Home >Documents >GHIDUL SOLICITAN · PDF file Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Național...

GHIDUL SOLICITAN · PDF file Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Național...

Date post:22-Mar-2020
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ "VLASCA DE NORD"

  1 | P a g e

  GHIDUL SOLICITANTULUI ANEXA 2 LA HOT. CD Nr. 4 / 2018

  MĂSURA M1/DI2A

  Îmbunătățirea performanței economice a fermelor

  PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 ‐ 2020

  Program finanţat de Uniunea Europeană prin

  FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ și Guvernul României

 • GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ "VLASCA DE NORD"

  2 | P a g e Informatiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod

  gratuit și doar cu acordul GALVN. Toate drepturile rezervate.

  GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea

  MĂSURII M1/DI2A – Îmbunătățirea performanței economice a fermelor

  Versiunea octombrie 2018

  Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a

  potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru

  Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Național

  de Dezvoltare Rurală (PNDR), M19 - Sprijin pentru dezvoltarea

  locală LEADER şi constituie un suport informativ complex pentru

  întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR 2014-

  2020. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale

  şi europene.

  Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea

  şi depunerea proiectului de investiţii, precum şi modalitatea de

  selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De

  asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru

  care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi

  acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de

  Finanţare, al Studiului de Fezabilitate, ale Contractului de

  Finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi

  completării corecte a documentelor.

  Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi

  rectificări din cauza actualizărilor legislative naţionale şi europene

  sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina de

  internet www.galvlascadenord.ro.

  IMPORTANT!

  Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi materialele de promovare editate de

  GAL „Vlaşca de Nord”, disponibile la sediul Grupului de Acţiune Locală „Vlaşca de Nord”, precum și

  pe pagina de internet www.galvlascadenord.ro.

  De asemenea, pentru a obţine informaţii suplimentare ne puteţi contacta direct la sediul nostru din

  Comuna Rascaeti, Sat Rascaeti, Strada Mr. I. Vochin, nr. 102, judet Dambovita, prin telefon/fax: (004) 0245

  725 898 / 0763 655 128sau e-mail: [email protected]/[email protected]

  http://www.galvlascadenord.ro/ http://www.galvlascadenord.ro/ mailto:[email protected]

 • GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ "VLASCA DE NORD"

  3 | P a g e Informatiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod

  gratuit și doar cu acordul GALVN. Toate drepturile rezervate.

  CUPRINS

  SECŢIUNEA 1: DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ........................................................................................ 4

  1.1 Definiţii ........................................................................................................................ 4

  1.2 Abrevieri ...................................................................................................................... 8

  SECŢIUNEA 2: PREVEDERI GENERALE ......................................................................................... 9

  2.1 Descrierea generală a Măsurii M1/DI2A ...................................................................... 9

  2.2 Contributia Măsurii M1/DI2A la domeniile de intervenție............................................. 9

  2.3 Alte prevederi ............................................................................................................ 10

  SECŢIUNEA 3: DEPUNEREA PROIECTELOR ................................................................................ 12

  SECŢIUNEA 4: CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI ............................................................. 13

  SECŢIUNEA 5: CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI ................ 15

  SECŢIUNEA 6: CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE ................................................................. 26

  6.1 Tipuri de cheltuieli eligibile ......................................................................................... 26

  6.2 Tipuri de cheltuieli neeligibile .................................................................................... 34

  SECŢIUNEA 7: SELECŢIA PROIECTELOR ..................................................................................... 38

  SECŢIUNEA 8: VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL ....................................................... 42

  SECŢIUNEA 9: COMPLETAREA, DEPUNEREA ŞI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANŢARE

  ................................................................................................................................................. 45

  9.1 Completarea Cererii de Finanţare ........................................................................................... 45

  9.2 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare ................................................ 46

  9.3 Depunerea Dosarului Cererii de Finanţare ............................................................................... 56

  9.4 Verificarea dosarului cererii de finanţare ................................................................................. 57

  SECŢIUNEA 10: CONTRACTAREA FONDURILOR ........................................................................ 64

  SECŢIUNEA 11: AVANSURILE .................................................................................................... 68

  SECŢIUNEA 12: ACHIZIŢIILE ...................................................................................................... 69

  SECŢIUNEA 13: TERMENE LIMITA ŞI CONDIŢII PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A

  AVANSULUI ŞI A CELOR AFERENTE TRANŞELOR DE PLATĂ....................................................... 72

  SECŢIUNEA 14: MONITORIZAREA PROIECTULUI ...................................................................... 74

  ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI ..................................... ......Error! Bookmark not defined.75

 • GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ "VLASCA DE NORD"

  4 | P a g e Informatiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod

  gratuit și doar cu acordul GALVN. Toate drepturile rezervate.

  SECŢIUNEA 1: DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

  1.1 Definiţii

  Solicitant - persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere

  familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

  Beneficiar - persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere

  familială care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR

  pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

  Cererea de Finanțare - solicitarea pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea

  contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

  Comercializarea produselor agricole - conform definiţiei din R(UE) 651/2014 înseamnă deținerea

  sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei

  alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către

  revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această

  primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este

  considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei

  activități;

  Contribuţia privată - o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei

  care solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului

  proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a

  proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei

  propuse spre finanţare. Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea

  publică (fondurile europene nerambursabile și buget național) și valoarea eligibilă a proiectului.

  Contribuţia privată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari

  care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiară. Un alt mod de asigurare a

  cofinanţării private este prin credit bancar sau nebancar, valabil în cazul în care potenţialii

  beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financi

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended