+ All Categories
Home > Documents > igiena ppt

igiena ppt

Date post: 20-Oct-2015
Category:
Upload: emily-simmons
View: 402 times
Download: 33 times
Share this document with a friend
Description:
proiect
of 35 /35
METODE DE FALSIFICARE A METODE DE FALSIFICARE A PRODUSELOR ALIMENTARE PRODUSELOR ALIMENTARE
Transcript
Page 1: igiena ppt

METODE DE FALSIFICARE A METODE DE FALSIFICARE A PRODUSELOR ALIMENTAREPRODUSELOR ALIMENTARE

Page 2: igiena ppt

DEFINITIIDEFINITIIFalsificFalsificări şi substituiriări şi substituiri

1. Falsificarea este o opera1. Falsificarea este o operaţiune frauduloasa, care consta in modificarea ţiune frauduloasa, care consta in modificarea raportului intre componentele unui produs,fără sa se efectueze vreo aditivare raportului intre componentele unui produs,fără sa se efectueze vreo aditivare

cu alte substanţe.cu alte substanţe.De regula, falsificarea unui produs nu afecteazDe regula, falsificarea unui produs nu afectează valoarea igienica a acestuia,ci ă valoarea igienica a acestuia,ci

modifica valoarea nutritiva si,in consecinţă,afectează sau derutează modifica valoarea nutritiva si,in consecinţă,afectează sau derutează colectivitatea umana.colectivitatea umana.

Substituirea consta in modificarea compoziSubstituirea consta in modificarea compoziţiei unui aliment, înlocuind parţial o ţiei unui aliment, înlocuind parţial o substanţa sau mai multe cu altele,de calitate si valoare inferioara.substanţa sau mai multe cu altele,de calitate si valoare inferioara.

Falsificare sau substituire in domeniul calitFalsificare sau substituire in domeniul calităţii constituie orice înşelăciune sau ăţii constituie orice înşelăciune sau tentativa de înşelăciune privind natura, caracteristicile calitative, compoziţia, tentativa de înşelăciune privind natura, caracteristicile calitative, compoziţia,

conţinutul in substanţe utile, înlocuirea in componenta produsului a unor conţinutul in substanţe utile, înlocuirea in componenta produsului a unor substanţe cu altele vătămătoare sănătăţii, precum si folosirea de denumiri, substanţe cu altele vătămătoare sănătăţii, precum si folosirea de denumiri, descrieri sau alte declaraţii false privind originea, cantitatea sau identitatea descrieri sau alte declaraţii false privind originea, cantitatea sau identitatea

mărfurilor sau serviciilor, care contribuie la stabilirea valorii produsului.mărfurilor sau serviciilor, care contribuie la stabilirea valorii produsului.

Page 3: igiena ppt

PRACTICI MURDARE DIN INDUSTRIA PRACTICI MURDARE DIN INDUSTRIA ALIMENTARALIMENTARĂĂ

Page 4: igiena ppt

CUM SE FALSIFICCUM SE FALSIFICĂ CARNEA SI MEZELURILEĂ CARNEA SI MEZELURILE

Cele mai des utilizate Cele mai des utilizate metode de falsificare ale metode de falsificare ale produselor alimentare produselor alimentare sunt întâlnite la carne și sunt întâlnite la carne și produsele adiacente produsele adiacente acestui aliment esențial. acestui aliment esențial. Din nefericire, aceste Din nefericire, aceste practici frauduloase sunt practici frauduloase sunt extreme de periculoase extreme de periculoase pentru spentru sănătate.ănătate.

Page 5: igiena ppt

Câteva dintre practici frauduloase la care se preteazCâteva dintre practici frauduloase la care se pretează cei din industria cărnii.ă cei din industria cărnii.

substituirea csubstituirea cărnii de calitate superioară cu carne de calitate inferioară, spre ărnii de calitate superioară cu carne de calitate inferioară, spre exemplu înlocuirea cărnii cu MDM (carne dezosată mecanic cu valoare exemplu înlocuirea cărnii cu MDM (carne dezosată mecanic cu valoare biologică şi calitate microbiologică scăzutăbiologică şi calitate microbiologică scăzută));;

punerea în vânzare a cpunerea în vânzare a cărnii alterate, al cărei defect este mascat prin ărnii alterate, al cărei defect este mascat prin prelucrare şi transformare în produse, cu adaosuri de condimente, aditivi prelucrare şi transformare în produse, cu adaosuri de condimente, aditivi alimentari (E-urile), alte ingrediente;alimentari (E-urile), alte ingrediente;

substituirea csubstituirea cărnii unui animal cu carne provenind de la alte animale pentru ărnii unui animal cu carne provenind de la alte animale pentru care trebuie menţionată obligatoriu originea, de exemplu: carnea de porc care trebuie menţionată obligatoriu originea, de exemplu: carnea de porc amestecată cu carne de măgar, nutrie, cal sau carne de la specii amestecată cu carne de măgar, nutrie, cal sau carne de la specii necomestibile (câine, pisică);necomestibile (câine, pisică);

procesarea sau comercializarea cprocesarea sau comercializarea cărnii prelevate de la animale moarte, tăiate ărnii prelevate de la animale moarte, tăiate în agonie sau aflate în stări fiziologice (bolnave), care le fac improprii în agonie sau aflate în stări fiziologice (bolnave), care le fac improprii consumului uman;consumului uman;

falsificarea produselor din carne, cum ar fi: carnea tocatfalsificarea produselor din carne, cum ar fi: carnea tocată, pasta de mici, ă, pasta de mici, preparate din carne, semiconserve şi conserve din carne prin înlocuirea unor preparate din carne, semiconserve şi conserve din carne prin înlocuirea unor componente valoroase cu altele inferioare: şorici, grăsime, tendoane, organe componente valoroase cu altele inferioare: şorici, grăsime, tendoane, organe (urechi, stomac), introducerea unor aditivi alimentari pentru reţinerea apei (urechi, stomac), introducerea unor aditivi alimentari pentru reţinerea apei (E407, E120, E452, E1404, E1440), soia, alte ingrediente sau condimente în (E407, E120, E452, E1404, E1440), soia, alte ingrediente sau condimente în cantităţi mai mari sau neautorizate.cantităţi mai mari sau neautorizate.

Descoperirea falsului în cazul substituirii cDescoperirea falsului în cazul substituirii cărnii de calitate cu una inferioară ărnii de calitate cu una inferioară se face prin determinarea conţinutului de colagen, care se caracterizează se face prin determinarea conţinutului de colagen, care se caracterizează prin abundenţa aminoacidului hidroxiprolina. Metodă este foarte utilă, în prin abundenţa aminoacidului hidroxiprolina. Metodă este foarte utilă, în special la produsele obţinute din carne tocată (mezeluri, pateuri). Acest special la produsele obţinute din carne tocată (mezeluri, pateuri). Acest aminoacid împreună cu purinele şi unii aditivi pot declanşa crize de gută la aminoacid împreună cu purinele şi unii aditivi pot declanşa crize de gută la cei suferinzi de hiperuricemie. Astfel de produse sunt contraindicate şi cei suferinzi de hiperuricemie. Astfel de produse sunt contraindicate şi suferinzilor de boli hepato-renale, cardiovasculare, cerebrovasculare, suferinzilor de boli hepato-renale, cardiovasculare, cerebrovasculare, suferinzilor de cancer.suferinzilor de cancer.

Page 6: igiena ppt

CARNE ”ÎMBOGCARNE ”ÎMBOGĂȚITĂ” ĂȚITĂ” PERICULOSPERICULOS

Înlocuirea proteinei din carne cu Înlocuirea proteinei din carne cu proteinproteină vegetală, de exemplu din ă vegetală, de exemplu din soia, sau prin adaos de ingrediente soia, sau prin adaos de ingrediente şi/sau aditivi, apă, amidon, şi/sau aditivi, apă, amidon, polifosfati, sare, azotaţi este polifosfati, sare, azotaţi este întâlnită frecvent la produsele:întâlnită frecvent la produsele:- - crudecrude: carne tocat: carne tocată, pastă de ă, pastă de mici, cârnaţi proaspeţimici, cârnaţi proaspeţi- - pasteurizatepasteurizate: rulade, mu: rulade, muşchi, şchi, costiţăcostiţă- - afumateafumate: cârna: cârnaţi, slănină, costiţăţi, slănină, costiţă- - pasteurizate pasteurizate şi afumate la şi afumate la caldcald: crenvurști, parizer, salamuri, : crenvurști, parizer, salamuri, cârnaţicârnaţi- - afumate la cald, pasteurizate, afumate la cald, pasteurizate, afumate afumate şi uscateşi uscate: salam de : salam de vară, de exempluvară, de exemplu- - semiconserve semiconserve şi conserve din şi conserve din carne sau cu adaos de legumecarne sau cu adaos de legume..

Page 7: igiena ppt

CUM DESCOPERIM CARE SUNT CUM DESCOPERIM CARE SUNT ADEVADEVĂRATELE GRĂSIMI ANIMALEĂRATELE GRĂSIMI ANIMALE

GrGrăsimea la animalele de consum se află ăsimea la animalele de consum se află depozitată atât sub forma depozitelor depozitată atât sub forma depozitelor delimitate (slănină, seu), dar şi disipată în delimitate (slănină, seu), dar şi disipată în masa musculară printre fibrele muşchilor masa musculară printre fibrele muşchilor scheletici. De aceea, carnea animalelor scheletici. De aceea, carnea animalelor este o carne grasă, spre deosebire de cea a este o carne grasă, spre deosebire de cea a păsărilor unde grăsimea este depozitată în păsărilor unde grăsimea este depozitată în special sub piele sau bine delimitată în alte special sub piele sau bine delimitată în alte zone, dar muşchiul este sărac în grăsimi.zone, dar muşchiul este sărac în grăsimi.CompoziCompoziţia în acizi graşi a fiecărei grăsimi ţia în acizi graşi a fiecărei grăsimi reprezintă o amprentă specifică fiecărei reprezintă o amprentă specifică fiecărei specii, ajutând la identificarea originii acelei specii, ajutând la identificarea originii acelei grăsimi.grăsimi.Carnea Carnea şi grăsimea de cal şi de iepure sunt şi grăsimea de cal şi de iepure sunt mai bogate în acid gras esenţial Omega 3 mai bogate în acid gras esenţial Omega 3 (acid linolenic) benefic pentru sănătate, (acid linolenic) benefic pentru sănătate, faţă de carnea şi grăsimea de porc şi de faţă de carnea şi grăsimea de porc şi de vită (cărnuri roşii), în care concentraţia vită (cărnuri roşii), în care concentraţia acestui acid gras este sub 1%. Uneori, acestui acid gras este sub 1%. Uneori, grăsimea şi carnea de pui conţin acid grăsimea şi carnea de pui conţin acid arahidonic cu efect proinflamator, putând arahidonic cu efect proinflamator, putând determina apariţia unui ten congestionat, determina apariţia unui ten congestionat, acneic, stres oxidativ. Din acest motiv este acneic, stres oxidativ. Din acest motiv este indicat să se îndepărteze pielea înainte sau indicat să se îndepărteze pielea înainte sau după prepararea cărnii de pasăredupă prepararea cărnii de pasăre..

Page 8: igiena ppt

DE CE ESTE RDE CE ESTE RĂU MDMĂU MDM

Carnea care rCarnea care rămâne pe oase ămâne pe oase poate fi recuperată prin poate fi recuperată prin procedee mecanice după procedee mecanice după dezosarea manuală, rezultând dezosarea manuală, rezultând un produs de calitate un produs de calitate nutriţională şi microbiologică nutriţională şi microbiologică inferioară, putând fi uşor inferioară, putând fi uşor contaminată cu germeni contaminată cu germeni patogeni.patogeni.Carnea dezosatCarnea dezosată mecanic ă mecanic conţine fragmente de os, conţine fragmente de os, cartilagii, tendoane, piele şi un cartilagii, tendoane, piele şi un conţinut scăzut în proteinele conţinut scăzut în proteinele valoroase. Această carne este valoroase. Această carne este bogată în colagen, proteină cu bogată în colagen, proteină cu slabă valoare biologică şi în slabă valoare biologică şi în fosfor, dezechilibrând balanţa fosfor, dezechilibrând balanţa calciu/fosfor şi împiedicând calciu/fosfor şi împiedicând fixarea calciului în oase.fixarea calciului în oase.

Page 9: igiena ppt

FERIȚI-VFERIȚI-VĂ DE CARNEA IRADIATĂ!Ă DE CARNEA IRADIATĂ!

RadiaRadiaţiile ionizante aplicate în diferite ţiile ionizante aplicate în diferite doze sunt utilizate pentru prelungirea doze sunt utilizate pentru prelungirea duratei de păstrare a produselor, dar duratei de păstrare a produselor, dar şi pentru accelerarea maturării şi şi pentru accelerarea maturării şi decongelării. În funcţie de doză, de decongelării. În funcţie de doză, de natura produsului şi de alţi factori, natura produsului şi de alţi factori, radiaţiile ionizante afectează radiaţiile ionizante afectează structurstructuraa, valoarea biologică, însuşirile , valoarea biologică, însuşirile senzoriale (unele grăsimi se oxidează senzoriale (unele grăsimi se oxidează imprimând gust de rânced).imprimând gust de rânced).PânPână în prezent nu se cunosc ă în prezent nu se cunosc consecinţele unui consum îndelungat consecinţele unui consum îndelungat de alimente iradiate asupra sănătăţii, de alimente iradiate asupra sănătăţii, însă mecanismul de acţiune al însă mecanismul de acţiune al radiaţiilor ionizante constă în radiaţiilor ionizante constă în generarea de radicali liberi foarte generarea de radicali liberi foarte reactivi, care distrug contaminanţii reactivi, care distrug contaminanţii biologici şi în cazul plantelor iradiate biologici şi în cazul plantelor iradiate distrug enzimele, vitaminele şi puterea distrug enzimele, vitaminele şi puterea de germinare. Identificarea de germinare. Identificarea alimentelor iradiate se poate face prin alimentelor iradiate se poate face prin dozarea în laborator a radicalilor liberi dozarea în laborator a radicalilor liberi generaţi în alimente, în timpul generaţi în alimente, în timpul tratamentului.tratamentului.

Page 10: igiena ppt

METODE DE FALSIFICARE A MIERII DE METODE DE FALSIFICARE A MIERII DE ALBINEALBINE

Mierea este perfect Mierea este perfect igienicigienică, antiseptică şi ă, antiseptică şi un antibiotic de un antibiotic de excepţie. Orice microb, excepţie. Orice microb, inclusiv agentul patogen inclusiv agentul patogen al ciumei bubonice, care al ciumei bubonice, care în Evul Mediu a distrus în Evul Mediu a distrus oraşe întregi, dacă stă în oraşe întregi, dacă stă în miere, este ucis. În miere, este ucis. În miere, bineînţeles într-o miere, bineînţeles într-o miere de calitate, nu miere de calitate, nu rezistă nici un microb.rezistă nici un microb.

Page 11: igiena ppt

METODELE PRIN CARE SE DISTRUGE METODELE PRIN CARE SE DISTRUGE CALITATEA MIERII DE ALBINE:CALITATEA MIERII DE ALBINE:

*apicultorul alimenteaza albinele *apicultorul alimenteaza albinele cu cantitati mari de sirop din cu cantitati mari de sirop din zahar, chiar si cand acestea au zahar, chiar si cand acestea au cules.cules.*mierea de albine se *mierea de albine se cristalizeaza (zahariseste) in cristalizeaza (zahariseste) in timp, iar cel care o vinde, timp, iar cel care o vinde, incalzeste mierea pana devine incalzeste mierea pana devine lichida, distrugand tot ce are mai lichida, distrugand tot ce are mai bun. Binenteles ramane aroma si bun. Binenteles ramane aroma si dulceata de miere.dulceata de miere.*pastreaza mierea la razele *pastreaza mierea la razele soarelui timp indelungat cu soarelui timp indelungat cu anumite scopuri sau din anumite scopuri sau din greseala.greseala.*mierea expusa la soare pentru *mierea expusa la soare pentru comercializare, (degustare in comercializare, (degustare in cazurile cele mai fericite),  se cazurile cele mai fericite),  se ofera si pt vanzare.ofera si pt vanzare.

Page 12: igiena ppt

METODELE DE FALSIFICARE A MIERII DE METODELE DE FALSIFICARE A MIERII DE ALBINE:ALBINE:

METODELE DE FALSIFICARE A METODELE DE FALSIFICARE A MIERII DE ALBINE:MIERII DE ALBINE:*inlocuirea mierii in procent *inlocuirea mierii in procent de 90% cu zaharul. Aceasta de 90% cu zaharul. Aceasta metoda se aplica cel mai des metoda se aplica cel mai des la mierea de salcam sau tei, la mierea de salcam sau tei, deoarece se fierb florile, iar deoarece se fierb florile, iar dupa ce se obtine aroma, se dupa ce se obtine aroma, se adauga zaharul in apa care a adauga zaharul in apa care a rezultat din fierberea cu florile rezultat din fierberea cu florile dorite. "Mierea" obtinuta dorite. "Mierea" obtinuta depaseste cu mult aromele depaseste cu mult aromele mierii naturale si este mult mierii naturale si este mult transparenta.transparenta.*se mai practica amestecarea *se mai practica amestecarea mierii de albine cu siropul din mierii de albine cu siropul din zahar, sau alti "profesionisti", zahar, sau alti "profesionisti", adauga diferite glucoze.adauga diferite glucoze.

Page 13: igiena ppt

CUM DEOSEBIM MIEREA FALSIFICATA DE CUM DEOSEBIM MIEREA FALSIFICATA DE CEA NATURALA ? CEA NATURALA ?

*cea mai simpla si sigura metoda este sa alegem mierea *cea mai simpla si sigura metoda este sa alegem mierea cristalizata (zaharisita). cristalizata (zaharisita).

Trebuie sa stim ca mierea care cristalizeaza cel mai repede este mierea de RAPITrebuie sa stim ca mierea care cristalizeaza cel mai repede este mierea de RAPIŢĂ (dupa ŢĂ (dupa 2-4 zile de la centrifugare). Celelalte sortimente de miere cristalizeaza intr-un timp 2-4 zile de la centrifugare). Celelalte sortimente de miere cristalizeaza intr-un timp mai mare (20-45 zile), cu exceptia mierii de SALCÂM, care isi poate modifica forma mai mare (20-45 zile), cu exceptia mierii de SALCÂM, care isi poate modifica forma (ingroasa din cauza temperaturii scazute), dar revine la forma naturala (mai subtire), (ingroasa din cauza temperaturii scazute), dar revine la forma naturala (mai subtire), dupa ce ramane cateva zile la temperatura camerei. Mierea de salcam ajunge sa dupa ce ramane cateva zile la temperatura camerei. Mierea de salcam ajunge sa cristalizeze dupa aproximativ 10-18 luni.cristalizeze dupa aproximativ 10-18 luni.*alta metoda este in momentul in care mierea este proaspata, curge, luam o *alta metoda este in momentul in care mierea este proaspata, curge, luam o scobitoare si dupa ce o introducem in miere si o ridicam, mierea trebuie sa curga de scobitoare si dupa ce o introducem in miere si o ridicam, mierea trebuie sa curga de pe scobitoare, lin si fara intrerupere, fara sa faca picaturi. Pe timpul cat curge trebuie pe scobitoare, lin si fara intrerupere, fara sa faca picaturi. Pe timpul cat curge trebuie sa observam cum scade grosimea mierii care curge pana ajunge foarte subtire si sa observam cum scade grosimea mierii care curge pana ajunge foarte subtire si doar atunci se opreste, fiind urmata inca de cateva picaturi, dar care se lungesc.doar atunci se opreste, fiind urmata inca de cateva picaturi, dar care se lungesc.*alta forma care ne arata ca mierea este naturala, este atunci cand observam acele *alta forma care ne arata ca mierea este naturala, este atunci cand observam acele "p"pături" de miere, cand este pusa in borcan sau alte recipiente.ături" de miere, cand este pusa in borcan sau alte recipiente.*reusim sa observam ca mierea nu are multa apa sau sirop de zahar, urmarind bula *reusim sa observam ca mierea nu are multa apa sau sirop de zahar, urmarind bula de aer din borcan, care trebuie sa se deplaseze incet cand intoarcem borcanul cu de aer din borcan, care trebuie sa se deplaseze incet cand intoarcem borcanul cu capacul in jos.capacul in jos.

Page 14: igiena ppt

In fotografia de alaturi observati aceasi In fotografia de alaturi observati aceasi miere de salcam, in diferite miere de salcam, in diferite recipiente. Mierea din ursulet a fost recipiente. Mierea din ursulet a fost pastrata ferita de razele soarelui si pastrata ferita de razele soarelui si pana la 10°C, iar mierea din borcan pana la 10°C, iar mierea din borcan a fost expusa timp indelungat la a fost expusa timp indelungat la razele soarelui (expusa ca si razele soarelui (expusa ca si reclama pt vanzare).reclama pt vanzare).

Cel mai sigur indiciu atunci când Cel mai sigur indiciu atunci când cumpcumpăraţi miere de albine este ăraţi miere de albine este greutatea. O sticlă de un litru ar greutatea. O sticlă de un litru ar trebui să aibă 1,450 kg miere. Cam trebui să aibă 1,450 kg miere. Cam asta e densitatea mierii faţă de apă. asta e densitatea mierii faţă de apă. Apoi este gustul, dar gustul mai Apoi este gustul, dar gustul mai poate înşela. Există mieri drese cu poate înşela. Există mieri drese cu zahăr fiert cu plante, din care zahăr fiert cu plante, din care lipseşte polenul. Urmele de polen lipseşte polenul. Urmele de polen din miere sunt un indicator categoric din miere sunt un indicator categoric al plantelor din care provine mierea, al plantelor din care provine mierea, dar numai specialiştii pot depista dar numai specialiştii pot depista dacă mierea e falsificată.dacă mierea e falsificată.

Page 15: igiena ppt

ÎncÎncă un amănunt! ă un amănunt!

Mierea terapeutică o găsiţi doar în stupine Mierea terapeutică o găsiţi doar în stupine staţionare. Aşa că, mierea terapeutică staţionare. Aşa că, mierea terapeutică nu se cumpără nici din magazine şi nici nu se cumpără nici din magazine şi nici din pieţe, ci direct de la apicultor. din pieţe, ci direct de la apicultor. Preferaţi mierea din stupinele Preferaţi mierea din stupinele staţionare, departe de sursele staţionare, departe de sursele poluante. Aceasta are o calitate poluante. Aceasta are o calitate superioară şi datorită faptului că este superioară şi datorită faptului că este bine maturată (coaptă), deci are un bine maturată (coaptă), deci are un plus de enzime faţă de mierea recoltată plus de enzime faţă de mierea recoltată din stupinele plecate "în pastoral". De din stupinele plecate "în pastoral". De multe ori, grăbiţi să ajungă la altă sursă multe ori, grăbiţi să ajungă la altă sursă meliferă, apicultorii nu mai aşteaptă ca meliferă, apicultorii nu mai aşteaptă ca albinele să matureze şi să căpăcească albinele să matureze şi să căpăcească mierea. Extrag o miere mult prea mierea. Extrag o miere mult prea lichidă şi care, pentru a nu fermenta, lichidă şi care, pentru a nu fermenta, este "uscată" în butoaie de tablă, la este "uscată" în butoaie de tablă, la soare. Eliminându-se surplusul de apă, soare. Eliminându-se surplusul de apă, mierea poate ajunge la consistenţa mierea poate ajunge la consistenţa celei maturate natural. O astfel de celei maturate natural. O astfel de miere nu va mai conţine cantitatea miere nu va mai conţine cantitatea normală de principii active, iar zahărul normală de principii active, iar zahărul nu mai este invertit în monozaharide nu mai este invertit în monozaharide direct asimilabile decât parţial".direct asimilabile decât parţial".

Page 16: igiena ppt

Mierea de albine poate fi supusMierea de albine poate fi supusă şi la alte ă şi la alte tipuri de falsificăritipuri de falsificări..

Astfel, pentru mărirea consistenţei se Astfel, pentru mărirea consistenţei se foloseşte amidon sau diverşi foloseşte amidon sau diverşi hidrocoloizi, pentru corectarea hidrocoloizi, pentru corectarea gustului şi aromei sunt utilizaţi gustului şi aromei sunt utilizaţi diverşi îndulcitori sintetici diverşi îndulcitori sintetici (zaharină, ciclamaţi, aspartam (zaharină, ciclamaţi, aspartam etc.), aromatizanţi naturali sau etc.), aromatizanţi naturali sau sintetici etc.sintetici etc.Falsificarea culorii se poate Falsificarea culorii se poate realiza cu caramel, culori de realiza cu caramel, culori de anilinanilină ş.a., iar pentru a se mări ă ş.a., iar pentru a se mări durata de păstrare se apelează la durata de păstrare se apelează la diverşi conservanţi cum sunt: diverşi conservanţi cum sunt: acidul salicilic, boric, benzoic şi acidul salicilic, boric, benzoic şi sărurile lor.sărurile lor.Identificarea lor se realizeazIdentificarea lor se realizează prin ă prin procedee specifice, utilizate şi în procedee specifice, utilizate şi în cazul altor produse alimentare.cazul altor produse alimentare.

Page 17: igiena ppt

FFăina de cereale şi ăina de cereale şi amidonulamidonul

- - modifică atât însuşirile modifică atât însuşirile senzorialesenzoriale ale mierii ale mierii (aspect (aspect opalescent, consistenţă opalescent, consistenţă vâscoasă), caracteristicile vâscoasă), caracteristicile fizico-chimice (conţinut mic de fizico-chimice (conţinut mic de zahăr invertit ş.a.) precum şi pe zahăr invertit ş.a.) precum şi pe cele biochimice (valori mai mici cele biochimice (valori mai mici ale indicelui amilazic).ale indicelui amilazic).Falsificarea se identificFalsificarea se identifică prin ă prin reacţia cu soluţia Lugol: 10 g reacţia cu soluţia Lugol: 10 g miere se diluează cu trei părţi miere se diluează cu trei părţi de apă şi se încălzeşte până la de apă şi se încălzeşte până la fierbere pentru inactivarea fierbere pentru inactivarea amilazei. După răcire se adaugă amilazei. După răcire se adaugă 2-3 picături soluţie de iod în 2-3 picături soluţie de iod în iodură de potasiu. Prezenţa iodură de potasiu. Prezenţa amidonului este atestată de amidonului este atestată de apariţia culorii albastru.apariţia culorii albastru.

Page 18: igiena ppt

Gelatina, cleiul de oase Gelatina, cleiul de oase şi albuşul de ouşi albuşul de ou

--se adaugă în scopul modificării se adaugă în scopul modificării consistenţeiconsistenţei mierii mierii, însă nu corectează , însă nu corectează corespunzător şi conţinutul de apă, fapt corespunzător şi conţinutul de apă, fapt care face ca mierea să fie vulnerabilă care face ca mierea să fie vulnerabilă declanşării proceselor fermentative. declanşării proceselor fermentative. Falsificarea se decelează senzorial Falsificarea se decelează senzorial mierea având un aspect slab mierea având un aspect slab opalescent, consistență filantă la opalescent, consistență filantă la temperatura camerei şi gelatinoasă la temperatura camerei şi gelatinoasă la temperaturi scăzute, gust uşor fad.temperaturi scăzute, gust uşor fad.Din punct de vedere fizico-chimic Din punct de vedere fizico-chimic umiditatea este crescutumiditatea este crescută, conţinutul de ă, conţinutul de zahăr invertit mai mic, iar indicele zahăr invertit mai mic, iar indicele amilazic înregistrează valori la limita amilazic înregistrează valori la limita admisă sau chiar mai mici. admisă sau chiar mai mici. Gelatina se identificGelatina se identifică prin reacţia cu ă prin reacţia cu soluţie de tanin: 5 g miere se diluează soluţie de tanin: 5 g miere se diluează cu două părţi apă, după omogenizare se cu două părţi apă, după omogenizare se adaugă 1 mL soluţie tanin. în prezenţa adaugă 1 mL soluţie tanin. în prezenţa gelatinei se formează un precipitat gelatinei se formează un precipitat abundent cu aspect floconos, în abundent cu aspect floconos, în comparaţie cu mierea naturală care comparaţie cu mierea naturală care produce o uşoară tulbureală albicioasă.produce o uşoară tulbureală albicioasă.

Page 19: igiena ppt

SI ZAHARUL SE FALSIFICA…SI ZAHARUL SE FALSIFICA…

ZahZahărulărul din comert din comert se se falsifică, pentru falsifică, pentru îngreunare, prin îngreunare, prin adăugarea de gips, adăugarea de gips, cretă, barită sau făină. cretă, barită sau făină. Punerea în evidenţă a Punerea în evidenţă a falsificării presupune falsificării presupune realizarea unei serii de realizarea unei serii de soluţii de zahăr din proba soluţii de zahăr din proba cercetată şi cercetarea cercetată şi cercetarea substanţele depuse ca substanţele depuse ca reziduu insolubil.reziduu insolubil.

Page 20: igiena ppt
Page 21: igiena ppt

FALSIFICAREA LAPTELUI SI A FALSIFICAREA LAPTELUI SI A PRODUSELOR LACTATEPRODUSELOR LACTATE

LapteleLaptele poate fi falsificat prin adaugarea de apa, prin extragerea grasimilor, prin poate fi falsificat prin adaugarea de apa, prin extragerea grasimilor, prin amestecul laptelui de vaca cu cel de oaie sau prin prevenirea sau mascarea unor amestecul laptelui de vaca cu cel de oaie sau prin prevenirea sau mascarea unor defecte sau a instalarii alterarii prin mentinerea aciditatii cu adaos de substante de defecte sau a instalarii alterarii prin mentinerea aciditatii cu adaos de substante de neutralizare sau conservanti. Cel mai sigur lapte este cel ambalat, spun specialistii. In neutralizare sau conservanti. Cel mai sigur lapte este cel ambalat, spun specialistii. In cazul acestuia, exista rigori privind continutul microbiologic, hormonal si reziduurile de cazul acestuia, exista rigori privind continutul microbiologic, hormonal si reziduurile de antibiotice. Desi mai gustos, laptele din piata poate contine o sumedenie de substante antibiotice. Desi mai gustos, laptele din piata poate contine o sumedenie de substante nocive, de la apa la margarina, untura de porc (pentru caimac), la amidon, faina de nocive, de la apa la margarina, untura de porc (pentru caimac), la amidon, faina de grau sau chiar aracet.grau sau chiar aracet.

SmantanaSmantana poate fi falsificata prin adaos de faina, gelatina, lapte batut, creta sau gips. poate fi falsificata prin adaos de faina, gelatina, lapte batut, creta sau gips.

Page 22: igiena ppt

BranzeturileBranzeturile sunt falsificate prin inlocuirea partiala a proteinelor sunt falsificate prin inlocuirea partiala a proteinelor laptelui cu praf de albus de ou, plasma sanguina, sau cu proteine de laptelui cu praf de albus de ou, plasma sanguina, sau cu proteine de origine vegetala provenite din mazare, cereale sau soia.origine vegetala provenite din mazare, cereale sau soia.

UntulUntul se falsifica prin inlocuirea grasimii din lapte cu alte grasimi de se falsifica prin inlocuirea grasimii din lapte cu alte grasimi de calitate inferioara de origine animala sau vegetala. „Untul este cel calitate inferioara de origine animala sau vegetala. „Untul este cel mai bine imitat de margarinele pe baza de grasimi hidrogenate, mai bine imitat de margarinele pe baza de grasimi hidrogenate, nocive pentru sanatate, obtinute din uleiuri vegetale sau din grasime nocive pentru sanatate, obtinute din uleiuri vegetale sau din grasime de peste dezodorizata. Untul mai poate fi falsificat cu untura de porc de peste dezodorizata. Untul mai poate fi falsificat cu untura de porc sau seu de vita.sau seu de vita.

Page 23: igiena ppt

FALSIFICAREA PRODUSELOR DE PANIFICATIEFALSIFICAREA PRODUSELOR DE PANIFICATIE

Faina din compozitia painii si a produselor de patiserie poate fi Faina din compozitia painii si a produselor de patiserie poate fi riscanta pentru sanatate daca nu este integrala. Falsificarea fainii riscanta pentru sanatate daca nu este integrala. Falsificarea fainii se poate realiza prin amestec cu: faina altor cereale sau seminte se poate realiza prin amestec cu: faina altor cereale sau seminte straine (malai, mazare, fasole, orez), faina de grau comun in faina straine (malai, mazare, fasole, orez), faina de grau comun in faina de grau dur, amidon din cartofi sau din porumb, amelioratori, de grau dur, amidon din cartofi sau din porumb, amelioratori, emulgatori si agenti de oxidare interzisi sau peste doza permisa, emulgatori si agenti de oxidare interzisi sau peste doza permisa, substante pentru cresterea duratei de pastrare si pentru substante pentru cresterea duratei de pastrare si pentru accelerarea maturarii sau pentru inalbirea fainii.accelerarea maturarii sau pentru inalbirea fainii.

Page 24: igiena ppt

FALSIFICAREA CEREALELORFALSIFICAREA CEREALELOR

CerealeleCerealele fac obiectul unor manevre de îmbun fac obiectul unor manevre de îmbunătăţire a aspectului sau creşterii ătăţire a aspectului sau creşterii greutăţii hectolitrice, care constau în ungerea boabelor cu uleiuri sau greutăţii hectolitrice, care constau în ungerea boabelor cu uleiuri sau umezirea acestora, prin adăugare de talc, înălbirea boabelor cu acid umezirea acestora, prin adăugare de talc, înălbirea boabelor cu acid sulfuros ş.a. Identificarea uleiurilor folosite pentru ungerea boabelor de sulfuros ş.a. Identificarea uleiurilor folosite pentru ungerea boabelor de cereale se face prin fierberea unei probe în apă, uleiul separându-se la cereale se face prin fierberea unei probe în apă, uleiul separându-se la suprafaţa apei, sub formă de picături. Talcul se identifică în soluţie suprafaţa apei, sub formă de picături. Talcul se identifică în soluţie alcoolică 10%, după separarea, evaporarea alcoolului şi examinarea alcoolică 10%, după separarea, evaporarea alcoolului şi examinarea reziduului. Acidul sulfuros se identifică prin tratarea extractului apos cu o reziduului. Acidul sulfuros se identifică prin tratarea extractului apos cu o soluţie iod-iodurată; decolorarea soluţiei evidenţiază falsificarea.soluţie iod-iodurată; decolorarea soluţiei evidenţiază falsificarea.

Page 25: igiena ppt

FALSIFICAREA ULEIULUI DE MASLINE SI A FALSIFICAREA ULEIULUI DE MASLINE SI A MASLINELORMASLINELOR

Considerat un ulei din categoria celor de lux, cu proprietati benefice pentru Considerat un ulei din categoria celor de lux, cu proprietati benefice pentru sanatatea cardiovasculara, uleiul de masline extravirgin este unul dintre sanatatea cardiovasculara, uleiul de masline extravirgin este unul dintre produsele alimentare cele mai falsificate la ora actuala. O metoda frecvent produsele alimentare cele mai falsificate la ora actuala. O metoda frecvent întâlnita de falsificare este înlocuirea unei parti de ulei de masline întâlnita de falsificare este înlocuirea unei parti de ulei de masline extravirgin fie cu forma sa rafinata, fie cu alt tip de ulei, cum este cel de extravirgin fie cu forma sa rafinata, fie cu alt tip de ulei, cum este cel de soia, inferior calitativ. Partea buna este ca, în cele mai multe cazuri, nu se soia, inferior calitativ. Partea buna este ca, în cele mai multe cazuri, nu se înlocuieste mai mult de 10% din volum cu alt ulei vegetal, fiindca i-ar putea înlocuieste mai mult de 10% din volum cu alt ulei vegetal, fiindca i-ar putea schimba gustul. Din pacate, este destul de dificil de recunoscut uleiul de schimba gustul. Din pacate, este destul de dificil de recunoscut uleiul de masline falsificat.masline falsificat.

Page 26: igiena ppt

FALSIFICAREA PESTELUIFALSIFICAREA PESTELUI

Somonul cu cele mai multe proprietati nutritive este cel salbatic, o raritate în Somonul cu cele mai multe proprietati nutritive este cel salbatic, o raritate în magazinele românesti. Cel mai simplu mod de falsificare a pestelui este magazinele românesti. Cel mai simplu mod de falsificare a pestelui este comercializarea unor specii ieftine ca fiind somon sau alt tip de peste scump. Se stie comercializarea unor specii ieftine ca fiind somon sau alt tip de peste scump. Se stie ca somonul salbatic are un nivel mare de Omega 3, care protejeaza sistemul ca somonul salbatic are un nivel mare de Omega 3, care protejeaza sistemul cardiovascular. Nu acelasi lucru este valabil în cazul somonului de cultura sau al cardiovascular. Nu acelasi lucru este valabil în cazul somonului de cultura sau al pastravului curcubeu, speciile mai ieftine cu care somonul este adesea înlocuit.pastravului curcubeu, speciile mai ieftine cu care somonul este adesea înlocuit.

Specialistii spun ca putem diferentia somonul salbatic de cel de cultura la gatit. Cel Specialistii spun ca putem diferentia somonul salbatic de cel de cultura la gatit. Cel salbatic este roz-portocaliu, datorita planctonului cu care se hraneste, în schimb cel salbatic este roz-portocaliu, datorita planctonului cu care se hraneste, în schimb cel de crescatorie capata aceasta culoare de la vopselurile adaugate în mâncare. La de crescatorie capata aceasta culoare de la vopselurile adaugate în mâncare. La gatit, somonul salbatic îsi pastreaza culoarea, iar cel de acvacultura si-o pierde.gatit, somonul salbatic îsi pastreaza culoarea, iar cel de acvacultura si-o pierde.

Page 27: igiena ppt

FALSIFICAREA CAFELEIFALSIFICAREA CAFELEI

Cele mai intalnite tipuri de cafea sunt arabica, de calitate superioara, si robusta, Cele mai intalnite tipuri de cafea sunt arabica, de calitate superioara, si robusta, mai putin aromata si mai ieftina. Evident, cel mai simplu mod de falsificare a mai putin aromata si mai ieftina. Evident, cel mai simplu mod de falsificare a unei cafele comercializata ca fiind de calitate superioara este adaosul de unei cafele comercializata ca fiind de calitate superioara este adaosul de cafea robusta in proportie mai mare decat arabica. Este posibil, de cafea robusta in proportie mai mare decat arabica. Este posibil, de asemenea, ca in unele pachete de cafea „de calitate” sa se gaseasca cicoare, asemenea, ca in unele pachete de cafea „de calitate” sa se gaseasca cicoare, malt, naut, cereale, amidon, caramel, boabe de soia, mazare sau fasole. Cel malt, naut, cereale, amidon, caramel, boabe de soia, mazare sau fasole. Cel mai simplu mod de a evita acest tip de falsificare este sa cumparam cafea mai simplu mod de a evita acest tip de falsificare este sa cumparam cafea boabe si sa o macinam acasa, nu inainte de a analiza continutul pachetului si boabe si sa o macinam acasa, nu inainte de a analiza continutul pachetului si de a ne asigura ca nu contine, de fapt, si alte tipuri de boabe. Arabica are de a ne asigura ca nu contine, de fapt, si alte tipuri de boabe. Arabica are boabele alungite, iar robusta le are mai mici si rotunjite.boabele alungite, iar robusta le are mai mici si rotunjite.

Page 28: igiena ppt

FALSIFICAREA VINURILORFALSIFICAREA VINURILOR

Metodele de falsificare a vinurilor sunt impartite Metodele de falsificare a vinurilor sunt impartite in doua categorii. In prima categorie se in doua categorii. In prima categorie se incadreaza metodele de “botezare” a incadreaza metodele de “botezare” a produsului cu diferite substante. Aici intra:produsului cu diferite substante. Aici intra:

- folosirea colorantilor;- folosirea colorantilor; - folosirea indulcitorilor sintetici;- folosirea indulcitorilor sintetici; - folosirea substantelor de origine neviticola - folosirea substantelor de origine neviticola

sau alte materii prime decat cele viticole;sau alte materii prime decat cele viticole; - utilizarea de ingrediente interzise - utilizarea de ingrediente interzise

daunatoare sanatatii consumatorilor.daunatoare sanatatii consumatorilor. In cea de-a doua categorie intra metodele de In cea de-a doua categorie intra metodele de

inselare a consumatorului prin etichetare:inselare a consumatorului prin etichetare: - etichete asemanatoare cu cele ale unor - etichete asemanatoare cu cele ale unor

vinuri renumite pentru a produce confuzie in vinuri renumite pentru a produce confuzie in randul consumatorilor;randul consumatorilor;

- lipsa sau inscrierea eronata a denumirii sub - lipsa sau inscrierea eronata a denumirii sub care se vinde produsul;care se vinde produsul;

- comercializarea sub denumirea de “vin” al - comercializarea sub denumirea de “vin” al unor bauturi aromatizate;unor bauturi aromatizate;

- inscrierea eronata a aditivilor in lista - inscrierea eronata a aditivilor in lista ingredientelor;ingredientelor;

- ilustrarea cu fructe si/sau portiuni vegetale - ilustrarea cu fructe si/sau portiuni vegetale pe etichete, ambalaje de prezentare, desi pe etichete, ambalaje de prezentare, desi fructele nu apar in denumirea sub care este fructele nu apar in denumirea sub care este vandut produsul si in lista cuprinzand vandut produsul si in lista cuprinzand ingredientele.ingredientele.

Page 29: igiena ppt

FALSIFICAREA PRODUSELOR DE POSTFALSIFICAREA PRODUSELOR DE POST

Produsele de post sunt alimente care în mod Produsele de post sunt alimente care în mod traditradiţional nu pot conţine aditivi alimentari, E-ţional nu pot conţine aditivi alimentari, E-uri. Nu pot conţine arome artificiale, pentru că uri. Nu pot conţine arome artificiale, pentru că nu mai sunt de post în această situaţie. nu mai sunt de post în această situaţie. O parte O parte din acele substanţe care se regăsesc în din acele substanţe care se regăsesc în aşa-zisele alimente de post ne pot face aşa-zisele alimente de post ne pot face rău.Fosfaţii se regăsesc în astfel de rău.Fosfaţii se regăsesc în astfel de alimente de post şi aceştia îngreunează alimente de post şi aceştia îngreunează foarte mult funcţia renalăfoarte mult funcţia renală. Trebuie acordată . Trebuie acordată o mare atenţie etichetei produselor de post, o mare atenţie etichetei produselor de post, deoarece aceste produse pot conţine anumite E-deoarece aceste produse pot conţine anumite E-uri sau substanţe de origine animală şi care sunt uri sau substanţe de origine animală şi care sunt nesănătoase. nesănătoase. E 120 este roE 120 este roşu carminşu carmin. El se . El se regăseşte şi în alimentele de post, deoarece dă regăseşte şi în alimentele de post, deoarece dă o culoare plăcută creând senzaţia că acel o culoare plăcută creând senzaţia că acel aliment este ceva proaspăt, dar el este obţinut aliment este ceva proaspăt, dar el este obţinut prin extracţie cu anumite substanţe şi este de prin extracţie cu anumite substanţe şi este de origine animală, se extrage dintr-o insectă care origine animală, se extrage dintr-o insectă care creşte pe cactus. creşte pe cactus. Îl vom regăsi în pateurile Îl vom regăsi în pateurile vegetale.vegetale. În acestea vom regăsi şi caragenan,  În acestea vom regăsi şi caragenan, un agent de îngroşare obţinut din alge marine, un agent de îngroşare obţinut din alge marine, vom regăsi fosfaţi care dezechilibrează balanţa vom regăsi fosfaţi care dezechilibrează balanţa calciu-fosfor şi poate să ne pericliteze sănătatea calciu-fosfor şi poate să ne pericliteze sănătatea sistemului osos, dar şi sănătatea rinichilor. sistemului osos, dar şi sănătatea rinichilor.

Vom regVom regăsi ăsi îndulcitori, coloranţi chimici de îndulcitori, coloranţi chimici de sinteză, substanţe conservante care sinteză, substanţe conservante care împreună cu alţi agenţi din alimente pot împreună cu alţi agenţi din alimente pot produce disbioză, adică să ne distrugă produce disbioză, adică să ne distrugă echilibrul microflorei coloniceechilibrul microflorei colonice..

Page 30: igiena ppt

CELE MAI DEZGUSTATOARE INGREDIENTE CELE MAI DEZGUSTATOARE INGREDIENTE FOLOSITE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARFOLOSITE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂĂ

Page 31: igiena ppt

În ultimul timp, din ce în ce mai multe alimente procesate În ultimul timp, din ce în ce mai multe alimente procesate ascund tot felul de ingrediente,cum ar fi:ascund tot felul de ingrediente,cum ar fi:

ÎngheÎngheţata conţine secreţii din ţata conţine secreţii din glanda anală a castorului glanda anală a castorului

CastoreumCastoreum. Este o secre. Este o secreţie din ţie din foliculii ambelor sexe de foliculii ambelor sexe de castori. Are o aromă foarte castori. Are o aromă foarte puternică si dezagreabilă şi se puternică si dezagreabilă şi se foloseşte pentru preparea foloseşte pentru preparea unor alimente.  De exemplu,  unor alimente.  De exemplu,  îngheţata de vanilie nu conţine extract de castor propriu-zis, ci mai rau, extract din glanda anală a castorului, ingredientul care se numeşte Castoreum. În prezent, Castoreum este . În prezent, Castoreum este folosit la noi doar în folosit la noi doar în parfumuri. Castoreum este o parfumuri. Castoreum este o secresecreţie din foliculii ambelor ţie din foliculii ambelor sexe de castori.sexe de castori.

Page 32: igiena ppt

Sulfat de amoniu.Sulfat de amoniu. Acest produs chimic cu amoniac se adaug Acest produs chimic cu amoniac se adaugă de obicei pentru a neutraliza un ă de obicei pentru a neutraliza un aliment care este prea acid şi poate afecta textura.aliment care este prea acid şi poate afecta textura. Aditivul se găseşte în pâine.  Aditivul se găseşte în pâine. Multe dintre Multe dintre tipurile de pâine conţin sulfat de amoniu pentru a stimula mărirea volumului aluatului, dar acesta tipurile de pâine conţin sulfat de amoniu pentru a stimula mărirea volumului aluatului, dar acesta este folosit şi ca îngrăşământ.este folosit şi ca îngrăşământ.

L-Cisteina.L-Cisteina. Este un aminoacid f Este un aminoacid făcut din păr uman sau pene de raţă. De obicei se găseşte în aluatul ăcut din păr uman sau pene de raţă. De obicei se găseşte în aluatul de pâine şi poate îmbunătăţi textura. De asemenea ingredientul este folosit şide pâine şi poate îmbunătăţi textura. De asemenea ingredientul este folosit şi pentru a prelungi pentru a prelungi durata de valabilitate. În timp ce o parte din L-cisteina este direct sintetizata in laboratoare, cea mai durata de valabilitate. În timp ce o parte din L-cisteina este direct sintetizata in laboratoare, cea mai mare parte este extrasa dintr-o sursa ieftina si abundenta de proteine naturale: parul uman.mare parte este extrasa dintr-o sursa ieftina si abundenta de proteine naturale: parul uman. Părul este dizolvat în acid şi substaţa L-cisteina este izolată printr-un proces chimic, apoi ambalat printr-un proces chimic, apoi ambalată ă şi expediată în afară, către producatorii de pâine comercială. În afară de părul uman, alte surse de şi expediată în afară, către producatorii de pâine comercială. În afară de părul uman, alte surse de L-cisteina include: penele de pui şi de rata, coarnele de vaca şi produsele petroliere secundare. L-cisteina include: penele de pui şi de rata, coarnele de vaca şi produsele petroliere secundare. Mare parte din părul folosit pentru a obţine L-cisteina este adunat de la saloanele de coafura şi Mare parte din părul folosit pentru a obţine L-cisteina este adunat de la saloanele de coafura şi frizerie din China.frizerie din China.

Page 33: igiena ppt

Dioxid de siliciu.Dioxid de siliciu.Îl veÎl veţi găsi în diferite produse de tip fast-food. Este utilizat de ţi găsi în diferite produse de tip fast-food. Este utilizat de asemenea în industria cosmetică, asemenea în industria cosmetică, alimentară (ex. purificarea berii, agent  (ex. purificarea berii, agent antiaglomerant pentru cafeaua instant), farmaceuticantiaglomerant pentru cafeaua instant), farmaceutică, producerii detergenților.ă, producerii detergenților.

Dioxid de titan.Dioxid de titan. Este deseori folosit pentru a albi laptele degresat, care, dup Este deseori folosit pentru a albi laptele degresat, care, după ă îndepărtarea grăsimii poate apărea uşor albastru. De asemenea, pot fi folosite în îndepărtarea grăsimii poate apărea uşor albastru. De asemenea, pot fi folosite în salate, cafea.salate, cafea.

Azodicarbonamidei.Azodicarbonamidei. Este un agent de prelucrare. Azodicarbonamida este un agent de  Este un agent de prelucrare. Azodicarbonamida este un agent de prelucrare care se gprelucrare care se găseşte cel mai des în produsele platice şi în tălpile pantofilor, însă ăseşte cel mai des în produsele platice şi în tălpile pantofilor, însă şi în chiflele pentru hamburgeri.şi în chiflele pentru hamburgeri.

Shellac.Shellac. Este realizat din secre Este realizat din secreţiile de la un gândac din Thailanda şi se găseşte în ţiile de la un gândac din Thailanda şi se găseşte în dulciuri, sub forma de glazură, cum ar fi jeleurile. dulciuri, sub forma de glazură, cum ar fi jeleurile. 

Page 34: igiena ppt

Bone Char. Sunt oase carbonizate Bone Char. Sunt oase carbonizate şi aşi auu fost folosit fost folositee mult timp pentru a face zahăr, căci îi conferă un alb mult timp pentru a face zahăr, căci îi conferă un alb mai pur.mai pur.

CelulozCeluloză.ă. O pastă de lemn pe care o găsiţi în brânza  O pastă de lemn pe care o găsiţi în brânza mărunţită, sosuri pentru salate, lapte cu ciocolată. mărunţită, sosuri pentru salate, lapte cu ciocolată. Este adăugată în produsele alimentare.Este adăugată în produsele alimentare.

Page 35: igiena ppt

The EndThe End


Recommended