+ All Categories
Home > Documents > il - cjtimis.ro › upload › Podete AC ZONA 1.pdf · de: Lucrdri de intreginere comund a...

il - cjtimis.ro › upload › Podete AC ZONA 1.pdf · de: Lucrdri de intreginere comund a...

Date post: 26-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 3 /3
Acord-cadru pe 3 ani ,,Lucrdri de fntrelinere comund a drumurilor judelene : intrelinere gonluri gi podefe" cod CPV:452331_4L-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) Zona I data 30.08.20t8 >reambul ^n temeiul Legii 9B/2016 privind achizi!iile publice, conform Raportului procedurii de atribuire nr. 14928/08.08.201-8, se incheiei prezentul acord-cadru cu un singur operator economic. 7. Pd rli I e acord u lu i-cod ru JUDETUL TlMlS, prin Consiliul Judelean Timig, cu sediul in B-dul Revoluliei din L989, Nr. 1-7, Timigoara 300034, Tel 0256/406.300, Fax 0256/406.301, Cod fiscal 4358029, Cont RO66 TREZ 2448 4500 0200 200X deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin domnul cALtru IoNEL DOBRA, pregedinte al ConsiliuluiJudetean Timi5, in calitate de promitent-achizitor, pe de o parre, 9i S.C, MNG IRAruS S.R.L., cu sediul in Timigoara 300539, str. lon Slavici b|.26, ap.9, et.2, tel./fax 0256-289.582, 0727866296, numdr de inmatriculare J 351320/2OOt, cod fiscal RO i.3780978, cont nr. RO17TRE26215069XXX008637 Trezoreria Timigoara, reprezentatd prin FLORESCU NINA, avdnd funclia de Administrator, ?n calitate de promitent executant, pe de altd parte. 2. Scopul ocordului cadru 2.1- - Scopul acordului cadru il reprezintd stabilirea elementelor/ condiliilor esenliale care vor guverna contractele de executare de lucrdrice urmeazd a fiatribuite pe durata deruldrii prezentuluiacord. 2'2-Contractele subsecvente ce urmeazd a fi atribuite (conform modelului anexat)au ca obiect executarea de: Lucrdri de intreginere comund a drumurilor judelene : intrelinere sanluri gi podete" : ZONA t (Anexa 1), 3. Durats acordului- cadru 3.1- - Durata prezentuluiacord-cadru este de 3 ani, adicd de la 30.08.201-8 pdnd la 30.08.2021. 4. Pretul unitor al lucrdrilor 4 '1'- Prelul unitar al lucrdrilor este cel inclus de promitentul executant in propunerea financiard gi este prevdzut in onexa nr, 2, la prezentul acord-cadru. 5. Ajustareo prelului 5.L - Prelurile unitare sunt ferme gi nu se ajusteazd. 6. Contitatea previzionatd 6.1- - Cantitatea previzionata de lucrdri ce urmeazd a fi executate in baza contractelor subsecvente este prevdzutd in anexa 3 la prezentul acord-cadru. 7. Obligatiile promitentului-executant 7.1 -Promitentul-executant se obligd ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu promitentul- achizitor, sd execute ,,Lucrdri de intrelinere comund a drumurilor judelene : intretinere Sanluri gi podefe', : ZON I (Anexa 7),in condiliile convenite in prezentul acord-cadru. 7.2 - Promitentul-executant se obligd sd nu transfere total sau parlial obligaliile asumate prin prezentul acord-cad ru. 7.3 - Promitentul-executant se obligd ca lucrdrile executate sd respecte cel pulin calitatea prevdzutd in caietul de sarcini 9i propunerea tehnicd, anexd la prezentul acord-cadru. 7.4 - Promitentul-executant se obligd sd ia toate precauliile necesare pentru ca personalul sdu sd nu 7 indeRdrteze sau sd deterioreze fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigiisau obiecte de .-4 ll interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii, iar imediat dupd descoperirea 5i inainte de U\\frepartarea lor, va ingtiinta promitentul-achizitor despre aceastd descoperire. nr.
Transcript
 • Acord-cadru pe 3 ani

  ,,Lucrdri de fntrelinere comund a drumurilor judelene : intrelinere gonluri gi podefe"

  cod CPV:452331_4L-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)

  Zona I

  data 30.08.20t8

  >reambul^n temeiul Legii 9B/2016 privind achizi!iile publice, conform Raportului procedurii de atribuire nr.

  14928/08.08.201-8, se incheiei prezentul acord-cadru cu un singur operator economic.

  7. Pd rli I e acord u lu i-cod ruJUDETUL TlMlS, prin Consiliul Judelean Timig, cu sediul in B-dul Revoluliei din L989, Nr. 1-7,

  Timigoara 300034, Tel 0256/406.300, Fax 0256/406.301, Cod fiscal 4358029, Cont RO66 TREZ 2448 45000200 200X deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin domnul cALtru IoNEL DOBRA, pregedinte alConsiliuluiJudetean Timi5, in calitate de promitent-achizitor, pe de o parre,

  9i

  S.C, MNG IRAruS S.R.L., cu sediul in Timigoara 300539, str. lon Slavici b|.26, ap.9, et.2, tel./fax0256-289.582, 0727866296, numdr de inmatriculare J 351320/2OOt, cod fiscal RO i.3780978, cont nr.RO17TRE26215069XXX008637 Trezoreria Timigoara, reprezentatd prin FLORESCU NINA, avdnd funclia deAdministrator, ?n calitate de promitent executant, pe de altd parte.

  2. Scopul ocordului cadru2.1- - Scopul acordului cadru il reprezintd stabilirea elementelor/ condiliilor esenliale care vor guvernacontractele de executare de lucrdrice urmeazd a fiatribuite pe durata deruldrii prezentuluiacord.2'2-Contractele subsecvente ce urmeazd a fi atribuite (conform modelului anexat)au ca obiect executareade: Lucrdri de intreginere comund a drumurilor judelene : intrelinere sanluri gi podete" : ZONA t (Anexa1),

  3. Durats acordului- cadru3.1- - Durata prezentuluiacord-cadru este de 3 ani, adicd de la 30.08.201-8 pdnd la 30.08.2021.

  4. Pretul unitor al lucrdrilor4 '1'- Prelul unitar al lucrdrilor este cel inclus de promitentul executant in propunerea financiard gi esteprevdzut in onexa nr, 2, la prezentul acord-cadru.

  5. Ajustareo prelului5.L - Prelurile unitare sunt ferme gi nu se ajusteazd.

  6. Contitatea previzionatd6.1- - Cantitatea previzionata de lucrdri ce urmeazd a fi executate in baza contractelor subsecvente esteprevdzutd in anexa 3 la prezentul acord-cadru.

  7. Obligatiile promitentului-executant7.1 -Promitentul-executant se obligd ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu promitentul-achizitor, sd execute ,,Lucrdri de intrelinere comund a drumurilor judelene : intretinere Sanluri gi podefe', :ZON I (Anexa 7),in condiliile convenite in prezentul acord-cadru.7.2 - Promitentul-executant se obligd sd nu transfere total sau parlial obligaliile asumate prin prezentulacord-cad ru.7.3 - Promitentul-executant se obligd ca lucrdrile executate sd respecte cel pulin calitatea prevdzutd incaietul de sarcini 9i propunerea tehnicd, anexd la prezentul acord-cadru.7.4 - Promitentul-executant se obligd sd ia toate precauliile necesare pentru ca personalul sdu sd nu

  7 indeRdrteze sau sd deterioreze fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigiisau obiecte de.-4 ll interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii, iar imediat dupd descoperirea 5i inainte de

  U\\frepartarea lor, va ingtiinta promitentul-achizitor despre aceastd descoperire.

  nr.

 • 7'5- Promitentul-executant este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea 5i siguranlatuturor opera!iunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de execu!ie utilizate, curespectarea prevederilor 5i a reglementdrilor legii privind calitatea in construclii.7'6- Promitentul-executant are clbligalia de a pune la dispozilia achizitorului, la termenele precizate incontractele subsecvente, documentele de plartd.7'7- Promitentul-executant are obligalia del a incheia, inainte de inceperea lucrdrilor in cadrul fiecdrui

  contract subsecvent incheiat, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrdrileexecutate, utilajele, instalaliile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu 5ireprezentantii imputerniciti sd verifice, sd testeze sau si recep!ioneze lucrdrile, precum gi daunele sauprejudiciile aduse cdtre terle persoane fizice sau juridice,7'8 - Promitentul-executant este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fald de reperele date depromitentul-achizitor, precum 5i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor siresurselor uma ne necesare indeplinirii responsabilitdlii respective.7'9 - (1) Pe parcursul execu!iei lucrdrilor gi remedieriiviciilor ascunse, promitentul-executant are obliga!ia:i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenld pe gantier esteautorizatd 5i de a menline 5antierul (at6t tinrp c6t acesta este sub controlul sdu) 5i lucrdrile (at6t timp cdtacestea nu sunt finalizate 5i receplionate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii oricdrurpericol pentru respectivele persoane;

  ii) de a procura gi de a intreline pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protec!ie,ingrddire, alarmd 9i pazii, cdnd 5i unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre achizitor sau de cdtrealte autoritdticompetente, in scopul protejdrii lucrdrilorsau alasigurariiconfortului riveranilor;

  iii) de a lua toate mdsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara 5antierului 5ipentru a evita orice pagubii sau neajuns provocate persoanelor, proprietSlilor publice sau altora, rezultatedin poluare, zgomot sau allifactorigenerafide metodele sale de rucru.(2) - Pe parcursul execu!iei lucrdrilor, inclusiv in perioada de garan!ie, executantul are obliga!ia de a procuragi de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protec!ie, ingrddire, semnalizare, c6nd grunde sunt necesare, in scopul protejarii lucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor, precum gi de aasigura semnalizarea rutierd a punctelor de lucru 5i de a asigura circula!ia pe timpul execuliei lucrdrilor, inconformitate cu Normele metodologice M.t. / M.T, nr.4ttl2}0O;7'10- Materialele trebuie sd fie de calitatea prevdzutd in documenta!ia de execu!ie; verificdrile gi testeirilematerialelorfolosite la execu!ia lucrdrilor, precum gicondi!iile de trecere a recep!iei provizoriigi a recep!ieifinale (calitative) vor fi descrise in anexele la contractele subsecvente.7'1-1- Promitentul-executant are obligalia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesarepentru verificarea, mdsurarea 5i testarea lucrarilor. Costul probelor gi incercdrilor, inclusiv manoperaaferentd acestora, revin promitentului-executant.7 '1'2 - Promitentul-executant are obligalia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fdrd aprobareaachizitorului, promitentul-executant av6nd obliga!ia de a notifica promitentului-achizitor, ori de c6te oriastfel de lucrdri, inclusiv funda!iile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si mdsurate.

  8. O bl i g ati ile pro mite nt u I ui-a chizito r8.1- Promitentul-achizitor se obligd ca, in baza contractelor subsecventesd achizi{ioneze " Lucrdri de intrelinere comund a drumurilor judelenezoNA I (Anexa 1/ in condiliile convenite in prezentul acord-cadrtr.

  atribuite prom itentului-executa nt,: intre;inere sanluri gi podete,, :

  8'2 - Promitentul-achizitor se obligd sd nu inilieze, pe durata prezentului acord-cadru, o noua procedurd deatribuire, atunci cdnd intenlioneazd sd achizilioneze lucrari care fac obiectul prezentului acord-cadru, c-exceptia cazuluiin care promitentul-executant declard cd nu mai are capacitatea de a te executa.8'3- Promitentul-achizitor este indreptdlit sd inilieze o procedurd de atribuire, atunci c6nd valoareaestimatd a contractului subsecvent pe care intenlioneazd sd il atribuie, cumulatd cu suma contractelorsubsecvente atribuite anterior, depd5e5te o valoare pentru care prevederile legale impun obligaliiin raportcu anumite praguri valorice.

  9. Comunicdri9'1 - (1) orice comunicare intre pdr!i, referitoare la indeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie sd fietransmisd in scris.(2) Orice document scris

  ,2 ; Comunicdrile intretrebuie inregistrat atat in momentultransmiterii c6t 5iin momentul primirii.parli se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail, cu condilia confirmdrii in scris a

  iriicomunicdrii,

 • 10. Documentele acordului cadru:a) propunerea tehnicdb) propunerea financiordc) caietul de sqrcinid) Anexa nr. 1": Lista drumurilor judelene cuprinse in Zona t;e)Anexa nr. 2: centrqlizatorul categoriilor de lucrdri: prelurile unitare;f) Anexa nr, 3: Cantitotea previzionato de lucrdri ce urmeozd a fi executate in baza contractelorsubsecve nte.

  77. fncetarea acordului codru11.1 - (1) Prezentul acord cadru inceteazd de dreot:

  - prin ajungerea la termen;- prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligafii de aplicare a unor

  proceduri in raport cu anumite praguri valorice(2)Acordul cadru poate inceta gi in urmdtoarerle cazuri:

  - prin acordul de voinfd al pdrtilor;- prin rezilierea de cdtre o parte ca urmare a neindepliniriisau indepliniriiin mod necorespunzdtor a

  obligatiilor asumate prin prezentul acord - cadru,

  12. LitisiiLitigiile ce pot apdrea ca urmare a aplicdrii gi interpretdrii prevederilor prezentului acord- cadru se

  vor soluliona pe cale amiabilS. in cazul in care litigiul nu se va soluliona pe aceastd cale, pdrlile se potadresa instanlei de judecatd competente de la sediul promitentului-achizitor,

  Partile au convenit sd incheie prezentul acord-cadru, in doud exemplare, cdte unul pentru fiecarepa rte,

  Promitent-achizitor, Promitent-executant,SC MNG TRANSSRI,

  Administrator.

  Directia Generald d, lnformatizareDirector,

  MarcelMAR

  $ef BMU B.A.U.L.D.P.,

  PR

  CALIN

  JUDETUATTMT$

  FLORESCU NI

  rys+s#VIZAT

  COi{TROL FIi.IANCIAR PREVENTIV PROPRIU

  Vilug TUDOR

  vb


Recommended