+ All Categories
Home > Documents > In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: danganh
View: 230 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
14
INi~J' ~TUL ~COLAR JUDE'fEAN MURE~ ,.J. HURlS· .. ~ , www.edums.ro I MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE I In atentia Nr. Inreg. ~/21ian.2013 DIRECTORILORUNITATILORDEINVATAMANTPREUNIVERSITAR ~i a Profesorilor de Lb. ~i Literatura Romana Va inform am cu privire la organizarea §i desta§urarea OUMPIADEI DE LINGVISTIC.A, competitie destinata elevilor din invatamantul preuniversitar (gimnaziu ~i liceu) care are ca obiectiv descoperirea §i intelegerea algoritmului lingvistic in baza caruia se dezvolta competenta de comunicare lingvistica, indiferent de idiom. Antrenarea elevilor de gimnaziu la Olimpiada de Lingvistidi se inscrie in continuarea Concursului Interdisciplinar de Limba Romana §i Matematidi ,,+_ POEZIE" §i are drept scop antrenarea acestor elevi in vederea participarii in viitor, cu succes, la etapa international a a Olimpiadei de Lingvistica. Concursul stimuleaza performanta la nivel comunicativ functional §i se inscrie in tendintele moderne in comunicare, vizand eliminarea limitelor §i a barierelor existente din perspectiva strict idiomatica. in anexa va transmitem Regulamentul specific de organizare §i desta§urare, precum §i un model de subiect. Pregatirea lotului restrans va avea loc in luna aprilie a.c., la Universitatea din Bucure§ti. Etapa internationala se va desta§ura intre 22-26 iulie 2013, in Manchester, Marea Britanie. Inspector §colar Lb. §i Literatura Romana,
Transcript
Page 1: In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

INi~J'~TUL ~COLAR JUDE'fEAN MURE~,.J.

HURlS· ..~,www.edums.ro

I MINISTERUL

EDUCATIEINATIONALE

I

In atentia

Nr. Inreg.~/21ian.2013

DIRECTORILORUNITATILORDE INVATAMANTPREUNIVERSITAR~ia Profesorilor de Lb. ~i Literatura Romana

Va inform am cu privire la organizarea §i desta§urarea OUMPIADEI DELINGVISTIC.A, competitie destinata elevilor din invatamantul preuniversitar(gimnaziu ~i liceu) care are ca obiectiv descoperirea §i intelegerea algoritmuluilingvistic in baza caruia se dezvolta competenta de comunicare lingvistica, indiferentde idiom.

Antrenarea elevilor de gimnaziu la Olimpiada de Lingvistidi se inscrie incontinuarea Concursului Interdisciplinar de Limba Romana §i Matematidi ,,+_POEZIE" §i are drept scop antrenarea acestor elevi in vederea participarii in viitor, cusucces, la etapa international a a Olimpiadei de Lingvistica.

Concursul stimuleaza performanta la nivel comunicativ functional §i se inscriein tendintele moderne in comunicare, vizand eliminarea limitelor §i a barierelorexistente din perspectiva strict idiomatica.

in anexa va transmitem Regulamentul specific de organizare §i desta§urare,precum §i un model de subiect. Pregatirea lotului restrans va avea loc in luna apriliea.c., la Universitatea din Bucure§ti. Etapa internationala se va desta§ura intre 22-26iulie 2013, in Manchester, Marea Britanie.

Inspector §colar

Lb. §i Literatura Romana,

Page 2: In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

DIRECTIA GENERAL.\,EDUCA TIE 51 INV ATARE PE TOT PARCUR5UL VIETH" , ,

Nr. 24636/09.01.2013

REGULAMENT SPECIFIC

privind organizarea ~i desfii~urareaOLIMPIADEI DE LINGVISTICA.

I MlNlSTERUL

EDUCA TIEl

",/ -".I I NA TIONALE

Aprobat,SECRETAR DE STAT,

SteHan-Victor FEDORCA

CAPITOLUL I

Cadrul generalArt.I. (1) Prezentul regulament cuprinde cadrul de organizare ~i desta~urare al OLIMPIADEI DELINGVISTICA., competitie destinata elevilor din invatamantul preuniversitar (gimnaziu ~i Heeu)~i are ca obiectiv descoperirea ~i intelegerea algoritmului lingvistic in baza caruia se dezvoltacompetenta de comunicare lingvistica, indiferent de idiom.(2) Antrenarea elevilor de gimnaziu la olimpiada de lingvistica se inscrie in continuarea concursuluiinterdisciplinar de limba romana ~i matematica ± POEZIE ~i are drept scop antrenarea acestor elevi invederea participarii in viitor, cu succes, la etapa internationala a olimpiadei de lingvistica.(3) La etapa internationala, vor participa primii trei clasati dintre elevii de liceu participanti la etapanationala a olimpiadei.Art. 2 (1) Competitia pune in valoare abilitatile lingvistice in relatie cu modelul matematic alcomunicarii ~i se bazeaza pe nivelul de cultura generaJa a participantilor, tara a presupune cuno~tintespeciale, ci doar 0 baza teoretica minimala (concepte fundamentale din lingvistica ~i matematidi,insu~ite prin parcurgerea programelor ~colare).(2) Subiectele urmaresc valorificarea, prin analogii, a logicii semantice in raport cu logica gramaticala~i cu aspectul morfosintactic al enuntului, contribuind substantialIa ordonarea structurilor lingvistice,a formulelor de constructie a comunicarii, cu scopul intelegerii mesajului, in relatia emitator-receptor.Art. 3. (1) Concursul stimuleaza performanta la nivel comunicativ functional ~i se inscrie in tendintelemoderne in comunicare, vizand eliminarea limitelor ~i a barierelor existente din perspectiva strictidiomatica.

(2) Rolul concursului este de a dezvolta competenta-cheie fundamentala, aceea de a invata sa inveti,prIn:

• cre~terea interesului pentru componenta lingvistidj a comuniciirii;

• promovarea diversitatii lingvistice;• stimularea abilitatilor elevilor pentru gandirea logica ~i aplicarea creativa a cuno~tintelor

generale in rezolvarea problemelor de lingvistica;• crearea abilitatii de a rezolva probleme autonome de lingvistica, folosind datele lingvistice

oferite, tara a cunoa~te limbile respective.Art. 4. (I) Etapele Olimpiadei Nationale de Lingvistica sunt: pe judet ~i nationala;(2) Etapa nationala a Olimpiadei Nationale de Lingvistica se desta~oara la Bucure~ti, in luna aprilie ~ieste organizata de Ministerului Educatiei Nationale, in colaborare cu Departamentul de Lingvistica alFacultatii de Litere de la Universitatea din Bucure~ti ~i cu sprijinul inspectorate lor ~colare.

CAPITOLUL II

Tematiea ~i struetura subieetelorArt. 5. (1) Tematica ~i bibliografia sunt orientative ~i se regasesc in anexa la prezentul regulament.(2) Subiectele evalueaza nivelul competentelor dobandite atat prin educatie formala, cat ~i informala ~ivizeaza capacitate a de tratare disciplinara/interdisciplinara/transdisciplinara a subiectelor propuse.

1

Page 3: In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

(3) Subiectele pentru Olimpiada NationaHi de Lingvistica sunt concepute de catre comisia formata dincadre didactice ale Departamentului de Lingvistica al Facultatii de Litere ~i ale Facultatii deMatematica de la Universitatea din Bucure~ti.

(4) In formularea subiectelor sunt incluse scurte descrieri ale limbilor din care sunt extrase exemplele,precum ~i explicatii pentru conceptele Iingvistice folosite.(5) In vederea rezolvarii subiectelor, concurentii de la nivel liceal vor cunoa~te sensu I urmatorilortermeni ~tiintifici: accent, accident fonetic, aglutinant, agramaticalitate, alternan/ii, auxiliar.clasificator, clitic, compunere, consoanli, eoordonare, defeetiv, derivare, desinenlii, diftong,diftongare, enclizii, jlexiune, fonem, gramatiealizare, infix, interfix, lege foneiicii, monoftongare,morfem, negalie, pictogramii, postpozilie, prefix, prepozilie, prozodie, reduplicare, semivocalii, silabii,subordonare, sufix, supletivism, triftong, vocalii etc., precum ~i alfabetul fonetic internalional.Concurentii de la gimnaziu vor cunoa~te sensul urmatorilor termeni: accent, accident fonetic,alternan{ii, auxiliar, compunere, consoanli, coordonare, defectiv, derivare, desinenlli, diftong,diftongare, jlexiune, fonem, morfem, nega{ie, pictogramli, postpozilie, prefix, prepozilie, prozodie,semivocalii, silabii, subordonare, sufix, triftong, vocalli etc., precum ~i alfabetul fonetic internalional.(6) Pentru informarea cu privire la com petit ie, elevii ~i profesorii pot accesa urmatoarele surse:

• site-ul Olimpiadei Internationale de Lingvistica: http://www.ioling.org/• site-uri ale olimpiadelor nationale din alte tari: Marea Britanie: http://www.uklo.org/;

Australia: http://www.ozclo.org.au/; Statele Unite ale Americii: http://www.naclo.cs.cmu.edu/;Irlanda: http://www.cngLic/aiio/indcx.htmletc.

• Emil Ionescu, Manual de lingvisticii generalii, Bucure~ti, Editura ALL, 2012 sau alte editii(clasificarea Iimbilor dupa criteriul genealogic ~i tipologic)

• Angela Bidu Vranceanu, Cristina CaH'ira~u, Liliana Ionescu-Ruxandoiu, MihaelaManca~, Gabriela Pana Dindelegan, Diclionar de ~tiinle ale limbii (DSL), Bucure~ti,Editura Nemira, 200112005

CAPITOLUL III

Selectia ~i evaluareaArt. 6. (I) Proba de concurs este scrisa, individuala ~i se desta~oara pe parcursul a 3 ore. Se pot Inscrieelevi din to ate c1asele gimnaziale ~i Iiceale, indiferent de profiI.(2) Elevii se pot Inscrie la etapa judeteana In urma recomandarii profesorilor Indrumatori. PentruInscriere, elevii vor completa 0 fi~a al carei formular se afla In anexa ~i vor depune fi~a la sediulinspectoratului ~colar. Centralizarea Inscrierilor pe judete se face de catre inspectorii de specialitate dela fiecare inspectorat ~colar.(3) La etapa judetana, evaluarea concurentiJor se va face pe baza unor teste complexe elaborate lanivelul fiecarui inspectorat ~colar de catre grupuri de lucru coordonate de inspectorii de specialitate, pebaza modelelor de subiecte ~i a informatiilor de pe site-ul olimpiadei.Tabelul cuprinzand datele centralizate se vor transmite inspectorilor generali din MEN, In vedereaorganizarii etapei nationale.(4) Evaluarea lucrarilor la etapa nationaJa se face exclusiv de catre cadrele didactice universitare careau aldituit subiectele.

(5) Baremul de corectare nu va fi afi~at In mod traditional; dupa corectarea Iucrarilor, Inainte deanuntarea rezultatelor, autorii subiectelor se vor Intalni cu participantii (~i cu prQfesorii Insotitori) ~ivor prezenta modul de rezolvare ~i de acordare a punctajului.(6) Validarea rezultatelor ~i stabilirea lotului reprezentativ al Romaniei la etapa internationaUi acompetitiei (numai e1evii de liceu) se va face de catre inspectorii generali din MEN, In functie declasamentul de la etapa nationala.

CAPITOLUL IV

Norma de reprezentareArt. 7. (1) La etapa national a vor participa 2 elevi de gimnaziu ~i 2 elevi de liceu din fiecare judet·

2

Page 4: In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

in cel mult 10 zile de la data organizarii etapei judetene de selectie, inspectorii de specialitate vortransmite pe contul oficial [email protected] lista celor 4 elevi calificati pentru aparticipa In luna aprilie, la etapa nationala, care se va desfa~ura la Universitatea Bucure~ti, Facultateade Litere.

(2) Pentru Olimpiada Internationala, vor fi selectati primii 3 clasati la nivel national, indiferent declasa, dintre elevii de liceu paticipanti la etapa nationala.(3) Elevii selectati vor beneficia de 0 pregatire intensiva gratuita, timp de 0 saptamana, In timpulvacantei de vara, asigurata de speciali~ti de la Facultatea de Litere a Universitatii din Bucure~ti, Incolaborare cu Facultatea de Matematica.

(4) Participantii la Olimpiada Internationala de Lingvistica pot alege, ca limba de concurs, romana sauengleza.

CAPITOLUL VPremierea

Art. 8. (1) La etapa nationala, clasamentul va fi realizat pe nivel (gimnaziu ~i liceu), iar nu pe clase.(2) Se acorda cate 3 premii pentru elevii de liceu ~i 3 premii pentru elevii de gimnaziu (de regula unpremiu I, un premiu II ~i un premiu III) ~i mentiuni pentru cel muh 10% din numarul elevilorparticipanti, cu respectarea ierarhiei (gimnaziu, respectiv liceu).Art. 9. (1) Premiile ~i mentiunile se acorda de MEN ~i constau In diplome semnate de ministruleducatiei, Insotite de bani, conform cuantumului aprobat.(2) Se pot acorda de catre sponsori ~i premii speciale In bani, carti, obiecte de birotica ~i papetarie,excursii/ tabere, atat In tara, cat ~i In strainatate. Acestea vor fi Insotite de diplome acordate de societati~tiintifice, asociatii profesionale, universitati, autoritati locale sau alti sponsori. Premiile speciale suntInsotite de diplome emise de inspectoratul ~colar al judetului gazda ~i de sponsori.(3) in vederea acordarii premiilor speciale, Comisia Centrala de evaluare va stabili ~i comunica Inaintede concurs, criteriile de atribuire.(4) Premiile speciale se acorda independent In raport cu premiile ~i mentiunile acordate de MEN.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finaleArt. 10. (1) Olimpiada Nationala de Lingvistica va beneficia de un site de comunicare ~i informare,construit ~i gestionat de Facultatea de Litere, Universitatea Bucure~ti ~i continand mai muhe exemplede subiecte ~i alte informatii despre organizare.(2) Pe site-ul MEN va fi indicat un link catre site-ul olimpiadei.Art. 11. (1) Elevii participanti la etapa nationala a concursului vor avea asupra lor ~i avizulepidemiologic eliberat de medicul de familie cu cel mult 48 de ore Inainte de Inceperea competitiei.(2) Profesorul delegat pentru a Insoti elevii la etapa nationala raspunde de supravegherea acestora petoata perioada deplasarii la etapa nationala a concursului ~i In timpul desfa~urarii acestuia.(3) Profesorul delegat Insote~te permanent elevii Incredintati, avand In vedere faptul ca ace~tia suntminori.

Art. 12. (I) in cazulln care familia unui elev dore~te sa-Ilnsoteasca la etapa nationala, inspectorul despecialitate va solicita parintilor 0 declaratie pe propria raspundere, prin care ace~tia iau la cuno~tintaprogramul concursului ~i I~i asuma respectarea acestuia, precum ~i supravegherea elevului.(2) in cazulln care unul dintre elevii din lista comunicata pentru etapa superioara nu poate sau nu maidore~te sa participe, inspectorii de specialitate de la nivelul inspectoratului ~colar vor comunica, prinadresa oficiala, centrului de organizare ~i desfa~urare a etapei, datele urmatorului elev din ierarhiaclasei.

Director General,Liliana PREOTEASA

Director,Tania Mihaela SANDU

Mina-Maria RUSUInspectori Generali,

Daniel GRIGORESCU Anca-Denisa PETRACHE

3

Page 5: In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

ANEXA la Regulamentul specific privind organizarea ~i desfii~urarea

Tematidi ~i bibliografie

• Surse de informare

- site-ul Olimpiadei Internationale de Lingvistica: http://www.ioling.orgl

- site-uri ale olimpiadelor nationale din alte tari:

Marea Britanie: http://www.uklo.org/

Australia: http://www.ozcIo.org.au/

Statele Unite ale Americii: http://www.naclo.cs.cmu.edu/

Irlanda: http://www.cngl.ie/ailo/index.htm I

etc.

B. Concente fundamentale:

• Clasificarea limbilor dupa criteriul genealogic ~i tipologic (Sursa: Emil Ionescu, Manual deIingvisticii generalii, Bucure~ti, Editura ALL, 2012 sau alte editii).

• Termeni folositi In redactarea subiectelor ~i a raspunsurilor: accent, accident fonetic,aglutinant, agramaticalitate, alternanta, auxiliar, cIasificator, cIitic. compunere, consoana,coordonare, defectiv, derivare, desinenta, diftong, diftongare, encliza, tlexiune, fonem,gramaticalizare, infix, interfix, lege fonetica, monoftongare, morfem, negatie, pictograma,postpozitie, prefix, prepozitie, prozodie, reduplicare, semivocala, silaba, subordonare, sufix,supletivism, triftong, vocala etc. (Sursa: Angela Bidu Vranceanu, Cristina CaHira~u,Liliana Ionescu-Ruxandoiu, Mihaela Manca~, Gabriela Pana Dindelegan, Diclionar de~tiinle ale Iimbii (DSL), Bucure~ti, Editura Nemira, 200112005)*.

• Alfabetul fonetic international.Nota: Tematica ~i bibliografia sunt orientative ~i nu sunt destinate a fi memorate de catre elevi.A~a cum se poate vedea din modelul de subiecte, In formularea subiectelor sunt incIuse scurtedescrieri ale Iimbilor din care sunt extrase exemplele, precum ~i explicatii pentru conceptelelingvistice folosite.

* Bibliografia vafi adaptatii la nivellil de fntelegere (gimnazill / Iiceu)

4

Page 6: In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

FI$A DE INSCRIERE

NUMELE $1 PRENUMELE: : .

CLASA: $COALA: ,LOCALIT ATEA: .

JUDETUL: .

PROFESOR DE LIMBA ROMANA: .

PROFESOR DE MA TEMA TICA: .

SEMNA TURA ELEVULUI: .

SEMNA TURILE CELOR DOl PROFESORI: .

5

Page 7: In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

OLIMPIADA DE LINGVISTICA.(model de subiect)

Sistemul vocalic allimbii turce cuprinde 8 vocale:

VOCALE ANTERIOARE POSTERIOARENEROTUNJITE

ROTUNJITENEROTUNJITEROTUNJITEINCHISE

I0IuDESCHISE

E6a0

Substantivele cu forma de dictionar din coloana din stanga au formele de plural din coloana dindreapta.

palto 'palton'ev'casa'

boncuk'margea'kapI 'u~a'balta 'topor'6dUI 'cadou'

paltolar 'paltoane'evler 'case'

boncuklar'margele'kapilar 'u~i'baltalar 'topoare'6dUller 'cadouri'

a. Care este regula de formare a pluralului in limba turdi ~i prin ce morfem(e)/segment(e) semarcheaza?

(15 puncte)

b. Sufixullocativ, echivalent cu prepozitiile romane~ti 'in' (din in clm,), 'pe' (din pe mast') este-da/-de. Ata~area sufixului locativ urmeaza regula pe care ati descoperit-o mai sus pentruformarea pluralului. Traduceti in turca:

in camera =camera = oda

pe pod =pe poduri =

pod = koprii(5 puncte)

2. SWAHILI

Se dau urmatoarele exemple de propozitii afirmative ~i propozitii negative din Swahili2 ~I

traduce rea lor in limba romana:

I. ameniwona el m-a vazut 19. atatulinda el ne va proteja

Turca este 0 limba din familia altaica, ramura turcica, de tip aglutinant.

2 Swahili (KisIVahili) este 0 lil11ba aglutinanta vorbita adesea in Africa de Est de populatia bantu. Aceasta limbaeste vorbita intr-o zona extinsa, din sudul Somaliei piina in nordul Mozambicului ~i in toata Kenya. Sunt aproximativcinci milioane de vorbitori nativi ~i cincizeci de milioane de vorbitori ca a doua Iimba.

Page 8: In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

2. amekuwona el te-a vazut20. alinilindael ma proteja

3.

amemwona ell-a vazut21. alimlindael il proteja

4.

ametuwona el ne-a vazut22. hajaniwonael nu m-a vazut

5.

amewawona el i-a vazut23. hajamwonael nu I-a vazut

6.

nimekuwona eu te-am vazut24. hajawawonael nu i-a vazut

7.

mmemwona eu I-am vazut.25. hawajaningojaei nu m-au a~teptat

8.

utamsikia tu II vei auzi26. hatujamngojanoi nu I-am a~teptat

9.

tumemwona noi I-am vazut27. hujaningojatu nu m -ai a~teptat

10. wametuwona

ei ne-au vazut28. sijakungojaeu nu te-am a~teptat

II. umeniwona

tu m-ai vazut29. hawaitusikiaei nu ne aud

12. tul ikusikia

noi te auzeam30. hatuikusikianoi nu te auzim

13. wanamsikia

ei il aud31. hutawasikiatu nu Ie vei auzi

14. amenilinda

el m-a protejat32. sitamsikiaeu nu il voi auzi

IS. amekulinda

el te-a protejat33. sikukusikiaeu nu te auzeam

16. anatulinda

el ne protejeaza34. hawakunisikiaei nu ma auzeau

17. anawalinda

el ii protejeaza35. huiningojatu nu ma a~tepti

18. atakulinda

el te va proteja36. haimngojael nu il a~teapta

a. Traduceti in Swahili:

noi te a~teptam ­

tu II vei a~tepta -

el nu Ii protejeaza -

Justificati-va raspunsul prin deta~area elementelor care com pun propozitiile de mai sus (afirmative~i negative).

(15 puncte)

b. Prin ce morfem/morfeme se marcheaza negatia?

(15 puncte)

3. CODUL MORSE3

Boris prime~te de la po~ta 0 scrisoare.in plicul prim it, el gase~te doua biletele:

- pe un biletel este scrisa propozitia "Suntem nascuti sa iubim ~i sa parasim. Ceea ce ne ramane estedezamagire"; dedesubt, sunt scrise doua ~iruri de puncte ~i linii. Boris i~i da seama ca este yorba deun mesaj transcris apoi in codul Morse.

3 Sau alfabetul Morse este 0 metoda de transmitere a informatiei folosind secvente standardizate de semne saupulsatii scurte ~i lungi - cunoscute in mod comlln ca "pllncte" ~i "linii"- pentru litere, cifre ~i caractere speciale specificeoricarui mesaj.

Page 9: In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

- pe ceHllalt biletel, apare doar a In~iruire de puncte ~i linii. Boris presupune di este un text scris Intotalitate In alfabetul Morse. Oar el nu ~tie codul Morse!

Ajutati-l pe Boris sa descifreze mesajul primit.

Biletelull:

Suntem nascuti sa iubim ~i sa parasim.

Ceea ce ne ramane este dezamagire.

- ­•• • .- ... - -• • •••••..- -...••­••••••

.-.-.-..-

•••••.-­• •

-..-

-­• •­••••

•••

••

- - -••••• - -• • • -.. .-.. - .- -.. • ••• • -.. --• •• .-- --• ••• ­••• .-.-.-

Biletelul 2:

- - - -- -•• • • • • • ­••• .- . --..--

- - - -•••• •••• ••• •• - - -•••

... ..- -.

.-.-.- •

- ­• • .--. -• •• • ••• •• .- ­•• • • •• •

••

.-...- .-.. ...- .. -.

.-•

-.....-­•

••.-.-•

-.-.- - ­• • •

•••••--..--.-

••

-• • •.--.•­•

•••

..-

.-.-.-

-- -• ••• .-...- -•• •• --..-- -- -• •• • .-...- ­••••

-- - -• ••••• ..- .-.. .--.. - .-.. - -.-.

--..---- -• ••• .-...- -.- .. - ••• ••

-- ..--. ..-

• ....- - -.-.

-.-.--

.- -.... - - --• •

Page 10: In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

a. Care este "traducerea" mesajului primit?

Dadi ati descifrat mesajul, completati disutele de mai jos cu semnele din codul Morse pentruIiterele din alfabet:

A BCDEFGHI

..-.

••••

J

KLMN0pQR

--- • •

S

TUVWXYZ

.

-- -..- .--..

(10 + 20 de puncte)

b. Transpuneti cifrele de mai jos in alfabetul Morse, avand ca model cifrele deja date:

1 •----

2

••---

3 4

••••-

56

7 -- •••

8

9 ----.

o

(10 puncte)Timpul de lucru este de trei ore.Se acorda 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.

Page 11: In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

OLIMPIDA NATIONALA DE LINGVISTICA(model de rezolvare a subiectelor)

1. Turd'i

Rezolvare:

a. Exista doua morfeme/segmente care marcheaza pluralul, -lar ~i -ler. Morfemul -lar continivocal a posterioara a ~i se folose~te atunci cand cuvantul la care se ata~eaza contine vocaliposterioare (vezi Tabelul). Morfemul -ler contine vocala anterioara e ~i se folose~te atunci can<cuvantulla care se ata~eaza contine vocale anterioare.

Aceasta situatie ilustreaza fenomenul armoniei vocal ice (elevilor nu Ii se cere sa-I numeasdici numai sa reconstituie regula).

---+- Singura distinctie care conteaza este anterior vs posterior; distinctiiile des.chis vs inchis ~rotunjit vs nerotunjit nu conteaza.

b.

in camercl = odada

pe pod = kOpriidepe poduri = kopriilerde

---+- Pentru alegerea sufixului potrivit se aplica aceea~i regula de la punctul a. Pentru ultima secventicare trebuie tradusa, elevii trebuie sa-~i dea seam a ca informatia 'plural' este mai importanta decacea de 'locativ' sa puna morfemul de plural ~i pe eel de locativ in ordinea corecta.

2. SwahiliRezolvare:

a. noi te a~teptam -+ tunakungojatu il vei a~tepta -+ utamngojael nu ii protejeaza -+ haiwalinda

---+- Faceti perechi minimale!

Exemplu: I. ameniwona2. amekuwona

- nI -- ku -

Atentie! Pentru a face perechi minimale relevante, folositi un cuvant deja utilizat intr-o pereche!

Exemple: 2. amekuwona3. amemwona

2. !!mekuwona5. nimekuwona

3. amemwona4. ametuwona

2. ameku~15. amekulinda

---+- Dupa ce ati deta~at elementele care com pun ambele tipuri de propozitii, puneti-le in clase!

Page 12: In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

Propozitii afirmative:

A pronume B TimpC pronume personaleD Verb

personale (subiect)

(acuzativ-forme

neacc. )Eu - ni-

Prezent: - na- - nI-- wona - a vedea

Tu - u-

Trecut - ku-- sikia - a auzi

EI-a-

(perfect com pus): - me -- m-- linda - a proteja

Noi - tu-

(imperfect): - Ii -- tu --ngoja - a a~tepta

Ei - wa-

~:-ta- - wa-

Propozitii negative:

Negatie Subiect Negatie TimpC pronumeD Verb

personale (acuzativ - forme neacc)Eu - Si-

Prezent: - i-- nI-

Tu - Hu-

Trecut- ku-

- won a - a vedea

EI - Ha-

(perfect compus): - ja -- m-- sikia - a auzi

Noi - Hatu-

(imperfect): - ku -- tu --ngoja - a a~tepta

Ei - Hawa-

Viitor: - ta -- wa-

- Schema propozitiilor:

Pafirm: A + B + C + 0

Pneg.: Neg.Sub + Neg.Timp + C + 0

b. Negatia apare atat la nivelul pronumelor personale (Subiect), prin:Eu - Si-Tu - Hu-EI - Ha­Noi - Hatu­Ei - Hawa-

cat ~i la nivelul mardirii timpului, prin morfeme ca:Prezent: - i-

Trecut: (perfect compus): - ja ­(imperfect): - ku ­

Viitor: - ta -

(vezi rationamentul de la punctul a.)

Page 13: In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

3. Codul Morse

Rezolvare:

a. Mesajul este:

Draga Boris,

-...-. - --• • ­• ­••• .-. •• ••• -- ..--Sunt cople~ita de emotie. Te iubesc.

-- -• ••••• ••• ••- -••••• •

.-.-.- •

- -• •

....- - -.- . .-.-.-.- -... • ••

Uneori, simt ca ma iube~ti prea mult. E vina mea .

..- -..

.-.-.-

--..--. .-

.. ..- -....-...- .. -.. -•

-.- .. -.-.-.-

••• ••

..- .-...-...

.--.. -... -•••••

Pentru tine, pentru mine,Pentru ca ~i eu te iubesc prea mult, te parasesc!

-- -•••• .-...- .. -.. --..-- .--.. -. .-...- .. -..-- --••

.--.. -. .-... - -.- .. - ••• •• • •• • .. ..- - -.-.

.--.. -... - ..- .-.. -- --•• • .--..- .-.. - -.-.- - --••

Adio!

- -- -- - - --

Page 14: In atentia directorilor si a profesorilor de Limba si Literatura Romana

A BC0EFGHI

- -••• -•-• -•• • ••-• --• ••••••

J

KLMN0pQR

--- -•- •-•• ---• ---•--• --•- •-•S

TUVWXYZ

•••

-••- •••- •-- -..- -.-- --..

Punct" . " ~ .-.-.-

VirguHi", "---+- -- •• --

Semnul exclamarii " ! "~ -.-.--

b. Cifrele in codul Morse:

1 •----2

••---

3

--•••

4

••••-

5

•••••

6

-••••

7

--•••

8

---••

9

----•

0

Nota: I. Conform regulamentului, autorii subiectelor vor prezenta solutiile de rezolvare direccandidatilor ~i profesorilor insotitori, inainte de afi~area rezultatelor.2. Pe Hinga raspunsurile corecte, elevii vor fi punctati ~i pentru logica ~i claritate.demonstratiei.


Recommended