+ All Categories
Home > Documents > GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de...

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de...

Date post: 30-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 28 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
15
GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR 1 GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR OBS: LUCRARE DE FINALIZARE A STUDIILOR: PROIECT DE DIPLOMĂ – ABSOLVENŢI DE 4 ani CUPRINS 1. Consideraţii generale 2 2. Tematica lucrării de finalizare a studiilor 2 3. Etapele elaborării lucrării de finalizare a studiilor 2 3.1. Alegerea temei lucrării de finalizare a studiilor 3 3.2. Documentarea 3 3.3. Elaborarea propriu-zisă a lucrării de finalizare a studiilor 3 3.4. Susţinerea lucrării de finalizare a studiilor în faţa comisiei 7 4. Conducerea lucrării de finalizare a studiilor 8 5. Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor 8 Anexa 1. 9 Anexa 2. 10 Anexa 3. 11 Anexa 4. 12 Anexa 5 13
Transcript
Page 1: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia autov. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

1

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA

LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

OBS: LUCRARE DE FINALIZARE A STUDIILOR: PROIECT DE DIPLOMĂ – ABSOLVENŢI DE 4 ani

CUPRINS 1. Consideraţii generale 2

2. Tematica lucrării de finalizare a studiilor 2

3. Etapele elaborării lucrării de finalizare a studiilor 2

3.1. Alegerea temei lucrării de finalizare a studiilor 3

3.2. Documentarea 3

3.3. Elaborarea propriu-zisă a lucrării de finalizare a studiilor 3

3.4. Susţinerea lucrării de finalizare a studiilor în faţa comisiei 7

4. Conducerea lucrării de finalizare a studiilor 8

5. Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea examenului

de finalizare a studiilor 8

Anexa 1. 9

Anexa 2. 10

Anexa 3. 11

Anexa 4. 12

Anexa 5 13

Page 2: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia autov. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

2

1. CONSIDERAŢII GENERALE

Prezentul ghid pentru elaborarea, redactarea, susţinerea si aprecierea lucrării de finalizare a studiilor se doreşte a fi un îndrumar al activităţii studentilor si cadrelor didactice care sunt implicaţi în aceste activităţi. Scopul lucrării de finalizare a studiilor este să verifice capacitatea studenţilor de sistematizare şi sintetizare a cunoştinţelor dobândite în timpul studiilor, precum şi modul în care aceştia pot rezolva problemele tehnice impuse de tema de lucrare, pe baza acestor cunoştinţe.

Lucrarea de finalizare a studiilor este pentru orice student, prima lucrare de anvergură care-l defineşte în mediul profesional din care face parte conferindu-i personalitatea atât ca profesionist cât şi ca intelectual. Pe de altă parte Lucrarea de finalizare a studiilor este una din dovezile competenţei profesionale care poate fi etalată în demersul pentru obţinerea unui loc de muncă.

Lucrarea de finalizare a studiilor constituie lucrarea finală pentru absolventul unei unităţi de învăţământ superior tehnic, care conferă titlul de inginer în specialitatea absolvită.

Lucrarea de finalizare a studiilor trebuie să cuprindă o sistematizare şi o sintetizare a tuturor cunoştinţelor însuşite de absolvent în decursul anilor de studii.

Prin Lucrarea de finalizare a studiilor absolventul trebuie să rezolve o problemă constructivă de proiectare, să rezolve o problemă tehnică actuală la nivelul progresului tehnic.

Lucrarea de finalizare a studiilor trebuie să cuprindă soluţii constructive şi de calcul moderne.

Absolventul trebuie să acorde o atenţie modului de redactare a lucrării de finalizare a studiilor, respectându-se în acest sens normativele în vigoare.

2. TEMATICA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR

Temele pentru Lucrările de finalizare a studiilor pot cuprinde o gamă largă de domenii:

Proiectarea motoarelor cu ardere interna.

Proiectarea sistemelor de propulsie neconventionale.

Controlul si redurea poluarii la mai.

Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de

directie si suspensia autov.

Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

Proiectarea instalatiilor auxiliare ale motoarelor autovehiculelor.

3. ETAPELE ELABORĂRII LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR

Pentru succesul activităţii de elaborare a lucrării de finalizare a studiilor se recomandă parcurgerea următoarelor etape:

Page 3: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia autov. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

3

1) alegerea temei lucrării de finalizare a studiilor; 2) documentarea; 3) elaborarea propriu-zisă a lucrării de finalizare a studiilor; 4) susţinerea lucrării de finalizare a studiilor şi valorificarea rezultatelor obţinute.

3.1. ALEGEREA TEMEI LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR

Lucrarea de finalizare a studiilor se elaborează pe baza unei teme care

trebuie să reflecte cunoştinţele acumulate de student în timpul anilor de studiu, interesele de cercetare ale membrilor Facultăţii de Inginerie Managerială şi Tehnologică, ale centrelor de cercetare de profil sau probleme concrete şi aspecte specifice ale activităţii societăţilor comerciale.

Temele propuse vor fi aprobate în sedinţa Departamentului de Inginerie mecanica si Autovehicule..

Deoarece ar fi de dorit ca studenţii să îşi aleagă temele lucrărilor de finalizare a studiilor cât mai repede, se recomandă acestora să-şi folosească, şi în acest sens, practica desfăşurată la sfârşitul anului III. 3.2. DOCUMENTAREA Spre a putea elabora o lucrare originală şi fundamentată ştiinţific, pe Iângă alegerea judicioasă a temei de tratat, este necesară atât o bună orientare profesională, cât şi o cunoaştere temeinică a subiectului abordat şi a domeniilor înrudite. Cu alte cuvinte, scopul acestei etape în elaborarea lucrării de finalizare a studiilor este de a-i familiariza pe studenţi cu diferite puncte de vedere sau modalităţi de tratare a problemei studiate. Aceasta impune consultarea surselor de informaţii disponibile, cărţi, periodice, prospecte, pagini web sau alte publicaţii urmărind ultimele realizări şi evoluţii privind tematica abordată. În cazul in care lucrarea presupune efectuarea unei documentări în societăţi comerciale, absolventul îşi va însuşi condiţiile tehnice şi economice existente în societatea respectivă, se va interesa asupra avantajelor şi dezavantajelor soluţiilor deja existente şi se va consulta cu specialiştii societăţii în vederea găsirii unei soluţii mai bune. Desigur, se va acorda o importanţă deosebită găsirii soluţiilor de modelare matematică şi de cercetare numerică, elaborării unor programe de calculator. Conform planului de învăţământ, perioada efectivă alocată pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor este între 13 mai şi 03 iunie, dar documentarea şi chiar elaborarea unor aspecte ale acestuia pot începe mult mai devreme. 3.3. ELABORAREA PROPRIU-ZISĂ A LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR 3.3.1 Volumul şi forma de prezentare a lucrării de finalizare a studiilor.

Din punct de vedere al formei de prezentare, Lucrarea de finalizare a studiilor va cuprinde două părţi componente:

I. Partea scrisă II. Partea grafică.

Page 4: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia autov. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

4

I. Partea scrisă

Partea scrisă a lucrării de finalizare a studiilor va avea un număr de pagini cuprins aproximativ între 40 şi 60.

Lucrările vor fi editate la calculator. Formatul paginii A4, marginile de 2,5 cm. Caracterul va fi TNR, marimea de 12 pct, la 1,5 randuri, aliniat: stanga-dreapta (justify).

Titlurile capitolelor, se numerotează, marimea 14 pct. Centrate. Bold. Titlurile subcapitolelor, se numeroteaza, marimea 12 pct. aliniate la stanga. Tabelele, figurile şi graficele se includ în text, fiind numerotate şi având titlu.

Referirea în text la acestea se va face prin indicaţia: figura nr. Ij, italic sau tabelul nr. ij, italic unde: i – nr. capitol; j – nr. figură, tabel.

Prima pagină a părţii scrise, care constituie sub-coperta, va indica Pagina de gardă.Tema lucrării, numele şi prenumele absolventului şi anul elaborării (v. Anexa 2). Pagina a doua – a lucrării constituie Tema Proiectului de diplomă, care se va completa pe formulare de forma celui din Anexa 4, cu datele şi semnăturile prevăzute.

Pagina a treia Declaraţia de autenticitate a lucrării Anexa 3 Pagina a patra Rezumatul lucrării Pagina a cincea Cuprinsul lucrării

În continuare urmează conţinutul propriu-zis al lucrării care se va redacta sistematic, clar şi concis, explicaţii simple, evitând scrierea repetată a unor formule etc. Structurarea lucrării pe capitole, stabilirea volumului şi conţinutului acestor capitole se va face împreună cu conducătorul ştiinţific în funcţie de tema lucrării.

Relaţiile, figurile şi tabelele se vor numerota pe capitole, în ordinea inserării în text. Se recomandă ca fiecare capitol să înceapă pe o pagină nouă, păstrând constantă distanţa de la marginea de sus a foii la titlul capitolului. Redactarea textului se va face la persoana a 3-a. Atât în text cât şi în partea grafică se vor utiliza simbolurile şi terminologiile conform standardelor în vigoare, chiar dacă în documentaţiile utilizate apar alte notaţii. De asemenea este necesar ca simbolurile şi notaţiile utilizate să fie aceleaşi în toată lucrarea.

Relaţiile de calcul se scriu separat de text, pe un alt rând, aliniate la dreapta, indicându-se unitatea de măsură a elementului calculat, iar semnificaţia fiecărui simbol şi valoarea fiecărui coeficient se indică într-un rând nou, în ordinea în care acestea apar în relaţia respectivă; rândul nou începând cu „în care”, de exemplu:

Page 5: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia autov. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

5

1000ndv [m/min] (3.1)

în care:

d este diametrul, în mm;

n este turaţia, în rot/min.

Cifrele care indică numărul relaţiei se vor include între paranteze şi se vor

alinia pe verticală.

După scrierea formulei, relaţiei, cu simbolurile corespunzătoare, după semnul ”=” urmează înlocuirea în aceasta a valorii finale, fără relaţii şi calcule intermediare:

025,01000

4,02014,3

v m/min

În cazul în care se utilizează multe simboluri şi coeficienţi, se poate indica

semnificaţia acestora într-o listă de simboluri şi notaţii, în cadrul unei subdiviziuni distincte de la începutul lucrării.

Referinţele în text la relaţiile de calcul din lucrare se fac prin indicarea numărului de ordine al relaţiei respective, scris între paranteze, de exemplu: ”înlocuind în relaţiile (3.9) şi (3.10) se obţine:”

Figurile se vor numerota pe capitole, după numărul figurii specificându-se ce

reprezintă figura.:

Fig. 3.1. Schema cinematica Tabelele se dispun în cadrul lucrării acolo unde sunt amintite, şi se

numerotează; numărul de ordine fiind precedat de cuvintul "Tabelul", care se scrie în partea dreapta sus, deasupra tabelului. Tabelul. 3.1

Pentru orice relaţie sau schemă de principiu, preluate din literatura de

specialitate, se va indica în mod obligatoriu sursa bibliografică printr-o trimitere de forma: "folosind metoda descrisă în [11, pag.23] s-a obţinut". Prima cifră indică poziţia publicaţiei citate în lista bibliografică de la sfârşitul lucrării.

Schiţele explicative referitoare la problematica tratată vor fi întocmite la dimensiunile necesare şi vor fi incluse în text fără chenar. Se recomandă ca aceste figuri să fie executate folosind programe software specializate.

Page 6: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia autov. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

6

În cazul repetării unor calcule pentru valori numerice diferite, nu se vor prezenta toate calculele individuale, ci după scrierea algoritmului pentru o valoare reprezentativă, restul se va prezenta centralizat sub formă tabelară.

II. Partea grafică Cuprinde desene executate pe formate standardizate. Elaborararea desenelor

se poate face: - Utilizand programe destinate proiectarii asistate: AUTOCAD, Solid Edge,

Solid Works, Catia etc., printate sau plotate. Desenele trebuie să reprezinte, în funcţie de tema lucrării următoarele:

scheme cinematice;

desene de ansamblu, subansamble şi desene de execuţie concepute de autor;

scheme şi file de programare;

diagrame experimentale;

scheme logice;

listinguri de calculator. Numărul concret şi volumul planşelor se vor stabili de comun acord cu

conducătorul lucrării (minim 2 formate A1). 3.3.2 Recomandări pentru redactarea părţilor caracteristice ale lucrării 3.3.2.1 Introducere

În introducere se va arăta necesitatea studierii domeniului căreia îi aparţine

tema propusă, precum şi importanta subiectului lucrării de finalizare a studiilor pentru domeniul studiat.

Se va arăta clar şi concis obiectul şi scopul lucrării, problemele care au trebuit să fie analizate si rezolvate în lucrare şi modul general de soluţionare a acestora.

Se vor face scurte referiri la măsura în care lucrarea contribuie la rezolvarea sau îmbunătăţirea problemelor, respectiv soluţiilor studiate. Introducerii îi vor fi afectate maxim 3 pagini. 3.3.2.2 Analiza stadiului actual al temei

Scopul acestei secţiuni este de a face o sinteză a documentării teoretice de a

prezenta nivelul atins în cercetarea pe plan naţional si internaţional si caracteristicile generale ale domeniului în care se face cercetarea. In acest sens se recomandă un studiu amănunţit a literaturii de specialitate referitoare la acest subiect.

În finalul acestui capitol, după ce s-a prezentat stadiul actual al temei, trebuie să se facă referiri la scopul şi metoda utilizată în cadrul lucrării de finalizare a studiilor la “valoarea” adăugată cercetării, referiri care să justifice angrenarea în lucrarea curentă. Volumul acestui capitol este de 5÷10 pagini. 3.3.2.3 Contribuţii teoretice şi aplicative la soluţionarea temei

Acesta fiind capitolul de bază al lucrării, va prezenta contribuţia personală a absolventului la rezolvarea temei. În funcţie de tema aleasă acum se va descrie pe

Page 7: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia autov. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

7

larg fie metodologia urmată, fie soluţia constructivă de bază concepută. Din modul de expunere trebuie să rezulte clar care sunt elementele preluate şi care sunt cele originale propuse de candidat. Contributiile se concretizeaza într-un proiect tehnic si va cuprinde:

- Calcule dinamice: se efectuează pentru determinarea solicitărilor, în cazul proiectelor de transmisii mecanice, sisteme de frânare, sistemelor de direcţie, - Calcule termice: au drept scop determinarea parametrilor de stare în punctele caracteristice ale diagramelor indicate, ridicarea diagramelor indicate, determinarea presiunii medii efective a parametrilor principali ai motorului, scrierea ecuaţiei de bilanţ termic şi stabilirea parametrilor iniţiali de calcul pentru sistemele de răcire, calculul motorului, - Calcule de dimensionare şi verificare: prezentarea soluţiilor constructive propuse, cu ajutorul unor scheme de principiu, pentru ca apoi să se fundamenteze soluţiile propuse prin:

- calcule cinematice; - calcule electrice, hidraulice, termice; - calcule de dimensionare si verificare; - calcule tehnologice.

Aspecte legate de tehnica securităţii muncii vor fi tratate aparte în cadrul unui subcapitol (paragraf) special al lucrării de finalizare a studiilor.

3.3.2.4 Concluzii

Vor cuprinde într-o formă cât mai concisă şi pe puncte principalele rezultate obţinute în tema tratată, subliniindu-se contribuţia adusă prin propriile cercetări. Se vor scoate în evidentă elementele de noutate ale lucrării. Dacă rezultatele obţinute pot fi aplicate în activitatea industrială sau economică se vor face recomandările corespunzătoare.

