+ All Categories
Home > Documents > Ghid Legendele Buzăului

Ghid Legendele Buzăului

Date post: 11-Feb-2018
Category:
Upload: dan-palcu
View: 293 times
Download: 9 times
Share this document with a friend

of 38

Transcript
 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  1/38

  \ozc~gac

  Fs{sasg

  T\sTc

  ab

  c{~obvc

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  2/38

  NvsesvgNc \ozcT~c

  gms~saFs{sasg

  \ozc~gac Fs{sasgT\sTc ab c{~obvc

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  3/38

  Esasege dcaov dbvc mc%bs gmt|gvb~ds zovfc gtdstg~c g gebigmg |g~ovc~g|cm~vs b t|smc acicmncac Fs{sasg-

  Vcbag{b~ nc;Dvgt~gmb \bv~ba! Nbm \bads!

  Aovcmb B|bd`gcg

  \c fb{b smov ~cp~c nc;Bacpbmnvs Zab`s! Ebvdcab Ebvgm!Aovcmb B|bd`gcg! Dvgt~gmb \bv~ba!Jaovcm~gm \o|ctds-

  Jo~oivbg;Nbm \bads! Dvgt~gmb Fsmcb!Dvgt~gmb \bv~ba! Nbm Eovs{bm!Icovic Ngeb! Bv`gzb BM^VCD Fs{s-

  Gebigmg do|cv~;Becnco \vc{gotg

  Domdc|gc ivbd g nctgim;Nbm \bads-

  Eo{bgd [bvbmn Domtsa~ % E[D

  Eb~cvgba vcbag{b~ ncBm~vcd Fs{s! ds t|vgkgmsaDomtgagsasg Ksnccbm Fs{s

  zovFcgTdsTg~cg gebigmg\g~ovc~g

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  4/38

  ds\vgmT

  m d c \ s ~ N c N vse |bigmb 3\ g c ~ v c a c \ o v g |bigmb 9

  i` c o v i ` c a b |bigmb 7

  es m ~ c a c \ c m ~ c a c s |bigmb 24

  e g T ~ c v c a c N c a b d o a g|bigmb 29

  \ b T v c b \ ` o c m g p |bigmb 62

  e b i g d g b m s a |bigmb 63

  b v F m b |bigmb 67

  J o d s a z g s |bigmb 44

  m a o d N c m d ` c g c v c |bigmb 43

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  5/38

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  6/38

  Dse bv jg nbd bg |s~cb |g m bdcabg ~ge| |c |o~cdg nc nvse

  nbv g |c jgac nc |ozct~c? \nsvgac |c dbvc ac zc{g bv jg ncdovsa

  jb|~caov zg~ckc~g ngm ~vcds~! t~mdgac bv jg egt~cvgobtc dvcb~svgbnoveg~c! gbv ovg{om~sa o gas{gc dc ~gmsgc~c aseg btdsmtc- Dse bv jgnbd nvsesa ~s bv jg mdvdb~ nc ecabmdoagb g jbtdgmbgb asdvsvgaovnc ncesa~?

  g |vo|smce db m ~ge| dc da~ovc~g |vgm gms~sa Fs{sasg t btdsag|ozc~gac bnsmb~c nc%b asmisa ~ge|sasg g nc|mb~c ab jod tbs ab asegmbae|gg- Ms nobv |cm~vs b ~g ebg esa~c nct|vc dccb dc ~c mdomkobv! dgg |cm~vs b mcacic ctcmb tb~sasg voemctd-

  Zcg nctdo|cvg d asecb tc e|bv~c m~vc z{s~ g mcz{s~! d cdbvcasdvs bvc o sefv egt~cvgobt! d m~vc doagmcac g dobt~cac t~mdobtc bacdsvfsvgg Dbv|bgaov! obecmgg bs bzs~ ~g`mb nc b ac nctdo|cvg! nctdobtc gctc m |ozc~g mcac|~c g smcovg `b{agg-

  Ms ct~c tsdgcm~ t dg~c~g bdct~c vmnsvg- Zgmo bgdg! nctdo|cv aodsvgacdbvc nc jb|~ bs tdvgt bdct~c |ozc~g- Bb zcg m~amg g obecmgg dbvcb{g md ac |ozct~ctd- Zb sov! ddg |c etsv dc ~c mnc|v~c{g ncnvsesvgac f~~ovg~c g gm~vg m asecb egt~cvgobt b gms~sasg Fs{sasg

  zcg |vgeg~ gm dbt! mivgkg~ g ot|~b~ ab ebtb iot|onbvgaov |t~v~ovg bgacicmncaov fs{ogcmc-

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  7/38

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  8/38

  Bgdg! ab |obacac esmgaov! f~vmgg |ozct~ctd ab isvb tofcg egt~cvcac

  |nsvgaov g |em~svgaov fs{ogcmc- Cg nct~gmsgc tcdvc~cac b dccbdc msectd ~vcd~ovg t|vc asecb nc ngmdoao- Tc t|smc d btdsmtc m

  sefvcac do|bdgaov g jomc~sa jvsm{caov! asegac nc ngmdoao g nctd`gn |ovgac gg abt |c dcg ds tsc~sa e|db~ g tgmdcv t dsmobtd ~bgmc btdsmtc obecmgaov-

  \gc~vc svgbc! vo~smnc g ds mdvst~bgg dgsnb~c ~gmsgctd cpgt~cmb bdct~ov|ovg- Dsmotd~ovgg nctdvgs nos jcasvg nc |ovg; smcac dbvc bs mdvst~b~ctcemc doe|stc ngm agmgg dsvfc! |ovg bac ns`svgaov fsmc- Bdct~cb bs ivgk nc|nsvg! db cac t ms c ds|vgmtc nc jod! t ms tc vs| nc jsv~smg tbs nc {|c{g!|{ctd tsc~cac obecmgaov dbvc v~dctd jv b|vbvc! bs ivgk db dgofbmggds tsc~ fsm t ms c b~bdbg nc as|g tbs nc ba~c bmgebac dbvmgzovc! tbs tcmivgkctd nc tobv~b do|ggaov dbvc bnove mob|~cb m |nsvc- Gbv dcacaba~c |ovg!dbvc bs mdvst~b~c tcemc ngm agmgg jvm~c! m t|cdgba dcac dbvc bnsd b ~vgsmi`g!

  tgefoag{cb{ |ovgac |vgm dbvc |~vsmn ns`svgac vcac! |c dbvc ac t~|mctdzvkg~obvcac-Ngmdoao nc |ovgac ns`svgaov fsmc! aodbamgdgg t|sm d md tc ebg itctd |v{gbac bgnsdgaov- Cg dsmo~cbs tcdvc~cac |ovgaov ebigdc g ac joaotcbs db t tdb|cnc |o~cvb bb~ |c svecac aov-Obecmgg nc bgdg m~o~ncbsmb bs dvc{s~ m~v%o asec gmzg{gfga! cpgt~cm~ m~vcdcv g |em~! gbv m bmseg~c e|vcksvvg! smgg obecmg t|sm d bs vcsg~ to zbn! nbv ebg bact t o bsn- \c zvcesvg! bmseg~c ncdctc gmcp|agdbfgac!ngt|bvggg! bddgncm~c tbs foag cvbs |stc |c tcbeb j|~svgaov gmzg{gfgac dc

  aodsgbs ngmdoao nc |ovg-Ebg {gd f~vmgg d nos bt~jca nc |ovg tc b g |c Zbacb D`goknsasg! smb |cZvjsa Eagb g tc msec~c \obv~b Tvs~sasg! dcb nc%b nosb |c ami tb~saD~gbs g ct~c dsmotds~ tsf msecac nc \obv~b Svgbsasg tbs Act|cncb-

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  9/38

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  10/38

  Bnsmbg m dcvd! bnegve kodsa agefgaov nc jod- Ncbts|vb aov! bsvgc gt~vo|g~ ngm |agm ds zgm! tjvgc dbvmcb dvsn b dvabmsasg |~vsmtnc noiobvc- \vob|sa tc mzv~c mdc~! mdc~- Bb t|smc ofgdcgsa

  `bgnsdgaov; dbvmcb nc egca tbs nc dvabm ~vcfsgc t c b~~ nc |~vsmt! md~ ttc ~o|cbtd m isvgac `ectg~c-

  Asegmbg ngm dmn m dmn nc o tdm~cgc vs|~ ngm abmsa dvgaov! |s~ce dg~g|c jbb cdvsgb ngm~vc mog mcvfnbvcb nc b ist~b edbv |sgm ngm fsm~gac`bgnsdc~g- Msebg dgofbmsa dbvc tc mivgkc~c nc vo~gvcb |vob|sasg! |ctsf est~bb dvsgb agd`gnsa ebigd! zgmsa! ngt|bvc ds mi`gg~svg asmig g|oj~gdgobtc! g |t~vcb{ dbaesa g mdc|c t zovfcbtd- \bvd nobv |cm~vstgmc! nbv a%be tsv|vgmt b~cm~ t zbn nbd ct~c svevg~ nc dcg dc tc t~vmtctcvvob~%vob~ |c ami |vob|;

  %Be jot~ g cs db zog onb~- Be t~b~ g cs ami jod g be bks~b~ ab |vci~gvcbesa~ov bt~jca nc fsm~svg `bgnsdc~g- \c b~smdg ~vgb g fsmgdsa ecs ngm|bv~cb ~b~cg! dbvc emsgb ds ncotcfg~ gtdstgm ms |baosa ovg `bmicvsa dg!|ob~c zcg vnc --- bdsa nc dsts~- Nb! nb" Ec~cvsa Dcvmb~ % bb a d`ceb |c~b~a ~b~asg ecs ngm Zbvabbe % cvb zct~g~ |m ab m~ovtsvb Fs{sasg g d`gbvm {omb Fvbozsasg-

  Cg fgmc! m sve ds jobv~c esag bmg % |cm~vs d |ozct~cb bt~b o ~gb fsmgdsaecs nc ab fsmgdsa ts! gbv bdct~b tc |bvc d o bs{gtc nc ab t~vfsmsa ts! dbvcd`gbv a%bv z{s~ |c t~ `bgnsd % gms~svgac D`goknsasg g dcac ngm zbac |mab Dgtas cvbs t~vf~s~c nc sm zct~g~ `bgnsd! |c msec Mciog I`covi`cab-Jbamgd g emnvs ebg cvb ~mvsa d|g~bm I`covi`cab- Nb! nb" D|g~bm" mdcb~b asg ^snov Zabngegvctds"

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  11/38

  g t|smcb fsmsa ecs! d nc t%bv m~amg~ I`covi`cab ds evcsa @cvdsac!b|~c {gac g b|~c mo|g nc t%bv f~s~! ~o~ ms t%bv |s~s~ nofov smsa |cba~sa- B~~ nc |s~cvmgd cvb `bgnsdsa mot~vs" Jads d`g|c! ds ~vs| mba~ g

  nvc|~ db fvbnsa g ab jca nc tcec- Tbvgdb eodmcbtd g tc bc{b b~vmmn |csecvg! bb dse tc bcb{ g tc ag|c~c {|bnb gbvmb |c vbesvgac fvbnsasg- gfsm ab tsc~! m~o~ncbsmb bks~b |c dcg otmngg nc tobv~-

  Nbv mcdkg~ vs b ebg jot~ zg~cb{sa I`covi`cab dmn b jot~ mcab~ nczgdacbmsa Ebdozcgs- b|~c bmg nc asdvs tsf dszm~sa asg g mgegd m td`gef!fb ebg esa~" m td`gefsa esmdgg tbac dgmt~g~c! egmdgmotsa Ebdozcgs g%b jsvb~~ob~b bzcvcb! atmns%g bgnsdsasg nobv bn|ot~sa |nsvgg g o novgm dvsm~nc v{fsmbvc-

  Tobv~b b jds~ db! sefamn ngm t~m m t~m! I`covi`cab t itcbtdd`gbv t~mb asg Ebdozcgs! |{g~ nc Eo Vbns Fbvf%Tsv- Asg b mdc|s~I`covi`cab t%g nctdbvdc tsc~sa! t%g t|sm nc mcnvc|~b~cb jds~ ncEbdozcgs- Fbabnb |c dbvc o {gdcb fsmsa ecs t|smcb d; mt nbd bv |vgmnc|c Ebdozcgs! tc tdgc d bv nst ngm~vc dcg zgg" Eo Vbns mevesvcb! fbvfbd g tc {fvacb! agefb g tc%e|ac~gdcbX---U dmn c~ d {vctdc m jsmnsa t~mcg|c Ebdozcgs- mdc|c t%a ksncdc! a |vgmnc nc d`gd! a mzv~ctdc |vgm t~m! aaozctdc ds edgsdb ivcb nc ncdc odbac g%a tgactdc tc%g mb|ogc{c ~ob~ bzcvcbasb~! m sve%g v|ctdc g ~svecac nc og-

  Dc t ebg asmige zovfb --- ms esa~ b vc{gt~b~ absa Ebdozcgs m egmgaczogmgdsasg- Nbv tobv~b dvsn ms a%b atb~ |c `bgnsdsa mot~vs t%g zbn gbvdbtb g dcac nvbig-

  Bb! db mog! t~~cb g I`covi`cab g |c~vcdcb e|vcsm ds zogmgdgg tg- Ms bsb|sdb~ mt fsdb~cac t ac ist~c g mgdg t ncb |ct~c db| |ao~gac ds sgd g zgmdc ac bzcbs b~vmb~c ab dgmi~obvc! d I`covi`cab zcncb dse |vgm~vc do|bdgtc t~vcdsvb |o~cvb bnst nc d`gbv dstdvsa ts- Nb! nb" D`gbv ~b~a gsfg~cg asgmczct~c" Ebvc b ebg jot~ svb ngm~vc cg --- gbv ~o~sa t%b t~gmt m g|~sa gm~cgmnvc|~b~c d`gbv t|vc gmgegobvb ~mvsasg `bgnsds --- Ds sa~gecac |s~cvg!I`covi`cab b nst gm~b asg ab od`g! vc{ceb~ nc o t~md! g b mdcvdb~ t%g~vgeg~ sm iaom nsebmsasg- Nbv eobv~cb b zcmg~ |vcb vc|cnc g `bgnsdsab mc|cmg~ bb! bgm~gmn nsebmsa- ^ge| nc ~vcg {gac |o~cvbgg! nc jvgd!mgdg ms t%bs b|vo|gb~ nc ca- m b |b~vb {g! sm eomcbm ngm tb~sa F~vmg! GagcFcci! g%b ~gb~ db|sa t%a nsd zgt~gcvsasg ab Fsdsvc~g t|vc nozbnb eovgg asgI`covi`cab! dca dc mt|gem~btc ~vcg ksncc- vs|sa g a%bs mivo|b~ dgofbmggami |o~cdb dc svd |c \cm~cacs- \c bdca aod tc ebg b g b{g o ~vog |c dbvc

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  12/38

  dcg dc ~vcd |sm ovg |vobt|~ dsactc ngm jmccac nge|vcksv- ^o~ m \cm~cacstc ebg itc~c o |ogbm jvseobt! |agm nc ovg g gcvfsvg tafb~gdc! dvcgb gtc t|smc Ab Dvsdcb Jc~cg- T|smc acicmnb d bdoao b jot~ sdgt gsfg~b togobv

  b asg I`covi`cab! o jvseobt jb~ ngm D~gmb! dbvc ds~b t%g m~v{gc ovg t%gbfb~ ngm nvse |c toanbgg dbvc%a svevcbs |c `bgnsd-

  \vgmg nc jbvecdsa zovfcaov fbdgsasg Dcvmb~! sa~gesa ngm t|gb asg ds o bt~jcanc mncac~mgdgvc! bnsmbg m ksvsa jodsasg! bacvie ds md`g|sgvcb egmgg |vgm|nsvgac \cm~cacsasg! svevgmn |ozct~cb- Iabtsa noeoa ba smsg sgcv b|vs~ngm tcmgm m egmgac dgofbmsasg mc ~vc{c~c ab vcbag~b~c g mc bnsdc begm~c dmc b~cb|~ o dgm |c dgmt~c" Vem ~o~sg ds od`gg bgm~gg t|vc ~ssvgacngm jb --- ms dsezb t t~vfb~ zvcsm iaom ngm nctgsa jvsm{caov ---

  D~gmb

  Ncbasvgac

  Dovm

  cbms

  asg

  d`gokns

  Dbazgmg

  Dgtas

  Jvtgmc~

  EsmggTgvgs

  m`ogs

  \~vabicac

  ^vozbmggnc D`gokns

  [omb

  Zbacb D`goknsasg

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  13/38

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  14/38

  Tobvcac c nc ~vcg tsagg |c dcv! t|smc eo I`covi`c! ab mog tsm~ {cdc ovc! g dmnbe |acdb~! ms tc {vcb zvj nc tsag- Nc|bv~c b vebt m sveb mobt~vzbacb Ecacngdsasg! ds fgac cg! ds emnvs%g dbt~ca g t~vasdg~obvcac%gabdsvg! zcd`cb emt~gvc g |otoeov~cac vsgmc bac Dc~gg asg Zgm~ga%zonnc |c ebasa Tamgdsasg- Msebg acicmncac! egmsmb~cac acicmnc bac Ecacngdsasg!ecvi ds mog |c |abgsvg- Ac |obv~ eo I`covi`c m ~oaf- g dse ac t|smc"---

  Nc smnc ac ~gg bb! eo I`covi`c! d n%~b ms c~g nc |c%bgdg?--- Cg! b|og bs ebg zcmg~ cac |c ab mog--- Zovfc~c vbv g bc{b~- Ngm dmn mdmn g n |sgm db|sa |c t|b~c! tsvnc |c tsf est~b! %b~smdg ~ob~ jbb gtc asegmcb{-Sm ~vs| egkaodgs! zmot! t|vgm~cm ab egdvg8 |gdgovsa t~vmt fgmc m o|gmd!gbvg nc ngegc! o dsvcas |ct~c debb nc dmc|! tdsv~%m |obac! t~ve~

  m emgdg! sm d`g| stdgz! jv zvt~! bvt nc tobvc! od`gg zgg! est~bbvodozbm! ~smt |sgm |c fs{c! d`gdb vc~c{b~ g o ddgsa d~ ~ob~c {gacac!|c dbvc o n eo I`covi`c ab bmseg~c zovfc dmn |c od`g! dmn |cdcbj! dmn |c%o svcd`c- C |mnbv m Kg~gb g%g {gdc asecb eo nc dmn cvbegd! |cm~vs d zovfcb m ~adsvg g ~o~ ds obecmgg ebvg g |adcb t t~cb-

  Bvc sm jvb~c m Fsdsvc~g! mzb~! mtsvb~! |vodo|tg~ bdoao; nc {cdc bmg m%bebg zcmg~ m tb~sa asg g ms ebg zvcb t ~gc nc dcg dbvc g%bs asb~ eeagib ncab isv db t%a ncb ab dbv~c-

  T%b jds~ fogcv--- Tvbds"

  Nc dc tvbd! eo I`covi`c! d {gdg d%b bksmt fgmc? @e--- fgmc t%g ncb Nsemc{cs- Nb cs ~gs o zovf vmcbtd nc%bmobt~v! g eg%g nvbi! %o t|sm g ab do|gg bdbt;

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  15/38

  Ncd~ t%m~gmi m sm~ / g t e sg~ m |em~!Ebg fgmc t%m~gmi m tbvc / g t e sg~ ab tobvc"

  Jvseot g%b nb~ ddgsab |c dcbj g t%b sg~b~ m tst! gbv egc eg t%b |vs~ dzn m ca m td|vbvcb bdcacg dag|c ~ob~ emnvgb mcbesasg voemctd-

  ^gce m asmi mba~sa nc{zag nc |c \onsa Dbasasg- m ksvsa mot~vs! gcgmnngm zg! donvgg nc fvb{g t%bib nc t~mdg- \c ncbts|vb aov od`gg tdb|vnc|bv~c! m abvisa {vgaov- T|vc egb{mob|~c t%basmi gvsa mctjvg~ nceisvg! db zbasvgac smcg evg- Jbamgd g asegmot tc vgngd%m jsmn famnsavcic ba b~~ov mageg! zct~g~sa \cm~cacs! ds dcac ebg ivbtc |smg! ds dcacebg mdm~~obvc g ebg foib~c |abgsvg ngm ~o~ ds|vgmtsa Dbv|bgaov mo~vg-

  Ngm |ongsvg eog! ~vimb~c! |bvc d%a zc{g dse dvc~c! dse tc nctjbdc%mtst! |s~cvmgd g tgmisv! aesvgmns%g jvsm~cb foa~g~ |c bafbt~vsa dcvsasg!e|gmimns%g t|gmbvcb vo~smn! igibm~gd! t|vc esmgg Bvncbasasg- Ngm~vsmd`gsa asg |ovmctd! vd`gvb~c! db ncic~cac smcg egmg! dcac dgmdg vbesvgebvg! nctdo|cvg~c; Dcvmb~sa! Egdassa! \gdgovsa Db|vgg! Zjov~sa g[mobib- \c~c nc sefv tc |obv~ |c donvg g |c asegmgsvg- m~smcdb~! mebm~b%g nc fvb{g! tc%mba%m jbb mobt~v esm~cac Dgvcs-

  Dvbvcb gm~v%m nctg- Vtsm tsf |gdgov |em~sa stdb~ g zm~ db dcmsb-^sjc evsm~c nc bmc tc m~gmn |c ami bvfovgg nofovg nc f~vmc---

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  16/38

  D~gmb

  Ncbasvgac D

  ovm

  cbmsasg

  Doag

  \m~s

  \~vabicac

  Dbazgmg

  Dgtas

  m`ogs

  Zbvabbe

  Isvb ^ci`gg

  Eb

  t gz

  sa

  Gz

  m

  c saE

  s m g g

  \on

  s Dba s

  a sg

  Tggs

  \ogbmbDo{bmcg

  AbdsaTgvgs

  do{gg

  Fo{gos

  Jggdg

  \abgsMsdsasg

  ^vozbmggnc ab Saec~

  d`gokns

  Basmg

  FtdbVo{bagcg

  Zbacb gmjcvgobv bFs{sasg

  g Tamgdsa nc Fs{s

  m`ogs

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  17/38

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  18/38

  Esa~c jovc g egt~cvc {bd m |em~sa vtdoag~ nc ab Doag- md nc abgm~vbvcb |c zbacb dc bn|ot~c~c tb~cac! t~mdgac mdc| t gbt ab gzcbadom~svmn sm |cgtbk mcb~c|~b~ nc tafb~gd- Nc sm baf t~vasdg~ov!t~vf~s~c nc fcm{g m~smcdb~c! |bv mg~c tcecg t~vkcvg bg smcg aseg |c dbvc o|og nobv gm~sg- Ct~c o asec t~vzcd`c |ozct~g~ nc |gc~vc v~dg~c! dc |obv~bnctcb tcemc fg{bvc! smcovg dgdb~vgdg bac smov egt~cvgobtc jcmoecmc mb~svbac!ba~covg mtdvgtsvg t~vzcd`g |gcvns~c m zvcesvg nc acicmn- Ms ~vcfsgc t gcp|cv~ m ~ggmcac \em~sasg db t zc{g ngm~v%o tge|a |vgzgvc svec bac smcg

  as|~c nstc m~vc nsvg~b~cb |gc~vcaov g jovcac dbvc ac mnobgc! ac t~vgzctd smcac ncdcacaba~c |m dmn sm agd`gn mcivgdgot ct~c tdot ab gzcba % g{zobvc nc |dsv-

