+ All Categories
Home > Documents > Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

Date post: 05-Jul-2018
Category:
Upload: alexandrugabrielburghiu
View: 226 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 23 /23
Introducere ările avansate din punct de vedere economic au o industrie puternică. Unul dintre elementele Ț  principale ale industriei este industria constructoare de ma ini. În România ș di n an ul 1966 a lu at fiin ă la Mioven i ț Uzina de Autoturisme, avand den umirea de Uzi na de Auto tur isme de la Pite ti. Primu l mo del fa ric at, !n par ten eriat cu "ru pul ș Renault din #ran a, a fost $acia 11%%. A urmat mo delul $acia 1&%% i diverse mod ele deriv ate din ț ș
Transcript
Page 1: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 1/22

Introducere

ările avansate din punct de vedere economic au o industrie puternică. Unul dintre elementeleȚ

 principale ale industriei este industria constructoare de ma ini. În Româniașdin anul 1966 a luat fiin ă la Mioveniț Uzina de Autoturisme, avand

denumirea de Uzina de Autoturisme de la Pite ti. Primul model faricat, !n parteneriat cu "rupulș

Renault din #ran a, a fost $acia 11%%. A urmat modelul $acia 1&%% i diverse modele derivate dinț ș

Page 2: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 2/22

acesta precum $acia 1&1%, $acia 'rea(, $acia 1&1% )port sau $acia 'ra ovia. În anul 199* se faricăș

 primul model 1%%+ românesc, $acia ova. În anul 1999 Renault ac-izi ionează 1+ din capitalulț

$acia i se !ncepe să se farice $acia )upeRova, iar !n /%%& modelul )olenza. 0ar din anul /%% seș

va !ncepe produc ia modelului 2o3an. 45i(ipediaț

În anul /%1& s7au produs &%.%%% de automoile , cu o cifră de afaceri de ,* miliarde deeuro , reprezentând /,9 din P0'7ul Românie 48it, /%1. În /%1 compania $acia a reu it săș

depă ească M: Petrom ).A., !n raportările privind primele 6 luni ale anului 4Alecu, /%1. Astfelș

$acia a devenit cea mai mare companie din România. $in aceste motive ne7am -otărât să analizăm

identitatea vizuală a acestei companii.

Capitolul 1

Specificul activită ilor companiei i portofoliul de produseț ș

A a cum a fost scris !n introducere, activitatea principală a Uzinei de Automoileș

$acia este de a produce automoile.Modelele Dacia

$in anul /%%, compania i7a sc-imat lo3o7ul i produc ia, !ncepând să iasă modelulș ș ț

2o3an. $upă 2o3an au urmat 2o3an M;: 4octomrie /%%6, )andero 4 martie /%%*, $uster 

4/%1%, 2od3< 4/%1/ i $o((er 4/%1/.ș

 

Model Caroserie Versiune Motorizări

Logan

Berlină

Benzină Motorină GPL

cces

1./ 16: = ;P

%.9 >;e 9% ;P

1. d;i = ;P

1. d;i 9% ;P 1./ 16: = ;P

m!iance

Laureate

Brea" # MCV cces

1./ 16: = ;P

%.9 >;e 9% ;P

1. d;i = ;P

1. d;i 9% ;P

1./ 16: = ;Pm!ianceLaureate

Sandero

$atc%!ac" 

cces

1./ 16: = ;P%.9 >;e 9% ;P

1. d;i = ;P1. d;i 9% ;P

7

m!ianceLaureateStep&a'

Duster S(V cces 1.6 16: 1% 'M)

1./ >;e 1/ 'M:6

1.6 16: 1% 'M:6 ?

1. d;i 11% ':M6

1. d;i 11% ':M6 ?

1. d;i 9% ':M6

7m!ianceLaureate

Lodg' Monovolum m!iance

1.6 MP0 * ;P

1./ >;e 11 ;P

1. d;i 11% ;P

1. d;i 9% ;P

7LaureateStep&a'

Do""er Monovolum Basic

1.6 MP0 * ;P

1./ >;e 11 ;P

1. d;i = ;P

1. d;i 9% ;P 7

m!iance

LaureateStep&a'

2

Page 3: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 3/22

Do""er

V)

V) Basic 1.6 MP0 * ;P

1./ >;e 11 ;P

1. d;i = ;P

1. d;i 9% ;P

7

m!iance

Logan Logan MCV

Sandero Duster

Modelele Dacia *n imagini

Lodg' Do""er

3

Page 4: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 4/22

Do""er V)

Capitolul +

,răsături particulare ale produsului Logan *n rela ia func ionalitate-ț ț

estetică

În anul /%% la $acia se produce un nou model, 2o3an, dorindu7se a se trece la un alt nivel !n

ceea ce prive te desi3nul i func ionalitatea automoilului, ima3inea vec-ii $acii fiind sc-imată.ș ș ț

Unele din atriutele ce domină industria automoilelor sunt ele3an a, lu?ul, succesul i si3uran aț ș ț

4Pamfilie i Procopie, /%1&.ș

;ând s7a lansat $acia s7a dorit să fie un model ieftin, spa ios i func ional. $atorita pre uluiț ș ț ț

foarte mic i !n conte?tul crizei economice apărute !n lume, modelul 2o3an a cunoscut un real succesș

interna ional, !n /%1% ie ind pe poarta faricii de la Mioveni, 2o3anul cu numarul 1 milion, ma inaț ș ș

fiind vândută !n prezent pe continente 4@uropa, Africa, Asia i America.ș$in punct de vedere al si3uran ei, !n iunie /%% 2o3an prime te & stele din la testul deț ș

si3uran ă @uro;AP. Modelul dispune de cel pu in un aira3 4pentru ofer pentru modelul de ază,ț ț ș

iar pentru variantele de top / sau c-iar aira3uri.

În anul /%%* 2o3an eneficiază de un facelift la e?teriorul i interiorul acesteia, motorizărileș

rămânând acelea i. )e sc-imă 3rila i lo3o7ul ma inii, noul lo3o aplicându7se tuturor modelelor ș ș ș

$acia. notă de stil este adusă de andoul cromat de la aza 3rilei. )tructura compacta a locurilor 

optice fa ă care in3loeaza acum i semnalizatorul i farul, contriuie i ea la crearea unei noi liniiț ș ș ș

frontale. )poilerul fa ă a fost redesenat, lucru care a dus la o cre tere !n dimensiuni a modelului cuț ș

apro?imativ cm. $esi3nerii nu au uitat nici proiectoarele, care au primit o nouă incadratură tocmai pentru a sulinia sc-imările. În partea de spate eleronul se !n3loează !n u a porta3aului i aș ș

 locurilor optice redesenate, creând astfel un volum de 1% litrii al porta3aului, cel mai mare din

clasa sa. 0nteriorul a fost finisat i oferă o senza ie plăcută prin mânerele er3onomice i a3-eteleș ț ș

decorative folosite la nivelul portierelor. Plan a de ord a fost modificată prin folosirea polipropileneiș

cu structură de tip fa3ure i cercurile folosite ca ornamente pentru 3urile de ventila ie, care imităș ț

elementele cromate. ;adranele pe fond al au devenit mai liziile. ;onfortul a fost mărit prin volanul

cu re3lare pe verticală, un nou dispozitiv de austare a scaunului oferului, tetiera !n formă de vir3ulăș

i su o3lind retrovizoare s7a pus un suport pentru oc-elari. Per total o ma ină !munătă ită din punctș ș ț

de vedere al desi3nului i esteticii. 4Mirică, /%%*ș

4

Page 5: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 5/22

În anul /%1&, !n dorin a de a ine pasul cu sc-imările te-nolo3ice i pentru a aduce oț ț ș

 prospe ime !n rândul 3amei, se lansează la )alonul Autor de la Paris, 2o3an /. $acia a mai făcut unț

 pas !nainte i a adus câteva inova ii. )7au făcut mici modificări la interior !n desi3nul ordului i alș ț ș

consolei centrale. ;easurile au fost !incadrate cu inele cromate, pentru un plus de sportivitate. )7a

instalat un nou sistem multimedia denumit Media av. Pentru prima dată o ma ină româneascășdispune de sistem de navi3a ie. 2a interior, 2o3an i7a păstrat reputa ia !n ceea ce prive teț ș ț ș

3enerozitatea spa iului, fiind loc i pentru persoanele !nalte !n spate. U ile au un desi3n nou i unț ș ș ș

ornament lucios. Porta3aul are un eleron sutil !ncastrat !n el pentru o aerodinamică mai ună. $e

asemenea partea frontală are un spoiler ce aduce un aer de sportivitate ma inii. Un lucru inovativ laș

2o3an este prezen a utonului @co ce permite oferului să optimizeze consumul de carurant.ț ș   În

func ie de stilul de ofat i de condi iile de rulare, @co Mode permite o diminuare a consumului i aț ș ș ț ș

emisiilor de ;/ de până la 1% +. #unc ia se activează la simpla apăsare a unui uton pe plan a deț ș

 ord i se dezactivează la prima apăsare ener3ică a pedalei de accelera ie. 4>unin3.roș ț

.volu ia Logan *n timp/ *n imaginiț

 

Logan +00

5

Page 6: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 6/22

Logan +002

Logan +013

Logan 10 ni

În anul /%1, pentru a marca 1% de ani de 2o3an, $acia a venit cu un model 2o3an 1% Ani

destinat e?clusiv romanilor i României.ș

2a e?terior modelul @di ie specială e?primă ele3an ă i rafinament datorită proiectoarelor ț ț ș

dulu optice, strippin3 stâlpi centrali !n culoare nea3ră, protec iilor de u i laterale !n culoare nea3ră iț ș ș

a o3linzii retrovizoare cu semnalizare. Partea din spate este eviden iată de locurile optice cu unț

desi3n nou !n culoare ro u !nc-is Bi a a3-etei de decor ară spate !n culoare nea3ră. @ste ec-ipat cuș

 ante o el 16CC dar( metal. Pe partea stân3ă, !n spate este personalizat discret cu un stic(er cu lo3oț

special D1% AniE.

6

Page 7: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 7/22

2a interior dispune de o amianFă i plan ă de ordș ș

nouă, ce oferă interiorului un aspect modern. Modelul este

 prevăzut cu ec-ipamente moderne precum aer condi ionatț

cu re3lare automată, 3eamuri electrice fa ă i spate, avândț ș

comandă de activare pe portiere i consolă centrală,ș

sistemul multimedia M@$0A A: cu touc-screen inte3rat !n consola centrală, re3ulatorGlimitator de

viteză 4cruise control i volan !mrăcat !n piele. 4$acia.roș

Capitolul 3

Designul i estetica mediului am!iant-comercialș

$acia ! i comercializează produsele sale prin parteneri pe tot teritoriul României. 2a parteneriiș

autoriza i ai ocazia să !ncerci modelele $acia, să efectuezi un test drive sau să7 i aduci ma ina pentru oț ț ș

revizie te-nica sau repara ie.ț

Printre cei mai importan i dealeri se numără Auto;oălcescu i Meridian.ț ș

2a ace ti concesionari pe lân3ă faptul că te po i urca !ntr7o ma ină din cele e?puse i o po iș ț ș ș ț

testa, eneficiezi de un pro3ram virtual de confi3urare &$ al ma inii dorite. Astfel ! i po i confi3uraș ț ț

sin3ur ma ina de la model, variantă de motorizare până la culoare, op iuni ale ma inii, tapi erie .ș ț ș ț ș

  uto Co!ălcescu Meridian Vest

7

Page 8: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 8/22

)pa iile de )-oHroom sunt 3eneroase !n ceeaț

ce prive te spa iul. )pa iul este unul desc-is, având doar câteva irouri destinate for ei de vânzare iș ț ț ț ș

 pentru conducere. $esi3nul este unul modern fiind menit să !ncânte clientul, să se simtă ine i astfelș

să cumpere ma ina. ;ulorile sunt vii, iar de multe ori sunt asemănătoare culorii $acia, alastruș

cosmos. Între ma inile e?istente !n s-oHroom e?istă un spa iu 3eneros pentru a putea fi văzute de câtș țmai multe persoane i pentru ca acestea să poată fi manevrate atunci când sunt aduse i scoase dinș ș

s-oHroom.

Capitolul

Designul i estetica formelor vizuale-comunicante4ș

Potrivit lui Pamfilie i Procopie 4/%1& Eelementele desi3nului de amalae suntI formaș

3rafică, ec-ilirul, lumina, culoarea, mi carea, tensiunea, e?presiaE.ș

#iind vora de un automoil amalaul se confundă cu produsul. Astfel $acia i7a !munătă itș ț

sim itor produsele i forma acestora, !n acest sens putem include i amalaul cu elemente precumț ș ș

forma 3rafică ma inii, culoarea, liniile ma inii, lo3o7ul sau e?presia pe care o lasă o ma ină $aciaș ș ș

atunci când trece pe lân3ă tine.

2o3oul $acia a suferit mai multe modificări de7a lun3ul timpului, !n momentul de fa ă fiind oț

si3lă modernă.

$esi3nerii de la $acia doresc tot timpul să

!munătă ească formele modelelor, astfel că !n ultimii aniț

acestea au suferit sc-imări ale formei la e?terior iș

interior.

Ultimul concept de 3rafică de la $acia ce are un real succes este )tepHa<. Astfel că după

)andero, i alte modele $acia precum 2od3< sau $o((er sunt disponiile !n această variantă.ș

8

Page 9: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 9/22

Prin faptul că modelele $acia se vând pe patru continente i dispun de un spa iu 3eneros, fiindș ț

o ma ină ideală de familie, aceasta a intrat !n sucon tientul popul iei i este u or de recunoscut,ș ș ț ș ș

asemenea altor modele de ma ini consacrate precum 'M5, Mercedes, Audi, >o<ota sau #ord.ș

Această recunoa tere certifică calitatea formelor 3rafice ale desi3nerilor de la $acia i alș ș

succesului acestei mărci de automoile.

Capitolul 5

6eprezentarea companiei i a produselor sale *n mediul virtualș

În era te-nolo3iei i al internetului, o companie care nu este prezentă !n mediul virtual practicș

nu are cum să e?iste.

$acia este prezentă !n mediul virtual cu un site impresionant din punct de vedere al 3raficii.

Po i să7 i confi3urezi ma ina dorită pe site. $e asemenea po i 3ăsi solu ii de finan are pentruț ț ș ț ț ț

ac-izi ionarea unei ma ini. Mai e?istă o sec iune pentru usiness, $acia fiind furnizorul principal deț ș ț

automoile pentru multe institutii ale României printre care Ministerul de 0nterne. )ec iunea serviciiț

 post vânzare este prezentă precum i posiilitatea desc-iderii unui cont pe M< $acia, unde eneficieziș

de numeroase avantae !n calitate de client $acia. sec iune la fel de importantă este i Pro3ramulț ș

Rala, proiect foarte important de re!nnoire al parcului auto, mul i clien i $acia ac-izi ionându7 i unț ț ț ș

model prin acest proiect sus inut de "uvernul României.ț

$acia este prezentă i pe canalele )ocial Media, având cont pe #aceoo( 4peste &6% de mii deș

li(e7uri, >Hitter, Pinterest i Joutue.ș

Pe pa3ina de #aceoo( te po i !nscrie la un drive test, pe Joutue po i vedea reclamele $acia,ț ț

iar pe Pinterest ima3ini cu modelele $acia.

 

9

Page 10: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 10/22

Site Dacia

7ace!oo" Dacia

8outu!e Dacia

10

Page 11: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 11/22

Pinterest Dacia

C9)CL(:II

$acia nu este mai este autoturismul de care foarte mul i râdeau, dar care era !n acela i timp eraț ș

apreciată i mândria românilor. Astăzi $acia este o ma ină modernă, cu sistem de navi3a ie i volan !nș ș ț ș

 piele, !n varianta de top. @ste prezentă pe continente, o ma ină de familie, pentru familie, cu spa iuș ț

3eneros i unul dintre cele mai une automoile raportat la nivelul calitateGpre . 0dentitatea vizuală aș ț

companiei este la standarde interna ionale, conectată la mediul online, cu un site foarte ine realizat iț ș

 prezentă pe toate re elele importante de socializare. ;ompania este mereu 3ata să inoveze i să seț ș

adapteze sc-imărilor survenite ca urmare a e?pansiunii te-nolo3iei.

Bi!liografie

1; ,uning/ +013;  Dacia Logan 2: absolut toate detaliile despre noul Logan 2013/<online=

Disponi!il la >%ttp4??&&&;tuning;ro?masini-noi?dacia-logan-+-a!solut-toate-detaliile-despre-

noul-logan-+013-15@1+;%tmlA <ccesat la data de 1@ prilie +015=;

+; lecu/ B;/ +015;  Rămâne Dacia cea mai mare companie din România? La şase luni cifra de

afaceri a constructorului auto a crescut cu doar 1,! "   #iarul $inanciar / <online= Ianuarie;

Disponi!il la >%ttp4??&&&;zf;ro?auto?ramane-dacia-cea-mai-mare-companie-din-romania-la-sase-luni-cifra-de-afaceri-a-constructorului-auto-a-crescut-cu-doar-1--13@15A <ccesat la

data de 1@ prilie +015=;

3; utomo!ileDaciaS;; / +015; Ei"ipedia;ro <online=; Disponi!il la >

%ttp4??ro;&i"ipedia;org?&i"i?utomo!ileDaciaS;; A <ccesat la data de 1@ prilie +015=;

; utoCo!ălcescu/ +015; utoCo!ălcescu;ro/ <online=; Disponi!il la

>%ttp4??&&&;autoco!alcescu;ro?A <ccesat la data de 1@ prilie +015=

5; Dacia/ +015; Dacia;ro/ <online= Disponi!il la >%ttp4??&&&;dacia;ro?A <ccesat la data de 1@

prilie +015=;

; Dacia Logan/ +015; Ei"ipedia;ro <online=/ Disponi!il la >%ttp4??ro;&i"ipedia;org?&i"i?DaciaLogan A <ccesat la data de 1@ prilie +015=;

11

Page 12: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 12/22

; Dacia 6omFnia; Dacia/ <online= Disponi!il la

>%ttps4??&&&;face!oo";com?Dacia6omania?app10135@5532A <ccesat la data de 1@

prilie +015=;

2; Dacia 6omFnia; Dacia/ <online= Disponi!il la >  %ttps4??ro;pinterest;com?daciaromania?A

<ccesat la data de 1@ prilie +015=;@; it/ G; +01;  Da%n of t&e Dacia: &o% Romania's no(t&rills car ma)er raced a&ead" ,%e

Guardian/ <online= +1 9ctom!rie; Disponi!il la

>%ttp4??&&&;t%eguardian;com?!usiness?+01?oct?+1?dacia-romania-car-ma"er-europe-salesHA

<ccesat la data de 1@ prilie +015=;

10; Meridian uto;  Dacia"*utomeridian"ro/ <online=; Disponi!il la

>%ttp4??dacia;automeridian;ro?A <ccesat la data 1@ prilie +015=;

11; Mirică/ B; +002; *ceea i +ărie cu altă pălărie" ș  utoMar"et/ <online= 1 Iulie; Disponi!il la

>%ttp4??&&&;automar"et;ro?test-drive?aceeasi-marie-cu-alta-palarie-1@2;%tmlA <ccesat la

data de 1@ prilie +015=;

1+; 9fficial Dacia 6omania/ +015; Dacia 6omFnia/ <online=; Disponi!il la >

%ttps4??&&&;'outu!e;com?user?9fficialDacia6omania A

13;Pamfilie/ 6; i Procopie/ 6/ +013;ș  Design i estetică n -usiness ș ; Bucure ti4S.;ș

1; Sport;ro/ +015; Dacia i premiera de la Geneva Imagini oficiale cu noul model-edi ieș ț

specială/ la 10 ani de la unirea cu francezii; Sport;ro <online=; Disponi!il la >

%ttp4??&&&;sport;ro?masini?dacia-si-premiera-de-la-geneva-imagini-oficiale-cu-noul-model-

editie-speciala-la-10-ani-de-la-unirea-cu;%tmlA <ccesat la data de 1@ prilie +015=;

 

).J.

Prototipuri Dacia

Poze disponi!ile pe >%ttp4??&&&;automo!ileromanesti;ro?Dacia?DaciaPrototipuri? A

Dacia %ipp' sau Dacia .stafette/ 1@5

12

Page 13: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 13/22

Dacia funeral/ 1@2+

Dacia limuzină/ sfFr itul anilor 20ș

Dacia 1302 Kum!o

Dacia Mini

13

Page 14: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 14/22

Dacia Converti!le

Dacia )ova MPV/ anii @0

Dacia Lăstun sau Dacia 500/ 1@20

14

Page 15: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 15/22

Dacia MD 2/ 1@2

Dacia Solenza Brea"/ anii

+000

Prima Dacie 1100/ ce i-a apar inutț

lui )icolae Ceau escuș

(ltima Dacie !erlină ce a ie it peș

poarta fa!ricii de la Mioveni/ +00

15

Page 16: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 16/22

Dacie de Mili ieț

Dacia Bra ovia/ 1@20ș

Dacia Sport/ 1@2

Dacia m!ulan ă/ț

16

Page 17: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 17/22

Dacia cu ro iț

Dacia D33/ 1@@

 Dacia Mini Camper Geo Car

Dacia Logan MCV .del&eiss

17

Page 18: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 18/22

Dacia Logan Steppe +00

18

Page 19: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 19/22

Dacia Logan Steppe +00

Dacia Logan %atc%!ac" 

Dacia $amster ED $i!rid

Dacia .lectra

19

Page 20: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 20/22

Dacia Logan .C9 +

Dacia Duster Grand $amster

Dacia Logan Ca!rio este un s%o&car realizat de

@ Service;

Dacia Logan Coupe realizat de @ Service

20

Page 21: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 21/22

Dacia Duster +00@

Dacia Duster Limuzina Birou Mo!il

Dacia Duster 6all'

Dacia Duster )o Limit este ec%ipat cu

un motor V de 3;2 litri i furnizeazăș

nu mai putin de 250 de cai putere la

;000 rpm;

21

Page 22: Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

8/16/2019 Identitatea Vizuala a Companiei Dacia

http://slidepdf.com/reader/full/identitatea-vizuala-a-companiei-dacia 22/22

Dacia Duster 6aid este ec%ipată cu un

propulsor V de 3;000 cmc/ preparat de

9reca/ care dezvoltă 330 CP cuplat la o

transmisie secven iala cu trepte dezvoltatăț

de Sadev;

Dacia Duster J .ver'one/ pregatită de uzină pentru

competi iile 9ff-6oad din ară/ sunt ec%ipate cu motorul 1;5ț ț

dCI 110 CP/ dar au primit *n plus un diferen ial cuț

alunecare limitată/ puntea spate a fost u or *năl ată/ iar laș ț

interior au fost adăugate structuri metalice pentru protec iaț

ec%ipaNelor rollcage i centuri de siguran ă cu prindere *nș ț

patru puncte; 7iecare ma ină a fost dotată cu un troliu/ș

instrumente de măsură a distan elor parcurse i sta ii radio;ț ș ț

Dacia Lodg' Glace este ec%ipat cu un motor V de +;@2

cmc i furnizează nu mai pu in de 355 de cai putere la ;500ș ț

rpm; 

Dacia S,CC .dition

22


Recommended