+ All Categories
Home > Documents > INSPIRE Report Romania 2013.pdf

INSPIRE Report Romania 2013.pdf

Date post: 31-Dec-2015
Category:
Upload: ralucalupu23
View: 106 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
30
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe Raport Stat Membru: România, 2013
Transcript

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe

Raport Stat Membru: România, 2013

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 1

Titlu Raport Stat Membru: România 2013

Creator Punctul de Contact

Data Mai 2013

Subiect Raport privind implementarea Directivei INSPIRE în Romania

Status Final

Editor Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

Tip Raport

Descriere Acest raport prezintă stadiul implementării și utilizării Infrastructurii pentru informații spațiale în România, în perioada 2010 - 2012

Colaborator Membrii Consiliului Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale

Format pdf

Sursa

Drepturi

Identificator INSPIRE_Report_Romania_2013

Limba Rum

Legături Decizia Comisiei din 5 iunie 2009 de implementare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește monitorizarea și raportarea

Acoperire Până pe 31 decembrie 2012

Numărul versiunii Data Modificat de Comentarii

1.0 14 Mai 2013 ANCPI

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 2

Cuprins 1 REZUMAT ................................................................................................................................ 3

2 ABREVIERI ȘI ACRONIME ...................................................................................................... 3

3 INTRODUCERE........................................................................................................................ 4

4 COORDONAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (ART. 12)....................................................... 4

4.1 COORDONARE (ART. 12.1.) ................................................................................................... 4 4.1.1 Punct de contact ......................................................................................................... 4 4.1.2 Structura de coordonare .............................................................................................. 5 4.1.3 Observații privind procesul de raportare și monitorizare ............................................... 8

4.2 ASIGURAREA CALITĂȚII (ART. 12.2.) ....................................................................................... 8 4.2.1 Proceduri de asigurare a calității.................................................................................. 9 4.2.2 Analiza problemelor de asigurare a calității ................................................................ 11 4.2.3 Măsuri luate pentru îmbunătățirea asigurării calității ................................................... 11 4.2.4 Mecanisme de certificare a calității ............................................................................ 12

5 FUNCȚIONAREA ȘI COORDONAREA INFRASTRUCTURII (ART.13) .................................. 12

5.1 DESCRIERE GENERALĂ A INFRASTRUCTURII DE INFORMAȚII SPAȚIALE ....................................... 12 5.2 PĂRȚI INTERESATE INSPIRE............................................................................................... 12 5.3 ROLUL DIVERSELOR PĂRȚI INTERESATE ................................................................................ 13 5.4 MĂSURI LUATE PENTRU PUNEREA ÎN COMUN A DATELOR ......................................................... 15 5.5 COOPERAREA PĂRȚILOR INTERESATE ................................................................................... 15 5.6 ACCES LA SERVICII PRIN GEO-PORTALUL INSPIRE ................................................................ 20

6 UTILIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU INFORMAȚII SPAȚIALE (ART.14) .................... 20

6.1 UTILIZAREA SERVICIILOR DE DATE SPAŢIALE ALE INFRASTRUCTURII PENTRU INFORMAŢII SPAŢIALE

20 6.2 UTILIZAREA SETURILOR DE DATE SPAȚIALE ............................................................................ 21 6.3 UTILIZAREA INFRASTRUCTURII DE INFORMAȚII SPAȚIALE DE CĂTRE PUBLICUL LARG ..................... 21 6.4 UTILIZAREA TRANSFRONTALIERĂ .......................................................................................... 21 6.5 UTILIZAREA SERVICIILOR DE TRANSFORMARE ........................................................................ 22

7 ACORDURI DE PUNERE ÎN COMUN A DATELOR (ART.15) ................................................ 22

7.1 ACORDURI DE PUNERE ÎN COMUN A DATELOR ÎNTRE AUTORITĂŢILE PUBLICE .............................. 22 7.2 ACORDURI DE PUNERE ÎN COMUN A DATELOR ÎNTRE AUTORITĂŢILE PUBLICE ŞI INSTITUŢIILE ŞI

ORGANISMELE COMUNITARE ........................................................................................................... 23 7.3 OBSTACOLE ÎN CALEA PUNERII ÎN COMUN A DATELOR ȘI ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE PENTRU

DEPĂȘIREA LOR ............................................................................................................................ 23

8 COSTURI ȘI BENEFICII (ART.16) .......................................................................................... 24

8.1 COSTURI REZULTATE DIN IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI INSPIRE ............................................ 24 8.2 BENEFICII .......................................................................................................................... 25

9 CONCLUZII ............................................................................................................................ 25

ANEXE .......................................................................................................................................... 26

9.1 LISTA MEMBRILOR CONSILIULUI INIS – NUME ȘI DATE DE CONTACT .......................................... 26 9.2 REFERINȚE ........................................................................................................................ 29

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 3

1 Rezumat

Directiva INSPIRE a fost transpusă în legislația națională prin Ordonanța Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale (INIS) în România şi elaborarea cadrului legal de funcţionare al Consiliului INIS, structura de coordonare al acestui proces.

Scopul INIS este de a asigura cadrul unitar pentru punerea în comun a datelor spațiale din România și accesul publicului la acestea, precum și a suportului necesar pentru fundamentarea politicilor naționale și comunitare. De asemenea, INIS contribuie la îmbunătățirea calității și reducerea costurilor aferente informațiilor geografice. Obiectivele INIS promovează principiul: “colectare unică, folosință multiplă”.

Raportul conţine informaţii despre stadiul implementării şi utilizării Infrastructurii pentru Informaţii Spaţiale în România, Stat Membru al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE). El se bazează pe Decizia 2009/442/CE a Comisiei din 5 iunie 2009 de implementare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește monitorizarea și raportarea urmând modelul de raportare INSPIRE furnizat de Comisia Europeană.

La momentul realizării raportului, infrastructura naţională pentru date spaţiale în România este în stadiu de implementare.

2 Abrevieri și acronime

ANCPI Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

APIA Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

CINIS Consiliul Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale

CNADNR Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

CNC Centrul Naţional de Cartografie

DTM Direcţia Topografică Militară

e-Terra Sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară

INSPIRE DIRECTIVA 2007/2/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din 14 martie 2007de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană

INIS Infrastructura Naţională pentru Informaţii Spaţiale

ISO Organizaţia Internaţională de Standardizare

LPIS Land Parcel Information System

ROMPOS Sistemul Românesc de Determinare a Poziţiei

SDI Spatial Data Infrastructure (Infrastructură de Informaţii Spaţiale)

TOPRO5 Plan Topografic de Referinţă pentru România, la scara 1 :5000

UAT Unitate Administrativ - Teritorială

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 4

3 INTRODUCERE

Informațiile spațiale reprezintă un subiect important, atât pentru producători cât și pentru

utilizatori. Acestea sunt tot mai mult folosite de factorii de decizie, gestionarii de resurse, oamenii de știință și cetățeni. România deține o gamă largă de informații spațiale create de instituții din diverse domenii.

Raportul se concentrează asupra stadiului actual al infrastructurii de date spațiale în România și descrie activitatea de coordonare, sarcinile și obiectivele părților implicate.

Acest raport a fost întocmit de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pe baza informațiilor furnizate de membrii Consiliului INIS și se referă la activitatea acestora în perioada 2010-2012, oferind o privire de ansamblu asupra INIS în România în perioada menționată.

Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 stabilește cadrul legal de constituire a Consiliului Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale (CINIS) care are rol de coordonare în implementarea Directivei INSPIRE şi are în componență membri a 21 autorități publice centrale şi structuri asociative.

Documentaţia de Monitorizare şi Raportul privind stadiul implementării INSPIRE la nivel naţional sunt rezultatul colaborării tuturor membrilor Consiliului INIS.

Acest raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Directivei INSPIRE și a normelor de aplicare.

Raportul este completat de un fișier în format Excel, de monitorizare a punerii în aplicare, în conformitate cu modelul definit de Comisie. Fișierul cuprinde seturile și serviciile de date spațiale deținute de membrii CINIS și care fac obiectul temelor definite în Anexele INSPIRE.

4 Coordonarea și asigurarea calității (Art. 12)

Coordonarea reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte organizaţionale în dezvoltarea unei INIS, aşa cum arată experienţa mai multor ţări.

4.1 Coordonare (Art. 12.1.)

4.1.1 Punct de contact

Nume și informații de contact Member State Contact Point

Numele autorității publice Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Informații de contact:

Adresa: Splaiul Independenței nr. 202 A, etaj 1, sector 6, București

Număr de telefon +40 21 313 56 72

Număr fax +40 21 316 52 24

Adresă de email [email protected]

Website URL al organizației www.ancpi.ro

Persoană de contact Marius Arthur Ursu

Număr de telefon +40 21 317 29 00

Adresa de email [email protected]

Persoană de contact - supleant Constantin Ene

Număr de telefon +40 731 606 232

Adresa de email [email protected]

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 5

Rol și responsabilități ANCPI reprezintă punctul de contact şi LMO (Legally Mandated Organisation) al României cu

Comisia Europeană privitor la Directiva INSPIRE şi, în acest sens, are următoarele atribuții principale:

- reprezintă interesele României în forumurile decizionale INSPIRE - raportează la termenele impuse de Comisia Europeană sau ori de câte ori este nevoie; - transmite Comisiei Europene actele normative naţionale adoptate pentru conformarea cu

prevederile Directivei INSPIRE; - formulează propuneri și observații la proiectele de acte normative europene subsecvente

Directivei INSPIRE; - participă la ședințele Comitetului INSPIRE; - asigură legătura permanentă cu instituțiile publice naționale și europene abilitate privitor la

directiva INSPIRE.

În activitatea sa, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este susţinută de Consiliul INIS.

4.1.2 Structura de coordonare

Nume și informații de contact Structura de coordonare din cadrul Punctului de Contact al Statului Membru

Numele structurii de coordonare Consiliul Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale (CINIS)

Informaţii contact: Secretariat CINIS

Adresa Splaiul Independenței nr. 202 A, etaj 1, sector 6, București

Număr de telefon +40 21 313 56 72

Număr fax +40 21 316 52 24

Website URL al organizaţiei www.ancpi.ro

Persoană de contact Gabriela Drăgan

Număr de telefon +40 731 606 261

Adresa de email [email protected]

Persoană de contact - supleant Simona Daniela Bunea

Număr de telefon +40 731 606 212

Adresa de email [email protected]

Data şi perioada de mandat

Rol și responsabilități Ordonanţa Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale în România stabileşte cadrul general pentru instituirea INIS prin care România contribuie la realizarea Infrastructurii pentru Informaţii Spaţiale în Comunitatea Europeană, prevăzută de Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2007.

Pentru coordonarea realizării şi actualizării INIS s-a constituit Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS.

Principalele atribuţii ale Consiliului INIS sunt:

a) stabileşte şi supune aprobării Guvernului planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS;

b) stabileşte şi aprobă temele de date spaţiale, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordonanța Guvernului nr.4/2010;

c) stabilește și aprobă informațiile pe care să le conțină metadatele, altele decât cele stabilite în Regulamentul 1205/2010 de punere în aplicare Directivei INSPIRE în ceea ce privește metadatele

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 6

d) stabileşte responsabilităţi autorităţilor publice şi terţilor, după caz, pentru crearea şi actualizarea seturilor de date spaţiale, a serviciilor aferente acestora şi a metadatelor pentru temele INIS;

e) decide cu privire la disponibilitatea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente în vederea accesului public;

f) decide cu privire la seturile de date spaţiale şi serviciile aferente pentru care se solicită tarife; g) decide cu privire la seturile de date spaţiale şi serviciile aferente pentru care se pot acorda

licenţe; h) raportează Guvernului României, semestrial sau ori de câte ori este necesar, stadiul

implementării activităţilor prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS;

i) adoptă decizii în vederea realizării INIS; j) aprobă rapoartele punctului de contact pentru Directiva INSPIRE înainte de transmiterea lor

Comisiei Europene; k) coordonează activitatea membrilor Consiliului INIS în realizarea sarcinilor care le revin din

Planul de activităţi.

Preşedinţia Consiliului INIS este asigurată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), iar vicepreşedinţia este asigurată de Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP). La data emiterii Ordonanței Guvernului nr. 4/2010, ANCPI se afla în subordinea Ministerului Administrației și Internelor. Începând cu luna noiembrie 2011, ANCPI a trecut în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, iar din luna mai 2012, ANCPI se află în subordinea Guvernului României.

Preşedintele Consiliului INIS este directorul general al ANCPI și, în această calitate,

îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) Conduce lucrările Consiliului INIS;

b) Propune ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Consiliului INIS;

c) Înaintează Guvernului spre aprobare Planul de activităţi şi rapoartele semestriale privind

stadiul realizării acestuia;

d) Solicită reprezentanţilor în Consiliul INIS rapoartele privind stadiul de realizare a sarcinilor

care le revin din Planul de activităţi;

e) Semnează deciziile Consiliului INIS;

f) Solicită rapoarte cu privire la stadiul implementării prevederilor deciziilor de către membrii

Consiliului INIS;

g) Convoacă, ori de câte ori este necesar, Grupul tehnic;

h) Înaintează conducătorilor membrilor Consiliului INIS, raportul privind stadiul implementării

activităţilor prevăzute în Planul de activităţi.

Vicepreşedintele Consiliului INIS este reprezentantul Ministerului Mediului și Pădurilor și are

următoarele atribuţii:

Asigură preşedinţia Consiliului INIS în lipsa preşedintelui;

Conduce şedinţele Consiliului INIS în lipsa preşedintelui;

Coordonează elaborarea Raportului privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în

Planul de activităţi.

Secretariatul Consiliului INIS este asigurat de ANCPI şi are următoarele atribuţii:

a) Convoacă membrii Consiliului INIS la şedinţele acestuia;

b) Convoacă membrii grupului tehnic prin dispoziţia preşedintelui;

c) Elaborează procesele-verbale, arhivează exemplarele originale şi le comunică, în format

electronic, membrilor Consiliului INIS;

d) Elaborează procesele-verbale aferente şedinţelor grupului tehnic;

e) Ţine evidenţa deciziilor adoptate de Consiliul INIS;

f) Transmite reprezentanţilor, în format electronic, materialele care sunt necesare dezbaterilor

în şedinţa următoare, cu 5 zile înainte de şedinţă, precum şi deciziile Consiliului INIS;

g) Asigură condiţiile tehnice pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului INIS;

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 7

h) Pune la dispoziţia preşedintelui documentele necesare pentru întocmirea rapoartelor privind

stadiul implementării activităţilor prevăzute în Planul de activităţi;

i) Ţine evidenţa, în registre speciale, a rapoartelor membrilor Consiliului INIS şi a celor

înaintate Guvernului, precum şi procesele-verbale ale şedinţelor grupurilor de lucru;

j) Orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Consiliului INIS.

În activitatea sa, Consiliul INIS este asistat de un grup tehnic care este alcătuit din experţi desemnaţi de către conducătorii instituțiilor membre ale Consiliului INIS. Grupul tehnic asigură suportul de specialitate membrilor Consiliului INIS şi îndeplineşte atribuţiile stabilite de Consiliul INIS. Grupurile tehnice pot fi organizate de fiecare membru al consiliui INIS în parte, în domeniul său de activitate.

ANCPI a prevăzut în structura sa un compartiment funcțional, la nivel de direcție, cu atribuții care decurg din prevederile Ordonanței Guvernului nr. 4/2010: Direcția Sisteme Informaționale Geografice.

În vederea realizării atribuțiilor care revin membrilor săi, Consiliul INIS a emis Decizia nr. 2, pentru crearea compartimentelor specializate/grupuri de lucru, din care fac parte experţi desemnaţi prin act administrativ.

Organigrama Consiliului INIS

Structura funcţională CINIS

Relații cu terții Relațiile cu terții sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea

Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului INIS.

În exercitarea atribuţiilor ce le revin, membrii Consiliului INIS colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii publice şi cu alte persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine.

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 8

Prezentare generală privind practicile și procedurile de lucru Reprezentanții entităților membre și experții în grupurile tehnice sunt desemnați prin act

administrativ în Consiliul INIS de către conducătorii acestora și au obligaţia de a participa la toate şedinţele Consiliului INIS.

Consiliul INIS organizează şedinţe lunar şi ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau la solicitarea motivată a unei treimi din numărul membrilor Consiliului INIS.

Deciziile Consiliului INIS sunt susţinute de grupurile de experți, care se reunesc la solicitarea preşedintelui Consiliului INIS. Activitatea grupurilor de experți se consemnează într-o minută întocmită cu ocazia fiecărei reuniuni. Fiecare membru al Consiliului INIS poate organiza grupuri de experţi tehnici pe domeniile specifice de activitate.

La şedinţele Consiliului INIS pot participa, în calitate de invitaţi, alte persoane din cadrul instituţiilor publice şi structurilor asociative prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv ale instituţiilor aflate în subordonarea, coordonarea sau în aria de reglementare, după caz, a acestora, persoane din mediul academic, mediul privat, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai altor structuri, cu rol consultativ.

În urma şedinţelor, secretariatul Consiliului INIS întocmește minutele aferente, arhivează exemplarele originale şi le comunică, în format electronic, membrilor Consiliului INIS.

4.1.3 Observații privind procesul de raportare și monitorizare

În confomitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 493/2010, ANCPI, în calitate de președinte al Consiliului INIS, a solicitat celorlalți membri ai Consiliului INIS, rapoarte cu privire la stadiul implementării Directivei INSPIRE și rapoarte de monitorizare pentru identificarea seturilor și serviciilor de date spațiale la nivel național.

În ceea ce privește raportarea, membrilor CINIS li s-a solicitat să își aducă contribuția la raportul de țară, urmărind modelul transmis de către Echipa INSPIRE a Comisiei Europene.

Monitorizarea seturilor si a serviciilor de date spaţiale este un proces anual si constă in centralizarea informaţiilor de la membri Consiliului INIS.

Lista seturilor de date și a serviciilor de date spațiale din raportul de monitorizare este un document dinamic și reprezintă o sursă principală de informații spațiale pentru toate domeniile. Astfel, au fost adăugate seturi de date/servicii noi care nu au fost identificate în momentul monitorizării anterioare și au fost eliminate seturi de date spațiale, de exemplu seturi de date spațiale care nu sunt actualizate sau sunt copii ale altor seturi de date spațiale. De asemenea, au fost înlocuite seturi de date spațiale care au suferit modificări. Un exemplu în acest sens este înlocuirea setului de date Plan topografic de referinţă TOPRO5 ce cade sub incidenţa temei I.3. Denumiri geografice a fost înlocuit cu Denumiri geografice (Plan topografic de referinţă TOPRO5) deoarece în anul 2012 a fost realizată transformarea datelor referitoare la denumiri geografice din planul topografic de referinţă TOPRO5 în schema INSPIRE.

În prezent se depun eforturi pentru restructurarea masivă a anumitor seturi de date spaţiale (de exemplu: seturi de date aferente temei I.9 Arii protejate, prin derularea proiectului „Realizarea seturilor de date spaţiale în conformitate cu specificaţiile tehnice INSPIRE pentru ariile protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000, având în vedere optimizarea facilităţilor de administrare a acestora” ce se va derula în perioada 2013-2015).

4.2 Asigurarea calității (Art. 12.2.)

Fiecare membru al Consiliului INIS este responsabil pentru crearea și actualizarea seturilor și serviciilor de date spațiale pe care le deține și pe care le-a declarat în raportul de monitorizare, inclusiv pentru metadatele definite pe geo-portalul INSPIRE al României.

Asigurarea calității se îndreaptă în principal în asigurarea conformității cu normele de aplicare a Directivei INSPIRE.

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 9

4.2.1 Proceduri de asigurare a calității

Conform standardului ISO 19113:2002 (E)-Geographic information-Quality principles, elementele calităţii datelor sunt:

- Caracterul complet al datelor spaţiale; - Consecvenţa logică a datelor spaţiale; - Precizia de poziţie/geometrică; - Precizia temporală; - Precizia tematică.

Pentru respectarea acestor elemente, grupurile de experți constituite în urma Deciziei nr. 1 a Consiliului INIS vor elabora specificații și propuneri pentru standarde naționale care să definească conținutul, structura, forma, calitatea datelor spațiale componente, necesare realizării datelor spațiale într-un format comun și interoperabil.

4.2.1.1 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Asigurarea calitaţii documentelor de metadate corespunzătoare seturilor şi serviciilor de date

spaţiale se realizează prin aplicaţia de validare a documentelor de metadate, ce este disponibilă pe geo-portalul INSPIRE al României. Aplicaţia este gratuită şi primeşte ca sursă fişiere xml corespunzătoare standardelor INSPIRE (Data, Services), FGDC, ISO 19115, Dublin Core,etc.

Validarea documentelor de metadate se realizează automat şi în momentul utilizării editorului de metadate de pe geo-portal sau a încărcării a unui document de metadate de către utilizatorii acreditaţi în a publica/administra metadatele.

ANCPI asigură coordonarea și controlul aplicării şi respectării reglementărilor în vigoare din domeniul cadastrului, geodeziei, topografiei, fotogrammetriei şi cartografiei. Pentru aceasta a fost emis Ordinul directorului general al ANCPI nr.108/29.03.2010, privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, care stabileşte cadrul general prin care ANCPI asigură avizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor de specialitate. Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice, care au dreptul să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare.

Documentațiile cadastrale necesare înscrierii în cartea funciară a actelor si faptelor juridice trebuie să respecte procedurile și modalitățile prevăzute în Regulamentul ANCPI nr. 634/2006 privind conținutul, modul de întocmire și recepție a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările și completările ulterioare.

Recepţia lucrărilor de specialitate are ca scop verificarea îndeplinirii condiţiilor de execuţie impuse de normativele, metodologiile şi instrucţiunile elaborate de ANCPI, a standardelor tehnice în vigoare şi a avizelor eliberate. Lucrările de specialitate pentru care ANCPI a emis aviz de începere a lucrărilor se pot recepționa doar în cazul în care sunt însoțite de raportul de control intern al caltății.

În această perioadă, Centrul Naţional de Cartografie a actualizat Planul topografic de referinţă în format digital scara 1:5000 - TOPRO5, în vederea furnizării de date şi informaţii pentru realizarea INIS în România.

Actualizarea datelor s-a realizat atât din punct de vedere al geometriei obiectelor spaţiale conţinute în TopRo5, cât şi din punct de vedere al populării cu atribute a câmpurilor. Pentru actualizare s-au utilizat ortofotoimagini rezultate din cele mai recente zboruri (anii 2008, 2009, 2010).

Limitele Unităţilor Administrativ Teritoriale din TOPRO5 au fost obţinute prin proiectul RELUAT - Registrul Electronic al Limitelor Unităţilor Administrativ Teritoriale, desfăşurat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Limitele Unităţilor Administrativ Teritoriale au fost recunoscute şi validate de către instituţiile administrației publice centrale și locale responsabile cu validarea acestora. Centrul Naţional de Cartografie a administrat un management al datelor, realizând operaţii de actualizare conform proceselor verbale și anexelor grafice. Acest proces s-a desfăşurat în mod interactiv şi s-a materializat prin Legea 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 10

urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

4.2.1.2 Ministerul Apărării Naționale / Direcția Topografică Militară

Ministerul Apărării Naționale prin Direcţia Topografică Militară este unul din cei mai importanţi producători şi utilizatori de date spaţiale la nivel naţional. Astfel, acesta asigură calitatea informaţiilor geografice conform cerinţelor standardelor NATO (ex.: STANAG 3809 - DTED, STANAG 2213 - Gazetteers) şi realizează controlul calităţii prin structura proprie de specialitate.

Baza de date cu denumiri geografice, pe care DTM o deține, a fost actualizată cu respectarea cerințelor INSPIRE, urmând ca după integrarea denumirilor geografice de la membrii CINIS care dețin astfel de informații, să se realizeze criterii de verificare a elementelor, care să țină cont de corectitudinea ortografiei, poziționării și perioadelor în care au fost utilizate.

Ortoimaginile realizate de DTM, care fac obiectul protocoalelor încheiate cu instituțiile publice, au fost îmbunătățite prin verificare și corectare, în urma aplicării prevederilor acestor protocoale.

4.2.1.3 Ministerul Culturii

Pentru protecția patrimoniului național cultural imobil, a fost inițiat Programul național

eGISpat, a cărui obiective vizează constituirea unor baze de date complexe de evidență a patrimoniului imobil (arheologie și monumente istorice). La asigurarea calității datelor spațiale din programul eGISpat și anume a corectitudinii perimetrelor monumentelor istorice, s-a urmărit procedura verificării și actualizării lor înaintea publicării în aplicația online, accesibilă publicului larg. Toate obiectele spațiale au asociate codul unic al monumentului istoric pe care îl reprezintă, precum și toate celelalte date care completează informația, în forma în care au fost validate în Lista Monumentelor Istorice. Atât în etapa de control primar cât și în aceea de control final s-au avut în vedere verificarea corectitudinii geometrice a perimetrelor, a corectitudinii amplasamentului geografic al obiectelor spațiale, precum și a datelor atribut asociate acestora. Actualizarea datelor spațiale se face periodic ținându-se cont de dinamica procedurilor de clasare/declasare operate în Lista Monumentelor Istorice. Consecvența logică și precizia tematică sunt date de structura Listei Monumentelor Istorice din România care este periodic actualizată și publicată în Monitorul Oficial al României.

4.2.1.4 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii este producător şi utilizator de date spaţiale

prin intermediul instituţiilor de profil din subordine (instituţii din domeniul feroviar, naval, rutier, aerian, etc.).

Astfel, în domeniul rutier toate datele utilizate sunt furnizate de agenţi autorizaţi de către ANCPI să efectueze lucrări de măsurători. Obţinerea, prelucrarea, arhivarea, transmiterea datelor se efectuează în conformitate cu cerinţele privind asigurarea calităţii. Enumerăm principalele acte normative ce reglementează activităţile din domeniul rutier la nivel naţional:

1. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Ordinul MT nr. 43/1998 pentru aprobarea normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale; 3. Ordinul MT nr. 45/1998 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor; 4. Ordinul MTCT nr. 959/17.09.2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice; 5. Reglementări ale Consiliul Tehnico - Economic al CNADNR privind avizarea documentaţiilor tehnice.

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 11

În domeniul aerian, toate datele utilizate în aviaţia civilă sunt furnizate de agenţi aeronautici autorizaţi de către Autoritate Aeronautică Civilă Română să efectueze lucrări de măsurători în zonele cu servituţi aeronautice. Obţinerea, prelucrarea, arhivarea, transmiterea datelor se efectuează în conformitate cu cerinţele privind asigurarea calităţii, menţionate în reglementările aeronautice.

Enumerăm principalele reglementări din domeniul aviaţiei civile:

1. Reglementarea de Aeronautică Civilă – Autorizarea Agenţilor Aeronautici Civili în Domeniul Aeroportuar, RACR – AACDA / 2006; 2. Reglementarea de Aeronautică Civilă, RAC – WGS 84, Măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul Geodezic Global WGS 84 / 1995; 3. Reglementarea de Aeronautică Civilă RACR – CADT, Condiţii de avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zonele servituţi aeronautice /2003; 4. Reglementarea de Aeronautică Civilă, RACR – SACZ, Stabilirea servituţilor aeronautice civile şi a zonelor cu servituţi aeronautice civile / 2007; 5. Reglementarea de Aeronautică Civilă, RACR – AD – PETA, Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor / 2008

4.2.2 Analiza problemelor de asigurare a calității

Autoritățile implicate în realizarea INIS, produc date spațiale, în primul rând pentru

satisfacerea nevoilor proprii și pentru respectarea cerințelor legale în vigoare. Astfel, aspecte care se referă la protecția mediului sau cererile de partajare nu se regăsesc întotdeauna în seturile și serviciile de date spațiale originale. Se poate estima că rezultate semnificative în utilizarea eficientă a datelor spațiale vor apare dacă se vor aloca resurse suficente pentru această activitate.

Pentru ca metadatele seturilor și serviciilor de date spațiale să fie conforme cu prevederile INSPIRE, s-a realizat editorul de metadate de pe geo-portalul INSPIRE al României, pentru care s-a elaborat un ghid de utilizare.

În decembrie 2012, ANCPI a realizat seturi de date spațiale conforme cu INSPIRE, prin transformarea temelor din cadrul produselor proprii TOPRO5 și e –Terra în format INSPIRE. Au rezultat astfel 5 seturi de date spațiale și anume: Denumiri geografice, Unități administrativ-teritoriale, Parcele cadastrale, Rețele de transport, Hidrografie.Transformarea acestor seturi de date s-a făcut cu respectarea prevederilor Regulamentului 1089/2010 privind interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale și a Regulamentului 102/2010 de modificare a Regulamentului 1089/2010.

În România, mare parte din datele spaţiale au fost realizate pe baza planurilor şi hărţilor vechi, în format analog. Actualizările seturilor de date spaţiale pe baza măsurătorilor au avut un caracter sporadic. Fiecare instituţie și-a elaborat propriile specificaţii şi proceduri de asigurare şi control al calităţii datelor spaţiale. Acestea sunt uneori insuficient de documentate şi dedicate în genere, proiectelor realizate la un moment dat în cadrul instituţiilor.

O problemă importantă în asigurarea calității o reprezintă lipsa instrumentelor de verificare a conformității cu normele de aplicare INSPIRE.

4.2.3 Măsuri luate pentru îmbunătățirea asigurării calității

Măsurile privind asigurarea calității vizează:

- Conformitatea cu INSPIRE și cu standardele internaționale ISO 19113:2002 - Geographic information - Quality principles, ISO 19114:2003 - Geographic information - Quality evaluation procedures, ISO 19115:2003-Geographic information – Metadata

- Acoperirea întregii țări cu date de referință și actualizarea acestora - Descoperirea seturilor și serviciilor de date spațiale prin serviciile de căutare din cadrul

geo-portalului INSPIRE al României - Actualizarea și îmbunătățirea geo-portalurilor tematice

Consiliul INIS a emis Decizia nr. 3 prin care membrilor Consiliului INIS le revine obligația de a crea noi date spațiale sau de a actualiza pe cele existente, în conformitate cu normele de aplicare INSPIRE.

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 12

4.2.4 Mecanisme de certificare a calității

ANCPI are proiectat şi implementat, conform certificatului nr. 27921/09/R din 19.12.2012, un

Sistem de Management al Calităţii care îndeplineşte cerinţele standardului european SR EN ISO 9001:2008 şi care se aplică atât în domeniul principal de activitate – cadastrul şi înregistrarea imobilelor, cât şi în domeniile conexe care aduc o contribuţie semnificativă la realizarea obiectivelor specifice.

Certificatul menţionat a fost acordat de organismul de certificare RINA SIMTEX partener IQNET, notificat de Comisia Europeană, în urma unui audit extern, iar valabilitatea certificatului este condiţionată de efectuarea auditurilor anuale de supraveghere.

Nu au fost identificate până acum mecanisme de certificare a calității datelor și serviciilor de date spațiale în afara celor menționate în Directiva INSPIRE.

5 Funcționarea și coordonarea infrastructurii (Art.13)

5.1 Descriere generală a Infrastructurii de informații spațiale

În vederea dezvoltării şi implementării INIS în România a fost transpusă Directiva 2007/2/CE a

Parlamentului European şi Consiliului din 14 martie 2007 prin stabilirea cadrului legal prin Ordonanţa nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România şi constituirea structurii de coordonare denumită Consiliul Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale alcătuită din reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice. INIS favorizează şi coordonează schimbul şi partajarea informaţiilor spaţiale între părţile implicate în comunitatea informaţiilor spaţiale. Scopul este de a furniza informaţii spaţiale relevante pentru a sprijini factorii decizionali în legătură cu politicile şi activităţile regionale, naţionale şi internaţionale care să integreze şi protecţia mediului.

Ca în multe alte evoluţii complicate, este important să „Gândeşti la scară mare, dar să adopţi politica paşilor mărunţi”. Este imposibil să începi cu toate deodată şi să le faci pe toate în acelaşi timp. Astfel, trebuie definite o serie de reguli care să ajute la implementarea cu succes a INIS în România. Informațiile geografice trebuie colectate o singură dată, pentru utilizare multiplă. În acest sens se vor parcurge următorii pași:

- Identificarea seturilor de date geografice cele mai importante; - Desemnarea instituției responsabile pentru fiecare set de date de referință; - Garantarea pentru o anumită perioadă fezabilă de timp a seturilor de date; - Identificarea instituțiilor publice care folosesc aceste seturi de date.

Instituțiile publice vor depune eforturi pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor în ceea ce privește utilizarea informațiilor geografice.

O bună colaborare între autoritățile publice reprezintă baza utilizării eficiente a informațiilor spațiale. Astfel, se elimină suprapunerea în procesul de producție a informațiilor spațiale, acestea devenind disponibile atât pentru sectorul public cât și pentru cel privat.

Dacă la nivelul anului 2010, în România infrastructura pentru informaţii spaţiale era slab dezvoltată, în prezent aceasta s-a extins în special în cadrul administraţiilor locale prin realizarea infrastructurilor pe anumite teme specifice.

5.2 Părți interesate INSPIRE

Pentru realizarea și actualizarea INIS s-a constituit Consiliul INIS, structura de coordonare a INIS, alcătuită din reprezentanți ai:

a) Ministerului Administrației și Internelor; b) Ministerului Mediului și Pădurilor;

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 13

c) Ministerului Apărării Naționale; d) Ministerului Finanțelor Publice; e) Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; f) Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului; g) Ministerului Transporturilor și Infrastructurii; h) Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri; i) Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; j) Ministerului Sănătății; k) Ministerului Culturii și Patrimoniului Național; l) Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale; m) Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară; n) Academiei Române; o) Institutului Național de Statistică; p) Agenției Naționale pentru Resurse Minerale; q) Serviciului de Telecomunicații Speciale; r) Asociației Comunelor din România; s) Asociației Municipiilor din România; t) Asociației Orașelor din România; u) Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

Schimbările survenite în luna decembrie 2012 la nivelul Guvernului României, au generat

modificări și în structura Consiliului INIS. Pornind de la aceste schimbări, se dorește modificarea și completarea în anul 2013, a actului normativ prin care s-a transpus Directiva INSPIRE în legislația națională.

Principalii producători de date spaţiale identificați în raportul de monitorizare sunt: - Agenția Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; - Ministerul Apărării Naţionale prin Direcţia Topografică Militară; - Ministerul Mediului şi Pădurilor prin instituţiile subordonate (Administraţia Naţională “Apele

Române”, Administraţia Naţională de Meteorologie, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, etc.),

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură şi Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului.

Majoritatea părţilor interesate de informaţii spaţiale au lucrat independent, fiecare realizând

seturi de date spaţiale pentru activitățile proprii, având rol atât de producător cât şi de utilizator.

5.3 Rolul diverselor părți interesate

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară reprezintă punctul de contact cu Comisia Europeană privitor la Directiva INSPIRE şi deţine preşedinţia Consiliului INIS, vicepreşedinţia fiind asigurată de Ministerul Mediului şi Pădurilor.

În vederea realizării INIS, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ca organism de coordonare, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) realizează şi întreţine geo-portalul; b) asigură compatibilitatea geo-portalului naţional cu geo-portalul INSPIRE al Uniunii Europene; c) asigură funcţionalitatea serviciului de comerţ electronic; d) asigura resursele materiale și umane necesare pentru dezvoltarea și actualizarea INIS,

potrivit competențelor specifice domeniului de activitate; e) monitorizează punerea în aplicare și utilizarea INIS, asigură raportarea către Comisia

Europeana și face publice rezultatele monitorizării; f) pune la dispoziția autorităților publice sau a terților orice informații, inclusiv date, coduri și

clasificări tehnice, necesare respectării normelor de aplicare a Directivei INSPIRE, fără a restricționa utilizarea lor exclusiv în acest scop;

g) organizează grupuri de experţi; h) realizează, operează şi întreţine, prin intermediul geo-portalului, serviciile de căutare,

vizualizare, descărcare, transformare, apelare şi alte servicii;

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 14

i) asigură accesul la servicii prin intermediul geo-portalului INSPIRE al Comunităţii Europene şi prin geo-portalul naţional;

j) asigură condiţiile tehnice autorităţilor publice pentru a-şi conecta seturile de date spaţiale şi serviciile aferente la reţeaua de servicii;

k) creează cadrul tehnic necesar punerii în comun a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente de către autorităţile publice;

l) asigură accesul instituţiilor şi organismelor comunitare la seturile şi serviciile de date spaţiale, în condiţii armonizate cu celelalte state membre, în conformitate cu regulile de implementare care guvernează aceste condiţii, elaborate de Comisia Europeană;

m) monitorizează implementarea şi utilizarea INIS şi face permanent accesibile rezultatele acestei monitorizări Comisiei Europene şi publicului.

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 cu modificările și completările

ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice membre ale Consiliului INIS: - Sunt obligate să creeze şi să actualizeze metadatele pentru seturile de date spaţiale şi

serviciile aferente temelor pentru care sunt responsabile, în conformitate cu prevederile INSPIRE;

- Iau măsuri pentru ca toate seturile de date spaţiale nou-colectate şi restructurate masiv, precum şi serviciile de date spaţiale corespunzătoare acestora să fie disponibile în conformitate cu normele elaborate de Comisia Europeană;

- Să ia măsuri pentru a pune la dispoziţia tuturor autorităţilor publice, precum şi a terţilor orice informaţii, inclusiv date, coduri şi clasificări tehnice;

- Sunt obligate să asigure identificarea, vizualizarea şi accesul, după caz, la seturile de date spaţiale şi serviciile aferente geo-portalului.

Rolurile de coordonatori şi colaboratori ai autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile

pentru seturile de date spaţiale conform temelor din Directiva INSPIRE sunt atribuite după cum urmează:

Astfel, Ministerul Mediului şi Pădurilor este coordonator pe 12 teme INSPIRE: - I.8 Hidrografie; - I.9 Arii protejate; - II.2 Acoperirea terenurilor; - III.7 Instalaţii de monitorizare a mediului; - III.8 Instalaţii de producţie şi industriale; - III.11 Zone de administrare/restricţie/ reglementare şi unităţi de raportare; - III.13 Condiţii atmosferice; - III.14 Caracteristici geografice meteorologice; - III.16 Regiuni marine; - III.17 Regiuni biogeografice; - III.18 Habitate şi biotopuri; - III.19 Repartizarea speciilor.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară este coordonator pe 8 teme

INSPIRE: - I.1 Sisteme de coordonate de referinţă; - I.2 Sisteme de caroiaj geografic; - I.4 Unităţi administrativ – teritoriale; - I.5 Adrese; - I.6 Parcele cadastrale; - II.3 Imagini ortorectificate; - III.2 Clădiri; - III.6 Servicii de utilităţi publice şi alte servicii publice.

Ministerul Apărării Naţionale este coordonator pe 2 teme INSPIRE:

- I.3 Denumiri geografice; - II.1 Altitudine.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este coordonator pe 2 teme INSPIRE:

- III.3 Soluri;

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 15

- III.9 Instalaţii agricole şi pentru acvacultură.

Institutul Naţional de Statistică este coordonator pe 2 teme INSPIRE: - III.1 Unităţi statistice; - III.10 Repartizarea populaţiei-demografie.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este coordonator pe 2 teme INSPIRE:

- III.4 Utilizarea terenului; - III.12 Zone de risc natural.

Pentru temele:

- I.7 Reţele de transport este coordonator Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; - II.4 Geologie este coordonator Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; - III.5 Sănătate şi siguranţă umană este coordonator Ministerul Sănătăţii; - III.20 Resurse energetice este coordonator Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de

Afaceri; - III.21 Resurse Minerale este coordonator Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

Fiecare din aceste instituții mai are cel puțin un rol de colaborator la realizarea seturilor de

date spațiale corespunzătoare anexelor INSPIRE.

Serviciile de comunicaţii necesare interconectării sistemelor autorităţilor publice coordonatoare şi colaboratoare şi accesul la geo-portalul naţional sunt puse la dispoziţie prin infrastructura proprie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) este abilitat să asigure servicii de comunicaţii de

date în reţelele publice şi private şi de securitate asociate pentru toate instituţiile publice din România.

STS este furnizor de servicii internet pentru autorităţile publice împreună cu servicii complementare:

- acces de bandă largă în exchange - uri internaţionale şi naţionale; - administrare resurse IP (AS number, class IP); - hosting web, mail, ftp, videostream; - înregistrare domenii .eu.

5.4 Măsuri luate pentru punerea în comun a datelor

Un pas important în facilitarea punerii în comun a datelor şi serviciilor de date spaţiale a fost înfiinţarea Consiliului INIS care a îmbunătăţit comunicarea între autorităţile şi instituţiile publice deţinători şi utilizatori de date spaţiale şi furnizori de servicii.

Evaluarea datelor spaţiale şi a serviciilor deţinute de fiecare instituţie şi autoritate publică, realizată prin procesul de monitorizare, este o bază atât pentru identificarea informaţilor spaţiale existente, cât şi a producătorilor de date spaţiale.

În cadrul şedinţelor Consiliului INIS a fost recomandată punerea în comun a datelor prin încheierea de acorduri între autorităţile şi instituţiile deţinătoare de date spaţiale.

5.5 Cooperarea părților interesate

Consiliul INIS se organizează și funcționează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și organizare a Consiliului INIS în România.

În perioada 2010 – 2012, pentru operaționalizarea Consiliului INIS, au fost organizate 13 şedinţe de lucru ale Consiliului INIS și mai multe întâlniri ale grupurilor tehnice, care au avut drept scop stabilirea grupurilor de experți, utilizarea editorului de metadate din cadrul geo-portalului INSPIRE al României, analiza planului de activități și a proiecțiilor bugetare și analiza stadiului implementării Directivei INSPIRE. În timpul acestor întâlniri, s-au formulat propuneri în ceea ce privește modalitatea de lucru, schimbul de experiență între parteneri și recomandări pentru punerea

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 16

în comun a datelor prin încheierea de acorduri între autoritățile și instituțiile deținătoare de date spațiale.

Secretariatul Consiliului INIS asigură comunicarea cu instituţiile şi autorităţile publice deţinătoare de date spaţiale.

Comunicarea şi transferul de documente între membrii CINIS mai este asigurat şi prin serverul public de FTP (file transfer protocol) la adresa http://195.138.192.11.

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute la art. 19 din Ordonanța nr. 4/2010 şi la art. 1 alin. 5-8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, Consiliul INIS a emis Decizia nr. 1 pentru constituirea a 4 grupuri de experţi care asigură suportul de specialitate membrilor Consiliului INIS. Atribuțiile acestor grupuri de experți sunt specificate în decizie, iar conducerea acestora este asigurată pe perioade determinate de 1 an, de fiecare membru al Consiliului INIS.

În calitate de conducător al grupului de experți Date, MApN prin DTM a organizat două întâlniri în vederea realizării seturilor de date spațiale: I.3 - Denumiri geografice, II.1 - Altitudine și II.3 – imagini ortorectificate. În cadrul acestor întâlniri s-a stabilit modul de lucru în ceea ce privește schimbul de date necesare completării acestor seturi de date spațiale.

Geo-portalul INSPIRE al României Având în vedere sarcinile care îi revin prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, ANCPI a

dezvoltat Geo-portalul INSPIRE al României. Realizarea geo-portalului a demarat în anul 2010. Acesta asigură accesul la metadatele, seturile şi serviciile de date spaţiale deţinute de membrii Consiliului INIS, poate fi accesat la adresa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal şi este conectat la geo-portalul european.

Geo-portalul INSPIRE al României

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 17

Versiunea curentă a geo-portalului suportă următoarele standarde:

Standarde pentru metadate precum: ISO 19139/19115/19119, Inspire Profile, Dublin Core, FGDC;

Standarde de interfaţă pentru integrarea cu servicii de hărţi externe precum: WMS, WFS, WCS, ArcGIS Server, GeoRSS, KML/KMZ;

Standarde de interfaţă: Z39.50, OAI, WAF, CSW;

Interfeţe pentru comunicare precum: OGC CSW 2.0.2, REST, SOAP, Open Search.

Geo-portalul INSPIRE al României, în versiune bilingvă (română și engleză), oferă următoarele funcționalități:

- serviciul de publicare metadate - încărcarea metadatelor utilizând editorul de metadate al geo-portalului; - înregistrarea metadatelor externe; - validarea metadatelor;

- servicii de vizualizare: - vizualizare metadata; - vizualizare servicii de hărți on-line: direct din metadate sau folosind aplicația de vizualizare a geo-portalului. Aplicația de vizualizare permite utilizatorului să:

- navigheze: (zoom/pan); - identifice şi să interogheze datele; - suprapună multiple seturi de date spaţiale vizibile; - ajusteze proprietăţile serviciului de hărţi (transparenţă, vizibilitate, etc.) - adauge serviciile de hărţi, descoperite prin formularul de căutare de

metadate;

- servicii de căutare – face posibilă decoperirea seturilor și serviciilor de date spațiale pe baza conținutului metadatelor aferente și a metadatelor externe, existente pe un alt geo-portal care este conectat cu geo-portalul național.

Căutarea poate fi realizată folosind: - un cuvânt cheie; - tip de resursă; - categorie de set de date; - zonă (căutare spaţială); - o combinaţie de mai multe criterii.

- Servicii de descărcare și transformare - în luna decembrie 2012, aceste servicii erau în faza de testare, urmând a fi finalizate în anul 2013.

În prezent se pot descoperi metadatele pentru seturile de date deținute de ANCPI, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Apărării Naționale prin Direcția Topografică Militară, Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aceste metadate se pot descoperi și prin serviciul de căutare al geo-portalului european.

În cadrul geo-portalului INSPIRE al României se pot vizualiza seturile de date TOPRO5 (versiunea 2) și ortoimaginile din 2005, 2008, 2009 și 2010, toate aceste date nu îndeplinesc conformitatea cu INSPIRE.

De asemenea, prin geo-portalul INSPIRE al României pot fi descoperite seturile și serviciile de date spațiale disponibile din cadrul geo-portalurilor: Lacuri Județul Neamț, Parcul Național Ceahlău și Parcul Natural Lunca Mureșului. Aceste seturi și servicii de date spațiale, inclusiv metadatele aferente nu sunt realizate în conformitate cu specificațiile INSPIRE.

În noiembrie 2011 a fost finalizat serviciul de căutare la capacitate operațională (conform cu INSPIRE). România este unul din cele 19 state membre care răspunde din punct de vedere tehnic la cerințele INSPIRE, serviciul de căutare din cadrul geo-portalului național fiind conform cu specificațiile INSPIRE.

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 18

Un exemplu de geo-portal tematic este cel deţinut de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ce poate fi accesat la adresa http://lpis.apia.org.ro folosind următoarele date de identificare utilizator: lpisweb şi parola : 962vZ9HL.

Acest portal se adresează beneficiarilor de plăți pe suprafață și măsurile delegate pe AXA II, derulate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură și potențialilor beneficiari și oferă funcţii de vizualizare a blocurilor fizice (delimitarea suprafețelor agricole) și a ortofotoplanurilor aferente, afișând în vizualizare cele mai recente ortofotoplanuri. De asemenea sunt disponibile funcții de căutare a blocurilor fizice și a unităților administrativ teritoriale (UAT).

Geo-portal APIA

Institutul Naţional al Patrimoniului aflat în subordinea Ministerului Culturii, a realizat un geo-

portal tematic în colaborare cu reprezentanţi ai domeniului privat, ce poate fi accesat la adresa http://egispat.inp.org.ro.

Programul naţional eGISpat a fost instituit prin Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor 2408/2005, pentru realizarea unui sistem informaţional geografic (GIS) pentru protecţia patrimoniului cultural naţional imobil (arheologie şi monumente istorice). Sistemul oferă soluţii viabile şi moderne pentru:

administrarea complexităţii informaţiilor în folosul Ministerului Culturii;

optimizarea schimbului de date cu celelalte instituţii ale statului;

informarea populaţiei, în limitele stabilite prin norme juridice; 1. Aplicaţia publică, cea destinată marelui public în scopuri de informare privind lista

monumentelor istorice și localizarea lor pe hartă, poate fi vizualizată și folosită sub forma unei aplicații online interactive, cu posibilități de căutare a unui monument istoric după criteriile: cod LMI 2010, localitate, adresă, datare, de selectare după criteriul județ, precum și de navigare și identificare direct pe hartă folosind instrumente specifice. Monumentele, ansamblurile și siturile istorice sunt reprezentate ca perimetre de tip vector poligon, plasate pe coordonate geografice. La legendă se permite încărcarea sau descărcarea din hartă prin bifare a straturilor tematice care o compun: LMI (atenționarea că în localitatea respectivă există obiective înscrise în LMI), Ansambluri, Monumente, Situri, Inventariere, Drumuri, Râuri, Comune, Județe, Localități, fiecare cu reprezentarea sa distinctivă.

2. Aplicaţia expert este dedicată specialităţilor, Institutului Național al Patrimoniului şi al Ministerului Culturii, Direcţiei de Cultură Bucureşti, care au posibilitatea de a edita baza de date spaţială. Aceste funcţionalităţi sunt destinate numai persoanelor autorizate, iar accesul se face pe seama unui nume de utilizator şi a unei parole.

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 19

Aplicaţie eGISpat

Harta monumentelor istorice din România (eGISpat) este o bază de date complexă de evidență a patrimoniului imobil, care stochează, analizează și corelează multiple tipuri de date, spațiale, non-spațiale, cartografice, fotografice ș.a. în scopul obținerii informațiilor necesare pentru fundamentarea deciziilor în activitățile de administrare, restaurare, conservare și valorificare a patrimoniului imobil.

Datele spațiale au fost culese în trei modalități: prin măsurare pe teren a limitelor monumentelor istorice cu aparatură GPS și descărcarea în GIS a punctelor culese, corectarea și convertirea lor în sistem Stereografic 1970, pe elipsoid Krassowski, sistem de referință Marea Neagră 1975 și formarea perimetrelor acestora, unite în formă de poligon și stocate ca fișier de tip shape (.shp); prin trasarea contururilor monumentelor istorice având ca suport de tip raster planuri topografice (scara 1:2000, 1:5000), digitizate și georeferențiate, în proiecția Stereografică 1970, sistemul de coordonate geografice Dealul Piscului 1970; prin introducerea în GIS a seturilor de coordonate deja realizate în documentația grafică sau de fundamentare a planurilor urbanistice (P.U.G., P.U.Z.). Datele spațiale au urmat procedura de verificare din punctul de vedere al corectitudinii localizării și delimitării lor, înaintea încărcării acestora în aplicația online.

Monumentele, ansamblurile și siturile istorice sunt reprezentate ca perimetre de tip vector poligon, plasate pe coordonatele lor geografice.

O parte din datele spațiale existente din România sunt accesibile prin geo-portalurile tematice ale instituțiilor publice. Astfel, geo-portalul INSPIRE al României este conectat prin servicii de căutare cu o serie de geo-portaluri tematice:

- Geoportal Lacuri http://www.geoportal-mediu.ro/geoportalneamt/ - Geoportal Parcul Naţional Ceahlău http://www.geoportal-mediu.ro/geoportalceahlau/ - Geoportal Parcul Natural Lunca Mureşului http://lm.geoportal-mediu.ro/geoportal/

În urma monitorizării au fost identificate următoarele geo-portaluri tematice și aplicații de vizualizare a datelor:

- http://www.roenv-geoportal.ro/ - http://portal.ddbra.ro/harti_delta_dunarii - www.biodiversity.ro/n2000/ - http://www.rowater.ro/default.aspx - http://egispat.inp.org.ro/

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 20

- http://www.calitateaer.ro - http://www.portofconstantza.com/apmc/portal/map.do?method=show

Ministerul Apărării Naţionale prin Direcţia Topografică (MApN/DTM) a făcut demersuri pentru

achizția, instalarea și configurarea echipamentelor hardware și aplicațiilor software necesare funcționării geo-portalului propriu.

5.6 Acces la servicii prin Geo-portalul INSPIRE

Metadatele publicate pe geo-portalul INSPIRE al României oferă informații privind accesul la seturile și serviciile de date spațiale din România. Serviciile disponibile în cadrul geo-portalului sunt menționate la capitolul precedent.

6 Utilizarea infrastructurii pentru informații spațiale (Art.14)

6.1 Utilizarea serviciilor de date spaţiale ale Infrastructurii pentru Informaţii Spaţiale

Indicatorii rezultați în urma procesului de monitorizare a datelor şi serviciilor de date spaţiale în perioada 2010-2012 se regăsesc în tabelul de mai jos.

Nr. crt Indicator An de referință

2010 2011 2012

1 Metadate accesibile prin serviciul de căutare

5% 14% 33%

2 Seturi de date ce asigură conformitatea cu regulile de implementare a specificaţiilor de date

0% 0% 2%

3 Seturile de date accesibile prin serviciul de vizualizare

16% 17% 16%

4 Seturile de date accesibile prin serviciul de descărcare

5% 5% 5%

Serviciile sunt furnizate independent pe site-urile instituţiilor şi autorităţilor publice şi se regăsesc enumerate în documentul de monitorizare INSPIRE.

Prezentăm mai jos o statistică pe anul 2012 privind numărul de vizitatori ai geo-portalului INSPIRE al României.

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 21

6.2 Utilizarea seturilor de date spațiale

Prin instituirea Consiliului INIS se prevede stimularea parteneriatelor şi a cooperării între instituţiile şi autorităţile publice în utilizarea datelor spaţiale.

Astfel, o serie de instituții publice furnizează date și servicii de date spațiale, pentru utilizarea acestora în alte domenii, cum ar fi:

- Realizarea previziunilor cu privire la dezastrele naturale; - Gestionarea subvențiilor agricole; - Administrarea resurselor culturale; - Fundamentarea strategiilor și politicilor de management teritorial; - Prevenirea și combaterea criminalității; - Expropieri pentru cauze de utilitate publică; - Identificarea terenurilor cu destinație forestieră.

6.3 Utilizarea infrastructurii de informații spațiale de către publicul larg

În România, un număr redus de instituţii şi autorităţi publice oferă servicii de vizualizare şi descărcare a datelor spaţiale care să fie deschise şi publicului. Acestea sunt menționate la capitolul 7.5 și se regăsesc în raportul de monitorizare.

6.4 Utilizarea transfrontalieră

În contextul ultimelor decenii, cooperarea transfrontalieră este o activitate foarte răspândită și necesară, deoarece numeroase probleme privind interoperabilitatea datelor spațiale nu pot fi soluționate în interiorul frontierelor unui singur stat.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară participă în comisii mixte de frontieră în scopul îndeplinirii lucrărilor de verificare a frontierei dintre România şi statele vecine. Astfel au fost semnate acorduri de delimitare a frontierei României cu Serbia și Ungaria și este în curs de finalizare acordul cu Ucraina.

De asemenea, au fost încheiate acorduri pentru schimb de date de la stațiile permanente GNSS cu Moldova, Ungaria și Ucraina și este în curs de finalizare acordul cu Bulgaria.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în calitate de membru EuroGeographics (www.eurogeographics.org), este implicată în producerea şi actualizarea produselor: EuroGlobalMap (set de date topografice reprezentativ pentru scara 1:1000000), EuroBoundaryMap (limitele administrative corespunzătoare scara 1:100000) şi EuroRegionalMap (set de date reprezentativ pentru scara 1:250000). În cadrul acestor proiecte s-a realizat, prin schimbul de informaţii cu corespondenţi tehnici din ţările vecine, continuitatea elementelor geografice corespunzătoare scărilor 1:250000 şi 1:1000000.

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 22

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii realizează schimburi de date din domeniul aerian în conformitate cu cerinţele Anexei 15 a Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.