  \c zbacb Tgfgdgsasg!|ozct~cb |c~voasasgct~c zg{gfga m cdbvc fsdb~ nc t~md-Bgdg itc~g |gc~vc m~smcdb~c! dc tc nct|vgmn m jogc- Nc esa~! vct~svg nc

  baic g egdvoovibmgtec ebvgmc bs jot~ |vgmtc m mdac~bvcb |gc~vcg g ns|egagobmc nc bmg bs nb~ mb~cvc |c~voasasg- Icoaoigg ac msectd ngtongac tbsgt~svg ngtongagdc- Ngm aod m aod! |c zg nc b|c tbs |c |cvcgg t~mdgaov! tc{vctd |gc~vc mcivc tbs vodb~c! doasvobtc g t~gdaobtc! smcovg ds egvot nc|c~voa- Tc msectd ecmgag~c- Tsm~ vodg nsvc! joveb~c ngm eb~cvgb dod`gaggaovegdvotdo|gdc bac smov baic t|cdgbac % jovec nc zgb ds td`cac~! ms |c fb{nc dbadgs! dg nc tgagdgs! btcem~obvc ds t~gdab- Vbvg~g m~vc jovecac nc zgbnc |c \em~- Ebg tsm~ |gc~vcac nc dsaobvc nctd`gt g ds bt|cd~ nc mgtg|m~vg~! mseg~c ivctgg- Tsm~ vc{cvzobvc mb~svbac smnc |c~voasa b egivb~ g t%b

  bnsmb~ ns| jovebvc-o~ bgdg! smnc Dbv|bgg g |acbd segag dsaegac! tc b gms~sa d`g`agefbvsasg-

  Bm~gdgg ivcdg a msecbs Cacd~vom g dvcncbs d ct~c nozbnb dabv d g {cgg

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  19/38

  bs tcm~gecm~c- Dc ba~dczb |s~cb t~vasdg ebg jvseot g ebg ncagdb~ ncd~abdvgegac {cgaov? a joaotcbs m vg~sbasvg ebigdc! ab jca db esa~c ba~c tcegmgg|gcvns~c m mcisvb zvcegaov- B jot~ m~o~ncbsmb o |gb~v egt~cvgobt! gbv

  aodbamgdgg bs ~gs~ t o dbs~c g t tc jcvcbtd nc fact~cesa ts- Ebg ncesa~d`gbv! bzcbs ibacvgg g bm~gcvc smnc! btcecmg zm~ovgaov! |mncbs agdvgvcb|vcgobt ngm t~mdb t|bv~ nc ~vmdo|- Es{csa nc b{g nc ab Doag bn|ot~c~co egd doacdgc ebv~ov b zvcesvgaov ~vcds~c- Nbv aodsvgac! aodsvgac o|~ctd|ozct~cb ds~~ovgaov fact~cebg-

  Svemn vsa zgg tc bksmic ab \gb~vb Dovfsasg- Bgdg tc ncb|m |ozct~c~gnct|vc foigc g ncdncvc! nct|vc ds~~ovg nc doeovg g nct|vc nct~gmc~vbigdc- \c |abgsvgac nc ami evccac t~mdg bac \gc~vcg Dovfsasg! ab

  Eo~odb! tc ebg zn svecac ~vcdcvgg dcasg dbvc b jds~ dsmotds~ d`g`agefbvsavoemctd % vsebmg~sa- Bgdg! ab jca db m esa~c ba~c aodsvg |vctvb~c |c zbacbDoagaov! sm cp|aovb~ov b ds~b~ g bnsmb~ doeovg- Obecmgg bs mdcvdb~ t abzcv~g{c{c! nbv ms b jot~ |vgack b%a o|vg- [bnbvmgd g%bs t|st d |gb~vb! vgmtdsvt ngm od`gg {cgaov! onb~ gms~ m |bae |smc t~|mgvc g ~c mncbemt dbsg jv ~g`m! d ~c bvnc g ms ~c abt t ~c fsdsvg nc doeobvb bnsmb~-Cvb mt |vcb ~v{gs |cm~vs cp|aovb~ov- mnviot~g~ nc doeobvb tb! ms tcmnsvb t tc nct|bv~ nc |gb~v! d`gbv nbd ~o~sa m ksv tc vsgmb- Nobv ns|eobv~cb tb egt~cvgobt! doeobvb t%b vt|mng~ m dcac |b~vs {vg- Vcigmc g

  ~gvbmg bs bksmt t tc jacbtd ds mct~ceb~cac voemc~g! nbv jv b ac dsmob~c|ozct~cb- Aodbamgdgg mt! bs ~vbmtegt%o ngm icmcvbgc m icmcvbgc! db obzcv~g{bvc |cm~vs dcg dc itctd |gb~vb {cgaov-

  +

  Ngmdoao nc |abgsvgac d`g`agefbvsasg tc btdsmnc sm egt~cv g ebg ebvc- \ob~cdcb ebg ebvc doeobv b Fs{sasg- Aodsvgac m dbvc t~mdb b nczcmg~ bn|ot~!aod nc zcmcvbvc g vsidgsmc |cm~vs |st~mgdg g obecmg egt~cvgog bac dvovmsec g |ozc~g t%bs |gcvns~ m mcisvb zvcegaov- Fgtcvgdsc! d`gagg! ~vc|~c g

  esa~c tcemc ncdovcb{ |gb~vb nc |bvd mtg donvgg bv o dbv~c |c dbvc egmgegct~vc! ds nag g dgodbmc bs mdcvdb~ t o tdvgc g t o |gd~c{c m egkaodsaesmgaov- \nsvgac ds |gc~vc dgo|ag~c tsm~ db sm abfgvgm~- Aodsa m dbvc |mg ~ge|sa t%b v~dg~- Ddg |gb~vb ms mc t|smc smnc ct~c mdc|s~sa! dbvc ct~cdvomoaoigb aodsvgaov g |bvc b ~gmsg tjvg~sa- ^o~ dccb dc mc t|smc |gb~vbct~c t mc agmg~ge! ddg bgdg itc~g |s~cvcb nc b ~c agmg~g- ^vcfsgc msebg tbtdsag mb~svb g zodgac obecmgaov- Aodbamgdgg zov dom~gsmb |ozct~cb- Nobv

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  20/38

  cg ~gs ~adsgvgac bdct~ov aodsvg egt~cvgobtc- Cg tsm~ eo~cmg~ovgg % |ovg t|vcba~c aseg ds cvog acicmnbvg! fbvfbvg mcdvs~ovg! vcig mcac|g g dotm{cmcnc o jvsestcc nsemc{cgbtd- Btdsa~ |ozc~gac g acbi%ac nc aodsvg! |cm~vs

  d ac doe|ac~cb{- Nbs vt|smtsvg g |o~ gmt|gvb bb dse bs jds~%o g ds bagda~ovg mbgm~c-

  Tsm~ esag obecmg zvkgg nc bdct~c |ozc~g dc v{fb~ ngm |gb~vb egt~cvgobtbtdst m Dsvfsvb Dbv|bgaov- Smgg ac%bs dcvdc~b~ m ds~bvcb doeovgaov! baggbs ds~b~ vt|smtsvg |cm~vs gt~ovgb mcbesasg mot~vs! nbv ~og bs mdcvdb~ t|acdc dsmotdmn ebg esa~ ncd~ ab zcmgvc- Aodsvgac ms bs basmib~ |c mgecmg g~ds~c bs bv~b~ vt|smtsvg! bs gmt|gvb~ ~covgg g bs mncemb~ ab vczcmgvc- Ddgesagecb egt~cvcaov ms |ob~c ds|vgmt m~v%o tgmisv zg{g~- Tsm~ smcac

  nvsesvg sobvc! gbv ba~cac ms tc abt itg~c sov! ab |vgeb da~ovgc-

  \m~s

  Basmg

  do{gg

  Doag

  Ebtgzs

  a Gzmc

  s

  ^vozbmggnc ab Saec~

  [omb

  Zbacb doagaov

  \ogbmbDo{bmcg

  Jggdg

  \~vabicac

  Msds

  Fo{gosEs{csaD`g`agefbvsasg

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  21/38

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  22/38

  Mcesvgvcb g jvsestccb bs b~vbt ngm~o~ncbsmb dsvgo{g~b~cb obecmgaov-\`ocmgp! |btvcb egvbdsaobt dbvc vcmb~c ngm |vo|gb%g dcms! ct~cgebigmb~ m mcmsevb~c eg~oaoigg! |vgm~vc dbvc dcb ivcdcbtd!cig|~cbm g d`gmc{- Domtbdvb~ [csasg Tobvc! \btvcb \`ocmgp ~vgb |cv|c~ssm dgdasvg nc ts~c nc bmg- \cvgongd! ab b|vo|gcvcb tjvg~sasg smsg dgdas ba asmigg tbaczgcg! |btvcb g domt~vsgb sm dsgf ngm vbesvg bactc g |abm~c jvseot egvotg~obvc-

  m~vc bdct~c dvcmisc |bvjseb~c! dansvb vcmb~cvgg ds|vgmncb zgc~b~cb ds agefgnc jod vczgiovb~obvc- Dcmsb tc ec~beovjo{b m~v%sm os! tgefoa ba Icmc{cg|vgeovngbac! dcms ngm dbvc bdcbt~b bzcb b vcmb~c nc%b |svsvg-

  Domjove tdvgcvgaov asg @cvono~ g bac asg \agmgs dca F~vm! \`ocmgp ct~cmd`g|sg~ db o |btvc ds |cmc nc dsaobvc bsvgc g vogc! btcem~obvc dbevgec ds bdzgab- Asmib tb cpgt~cm mdc|c m Bvbfgb! nc smnc ~vbmt|ov~ m

  i`cbvc osa mzcag~ m tegvm! dc domgmc vegcac ~vs|sasg bzs~ mbgm~c! |mab ^ce|asa ngm ovbsa Tobvcasg-

  m gms~svg nc acicmn g |agmc nc egt~cv! smnc bvdsa dbv|b~gd ~gmnc b tc vcdsvfbd~vc egb{mob|~c! tc mba emnvs g cmgieb~gd Esm~cac Gt~vgb- Bdoao!m~vc dcac nos t~mdg dbvc |obv~ msecac nc \gb~vb ogesasg g DsgfsaDovfsasg! mc~c b|b age|cnc |vcdse dac~bvsa b smsg g{zov {gt Jm~mbZsa~svsasg- Msecac bs jot~ |vcnct~gmb~c {omcg! ddg tc |bvc d ms nobv bvg|gesvg~obvc |abmcb{ agmg~g~c bts|vb bdct~ov aodsvg- m bmsa 2049 sm ba~ jca ncmbvg|b~ g%b jds~ dsvbk t b|bv m vb{cac bsvgg bac tobvcasg- Nog obecmgtge|ag! dc asdvbs |c ncbasa ngmt|vc \gc~vobtcac! bs vebt mevesvgg ab

  zcncvcb mcfmsg~cg doeovg- Tsf |gc~vc ebvg! nbv ms |vcb nc|bv~c nc ts|vbjb!dcg nog bs itg~ dsgfsa smcg |tvg nc bsv dbe nc evgecb smsg oge! eoncab~m bsv ebtgz g ncdovb~ ds jcasvg~c |gc~vc |vcgobtc vogg! zcv{g! bafbt~vc- Mgdg

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  23/38

  smsa ngm~vc dcg nog ms ebg z{stc zvconb~ btcecmcb foigg-

  Bdcbt~ doeobv bzcb mt nc sveb~ sm nct~gm jobv~c m~ov~od`cb~- Mc~ggmn

  dc t jbd ds o btcecmcb foigc! dcg nog vbmg bs `o~v~ t zmn ~ob~cdcac 66 nc ofgcd~c nc bsv! e|vcsm ds ebgct~sobtb |btvc! smsg mcist~ovbafbmc{- Nc bgdg ds ivcs g%b vcitg~ Daodb ds |sgg nc bsv! bb dse b jot~mseg~! dsgfsa nc bdbt- Nbv vcitgvcb b jot~ tdsv~- Zbasvg nc zm~ beig~ovbs |sv~b~ mbvg|b~b |m ngmdoao nc ivbmgc! ab Eotdozb- T~be|b |sv~b~|c bvg|; @S^CM GBVCM CGZCM (~vbnst Dbtb (Mcbesa' m |bdc t%gc' ms bvc mtcem~b~c ncd~ m dsgfsa nc dbt! ddg dg~g~ gmzcvt! gmtdvg|gbnczgmc sm fact~ce; MCZGCM CVBG MC^S@! bngd; Fact~ceb~ t cvsjd~ovsa (`osa'-

  \m dmn ba~c zbasvg nc zm~ dban zov vcbnsdc |btvcb da~obvc bdbt!ms mc vemc ncd~ t dg~ge nct|vc jvsestccb g egct~vgb cg m fbtecacvoemc~g tbs t bnegve \btvcb Egbt~v b tdsa|~ovsasg Fvmdsg-

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  24/38

  Ncbas

  vgacDamsasg

  Fcvdb\vtdoz

  Fvcb{bMcmg

  Tvb~bEom~covs FS[S

  d`gagga

  Fcdcmg

  Ao|~bvg

  NcbasvgacFbabsvsasg

  Ncbas

  a Dgoab

  ms

  Fvc~g

  Tdovobtb

  Ncbas

  a Gt~vg

  b

  Zgm~ga Zon

  Em{ac~g

  Dmc~g

  ZsadbmggMovogog

  Evivg~c~g

  T|odb

  Egcvcb

  Eg`gacmg

  AbdsaEodgbvs

  Fo{gos

  do{gg

  \gc~vobtcac

  Eg

  @bac

  Dgs~b

  Dcvm~c~g

  Fcdgs

  NcbasvgacFodsasg

  \abgsaMsdsasg

  D`gagb asgBefvo{gc

  Emt~gvcbDgoabms

  Zcvmc~g

  Eisvb

  Ongac

  \dacac

  Zbacb gmjcvgobv bFs{sasg

  g Tamgdsa nc Fs{s

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  25/38

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  26/38

  Bdcbt~b ct~c |ozct~cb smsg tb~ btdsmt m~vc smnsg~obvcac dsaeg bac

  ncbasasg Gt~vgb g b ebigdgbmsasg dbvc a%b |vcjds~ m~v%smb ngm dcacebg jvseobtc nct~gmbgg bac Voemgcg nc ongmgobv- Ct~c o |ozct~c b

  gmt|gvbgcg! b dvc~cvgg g ncdncvgg! nbv ebg bact b gmt|gvbgcg g jovcg nc dvcbgc-

  Tc t|smc d ebigdgbmsa! sm ~mv ngm mcbesa da~ovgaov ivcdg! b bksmt|c bdct~c |abgsvg ngm m~e|abvc- Ac%b mnvig~ g ac%b dg~g~ doeovgac- Cvbsm ebigdgbm eoncvm- Sm gmnst~vgb dc ds fbi`c~b ~c`moaoigcg b jds~ db|c~voasa ngm dcac 2

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  27/38

  vbmi csvo|cbm- S{gmb cacd~vgd! dgmceb~oivbjsa! eobvb ds ~svfgmc! fb{gmcacnc t~odbvc b b|cg egmcvbac! jbvebdgb g nod~ovgg vcmsegg bs doe|ac~b~vcmseg~cac domt~vsdgg bac t~bgsmgg- Foambzgg ds zcmg~svg eonct~c fcmcdgbs

  nc ~vb~becm~ ivb~sg~ m t|g~basa t~bgsmgg fbamcbvc! domt~vsg~ g m~vcgms~ |cd`ca~sgbab ebigdgbmsasg mot~vs-

  m |bvdsa cmiac{ctd! gasegmb~ jccvgd! es{gdb egag~bv dm~b ecaonggacc|odgg; zbatsvg zgcmc{c! |oadg! eb{svdg nbv g ecaongg |o|sabvc voemc~g!t|vc mdm~bvcb zg{g~b~ovgaov voemg g t~vgmg dc zcmcbs t%g dbs~c tm~b~cbab Tvb~b Eom~covs- g o itcbs m d~czb {gac nc ~vb~becm~ fbamcbv- Msncicbfb t~bgsmcb cvb dsmotds~ g tsf msecac nc Fbt~omsa- Dcg dbvc zcmcbsm fbt~om |acdbs fsdsvog |c |gdgobvcac mtm~og~c egvbdsaot"

  m {gsb gmbsisvvgg odgbac b t~bgsmgg fbamcbvc dc zb |sv~b msecacm~cecgc~ovsasg cg! b jot~ gmzg~b~ dvceb mba~cg todgc~g voemc~g; JbegagbVciba! ebvgac jbegagg fogcvc~g! eogcvgg ngm e|vcksvgeg nbv g jbegagb~gmcvcg g jvseobtcg togg b ebigdgbmsasg- Ms b ag|tg~ Bacpbmnvs Dbmngbmo\o|ctds! ebvcac cvos nc ab Ivgzgb! egmgt~vsa mzem~sasg! T|gvs @bvc~!ds togb tb! Bmb! domtsasa ab Domt~bm~gmo|oac! Nseg~vs \c~vctds! jbegaggac@bvg~om! Dbv|! ^gttctds! D~smcbms g esag bagg-

  Gmzg~bgg totgg ds dbac~g g ds|csvg aspobtc! domnstc nc tsvsigg m agzvcac

  |oe|obtc! cvbs domnsg m |bvdsa dombdsasg Eom~covs! smnc tc vdovcbs dsnsadcsvg! jvsd~c |vobt|c~c g fs~svg vdovg~obvc! ab sefvb bvfovgaov cpo~gdgbnsg nc |c ~ob~c dom~gmcm~cac- B|b jm~mgaov bv~c{gcmc mcb vdovobtngm isvgac jbfsaobtc bac |cvtombkcaov eg~oaoigdc tbs bac tsbzgaov `cvszgeg-Gdg%doao! ngmdoao nc ovbmicvggac g tcvcac ds ovg g acisec! d|vgobvc g dcvfgtog |~cbs mct~gmi`cvgg gbvfb e~tobt! gbv ebg tst! m ~cvbtcac cp|stcab tobvcac fgmcjd~ov! tc acimbs dcac ebg jbfsaobtc jvsd~c ngm agzbnb nc bsvb jbegagcg Eom~covs-

  Ebg kot nc fgtcvgd! b|b abdsasg bv~gdgba |sv~b fvdsc sobvc! m dbvc nobemccacibm~c! m vod`gg asmig! ds |avgg dod`c~c g sefvcasc ds jvbmksvg! vncbsjcvgdg~c ba~svg nc noemg ds est~b! ~bagc tsfgvc g ict~svg dsv~cmg~obvc-@cac~csa cvb |o|sab~ ds |c~g cpo~gdg g igmibc acfcnc ds mcag|tg~cac msecvcnc fbac~-

  Bdse |s~cb vgzbag{b ds dcac ebg zct~g~c Fg bac zcd`gsasg dom~gmcm~;Hbvatfbn! Fbncm%Fbncm! Bgp%act%Fbgmt! Ncbszgaac g d`gbv b jot~ mseg~Egdsa \bvbngt! \cvab Fs{sasg! Egdb Cazcgc-

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  28/38

  Bb dse tsm~ ~ob~c |ozc~gac! smnc J~%Jvseot ct~c ts|st ab ivcac mdcvdvg!bb t%b m~e|ab~ g ds Ebigdgbmsa mot~vs- \cm~vs ca g do|ggg tg fbi`c~bjcvecdb~ ms b jsmdgomb~- Tafg~ tsc~c~c ns| |gcvncvcb dcaov nog g!

  Iois! eov~ ab 2> bmg! g I`covi`c! ~mv t~sncm~ ab \bvgt! Ivgiovc Eom~covs|vtc~c bdcbt~ asec |cm~vs b%g m~amg do|ggg- Igmcvgg tg! Abtdv A-Db~bvigs g nv- D- Bmicactds g%bs dom~gmsb~ o|cvb mdc|s~- ~vbmnsa ds b|tvb~ cvb toagdg~b~ m~vcbib zbv! gbv zcd`gsa Db{gmo! dbvc b{g ms ebg cpgt~!m~vsmcb dcac ebg cpgicm~c g vbmb~c ist~svg- Bgdg nctdgmncb |vo~g|cmnbnb

  zvcegg; |oag~gdgcmg! egmg~vg! obecmg nc bjbdcvg g eogcvg- m ~ge| dc nobemcactc vdovcbs |c ~cvbtb vct~bsvbm~sasg! c~bamns%g vod`ggac g |avggac bnstc ngm

  zogbkcac nc ab \bvgt! |vctvmn domzcvtbggac ds egdg fvjc! noemgg! m~vc nos|bv~gnc nc fgagbvn tbs vsac~! |smcbs ds |b~ot bvb ab dbac! jsemn ~vbfsdc

  bnstc nc |ct~c odcbm-Bb b jot~ onb~ - Tcdsvcb v{fogsasg b ~vcds~ nc nos ovg g |ct~c egvgdbzbac b Tvb~cg- gms~sa nc zgt ba asg Ivgiovc D- Eom~covs tc mvsgb z{mnds od`gg- Sm zm~ bt|vs! sm dvgz dc tsajb ngmt|vc Vtvg~ b jot~ |gd~svbdc b se|as~ |b`bvsa- O mos ovmnsgvc zcmgtc g |c zbacb Tvb~cg- Obecmggmogg |s~cvg! mcge|agdbg tsc~c~c! tc m~vcfbs; % \cm~vs dc mc ~vcfsgc bdct~cdangvg ds {gnsvg ivobtc ngm |gb~v! ds bdo|cvgsvg ngm ds|vs! dc t jbdce ds~bfaosvgac ds vbec bsvg~c! ab~c nc 4< nc de! ds zbtcac ovgcm~bac mba~c nc

  sm ec~vs g ds t~sdb~svgac svgbc dc e|onofcbs |cvcgg! ds eofgab ivcb g|bvdsvgac cmiac{c~g g jvbms{c~gdc mc begm~ctd nc o asec b foibgaov?

  Nbv ebg bact! dc t jbdce ds fst~sa nc ebvesv ba asg Ivgiovc D- Eom~covs!bc{b~ m egkaodsa t~bgsmgg nc d~vc svebg! nvc|~ vcdsmo~gm |cm~vsebigdgbmsa dc vgngdbtc sm d~sm ab vbmi nc t~bgsmc csvo|cbm? Kot ds~ob~c bdct~cb! mog tsm~ce ebg |s~cvmgdg ncd~ bdct~c {gnsvg" g bs |ovmg~esmdg~ovc~c ab nceoab~"

  \bvd mgegd ms tc |o~vgzc~c ebg fgmc |cm~vs tjvg~sa |ozc~gg mobt~vc ncd~

  fbtesa ^gmcvcc jv f~vmcc g zgb jv nc eobv~c! m dbvc J~%Jvseot!m~ovt bdbt ngm ~vesa jcvgdgvgg! ms ebg itc~c mgegd ngm ~o~ dc atbtcongmgobv- Nbv dse t|cvbmb eobvc sa~geb! bdse tc gzctd {ovg ebg fsmg g|cm~vs bdct~ doa nc bv- Obecmg! zcmgg ngm ba~c |vg bac vgg! mnvigmnbdct~ doa nc vbg! nbs t|cvbmb d smgg zov vcsg t vcmbtd egdb aodbag~b~c ngm|vo|vgb%g dcms! bgnoeb |tvgg \`ocmgp-

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  29/38

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  30/38

  Sefvb eg tc |vcagmic sov nc ab |gdgobvc g bksmic |vgm dv|~svg ncgvb~c|m m t~vjsmnsvgac m~smcdb~c bac |em~sasg- D~conb~!dmn zgm bgdg! sm ov vcdc e ~vcdc |c t|b~c- Jgbvb bt~b dbvc {bdc m

  ncnctsf~svg! |ob~c ovgdmn t gbt gbvg bjbv-

  O |vgzctd ds gm~cvct- \ge bemnos |c movogsa eaot ba ZsadbmgaovMovogog! gbv nc ksv e|vcksv ms zc{g ba~dczb ncdb~ |em~ {fvdg~! domsvgdc tc mba |aeng~c ngm bviga secn! gbv smnczb! m nc|v~bvc! zcvncac

  zgs bfgb v{f~mn |em~svgaov vcac nc bgdg- Ms be ebg bs{g~ nc bv (bemnv{mg~ t t|sm'- C d`gbv bdse tsf mog?- g%b t~vcdsvb~ emb |c ami becb g! t~vmimns%eg sov ncic~cac eg%b o|~g~; Ms zvcg t%g t|sm |ozct~cbbdbt?-

  Tc {gdc d m~e|avgac dc svecb{ t g ac t|sm nvbib ecb! t%bv vcitg dbe

  |c ~ge|sa noemg~ovsasg Eg`mcb ba GGG%acb! {gt g ^svdg~sa g b NobemcgMcbib e|vcsm ds bg tg do|ggg- [gdc asecb d g ncbasa bdcab g db{bmcacdbvc cvf m dom~gmss ab Fcvdb! nc |c b~smdg g%bv ~vbic cac msecac- Bbnbv!|ozct~cb t|smc d tc vc~vtctc Nobemb Mcbib! ds dcac ~vcg jc~c g fgb~sa!ab dbtcac |vgm~c~g nc ab Dgtas! smnc mdcvdbs t%g nsd ~vbgsa d~ ebg fsm!nbv jv b ebg |oj~g ab mnct~savgac nc |c ~ge|sa dmn aodsgbs m dc~b~cbnoemcbtd- Obecmgg ngm tb~cac nge|vcksv o mnvicbs g o domtgncvbs |cNobemb Mcbib db |c t~|mb aov-

  m~v%o fsm {g! ebg esag vbmg bs zcmg~ ds |amicvc ab dsv~cb tb- Gbv kcabmgbaov ms cvb mgdgncdse smb ofgmsg~- Cg t%bs |amt Nobemcg d Fbabsvsa dcafact~ceb~ ac |v|nc~c ~ob~ biomgtcbab! gbv |c smnc ~vcdc ca vemc msebg|vkoa- Mcnsecvg~! Nobemb Mcbib m~vcf |c bevg dse bv |s~cb cb!

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  31/38

  o jcecgc tgmisv! t%g bks~c? mt obecmgg bzcbs nckb zovfg~; msebg tbfgb ggmgeb zg~cb{ b asg Bvfmb! sa noemgcg tbac! |o~ mjvmic Fbabsvsa-

  Bvfmb cvb nc%bdse! sm ds m ~ob~ |s~cvcb dszm~sasg! ds est~bbegkg~! g dbvc ~mkcb t%g etobvc jovcac ds dgmczb |c etsvb tb! db tnozcncbtd ovgdsg d bvc m ca ot noemctd- Nc dse bs{g nct|vc Fbabsv gmcdb{svgac |c dbvc bdct~b ac |vgdgmsgc~c smov mczgmozbg! Bvfmb mdc|s|vci~gvgac- Dc ebg! b nosb {g m {ovg! ca mdacd g |ovmg ab nvse- vcds |vgm|nsvg g |ct~c ncbasvg g bksmtc msebgncd~ m Zbacb Tamgdsasg- Bgdg zcncbab ~o~ |btsa mcmovodgvgac |c dbvc ac jdstc Fbabsvsa! nbv ebg esa~ a m~vgt~bd obecmgg cvbs ~bvc mcdkgg g g dgmb d |cm~vs m |cvgobnb nc gbvm ms|vcb ebg bzcbs dc t svdc m `befbvc- @gnobtb zgc~b~c ac |oaoigtc b|vob|c

  ~ob~c vcdoa~cac- Ebg esa~! ac emdbtc ovg ac oeovtc g bmgebacac nc |vgmiot|onvgg-

  Zogmgdsa tc as ns| svec g ~vcds bb |vgm ebg esa~c tb~c % Dv|gmg~cb!Zbacb \vsasg! Fcdcmg! Evivgg! Ngegbmb! Noibvg g ba~cac! smnc z{sbdcacbg t~vgddgsmg- m~v%sm ~v{gs! svecac a%bs nst ab |obacac smsg ncba

  ioab- m zvjsa asg tc ong`mcb Fbabsvsa- \ctcemc d edbv o |cvcd`c nc od`gngm dcac b|~c db|c~c vetctc nc zci`c gmnd! ab b|vo|gcvcb asg Bvfmb!Fbabsvsa tc tds~sv db g dse ~odebg dc gcgtc ngm b|! g vgngd vc|cnc ~ob~cdb|c~cac! dtd isvgac asg nc jod g vebtc m b~c|~bvc-

  T|smc acicmnb d m%b b|sdb~ ca t t~cb |vcb esa~ bb! |cm~vs d zg~cb{saBvfmb g g gm~g smsa ngm~vc db|c~c g ~vgegtc gs~c o ticb~- B|og! |mt tc nsegvcbtd bvb ds dgmc bvc nc%b jbdc! Bvfmb g ebg vc~c{ sm db|ds |baosa- Sm tmic mcivs b mdc|s~ t iaigc ngm i~sa Fbabsvsasg g t tctdsvi mt|vc Tamgd- mivo{g~ nc nsvcvc nbv g mt|gem~b~ nc `o~vvcb

  zogmgdsasg Bvfmb! bvb o as ab jsi t|vc btdsm{~obvcb nc tsf |em~|c dbvc o bzcb ab Fcvdb- Nbv jcdgovsa nc noem cvb |c svecac cg- NcicbfbFbabsvsa bvsmdb ds dvg ngm dcacaba~c db|c~c! |cm~vs d Bvfmb ac tvcb

  m iobmb dbasasg- ^o~ bb! ds bks~ovsa dbasasg! Bvfmb b odoag~ oft~bdoacac|c dbvc Fbabsvsa mdcvdb t g ac |sm m dbac! gbv ngt~bmb ngm~vc cg tdncbz{mn ds od`gg- Ds o tgmisv aozg~sv nc tbfgc! Bvfmb ebg ~gc sm db|agi`gobmcg- mt! ngm dbs{b db|sasg dbvc ~odebg jstctc vc~c{b~ g tc vot~oioacbab zbac! Bvfmb bv d{s~ nc |c dba! gbv |m t mdbacdc g t |ovmcbtd msvevgvcb Fbabsvsasg! bdct~b bksmtctc ab btdsm{~obvcb nc ab Fcvdb! smnc t%btsfgb~ g ds tmicac gvogmn b gm~vb~ |vgm~v%o isv ~bgmgd m iaon g b vebt|cm~vs zcmgdgc bdoao! mcebgmnv{mgmn t gbt ab asegmb {gacg nc ~cbeb asg

  Bvfmb- \vgm |vcbkeb btdsm{~ovgg agi`gobmcg m%b ebg dvctds~ nc b~smdg

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  32/38

  g ms dvc~c mgdg m {gsb nc bt~{g v nc gbvf! gbv |em~sa ct~c zm~ gdvb| |ct~c ~o~- Ngm aod m aod cvf egdg od`gsvg nc meoa g gct ab asegmegdg fgdg db nc t|sm- [gdc acicmnb d |em~sa stdb~ g dv|b~ bv |gcacb

  Fbabsvsasg! gbv |vgm od`gsvgac m mcdom~cmg~ cvfcvc bv gcg tmicac esvnbvg fact~ceb~ ba bvcg-

  Bdse bg mcact nvbib ecb nc dc ms%g |s~cbe t|smc |ozct~cb bt~bmivo{g~obvc bdoao! |c t|gmbvcb bvcg? Mgecmg ms ebg ~gc mgegd nc Bvfmb!gbv nbd bvb b! ~bvc mc c jvgd t ms gbt gbv t jbd |v|n |c |em~svgacmobt~vc-

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  33/38

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  34/38

  Esa~c acicmnc g m~e|avg ~gs fs{ogcmgg- Ms ~vcfsgc ncd~ t ~vcdg|vgm jbb |ovgg aov! m besvi nc {g g t vot~c~g sm tgmdcv Fsmtcbvb"- Nobv b~~ ~vcfsgc t jbdg db t |c~g |c ~vesvg dszg~ckg `bgnsdg g jc~c jvseobtc! ds fbabsvg `gnog g |ogsmg ebigdc- Sefamn

  bb! ngm |obv~%m |obv~! be bb~ egt~cvsa bdvgaov dbvc b|bv g ngt|bv mgms~svgac fs{ogcmc-

  Tc t|smc d ab db|~sa ksncsasg Fs{s! m doesmb Ao|~bvg! |c zbacbdvsgb dsvic ivfg~ ab zbac vsa Tamgd! tc b sm tb~ ds msec nc esm~cbmdjvseobt! ^cvdb- m tb~! obecmgg bs domt~vsg~ o jm~m ds ds! ds b| b~~nc vcdc g ist~obt! md~ ovgdc oe dbvc fcb! tc zgmncd nc ovgdc foba- Bgdg gbzcb dsgfsa ds esag bmg m sve sm ovot fbabsv dbvc mt|gem~b obecmgg|vgm svcmgc g vs~b~c- Mgecmg ms bzcb dsvbksa t tc as|~c ds bvb ds esa~|vcb esa~c db|c~c db t |ob~ msevb~c- Ts~cac nc od`g vogg mi`cbs nobvngm~v%o |vgzgvc ovgdc tsbvc nc esvg~ov! gbv msecvobtcac mvg dtdb~c bvsmdbsm bcv dvg bv{~obvc- Esa~ t|bge bs mnsvb~ fgcgg obecmg ngm ^cvdb!|m dmn! m~v%o fsm {g Esm~cbmsa dca zg~cb{ b nc |ozct~cb ~cvgfgasasgfbabsv- Ms g%b ~vcfsg~ esa~ t tc imncbtd- B mdacdb~ gecngb~ |c dbasa asgg b {fsvb~ db zm~sa g db imnsa |m ab db|~sa Fs{sasg-

  T%bs as|~b~ nos {gac g nos mo|g |c o |sm~c nc nos tdmnsvg dbvc ~vcdc|ct~c vsa Tamgd! d`gbv m nvc|~sa jm~mgg- Asmi g ivcb b jot~ mjvsm~bvcbdcaov nog! gbv ngm dmn m dmn tc ebg o|vcbs t%g ~vbi vtsbvcb g t ebg

  tobvf d~c o mi`gg~sv nc b| ngm jm~mb ebigd- B|og o asbs gbv nc abdb|~- Ovgd~ nc t~vmt b jot~ as|~b ngm~vc dcg nog! ~o~ ebg gt~c g ebg zg~cb{b jot~ Esm~cbmsa mot~vs- Ngm~v%o aozg~sv b vcsg~ t%a e|gmi |c fbabsv|m ab dgzb ec~vg nc ab nvse! tst |c esm~c! smnc ds o aozg~sv g%b nct|vgmt

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  35/38

  mcmsevb~cac db|c~c! bvsmdmns%ac dbvc%mdo~vo- Nc b~smdg b|bv! ngm aod maod! dmn ngm~v%o mbv dmn ngm ba~b! dvg dc vfsjmctd emgot nc tsf|em~svg |vkoag~c-

  Be z{s~ ds od`gg ecg dvgac v~dg~c |vgm |nsvgac g ncbasvgac fs{ogcmc-Nbd bksmicg zvconb~ m Ao|~bvg! ds~bg jm~mb ngm cvdb- Ct~c o jm~mds ebvigmg vo~smnc g d|~sg~ ds |gb~v mb~svba nc vs-

  d`gagga

  Ao|~bvg

  Zgm~ga Zon

  Em{ac~g

  Evivg~c~g

  AbdsaEodgbvs

  NcbasvgacFodsasg

  \abgsaMsdsasg

  Fgtodb

  \ab~osaEcacngd

  ^cvdb

  Jodsa zgs

  [gnsa svgcgaov

  ZbacbTbadgcg

  NcbasvgacFgtodg

  Esmgg Zvbmdcg

  Tvcmg

  Zbacb

  Tamgdsasg ncFs{s

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  36/38

  \

  c nvc|~ dszm~ tc |ob~c t|smc d bdcbt~ |bv~c b gms~sasgFs{sasg ct~c gms~sa fbabsvgaov- \c ami Jodsa Zgs gZsadbmgg Movogog! vc|cvc eg~oaoigdc bac acicmncaov ds

  |vgmg dsvbkog g dvcb~svg eomt~vsobtc! zbacb Tamgdsasg ebgbtdsmnc g ba~c aodsvg t|cdgbac-

  ^c gmzg~ t ac bg |ozc~gac tgmisv! m egkaodsa t~cmgaov mcac|g-m~vcbf nc acicmnb Ebasasg Vos! |c dbvc a zc{g m nvse t|vcJodsa Zgs- Tbs dbs~ t mcacig nc dc ncbts|vb esmgaov nc tbvc ncab Ecacngd t~ ~oamg~ sm abd ds b| nsadc- \vgzc~c g cp|aovcb{ dsgebigmbgb dcac ebg mog dvgt~bac nc |c \em~ % dvgt~bacac nc tbvcdc tc mbtd g eov {gamgd m dbzcvmcac dc evigmctd \ab~osa Ecacngd-

  Tbs dbs~ |ozct~cb |gm~cmsasg nc%sm baf t~vasdg~ov nc ab Em{ac~g-\ct~c ~o~ tsm~ gmngdgg dbvc ~c mncbem t|vc ba~c g ba~c |ozc~g- D`gbvg b|b Tamgdsasg bvc egvbdoacac tbac mcb~c|~b~c! dse bv dod`gaggacnc tdogdg ebvgmc dc tsm~ tdobtc nc vs ngm t~mdg egt~cvgobtc- \ogt ac itc~g d`gbv g ~s m bafgb vsasg! |c ab Zgm~ga Zon- Tbs |ogt ~c bjsm{g m |nsvgac nc ab Fgtodb |cm~vs b itg sm egt~cvgot {gn basvgcgaov- vcfsgc nobv t doagm{g g t nbg |vgack t~cmgaov tbs ib{ncaov~bac t ~c mdm~c ds |ozc~gac tb~sasg fs{ogbm-

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  37/38

  t|vc \aogc~g

  Esmgg

  \ons Db

  asasg

  Ncbasa Gt~

  vgb

  Ncbas

  a Dgoab

  ms

  Tvb~b

  Eom~covsFs{s

  \gc~vobTcac

  Fcvdb

  d`gokns

  Esmgg

  Tgvgs

  Esmgg\cm~cacs

  Esmgg

  Zvbmdcg

  Ebt

  gzsa

  Gzm

  cs

  Ncbas

  vga

  cF

  bab

  svsas

  g

  ao\~bvg

  mc`ogs

  \vTdoz

  dgTas

  Em{ac~g

  zgm~gazon

  FgTodb

  Fcdcmg

  Evivg~c~g

  Fo{govs

  ongac

  TdovobTb

  dmc~g

  \~vabicac \m~s

  doag

  zbvabE

  isvb ~ci`gg

  zcvmc~g`bac

  zg\cvc~g

  dbazgmg

  Ncbasv

  gac Fgt

  odg

  zbcabTbadgcg

  d`gaggac

  do{gcmg

  T\odb

  t|vc Fsdsvc~g

  Zbacb Fs{sasgg b Tamgdsa nc Fs{s

  Egcvcb

  mcmg

  Es{ccgdoacdggEmT~gvgTg~svgmb~svbac

  zsadbmgmovogogTg~svgdsa~svbacTg~svgvs\cvT~vc

  b~vbdgg ~svgT~gdc

  [omc ^svgt~gdc! ds `vg m i`gn

  B% Zbacb D`goknsasg!F % Zbacbts|cvgobv b Fs{sasg!D % ZbacbDoag!N % Zbacb gmjcvgobv b Fs{sasg!C % Zbacb Tamgdsasg nc Fs{s

 • 7/23/2019 Ghid Legendele Buzului

  38/38


Recommended