+ All Categories
Home > Documents > FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Date post: 30-Dec-2015
Category:
Upload: caesar-ashley
View: 38 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI. Temeiul de drept. art. 1000 alin . 2 C.civ., „ Tatăl şi mama, ..., sunt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce locuiesc cu dânsii .” art. 1000 alin. 5 C.civ - PowerPoint PPT Presentation
17
Transcript
Page 1: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI
Page 2: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Temeiul de drept art. 1000 alin. 2 C.civ.,

„Tatăl şi mama, ..., sunt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce

locuiesc cu dânsii.”

art. 1000 alin. 5 C.civ,,Tatăl şi mama, institutorii şi artizanii sunt apăraţi de responsabilitatea arătată mai sus,

dacă probează că n-au putut împiedica faptul prejudiciabil.”

Page 3: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Temeiul de drept C. fam. art. 101

(1)Părinţii sunt datori să îngrijească de copil.

(2) Ei sunt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de

educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu însuşirile

lui, …, spre a-l face folositor societăţii.”

Page 4: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Condiţiile răspunderii

Generale – pentru minor: 1.Prejudiciul;2.Fapta ilicită;3.Legătura de cauzalitate;4.Vinovăţia - nu este condiţie necesară.

Speciale:a.Minoritatea;

b.Comunitatea de locuinţă.

Page 5: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Prezumţiile declanşate

Prezumţia că au existat abateri în îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;

Prezumţia de culpă sau greşeală a părinţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a îndatoririlor legale faţă de minor;

Prezumţia de cauzalitate între modul necorespuzător de îndeplinire a îndatoririlor părinteşti şi comiterea faptei ilicite cauzatoare de prejudicii a minorului.

Page 6: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Obligaţia părinţilor:

supraveghere,

supraveghere şi educare,

supraveghere şi ,,creştere”.

Page 7: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Analiza obligaţiei speciale

Art. 101 Cod. fam.

(1) Părinţii sunt datori să îngrijească de copil.

(2) Ei sunt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu însuşirile lui, în conformitate cu ţelurile statului, spre a-l face folositor colectivităţii.

Page 8: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Alte texte:Art. 86 C. fam. – Obligaţia de întreţinere. asigurarea mijloacelor necesare traiului –

alimente, locuinţă, îmbrăcăminte, medicamente, nevoi spirituale.

Art. 107, C. fam.(2) ... pãrintii au îndatorirea sã asigure

conditiile necesare pentru cresterea, educarea, învãţãtura şi pregãtirea sa profesionalã.

Page 9: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Conţinutul obligaţiei părinteşti

asigurarea mijloacelor necesare traiului – alimente, locuinţă, îmbrăcăminte, medicamente, nevoi spirituale(art. 86 C.fam.)

asigurarea mijloacelor necesare pentru

creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a copiilor, în măsura în care acestea nu au fost preluate de stat (art. 107, C. fam.- în completarea art. 86 C.fam.);

Page 10: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Conţinutul obligaţiei părinteşti îngrijirea de sănătatea şi dezvoltarea fizică a

copilului; îngrijirea de educarea copilului; îngrijirea de învăţătura şi pregătirea

profesională a copilului.

Asigurarea climatului familial, pentru o dezvoltare armonioasă a minorului

în toate cele trei planuri:fizic; psihic; social.

Page 11: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Dezvoltarea psihică Principalii factori ai dezvoltării psihice sunt:

ereditatea, mediul şi educaţia.

Dezvoltarea psihică:se sprijină pe ereditate, îşi extrage conţinutul din datele furnizate de mediul social, este dirijată de educaţie.

Page 12: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Alte reglementări incidente:

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi

promovarea drepturilor copilului,

Art.5:(2)Răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinţilor, aceştia având obligaţia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de copil ţinând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia.

Page 13: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Art.5:

(3) În subsidiar, responsabilitatea revine colectivităţii locale din care face parte copilul şi familia sa. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini părinţii sau, după caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligaţiilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltând şi asigurând, în acest scop, servicii diversificate, accesibile şi de calitate, corespunzătoare nevoilor copilului.

Page 14: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Art.5:

(4) Intervenţia statului este complementară; statul asigură protecţia copilului şi garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de instituţiile statului şi autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu.

Page 15: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Actuala fundamentare îşi mai găseşte sprijinul?

În condiţiile realităţii vieţii sociale;

Şi în contextul noilor reglementări – responsabilitatea o are:

- părintele - în principal,- comunitatea locală – în subsidiar,- statul – în completarea răspunderii comunităţii

locale.

Page 16: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Posibile soluţii

Îmbrăţişarea concepţiei obiective.

- Exemplul recent din sistemul francez.

Acceptarea drept fundament al răspunderii: - obligaţia de întreţinere a copiilor de către

părinţi (prin asemănare - tuturor celor cărora le incumbă obligaţia de întreţinere, conform legii sau convenţiei);

Obligaţia de întreţinere având ca fundament: sentimentele de prietenie şi afecţiune reciprocă

existente între membrii familiei, regulile de convieţuire socială.

Page 17: FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII P ĂRINŢILOR PENTRU FAPTA PREJUDICIABILĂ A MINORULUI

Posibile soluţii

obligaţia de supraveghere.

Crearea unui fond de asigurări – indiferent de soluţia îmbrăţişată.

Fond la care să se apeleze în situaţiile în care repararea prejudiciului este greu de acoperit de către partea responsabilă (parţial/în totalitate).


Recommended