Toate obiectivele înscrise în Lista Monumentelor Istorice din România se află geografic în limitele granițelor țării, însă un exemplu deosebit de monument istoric care a generat o colaborare transfrontalieră între specialiști în domeniu din România și Serbia este Podul lui Traian de la Drobeta-Turnu Severin. Un alt caz în derulare este colaborarea cu țările străbătute de limes-ul roman în cadrul inițiativei UNESCO de a se crea o poziție unică în cadrul Listei Patrimoniului Mondial denumită Frontiers of the Roman Empire în care fiecare țară străbătută de această frontieră să contribuie cu segmentul său de date.

6.5 Utilizarea serviciilor de transformare

Pentru asigurea interoperabilităţii seturilor de date spaţiale naţionale cu cele pan-europene, în cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară s-au dezvoltat aplicaţiile software de transformare de coordonate TransDatRO şi ShapeTransDatRO, aplicaţii gratuite pentru utilizatori ce se pot descărca de pe site-ul ANCPI.

Aceste aplicaţii asigură, pe baza unor griduri de corecţii planimetrice şi de anomalii (în cazul cvasigeoidului), transformarea coordonatelor de la sistemul de referinţă european ETRS89 la sistemele de referinţă naţionale Krasovski 1942 (S-42) cu proiecţia Stereografică 1970 (pentru întreg teritoriul României), Hayford 1910 cu proiecţia Stereografică 1930 (pentru municipiul Bucuresti) şi la sistemul de altitudini normale Marea Neagră 1975.

Precizia de transformare a coordonatelor planimetrice este în jur de 10-15 cm, iar a altitudinilor în jur de 15-30 cm (în funcţie de precizia cvasigeoidului în zona punctelor de transformat).

Transformarea coordonatelor se poate efectua utilizând fişiere sursă de tip ASCII, sau interactiv punct cu punct în cazul aplicaţiei TransDatRO şi fişiere sursă de tip shapefile în cazul aplicaţiei ShapeTransDatRO.

Utilizând codul sursă al aplicaţiei TransDatRO, s-a implementat pe Geo-portalul INSPIRE al României aplicaţia de transformare de coordonate din proiecţie naţională, proiecţia Stereografică 1970 în sistemul de referinţă european ETRS89 şi invers, aplicaţie ce suportă fişiere sursă de tip shapefile. Această aplicaţie este în fază de testare.

În anul 2012 au fost dezvoltate instrumentele offline de transformare a datelor din schema specifică datelor referitoare la unităţi administrative, denumiri geografice, reţele de transport şi hidrografie (din setul de date Planul topografic de referinţă TOPRO5) în schemele de aplicare INSPIRE pentru temele Unităţi administrative, Denumiri geografice, Reţele de Transport şi Hidrografie. De asemenea, a fost realizat și instrumentul de transformare a datelor referitoare la parcelele cadastrale din aplicaţia e-Terra în schema de aplicare INSPIRE pentru tema Parcele Cadastrale.

În urma rulării acestor instrumente de transformare s-au obţinut seturile de date Unităţi administrative, Denumiri geografice, Reţele de transport, Hidrografie derivate din TOPRO5 şi setul de date Parcele Cadastrale derivate din e-Terra, cu respectarea normelor de aplicare INSPIRE.

7 Acorduri de punere în comun a datelor (Art.15)

7.1 Acorduri de punere în comun a datelor între autorităţile publice

Dintre cele mai importante protocoale încheiate de ANCPI privind furnizarea de date spațiale, amintim următoarele:

- Protocolul de colaborare nr. 440666/13.12.2010 încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, privind schimbul de date și informații geospațiale și colaborarea în domeniul gravimetriei în perioada 2010-2020. Conform acestui protocol, Ministerul Apărării Naționale prin Direcția Topografică Militară are obligația să pună la dispoziția Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară ortofotoplanurile rezultate în

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 23

urma executării serviciilor de aerofotogrammetriei pe teritoriul României, datele și informațiile geospațiale pe care le deține pentru instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale prin intermediul geo-portalului INSPIRE al României, al geo-portalului propriu sau pe suporturi magnetice, iar Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară are obigația de a asigura Direcției Topografice Militare accesul la serviciile ROMPOS, datele și informațiile geospațiale proprii pentru actualizarea informațiilor geospațiale cu destinație militară prin intermediul geo-portalului;

- Protocolul de colaborare nr.1034782/31.03.2011 încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Inspectoratul General al Poliției Române privind furnizarea de produse cartografice, prin care Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară se angajează să furnizeze gratuit mozaicul ortofotoplan cu rezoluția 0,5-10m, să asigure accesul la planul topografic de referință corespunzător scării 1/5000 în format digital (TOPRO5), prin servicii WMS;

- Protocolul de colaborare nr.1032229/22.02.2011 încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, prin care Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară furnizează gratuit mozaicul ortofotoplan cu rezoluția 0,5-10m pentru municipiul București, iar Direcția Generală de Poliție a Municipiului București are obligația să pună la dispoziția Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară denumirile tuturor străzilor precum și numerele administrative ale imobilelor din municipiul București.

Ministerul Apărării Naţionale / Direcţia Topografică Militară a încheiat protocoale de colaborare cu diverse instituţii publice în vederea punerii la dispoziție cu titlu gratuit a otofotoplanurilor realizate în perioada 2010-2012. În urma aplicării prevederilor acestor protocoale, seturile de date spațiale au fost verificate și s-au corectat cu informații obținute din mai multe surse, rezultând astfel seturi de date îmbunătățite din punct de vedere al calității.

7.2 Acorduri de punere în comun a datelor între autorităţile publice şi instituţiile şi organismele comunitare

Serviciul de căutare din cadrul geo-portalului poate fi accesat de orice utilizator în mod gratuit. După finalizarea serviciilor de vizualizare, descărcare și transformare pentru datele spațiale realizate de ANCPI în conformitate cu normele de aplicare INSPIRE, se va stabili și modul de acces la acestea.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - În domeniul aerian Decizia Comisiei Permanente a Eurocontrol privind crearea bazei de date aeronautice AIS Europeană (EAD), precum şi Consiliul Provizoriu al Eurocontrol privind tranziţia şi migrarea statelor la EAD, care a devenit obiectiv obligatoriu, în Planul European de Convergenţă şi Implementare. România este în totalitate conformă cu obiectivele europene.

7.3 Obstacole în calea punerii în comun a datelor și acțiunile întreprinse pentru depășirea lor

Obstacole:

Cadrul legal nu este suficient de dezvoltat pentru punerea în comun a datelor între instituţiile publice;

Autorităţile publice centrale nu deţin situaţia datelor spaţiale la nivel local;

Nu există suficientă capacitate instituţională în domeniile GIS și IT pentru coordonarea şi gestionarea informaţiilor spaţiale; pentru crearea, întreținerea și publicarea informațiilor spațiale este nevoie de expertiză și echipamente pentru procesarea, gestionarea și utilizarea informațiilor spațiale;

Lipsa standardelor la nivel național privind informațiile spațiale: schimbul de date spațiale este afectat în mare măsură de lipsa de standarde pentru acestea. Datele colectate pot fi clasificate și organizate în diferite moduri, mai ales atunci când se utilizează baze de date

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 24

GIS, cu structuri diferite, în funcție de necesitățile și cerințele fiecărei organizații. Prin urmare, aceste date pot fi puse în comun doar dacă respectă cerințele de interoperabilitate.

Acţiuni întreprinse:

S-au încheiat o serie de protocoale de colaborare pe domenii specifice de activitate, protocoale ce fac referire şi la modalităţile de punere în comun a datelor sau reglementează colaborarea din domeniul informaţiilor spaţiale;

S-a dezvoltat geo-portalul INSPIRE al României, care pune la dispoziţia utilizatorilor serviciile definite de Directiva INSPIRE;

Au fost puse la dispoziţia autorităţilor publice ortofotoplanuri scara 1:5000, edițiile 2005, 2008, 2009 și 2010;

S-au inițiat demersuri pentru modificarea / actualizarea cadrului legislativ.

8 Costuri și beneficii (Art.16)

8.1 Costuri rezultate din implementarea Directivei INSPIRE

Nu există o listă detaliată a costurilor pentru INSPIRE în perioada 2010-2012, costurile nu au fost defalcate pentru fiecare activitate, personal, hardware și software în parte.

Pentru realizarea geo-portalului INSPIRE al României s-a utilizat infrastructura hardware existentă în ANCPI. Dezvoltarea geo-portalului a implicat un cost de 24.800 Euro. Acest cost include și realizarea editorului și validatorului de metadate, precum și a aplicației de vizualizare și a serviciului de căutare.

Metadatele au fost și sunt realizate prin forțe proprii de membrii Consiliului INIS. Realizarea acestora nu a implicat un cost suplimentar. Metadatele sunt create cu editorul de pe geo-portalul INSPIRE al României, a cărui schemă de aplicare respectă cerințele INSPIRE privind metadatele. Metadatele sunt intreținute și administrate de fiecare producător de date în parte, fără costuri suplimentare pentru această activitate.

ANCPI a realizat seturi de date spațiale, prin transformarea datelor din schema specifică referitoare la unităţi administrative, denumiri geografice, reţele de transport şi hidrografie (din setul de date Planul topografic de referinţă TOPRO5) în schemele de aplicare INSPIRE pentru temele Unităţi administrative, Denumiri geografice, Reţele de Transport şi Hidrografie. De asemenea, a fost realizat și instrumentul de transformare a datelor referitoare la parcelele cadastrale din aplicaţia e-Terra în schema de aplicare INSPIRE pentru tema Parcele Cadastrale.

Costurile pentru realizarea acestor seturi de date spaţiale au totalizat 331.000 Euro. Aceste costuri includ și întreținerea datelor care se referă la actualizarea componentelor în momentul în care intervin modificări ale documentației INSPIRE, pentru o perioadă de 2 ani.

ANCPI, pentru un cost de 265.000 Euro, a realizat și servicii de vizualizare, descărcare și transformare pentru date spațiale conforme, pentru a fi integrate pe deplin în cadrul Geo-portalului INSPIRE al României și în infrastructura și securitatea arhitecturii GIS de tip Enterprise existentă la ANCPI, asigurând astfel în continuare scalabilitatea și interoperabilitatea acestei arhitecturi cu infrastructurile de date spaţiale de la nivel naţional şi european. Aceste servicii sunt în faza de testare.

Raportarea și monitorizarea au fost întocmite de ANCPI și a rezultat în urma colectării şi analizei informaţiilor primite de la membrii Consiliului INIS.

Costurile aferente restructurării unor seturi de date spaţiale aferente temei I.9 Arii protejate au fost aprobate si sunt în valoare de aproximativ 9.000.000 Euro. Proiectul privind realizarea acestor seturi de date spaţiale conform specificaţiilor INSPIRE se va derula în perioada 2013-2015 şi este finanţat din fonduri europene prin POS Mediu Axa 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate M.Ap.N. pentru INIS, în perioada 2010-2012, a prevăzut un buget de bunuri şi servicii de 80.000 euro şi cheltuieli de capital de 330.000 Euro.

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 25

8.2 Beneficii

Gestionarea mediului reprezintă un beneficiu major pentru societate prin crearea de noi servicii pentru administrația publică, cetățeni și mediul de afaceri.

Evitarea duplicării datelor spațiale este unul din cele mai importante beneficii ale unei INIS și nu se poate realiza fără o coordonare bună și acorduri încheiate între instituțiile publice.

INIS acționează ca un depozit de date și servicii de date spațiale, facilitând schimbul de date spațiale între participanții la realizarea acesteia. Adevărata valoare a datelor spațiale se remarcă doar în momentul soluționării problemelor globale și locale.

Ca beneficii în domeniul utilizării datelor spațiale se pot menționa:

- îmbunătățirea calității informației necesară politicilor de amenajare a teritoriului și implicit a colaborării cu autoritățile locale (la nivel rural, urban);

- creșterea interoperabilității în sistemul de informații necesar unor proiecte derulate de autorități publice centrale și locale;

- reducerea costurilor aferente realizării datelor spațiale;

- creșterea gradului de conștientizare a problemelor de mediu locale si globale.

Beneficiari importanți ai datelor spațiale sunt la nivelul administrației publice (ministere), precum și în rândul mediului de afaceri (investitori în afaceri imobiliare, dezvoltatori de parcuri eoliene) și publicul larg.

9 Concluzii

INIS are un rol major în asigurarea disponibilității datelor spațiale. Instituțiile publice trebuie să furnizeze datele de referință, acestea fiind importante în luarea deciziilor.

Pentru eficientizarea procesului de implementare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 și dezvoltarea infrastructurii naționale de date spațiale, este necesară întreprinderea cu prioritate a unui număr de măsuri, următoarele putând fi considerate prioritare:

- Clarificarea conceptelor și arhitecturii generale a INIS și specificarea modurilor în care participanții la INIS vor putea integra componentele pe care le dezvoltă în această infrastructură;

- Publicarea unor seturi de date de referință care să permită armonizarea cel puțin pe criterii spațiale a datelor existente, respectiv a datelor noi;

- Încheierea acordurilor inter-instituționale privind schimbul și utilizarea în comun a datelor în vederea dezvoltării INIS;

- Adoptarea la începutul fiecărui an a planului de activități al Consiliului INIS și atribuțiilor organizațiilor participante, în baza căruia acestea să-și poată planifica și resursele aferente;

- Organizarea unor evenimente pe tema infrastructurii de date spațiale, unde se pot discuta o serie de aspecte de ordin tehnic legate de dezvoltarea INIS.

Valoarea informațiilor spațiale crește odată cu punerea în comun și utilizarea acestora. Timpul, efortul și resursele consumate pentru colectarea informațiilor spațiale similare pot fi utilizate pentru colectarea de noi informații care vor sta la baza viitoarelor seturi de date spațiale.

Punerea în aplicare a Directivei INSPIRE va contribui la îmbunătăţirea infrastructurii naţionale de date spaţiale, cu precădere în domeniul interoperabilităţii datelor şi serviciilor de date spaţiale şi va reprezenta un efort comun de cooperare privind implementarea tehnică a directivei.

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 26

Anexe

9.1 Lista membrilor Consiliului INIS – nume și date de contact

Nr Nume Date de contact

1. AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Arthur Marius URSU, Director General - Preşedintele Consiliului INIS

(004) 021.317.73.39

[email protected]

Constantin Ene, Director Direcția Sisteme Informaționale Geografice

(004) 021.317.29.00

[email protected]

www.ancpi.ro

2 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Chestor de poliţie, dr. Ion STOICA - secretar general al MAI

(004) 021.206.92.90

[email protected]

Comisar-şef de poliţie, ing. Florin COSMOIU - director general al Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

(004) 021.264.85.38

[email protected]

3. MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Elena DUMITRU, Secretar de Stat

Vicepreşedinte CINIS

(004) 021.408.95.10

[email protected]

www.mmediu.ro

4. MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

General maior Ing. Cătălin-Adrian MORARU - locțiitorul secretarului de stat pentru armamente

(004) 021.319.57.83

[email protected]

Colonel Inginer Marin ALNIŢEI, Şef Direcţia Topografică Militară

(004) 021.224.26.56

[email protected]

5. MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE

Ion GHIZDEANU - Preşedinte al Comisiei Naţionale de Prognoză

www.mfinante.ro

Adrian POPESCU - Director General Direcţia Generală a Tehnologiei Informaţiei

www.mfinante.ro

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 27

6. MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢII ÎN AGRICULTURĂ

Valentin Olimpiu ŞONERIU - Secretar de Stat

(004) 021.307.23.24

[email protected]

CHELMU Sorin Sergiu - Secretar general adjunct

(004) 021.307.23.08

[email protected]

7. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Anca Ileana Ginavar - Director General

[email protected]

www.mdrt.ro

8. MINISTERUL TRANSPORTURILOR [email protected]

www.mt.ro

9. MINISTERUL ECONOMIEI www.minind.ro

10. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Tudor PRISECARU -Secretar de Stat

(004) 021.318.30.50

[email protected]

Marius - Ioan PISO -Director Executiv, Preşedinte Agenţia Spaţiale Române

(004) 021.316.87.22

[email protected]

www.edu.ro

11. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Raed ARAFAT - Secretar de Stat

(004) 021.307.25.39

[email protected]

Iuliu TODEA, Consilier

(004) 021.307.26.62

[email protected] ,

www.ms.gov.ro

12. MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

Bebe - Viorel IONICĂ - Secretar de Stat

(004) 021.311.41.63

[email protected]

Delia POPESCU- Vicepreşedinte Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională

www.mcsi.ro

13. MINISTERUL CULTURII

Daniel - Constantin BARBU Ministru

Mircea ANGELESCU Director Direcția Patrimoniu Cultural

(004) 021.224.44.21

[email protected]

www.cultura.ro

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 28

14. ACADEMIA ROMÂNĂ Academician Dan BĂLTEANU – Director Institutul de Geografie al Academiei Române

(004) 021.313.990

[email protected]

Profesor doctor Mircea DUŢU

www.acad.ro

15. INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Dan Ion GHERGUT – vicepresedinte INS

(004) 021.318.18.76 / 1471

[email protected]

Celu Daniel VÂRDOL,

(004) 021.318.18.24 / 2285

[email protected]

www.insee.ro

16. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Gheorghe DUȚU - Președinte ANRM

(004) 021.313.22.04

[email protected]

Elena Maria CARAMALĂU - consilier DGGECR/RP

(004) 021.317.01.84

[email protected]

www.anmr.ro

17. SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

General de brigadă Ionuţ AXINIA – Șef Direcţia Tehnologia Informaţiei

(004) 021.202.26.41

[email protected]

Colonel ing. Manuela SĂRĂȚEANU - locţiitorul Șefului Direcţiei Tehnologia Informaţiei

(004) 021.202.26.50

[email protected]

www.stsnet.ro

18. ASOCIAŢIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Sergiu ŢÂRA, Director General

0747.285.805

[email protected]

Elis Bianca ENESCU, Director General Adjunct,

[email protected]

www.acor.ro

INSPIRE Raport Stat Membru: România,2013

14-May-13 29

9.2 Referințe

1. Bastiaan van Loenen – Developing geographic information infrastructures, DUP science,

2006

2. Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale (INIS) în România

3. Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului INIS

4. Spatial Data Infrastructures in Romania: State of play 2011, K.U.Leuven (SADL + ICRI)

*** http://geoportal.ancpi.ro/geoportal

*** http://lpis.apia.org.ro

*** http://egispat.inp.org.ro

19. ASOCIAŢIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA

Iulian BĂDESCU -Membru în Comitet Director al AMR, primarul municipiul Ploieşti

(004) 0244.51.59.82

[email protected]

[email protected]

Crezantema Anca GRIGORE - Şef Serviciu Informatică, primaria municipiul Ploieşti

[email protected]

[email protected]

20. ASOCIAŢIA ORAŞELOR DIN ROMÂNIA

[email protected]

www.aor

21. UNIUNEA NAŢIONALĂ A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA

[email protected]

www.uncjr.ro


Recommended