Home >Documents >GESTIUNEA FURNIZORILOR

GESTIUNEA FURNIZORILOR

Date post:29-Jun-2015
Category:
View:305 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Transcript:

CAPITOLUL 1

FURNIZORII

1.1

DEFINIREA I CLASIFICAREA FURNIZORILORFurnizorul reprezint persoana fizic sau juridic ce livreaz unui client o marf ,

un produs sau presteaz un anumit servici. Acesta are o organizare eficient i procese interne eficace necesare acord rii i comunic permanent cu al i

unor servicii sociale de calitate. Furnizorul rela ioneaz

furnizori i cu ntreaga comunitate, promoveaz o imagine pozitiv a beneficiarilor, cele mai bune practici, inova ia i conceptul unei societ i incluzive. Furnizorii se angajeaz s protejeze i s promoveze drepturile beneficiarilor n i demnitatea

ceea ce prive te egalitatea de

anse autodeterminarea, autonomia

personal . Furnizorii ntreprind ac iuni nediscriminatorii i positive. Furnizorul i define te o politic i obiective concrete pe o perioad de trei pn la i n

cinci ani, cuprinse ntr-un plan strategic elaborat cu sprijinul personalului conformitate cu prevederile legisla iei n vigoare.

Furnizorul faciliteaz accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca poten iali beneficiari, f r discriminare de sex, vrst , religie, apartenen de servicii sociale furnizate i de resursele disponibile. Furnizorul se asigur c beneficiarii au responsabilit i i ndatoriri pe care le etnic sau na ionalitate i stabile te criterii obiective de eligibilitate i admitere, n func ie de tipurile

cunosc i pe care trebuie s le respecte.1

Pentru acordarea unei game variate de servicii sociale, furnizorul trebuie s beneficieze de aportul unor echipe multidisciplinare i s dezvolte parteneriate multilaterale cu al i furnizori, care s valorifice contribu iile tuturor utilizatorilor de servicii sociale i ale partenerilor poten iali, inclusiv ale comunit ii locale, angajatorilor i altor factori de interes. Furnizorul acord servicii sociale n func ie de nevoile beneficiarilor i are n

vedere, permanent, evolu ia situa iilor de risc i profilul poten ialilor beneficiari, pentru Furnizorul, n cadrul procesului de furnizare a serviciilor sociale, asigur beneficiarilor respectarea demnit ii, gestionarea propriilor bunuri personal . Furnizorul elaboreaz propriul cod de etic , ale c rui prevederi sunt aduse la i a dreptului la intimitate

cuno tin a personalului ce va fi obligat s le respecte. Codul de etic este revizuit n mod regulat, iar beneficiarii sunt informa i cu privire la con inutul acestuia. Furnizorul elaboreaz proceduri de m surare a satisfac iei beneficiarilor cu privire la condi iile de furnizare a serviciilor sociale i facilit ile oferite, aduse la cuno tin a beneficiarilor, familiilor sau reprezentan ilor lor legali. Regulamentele interne ale furnizorului cuprind proceduri privind nregistrarea, medierea i solu ionarea reclama iilor formulate de beneficiari, familiile acestora sau reprezentan ii lor legali. elaborarea unor planuri de dezvoltare. Furnizorul implic concret de acordare a serviciilor sociale, ct dezvoltarea comunitar . Furnizorul i desf grupuri locale, familii oar activitatea n parteneriat cu al i furnizori, cu angajatori i beneficiarii att n procesul

i n procesul decizional cu privire la

finan atori din sectorul public sau privat, cu asocia ii reprezentative ale beneficiarilor, i sus in tori, n vederea cre rii unei game variate de servicii sociale i asigur rii unui impact mai efficient asupra beneficiarilor. Furnizorul are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate n beneficiul persoanelor deservite, familiilor sau reprezentan ilor legali ai acestora i comunit ii. Impactul2

serviciilor sociale este monitorizat i evaluat n permanen , reprezentnd un element important al proceselor de mbun t ire continu , transparen Exemple de furnizori: producatorii, distribuitorii, importatorii de materii prime, materiale, semifabricate, i responsabilizare.

componente prestatorii de servicii (banci, agentii de resurse umane, firme de consultanta,

agentii de publicitate etc.) persoane fizice Furnizorii se pot clasifica astfel: y y y Furnizori de bunuri i servicii; Furnizori de informa ie; Furnizori de utilit i. Furnizorii de utilit i reprezint personae juridice care n baza unui contract i energie electric.

asigur partii contractate utilit i, gaz, ap , energie termic

3

1.2 CLASIFICAREA FURNIZORILOR DIN PUNCT DE VEDERE CONTABIL N BAZA CODULUI FISCAL

n contabilitate furnizorii sunt eviden ia i distinct, clsificndu-se astfel: Furnizori de imobilizari; Furnizori debitori; Furnizori; Furnizori facturi nesosite. Contul 404 furnizori de imobiliz ri Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale, altii decat entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare. Contul 404 Furnizori de imobilizari este un cont de pasiv. n creditul contului 404 Furnizori de imobilizari se inregistreaza: valoarea imobilizarilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terti pentru realizarea acestor imobilizari (201, 203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 223, 224, 231, 233); rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117); obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de locator, in cazul leasingului financiar, si a dobanzii aferente (167, 666); valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari (232, 234); taxa pe valoarea adaugata aferenta furnizorilor de imobilizari (4426); valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate tertilor (658); diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, din evaluarea soldului in valuta (665); diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face4

in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668). n debitul contului 404 Furnizori de imobilizari se inregistreaza: sumele achitate furnizorilor de imobilizari, precum si valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizari (512, 531, 541, 232, 234); valoarea garantiilor depuse la terti (167); valoarea acceptata a efectelor de platit pentru imobilizari (405); datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758); valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari (767); diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii (765); diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768). Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari. Contul 409 "Furnizori debitori" din OMFP 3055/2009/Reglementari Contabile D IV/CAP. VII Functiunea

conturilor/CLASA 4 "Conturi de terti"/GRUPA 40 "Furnizori si conturi asimilate" comentarii(0) Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii. Contul 409 Furnizori debitori este un cont de activ. n debitul contului 409 Furnizori debitori se inregistreaza: valoarea avansurilor facturate (401); valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori (401); diferentele favorabile de curs valutar,aferente avansurilor in valuta acordate furnizorilor, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765); diferentele favorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).5

n creditul contului 409 Furnizori debitori se inregistreaza: valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizarii platilor cu acestia (401); valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, inapoiate furnizorilor, precum si valoarea ambalajelor degradate (401, 608); valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, retinute in stoc (381); diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta acordate furnizorilor, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665); diferentele nefavorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668). Soldul contului reprezinta avansuri acordate furnizorilor, nedecontate. Contul 401 Furnizori din OMFP 3055/2009/Reglementari Contabile - D IV/CAP. VII Functiunea conturilor/CLASA 4 "Conturi de terti"/GRUPA 40 "Furnizori si conturi asimilate" comentarii(1) Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a decontarilor in relatiile cu furnizorii, altii decat entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare, pentru aprovizionarile de bunuri sau serviciile prestate. Contul 401 Furnizori este un cont de pasiv. n creditul contului 401 Furnizori se inregistreaza: valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor si pasarilor, marfurilor si ambalajelor, achizitionate cu titlu oneros de la terti pe baza de facturi (301, 302, 303, 341, 345, 346, 361, 371, 381, 321, 322, 323, 326, 327, 328), precum si diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente, in cazul in care evidenta acestora se tine la preturi standard (308, 368, 388); rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile,

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended