Home >Documents >H.C.L. 195/1999

H.C.L. 195/1999

Date post:28-Jan-2017
Category:
View:234 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • ROMNIATLIDETUL TrMr$IvftlNic IP IUL TII\,{I$ OARACONSILIUL LOCAL

  HOTARJ,REA NR 195Din data de 13.07.1999

  Privind aprobarea metodologiei de contorizare individual a consunnurilor deap, pe apartamente, in Municipiut Timigoara

  CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPITILU TIMI$OARA;Avnd in vedere Referatul nr. SC099-3546/L7.03.lggg Direc$ei Tehnice din

  cadml Primriei Municipiului Timigoara;Avnd in vedere avizele Comisiei pentru sfudii, prognoze, economie, buget,

  finanfe, irnpozite gi taxe, Comisiei pentru idministrare" ooit tui public Ai priiat,servicii publice gi comer! din cadrul Consiliului Local al MunicipiuluiTimigoara;

  In temeiul art. 3,4 gi 6 din Hotrrea Guvernului Romniei nr. 34g/lgg3privind contorizarea apei qi a energiei termice la populafie, institu{ii publice gi agenlieconomici;

  in baza Hotrrii Guvernului Romniei nr.425/1994 privind aprobarearegulamentului de furnizare a energiei termice gi apei calde menajere;

  in baza aft- 64 din Legea Gspodriei comunale nr.4/r9gr;in conformitate cu pievedeat. u.t.zo rit. (g) $i G) din Legea m. 691199r

  privind 3dministrafia public local, republicat ;In temeiul art.28 alin.l gi 2 din Legea nr- 6911991 privind administagia

  public local, republicat;HOTARA$rE

  Art.l: Se aprob metodologia de contorizare individual a consumurilor de ap, peapartamente, in Municipiul Timigoara, conform Anexei care face parte integrant dinprezenta hotrre.Art.2: Cu aducerea la indeptinire a prezentei hotrirri se incredinleaz FederaliaAsocialiilor de Locatari din Timigoara gi asocialiiie de locatari/proprietari.Art.3: Prezenta hotrre se comunic:

  - Prefecturii Judefului Timiq;- Direc{iei Economice;- Direc{iei Urbanisrn;- Directiei Tehnice;- DirectieiRelafii-Comunicare;- Direcliei Juidice;- Direclia Pakimoniu;- .Biroului Corp Control primar;- Regiei Autonome de Termoficare CALOR;

  Regiei Autonome de Ap gi Canal AeUATM;- Federafiei Asocia{iilor de Locatari;- BRMl-Inspecfia Interjudefean de Mehologie Timiqoara; )- Mass-mediei.

  Pregedinte de gedinf,

  Co nsilier GRIGORE STAVRESCU

  , Qontrasemneaz,Secretar

  IOAN COJOCARI

 • ANEXA

  REGLEMENTAzu PRTWND CONTORIZAREA INDTVIDUALA A APEI

  Beneficiarii sistemelor de alimentare cuproprii de ap. Acest lucru poate conducegi exploatare a instaiatiilor interioare.

  ap au dreptui de a-gi cunoagte consumuriiela economii de ap gi la o mai bun infrelinere

  contorizarea individual a consumatorilor se poate face dac:l. Exist contorizare pe brangament. Furnizorul deco nteaz utilit1ile liwate la limita deproprietate. in consecinl estecorect gi legal ca orice contorizare individual s seefectueze doar in cazul existenfei contorului de brangament. Fumizorul nu va citi innici un caz aceste apometre de apartament gi nici nu va face decontareadup acestecontoare. Ele vor servi doar la defalcare in cadrul Asociafiei de locatari/proprietari.

  2. Orice lucrare de contoruare in apartamente se efectueaz pe baza unei conven!scrise lntre asociafie gi proprietar, cu respectarea prezentei metodologii.(Conformconvenfiei-cadru, care face paxte integrant din hotrre)

  3" Montarea contoarelor in apartament se face, obligatoriu, la toate punctele de consum.4. Montarea contoarelor individuale (de apartament) se poate executa numai de ctre

  personai autorizat de cke Biroul Romn de Metrologie Legai.5. Cotoarele de ap care se monteaz trebiue s posede buietin de verificare metroiogic

  in termen de valabilitate qi marc de verificare metrologic. Marca de verificaremetroiogic poate fi aplicat sub form de sigiliu din plumb sau sub form deqtampila pentru contoarele care nu se pot demonta frr deteriorarea contorului.

  6. Montarea se va executa cu supap de refinere pentru curgere tn contrasens qi cuelemente de prindere (racorduri olandeze) prevzute cu orificii pentru inh'oducereasrmei pentru sigilarea in instala{ie a contoareior, care s impiedice demontareaneautoriz at a contoruiui.

  7. Sigilarea in instaialie a contoarelor se va efectua de ctre montatorui autorizat, inprezenla definatory|ui npnrAfplpi tl ? qlui rgprezentant al asocialiei deIocatari/proprietari. Cu ocazia sigilrii se va intocmi n proces verbal in care se vapreciza starea contonului (valoarea irrregistrat pn in momentul montrii).

  8. La expirarea termenului de valabilitate al buietinului de verificare metrologic.defintorui contorului este obligat s prezinte aparatul la o nou verificaremetrologic4 la un laborator de metrologie autorieat de Biroul Romn de Metrolo-eieLegal.

  9. Dernontarea contoarelor din instalatie, respectiv ruperea sigiiiior (pentru reparare sauverificare metroiogic periodic) poate fi efectuat numai de ctre montatoriautortafi de Biroul Romn de Metrologie Legal gi numai pe baz de proces verbalde sigiiare, in care se va preciza indexul contorului gi motivul desigilarii.

  l0.La i:emontarea in instalagie se va proceda ca la montarea ini{ial.

 • ll.Cei care igi monteaz contoare in apartament, vor suporta in plus fala de consumuiindicat de contor o cot parte ce reprezint pierderile din instala{iiie interioarecomune dac exist defecliuni in cazul cnd nu toli sunt contoruali, ct gi diferengadatorat existefei defecliunilor din instalaliile comune cnd sunt toli contorizafi, ct gipentru apa folosit la splatul casei scrii, europubelelor, spaliilor verzi gi adiferenlelor provenite din erorile de msurare. Cuantumul acestor pierderi se vastabili de ctre adunarea general a asocia{iei. Pentru diminuarea neinlelegeriior iaplata pierderilor de ap se recornand montarea integral a contoarelor pe toatasocialia de locatari/proprietari.

  IZ.CeI ce gi-a montat contor individual este obligat s permit accesul reprezentantuluiasocialiei pentru citirea contorului, iar in caz de prsire a lociun{ei pe o perioad maiindelungat s informeze asociafia, pentru ca inainte de plecare gi dup venire s sefac citirea contorului.

  13.Violarea sigiliului va anula dreptul la contor individual, iar plata se va face in sistempaugal, incepnd cu ultima dat cnd contorul a fost citit gi sigiliul era intact.

  l4.Toate cheltuielile aferente pr,tilor comune, inclusiv cele cauzate de pierderile de apvor ti suportate de toli beneficiarii; modul de repartizare pe beneficiar al pierderilorcomune va fi precizat inainte de aplicarea contorur individuale.

  l5.Fiecare proprietar are dreptul la contorizare individual, indiferent de numruIacelora care solicit acest lucru.

  NOTA: Prezenta metodologie cuprinde qi punctele de vedere ale Federagiei Asociatiilorde locatari din Timisoara.

  $EF SER.VICru ENERGETIC,

  'o\3ytp,Uofunu

  lltu

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended