135614 5813880 68321734 TOTAL

Hoteluri 47297996 3368839 43929157 HotelsMoteluri 2540342 - 2540342 MotelsHanuri turistice 10414 - 10414 Tourist innsHosteluri 1893538 210989 1682549 Hostels Vile turistice 3114663 375157 2739506 Tourist villasBungalouri 310360 4634 305726 BungalowsCabane turistice 1365943 36588 1329355 Tourist chalets Sate de vacanþã 42046 - 42046 Holiday villagesCampinguri 1269099 107408 1161691 Camping sitesTabere de elevi ºi preºcolari 1628360 1610256 18104 School and pre-school campsPopasuri turistice 244375 17608 226767 Tourist halting placesPensiuni turistice 7343529 34812 7308717 Tourist boarding housesPensiuni agroturistice 6864934 36399 6828535 Agro-tourist boarding housesCãsuþe turistice 128691 11190 117501 Houselet-type unitsSpaþii de cazare pe nave 81324 - 81324 Ship accommodation places

Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea

de cazare turisticã, pe forme de proprietate ºi tipuri de structuri, în anul 2012

Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation and the

tourist accommodation capacity, by type of ownership and type of establishments, in 2012

Page 24: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20132266

Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea de cazare

turisticã, pe tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation and the

tourist accommodation capacity, by type of establishments and category of comfort, in 2012

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

Numãrul de structuri

Number of establishments

TOTAL 5821 115 572 2603 1899 504 128 TOTAL

Hoteluri 1400 28 233 663 395 75 6 HotelsMoteluri 206 - - 88 92 25 1 MotelsHanuri turistice 3 - - - - - 3 Tourist innsHosteluri 178 - - 81 74 18 5 Hostels Vile turistice 621 61 90 266 157 43 4 Tourist villasBungalouri 242 - - 38 50 154 - BungalowsCabane turistice 146 - 1 75 28 26 16 Tourist chalets Sate de vacanþã 6 - 1 4 1 - - Holiday villagesCampinguri 48 - 1 6 10 23 8 Camping sitesTabere de elevi School and pre-school ºi preºcolari 70 - - - - - 70 campsPopasuri turistice 39 - - 5 20 13 1 Tourist halting places

Tourist boarding Pensiuni turistice 1247 10 110 654 414 58 1 houses

Agro-tourist boardingPensiuni agroturistice 1569 15 134 713 647 60 - housesCãsuþe turistice 36 - - 4 10 9 13 Houselet-type unitsSpaþii de cazare Ship accommodation pe nave 10 1 2 6 1 - - places

Capacitatea de cazare existentã (numãr de locuri)

Existing accommodation capacity (number of beds)

TOTAL 301109 8229 41521 109717 101970 24633 15039 TOTAL

Hoteluri 181702 7352 32795 65575 67004 8044 932 HotelsMoteluri 8078 - - 3469 3683 876 50 MotelsHanuri turistice 81 - - - - - 81 Tourist innsHosteluri 7562 - - 3492 3068 745 257 Hostels Vile turistice 14775 312 2307 5558 5149 1341 108 Tourist villasBungalouri 2663 - - 431 664 1568 - BungalowsCabane turistice 5150 - 120 2147 1335 994 554 Tourist chaletsSate de vacanþã 352 - 82 198 72 - - Holiday villagesCampinguri 12816 - 430 1282 2066 8026 1012 Camping sitesTabere de elevi School and pre-schoolºi preºcolari 10908 - - - - - 10908 campsPopasuri turistice 1847 - - 161 966 662 58 Tourist halting places

Tourist boarding Pensiuni turistice 25019 197 2705 13892 7472 740 13 houses

Agro-tourist boardingPensiuni agroturistice 27453 348 2886 13138 10270 811 - housesCãsuþe turistice 2199 - - 104 203 826 1066 Houselet-type unitsSpaþii de cazare Ship accommodation pe nave 504 20 196 270 18 - - places

22..33

Page 25: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

2277Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

continuare / continued

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

Capacitatea de cazare în funcþiune (numãr de locuri - zile)

Accommodation capacity in use (number of beds - days)

TOTAL 74135614 2757554 12649143 30160626 22882507 3399003 2286781 TOTAL

Hoteluri 47297996 2532688 10403965 18462743 14310842 1252994 334764 HotelsMoteluri 2540342 - - 1159491 1160437 202114 18300 MotelsHanuri turistice 10414 - - 1638 1456 - 7320 Tourist inns

Hosteluri 1893538 - - 941629 747491 146773 57645 HostelsVile turistice 3114663 45094 391653 1077328 1405003 176493 19092 Tourist villasBungalouri 310360 - - 116626 64531 129203 - BungalowsCabane turistice 1365943 - 38796 549467 284007 356847 136826 Tourist chaletsSate de vacanþã 42046 - - 15694 26352 - - Holiday villagesCampinguri 1269099 - 39560 124547 393605 681025 30362 Camping sitesTabere de elevi School andºi preºcolari 1628360 - - - - - 1628360 pre-school campsPopasuri turistice 244375 - - 38994 170378 35003 - Tourist halting places

Tourist boarding Pensiuni turistice 7343529 63084 849320 4156168 2038120 232079 4758 housesPensiuni Agro-tourist boardingagroturistice 6864934 116688 885971 3455655 2249050 157570 - housesCãsuþe turistice 128691 - - 19200 31235 28902 49354 Houselet-type unitsSpaþii de cazare Ship accommodationpe nave 81324 - 39878 41446 - - - places

22..33

Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea de cazare

turisticã, pe tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation and the

tourist accommodation capacity, by type of establishments and category of comfort, in 2012

Page 26: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 201328

2.4

Total Litoral1)

Staþiuni balneare Staþiuni montane

Seaside1)

Spas Mountain resorts

Numãrul de structuri

TOTAL 5821 676 488 1376

Hoteluri 1400 257 137 175Moteluri 206 1 12 20Hanuri turistice 3 - - -Hosteluri 178 40 9 15Vile turistice 621 191 81 152Bungalouri 242 143 17 6Cabane turistice 146 - 4 87Sate de vacanþã 6 - - 4Campinguri 48 10 12 5Tabere de elevi ºi preºcolari 70 5 8 22Popasuri turistice 39 2 7 9Pensiuni turistice 1247 10 147 285Pensiuni agroturistice 1569 7 50 592Cãsuþe turistice 36 10 4 4Spaþii de cazare pe nave 10 - - -

Capacitatea de cazare existentã (numãr de locuri)

TOTAL 301109 80840 39279 45427

Hoteluri 181702 60435 27780 16297Moteluri 8078 26 443 1086Hanuri turistice 81 - - -Hosteluri 7562 1963 370 670Vile turistice 14775 4371 2625 3784Bungalouri 2663 1599 158 157Cabane turistice 5150 - 172 3497Sate de vacanþã 352 - - 221Campinguri 12816 6907 1906 718Tabere de elevi ºi preºcolari 10908 3756 1111 2161Popasuri turistice 1847 194 479 462Pensiuni turistice 25019 248 2944 5962Pensiuni agroturistice 27453 239 1014 10232Cãsuþe turistice 2199 1102 277 180Spaþii de cazare pe nave 504 - - -

Capacitatea de cazare în funcþiune (numãr de locuri - zile)

TOTAL 74135614 9482602 9951733 13195132

Hoteluri 47297996 7743866 7712777 5101726Moteluri 2540342 - 125596 316202Hanuri turistice 10414 - - -Hosteluri 1893538 168048 88698 205841Vile turistice 3114663 408786 675277 1220244Bungalouri 310360 114783 23640 54913Cabane turistice 1365943 4880 28464 979537Sate de vacanþã 42046 - - 33766Campinguri 1269099 693456 97134 78954Tabere de elevi ºi preºcolari 1628360 236982 173257 400374Popasuri turistice 244375 14434 40039 68240Pensiuni turistice 7343529 29451 687402 1911419Pensiuni agroturistice 6864934 10664 288225 2812834Cãsuþe turistice 128691 57252 11224 11082Spaþii de cazare pe nave 81324 - - -1) Exclusiv municipiul Constanþa. / The Municipality of Constanþa excluded.2) Inclusiv municipiul Tulcea. / The Municipality of Tulcea included.3) Exclusiv municipiul Tulcea. / The Municipality of Tulcea excluded.

Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi capacitatea de cazare

turisticã, pe tipuri de structuri ºi destinaþii turistice, în anul 2012

Establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation and the tourist

accommodation capacity, by type of establishments and tourist destinations, in 2012

29Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

Bucureºti ºi

DeltaDunãrii2)

oraºele reºedinþã3)

Alte localitãþi

The Danube Delta2)

Bucharest and county Other localities

capital cities3)

/ Number of establishments

136 1295 1850 TOTAL

18 598 215 Hotels- 39 134 Motels1 1 1 Tourist inns- 72 42 Hostels

80 74 43 Tourist villas- 20 56 Bungalows1 3 51 Tourist chalets 1 - 1 Holiday villages1 6 14 Camping sites1 8 26 School and pre-school camps1 1 19 Tourist halting places7 465 333 Tourist boarding houses

18 6 896 Agro-tourist boarding houses - - 18 Houselet-type units7 2 1 Ship accommodation places

/ Existing accommodation capacity (number of beds)

4767 79715 51081 TOTAL

1843 61406 13941 Hotels- 1717 4806 Motels

21 20 40 Tourist inns- 2882 1677 Hostels

1246 1575 1174 Tourist villas- 80 669 Bungalows8 101 1372 Tourist chalets

29 - 102 Holiday villages430 1206 1649 Camping sites200 970 2710 School and pre-school camps

88 20 604 Tourist halting places193 9206 6466 Tourist boarding houses588 180 15200 Agro-tourist boarding houses

- - 640 Houselet-type units121 352 31 Ship accommodation places

/ Accommodation capacity in use (number of beds - days)

643545 27269836 13592766 TOTAL

492910 21753723 4492994 Hotels- 494146 1604398 Motels- 7320 3094 Tourist inns- 964033 466918 Hostels

48402 443843 318111 Tourist villas- 12210 104814 Bungalows- 10808 342254 Tourist chalets - - 8280 Holiday villages

39560 214626 145369 Camping sites- 325492 492255 School and pre-school camps

12576 5520 103566 Tourist halting places20297 2933778 1761182 Tourist boarding houses27586 29009 3696616 Agro-tourist boarding houses

- - 49133 Houselet-type units2214 75328 3782 Ship accommodation places

Page 27: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Dupã dotarea cuinstalaþii sanitare: Dupã

By endowment with By sanitary installations:

TotalCu baie Fãrã baie Cu un pat Cu un patsau duº sau duº de un loc de 2 locuri

With bath Without bath Single Doubleor shower or shower

TOTAL 135933 128809 7124 6175 41986

Hoteluri 91264 90175 1089 4650 25706Moteluri 3875 3812 63 214 1122Hanuri turistice 29 20 9 2 11Hosteluri 3192 2937 255 127 933Vile turistice 6456 5854 602 175 1968Bungalouri 1024 621 403 25 152Cabane turistice 1936 1576 360 55 563Sate de vacanþã 137 121 16 2 25Campinguri 134 49 85 - 8Tabere de elevi ºi preºcolari 2614 667 1947 17 12Popasuri turistice 200 119 81 5 40Pensiuni turistice 11940 11417 523 559 5277Pensiuni agroturistice 12876 11185 1691 331 6143Spaþii de cazarepe nave 256 256 - 13 26

Turismul României - Breviar statistic 201330

2.5

Camerele existente în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

în anul 2012

Existing rooms in the establishments of tourists’ reception with functions of

tourists’ accommodation, in 2012

Dupã modulnumãrul de locuri în camere: de funcþionare:

number of beds in the rooms: By type of use:

Cu 2 paturi Cu mai mult Camere înde un loc de 2 paturi apartamente Permanente Sezoniere

Twin 2 beds + Rooms in Permanent Seasonalapartments

74344 7312 6116 103160 32773 TOTAL

55046 1725 4137 65137 26127 Hotels2089 322 128 3835 40 Motels

13 3 - 16 13 Tourist inns1433 609 90 2301 891 Hostels 3280 608 425 4089 2367 Tourist villas

683 140 24 244 780 Bungalows858 394 66 1913 23 Tourist chalets

63 19 28 122 15 Holiday villages112 14 - 36 98 Camping sites

1095 1476 14 1165 1449 School and pre-school camps132 20 3 147 53 Tourist halting places

4529 875 700 11711 229 Tourist boarding houses4804 1106 492 12409 467 Agro-tourist boarding houses

207 1 9 35 221 Ship accommodation places

31Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

Page 28: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

3.

TTHHEE TTOOUURRIISSTT AACCCCOOMMOODDAATTIIOONN AACCTTIIVVIITTYY

AACCTTIIVVIITTAATTEEAA DDEE CCAAZZAARREE TTUURRIISSTTIICCÃÃ

Page 29: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20133344

Numãrul turiºtilor cazaþi în structurile de

primire turisticã cu funcþiuni de cazare

turisticã cuprinde toate persoanele (români ºistrãini) care cãlãtoresc în afara localitãþilor încare îºi au domiciliul stabil, pentru o perioadã

mai micã de 12 luni ºi stau cel puþin o noapteîntr-o structurã de primire turisticã în zonevizitate din þarã; motivul principal al cãlãtorieieste altul decât acela de a desfãºura o activitateremuneratã în locurile vizitate.

The number of tourists accommodated in the

establishments of tourists’ reception with

function of tourists’ accommodation includes allpersons (Romanians and foreigners) who traveloutside the localities of residence, for less than 12

months and who stay at least one night in anestablishment of tourists’ reception in the visitedareas of the respective country; the main reason ofthe trip is other than carrying out a paid activity inthe visited places.

����

����

�����

���

����

�����

�����

�����

�����

��

��

���

���

���

���

���� ��������

����������

Turiºtii cazaþi în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã

Tourists accommodated in the establishments of tourists’ reception with

functions of tourists’ accommodation

TotalRomâni

RomaniansStrãini

Foreigners

AACCTTIIVVIITTAATTEEAA DDEE CCAAZZAARREE TTUURRIISSTTIICCÃÃTTHHEE TTOOUURRIISSTT AACCCCOOMMOODDAATTIIOONN AACCTTIIVVIITTYY

Page 30: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

����

�����

�����

����

����

�����

����

�����

�����

��

��

��

���

���

���

���

���

���

���� ��������

����������

3355Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

AACCTTIIVVIITTAATTEEAA DDEE CCAAZZAARREE TTUURRIISSTTIICCÃÃTTHHEE TTOOUURRIISSTT AACCCCOOMMOODDAATTIIOONN AACCTTIIVVIITTYY

TotalStrãini

ForeignersRomâni

Romanians

Înnoptarea reprezintã fiecare noapte pentru careo persoanã este înregistratã într-o structurã deprimire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,indiferent dacã fizic este prezentã sau nu încamerã.

Înregistrarea turistului strãin care este cazatîntr-o structurã de primire turisticã cu funcþiuni decazare turisticã se face dupã þara sau zona

geograficã de reºedinþã a acestuia.

The overnight stay represents every night for whichone person is registered into an establishment oftourists’ reception with functions of tourists’accommodation, no matter if this person is present orabsent from the room.

The accommodation of the foreign tourist is donein an establishment of tourists’ reception withfunctions of tourists’ accommodation and he/she, isregistered by his/her country of residence or

geographical residence area.

Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã

Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of

tourists’ accommodation

Page 31: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20133366

AACCTTIIVVIITTAATTEEAA DDEE CCAAZZAARREE TTUURRIISSTTIICCÃÃTTHHEE TTOOUURRIISSTT AACCCCOOMMOODDAATTIIOONN AACCTTIIVVIITTYY

������

������

�����

�������

�����������

������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

������

��������������������

,��!���#������

-����!������&�

$������������

.�����/���/�!��/���

��/�$��&�%���������������������������

0����0������

&���'�����'����

%��&�����!������������

������

%��&����1�������

#���

Turiºtii cazaþi în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de

cazare turisticã, pe destinaþii turistice, în anul 2012

Tourists accommodated in the establishments of tourists’ reception

with functions of tourists’ accommodation, by tourist destinations, in 2012

������

�����

����

������

����

����

�������

�������

�������

������

�������

�������

������

���������������������

,��!���#������

-����!������&�

$������������

.�����/���/�!��/���

��/�$��&�%���������������������������

0����0������

&���'�����'����

%��&�����!������������

������

%��&����1�������

#���

Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni

de cazare turisticã, pe destinaþii turistice, în anul 2012

Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with

functions of tourists’ accommodation, by tourist destinations, in 2012

Page 32: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

3377Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

Indicii de utilizare netã a capacitãþii de cazare

turisticã în funcþiune se calculeazã prinraportarea numãrului de înnoptãri realizate, lacapacitatea de cazare turisticã în funcþiune, dinperioada respectivã.

Net use indices of the capacity of tourists’

accommodation in use are calculated as the ratiobetween the number of overnight stays and thecapacity of tourists’ accommodation in use in therespective period.

AACCTTIIVVIITTAATTEEAA DDEE CCAAZZAARREE TTUURRIISSTTIICCÃÃTTHHEE TTOOUURRIISSTT AACCCCOOMMOODDAATTIIOONN AACCTTIIVVIITTYY

���

����

�������

���������������

����

���������

������

����

��

��

��

���

2!�

����

�(

���

��

!���

���

��

���

2��

�����

����

����

&��

�����

���

2!�

����

��(

���

��

3���

�����

����

�&

�������

�����

.��

4��!

���

%��"

���

�)�

1���

�����

����

�&

������

����

��

%���

�$��

#���

�&�

(�

����

�����

�"��

)��

"��4

���

)��

���"

�����

5�1�

���$

����

�#��/

��"��

/�!�

���

#�

���

����

�� �

����

��6!

"���

�����

����

���

&��

�����

�����

"���

���

6���

����

�����

����

�&

�������

���

��"�

���

��

6���

����

��4�

!���

����

��*"

� �

����

����

����

"��

����

)���

&����

����

���

(�

����

�� ���

����

����

%"�&

���$�

���'

����

"���

�#�

#���

��

��

���

����

���

Indicii de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune, pe tipuri

de structuri de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, în anul 2012

Net use indices of the tourist accomodation capacity in use,

by type of establishments of tourists’ reception with functions

of tourists’ accommodation, in 2012

Page 33: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20133388

2010 2011 2012

Total

TOTAL 6072757 7031606 7686489 TOTAL

Hoteluri 4594146 5368225 5779858 HotelsMoteluri 204513 221139 230835 MotelsHanuri turistice 638 611 823 Tourist innsHosteluri 104364 126877 153759 Hostels Vile turistice 212848 212154 240961 Tourist villasBungalouri 14410 15412 16780 BungalowsCabane turistice 73992 80479 86322 Tourist chalets Sate de vacanþã 1757 2071 3547 Holiday villagesCampinguri 84100 73558 62516 Camping sitesTabere de elevi ºi preºcolari 65741 65995 51539 School and pre-school campsPopasuri turistice 8952 11118 12113 Tourist halting placesPensiuni turistice 406632 479590 586119 Tourist boarding houses Pensiuni agroturistice 289923 360696 447113 Agro-tourist boarding houses Cãsuþe turistice 1981 4976 6927 Houselet-type unitsSpaþii de cazare pe nave 8760 8705 7277 Ship accommodation places

RomâniRomanians

TOTAL 4726414 5514907 6030053 TOTAL

Hoteluri 3383239 3998454 4293263 HotelsMoteluri 191236 204756 215615 MotelsHanuri turistice 591 606 818 Tourist innsHosteluri 89451 112861 133886 Hostels Vile turistice 190334 190670 219780 Tourist villasBungalouri 13541 14695 15261 BungalowsCabane turistice 71395 77271 80407 Tourist chalets Sate de vacanþã 1595 1852 3273 Holiday villagesCampinguri 74082 62018 51204 Camping sitesTabere de elevi ºi preºcolari 65528 65720 51183 School and pre-school campsPopasuri turistice 8622 10835 11709 Tourist halting placesPensiuni turistice 363956 433475 529236 Tourist boarding houses Pensiuni agroturistice 270246 336005 416939 Agro-tourist boarding houses Cãsuþe turistice 1963 4867 6801 Houselet-type unitsSpaþii de cazare pe nave 635 822 678 Ship accommodation places

StrãiniForeigners

TOTAL 1346343 1516699 1656436 TOTAL

Hoteluri 1210907 1369771 1486595 HotelsMoteluri 13277 16383 15220 MotelsHanuri turistice 47 5 5 Tourist innsHosteluri 14913 14016 19873 HostelsVile turistice 22514 21484 21181 Tourist villasBungalouri 869 717 1519 BungalowsCabane turistice 2597 3208 5915 Tourist chalets Sate de vacanþã 162 219 274 Holiday villagesCampinguri 10018 11540 11312 Camping sitesTabere de elevi ºi preºcolari 213 275 356 School and pre-school campsPopasuri turistice 330 283 404 Tourist halting placesPensiuni turistice 42676 46115 56883 Tourist boarding houses Pensiuni agroturistice 19677 24691 30174 Agro-tourist boarding houses Cãsuþe turistice 18 109 126 Houselet-type unitsSpaþii de cazare pe nave 8125 7883 6599 Ship accommodation places

33..11numãr turiºti / number of tourists

Turiºtii cazaþi în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de

cazare turisticã, pe tipuri de structuri

Tourists accommodated in the establishments of tourists’ reception

with functions of tourists’ accommodation, by type of establishments

Page 34: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

3399Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

33..22numãr turiºti / number of tourists

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

Total þarã

Total country

TOTAL 7686489 626972 1836563 3166648 1760241 214777 81288 TOTAL

Români 6030053 251590 1231815 2645347 1628219 195193 77889 Romanians

Strãini 1656436 375382 604748 521301 132022 19584 3399 Foreigners

Hoteluri 5779858 607751 1625186 2222634 1209562 104180 10545 Hotels

Români 4293263 236036 1048937 1778462 1122500 97000 10328 RomaniansStrãini 1486595 371715 576249 444172 87062 7180 217 ForeignersMoteluri 230835 - - 109481 105012 16033 309 Motels

Români 215615 - - 101046 98588 15672 309 RomaniansStrãini 15220 - - 8435 6424 361 - Foreigners

Hanuri turistice 823 - - 39 54 - 730 Tourist inns

Români 818 - - 39 54 - 725 RomaniansStrãini 5 - - - - - 5 Foreigners

Hosteluri 153759 - - 75789 62708 12006 3256 Hostels

Români 133886 - - 69216 55851 6981 1838 RomaniansStrãini 19873 - - 6573 6857 5025 1418 Foreigners

Vile turistice 240961 2646 39421 103505 85399 8838 1152 Tourist villas

Români 219780 2135 32525 97099 78304 8565 1152 RomaniansStrãini 21181 511 6896 6406 7095 273 - Foreigners

Bungalouri 16780 - - 7393 2932 6455 - Bungalows

Români 15261 - - 6961 2267 6033 - RomaniansStrãini 1519 - - 432 665 422 - Foreigners

Cabane turistice 86322 - 7080 41937 10063 16728 10514 Tourist chalets

Români 80407 - 6947 37972 9950 16382 9156 RomaniansStrãini 5915 - 133 3965 113 346 1358 Foreigners

Sate de vacanþã 3547 - - 2397 1150 - - Holiday villages

Români 3273 - - 2373 900 - - RomaniansStrãini 274 - - 24 250 - - Foreigners

Campinguri 62516 - 3513 11857 21552 24784 810 Camping sites

Români 51204 - 3262 8826 18385 19966 765 RomaniansStrãini 11312 - 251 3031 3167 4818 45 Foreigners

Tabere de elevi School and pre-school

ºi preºcolari 51539 - - - - - 51539 camps

Români 51183 - - - - - 51183 RomaniansStrãini 356 - - - - - 356 Foreigners

Popasuri turistice 12113 - - 1856 8334 1923 - Tourist halting places

Români 11709 - - 1731 8166 1812 - RomaniansStrãini 404 - - 125 168 111 - Foreigners

Pensiuni Tourist boarding

turistice 586119 7746 83175 344636 136053 14388 121 houses

Români 529236 5423 71027 312967 126162 13536 121 RomaniansStrãini 56883 2323 12148 31669 9891 852 - Foreigners

Pensiuni Agro-tourist

agroturistice 447113 8829 75090 239616 115341 8237 - boarding houses

Români 416939 7996 68818 227017 105059 8049 - RomaniansStrãini 30174 833 6272 12599 10282 188 - Foreigners

Cãsuþe turistice 6927 - - 1329 2081 1205 2312 Houselet-type units

Romani 6801 - - 1259 2033 1197 2312 RomaniansStrãini 126 - - 70 48 8 - Foreigners

Spaþii de cazare Ship accommodation

pe nave 7277 - 3098 4179 - - - places

Români 678 - 299 379 - - - RomaniansStrãini 6599 - 2799 3800 - - - Foreigners

Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Tourists’ arrivals in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’

accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012

Page 35: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20134400

33..22numãr turiºti - continuare / number of tourists - continued

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

din total: / of total:Litoral

1)

Seaside1)

TOTAL 804198 17897 142817 267466 305643 52766 17609 TOTAL

Români 767830 14441 124826 260571 298895 51519 17578 Romanians

Strãini 36368 3456 17991 6895 6748 1247 31 Foreigners

Hoteluri 701028 17513 139973 244587 267282 25719 5954 Hotels

Români 667178 14070 122186 238093 261335 25571 5923 RomaniansStrãini 33850 3443 17787 6494 5947 148 31 Foreigners

Hosteluri 14759 - - 7573 5898 1288 - Hostels

Români 14405 - - 7487 5630 1288 - RomaniansStrãini 354 - - 86 268 - - Foreigners

Vile turistice 35269 245 2844 11918 15719 4260 283 Tourist villas

Români 34686 232 2640 11609 15695 4227 283 RomaniansStrãini 583 13 204 309 24 33 - Foreigners

Bungalouri 6233 - - 332 57 5844 - Bungalows

Români 5811 - - 332 57 5422 - RomaniansStrãini 422 - - - - 422 - Foreigners

Cabane turistice 1095 - - - - 1095 - Tourist chalets

Români 940 - - - - 940 - RomaniansStrãini 155 - - - - 155 - Foreigners

Campinguri 27766 - - 646 14902 12218 - Camping sites

Români 26886 - - 646 14511 11729 - RomaniansStrãini 880 - - - 391 489 - Foreigners

Tabere de elevi School and

ºi preºcolari 9154 - - - - - 9154 pre-school camps

Români 9154 - - - - - 9154 RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Popasuri turistice 671 - - - 238 433 - Tourist halting places

Români 639 - - - 206 433 - RomaniansStrãini 32 - - - 32 - - Foreigners

Pensiuni Tourist boarding

turistice 3444 - - 2021 1423 - - houses

Români 3352 - - 2015 1337 - - RomaniansStrãini 92 - - 6 86 - - Foreigners

Pensiuni Agro-tourist

agroturistice 1296 139 - 268 124 765 - boarding houses

Români 1296 139 - 268 124 765 - RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Cãsuþe turistice 3483 - - 121 - 1144 2218 Houselet-type units

Români 3483 - - 121 - 1144 2218 RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

1) Exclusiv municipiul Constanþa. / The Municipality of Constanþa excluded.

Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Tourists’ arrivals in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’

accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012

Page 36: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

4411Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

33..22numãr turiºti - continuare / number of tourists - continued

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

Staþiuni balneare

Spas

TOTAL 696180 497 104124 182969 387493 16178 4919 TOTAL

Români 666693 405 92433 175794 377061 16081 4919 Romanians

Strãini 29487 92 11691 7175 10432 97 - Foreigners

Hoteluri 555500 - 94053 117580 336502 7365 - Hotels

Români 532249 - 82734 112847 329303 7365 - RomaniansStrãini 23251 - 11319 4733 7199 - - Foreigners

Moteluri 9928 - - 5954 3974 - - Motels

Români 9319 - - 5524 3795 - - RomaniansStrãini 609 - - 430 179 - - Foreigners

Hosteluri 6848 - - 2548 4300 - - Hostels

Români 5416 - - 2548 2868 - - RomaniansStrãini 1432 - - - 1432 - - Foreigners

Vile turistice 39881 - 683 16080 22113 1005 - Tourist villas

Români 39231 - 683 15826 21754 968 - RomaniansStrãini 650 - - 254 359 37 - Foreigners

Bungalouri 2497 - - 2081 416 - - Bungalows

Români 2490 - - 2074 416 - - RomaniansStrãini 7 - - 7 - - - Foreigners

Cabane turistice 1530 - - 562 266 599 103 Tourist chalets

Români 1511 - - 543 266 599 103 RomaniansStrãini 19 - - 19 - - - Foreigners

Campinguri 7724 - - 1126 1770 4652 176 Camping sites

Români 6842 - - 897 1117 4652 176 RomaniansStrãini 882 - - 229 653 - - Foreigners

Tabere de elevi School and

ºi preºcolari 4566 - - - - - 4566 pre-school camps

Români 4566 - - - - - 4566 RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Popasuri turistice 3941 - - - 3399 542 - Tourist halting places

Români 3879 - - - 3389 490 - RomaniansStrãini 62 - - - 10 52 - Foreigners

Pensiuni Tourist boarding

turistice 40111 429 6220 20407 12544 511 - houses

Români 38043 337 5947 19265 11991 503 - RomaniansStrãini 2068 92 273 1142 553 8 - Foreigners

Pensiuni Agro-tourist

agroturistice 23580 68 3168 16631 2209 1504 - boarding houses

Români 23073 68 3069 16270 2162 1504 - RomaniansStrãini 507 - 99 361 47 - - Foreigners

Cãsuþe turistice 74 - - - - - 74 Houselet-type units

Români 74 - - - - - 74 RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Tourists’ arrivals in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’

accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012

Page 37: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20134422

numãr turiºti - continuare / number of tourists - continued

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

Staþiuni montane

Mountain resorts

TOTAL 1121238 34716 306012 520348 201367 32590 26205 TOTAL

Români 1007792 32186 259784 478964 183959 28118 24781 Romanians

Strãini 113446 2530 46228 41384 17408 4472 1424 Foreigners

Hoteluri 629794 25218 214766 291066 82882 10516 2346 Hotels

Români 545334 23259 176307 259882 73287 10395 2204 RomaniansStrãini 81460 1959 38459 31184 9595 121 142 Foreigners

Moteluri 29075 - - 8333 18669 2073 - Motels

Români 26836 - - 7881 16917 2038 - RomaniansStrãini 2239 - - 452 1752 35 - Foreigners

Hosteluri 14117 - - 12054 1922 - 141 Hostels

Români 13411 - - 11542 1735 - 134 RomaniansStrãini 706 - - 512 187 - 7 Foreigners

Vile turistice 81014 1087 15640 43024 18995 2268 - Tourist villas

Români 75987 1030 13956 40642 18112 2247 - RomaniansStrãini 5027 57 1684 2382 883 21 - Foreigners

Bungalouri 3061 - - 716 2345 - - Bungalows

Români 2239 - - 559 1680 - - RomaniansStrãini 822 - - 157 665 - - Foreigners

Cabane turistice 59409 - 7080 24929 8909 9297 9194 Tourist chalets

Români 56287 - 6947 23268 8848 9206 8018 RomaniansStrãini 3122 - 133 1661 61 91 1176 Foreigners

Sate de vacanþã 2886 - - 1736 1150 - - Holiday villages

Români 2628 - - 1728 900 - - RomaniansStrãini 258 - - 8 250 - - Foreigners

Campinguri 4833 - - 108 70 4655 - Camping sites

Români 731 - - 108 70 553 - RomaniansStrãini 4102 - - - - 4102 - Foreigners

Tabere de elevi School and

ºi preºcolari 14524 - - - - - 14524 pre-school camps

Români 14425 - - - - - 14425 RomaniansStrãini 99 - - - - - 99 Foreigners

Popasuri turistice 1216 - - - 1026 190 - Tourist halting places

Români 1216 - - - 1026 190 - RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Pensiuni Tourist boarding

turistice 118998 1228 34564 61110 20082 2014 - houses

Români 112456 1131 31680 58721 18939 1985 - RomaniansStrãini 6542 97 2884 2389 1143 29 - Foreigners

Pensiuni Agro-tourist

agroturistice 165198 7183 33962 77272 45265 1516 - boarding houses

Români 156137 6766 30894 74633 42393 1451 - RomaniansStrãini 9061 417 3068 2639 2872 65 - Foreigners

Cãsuþe turistice 113 - - - 52 61 - Houselet-type units

Români 105 - - - 52 53 - RomaniansStrãini 8 - - - - 8 - Foreigners

33..22

Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Tourists’ arrivals in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’

accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012

Page 38: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

4433Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

33..22Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate

5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

Delta Dunãrii2)

The Danube Delta2)

TOTAL 88021 - 34877 46684 6460 - - TOTAL

Români 56722 - 18800 32266 5656 - - Romanians

Strãini 31299 - 16077 14418 804 - - Foreigners

Hoteluri 73412 - 25344 43750 4318 - - Hotels

Români 43323 - 10192 29494 3637 - - RomaniansStrãini 30089 - 15152 14256 681 - - Foreigners

Vile turistice 6216 - 4395 1821 - - - Tourist villas

Români 5677 - 3874 1803 - - - RomaniansStrãini 539 - 521 18 - - - Foreigners

Campinguri 3513 - 3513 - - - - Camping sites

Români 3262 - 3262 - - - - RomaniansStrãini 251 - 251 - - - - Foreigners

Pensiuni Tourist boarding

turistice 791 - 613 168 10 - - houses

Români 757 - 593 154 10 - - RomaniansStrãini 34 - 20 14 - - - Foreigners

Pensiuni Agro-tourist

agroturistice 2152 - 652 366 1134 - - boarding houses

Români 2033 - 580 337 1116 - - RomaniansStrãini 119 - 72 29 18 - - Foreigners

Popasuri turistice 1577 - - 579 998 - - Tourist halting places

Români 1371 - - 478 893 - - RomaniansStrãini 206 - - 101 105 - - Foreigners

Spaþii de cazare Ship accommodation

pe nave 360 - 360 - - - - places

Români 299 - 299 - - - - RomaniansStrãini 61 - 61 - - - - Foreigners

numãr turiºti - continuare / number of tourists - continued

2) Inclusiv municipiul Tulcea. / The Municipality of Tulcea included.

Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Tourists’ arrivals in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’

accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012

Page 39: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20134444

numãr turiºti - continuare / number of tourists - continued

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

Bucureºti ºi oraºele reºedinþã de judeþ3)

Bucharest and county capital cities3)

TOTAL 3816873 559407 1037957 1570083 580876 56320 12230 TOTAL

Români 2555431 195431 588007 1204174 509359 47849 10611 Romanians

Strãini 1261442 363976 449950 365909 71517 8471 1619 Foreigners

Hoteluri 3303365 555004 987488 1279433 442730 37664 1046 Hotels

Români 2112894 192318 551411 947816 386138 34189 1022 RomaniansStrãini 1190471 362686 436077 331617 56592 3475 24 Foreigners

Moteluri 40306 - - 22707 16358 1241 - Motels

Români 37933 - - 20789 16031 1113 - RomaniansStrãini 2373 - - 1918 327 128 - Foreigners

Hanuri turistice 730 - - - - - 730 Tourist inns

Români 725 - - - - - 725 RomaniansStrãini 5 - - - - - 5 ForeignersHosteluri 89860 - - 41933 35755 9057 3115 Hostels

Români 75523 - - 36466 32899 4454 1704 RomaniansStrãini 14337 - - 5467 2856 4603 1411 Foreigners

Vile turistice 57220 1314 13276 22898 18757 560 415 Tourist villas

Români 45451 873 9571 20702 13330 560 415 RomaniansStrãini 11769 441 3705 2196 5427 - - Foreigners

Bungalouri 311 - - 311 - - - Bungalows

Români 292 - - 292 - - - RomaniansStrãini 19 - - 19 - - - Foreigners

Cabane turistice 425 - - 425 - - - Tourist chalets

Români 308 - - 308 - - - RomaniansStrãini 117 - - 117 - - - Foreigners

Campinguri 15398 - - 9857 3732 1809 - Camping sites

Români 10549 - - 7055 1760 1734 - RomaniansStrãini 4849 - - 2802 1972 75 - Foreigners

Tabere de elevi School and

ºi preºcolari 6803 - - - - - 6803 pre-school camps

Români 6624 - - - - - 6624 RomaniansStrãini 179 - - - - - 179 Foreigners

Pensiuni Tourist boarding

turistice 294731 3089 34455 188479 62629 5958 121 houses

Români 263994 2240 27025 170554 58286 5768 121 RomaniansStrãini 30737 849 7430 17925 4343 190 - Foreigners

Pensiuni Agro-tourist

agroturistice 995 - - 240 724 31 - boarding houses

Români 947 - - 192 724 31 - RomaniansStrãini 48 - - 48 - - - Foreigners

Popasuri turistice 191 - - - 191 - - Tourist halting places

Români 191 - - - 191 - - RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Spaþii de cazare Ship accommodation

pe nave 6538 - 2738 3800 - - - places

Români 6538 - 2738 3800 - - - RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

3) Exclusiv municipiul Tulcea. / The Municipality of Tulcea excluded.

33..22

Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Tourists’ arrivals in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’

accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012

Page 40: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

4455Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

33..22numãr turiºti - continuare / number of tourists - continued

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

Alte localitãþi ºi trasee turistice

Other localities and tourist routes

TOTAL 1159979 14455 210776 579098 278402 56923 20325 TOTAL

Români 975585 9127 147965 493578 253289 51626 20000 Romanians

Strãini 184394 5328 62811 85520 25113 5297 325 Foreigners

Hoteluri 519759 10016 163562 246218 75848 22916 1199 Hotels

Români 392285 6389 106107 190330 68800 19480 1179 RomaniansStrãini 127474 3627 57455 55888 7048 3436 20 Foreigners

Moteluri 151526 - - 72487 66011 12719 309 Motels

Români 141527 - - 66852 61845 12521 309 RomaniansStrãini 9999 - - 5635 4166 198 - Foreigners

Hanuri turistice 93 - - 39 54 - - Tourist inns

Români 93 - - 39 54 - - RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Hosteluri 28175 - - 11681 14833 1661 - Hostels

Români 25131 - - 11173 12719 1239 - RomaniansStrãini 3044 - - 508 2114 422 - Foreigners

Vile turistice 21361 - 2583 7764 9815 745 454 Tourist villas

Români 18748 - 1801 6517 9413 563 454 RomaniansStrãini 2613 - 782 1247 402 182 - Foreigners

Bungalouri 4678 - - 3953 114 611 - Bungalows

Români 4429 - - 3704 114 611 - RomaniansStrãini 249 - - 249 - - - Foreigners

Cabane turistice 23863 - - 16021 888 5737 1217 Tourist chalets

Români 21361 - - 13853 836 5637 1035 RomaniansStrãini 2502 - - 2168 52 100 182 Foreigners

Campinguri 3282 - - 120 1078 1450 634 Camping sites

Români 2934 - - 120 927 1298 589 RomaniansStrãini 348 - - - 151 152 45 Foreigners

Tabere de elevi School and

ºi preºcolari 16492 - - - - - 16492 pre-school camps

Români 16414 - - - - - 16414 RomaniansStrãini 78 - - - - - 78 Foreigners

Popasuri turistice 4517 - - 1277 2482 758 - Tourist halting places

Români 4413 - - 1253 2461 699 - RomaniansStrãini 104 - - 24 21 59 - Foreigners

Pensiuni Tourist boarding

turistice 128044 3000 7323 72451 39365 5905 - houses

Români 110634 1715 5782 62258 35599 5280 - RomaniansStrãini 17410 1285 1541 10193 3766 625 - Foreigners

Pensiuni Agro-tourist

agroturistice 253892 1439 37308 144839 65885 4421 - boarding houses

Români 233453 1023 34275 135317 58540 4298 - RomaniansStrãini 20439 416 3033 9522 7345 123 - Foreigners

Cãsuþe turistice 3257 - - 1208 2029 - 20 Houselet-type units

Români 3139 - - 1138 1981 - 20 RomaniansStrãini 118 - - 70 48 - - Foreigners

Spaþii de cazare Ship accommodation

pe nave 379 - - 379 - - - places

Români 379 - - 379 - - - RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Sosiri ale turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Tourists’ arrivals in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’

accommodation, by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012

Page 41: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20134466

33..33numãr înnoptãri / number of overnight stays

2010 2011 2012

Total

TOTAL 16051135 17979439 19166122 TOTAL

Hoteluri 12760705 14330994 15180732 HotelsMoteluri 341560 375665 372832 MotelsHanuri turistice 3304 1586 1099 Tourist innsHosteluri 224075 277132 334696 Hostels Vile turistice 544239 565574 611419 Tourist villasBungalouri 37741 43996 55274 BungalowsCabane turistice 133951 143182 152066 Tourist chalets Sate de vacanþã 2898 3319 6503 Holiday villagesCampinguri 200921 188110 157677 Camping sitesTabere de elevi ºi preºcolari 310547 276029 200840 School and pre-school campsPopasuri turistice 21115 25614 25908 Tourist halting placesPensiuni turistice 802222 928535 1083763 Tourist boarding houses Pensiuni agroturistice 604606 741350 906504 Agro-tourist boarding houses Cãsuþe turistice 5167 17299 23602 Houselet-type unitsSpaþii de cazare pe nave 58084 61054 53207 Ship accommodation places

RomâniRomanians

TOTAL 13284554 14912557 15868689 TOTAL

Hoteluri 10358832 11636212 12296023 HotelsMoteluri 302792 338058 343524 MotelsHanuri turistice 2937 1571 1089 Tourist innsHosteluri 188071 244978 292660 Hostels Vile turistice 499079 522516 565896 Tourist villasBungalouri 34050 40739 48921 BungalowsCabane turistice 129076 135237 139354 Tourist chalets Sate de vacanþã 2660 2993 5830 Holiday villagesCampinguri 181587 167990 141831 Camping sitesTabere de elevi ºi preºcolari 309683 275150 199519 School and pre-school campsPopasuri turistice 20301 24976 24843 Tourist halting placesPensiuni turistice 701231 823580 956482 Tourist boarding housesPensiuni agroturistice 548014 680201 828541 Agro-tourist boarding houses Cãsuþe turistice 5149 17136 23334 Houselet-type unitsSpaþii de cazare pe nave 1092 1220 842 Ship accommodation places

StrãiniForeigners

TOTAL 2766581 3066882 3297433 TOTAL

Hoteluri 2401873 2694782 2884709 HotelsMoteluri 38768 37607 29308 MotelsHanuri turistice 367 15 10 Tourist innsHosteluri 36004 32154 42036 Hostels Vile turistice 45160 43058 45523 Tourist villasBungalouri 3691 3257 6353 BungalowsCabane turistice 4875 7945 12712 Tourist chaletSate de vacanþã 238 326 673 Holiday villagesCampinguri 19334 20120 15846 Camping sitesTabere de elevi ºi preºcolari 864 879 1321 School and pre-school campsPopasuri turistice 814 638 1065 Tourist halting placesPensiuni turistice 100991 104955 127281 Tourist boarding houses Pensiuni agroturistice 56592 61149 77963 Agro-tourist boarding houses Cãsuþe turistice 18 163 268 Houselet-type unitsSpaþii de cazare pe nave 56992 59834 52365 Ship accommodation places

Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe tipuri de structuri

Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of

tourists’ accommodation, by type of establishments

Page 42: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

4477Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

33..44numãr înnoptãri / number of overnight stays

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

Total þarãTotal country

TOTAL 19166122 954648 3646691 7100930 6504906 612326 346621 TOTALRomâni 15868689 388399 2452245 5925174 6190722 574659 337490 RomaniansStrãini 3297433 566249 1194446 1175756 314184 37667 9131 Foreigners

Hoteluri 15180732 914240 3212682 5291108 5319943 347011 95748 HotelsRomâni 12296023 356324 2106464 4305167 5101945 331582 94541 RomaniansStrãini 2884709 557916 1106218 985941 217998 15429 1207 Foreigners

Moteluri 372832 - - 172803 170673 25063 4293 MotelsRomâni 343524 - - 154839 160366 24026 4293 RomaniansStrãini 29308 - - 17964 10307 1037 - Foreigners

Hanuri turistice 1099 - - 39 189 - 871 Tourist innsRomâni 1089 - - 39 189 - 861 RomaniansStrãini 10 - - - - - 10 Foreigners

Hosteluri 334696 - - 164517 137753 23783 8643 Hostels Români 292660 - - 148088 123348 15875 5349 RomaniansStrãini 42036 - - 16429 14405 7908 3294 Foreigners

Vile turistice 611419 6038 80900 232229 259569 28994 3689 Tourist villasRomâni 565896 4670 65234 218406 245582 28315 3689 RomaniansStrãini 45523 1368 15666 13823 13987 679 - Foreigners

Bungalouri 55274 - - 15361 8362 31551 - BungalowsRomâni 48921 - - 14514 6620 27787 - RomaniansStrãini 6353 - - 847 1742 3764 - Foreigners

Cabane turistice 152066 - 11826 75686 15073 29310 20171 Tourist chaletsRomâni 139354 - 11678 67624 14737 28315 17000 RomaniansStrãini 12712 - 148 8062 336 995 3171 Foreigners

Sate de vacanþã 6503 - - 4490 2013 - - Holiday villagesRomâni 5830 - - 4455 1375 - - RomaniansStrãini 673 - - 35 638 - - ForeignersCampinguri 157677 - 6407 19009 66258 64583 1420 Camping sitesRomâni 141831 - 6112 14799 61122 58506 1292 RomaniansStrãini 15846 - 295 4210 5136 6077 128 Foreigners

Tabere de elevi School and pre-schoolºi preºcolari 200840 - - - - - 200840 campsRomâni 199519 - - - - - 199519 RomaniansStrãini 1321 - - - - - 1321 Foreigners

Popasuri turistice 25908 - - 3444 18147 4317 - Tourist halting placesRomâni 24843 - - 3188 17657 3998 - RomaniansStrãini 1065 - - 256 490 319 - Foreigners

Pensiuni Tourist boarding turistice 1083763 12084 161777 624988 258192 26404 318 houses Români 956482 8650 136415 550797 235000 25302 318 RomaniansStrãini 127281 3434 25362 74191 23192 1102 - Foreigners

Pensiuni Agro-tourist boarding agroturistice 906504 22286 143582 471584 244653 24399 - housesRomâni 828541 18755 125923 440997 218816 24050 - RomaniansStrãini 77963 3531 17659 30587 25837 349 - Foreigners

Cãsuþe turistice 23602 - - 1982 4081 6911 10628 Houselet-type unitsRomâni 23334 - - 1838 3965 6903 10628 RomaniansStrãini 268 - - 144 116 8 - Foreigners

Spaþii de cazare Ship accommodationpe nave 53207 - 29517 23690 - - - placesRomâni 842 - 419 423 - - - RomaniansStrãini 52365 - 29098 23267 - - - Foreigners

Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation,

by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012

Page 43: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20134488

33..44numãr înnoptãri - continuare / number of overnight stays - continued

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

din total: / of total:

Litoral1)

Seaside1)

TOTAL 3445753 56918 454310 1262312 1338711 201900 131602 TOTAL

Români 3299224 45127 399409 1218336 1309545 195609 131198 Romanians

Strãini 146529 11791 54901 43976 29166 6291 404 Foreigners

Hoteluri 3031506 54453 445943 1176589 1194428 90297 69796 Hotels

Români 2895731 42803 391725 1134322 1167552 89937 69392 RomaniansStrãini 135775 11650 54218 42267 26876 360 404 Foreigners

Hosteluri 46519 - - 25333 14867 6319 - Hostels

Români 45673 - - 25169 14185 6319 - RomaniansStrãini 846 - - 164 682 - - Foreigners

Vile turistice 144062 1472 8367 48150 65232 19712 1129 Tourist villas

Români 141264 1331 7684 46635 65099 19386 1129 RomaniansStrãini 2798 141 683 1515 133 326 - Foreigners

Bungalouri 32262 - - 1710 175 30377 - Bungalows

Români 28498 - - 1710 175 26613 - RomaniansStrãini 3764 - - - - 3764 - Foreigners

Cabane turistice 3330 - - - - 3330 - Tourist chalets

Români 2756 - - - - 2756 - RomaniansStrãini 574 - - - - 574 - Foreigners

Campinguri 98579 - - 3351 55827 39401 - Camping sites

Români 96348 - - 3351 54863 38134 - RomaniansStrãini 2231 - - - 964 1267 - Foreigners

Tabere de elevi School and pre-school

ºi preºcolari 50391 - - - - - 50391 camps

Români 50391 - - - - - 50391 RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Popasuri turistice 1441 - - - 310 1131 - Tourist halting places

Români 1401 - - - 270 1131 - RomaniansStrãini 40 - - - 40 - - Foreigners

Pensiuni Tourist boarding

turistice 13783 - - 6344 7439 - - houses

Români 13282 - - 6314 6968 - - RomaniansStrãini 501 - - 30 471 - - Foreigners

Pensiuni Agro-tourist boarding

agroturistice 6472 993 - 553 433 4493 - houses

Români 6472 993 - 553 433 4493 - RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Cãsuþe turistice 17408 - - 282 - 6840 10286 Houselet-type units

Români 17408 - - 282 - 6840 10286 RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

1) Exclusiv municipiul Constanþa. / The Municipality of Constanþa excluded.

Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation,

by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012

Page 44: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

4499Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

33..44numãr înnoptãri - continuare / number of overnight stays - continued

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

Staþiuni balneare

Spas

TOTAL 4268473 1244 307520 872640 2967249 101064 18756 TOTAL

Români 4156939 998 256366 846575 2933515 100729 18756 Romanians

Strãini 111534 246 51154 26065 33734 335 - Foreigners

Hoteluri 3882845 - 282804 717993 2808476 73572 - Hotels

Români 3787243 - 233372 698204 2782095 73572 - RomaniansStrãini 95602 - 49432 19789 26381 - - Foreigners

Hosteluri 20006 - - 10844 9162 - - Hostels

Români 16591 - - 10844 5747 - - RomaniansStrãini 3415 - - - 3415 - - Foreigners

Moteluri 14060 - - 6927 7133 - - Motels

Români 12990 - - 6343 6647 - - RomaniansStrãini 1070 - - 584 486 - - Foreigners

Vile turistice 134123 - 2450 40116 89178 2379 - Tourist villas

Români 132134 - 2450 39310 88044 2330 - RomaniansStrãini 1989 - - 806 1134 49 - Foreigners

Bungalouri 7356 - - 6288 1068 - - Bungalows

Români 7343 - - 6275 1068 - - RomaniansStrãini 13 - - 13 - - - Foreigners

Cabane turistice 3362 - - 678 652 1679 353 Tourist chalets

Români 3320 - - 636 652 1679 353 RomaniansStrãini 42 - - 42 - - - Foreigners

Campinguri 18324 - - 2066 2799 13139 320 Camping sites

Români 17147 - - 1756 1932 13139 320 RomaniansStrãini 1177 - - 310 867 - - Foreigners

Tabere de elevi School and

ºi preºcolari 17901 - - - - - 17901 pre-school camps

Români 17901 - - - - - 17901 RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Popasuri turistice 10021 - - - 8582 1439 - Tourist halting places

Români 9749 - - - 8570 1179 - RomaniansStrãini 272 - - - 12 260 - Foreigners

Pensiuni Tourist boarding

turistice 103247 1087 14534 50748 35142 1736 - houses

Români 98014 841 13914 47676 33873 1710 - RomaniansStrãini 5233 246 620 3072 1269 26 - Foreigners

Pensiuni Agro-tourist

agroturistice 57046 157 7732 36980 5057 7120 - boarding houses

Români 54325 157 6630 35531 4887 7120 - RomaniansStrãini 2721 - 1102 1449 170 - - Foreigners

Cãsuþe turistice 182 - - - - - 182 Houselet-type units

Români 182 - - - - - 182 RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation,

by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012

Page 45: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20135500

33..44numãr înnoptãri - continuare / number of overnight stays - continued

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

Staþiuni montane

Mountain resort

TOTAL 2426186 72251 638774 1065477 505702 72766 71216 TOTAL

Români 2183962 65198 547383 962697 473832 67529 67323 Romanians

Strãini 242224 7053 91391 102780 31870 5237 3893 Foreigners

Hoteluri 1381355 50830 449850 591863 241959 35248 11605 Hotels

Români 1206227 44988 377273 510400 227704 34887 10975 RomaniansStrãini 175128 5842 72577 81463 14255 361 630 Foreigners

Moteluri 48078 - - 15451 29306 3321 - Motels

Români 45095 - - 14845 26991 3259 - RomaniansStrãini 2983 - - 606 2315 62 - Foreigners

Hosteluri 33919 - - 23556 9685 - 678 Hostels

Români 32691 - - 22780 9373 - 538 RomaniansStrãini 1228 - - 776 312 - 140 Foreigners

Vile turistice 180125 2173 31317 87539 53944 5152 - Tourist villas

Români 169378 2081 28143 82805 51228 5121 - RomaniansStrãini 10747 92 3174 4734 2716 31 - Foreigners

Bungalouri 8236 - - 1299 6937 - - Bungalows

Români 6276 - - 1081 5195 - - RomaniansStrãini 1960 - - 218 1742 - - Foreigners

Cabane turistice 103512 - 11826 45174 12903 17066 16543 Tourist chalets

Români 97596 - 11678 42514 12690 16799 13915 RomaniansStrãini 5916 - 148 2660 213 267 2628 Foreigners

Sate de vacanþã 5246 - - 3233 2013 - - Holiday villages

Români 4591 - - 3216 1375 - - RomaniansStrãini 655 - - 17 638 - - Foreigners

Campinguri 6320 - - 1280 141 4899 - Camping sites

Români 1974 - - 1280 141 553 - RomaniansStrãini 4346 - - - - 4346 - Foreigners

Tabere de elevi School and

ºi preºcolari 42390 - - - - - 42390 pre-school camps

Români 41895 - - - - - 41895 RomaniansStrãini 495 - - - - - 495 Foreigners

Popasuri turistice 4133 - - - 3839 294 - Tourist halting places

Români 4133 - - - 3839 294 - RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Pensiuni Tourist boarding

turistice 249809 2652 71699 126327 45393 3738 - houses

Români 234907 2496 66171 120584 41959 3697 - RomaniansStrãini 14902 156 5528 5743 3434 41 - Foreigners

Pensiuni Agro-tourist boarding

agroturistice 362891 16596 74082 169755 99481 2977 - houses

Români 339035 15633 64118 163192 93236 2856 - RomaniansStrãini 23856 963 9964 6563 6245 121 - Foreigners

Cãsuþe turistice 172 - - - 101 71 - Houselet-type units

Români 164 - - - 101 63 - RomaniansStrãini 8 - - - - 8 - Foreigners

Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation,

by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012

Page 46: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

5511Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

33..44numãr înnoptãri - continuare / number of overnight stays - continued

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

Delta Dunãrii2)

The Danube Delta2)

TOTAL 133797 - 61251 62680 9866 - - TOTAL

Români 87493 - 37412 41440 8641 - - Romanians

Strãini 46304 - 23839 21240 1225 - - Foreigners

Hoteluri 102064 - 39615 56674 5775 - - Hotels

Români 58576 - 17826 35759 4991 - - RomaniansStrãini 43488 - 21789 20915 784 - - Foreigners

Vile turistice 15401 - 12289 3112 - - - Tourist villas

Români 13932 - 10850 3082 - - - RomaniansStrãini 1469 - 1439 30 - - - Foreigners

Campinguri 6407 - 6407 - - - - Camping sites

Români 6112 - 6112 - - - - RomaniansStrãini 295 - 295 - - - - Foreigners

Pensiuni Tourist boarding

turistice 1237 - 711 506 20 - - houses

Români 1166 - 669 477 20 - - RomaniansStrãini 71 - 42 29 - - - Foreigners

Pensiuni Agro-tourist

agroturistice 5568 - 1730 1168 2670 - - boarding houses

Români 5250 - 1536 1108 2606 - - RomaniansStrãini 318 - 194 60 64 - - Foreigners

Popasuri turistice 2621 - - 1220 1401 - - Tourist halting places

Români 2038 - - 1014 1024 - - RomaniansStrãini 583 - - 206 377 - - Foreigners

Spaþii de cazare Ship accommodation

pe nave 499 - 499 - - - - places

Români 419 - 419 - - - - RomaniansStrãini 80 - 80 - - - - Foreigners

2) Inclusiv municipiul Tulcea. / The Municipality of Tulcea included.

Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation,

by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012

Page 47: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20135522

33..44numãr înnoptãri - continuare / number of overnight stays - continued

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

Bucureºti ºi oraºele reºedinþã de judeþ3)

Bucharest and county capital cities3)

TOTAL 6786071 801845 1862908 2857682 1084123 128723 50790 TOTAL

Români 4380521 263082 980525 2052261 924557 112979 47117 Romanians

Strãini 2405550 538763 882383 805421 159566 15744 3673 Foreigners

Hoteluri 5834228 794201 1750169 2335772 855285 95883 2918 Hotels

Români 3620696 258300 921286 1626898 722993 88339 2880 RomaniansStrãini 2213532 535901 828883 708874 132292 7544 38 Foreigners

Moteluri 85198 - - 47355 35364 2479 - Motels

Români 76637 - - 39481 34938 2218 - RomaniansStrãini 8561 - - 7874 426 261 - Foreigners

Hanuri turistice 871 - - - - - 871 Tourist inns

Români 861 - - - - - 861 RomaniansStrãini 10 - - - - - 10 Foreigners

Hosteluri 167353 - - 84239 60442 14707 7965 Hostels

Români 137434 - - 71257 54103 7263 4811 RomaniansStrãini 29919 - - 12982 6339 7444 3154 Foreigners

Vile turistice 92630 2393 22100 36046 30792 762 537 Tourist villas

Români 69729 1258 13519 31727 21926 762 537 RomaniansStrãini 22901 1135 8581 4319 8866 - - Foreigners

Bungalouri 796 - - 796 - - - Bungalows

Români 753 - - 753 - - - RomaniansStrãini 43 - - 43 - - - Foreigners

Cabane turistice 1234 - - 1234 - - - Tourist chalets

Români 925 - - 925 - - - RomaniansStrãini 309 - - 309 - - - Foreigners

Campinguri 21099 - - 12192 5167 3740 - Camping sites

Români 14306 - - 8292 2416 3598 - RomaniansStrãini 6793 - - 3900 2751 142 - Foreigners

Tabere de elevi School and

ºi preºcolari 38181 - - - - - 38181 pre-school camps

Români 37710 - - - - - 37710 RomaniansStrãini 471 - - - - - 471 Foreigners

Pensiuni Tourist boarding

turistice 490050 5251 61621 316142 95673 11045 318 houses

Români 419502 3524 45720 272467 86781 10692 318 RomaniansStrãini 70548 1727 15901 43675 8892 353 - Foreigners

Pensiuni Agro-tourist

agroturistice 1799 - - 639 1053 107 - boarding houses

Români 1621 - - 461 1053 107 - RomaniansStrãini 178 - - 178 - - - Foreigners

Popasuri turistice 347 - - - 347 - - Tourist halting places

Români 347 - - - 347 - - RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Spaþii de cazare Ship accommodation

pe nave 52285 - 29018 23267 - - - places

Români 52285 - 29018 23267 - - - RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

3) Exclusiv municipiul Tulcea. / The Municipality of Tulcea excluded.

Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation,

by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012

Page 48: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

5533Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

33..44numãr înnoptãri - continuare / number of overnight stays - continued

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

Alte localitãþi ºi trasee turistice

Other localities and tourist routes

TOTAL 2105842 22390 321928 980139 599255 107873 74257 TOTAL

Români 1760550 13994 231150 803865 540632 97813 73096 Romanians

Strãini 345292 8396 90778 176274 58623 10060 1161 Foreigners

Hoteluri 948734 14756 244301 412217 214020 52011 11429 Hotels

Români 727550 10233 164982 299584 196610 44847 11294 RomaniansStrãini 221184 4523 79319 112633 17410 7164 135 Foreigners

Moteluri 225496 - - 103070 98870 19263 4293 Motels

Români 208802 - - 94170 91790 18549 4293 RomaniansStrãini 16694 - - 8900 7080 714 - Foreigners

Hanuri turistice 228 - - 39 189 - - Tourist inns

Români 228 - - 39 189 - - RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Hosteluri 66899 - - 20545 43597 2757 - Hostels

Români 60271 - - 18038 39940 2293 - RomaniansStrãini 6628 - - 2507 3657 464 - Foreigners

Vile turistice 45078 - 4377 17266 20423 989 2023 Tourist villas

Români 39459 - 2588 14847 19285 716 2023 RomaniansStrãini 5619 - 1789 2419 1138 273 - Foreigners

Bungalouri 6624 - - 5268 182 1174 - Bungalows

Români 6051 - - 4695 182 1174 - RomaniansStrãini 573 - - 573 - - - Foreigners

Cabane turistice 40628 - - 28600 1518 7235 3275 Tourist chalets

Români 34757 - - 23549 1395 7081 2732 RomaniansStrãini 5871 - - 5051 123 154 543 Foreigners

Campinguri 6948 - - 120 2324 3404 1100 Camping sites

Români 5944 - - 120 1770 3082 972 RomaniansStrãini 1004 - - - 554 322 128 Foreigners

Tabere de elevi School and

ºi preºcolari 51977 - - - - - 51977 pre-school camps

Români 51622 - - - - - 51622 RomaniansStrãini 355 - - - - - 355 Foreigners

Popasuri turistice 7345 - - 2224 3668 1453 - Tourist halting places

Români 7175 - - 2174 3607 1394 - RomaniansStrãini 170 - - 50 61 59 - Foreigners

Pensiuni Tourist boarding

turistice 225637 3094 13212 124921 74525 9885 - houses

Români 189611 1789 9941 103279 65399 9203 - RomaniansStrãini 36026 1305 3271 21642 9126 682 - Foreigners

Pensiuni Agro-tourist

agroturistice 472728 4540 60038 262489 135959 9702 - boarding houses

Români 421838 1972 53639 240152 116601 9474 - RomaniansStrãini 50890 2568 6399 22337 19358 228 - Foreigners

Cãsuþe turistice 5840 - - 1700 3980 - 160 Houselet-type units

Români 5580 - - 1556 3864 - 160 RomaniansStrãini 260 - - 144 116 - - Foreigners

Spaþii de cazare Ship accommodation

pe nave 423 - - 423 - - - places

Români 423 - - 423 - - - RomaniansStrãini - - - - - - - Foreigners

Înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe principalele destinaþii turistice, tipuri de structuri ºi categorii de confort, în anul 2012

Overnight stays in the establishments of tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation,

by main tourist destinations, type of establishments and category of comfort, in 2012

Page 49: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20135544

33..55Turiºti cazaþi (numãr) Înnoptãri (numãr)

Accommodated tourists (number) Overnight stays (number)

TOTAL 7686489 19166122Români / Romanians 6030053 15868689Strãini / Foreigners 1656436 3297433

EUROPA 1347004 2667758U.E. / E.U. 1160650 2276707

Austria 63238 113345Belgia 26959 48165Bulgaria 37331 67902Cipru 4499 8728Danemarca 20287 41266Estonia 2175 3794Finlanda 5573 11332Franþa 118083 218529Germania 230116 494461Grecia 34890 72451Irlanda 8381 18137Italia 181962 358705Letonia 2004 4181Lituania 3636 6341Luxemburg 1373 2806Malta 834 1769Olanda 47182 86558Polonia 52199 106702Portugalia 12302 24206Regatul Unit 91867 165957Republica Cehã 22095 39659Slovacia 11006 22770Slovenia 6776 14058Spania 70609 132209Suedia 14700 27586Ungaria 90573 185090

Elveþia 19720 34400Federaþia Rusã 27896 59502Serbia 11905 23081Muntenegru 691 1648Norvegia 11169 21871Republica Moldova 29010 80820Turcia 34240 65526Ucraina 16847 31157Alte þãri din Europa / Other countries of Europe 34876 73043

ASIA 146482 313508China 11412 22061Israel 81345 186828Japonia 17665 34093Alte þãri din Asia / Other countries of Asia 36060 70526

AMERICA 116507 218433Canada 13838 26785S.U.A. 89960 163990S.U. Mexicane 3309 7512Þãri din America de Sud / Countries of South America 9400 20146

AFRICA 14102 42719

AUSTRALIA, OCEANIA ªI ALTE TERITORII 10221 18972AUSTRALIA, OCEANIA AND OTHER TERRITORIES

Þãri ºi teritorii nespecificate 22120 36043Countries and territories not specified

Turiºtii cazaþi ºi înnoptãrile în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã,

pe þãri de reºedinþã a turiºtilor, în anul 2012

Tourists accommodated and the overnight stays in the establishments of tourists’ reception with

functions of tourists’ accommodation, by tourists’ countries of residence, in 2012

Page 50: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

5555Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

33..66%

Total 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificate5 stars 4 stars 3 stars 2 stars 1 star Not classified

TOTAL 25,9 34,6 28,8 23,5 28,4 18,0 15,2 TOTAL

Hoteluri 32,1 36,1 30,9 28,7 37,2 27,7 28,6 HotelsMoteluri 14,7 - - 14,9 14,7 12,4 23,5 MotelsHanuri turistice 10,6 - - 2,4 13,0 - 11,9 Tourist innsHosteluri 17,7 - - 17,5 18,4 16,2 15,0 HostelsVile turistice 19,6 13,4 20,7 21,6 18,5 16,4 19,3 Tourist villasBungalouri 17,8 - - 13,2 13,0 24,4 - BungalowsCabane turistice 11,1 - 30,5 13,8 5,3 8,2 14,7 Tourist chaletsSate de vacanþã 15,5 - - 28,6 7,6 - - Holiday villagesCampinguri 12,4 - 16,2 15,3 16,8 9,5 4,7 Camping sitesTabere de elevi School and pre-school ºi preºcolari 12,3 - - - - - 12,3 campsPopasuri turistice 10,6 - - 8,8 10,7 12,3 - Tourist halting placesPensiuni Tourist boarding turistice 14,8 19,2 19,0 15,0 12,7 11,4 6,7 housesPensiuni Agro-tourist agroturistice 13,2 19,1 16,2 13,6 10,9 15,5 - boarding housesCãsuþe turistice 18,3 - - 10,3 13,1 23,9 21,5 Houselet-type unitsSpaþii de cazare Ship accommodation pe nave 65,4 - 74,0 57,2 - - - places

Indicii de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune, pe tipuri de structuri de

primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã ºi categorii de confort, în anul 2012

Net use indices of the tourist accommodation capacity in use, by type of establishments of

tourists’ reception with functions of tourists’ accommodation and category of comfort, in 2012

Page 51: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

4.

AACCTTIIVVIITTAATTEEAA AAGGEENNÞÞIIIILLOORR DDEE TTUURRIISSMM

AACCTTIIVVIITTYY OOFF TTRRAAVVEELL AAGGEENNCCIIEESS

Page 52: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20135588

Agenþiile de turism tour operatoare sunt aceleagenþii de turism specializate în organizarea deprograme ºi acþiuni turistice, pe care lecomercializeazã direct sau prin intermediul altoragenþii de turism, pe bazã de contracte ºiconvenþii.Agenþiile de turism cu activitate de vânzare

sunt acele agenþii de turism care vând programeleºi acþiunile turistice ale tour operatorilor.

Acþiunea turisticã este modalitatea specificã dedesfãºurare ºi condiþiile asigurate de agentuleconomic organizator pe parcursul cãlãtorieituristice.Turiºtii participanþi la o acþiune turisticã suntpersoanele care beneficiazã de serviciile oferite ºivândute de agentul economic care organizeazãactivitatea turisticã respectivã.

The tour operator travel agencies are those travelagencies specialized in organizing touristprogrammes and actions that they sell directly orthrough other travel agencies on the basis ofagreements and conventions.The travel agencies with sales activity are thosetravel agencies that sell the tourist programmes andactions of tour operators.

The tourist action is the specific course and theconditions provided by the organizing economicagent during the tourist travel.The tourists participating in a tourist action arethe persons who benefit from the services renderedand sold by the economic agent that organizes therespective tourist activity.

AACCTTIIVVIITTAATTEEAA AAGGEENNÞÞIIIILLOORR DDEE TTUURRIISSMMAACCTTIIVVIITTYY OOFF TTRRAAVVEELL AAGGEENNCCIIEESS

Page 53: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

5599Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

Agenþii tour Agenþii cu activitateoperatoare de vânzare

Tour operator Agencies withagencies sale activity

2011 2012 2011 2012

Total turiºti 364107 642268 58211 41395 Total tourists

- Zona litoralã 184263 234726 27758 24693 - Seaside area- Croaziere fluviale 66 146 85 56 - River cruises- Croaziere maritime 22 216 47 32 - Maritime cruises- Delta Dunãrii 3917 6922 1228 1188 - The Danube Delta- Turism cultural 10297 4711 2081 917 - Cultural tourism- Pelerinaj religios 2201 879 579 499 - Religious pilgrimage- Zona montanã 67541 213807 9929 6994 - Mountain area- Zona balnearã 46359 38702 5765 2917 - Spa area- Alte zone 49441 142159 10739 4099 - Other areas

Activitatea de Activitatea de Activitatea de

incoming 1)

turism intern outgoing 2)

Incoming Activity of Outgoing

activity 1)

domestic tourism activity 2)

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Agenþii tour operatoare

Tour operator agencies

- Numãr de turiºti – total 235742 240101 364107 642268 626889 1055919- Number of tourists - total

Agenþii cu activitate de vânzare

Agencies with sale activity

- Numãr de turiºti - total 22922 23295 58211 41395 172158 263070- Number of tourists - total

Numãrul turiºtilor participanþi la acþiunile

turistice interne, pe zone turistice

Number of Romanian tourists taking part in

the domestic tourist actions, by tourist areas44..22

44..11Numãrul turiºtilor participanþi la acþiunile turistice organizate de agenþiile de turism

Number of tourists taking part in the tourist actions organized by travel agencies

1) Pentru turiºtii strãini care vin în România. / For the foreign tourists traveling to Romania.2) Pentru turiºtii români care pleacã în strãinãtate. / For the Romanian tourists traveling abroad.

Page 54: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20136600

Agenþii tour Agenþii cu activitateoperatoare de vânzare

Tour operator Agencies with saleagencies activity

2011 2012 2011 2012

TOTAL 567741 902783 137591 202063

Europa 537295 870137 130561 190191

U.E. / E.U. 376327 697160 95297 145524

Austria 28384 90315 4686 10419Belgia 3092 616 224 108Bulgaria 112393 104044 22556 34601Cipru 4809 1684 321 204Danemarca 131 607 - 102Franþa 17547 74197 2293 17191Luxembourg 20 3 - -Germania 11201 19688 3167 6738Grecia 96062 119658 25184 27198Irlanda 143 110 9 -Italia 18535 73672 15193 16407Malta 3096 3615 92 90Olanda 12151 53742 3390 2191Polonia 225 226 - 87Portugalia 1220 6113 140 4286Regatul Unit 5332 13925 521 1104Republica Cehã 7587 18173 2706 872Republica Slovacã 108 194 - 19Slovenia 120 5069 - 2500Spania 44997 100849 11468 20737Suedia 1059 896 14 19Ungaria 8115 9764 3333 651

Albania - 15 - -Croaþia 5794 12519 980 4136Elveþia 1312 432 82 84Federaþia Rusã 211 471 5 176Norvegia 902 692 37 169Republica Moldova 21 - - -Muntenegru 1222 1134 190 -Fosta Republicã Iugoslavã Macedonia - 164 - 15Serbia 294 556 - 60Turcia 151074 156925 33966 40027Ucraina 138 69 4 -

44..33

1) Primele 10 destinaþii turistice externe din cadrul fiecãrei agenþii de turism.The first 10 external destinations of every travel agency.

Numãrul turiºtilor români participanþi la acþiunile turistice externe 1)

Number of Romanian tourists taking part in the external tourist actions 1)

Page 55: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

6611Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

44..33Numãrul turiºtilor români participanþi la acþiunile turistice externe 1)

Number of Romanian tourists taking part in the external tourist actions 1)

continuare / continuedAgenþii tour Agenþii cu activitateoperatoare de vânzare

Tour operator Agencies with saleagencies activity

2011 2012 2011 2012

Africa 12567 13581 1789 3448

Egipt 11219 10333 1551 1262Maroc - 57 - 128Tunisia 899 2981 58 2008Republica Africa de Sud 40 30 - -Alte þãri din Africa 409 180 180 50Other countries of Africa

America de Nord 1574 6280 273 3159

Canada 29 40 15 25S.U.A. 1545 6240 258 3134

America de Sud ºi Centralã 1545 1243 1845 1148

Central and South America

Cuba 111 63 162 164Mexic 491 251 545 430Argentina 40 - 40 -Brazilia 115 35 94 -Alte þãri din America de Sud 788 894 1004 554Other countries of South America

Asia 13926 11459 2978 3846

China 1747 296 296 350Emiratele Arabe Unite 5325 7594 913 2190Iordania 29 11 - -Israel 4077 1914 1407 380Japonia 62 - 42 -Thailanda 528 627 145 347Alte þãri din Asia 2158 1017 175 579Other countries of Asia

Australia, Oceania ºi

alte teritorii 115 83 - 271

Australia, Oceania and

other territories

Australia 115 83 - 271

Þãri ºi teritorii nespecificate 719 - 145 -

Countries and territories

not specified

1) Primele 10 destinaþii turistice externe din cadrul fiecãrei agenþii de turism.The first 10 external destinations of every travel agency.

Page 56: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

5.

TTUURRIISSMMUULL RROOMMÂÂNNIIEEII,, PPEE RREEGGIIUUNNII DDEE DDEEZZVVOOLLTTAARREE

RROOMMAANNIIAA’’SS TTOOUURRIISSMM,, BBYY EEVVEELLOOPPMMEENNTT RREEGGIIOONNSS

Page 57: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turism

ul Rom

âniei - B

reviar statistic 20136644

GRUPAREA JUDEŢELOR, PE MACROREGIUNI ŞI REGIUNI DE DEZVOLTARE

COUNTIES GROUP BY MACROREGION AND DEVELOPMENT REGIONED

MACROREGIUNEA UNU / MACROREGION ONE

MACROREGIUNEA DOI / MACROREGION TWO

MACROREGIUNEA TREI / MACROREGION THREE

MACROREGIUNEA PATRU / MACROREGION FOUR

Oraşe / Towns

Legendă / :Legend

Municipii / Municipalities

Reşedinţe de judeţ / County capital cities

Judeţe / Counties

Regiuni de dezvoltare / Development regions

SATU MARE

MARAMUREŞ

SUCEAVA

BOTO ANIŞ

NEAMŢ

VASLUIBACĂU

IAŞI

MUREŞ

HARGHITA

BIHOR

SĂLAJ

CLUJ

ARAD ALBA

TIMIŞ

OLT

DOLJ

TELEORMAN

GORJ

SIBIU

ARGEŞ

VÂLCEA

BUZĂU

DÂMBOVIŢA

GIURGIU

CĂLĂRAŞI

BRAŞOVCOVASNA

VRANCEAGALAŢI

PRAHOVA

BRĂILATULCEA

ILFOV

BUCUREŞTI

Baia Mare

Satu Mare

Zalău

Oradea

Târgu Mureş

Miercurea Ciuc

Bacău

Piatra-Neamţ

Vaslui

Iaşi

BotoşaniSuceava

Bistriţa

Cluj-Napoca

Alba Iulia

Sibiu

Târgu Jiu

DrobetaTurnu Severin

Deva

Reşiţa

Arad

Timişoara

Braşov

SfântuGheorghe

RâmnicuVâlcea

FocşaniGalaţi

Brăila

Ploieşti

Piteşti

Târgovişte Buzău

Tulcea

Călăraşi

Slobozia

CraiovaSlatina

AlexandriaGiurgiu

Sud - MunteniaSouth - Muntenia

Bucureşti - IlfovBucharest - Ilfov

Nord - VestNorth - West

CentruCenter

VestWest

Sud - EstSouth - East

HUNEDOARA

MEHEDINŢI

CARAŞ-SEVERIN

CONSTANŢA

BISTRIŢA-NĂSĂUD

IALOMIŢA

Nord - EstNorth - East

Constanţa

Sud - Vest OlteniaSouth - West Oltenia

Page 58: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

6655Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

55..11

Structuri de primire turisticã cu funcþiuni Capacitatea de cazarede cazare turisticã

1)Locuri existente

1)turisticã în funcþiune

Regiunea (numãr) (numãr) (locuri - zile)Region Establishments of tourists’ Existing places

1)Tourist accommodation

reception with functions (number) capacity in useof tourists’ accommodation

1)(beds - days)

(number)

2011 2012 2011 2012 2011 2012

TOTAL 5003 5821 278503 301109 68417259 74135614

din care:- hoteluri 1319 1400 175149 181702 45342914 47297996

of which:- hotels

1. Nord-Est - total 604 690 21927 24200 6423518 7116111

North-East - total

din care:- hoteluri 98 105 9967 10673 3308983 3570785of which:- hotels

2. Sud-Est - total 974 1079 95587 98533 14336207 13978204

South-East - total

din care:- hoteluri 374 385 69603 70293 11184097 10715473of which:- hotels

3. Sud Muntenia - total 534 581 24131 26336 7204137 7801982

South Muntenia - total

din care:- hoteluri 136 152 12956 14404 4202994 4572124of which:- hotels

4. Sud-Vest Oltenia - total 377 448 18274 19947 4761155 5268279

South-West Oltenia - total

din care:- hoteluri 95 102 11292 11794 3188210 3363722of which:- hotels

5. Vest - total 513 600 23671 26080 6354503 7116557

West - total

din care:- hoteluri 136 148 13584 14340 3983298 4389265of which:- hotels

6. Nord-Vest - total 649 730 28439 30687 8826286 9456944

North-West - total

din care:- hoteluri 163 171 17245 18017 5479092 5769967of which:- hotels

7. Centru - total 1197 1526 45388 53787 12867390 15696661

Center - total

din care:- hoteluri 208 221 20333 21839 6668215 7617199of which:- hotels

8. Bucureºti-Ilfov - total 155 167 21086 21539 7644063 7700876

Bucharest-Ilfov - total

din care:- hoteluri 109 116 20169 20342 7328025 7299461of which:- hotels

Oferta de cazare turisticã

Offer for tourist accommodation

1) La 31 iulie. / On July 31.

Page 59: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 201366

Sosiri turiºti (numãr)Tourists’ arrivals (number)

Regiunea 2011 2012

Total Români Strãini Total Români StrãiniRomanians Foreigners Romanians Foreigners

TOTAL 7031606 5514907 1516699 7686489 6030053 1656436

din care: - hoteluri 5368225 3998454 1369771 5779858 4293263 1486595

1. Nord-Est - total 696188 609432 86756 740577 651406 89171

din care: - hoteluri 442156 368969 73187 458290 384009 74281

2. Sud-Est - total 1134824 1044373 90451 1263278 1154643 108635

din care: - hoteluri 947944 863723 84221 1067130 965380 101750

3. Sud Muntenia - total 616401 529733 86668 692810 595418 97392

din care: - hoteluri 413832 345995 67837 470608 390054 80554

4. Sud-Vest Oltenia - total 426845 399309 27536 454676 408186 46490

din care: - hoteluri 302583 279059 23524 304161 263301 40860

5. Vest - total 639657 506859 132798 674981 528805 146176

din care: - hoteluri 474533 355948 118585 482104 354962 127142

6. Nord-Vest - total 799304 655670 143634 852523 703045 149478

din care: - hoteluri 579314 456610 122704 611166 480118 131048

7. Centru - total 1435771 1166422 269349 1654856 1358256 296600

din care: - hoteluri 954908 749501 205407 1071717 854907 216810

8. Bucureºti-Ilfov - total 1282616 603109 679507 1352788 630294 722494

din care: - hoteluri 1252955 578649 674306 1314682 600532 714150

5.2

Sosirile ºi înnoptãrile turiºtilor în structurile de primire turisticã cu funcþiuni

de cazare turisticã

Tourists’ arrivals and overnight stays in the establishments of tourists’ reception

with functions of tourists’ accommodation

67Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

Înnoptãri turiºti (numãr)Tourists’ overnight stays (number)

2011 2012 Region

Total Români Strãini Total Români StrãiniRomanians Foreigners Romanians Foreigners

17979439 14912557 3066882 19166122 15868689 3297433 TOTAL

14330994 11636212 2694782 15180732 12296023 2884709 of which: - hotels

1556366 1381297 175069 1633749 1446851 186898 1. North-East - total

1040769 895033 145736 1079154 929157 149997 of which: - hotels

4050309 3784474 265835 4492150 4190146 302004 2. South-East - total

3486941 3238986 247955 3906306 3624269 282037 of which:- hotels

1678760 1386302 292458 1775164 1487750 287414 3. South Muntenia - total

1222004 1019215 202789 1303169 1096073 207096 of which: - hotels

1486267 1413998 72269 1565613 1462389 103224 4. South-West Oltenia - total

1191291 1129457 61834 1259464 1169566 89898 of which: - hotels

1682795 1404924 277871 1672222 1382868 289354 5. West - total

1323808 1076271 247537 1267409 1016856 250553 of which: - hotels

2083679 1795668 288011 2111697 1819575 292122 6. North-West - total

1671499 1427714 243785 1685450 1431428 254022 of which: - hotels

3311637 2769959 541678 3677081 3064185 612896 7. Center - total

2322535 1919065 403470 2515066 2068255 446811 of which: - hotels

2129626 975935 1153691 2238446 1014925 1223521 8. Bucharest-Ilfov - total

2072147 930471 1141676 2164714 960419 1204295 of which: - hotels

mihaela.stefan
Rectangle
Page 60: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

6.

CCÃÃLLÃÃTTOORRIIIILLEE IINNTTEERRNNAAÞÞIIOONNAALLEEÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE LLAA FFRROONNTTIIEERREELLEE RROOMMÂÂNNIIEEII

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL TTRRIIPPSS RREEGGIISSTTEERREEDD AATT RROOMMAANNIIAA’’SS BBOORRDDEERRSS

Page 61: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20137700

������������ �������������� �

������������ ��������������

������������ �� ����������� �

�����

�������

�����

�� ����

������

��

� �����

�������

�����

�������

������

�������

Sosirile vizitatorilor strãini în România, dupã mijloacele de transport utilizate1)

Arrivals of foreign visitors in Romania, by means of transport used1)

Transport rutier / Road transport

Transport naval / Sea transport

Transport aerian / Air transport

Transport feroviar / Railway transport

Vizitator internaþional este, din punct de vederestatistic, orice persoanã care cãlãtoreºte cãtre oþarã, alta decât aceea în care îºi are reºedinþa,pentru o perioadã care sã nu depãºeascã 12 luni,scopul principal al vizitei fiind altul decâtexercitarea unei activitãþi remunerate în þaravizitatã.Sosirile cuprind numãrul vizitatorilor strãiniînregistraþi la intrarea în þarã.

Plecãrile cuprind numãrul vizitatorilor românicare cãlãtoresc în strãinãtate ºi sunt înregistraþi laieºirea din þarã.Aceeaºi persoanã din strãinãtate poate realiza, înperioada respectivã, mai multe cãlãtorii în þarã,fiind înregistratã de fiecare datã ca o nouã sosire.În acelaºi mod se procedeazã la plecãrilevizitatorilor români în strãinãtate.

From the statistical point of view the international

visitor is any person who travels to a country, otherthan his country of residence, for a period notexceeding 12 months, the main purpose of his visitbeing other than carrying out a paid activity in thevisited country.Arrivals include the number of foreign visitorsregistered when entering the country.

Departures include the number of Romanianvisitors who travel abroad and are registered whenleaving the country.The same person from abroad can travel severaltimes in the respective period within the country,every time being registered as a new arrival.Departures of Romanian visitors abroad aretreated in the same way.

CCÃÃLLÃÃTTOORRIIIILLEE IINNTTEERRNNAAÞÞIIOONNAALLEE ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE LLAA FFRROONNTTIIEERREELLEE RROOMMÂÂNNIIEEIICCÃÃLLÃÃTTOORRIIIILLEE IINNTTEERRNNAAÞÞIIOONNAALLEE ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE LLAA FFRROONNTTIIEERREELLEE RROOMMÂÂNNIIEEIIIINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL TTRRIIPPSS RREEGGIISSTTEERREEDD AATT RROOMMAANNIIAA’’SS BBOORRDDEERRSSIINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL TTRRIIPPSS RREEGGIISSTTEERREEDD AATT RROOMMAANNIIAA’’SS BBOORRDDEERRSS

1) Inclusiv cãlãtoriile efectuate pe jos. / Walks included.

Page 62: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

1) Inclusiv cãlãtoriile efectuate pe jos. / Walks included.

7711Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

Urmãtoarele categorii de cãlãtori sunt excluse

din sosirile ºi plecãrile vizitatorilor

internaþionali: persoanele care intrã sau ies dinþarã ca migranþi; diplomaþii, reprezentanþiiconsulari ºi membrii forþelor armate când sedeplaseazã spre/dinspre locul unde trebuie sã-ºiexercite misiunea, într-o altã þarã; refugiaþii saunomazii.

The following categories of travellers are

excluded from the arrivals and departures of

international visitors: persons entering or leavingthe country as migrants; diplomats, consularrepresentatives and members of armed forces whengoing to/coming from the place where their missionis carried out to another country; refugees ornomads.

CCÃÃLLÃÃTTOORRIIIILLEE IINNTTEERRNNAAÞÞIIOONNAALLEE ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE LLAA FFRROONNTTIIEERREELLEE RROOMMÂÂNNIIEEIICCÃÃLLÃÃTTOORRIIIILLEE IINNTTEERRNNAAÞÞIIOONNAALLEE ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE LLAA FFRROONNTTIIEERREELLEE RROOMMÂÂNNIIEEIIIINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL TTRRIIPPSS RREEGGIISSTTEERREEDD AATT RROOMMAANNIIAA’’SS BBOORRDDEERRSSIINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL TTRRIIPPSS RREEGGIISSTTEERREEDD AATT RROOMMAANNIIAA’’SS BBOORRDDEERRSS

������������� ���������������������� �

������������� ����������������������

������������� �� ������������������� �

�����

������

��

���� ��

�����

������

������

� �����

�����

��� �

� ��

�������

Plecãrile vizitatorilor români în strãinãtate, dupã mijloacele de transport utilizate1)

Departures of Romanian visitors abroad, by means of transport used1)

Transport rutier / Road transport

Transport naval / Sea transport

Transport aerian / Air transport

Transport feroviar / Railway transport

Page 63: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

1) Inclusiv cãlãtoriile efectuate pe jos. / Walks included.

Turismul României - Breviar statistic 20137722

numãr / number

Sosirile vizitatorilor strãini în România ºi plecãrile vizitatorilor români în strãinãtate,

dupã mijloacele de transport utilizate

Arrivals of foreign visitors in Romania and departures of Romanian visitors abroad,

by means of transport used66..112010 2011 2012

Total sosiri 74983071)

76111241)

79366941)

Total arrivals

Transport rutier 5905781 5676090 6026735 Road transportTransport feroviar 222217 258136 254695 Railway transportTransport aerian 1215368 1508697 1468681 Air transportTransport naval 153731 168134 186552 Sea transport

Total plecãri 109051641)

109362141)

111489051)

Total departures

Transport rutier 8261148 7919448 8464240 Road transportTransport feroviar 194765 215591 200731 Railway transportTransport aerian 2416046 2780252 2461091 Air transportTransport naval 18659 20235 22842 Sea transport

Page 64: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

2010 2011 2012

Total sosiri 99,0 101,5 104,3 Total arrivals

Transport rutier 99,7 96,1 106,2 Road transportTransport feroviar 106,9 116,2 98,7 Railway transportTransport aerian 95,1 124,1 97,3 Air transportTransport naval 93,9 109,4 111,0 Sea transport

Total plecãri 93,0 100,3 101,9 Total departures

Transport rutier 88,6 95,9 106,9 Road transportTransport feroviar 91,2 110,7 93,1 Railway transportTransport aerian 112,5 115,1 88,5 Air transportTransport naval 90,5 108,4 112,9 Sea transport

7733Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

anul precedent = 100 / previous year = 100

Indicii sosirilor vizitatorilor strãini în România ºi indicii plecãrilor vizitatorilor români în

strãinãtate, dupã mijloacele de transport utilizate

Indices of arrivals of foreign visitors in Romania and indices of departures of Romanian visitors

abroad, by means of transport used66..22

Page 65: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

7.

CCEERREERREEAA TTUURRIISSTTIICCÃÃ AA RREEZZIIDDEENNÞÞIILLOORR ÎÎNN RROOMMÂÂNNIIAA

TTHHEE TTOOUURRIISSTT DDEEMMAANNDD OOFF RREESSIIDDEENNTTSS IINN RROOMMAANNIIAA

Page 66: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20137766

Sfera de cuprindere a anchetei o constituiepersoanele rezidente în România, cu vârsta de celpuþin 15 ani împliniþi, din cadrul unui eºantionreprezentativ de gospodãrii.Unitatea de observare este gospodãria, prin carese înþelege un grup de douã sau mai multepersoane, care în mod obiºnuit locuiesc împreunã,au în general legãturi de rudenie, se gospodãresc(fac menajul) în comun, uneori lucreazã împreunãîn gospodãrie, consumã ºi valorificã în comunprodusele obþinute, participã integral sau parþial

la formarea ºi utilizarea bugetului de venituri ºicheltuieli al gospodãriei.Înregistrarea datelor a fost fãcutã prin metodainterviului faþã în faþã, rolul principal revenindanchetatorilor, care s-au deplasat la domiciliulgospodãriilor ce au fãcut obiectul anchetei.Perioada de referinþã pentru înregistrarea

datelor este trimestrul. Date din Breviar prezintãcumulat datele rezultate din ancheteletrimestrelor I-IV 2012.

The survey coverage comprises residents inRomania, aged 15 at least, from a representativehousehold sample.The observation unit is the household, consisting ofa group of two or more persons, who usually livetogether, are relatives, do the housekeeping together,sometimes work together in the household, consumethe obtained products and take part totally orpartially in creating and using the income andexpenditure budget of the household.

The data registration has been done based onface-to-face interviews, the main role being playedby the investigators who visit the households subjectto the survey in question.The reference period for data registration is thequarter. The data in “The Romanian TourismStatistical Abstract” are cumulated based on the2012 quarterly surveys.

CCEERREERREEAA TTUURRIISSTTIICCÃÃ AA RREEZZIIDDEENNÞÞIILLOORR ÎÎNN RROOMMÂÂNNIIAACCEERREERREEAA TTUURRIISSTTIICCÃÃ AA RREEZZIIDDEENNÞÞIILLOORR ÎÎNN RROOMMÂÂNNIIAATTHHEE TTOOUURRIISSTT DDEEMMAANNDD OOFF RREESSIIDDEENNTTSS IINN RROOMMAANNIIAATTHHEE TTOOUURRIISSTT DDEEMMAANNDD OOFF RREESSIIDDEENNTTSS IINN RROOMMAANNIIAA

Page 67: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

7777Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

Numãrul de turiºti, de cãlãtorii ºi înnoptãri, dupã motivul principal al cãlãtoriei, în anul 2012

Number of tourists, trips and overnight stays, by main reason of the trip, in 201277..11

Numãr de Numãr de Numãr de

turiºti cãlãtorii înnoptãri

Number of Number of Number of

tourists trips overnights stays

Total - din care: 15962114 17347387 74787382 Total - of which:

1. Vacanþe 1) 1. Holidays 1)

din total vacanþe: 14834459 16143853 66856390 of total holidays:Vizite la prieteni Visits to friends andºi rude 9113970 10163006 37999030 relativesVacanþe de 4 înnoptãri Holidays of 4 nights and ºi peste 6515223 6681630 47456719 over

2. Afaceri ºi motive 2. Business and profesionale 454339 515915 2252337 professional reasons

3. Alte motive 3. Other reasons (tratament, pelerinaj) 673316 687619 5678655 (treatment, pilgrimage)

1) Odihnã, recreere, vacanþe, inclusiv vizite la prieteni ºi rude. / Rest, recreation, holiday, visits to friends and relatives included.

Page 68: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20137788

Zone turistice / Tourist areas

Total Staþiuni DeltaLitoralã Montanã balneare Dunãrii Circuite Alte zoneSeaside Mountain Spas The Danube Round Other

Delta trips areas

TOTAL 15833076 1953570 3608867 386123 41647 79989 9762880

Durata cãlãtoriei

Lenght of stay

- 1-3 înnoptãri 9750582 358925 2062694 162931 26791 46470 7092771- 1-3 overnight stays- 4-7 înnoptãri 4922807 1270995 1316838 180515 12454 30476 2111529- 4-7 overnight stays- 8-14 înnoptãri 953043 290643 205072 29086 1082 3043 424117- 8-14 overnight stays- 15-28 înnoptãri 155894 12868 17003 13591 1320 - 111112- 15-28 overnight stays- peste 29 înnoptãri 50750 20139 7260 - - - 23351- over 29 overnight stays

Organizatorul cãlãtoriei

Organizer of trip

- pe cont propriu 15184273 1710596 3422597 329518 34792 79311 9607459- on one’s own- alte mijloace (agenþii

de turism, sindicat, oficii de pensii, Ministerul Muncii, Familieiºi Protecþiei Sociale, asociaþii profesionale, culturale, religioase etc.) 648803 242974 186270 56605 6855 678 155421

- other (travel agencies, trade union, pension offices, LabourFamily and SocialProtection Ministry andprofessional, cultural andreligious associations)

Cãlãtorii interne pentru vacanþe 1) ºi afaceri 2), pe zone turistice, dupã durata

ºi organizatorul cãlãtoriei, în anul 2012

Internal trips for holidays 1) and business 2), by tourist areas, by length

and organizer of stay, in 201277..22numãr / number

1) Odihnã, recreere, vacanþe, inclusiv vizite la prieteni ºi rude. / Rest, recreation, holiday, visits to friends and relatives included.2) Afaceri ºi motive profesionale. / Business and professional reasons.

Page 69: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

7799Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

Cãlãtorii pentru vacanþeHoliday trips

Total Din care vizite la Cãlãtorii pentruTotal prieteni ºi rude afaceri

Of which visits Business tripsto friends

and relatives

Total 826692 769673 306764 57019

Europa 813114 761939 301626 51175

U.E. 744769 699236 284270 45533

Asia 4574 2507 1150 2067

America 4358 3236 3236 1122

Africa 823 823 - -

Australia, Oceania ºi alte teritorii 2246 752 752 1494

Australia, Oceania and other territories

Þãri ºi teritorii nespecificate 1577 416 - 1161

Countries and territories not specified

Cãlãtorii în strãinãtate pentru vacanþe 1) ºi afaceri 2), pe þãri de destinaþie, în anul 2012

Holidays 1) and business 2) trips abroad, by country of destination, in 201277..33numãr / number

1) Odihnã, recreere, vacanþe. / Rest, recreation and holidays.2) Afaceri ºi motive profesionale. / Business and professional reasons.

Page 70: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

Turismul României - Breviar statistic 20138800

Capitolul 1:

Tabelele 1.1; 1.3 - 1.5:Institutul de Geografie Bucureºti.

Tabelul 1.2:Inspectoratul General al Poliþiei de Frontierãdin cadrul Ministerului Administraþiei ºiInternelor.

Capitolele 2 - 6:

Pentru capacitatea ºi activitatea de cazareturisticã, datele provin din cercetãri statisticecompletate de persoanele juridice ºi fizice careau în proprietate sau administreazã structuri deprimire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã.Pentru activitatea agenþiilor de turism privindacþiunile turistice organizate, datele provin dincercetãri statistice completate de agenþiile de turism.Datele privind turismul internaþional suntfurnizate de cãtre Ministerului Administraþiei ºiInternelor - Inspectoratul General al Poliþiei deFrontierã.

Capitolul 7:

Datele provin din cercetãri statistice completatede cãtre persoanele de cel puþin 15 ani împliniþi,care aparþin unui eºantion reprezentativ degospodãrii.

Chapter 1:

Tables 1.1; 1.3 - 1.5:The Bucharest Institute of Geography.

Table 1.2:The General Inspectorate of Border Policewithin the Ministry of Administration and Interior.

Chapter 2 - 6:

For the capacity and activity of touristaccommodation, data are taken from statisticalsurveys filled in by legal and natural persons whoown or manage establishments of tourists’ receptionwith functions of tourists’ accommodation.For the activity of travel agencies regarding theorganised tourist actions, data come from statisticalsurveys filled in by travel agencies.Data on international tourism are supplied by theMinistry of Administration and Interior - GeneralInspectorate of Border Police.

Chapter 7:

Data are obtained from statistical surveys filled in bypersons, aged 15 years at least, who belong to arepresentative household sample.

SSUURRSSAA DDAATTEELLOORRSSUURRSSAA DDAATTEELLOORRDDAATTAA SSOOUURRCCEEDDAATTAA SSOOUURRCCEE

Page 71: Institutul Naþional de Statisticã - insse.ro romaniei_2013.pdf · prezentând o paletã largã de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânãtoare ºi pescuit

8811Romanian Tourism - Statistical abstract 2013

LLIISSTTAA ÞÞÃÃRRIILLOORR PPEE CCOONNTTIINNEENNTTEE -- îînnssccrriissee îînn ttaabbeelleeLLIISSTTAA ÞÞÃÃRRIILLOORR PPEE CCOONNTTIINNEENNTTEE -- îînnssccrriissee îînn ttaabbeelleeLLIISSTT OOFF CCOOUUNNTTRRIIEESS,, BBYY CCOONNTTIINNEENNTTSS -- iinncclluuddeedd iinn ttaabblleessLLIISSTT OOFF CCOOUUNNTTRRIIEESS,, BBYY CCOONNTTIINNEENNTTSS -- iinncclluuddeedd iinn ttaabblleess

EUROPA EUROPE

U.E. (Uniunea Europeanã) E.U. (EuropeanUnion)

Austria AustriaBelgia BelgiumBulgaria BulgariaCipru CyprusDanemarca DenmarkEstonia EstoniaFinlanda FinlandFranþa FranceGermania GermanyGrecia GreeceIrlanda IrelandItalia ItalyLetonia LatviaLituania LithuaniaLuxemburg LuxembourgMalta MaltaOlanda NetherlandsPolonia PolandPortugalia PortugalRegatul Unit United KingdomRepublica Cehã Czech RepublicSlovacia SlovakiaSlovenia SloveniaSpania SpainSuedia SwedenUngaria Hungary

Elveþia SwitzerlandFederaþia Rusã Russian FederationSerbia SerbiaNorvegia NorwayRepublica Moldova Republic of

MoldovaTurcia TurkeyUcraina UkraineAlte þãri din Europa Other countries of

Europe

ASIA ASIA

China ChinaIsrael IsraelJaponia JapanAlte þãri din Asia Other countries of

Asia

AMERICA AMERICA

Canada CanadaS.U.A. U.S.A.S.U. Mexicane ºi Mexico, U.S. andAmerica Centralã Central America

AMERICA DE SUD SOUTH AMERICA

AFRICA AFRICA

OCEANIA OCEANIA


Recommended