3.3.2.5 Bibliografia

În Lucrarea de finalizare a studiilor, lista bibliografică a lucrărilor consultate se prezinta o singură dată, la sfârsitul lucrării sau la sfârşitul unei părţi a lucrării (dacă este cazul). Ea va cuprinde lucrările consultate, numerotate, prezentate în ordine alfabetică după numele primului autor.

Se vor introduce în lista bibliografică numai acele lucrări care au fost direct utilizate în lucrare şi deci care într-un mod sau altul au contribuit la realizarea lucrării. Anexa 5 3.3.2.6 Opis

În opis se va specifica numărul de pagini al părţii scrise, numărul de figuri şi

tabele incluse în partea scrisă, numărul de desene cu specificarea formatelor existente. 3.4. SUSTINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN FAŢA COMISIEI

Page 8: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia autov. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

8

Modalitatea de susţinere a lucrării de finalizare a studiilor în fata comisiei este foarte importantă pentru aprecierea şi evaluarea lucrării. În primul rând, prezentarea trebuie să fie concisă abordând esenţa lucrării cât şi detaliile semnificative. Modul de exprimare trebuie să fie clar, coerent, să nu lase posibilitatea unor interpretări diferite.

Se va prezenta distinct ceea ce s-a preluat şi partea originală a lucrării. Soluţiile vor fi susţinute cu argumente logice, cu trimiteri la referinţe bibliografice şi se vor sedimenta concluziile.

Răspunsul la întrebările membrilor comisiei va fi direct, la obiect, fără dezvoltări inutile. Candidatul trebuie să cunoască şi să fie capabil să explice toate elementele pe care le-a folosit în lucrare.

Pentru prezentare se pot utiliza diverse mijloace: Power Point, folii transparente, diapozitive, materiale video, tehnică de calcul, mostre etc.

Se recomandă ca ţinuta candidatului în faţa comisiei (vestimentaţie, prezenţa fizică etc.) să fie decentă şi adecvată momentului.

4. CONDUCEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR

Documentarea şi întocmirea lucrării de finalizare a studiilor se face sub îndrumarea unui conducător ştiinţific.

Conducătorii lucrărilor au obligaţia: • De a stabili coordonatele lucrării cu fiecare candidat, înainte de a începe

documentarea; • După documentare, împreună cu absolventul se stabileşte cuprinsul lucrării

de finalizare a studiilor; • Trebuie să verifice corectitudinea soluţiilor alese; • Trebuie să urmărească contribuţia personală a candidatului la realizarea

lucrării; • Conducătorul ştiinţific va verifica lucrarea şi va întocmi un referat. Referatul trebuie să cuprindă o analiză temeinică a lucrării şi să propună

admiterea pentru susţinerea în faţa comisiei pentru examenul de finalizare a studiilor sau respingerea lui.

5. METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR

Conform metodologiei afişate pe site. http://imtuoradea.ro/infostudenti/licenta.htm

Page 9: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia autov. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

9

Anexa 1 UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ

DOMENIUL INGINERIA AUTOVEHICULELOR PROGRAMUL DE STUDIU AUTOVEHICULE RUTIERE

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

PROIECT DE DIPLOMĂ

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC (TITLUL ŞTIINŢIFIC ŞI NUMELE )

ABSOLVENT (NUMELE ABSOLVENTULUI)

ORADEA 2016

Page 10: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia autov. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

10

Anexa 2

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI

TEHNOLOGICĂ DOMENIUL INGINERIA AUTOVEHICULELOR

PROGRAMUL DE STUDIU AUTOVEHICULE RUTIERE FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

TITLUL LUCRĂRII ................................................................................................................................

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC (TITLUL ŞTIINŢIFIC ŞI NUMELE )

ABSOLVENT (NUMELE ABSOLVENTULUI)

ORADEA 2016

Page 11: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia autov. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

11

Anexa 3 Nr…………../……………

DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE

A LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR

Titlul lucrării _______________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Autorul lucrării ______________________________________

Lucrarea de finalizare a studiilor este elaborată în vederea

susţinerii examenului de diplomă organizat de către Facultatea

_____________________________________________ din cadrul

Universităţii din Oradea, sesiunea____________________ a anului

universitar ___________________.

Prin prezenta, subsemnatul (nume, prenume, CNP)

__________________________________________________________

_________________________________________________________,

declar pe proprie răspundere că această lucrare a fost elaborată de către

mine, fără nici un ajutor neautorizat şi că nici o parte a lucrării nu conţine

aplicaţii sau studii de caz publicate de alţi autori.

Declar, de asemenea, că în lucrare nu există idei, tabele, grafice,

hărţi sau alte surse folosite fără respectarea legii române şi a convenţiilor

internaţionale privind drepturile de autor.

Oradea, Semnătura

Data_______________ ______________

Page 12: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia autov. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

12

ANEXA 4

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ Departamentul de Inginerie Mecanica si Autovehicule

TEMA_________

Lucrare de finalizare a studiilor a studentului: ______________________

1). Tema lucrării de finalizare a studiilor: ________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2). Termenul pentru predarea lucrării: ___________________________________

3). Elemente iniţiale pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor:_______

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4). Conţinutul lucrării de finalizare a studiilor: ____________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5). Material grafic: ___________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6). Locul de documentare pentru elaborarea lucrării: ______________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7). Data emiterii temei________________________________________________

Director de departament Conducător ştiinţific, (Titlu ştiinţific, Nume, Prenume, Semnătură) (Titlu ştiinţific, Nume, Prenume, Semnătură)

Absolvent,

(Nume, Prenume, Semnătură)

Page 13: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia autov. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

13

ANEXA 5

FIŞA DISCIPLINEI

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Facultatea INGINERIE MANAGERIALA SI TEHNOLOGICA

Domeniul Ingineria autovehiculelor

Programul de studii Autovehicule rutiere I.

Denumire disciplină

PRACTICA PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

II.

Structură disciplină (Nr. ore săptămânal)

Cod disciplină Semestr

ul2) Categoria

1) Credite Curs Seminar Laborator Proiect

UO.IMT.IA.AR.DS.08.06

8 DS 2 - - - 6

III.

Statut disciplină Obligatorie Opţională Facultativă

(se marchează cu x) X IV.

Titular disciplină

Curs Seminar Laborator Proiect

Numele şi prenumele Mitran Tudor

Instituţia Universitatea din Oradea

Departament Inginerie mecanica si autovehicule

Titlul ştiinţific dr. ing.

Gradul didactic conferentiar univ.

Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de baza

Vârsta 50 V.

Obiectivele disciplinei

- Demonstrarea competentelor viitorului specialist in domeniul autovehiculelor rutiere;

- Testarea capacitatii de analiza si sinteza a candidatului,

- Demonstrarea originalitatii proiectului, precum si gradul de cunoastere in domeniului ingineriei autovehiculelor;

VI.

TEMATICA GENERALA PROIECT DE DIPLOMĂ Nr. ore/săpt.

1. Proiectarea motoarelor cu ardere interna.

2. Proiectarea sistemelor de propulsie neconventionale.

3. Controlul si redurea poluarii la mai.

6 ore/săpt.

x 14

săpt.=84

Page 14: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia autov. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

14

4. Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia

autov.

5. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

6. Proiectarea instalatiilor auxiliare ale motoarelor autovehiculelor.

VII.

STRUCTURA PROIECTULUI DE DIPLOMA

VII.1. Introducere

Se prezinta motivatia alegerii temei, importanta acesteia si obiectivele proiectului de diploma.

VII.2. Partea teoretica

Prezinta conceptele, teoriile si modelele relevante pe care se fundamenteaza elaborarea temei, printr-

o abordarea comparativa, critica. Datele trebuie sa fie actuale si actualizate. Partea teoretica trebuie

sa fie relevanta pentru partea practica, sa reprezinte suportul acesteia.

Se prezinta elementele preluate şi cele originale propuse de candidat.

VII.3. Partea aplicativa

Prezinta contributiile autorului proiectului de diploma. Contributiile se concretizeaza într-un proiect

tehnic si va cuprinde:

- Calcule dinamice: se efectuează pentru determinarea solicitărilor, în cazul proiectelor de transmisii

mecanice, sisteme de frânare, sistemelor de direcţie,

- Calcule termice: au drept scop determinarea parametrilor de stare în punctele caracteristice ale

diagramelor indicate, ridicarea diagramelor indicate, determinarea presiunii medii efective a

parametrilor principali ai motorului, scrierea ecuaţiei de bilanţ termic şi stabilirea parametrilor iniţiali de

calcul pentru sistemele de răcire, calculul motorului,

- Calcule de dimensionare şi verificare: prezentarea soluţiilor constructive propuse, cu ajutorul unor

scheme de principiu, pentru ca apoi să se fundamenteze soluţiile propuse prin:

- calcule cinematice;

- calcule electrice, hidraulice, termice;

- calcule de dimensionare si verificare;

- calcule tehnologice.

VII.4. Concluzii

Se prezinta modul de valorificare, formularea unor opinii/observatii asupra aspectelor sesizate în

urma finalizarii proiectului. Se prezinta originalitatea proiectului elaborat, fuziunea cercetarii teoretice

cu cea aplicativa.

VII.5. Bibliografie

Lista referintelor bibliografice utilizate la elaborarea proiectului de diploma.

Page 15: GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA · Proiectarea elementelor din transmisia, sistemul de frinare, sistemul de directie si suspensia autov. Dinamica – studiul dinamic al autovehiculelor

GHID PENTRU ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR Domeniul INGINERIA AUTOVEHICULELOR

15

VIII.

VOLUMUL ŞI FORMA DE PREZENTARE A PROIECTULUI DE DIPLOMA

Componente Continut minimal

VIII.1. Partea scrisă

Se va respecta cerintele de redactare precizate in “PROCEDURA privind elaborarea

lucrarii de finalizare a studiilor”.

40 pg.

VIII.1. Partea grafica

- scheme cinematice; - desene de ansamblu, subansamble şi desene de execuţie concepute de autor; - scheme şi file de programare; - diagrame experimentale; - scheme logice; - listinguri de calculator.

2 formate A1

IX.

Forme de activitate

Evaluare

Notare

Vp – verificare pe parcurs

Scris + oral admis/respins

Abilităţi (competenţe) dobândite de student:

Utilizarea conceptelor , teoriilor şi modelelor de bază pentru explicarea şi interpretarea diverselor concepte si procese asociate domeniului ingineriei autovehiculelor.

Utilizarea cunoştinţelor de baza pentru explicarea diferitelor soluţii constructive ale sistemelor autovehiculelor rutiere.

Aplicarea principiilor şi metodelor ştiinţifice pentru conceperea soluţiilor constructive ale autovehiculelor rutiere.

Utilizarea criteriilor şi metodelor adecvate pentru evaluarea si analiza solutiilor constructive propuse pentru indeplinirea cerintelor functionale ale autovehiculelor rutiere.

Capacitatea de actualizare a cunostintelor si abilitatilor in domeniul profesional, utilizand eficient resursele proprii si instrumentele moderne de studiu.

Data: Titular curs, 1.10.2015 Conf. dr. ing. Mitran Tudor e-mail:[email protected]

Notă: 1) Categoria poate fi:

DF – disciplina fundamentală; DD - Discipline de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DO -Discipline opţionale; DC – disciplină complementară; DCA - Discipline de cunoaştere

avansată; DA - Discipline de aprofundare; DPC - Discipline de pregătire

complementară; 2) Semestrul se va numerota de la 1 la 8

Vizat, Director Departament Prof. dr. ing. Rus Alexandru e-mail: [email protected]


Recommended