Home >Documents >Hendrik de Mol si Planeta de Jad de Mol si... · PDF file2016-12-09 · Hendrik...

Hendrik de Mol si Planeta de Jad de Mol si... · PDF file2016-12-09 · Hendrik...

Date post:05-Aug-2018
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • K.J. MECKLENFELD

  Hendrik de MolEr

  Planeta de Iad

  ffu*vtos

 • -\,, i' 1". ,.

  CupnrNs

  r,Sferadeiad """"'7

  3.Ochestiuneduhnitoare .- " " ""324;'Dinnouorfan... ..' " "'39

  6.Cirtita,ralagibuburuza... "" "52

  S. Una cald6, una rece . . " " '7og.Niciowijitoare. """"78

  ro. Din nou pe Planeta de Plug. . . " " ' 83rr.Odiscufienutocmaisecreti " "' :' " "'96rz.Vegtirele... ..:..' ""'1o4

  14. lnmisiune. '... " " ". "12ors. Planetadelad.,: ' !.. i .. " " " 'tz616.Colibadejad..,?.....'...''''':'' ;'''L32

  r8. Partealntunecati a Planetei de PluE " " '156r9.LaCel5laltTu.... """159zo. Oaparifiemonstruoasi " "166zr. Ointtlniremonstruoasi " " " "'r73

  i"'zz. Coana Wilhelrnina qi Planeta Monqtrilor'''''''' r8rz3.PidureaThngukii... ""'r88z4.lnarmataluiCalavera. ..:...: """"'196z5.Agentul888... "'2o2

  303

 • z6.Doiinunu. .....2L227. Prinqilamijloc.. ...22LzS.inghililidevii. .....22829. Blobciu! . ..2343o.Adio,Berend! .....24r3r. lnapoipePlanetadePluq .......242

  33. O surprizineplicutd....... ...,..26334.Copiluldepiatri ........272Zs.lad ..:... ........27g

  . ,.., -t.'r'i!..',.

 • CAPITOLUL 1

  Sfera de jad

  Hendrik de Mol deschise ochii gi privi Planeta de Aur.Deasupra patului siu, animate de aerul incilzit de luminasoarelui de diminea|6, se roteau incet planetele prinse in sis-temul solar diruit de bunicul Martinus. Sclipind, printre ele,Planeta de Aur, nava in miniaturi Pe care i-o diduse Tao,dragonul-zmeu, dupi prima gi ultima dati cAnd fhcuseriimpreuni o cilitorie cu uriaqa navi-planeti. Dupi aceea,Hendrik qtiuse cu siguranll ce va dori s[ devin[ in viafil aveasl fie cosmonaut. Avea si piloteze nave spafiale care urmausi cucereascl spafiul. Avea sI devini cel mai priceput pilotdin intregul Univers Cunoscut, avea si...

  ,,intdi va trebui s[ termin gcoala primari", igi spuse el,alungind gdndurile de viitor.

  Lumina strecurindu-se in cameri prin geamul deschis iispunea ci este wemea si se dea jos din pat gi sI se pregiteascide qcoali. Privi ceasul de pe noptieri. Cadou de la buniculMartinus, micul ceas-moarl incepea si cdnte o melodie veseli,iar roata morii pornea si se invdrteasc[ atunci cind era timpulsi sune alarma. Mai avea exact cinci minute.

  Hendrik puse miinile sub cap gi decise si rImAnI intins,visind cu ochii deschigi.

  ,Of, ce picat cI nu existi o qcoali de cosmonauli pentrucei de virsta mea! Aq fi cel mai bun din clasi, qtiu sigur! Iar

 • ro$covanul acela de Floris nu qi-ar mai permite si faci glumepe seama mea pentru ci sunt mai mic decdt el!"

  Numai sI fi fost posibil si capete din nou forma de cir-tifi de pluq pe care o dobindise in timpul aventurilor cuPlaneta de Aur! I-ar fi arltat el lui Floris! L-ar fi provocat laduel cu sibiile luminoase.

  ,,Probabil Floris ar deveni un vierme din poliester, daciar fi transformat in jucirie", visa Hendrik cu ochii deschiqi.,,L-aq tiia in doui ci.t ai zice omidi!", iqi spuse el fbcind ungest ca qi cind ar fi avut in mAni sabia sa luminoasl.

  Bineinfeles cI apoi l-ar fi dus la Spitalul pentru Jucirii depe Planeta de Plug gi acolo l-ar fi cusut doctorii la loc, darce bine ar fi fost ca totul sd se intimple pe Planeta de PluE,nu pe Pimint! Problemele sale ar fi fost mult mai simplude rezolvat.

  Sufli cltre Planeta de Aur, care acum se gisea exact deasu-pra capului siu. Aceasta incepu si se roteasci u$or, aruncirrddin virful piramidelor sclipiri aurii pe perefii camerei sale.

  Din intregul sistem de planete, favorita lui Hendrik eraPlaneta de Aut bineinleles, insi urmitoarea, fhri nici undubiu, era o mici sferi verde de jad. Bunicul Martinus o agi-fase in sistem cu miinile sale, drept contra-greutate pentruSaturn cel mare.

  Ocazional Hendrik desficea de pe firul slu sfera verde casi se joace cu ea. |ocul, unpuzzle tridimensional, era alcituitdin qapte sfere de jad sculptate, una in interiorul celeilalte.Fiecare dintre ele era un animal fantastic. Sfera cea mai maredintre toate, cea de la exterior, era un dragon chinezesc.Urmitoarea, imediat sub dragon, era o pasire phoenix ceinviluia cu aripile ei sfeta urmitoare, o broasci festoasiinaripatl. Lui Hendrik ii luase ceva timp si identifice fan-tasticele animale sculptate din ultimele sfere. Descoperiseci a patra era un qarpe de mare, a cincea un tigru cu coarne

  gi a gasea un elefant de jad cu patru col1i. Ultima sfer6, ceamai mici dintre toate, aflati in centrul tuturor, era un ibex,o capri silbatici cu coarne uriage. Hendrik o descoperiseintr-o seari, dupi ce reugise si aranjeze celelalte sfere in agafel inctt si ajungi la miez. Spre surpriza sa, toate cele qaptesfere se luminari, iar din mijloc izbucni pentru o fracfiunede secundi' o raz| verde. Aprinsese lumina curios, darIumina verde dispiru. Fugi cu sfera de jad la bunic, carezimbi gi spuse:

  - A fost a mea qi acum este a ta. Mi-a fost datd drept r[s-plati pentru o fapti buni. Cel care mi-a dat-o mi-a spus cisfera imi va indeplini cea mai aruLtoare dorinfl Nu am folo-sit-o fiindci m-am gindit ci va veni o zi cind tu vei aveanevoie de ea mai mult decit mine. Tir ai toatd viala inainte.

  - Cea mai Nzitoare dorinfi? zise Hendrikbucuros. Grozav!Vreau si devin pilot de navi sp{iali, explorator al spafiului, celmai grozav pilot din intreaga istorie a omenirii, si descopirurmitoarea planet[ pe care omenirea va putea trii...

  - He, he, ai enunfat deja trei dorinte, gi daci nu te intre-rupeam mai adiugai vreo citeva, rdse incetigor bunicul. Vatrebui si alegi doar una dintre ele, pe cea mai arziltoare.

  Hendrik ticu Ei clnt pe ginduri.,,Doar o singuri dorinfl arzdtoare", iqi spuse el.- $i apoi? Daci mi hotlrisc la una singur6, ce am de ficut

  ca si se indeplineasci? il intreb[ el pe bunicul Martinus, uitin-du-se curios la sfera verde.

  - Acesta este un mister pe care va trebui si il dezlegi,spuse bunicul zAmbind hitru.

  Hendrik iqi pusese apoi, pe r6rtd, nenumirate dorinle, darsferele nu pdreau s[-l fi auzit. Chiar qi dintre cele mai simple,de genul ,,vreau si fiu iar cirtip de plug, iar Floris vierme depoliester ca sd'-i arit eu si se mai ia de mine", nici una nufusese indepliniti.

 • Acum sfera cea verde se rotea incet in sistemul de planetedin camera sa, Iucind palid qi amintindu-i de bunicul slu.

  Ah, cit ii lipsea bunicul Martinus! El ar fi gisit o solufiela problema sa cu Floris.

  in unchiul Severin nu putea pune nici o bazd, ba chiardimpotrivl, acesta il persecuta mai riu decit Floris. BuniculMartinus igi iertase fratele, ba chiar il lisase si se mute cu eiin Muzeul ]uciriilor.

  - Suntem, gi eu, qi Severin, betrani, ne numirim zilele, nuanii, de acum inainte, ii spusese el lui Hendrik cdnd acestaprotestase.

  Dupi ce se intorsese cu coada intre picioare de pe Planetade Aur, Severin era nevoit si igi ducd viafa intr-un c[ru-cior cu rotile. Singurul lucru bun era ci Hendrik il puteaevita ugor.

  ,,Dar ce-ar fi si incerc sd ii spun mamei?", se intrebd pen-tru a mia oari Hendrik. ,Oare va ride de mine? Nici nu suntsigur ci m-ar asculta", igi zise el mai departe. ,,in ultima vremepare atdt de preocupati. Probabil ceva Ia serviciu..."

  Ca gi cind i-ar fi auzit gindurile, uqa camerei sale se des-chise gi mama lui se ivi somnoroasi in cadrul uqii.

  - Buni dimineafa, dragul meu, spuse Reina zimbind EiaranjAndu-gi pirul zburlit. Egti deja treaz? Bravo. Eqti tu dri-guf si pui masa pentru micul dejun? Vin qi eu in citeva clipe,zise ea gi dispiru in direcfia biii.

  Hendrik auzi apoi dugul.Dupi cAteva secund.e, ceasul bitu ora fixi. Se auzi melo-

  dia binecunoscuti, iar roata micii mori lncepu si se invdr-teasci. Hendrik opri alarma ceasului gi se ridici din pat nucu foarte mare avdnt. t '

  - E musai si fac ceva. Nici nu mai am chef si merg laqcoali, spuse el incet. Daci o tin tot aga, ajung iariEi si imipetrec restul vie[ii prin tunelurile din Muzeu.

  [0

  Dupi ce bunicul se dusese, Hendrik nu mai voise si folo-seasci tunelurile construite de acesta in intreaga clidire. Preamult ii aduceau aminte de vremurile in care suferea de teamade spaliile deschise qi de bunicul. in loc si se strecoare printuneluri pentru a ajunge din camera sa la parter sau in buci-tirie, acum folosea, ca orice copil normal, scirile. Cdt desprecisula din bitrAnul stejar, nu mai avea nici o problemi si' tra-verseze curtea din spate a Muzeului qi s[ se suie pe scari.

  Se splli pe fa1i, se imbricl de qcoali gi cobori abitut sprebucitlrie.

  Mama sa fu la fel de absenti gi in acea dimineafi, pre-cum fusese in ultimele zile.

  - ... poftim? spuse ea ciLtre Hendrik care o intrebase ceva.- intrebam daci totul e-n reguli la serviciu, zise Hendrik

  mugcind din felia de piine unsi cu gem de cipgune.Spusese de fapt ,,cum s[ fac si scap de un biiat care rAde

  de mine, mi inghiontegte tot timpul gi face glume pe seamamea in fafa clasei, dar din picate e Floris, biiatul primaru-lui, gi nimeni nu indriznegte si ii spuni ceva", dar mama sanu il auzise.

  - A, da, am un proiect interesant, sPuse mama sa. Darastlzi vin sI mdncim impreuni, promit, spuse ea zAmbind.Uite, ca si mi revanqez pentru cI te-am llsat cam singur inultimele zlle,i1i fac eu tartinele pentru gcoali.

  Din nefericire, pe una dintre felii pusese unt de arahide gi

  salam (vai!), iar pe cealalti gem de coacdze qi caqcaval cuchimion (gi mai vai!), dar Hendrik nu spuse iarigi nimic. Lelud ca qi cAnd ar fi fost ceva foarte normal s[ ai tartine cu aqanigte combinalii ciudate, mulpmi frumos qi pleci si se spelepe din1i. Apoi iEi lui rucsacul pregitit din seara trecuti 9i sepreglti si iasi pe uqi.

  - Vino si te sirut, dragul meu, ii sPuse mama sa. Mulfu-mesc pentru micul dejun, a fost delicios.

  l1

 • Nu mincase mai nimic din ceea ce pregitise Hendrik,doar bd'use cdteva cafele gi suc de portocale proaspit stoarse.

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended