+ All Categories
Home > Documents > FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau...

FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau...

Date post: 06-Feb-2018
Category:
Upload: vanbao
View: 230 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
116
FRIGIDER Manual de utilizare MODEL: HC-249A+ Not : Datorit modific rilor continue aduse produselor, frigiderul dumneavoastr poate fi pu in diferit de cel descris în acest manual de utilizare. Îns func iile i metodele de utilizare r mân la fel. 1 23
Transcript
Page 1: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

FRIGIDERManual de utilizare

MODEL: HC-249A+

Not : Datorit modific rilor continue aduse produselor, frigiderul

dumneavoastr poate fi pu in diferit de cel descris în acest manual

de utilizare. Îns func iile i metodele de utilizare r mân la fel.

1 23

Page 2: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Dragi clien i,

Înainte s începe i s utiliza i noul dumneavoastr frigider/congelator, citi i cu aten ieaceste instruc iuni de utilizare. Ele con in informa ii importante pentru folosirea în siguran a aparatului, pentru instalarea i pentru între inerea acestuia.

P stra i acest manual de utilizare, pentru a-l putea consulta i pe viitor. Dacînstr ina i aparatul, furniza i manualul noilor proprietari.

Notele importante pentru siguran a dumneavoastr sau pentru func ionarea adecvata aparatului sunt marcate cu un triunghi de avertizare i/sau cu termeni de avertizare (Avertisment!, Aten ie!, Important!)

Informa iile suplimentare referitoare la utilizarea i aplica iile practice ale aparatului apar dup acest simbol.

Indica iile i notele referitoare la utilizarea economic i ecologic a aparatului sunt marcate cu o frunz de trifoi.

Instruc iunile de utilizare con in indica ii pentru corectarea eventualelor defecte de c tre utilizator, în capitolul „Detectarea i remedierea defec iunilor tehnice”. Dacaceste instruc iuni nu sunt suficiente, contacta i centrul local de repara ii.

Tip rit pe hârtie produs prin procedee ned un toare pentru mediul înconjur tor; cel ce gânde te ecologic se comport corespunz tor...

2 23

Page 3: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

CuprinsInstruc iuni importante pentru siguran a dumneavoastr -----------------------page4

Îndep rtarea ambalajului de transport -----------------------------------------------page10

Instalarea ----------------------------------------------------------------------------------- page10

Pozi ionarea -------------------------------------------------------------------------------- page10

Descrierea aparatului ---------------------------------------------------------------------page11

Aspectul aparatului ------------------------------------------------------------------------page11

Inversarea u ii ------------------------------------------------------------------------------page11

Punerea în func iune i reglarea temperaturii --------------------------------------page15

Accesoriile interne ------------------------------------------------------------------------ page16

Dezghe area --------------------------------------------------------------------------------page17

Cur area i îngrijirea aparatului ------------------------------------------------------ page18

Sfaturi pentru economisirea energiei electrice -------------------------------------page19

Detectarea i remedierea defec iunilor tehnice ------------------------------------page20

Schimbarea becului -----------------------------------------------------------------------page21

Zgomotele din timpul func ion rii ------------------------------------------------------page22

Reglement ri, norme, instruc iuni -----------------------------------------------------page22

Debarasarea de aparat ------------------------------------------------------------------ page22

3 23

Page 4: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.
Page 5: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

pe baz de arc nu mai poate fi folosit , înainte sarunca i vechiul aparat. Astfel, copiii nu vor putea r mâne bloca i în untru.M suri generale de siguran

AVERTISMENT - Acest aparat este destinat utiliz rii în locuin e reziden iale ialte unit i similare: - Bc t riile personalului din magazine, birouri i alte medii profesionale;- în gospod rii i de c treclien i în hoteluri, moteluri i alte medii de tip

reziden ial;-Mdii de tipul pensiune cu mic dejun;- Activit i tip catering icare nu practic comer ulcu am nuntul .

AVERTISMENT - Nu depozita i substan eexplozive, cum ar fi spray-urile cu aerosoli, cu un combustibil inflamabil, în acest aparat.

AVERTISMENT - Dac este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie s fie înlocuit de c tre

produc tor, agen ii acestuia de reparare sau alte persoane calificate, pentru a evita orice risc.

AVERTISMENT - Ave igrij ca g urile de ventilare, din montura aparatului sau din structura integrat , snu fie obturate.

AVERTISMENT - Nu folosi i dispozitive mecanice sau alte mijloace de a accelera procesul de dezghe , în afar de cele recomandate de c tre produc tor.

AVERTISMENT - Nu deteriora i circuitul agentului frigorific.

AVERTISMENT - Nu folosi i aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor din acest aparat, dac nu sunt de tipul celor recomandate de c tre produc tor.

AVERTISMENT - Agentul frigorific i izola ia sunt inflamabile. Atunci când vdebarasa i de aparat, duce i-l la un centru autorizat de reciclare a

5 23

Page 6: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

de eurilor. Nu îl expune ifocului deschis.

Agentul frigorific În circuitul agentului frigorific al aparatului se afl izobuten frigorific (R600a),un gaz natural cu un nivel înalt de compatibilitate cu mediul înconjur tor, dar care este, totu i, inflamabil. În timpul transportului i al mont riiaparatului, asigura i-v cniciuna dintre componentele circuitului frigorific nu este deteriorat. Agentul frigorific (R600a) este inflamabil.

Aten ie: risc de incendiu Dac circuitul agentului frigorific este deteriorat: - Evita i focul deschis isursele de aprindere. - Ventila i bine camera în care se afl aparatul. Este periculos s schimba ispecifica iile sau smodifica i acest produs în orice fel. Orice deteriorare a cablului poate cauza un

scurtcircuit, un incendiu, i/sau electrocutarea.

Siguran a din punct de vedere electric 1. Nu prelungi i cablul de alimentare. 2.Asigura i-v c tec rulnu a fost strivit sau deteriorat. Un tec r strivit sau deteriorat se poate supraînc lzi i poate provoca un incendiu. 3. Asigura i-v c ave iîntotdeauna acces la cablul de alimentare al aparatului. 4. Nu trage i de cablul de alimentare. 5.Dac priza în care trebuie introdus tec rul este desprins , nu introduce itec rul în ea. Exist riscul

de electrocutare i de incendiu.6. Nu utiliza i aparatul f rcapacul l mpii de iluminare din interior. 7. Frigiderul nu poate fi alimentat decât de la o surs de curent alternativ, monofazat, de 220~240V/50Hz. Dac

6 23

Page 7: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

varia iile de tensiune din zona în care locuie teutilizatorul dep e te marja de mai sus, pentru siguran , aplica i un regulator automat de tensiune C.A. mai mare de 350W pe frigider. Frigiderul trebuie conectat la o prizaparte, i nu la una la care sunt conectate i alte aparate electrice. tec rultrebuie s se potriveasc cu priza cu împ mântare.Utilizarea cotidian

Nu depozita i gaze sau lichide inflamabile în aparat; exist riscul unei explozii.

Nu utiliza i dispozitive electrice în interiorul aparatului(ex.aparateelectrice de f cutînghe at ,mixere, etc.).

Atunci când îl scoate i din priz , scoate i întotdeauna tec rul din priz , nu trage i

de cablu. Nu a eza i obiecte

fierbin i lângcomponentele din plastic ale aparatului.

Depozita i mâncarea înghe at preambalat în conformitate cu instruc iunile produc torului alimentelor înghe ate.

Respecta i cu stricte erecomand rile de depozitare ale produc torului acestui aparat. Consulta iintruc iunile referitoare la depozitare.

Nu depozita i b uturicarbogazoase sau acidulate în congelator, deoarece se creeaz presiune asupra recipientului, care poate exploda, având drept rezultat deteriorarea aparatului.

Alimentele înghe ate pot cauza deger turi dac sunt consumate direct din congelator.Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne.

Nu expune i aparatul la lumina direct a soarelui.

Men ine i lumân rileaprinse, l mpile i alte obiecte cu flac r deschiscât mai departe de aparat,

7 23

Page 8: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

astfel încât acesta din urms nu ia foc.

Aparatul este destinat depozit rii alimentelor i/sau b uturilor într-o

gospod rie obi nuit , a acum a fost explicat în acest manual de instruc iuni.

Aparatul este greu. Ave igrij atunci când îl muta i.

Nu scoate i i nu atinge iobiecte din congelator dacave i mâinile umede/ude, deoarece v pute i provoca abraziuni ale pielii sau deger turi.

Nu folosi i niciodat baza, sertarele, u ile etc. ca s vurca i pe ele sau ca postamente.

Alimentele înghe ate nu pot fi înghe ate din nou, dac au fost deja dezghe ate.

Nu consuma i înghe atesau cuburi de ghea direct din congelator, deoarece pot provoca deger turi la gur i la buze. Pentru ca obiectele s nu cadi s nu v r neasc ori s

deterioreze aparatul, nu supraînc rca i etajerele de pe u i nu pune i prea multe alimente în sertarele pentru legume. Aten ie!

Cur area i între inereaÎnainte de m surile de

între inere, opri i aparatul iscoate i tec rul din priz .

Nu cur a i aparatul cu obiecte din metal, aparate de cur at pe baz de abur, uleiuri eterice, solven iorganici sau prafuri abrazive.

Nu folosi i obiecte ascu itepentru a îndep rta ghea ade pe aparat. Folosi i o raclet din plastic.

Important pentru montare! Pentru conectarea la

curent electric, urma i cu grij instruc iunile oferite în acest manual.

Despacheta i aparatul iverifica i dac a fost deteriorat in timpul transportului. Dac aparatul este deteriorat, raporta ieventualele daune imediat, distribuitorului de la care l-a i cump rat. În acest caz, p stra i ambalajul.

Recomand m s a tepta icel pu in patru ore înainte de a conecta aparatul la curent electric, pentru ca uleiul s aib timp srevinîn compresor.

8 23

Page 9: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Aerul trebuie s poatcircula liber în jurul aparatului; în lipsa acestei ventila ii, aparatul se poate supraînc lzi. Pentru a ob ine o ventila ie adecvat , respecta iinstruc iunile referitoare la montare.

Dac este posibil, nu amplasa i produsul cu spatele prea aproape de perete, pentru a evita atingerea sau prinderea p r ilor calde (compresorul, condensatorul), pentru a preveni riscul unui incendiu; respecta i instruc iunile referitoare la montare.

Nu amplasa i aparatul în apropierea radiatoarelor sau a aragazurilor.

ServiceLucr rile electrice

necesare pentru repara iaaparatului trebuie s fie efectuate de c tre un electrician calificat sau de o persoan competent .

Produsul trebuie s fie reparat de c tre un Centru de Service autorizat, itrebuie folosite numai piese de schimb originale. 1). Dac aparatul este F rGhea .2). Dac aparatul con ine un compartiment congelator.

Asigura i-v c tec rul este accesibil i dup montarea aparatului.

9 23

Page 10: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

10 23

Page 11: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Descrierea aparatului Aspectul aparatului 1.Bec LED i regulator de temperatur2.Raft de depozitare (diferite modele au diferite dimensiuni) 3.Capacul compartimentului pentru legume 4.Compartimentul pentru legume 5.Sertarul de sus din congelator 6.Sertarul de jos din congelator 7.Rafturile de sus de pe u8.Raftul de jos de pe u

Inversarea u iiPartea în care se deschide u a se poate schimba, de la partea dreapt (a a cum este montatdin fabric ) la partea stâng , dac locul în care este amplasat aparatul necesit acest lucru. Uneltele de care ave i nevoie: 1 urubelni tubular de 8mm 2 urubelni în form de cruce

3 Spatul sau urubelni cu capul sub ire

11 23

Page 12: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

8

Înainte s a eza i frigiderul pe spate, pentru a putea avea acces la baza acestuia, ar trebui sîntinde i pe jos un ambalaj din spum sau un material similar, pentru a evita avarierea conductelor de r cire din spatele aparatului frigorific.

1. A eza i frigiderul pe spate, folosi i o urubelni dreapt pentru a îndep rta cele patru capace pentru uruburi din spatele capacului frigiderului.

2. De uruba i i ridica i capacul apucându-l din spate i îndep rta i-l, apoi ridica i u a ia eza i-o pe o suprafa moale, pentru a împiedica apari ia zgârieturilor.

3. Îndep rta i partea central a balamalei de sus, muta i-o în partea stâng i strânge i-o bine, apoi pune i-o într-un loc sigur.

4.Îndep rta i cele dou uruburi de înt rire, apoi îndep rta i balamaua din mijloc, care ine u ade jos. Ridica i u a de jos i a eza i-o pe o suprafa moale, pentru a împiedica apari ia zgârieturilor.

12 23

Page 13: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

5. îndep rta i capacele de pe g urile de la balama, din g urile din dreapta, dup cum se aratîn desen, apoi transfera i-le pe g urile descoperite din partea stâng .

6.Scoate i ambele picioare reglabile i îndep rta i suportul balamalei de jos, desf când uruburile.

7. De uruba i i îndep rta i bol ul balamalei de jos, întoarce i suportul invers i pune i-l la loc. Introduce i la loc bol ul din balamaua de jos. Pune i la loc ambele picioare reglabile. Pune i u ade jos în pozi ia dorit . Asigura i-v c u a este dreapt , c bol ul din balamaua de jos intr în gaura de jos a u ii, apoi strânge i uruburile.

13/23

Page 14: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

8. Întoarce i balamaua din mijloc la 180 de grade, apoi fixa i-o în partea din stânga. Asigura i-v c bol ul din balamaua din mijloc intr în gaura de sus a u ii de jos, apoi strânge iuruburile. Pune i u a de sus în pozi ia dorit . Asigura i-v c u a este dreapt ; bol ul

balamalei din mijloc trebuie s intre în gaura de jos a u ii de sus.

9.Pune i la loc capacul, introducând partea central a balamalei de sus în gaura u ii de sus, ifixa i-o cu cele patru uruburi. Pune i la loc capacele pentru uruburi.

Avertisment! Atunci când schimba i partea în care se deschide u a, aparatul trebuie deconectat de la curentul electric. Scoate i tec rul din priz înainte de a întreprinde aceast ac iune.

14/23

Page 15: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Înainte s inversa i u a, face i

urm toarele:

Muta i accesoriul B din capacul de sus al u ii de jos i introduce i accesoriul A, care este o component mic , deta abil , dintr-o pung livrat odatcu aparatul.

Punerea în func iune i reglarea temperaturii Introduce i tec rul cablului de alimentare în priza cu împ mântare. Atunci când u acompartimentului frigider este deschis , se aprinde lumina din interior. Butonul de selectare a temperaturii se afl în partea de sus a compartimentului frigider.

Setarea 0 înseamn :Oprit.

15/23

1.Îndep rta i urubul (1) care sus ine opritorul de u (3), apoi îndep rta i opritorul de u (3). 2.Introduce i opritorul de u (2),apoi strânge i urubul(1).

Page 16: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

16/23

Întoarce i în sensul acelor de ceasornic, iar aparatul va începe s func ioneze automat.

Setarea 1 înseamn :Cea mai ridicat temperatur , cea mai cald setare.

Setarea 7 (sfâr it-stop) înseamn :Cea mai joas temperatur , cea mai rece setare.

Important! În mod normal, v sf tuim s alege i setarea 2 sau 3 sau 4; dac vre i ca temperatura sfie mai ridicat sau mai sc zut , întoarce i butonul c tre o setare superioar sau inferioar , în func ie de preferin e. Dac întoarce i butonul c tre o setare mai joas , pute i economisi mai mult energie electric . În mod contrar, consumul de energie electric va fi mai mare.

Important! Temperaturile ambiente ridicate (de exemplu, în zilele toride de var ) i selectarea unei temperaturi joase cu ajutorul regulatorului de temperatur (pozi ia 6 sau 7) pot determina compresorul s func ioneze în mod continuu pentru perioade lungi de timp sau chiar f r s se mai opreasc .Motivul este c , atunci când temperatura mediului ambient este ridicat , compresorul trebuie s func ioneze încontinuu, pentru a men ine temperatura sc zut în interiorul aparatului.

Accesoriile interne

Rafturile de depozitare/tava din grilaj Aparatul dumneavoastr include diverse rafturi sau t vi de depozitare din sticl , plastic sau metal – diferite modele au diferite combina ii i diferite modele au calit i diferite. Ar trebui s introduce i unul dintre rafturile de depozitare din sticl în cea mai joas pozi ieposibil , deasupra compartimentelor pentru legume i fructe, i s îl men ine i în aceastpozi ie. În l imea rafturilor de depozitare poate fi ajustat :Pentru a face acest lucru, trage i de raftul de depozitare în fa , pân când poate fi mi cat în sus sau în jos, i îndep rtat. Face i acela i lucru, în ordine invers , pentru a introduce raftul la o alt în l ime. IMPORTANT! – Pentru a profita la maximum de volumul compartimentului destinat depozit rii alimentelor proaspete i al compartimentului destinat depozit riialimentelor înghe ate, utilizatorul poate îndep rta unul sau mai multe sertare din aparat, în func ie de modul cum îl folose te zi de zi.

Depozitarea corect

Page 17: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

17/23

1. Mâncare g tit , produse de patiserie i alimente conservate 2. Carne, salam, mezeluri, produse lactate 3. Brânzeturi, fructe i legume 4. Carnea, smântâna i alte alimente trebuie s fie înghe ate 5. Unt, ou , brânzeturi i alimente conservate 6. B uturi

Sfaturi:Alimentele din frigider trebuie s fie mereu acoperite sau ambalate, pentru a preveni uscarea acestora sau contaminarea altor alimente. Ambalarea se poate efectua cu ajutorul urm toarelor materiale: Pungi i folii etan e, din polietilen ; Recipiente cu capac, din plastic; Învelitori speciale din plastic, cu elastic; Folie de aluminiu.

Dezghe area

De ce s dezghe mApa din alimente sau cea care p trunde în aerul din interiorul frigiderului, atunci când se deschid u ile, poate forma un strat de ghea în untru. Atunci când stratul de ghea se îngroa , refrigerarea este afectat . Atunci când acesta dep e te grosimea de 10mm, trebuie s dezghe a i aparatul.

Dezghe area compartimentului pentru alimente proaspete Este controlat automat, mutând regulatorul de temperatur din pozi ia pornit în pozi ia oprit, a a c nu este nevoie s dezghe a i manual. Apa rezultat în urma dezghe rii se va scurge

1

2

3

4

5

6

Page 18: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

1automat, într-o tav de scurgere, printr-o conduct din spatele frigiderului.

Dezghe area compartimentului pentru depozitarea alimentelor

înghe ateDezghe area congelatorului se efectueaz manual. Înainte de dezghe are, scoate i alimentele din untru; îndep rta i tava pentru ghea i sertarele, apoi seta i regulatorul de temperatur în pozi ia „0” (compresorul va înceta s mai func ioneze) i l sa i u a deschis pân când se dizolv complet ghea a i acumul rile din partea inferioar a congelatorului. terge i apa cu o cârp moale. Dac vre i s accelera i procesul de dezghe are, pute i introduce un vas cu apcald (aprox. 50°) în congelator, i pute i r zui ghea a cu o spatul de dezghe are.Dup aceea, ave i grij s întoarce i butonul regulatorului de temperatur în pozi ia ini ial .Nu este recomandat s înc lzi i congelatorul în mod direct, cu ap cald sau cu un usc tor de p r, în timp ce îl dezghe a i, pentru a evita deformarea carcasei interioare. De asemenea, nu este recomandat s r zui i ghea a sau s separa i alimentele de recipientele care au fost congelate odat cu ele, cu ajutorul unor instrumente ascu ite sau a unor tije de lemn, astfel încât s nu strica i carcasa interioar sau suprafa a evaporatorului.

Avertisment! Deconectarea aparatului. Pentru a deconecta aparatul, seta i regulatorul de temperatur la pozi ia „0”.

Important! Frigiderul ar trebui s fie dezghe at cel pu in o dat pe lun . Dac , în timpul procesului de utilizare, u a este deschis frecvent sau aparatul este folosit în condi ii de umiditate extrem ,recomand m s dezghe a i aparatul o dat la dou s pt mâni.

Dac aparatul urmeaz s nu mai fie folosit pentru o perioad îndelungat :Îndep rta i toate pachetele refrigerate. Scoate i tec rul din priz sau deconecta i aparatul de la sursa de energie electric .Cur a i temeinic aparatul (vede i capitolul: „Cur area i îngrijirea aparatului”). L sa i u a deschis , astfel încât s nu se acumuleze mirosuri nepl cute în untru.

Cur area i îngrijirea aparatului Din motive de igien , interiorul aparatului, inclusiv accesoriile interne, trebuie s fie cur ate în mod regulat. Frigiderul ar trebui s fie cur at i între inut cel pu in o dat la dou luni. Avertisment! Aparatul trebuie s fie deconectat de la sursa de energie electric în timpul cur rii. Existpericolul de electrocutare! Înainte de a cur a aparatul, scoate i tec rul din priz sau întrerupe i circuitul electric general al casei. Nu cur a i niciodat aparatul cu un aparat de cur are cu abur. Se poate acumula umezealîn componentele electrice, i survine pericolul de electrocutare! Vaporii fierbin i pot avaria

18/23

Page 19: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

19componentele din plastic. Aparatul trebuie s fie uscat înainte s fie pus din nou în func iune.

Important! Uleiurile eterice i solven ii organici pot ataca elementele din plastic, de exemplu sucul de l mâie sau sucul din coaja de portocal , acidul butiric, substan ele de cur at care con in acid acetic. Nu l sa i astfel de substan e s intre în contact cu elementele aparatului. Nu folosi i substan e de cur at abrazive. Scoate i alimentele din frigider. Depozita i-le într-un loc r coros, bine acoperite. Deconecta i aparatul, scoate i tec rul din priz , sau întrerupe i circuitul electric general. Cur a i aparatul i accesoriile interne cu o cârp i ap cald . Pute i folosi detergen i de vase disponibili în comer .Dup ce cur a i frigiderul, clati i din nou cu ap curat i terge i cu o cârp uscat .Acumularea de praf în condensator poate cre te consumul de energie electric .Din acest motiv, trebuie s cur a i temeinic condensatorul din spatele aparatului, o dat pe an, cu o perie moale sau cu un aspirator. Dac exist g uri de scurgere blocate, destupa i-le cu ajutorul unui obiect precum o sârmmoale; ave i grij s nu avaria i carcasa prin folosirea unui instrument ascu it.

Dup ce toate componentele sunt din nou uscate, pute i repune aparatul în func iune.

Sfaturi pentru economisirea energiei electrice 1. Nu introduce i alimente calde în aparat. L sa i alimentele calde s se r ceasc întâi. Nu

amplasa i aparatul lâng aragaze, radiatoare sau alte surse de c ldur . Temperaturile ambiente ridicate pot cauza fuc ionarea mai îndelungat i mai frecvent a compresorului.

2. Pentru a garanta func ionarea eficient a sistemului de r cire, asigura i-v c lateralele i partea din spate a produsului se afl la o oarecare distan de perete. Se recomand

ca spatele s se afle la o distan de 75mm fa de perete, lateralele s aib un spa iu de 100mm fiecare, iar spa iul de deasupra aparatului trebuie s fie mai mare de 100mm.

3. Atunci când aparatul func ioneaz , nu deschide i u a foarte des i nu o l sa i deschismai mult decât este necesar.

4. Nu seta i o temperatur mai joas decât este necesar. 5. Frigiderul cu r cire direct (cu congelator) trebuie s fie dezghe at atunci când este

necesar. Acest lucru va îmbun t i transferul de aer rece i va reduce consumul de energie electric .

6. Harta schi at arat combina ia corect de sertare i rafturi, care conduce la o eficienenergetic mai mare. Dac utilizatorii ajusteaz aceast combina ie, rezultatul va fi un consum energetic mai mare.

7. Depozita i alimentele într-un mod logic. Nu dep i i perioada de valabilitate specificatpe produs.

19/23

Page 20: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

20/23

Detectarea i remedierea defec iunilor tehnice Repararea defec iunilor Componente de rezerv :Urm toarele componente de rezerv pot fi comandate de la centrul dumneavoastr local de repara ii. Pe acestea pute i s le monta i chiar dumneavoastr , f r s ave i nevoie de o preg tire sau o abilitate special ; spre exemplu:

Compartimentul pentru unt/brânz ,Cofrajul pentru ou ,Gr tare pentru u ,Sertare pentru fructe i legume, Gr tare pentru depozitare.

O defec iune poate avea o cauz minor , pe care o pute i corecta chiar dumneavoastr ,folosind urm toarele instruc iuni. Nu întreprinde i alte ac iuni de reparare, dac problema dumneavoastr nu se reg se te în informa iile de mai jos.

Important! Repara iile frigiderelor/congelatoarelor nu pot fi realizate decât de ingineri tehnicieni competen i. Repara iile incorecte pot da na tere unor pericole reale pentru utilizator. Dacaparatul dumneavoastr trebuie reparat, contacta i distribuitorul specializat sau centrul local de repara ii.

Manifestarea Cauze posibile Solu ieAparatul nu func ioneaz . Aparatul nu este aprins. Aprinde i aparatul.

Cablul de alimentare nu este conectat la priz sau a ie it din priz .

Introduce i cablul de alimentare în priz .

S-a ars siguran a sau este defect . Verifica i siguran a, înlocui i-odac este necesar.

Priza este defect . Defec iunile electrice trebuie sfie reparate de un electrician.

Aparatul r ce te prea tare. Este setat o temperatur prea joas . Seta i temporar regulatorul la o temperatur mai ridicat .

Alimentele sunt prea calde. Temperatura nu este setat corect. Citi i capitolul „Punerea în func iune a aparatului”

U a a fost l sat deschis pentru o perioad lung .

Nu ine i u a deschis mai mult decât este necesar.

Page 21: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

21/23

O cantitate mare de alimente calde a fost introdus în aparat în ultimele 24 ore.

Seta i aparatul temporar la o temperatur mai sc zut .

Aparatul se afl lâng o surs de c ldur .

Citi i capitolul „Locul instal rii”.

Lumina din interior nu func ioneaz .

Becul este defect. Citi i capitolul „Schimbarea becului”.

O acumulare mare de ghea ,poate chiar i pe dispozitivul de etan are a u ii.

Dispozitivul de etan are a u ii nu este etan (poate ca urmare a invers rii u ii).

Înc lzi i cu grij por iuniledesprinse ale sistemului de etan are (pe o baz rece). În acela i timp, modela i cu mâna sistemul de etan are înc lzit, pân când este pozi ionat corect.

Zgomote neobi nuite. Aparatul nu este drept. Regla i picioarele aparatului. Aparatul atinge peretele sau alte obiecte.

Muta i pu in aparatul.

O component , de exemplu o conduct din spatele aparatului atinge o alt parte a aparatului sau peretele.

Dac este necesar, îndoi i cu grij componenta, astfel încât snu mai ating nimic.

Compresorul nu porne teimediat dup schimbarea set rii de temperatur .

Acest lucru este perfect normal, nu a survenit nicio defec iune.

Compresorul va porni dup o scurt perioad de timp.

Ap pe podea sau pe rafturile de depozitare.

Gaura de scurgere este blocat . Citi i capitolul „Cur area iîngrijirea aparatului”.

Schimbarea becului

Avertisment! Dac becul LED este avariat, UTILIZATORUL NU TREBUIE S ÎNCERCE S ÎL SCHIMBE! Schimbarea becului LED de c tre o persoan f r experien poate avea drept rezultat r nirea grav a persoanei sau defec iuni serioase ale aparatului. Becul trebuie s fie înlocuit de c tre o persoan calificat , astfel încât s nu existe riscuri inutile. Contacta i centrul local de repara ii pentru ajutor. Înainte de a schimba becul, opri i aparatul i scoate i-l din priz , sau întrerupe i circuitul electric în toat casa.

Informa ii despre becul LED: 220-240 V,1.5W Pentru a opri aparatul, seta i regulatorul de temperatur în pozi ia „0”

Page 22: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

2Scoate i din priz cablul de alimentare. Ap sa i cu degetul pe mijlocul becului. îndep rta i abajurul cu urubelni a de tipul „1”, înlocui i becul i pune i la loc abajurul. Repune i frigiderul în func iune.

Zgomotele din timpul func ion rii Urm toarele zgomote sunt caracteristice aparatelor frigorifice: ClicDe fiecare dat când compresorul intr în func iune, se aude un clic. Bâzâit Dup ce compresorul începe s func ioneze, se aude cum bâzâie. Bule de aer Atunci când agentul frigorific curge prin conductele sub iri, se pot auzi bule de aer sau un susur de ap .SusurChiar i dup oprirea compresorului, se mai aude acest zgomot pentru o perioad scurt de timp.

Reglement ri, norme, instruc iuniAcest aparat respect urm toarele norme ale UE: -73/23/EEC norme referitoare la tensiunea sc zut .-89/336/EEC directiva EMC -2009/125/EC cadrul de stabilire a condi iilor de respectare a ecosistemului, în ceea ce prive te utilizarea energiei electrice - EC.643/2009 condi iile referitoare la aparatele frigorifice casnice.

Debarasarea de aparat Este interzis aruncarea acestui aparat împreun cu de eurile menajere. Exist câteva posibilit i de debarasare: a) Autorit ile municipale au organizat sisteme speciale de colectare, unde utilizatorul se

22/23

Bec LED (în interior)

Buton termostat

Page 23: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.
Page 24: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

H T SZEKRÉNYHasználati útmutató

MODELL: HC-249A+

Megjegyzés: A készüléken eszközölt változtatások miatt az Ön

h t szekrénye eltér lehet az itt bemutatottaktól. Mindezek

ellenére a készülék felépítése és használata nem változott.

1 23

Page 25: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Tisztelt Vásárló!

Miel tt az új h t szekrényét/fagyasztóját használatba helyezné, figyelmesen olvassa el az itt található használati utasításokat. Itt tájékoztatást talál a készülék biztonságos használatára, beszerelésére és karbantartására vonatkozóan.

rizze meg ezt a tájékoztatót. Ha a kés bbiekben a készüléket tovább adja, az új tulajdonosnak adja át a használati kézikönyvet is.

Az Ön biztonsága érdekében a készülék használatával kapcsolatos fontos tájékoztatókat háromszöggel, vagy felirattal kiemeltük (Figyelmeztetés! Figyelem! Fontos!).

A fontos információk ezek a jelzések után következnek.

A készülék gazdaságos és környezetbarát használatára vonatkozó tájékoztatást virág szimbólummal jelöltük.

Az esetlegesen felmerül hibák elhárítására vonatkozóan a „Meghibásodás és m szaki problémák kezelése” fejezetben talál tájékoztatót. Amennyiben az itt lévinformációk nem elegend ek, forduljon egy helyi szervizhez.

Környezetbarát módon el állított papírra nyomtatva. A környezettudatos ember környezetbarátként cselekszik...

2 23

Page 26: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

TartalomjegyzékBiztonsági intézkedések --------------------------------------------------------------- 4.oldal

Szállítási csomagolás eltávolítása -------------------------------------------------- 10.oldal

Telepítés ----------------------------------------------------------------------------------- 10.oldal

Elhelyezés ---------------------------------------------------------------------------------10.oldal

A készülék leírása ----------------------------------------------------------------------- 11.oldal

A készülék alakja -------------------------------------------------------------------------11.oldal

Az ajtó megfordítása -------------------------------------------------------------------- 11.oldal

Üzembe helyezés, h mérséklet beállítása ---------------------------------------- 15.oldal

Bels tartozékok --------------------------------------------------------------------------16.oldal

Jégtelenítés---------------------------------------------------------------------------------17.oldal

A készülék tisztítása, ápolása -------------------------------.------------------------- 18.oldal

Tanácsok az elektromos gazdaságosság érdekében --------------------------18. oldal

M szaki gondok kezelése ---------------------------------------------------------------20.oldal

Villanyég kicserélése --------------------------------------------------------------------21.oldal

M ködés közbeni zajok ------------------------------------------------------------------ 21.oldal

Szabályozások, rendeletek, utasítások -----------------------------------------------22.oldal

A készülék kiselejtezése ------------------------------------------------------------------22.oldal

3 23

Page 27: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.
Page 28: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

tartson gyermekekt l távol, mert fulladásveszélyes.

A készülék kiselejtezésekor húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból, vágja el a hálózati tápkábelt (olyan közel a készülékhez, amennyire csak lehet), és távolítsa el az ajtót annak megel zése érdekében, hogy a játszó gyermekek áramütést szenvedjenek, vagy magukat a készülékbe zárják.

Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott készülék egy rugózáras (kilincses) ajtóval vagy fedéllel ellátott régi készülék helyére kerül, akkor ne felejtse el a régi készülék kidobása el tthasználatra alkalmatlanná tenni a rugós zárat. Ennek az a célja, hogy gyerekek ne tudjanak bennrekedni a készülékben.

Általános biztonsági tudnivalók

FIGYELEM - Ez a készülék háztartási és hasonló egységekben való használatra alkalmas:

-üzletek, irodák és egyéb professzionális környezet konyháiban - háztartásokban és szállodák, motelek és egyéb rezidenciális környezet ügyfelei által ; - reggeli típusú panziókban - catering tipusú kiskereskedésekben

VIGYÁZAT -Ne tároljon a készülékben robbanó anyagokat, mint pl. éghethajtógázzal m köd spray dobozokat.

VIGYÁZAT- Ha a tápkábel megsérült a gyártó, annak szerviz szakemberei, vagy más szakképzett személyzet cserélheti ki azt.

VIGYÁZAT-a készülék vagy a beépített részek szell z nyilasait ne takarja el semmivel..

VIGYÁZAT-Akiolvasztásnál ne használjon semmilyen mechanikai eszközt, kivéve a gyártó által ajánlott eszközöket.

VIGYÁZAT-Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a h t kör.

VIGYÁZAT-Nem ködtessen más elektromos készüléket h t berendezések

5 23

Page 29: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyja.

VIGYÁZAT- A h t anyag és a szigetelés gyúlékonyak. A készülék kidobásakor vigye egy hulladék újrahasznosítóközpontba.Ne tegye ki nyílt lángnak.

A h t közeg A készülék h t köreizobután (R600a) h t anyagot tartalmaz, ez a környezetre csekély hatást gyakorló, természetes gáz, amely ugyanakkor gyúlékony. A készülék szállítása és üzembe helyezése során bizonyosodjon meg arról, hogy a h t - kör semmilyen összetev je nem sérült meg. A h t anyag (R600a) gyúlékony.

Figyelem: t zveszély Ha a h t kör megsérült:– kerülje nyílt láng és t zgyújtó eszközök használatát.– alaposan szell ztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék található. Veszélyes a termék m szaki

jellemz it megváltoztatni vagy a terméket bármilyen módon átalakítani. A hálózati tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.

Elektromos biztonság

1. A hálózati tápkábelt nem szabad meghosszabbítani. 2.Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt ne nyomja össze vagy károsítsa a készülék hátlapja. Az összenyomott vagy sérült hálózati dugasz túlmelegedhet és tüzet okozhat.3.Gondoskodjon arról, hogy a készülék hálózati kábele hozzáférhet legyen. 4.Ne húzza a hálózati kábelt. 5.Ha a fali csatlakozó levált, ne dugja be a dugaszt. Áramütés- és t zveszély. 6.Ne használja a készüléket ha az izzón nincs véd .7. A h t szekrény kizárólag egy 220~240V/50 Hz feszültség monofázisú váltóáram hálózatra szabad csatlakoztatni. Amennyiben a felhasználó lakhelyén a

6 23

Page 30: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

feszültségingadozásmeghaladja a fenti értékeket, a biztonságos használat érdekében a h t szekrényre szereljen egy 350 W-nél nagyobb teljesítmény automatikus feszültségszabályzót. A h t szekrényt más elektromos készülékekt lkülön dugaszba kell csatlakoztatni. A dugasznak találnia kell a földelt aljzatba.

Napi használat Ne tároljon gyúlékony gázt

vagy folyadékot a készülékben, mert azok felrobbanhatnak.

A készülék belsejében ne használjon elektromos eszközöket (pl. fagylaltkészít ,mixerek, stb.)

Amikor a dugaszból ki akarja húzni ne húzza a hálózati kábelt.

Ne tegyen forró tárgyakat a készülék m anyag részeire.

A becsomagolt fagyasztott élelmiszert a gyártó

utasításainak betartásával tárolja.

A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa el az idevonatkozó utasításokat.

Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mert nyomás keletkezik a palackban, ami miatt felrobbanhat és kárt okozhat a készülékben.

Amennyiben az ételeket közvetlenül a fagyasztóból fogyasztja, fagyásból eredégési sérüléseket okozhatnak.

A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

T zveszély miatt minden gyúlékony lámpát, gyertyát vagy egyéb, nyílt lánggal ég tárgyat tartson távol a készülékt l.

A készülék kizárólag egy megszokott háztartásban el forduló ételek és/vagy italok tárolására alkalmas a használati utasításban leírtaknak megfelel en.

A készülék nehéz. Mozgatásakor legyen figyelmes.

Ne szedjen ki semmit a fagyasztóból, és ne is érjen hozzá ilyenekhez, ha a keze

7 23

Page 31: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

nedves vagy vizes, mivel ez a b rsérüléseket, illetve fagyás miatti égési sérüléseket eredményezhet.

Ne álljon fel a készülék alapjára, a fiókokra vagy az ajtókra.

A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után többé nem szabad újra lefagyasztani.

A jégnyalóka vagy jégkocka fagyásból eredégéseket okozhat, ha rögtön a készülékb l kivéve enni kezdik.Annak érdekében, hogy a

tárgyak ne essenek le és ne okozzanak személyi- vagy a készülék sérülését,az ajtók polcait ne terhelje túl élelmiszerekkel és ne tegyen túl sok zöldséget, gyümölcsöt a fiókokba.Figyelem! Tisztítás és karbantartás

A karbantartás el ttkapcsolja ki a készüléket, és a húzza ki a vezetéket a fali aljzatból.

Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal, g z-alapútisztítószereket, éter olajokat, szerves oldószereket vagy súroló porokat.

Ne használjon éles tárgyakat a jégnek a készülékr l történeltávolításához. Használjon m anyag kaparókést.

Üzembe helyezést illetfontos információ!

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást illet enkövesse a megfelelfejezetek útmutatását.

Csomagolja ki a készüléket, és ellen rizze,vannak-e sérülések rajta. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vásárolta. Ilyen esetben rizze meg a csomagolást.

Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék bekötésével és hagyni, hogy az olaj visszafolyjon a kompresszorba.

Megfelel leveg áramlástkell biztosítani a készülék körül, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. Az elégséges szell zés elérése érdekében kövesse a vonatkozó üzembe helyezési utasításokat.

Amikor csak lehetséges, a készülék hátlapja fal felé nézzen, hogy el lehessen

8 23

Page 32: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

kerülni a forró alkatrészek (kompresszor, kondenzátor) megérintését vagy megfogását az esetleges égési sérülések megel zéseérdekében.

A készüléket nem szabad radiátorok vagy t zhelyek közelében elhelyezni.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzáférhet legyen a készülék telepítése után.

SzervizA készülék

szervizeléséhez szükséges

minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerel nek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.

A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szervizközpont javíthatja, és csak eredeti pótalkatrészekhasználhatók.1). Ha a készülék Jég nélküli.2). Ha a készülék mélyh trészt tartalmaz.

9 23

Page 33: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

10 23

Page 34: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

11/23

A készülék leírása A készülék alakja 1 LED világítás és h fokszabályzó 2.Tároló polcok (a modellt l függ en a méret különbözhet) 3.Zöldségtároló rész kupakja 4.Zöldségtároló rész 5. Fagyasztó fels fiókja 6.Fagyasztó alsó fiókja 7.Ajtón lév fels polcok 8.Ajtón lév alsó polc

Az ajtó megcserélése Szükség esetén az ajtó nyitási iránya megcserélhet jobb oldali nyitásról (eredeti állapot) bal oldali nyitásra. Ennek érdekében szüksége lesz az alábbiakra: 1 8mm-es cs csavarhúzó 2 csillagcsavarhúzó

3 spakli, hagyományos csavarhúzó

1

2

3

4

5

6

7

8

Page 35: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

12/23

A megcserélés el tt fektesse hátra a készüléket, hogy az aljához könnyedén hozzáférhessen. A készüléket helyezze polisztirénre vagy más hasonló anyagra, hogy a h t csövecskék károsodását elkerülhesse.

1.A készüléket állítsa lábra és egy közönséges csavarhúzó segítségével csavarja ki a h t szekrény tetejének hátoldalán lév csavarokat.

2. Csavarja ki és vegye le a hátsó kupakot majd emelje ki a fels ajtót és helyezze azt egy védett helyre. Óvja a karcolódástól.

3. Távolítsa el a fels sarok központi egységét, helyezze azt a bal oldalra, húzza meg jól, majd tegye biztonságos helyre

4.Távolítsa el a két rögzít csavart, a középs sarkat, amely az alsó ajtót tartja. Vegye ki az alsó ajtót és helyezze egy puha felületre, védve azt a karcolódástól.

Page 36: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

5.Távolítsa el a sarok résein lév kupakokat az ábrán láthatóak szerint és helyezze azokat a bal oldali résekbe.

6 Távolítsa el mindkét állítható lábacskát és kicsavarva a csavarokat, vegye ki az alsó sarokrögzít t.

7. Csavarja le az alsó sarok tengelyét, megfordítva helyezze vissza a tartót és rögzítse. Helyezze vissza az állítható lábazatot. Az alsó ajtót tegye a megfelel helyre. Rögzítse az ajtót az alsó sarkon található résbe majd húzza meg a sarkat.

8. 180 fokkal fordítsa el a középs sarokrészt, tegye a megfelel helyre, helyezze be a saroktengelyt az ajtó fels résébe és húzza meg a csavarokat Ellen rizze az ajtó megfelelrögzítését és a sarkok megfelel elhelyezését és m ködését. .

13/23

Page 37: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

9.Helyezze vissza a kupakot, behelyezve a fels sarok központi egységét és húzza meg a csavarokat. A csavarvéd kupakokat tegye helyre.

Figyelmeztetés! Az ajtó nyitásának megcserélésekor a készülék ne legyen az elektromos hálózathoz csatlakoztatva. A m velet megkezdése el tt húzza ki a dugaszt az elektromos csatlakozóból!

Az ajtó megcserélése esetén kövesse

az alábbi lépéseket:

A fels ajtó kupakján lév B tartozék helyére tegye fel a kis zacskóban található A tartozékot.

14/23

Page 38: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

15/23

Üzembe helyezés, h mérséklet beállítása Az elektromos vezetéket helyezze a földeléses hálózati csatlakozóba. Ha a készülék ajtaja nyitva van, a bels világítás aktív. A h fokszabályzó a h t fels részében található.

"0" helyzetben

a készülék ki van kapcsolva

A bekapcsolás érdekében az óramutató járásával azonos irányba csavarja el a kapcsolót.

"1" helyzet

A legmagasabb h mérséklet, a legmelegebb szint.

"7" (utolsó) helyzet

A legalacsonyabb h mérséklet, a leghidegebb szint.

Fontos! Javasoljuk, hogy rendszerint a 2, 3 vagy 4-es fokozatokat használja. Amennyiben más értéket szeretne, csavarja el a h fokszabályzót a megfelel irányba. A h t szekrényben lév magasabb h mérséklettel csökkentheti az elektromos áram-fogyasztást. Minél alacsonyabb a h mérséklet, annál nagyobb az elektromos áram-fogyasztás.

Fontos! Magas környezeti h mérsékletben (pl. meleg nyári napokon) használjon hidegebb h fokot (6. vagy 7. szint). Ilyen esetben a kompresszor megállás nélkül m ködhet.

1.Távolítsa el az (1) csavart, mely az ajtógátlót (3) tartja, majd távolítsa el az ajtógátlót (3). 2.Helyezze be az ajtógátlót (2), és húzza meg a csavart (1).

Page 39: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

16/23

Ennek oka: amikor a környezeti h mérséklet magas, a kompresszor állandó m ködése szükséges ahhoz, hogy a h t szekrény bels terében lév alacsony h mérsékletet megtartsa.

Bels tartozékok

Kivehet polcok / rácsok

Az Ön készüléke több típusú polcot tartalmazhat: üvegb l, m anyagból és sodronyból – az adott típustól függ en. Az üvegpolcot helyezze a legalsó részre, a zöldség- és gyümölcstároló felé. A polcok magassága állítható. Ennek érdekében húzza ki a polcot és vegye ki azt a készülékb l. A polc megfelel helyre való visszahelyezése érdekében ismételje meg a m veletet fordított sorrendben. FONTOS! – A tárolási felület leggazdaságosabb kihasználása érdekében a felhasználó a fagyasztó egységb l eltávolíthat egy vagy több polcot, fiókot, a napi szükségleteknek megfelel en

A helyes tárolás 1.F tt étel, sütemények és tartós élelmiszerek 2. Hús, szamáli, húskészítmények, tejtermékek 3Tejtermékek, zöldség, gyümölcs 4. A hús, tejföl és más élelmiszerek lefagyasztandóak. 5. Vaj, tojás, sajtfélék és más tartós élelmiszerek 6. Italok

Tanácsok: A száradás elkerülése érdekében a h t ben lév élelmiszereket mindig csomagolja be vagy takarja le.

1

2

3

4

5

6

Page 40: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

17/23

A csomagolást a következ anyagokkal végezheti: Légmentesen záró poliuretán zacskók és fóliák; M anyag födeles tárolóedények; Különleges m anyag csomagolószerek, gumis szerkezetek; Alufólia.

Jégtelenítés

Miért kell jégteleníteni Az élelmiszerekben lév nedvesség, vagy a h t ajtójának nyitásakor a bels légtérbe jutó leveg lecsapódhat és jégréteget képezhet. A jégréteg megvastagodása befolyásolhatja a készülék megfelel m ködését. Amikor a jégréteg vastagsága eléri a 10 mm-t, a készüléket jégteleníteni kell.

Friss élelmiszerek tárolójának jégtelenítése Szabályozása automatikusan, a h fokszabályzó be- és kikapcsolása által történik, ezért nem szükséges külön beavatkozni. Az olvadékvíz automatikusan a csepegtet nyílásba kerül, majd a készülék hátánál lév edénybe.

Fagyasztott élelmiszerek tárolójának jégtelenítéseA fagyasztó leolvasztása manuálisan történik. A leolvasztás el tt vegye ki az élelmiszereket. Vegye ki a jégtálat és a fiókokat, helyezze ideiglenesen a gyümölcstároló részbe. A h fokszabályzót állítsa „0” helyzetbe (a kompresszor le fog állni) és hagyja nyitva a fagyasztó ajtaját amíg a jég teljesen leolvad és a fagyasztó aljában felgy l. Puha ronggyal távolítsa el a felgyülemlett folyadékot. Ha szeretné felgyorsítani a leolvasztási folyamatot, helyezzen be egy meleg vizes edényt (kb. 50°C) a fagyasztó részbe és kaparja le a jeget az erre való eszközzel. A m velet befejezése után csavarja vissza a h fokszabályzót az eredeti helyzetbe. Nem javasolt a fagyasztó egység közvetlen felmelegítése víz vagy hajszárító segítségével, mivel a bels alkotóelemek eldeformálódhatnak. Hasonlóképpen, nem javasolt a jég lekaparása, vagy az összefagyott élelmiszerek szétválasztása éles eszközök vagy fadarab segítségével. Ezzel károsíthatja a bels alkotóelemeket vagy a porlasztót.

Figyelmeztetés! A készülék kikapcsolása. A készülék kikapcsolása érdekében helyezze a h fokszabályzót „0” helyzetbe.

Fontos! A h t t havonta legalább egyszer jégteleníteni kell. A használat során, ha az ajtót gyakran kinyitotta, vagy a készüléket nedves környezetben m ködtette javasoljuk, hogy a készüléket kéthetente jégtelenítse.

A készülék használaton kívül helyezés hosszabb id re:

Page 41: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

18/23

Vegyen ki h t b l minden élelmiszert. Húzza ki a dugaszt az elektromos csatlakozóból, vagy állítsa le az áramellátást. Tisztítsa ki a készüléket (ld. A készülék tisztítása, ápolása c. fejezet). A kellemetlen szagok kialakulásának megakadályozása érdekében hagyja nyitva a készülék ajtaját.

A készülék tisztítása, ápolása Higiéniai okok miatt a h t bels részét és tartozékait id közönként ki kell tisztítani. A h t tlegalább kéthavonta egyszer tisztítsa ki és figyeljen a karbantartásra

Figyelmeztetés! A tisztítás alatt lév készüléket mindig áramtalanítsa, a dugaszt húzza ki a hálózati csatlakozóból, vagy vegye ki / kapcsolja le a lakásban található elektromos biztosítékokat. A készüléket soha ne tisztítsa g ztisztítóval, mert a g z behatolhat az elektromos részekhez és áramütést okozhat. A forró g z károsíthatja a m anyag elemeket. Tisztítás után vízzel, majd száraz törl kend vel törölje át a készüléket

Fontos! Az éterolaj és a szerves anyagok (pl. citromlé, narancslé, különböz savak, ecet-tartalmú termékek, stb.) megtámadhatják a m anyag részeket. Figyeljen, hogy az ilyen jellegélelmiszerek ne kerüljenek közvetlen kapcsolatba a készülékkel. Ne használjon durva felület tisztító eszközöket. Tisztítás el tt vegye ki az élelmiszereket a h t szekrényb l. Tegye azokat h vös helyre és takarja le. A tisztítás alatt lév készüléket mindig áramtalanítsa, a dugaszt húzza ki a hálózati csatlakozóból, vagy vegye ki / kapcsolja le a lakásban található elektromos biztosítékokat. A készüléket langyon vízzel tisztítsa. Adott esetben a kereskedelemben kapható mosogatószereket is használhatja.

Tisztítás után vízzel, majd száraz törl kend vel törölje át a készüléket. A kondenzátorban felgyüleml por növeli az elektromos áramfogyasztást. Ennek elkerülése érdekében évente egyszer tisztítsa meg a gép hátoldalát puha kefével vagy porszívóval. Vigyázzon, hogy az éles eszközökkel ne okozzon sérülést

Miután minden alkotórészt megszárított, kapcsolja be a h t t.

Tanácsok az elektromos gazdaságosság érdekében 1.A készülékbe ne helyezzen meleg élelmiszereket. A meleg élelmiszereket hagyja el bb kih lni. A készüléket ne helyezze h forrás közelébe. A magas környezeti h mérséklet a kompresszor állandó m ködését idézheti el .2.A h t szekrény környékén fontos a megfelel szell ztetés, így biztosítható a hatékony fagyasztás és az alacsony áram-fogyasztás. Ennek érdekében szükséges, hogy a készülék közvetlen közelében megfelel en tágas hely legyen. Javasolt a hátlap és a fal közötti 75

Page 42: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

19/23

mm-es távolság, valamint az oldalak és a tet feletti legkevesebb 100 mm-es szabad tér kialakítása. 3.A készülék m ködése közben csak a lehet legrövidebb ideig tartsa nyitva annak ajtaját. . 4.Ne állítson be a szükségesnél alacsonyabb h mérsékletet 5.A közvetlen h tés (fagyasztós) h t szekrényt szükség esetén le kell olvasztani. Ezzel hozzájárulhat a megfelel légáramlathoz, így elektromos energiát takaríthat meg. 6.A mellékelt ábrákon láthatja a polcok és fiókok megfelel elhelyezését, így ezzel is elektromos energiát takaríthat meg. Amennyiben a felhasználó nem ezt az elvet követi, magasabb elektromos áram-fogyasztást érhet el. 7.Jól átgondolt módon helyezze el az élelmiszereket. A termékeken jelzett szavatossági id tne lépje túl.

Page 43: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

20/23

M szaki gondok kezelése Hibaelhárítás Pótalkatrészek: A következ alkotóelemeket az Önhöz legközelebb es képviseletnél megvásárolhatja. Ezeket akár Ön is beszerelheti, nem szükséges szakember segítsége:

Vaj- / sajttartó, Tojástartó, Ajtón lév polcok, Zöldséges és gyümölcsös fiók, Tároló rácsok.

Bizonyos meghibásodásoknak alapvet okai lehetnek, melyeket akár Ön is elháríthat, figyelve a következ utasításokra. Amennyiben az észlelt meghibásodás leírását nem találja az alábbi jegyzékben, ne próbálja azt személyesen megjavítani.

Fontos! A gép javítását csak szakszervizben dolgozó mérnökök végezhetik. A nem megfelel javítások a felhasználó sérülését okozhatják. Amennyiben a gép javításra szorul, forduljon a keresked höz vagy egy helyi szak-tanácsadóhoz

Gond Lehetséges ok Megoldás

A készülék nem m ködik

A készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a készüléket. A dugasz nincs behelyezve a konnektorba, vagy kicsúszott.

Helyezze be a dugaszt a konnektorba.

A biztosíték lekapcsolódott, vagy meghibásodott.

Ellen rizze a biztosítékot és szükség esetén cserélje ki azt.

A konnektor meghibásodott. A javítást bízza szakemberre. A készülék er sen h t. A beállított h mérséklet túl alacsony. Helyezze a

h fokszabályzót melegebb

h mérsékletre.

Az élelmiszerek túl melegek. A h mérséklet beállítása nem megfelel .

Olvassa el az „Els beindítás” fejezetben leírtakat.

A készülék ajtaja hosszabb ideig nyitva volt.

Az ajtót csak szükség esetén nyissa ki.

A h t szekrénybe nagyobb mennyiség meleg élelmiszert helyezett az utóbbi 24 órában.

Csavarja el a h fokszabályzót egy hidegebb h fokra.

A készülék h forrás mellett van. Olvassa el „A h t szekrény elhelyezése” fejezetet.

A bels világítás nem m ködik. Az ég meghibásodott. Olvassa el a „Villanyégkicserélése” fejezetet.

Page 44: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

21/23

Szokatlan zajok

A készülék nincs kiegyenlítve. Állítsa be a készülék lábazatát.

A készülék a falhoz vagy más tárgyhoz ér.

Tolja távolabb a készüléket ezekt l a tárgyaktól.

Valamely alkotóelem más tárgyakkal érintkezik.

Szükség esetén óvatosan távolítsa el ezeket a tárgyakat.

A h fok átállítása után

a kompresszor nem

kapcsol be azonnal.

Ez természetes, nem tekinthethibának.

A kompresszor egy bizonyos id elteltével be fog kapcsolni.

Víz van a padlón. A lafolyó csatorna eltöm dött. Olvassa el a „Tisztítás és ápolás fejezetet”.

A villanyég kicserélése

Figyelmeztetés! A LED villanyég kicserélése tapasztalattal nem rendelkez személyek által, komoly meghibásodásokhoz vezethet. Az LED ég t – minden baleset elkerülése érdekében – csak tapasztalt szakemberek cserélhetik ki. Lépjen kapcsolatba a javítóközponttal.. az ég kicserélése el tt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, vagy vegye ki a lakásban lév elektromos biztosítékokat.

Villanyég típusa: 220-240 V, max. l5W.

A készülék kikapcsolása érdekében helyezze a h fokszabályzót „0” helyzetbe. Húzza ki a dugaszt az elektromos csatlakozóból! Az ujjával nyomja meg az ég középs részét. Az 1. típúsú csavarhúzó segítésével távolítsa el a búrát, cserélje ki az ég t, majd tegye vissza a kupakot A készüléket kapcsolja be újra.

M ködés közbeni zajok

Bels LED világítás

Búra

H fokszabályzó

Page 45: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

22/23

A következ zajok természetesként kezelhet ek:

Kattanás A kompresszor be- és kikapcsolásánál kattanást észlelhetünk.Zúgás A kompresszor m ködése közben enyhe zúgás hallható.

Hebegés A h t egység a kis csövecskékben folyik, ami enyhe hebegés érzetét keltheti. Még a kompresszor leállása után is egy ideig hallható lehet ez a hang.

Szabályozások, rendeletek, utasítások Ez a termék megfelel a következ Európai Uniós el írásoknak: -73/23/EEC az alacsony feszültségre vonatkozóan. -89/336/EEC EMC irányelv -2009/125/EC elektromos árammal m köd ökorendszerek - EC.643/2009 háztartási h t gépekre vonatkozóan.

A készülék kiselejtezése Ez a készülék nem tekinthet háztartási hulladéknak, kiselejtezés sajátos körülmények között kell történjen. A kiselejtezésre a következ lehet ségei vannak: a)A városi hatóságok sajátos gy jt központokat hoztak létre, ahová díjmentesen beadhatja azokaz a készülékeket, melyeket a továbbiakban nem kíván használni. b)A gyártó díjmentesen visszaveszi a kiselejtezésre kerül készüléket. c)Amennyiben a készülék értékes elemeket tartalmaz, azokat a megfelel kereskedegységekben értékesítheti. A természetben, erd kben és más természetbeli helyeken történ hulladékelhagyás káros lehet az egészségre, ugyanis az egyes veszélyes anyagok bekerülnek a talajba, onnan pedig a talajvízbe. A talajvízbe kerül elemek visszajutnak a mi táplálkozási láncunkba.

Page 46: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.
Page 47: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

REFRIGERATORInstruction Manual

MODEL: HC-249A+

Note: Due to unceasing product modifications, your refrigerator

may be slightly different from this Instruction Manual. However, all

functions and using methods remain the same.

Dear customer,

Page 48: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Before placing your new refrigerator/freezer into operation please read these operating instructions carefully. They contain important information for safe use, for installation and for care of the appliance.

Please keep these operating instructions for future reference. Pass them on to possible new owners of the appliance.

Notes which are important for your safety or for the proper functioning of the appliance are stressed with a warning triangle and/or with signal words (Warning!, Caution!, Important! ). Please observe the following carefully.

Supplementary information regarding operation and practical applications of the appliance appear after this symbol.

Tips and notes concerning economical and environmentally sound use of the appliance are marked with the cloverleaf.

The operating instructions contain instructions for the correction of possible malfunctions by the user in the section “Trouble shooting” . If these instructions should not be sufficient, contact your local Service Force Center.

Printed on paper manufactured with environmentally sound processes he who thinks ecologically acts accordingly...

2 23

Page 49: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

ContentsImportant Safety Instruction ------------------------------------------------------------page4

Remove transport packaging-----------------------------------------------------------page10

Installation ----------------------------------------------------------------------------------page10

Positioning ----------------------------------------------------------------------------------page10

Description of the appliance ------------------------------------------------------------page12

View of the appliance -------------------------------------------------------------------- page12

Reversing the door-------------------------------------------------------------------------page12

Starting up and temperature regulation-----------------------------------------------page16

Interior Accessories------------------------------------------------------------------------page17

Defrosting-------------------------------------------------------------------------------------page18

Cleaning and Care -------------------------------------------------------------------------page19

Energy Saving Tips-------------------------------------------------------------------------page20

Trouble shooting-----------------------------------------------------------------------------page20

Changing the light bulb --------------------------------------------------------------------page22

Noises during Operation ----------------------------------------------------------------page22

Regulations, Standards, Guidelines --------------------------------------------------page23

Disposal of the appliance ------------------------------------------------------------------page23

3 23

Page 50: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.
Page 51: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.
Page 52: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.
Page 53: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.
Page 54: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.
Page 55: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.
Page 56: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

10 23

Page 57: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

12 23

Page 58: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Before you start lay the refrigerator on it’s back in order to gain access to the base,you should rest it on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the cooling pipes at the rear of the refrigerator.

1.Stand the refrigerator, use a flat bladed screw driver to remove the 4 screw covers at the rear of the refrigerator lid.

2.Unscrew and lift the lid from the rear and remove it, then lift the upper door and place it on a padded surface to prevent it scratched.

3.Remove the upper hinge core, transfer it to left side and tighten securely, then put it in a safe place

4.Remove the two flange screw, then remove the middle hinge that hold the lower door in place. Lift the lower door and place it on a padded surface to prevent scratching it.

13 23

Page 59: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

5. Remove the hinge hole cover from the right holes as illustrated and transfer them to the uncover hole at the left side.

6.Remove both adjustable feet and remove the bottom hinge bracket by unscrewing the bolts.

7. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it. Refit the bracket fitting the bottom hinge pin. Replace both adjustable feet. Transfer the lower door to the property position. Secure the door’s level, make the bottom hinge pin into the lower hole of the door, then tight the bolts.

14 23

Page 60: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

8. Make the middle hinge reverse the direction 180 degree, then transfer it to the left property position. Make the middle hinge pin in the upper hole of the lower door, then tight the bolts. Transfer the upper door to the property position. Secure the door’s level; make the middle hinge pin into the lower hole of the upper door.

9.Replace the lid by fitting the upper hinge core into the upper door’s hole, securing it with the 4 screws. Replace the screw covers.

Warning! When changing the side at which the door opens, the appliance must not be connected to the mains. Remove plug from the mains beforehand.

1 23

Page 61: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Starting up and temperature regulation Insert the plug of the connection lead into the plug socket with protective earth contact. When the refrigerator compartment door is opened, the internal lighting is switched on. The temperature selector knob is located on the top of the refrigerator compartment. Setting 0 means: Off.

Turning clockwise in direction Refrigerating unit on, the latter then operating automatically.

Setting 1 means:Highest temperature, warmest setting.

16 23

Page 62: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Setting 7 (end-stop) means: Lowest temperature, coldest setting.

Important! Normally we advise you select setting of 2 or 3 or 4, if you want the temperature warmer or colder please turn the knob to lower or higher setting accordingly. When you turn the knob to lower which can lead to the more energy efficiency. Otherwise, it would result the energy-consuming.

Important! High ambient temperatures (e.g. on hot summer days) and a cold setting on the temperature regulator (position 6 to 7) can cause the compressor to run continuously or even non-stop! Reason: when the ambient temperature is high, the compressor must run continuously to maintain the low temperature in the appliance.

Interior accessories

Storage shelves/wire tray Various glass or plastic storage shelves or wire trays are included with your appliance - different models have different combinations and different models have different quality.. You should always slide one of the full size glass storage shelves into the lowest set of guides, above the fruit and vegetable containers, and keep it in this position. The height of the storage shelves can be adjusted: To do this, pull the storage shelf forward until it can be swiveled upwards or downwards and removed. Please do the same in reverse to insert the shelf at a different height. IMPORTANT! – in order to make the most of the volume of the fresh food storage compartment and frozen-food storage compartment, the user can removed one or more shelves, drawers, out of the appliance, according to your daily use.

Correct storage 1. Ready meals, pastries, and preserves 2. Meat, salami, cold cuts, dairy produce 3. Cheese storage, fruit, and vegetables 4. Meat, Cream and other food needed be frozen 5. Butter, egg, cheese, and preserves 6. Drinks

17 23

Page 63: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Tips: Food in the refrigerator should always be covered or packaged, to prevent drying and tainting of other food. The following are suited for packaging: Polyethylene airtight bags and wraps, Plastic containers with lids; Special plastic covers with elastic, Aluminium foil.

Defrosting

Why defrosting Water contained in food or getting into air inside the fridge be opening doors may form a layer pf frost inside. It will weaken the refrigeration when the frost is thick. While it is more than 10mm thick, you should defrost.

Defrosting in fresh food storage compartment It is automatically controlled by switching the temperature regulator on or off so that there is no need of operation of defrosting. Water from defrosting will be drained into an drip tray through a drain pipe at the back of the fridge automatically.

Defrosting in frozen-food storage compartmentDefrosting in freezer chamber is operated manually. Before defrosting, take the food out; take the ice tray and drawers out or put them into the fresh food compartment temporarily, then set the knob of the temperature regulator to position “0”(where the compressor will stop working)

1

2

3

4

5

6

18 23

Page 64: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

and leave the door of the refrigerator open until ice and frost dissolve thoroughly and accumulation at the bottom of the freezer chamber. Wipe off the water with soft cloth. In the case of speeding up the process of defrosting, you may put a bowl of warm water (about 50 )into the freezer chamber, and scrape away the ice and frost with a defrosting spatula. After doing so, be sure to set the knob of the temperature regulator to the original position. It is not advisable to heat the freezer chamber directly with hot water or hair dryer while defrosting to avoid deformation of the inner case. It is also not advisable to scrape off ice and frost or separate food from the containers which have been congealed together with the food with sharp tools or wooden bars, so as not to damage the inner casing or the surface of the evaporator.

Warning! Switching off the appliance. To switch off the appliance, turn the temperature regulator to position ”0”.

Important! The fridge should be defrosted at least every one month. During the using process, if the door was opened frequently or using the appliance in the extreme humidity, we advise the user to defrost every two weeks. .

If the appliance is not going to be used for an extended period: Remove all refrigerated packages. Switch off the appliance by turning the temperature regulator to position 0 .Remove the mains plug or switch off or disconnect the electricity supply. Clean thoroughly (see section: Cleaning and Care) Leave the door open to avoid the build up of odors.

Cleaning and Care For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly. The fridge should be cleaned and maintained at least every two months. Warning! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid. Do not allow such substances to come into contact with appliance parts.

19 23

Page 65: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Do not use any abrasive cleansers. Remove the food from the refrigerator. Store it in a cool place, well covered. Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. Commercially available dish washing detergents may also be used. After cleaning wipe with fresh water and rub dry. Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption. For this reason carefully clean the condenser at the back of the appliance once a year with a soft brush or a vacuum cleaner. Check the water drain hole on the rear wall of the refrigerator compartment. Clear a blocked drain hole with the aid of something like soft green peg, be careful not to make any damage to the cabinet by sharp things.

After everything is dry place appliance back into service.

Energy Saving tips 1.Do not place warm foods into the appliance. Allow warm foods to cool first. Do not install the appliance near cookers, radiators or other sources of warmth. High ambient temperatures cause longer, more frequent operation of the compressor 2..In order to make the cooling system work efficiently, please make sure the side plates and back plate of the product are with some distance from the wall. It is strongly recommended that its back is 75mm away from the wall, its sides at least have a space of 100mm separately and the height from over its top is not less than 100mm. 3.When the product works, please do not open the door too often or leave the door open any longer than necessary. 4.Do not set temperature any colder than necessary. 5.The direct cooling refrigerator (with a freezer) needs to be defrosted when necessary. This will improve the cold transfer and reduce energy consumption. 6.The sketch map shows the right combination of the drawers, crisper and shelves which can lead to the more energy efficiency. If users adjust the combination, it would result in the energy-consuming. 7.Store food logically. Do not exceed the storage period specified.

Trouble shooting Correcting Malfunctions Spare parts: The following spare parts can be ordered from your local Service Force Center. You can fit these yourself without any special skill or training, e.g.:

20 23

Page 66: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

butter/cheese compartment, egg holders, door racks, fruit and vegetable drawers, storage racks.

A malfunction may be caused by only a minor fault that you can rectify yourself using the following instructions. Do not perform any other work on the appliance if the following information does not provide assistance in your specific case.

Important! Repairs to refrigerators/freezers may only be performed by competent service engineers. Improper repairs can give rise to significant hazards for the user. If your appliance needs repairing, please contact your specialist dealer or your local Service Force Center.

Symptom Possible Cause Remedy Appliance does not work. Appliance is not switched on. Switch on the appliance.

Mains plug is not plugged in or is loose.

Insert mains plug.

Fuse has blown or is defective. Check fuse, replace if necessary.Socket is defective. Mains malfunctions are to be

corrected by an electrician. Appliance cools too much. Temperature is set too cold. Turn the temperature regulator

to a warmer setting temporarily. The food is too warm. Temperature is not properly adjusted. Please look in the “initial Start

Up” section. Door was open for an extended period.

Open the door only as long as necessary.

A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.

Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.

The appliance is near a heat source. Please look in the “installation location” section.

Interior lighting does not work. Light bulb is defective. Please look in the “changing the Light Bulb “section.

Heavy build-up of frost, possibly also on the door seal.

Door seal is not air-tight(possibly after reversing the door).

Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer(on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.

Unusual noises. Appliance is not level. Readjust the feet.

21 23

Page 67: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

The appliance is touching the wall or other objects.

Move the appliance slightly.

A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.

If necessary, carefully bend the component out of the way.

The compressor does not start immediately after changing the temperature setting.

This is normal, no error has occurred. The compressor starts after a period of time.

Water on the floor or storage shelves.

Water drain hole is blocked. See the “cleaning and care” section.

Changing the light bulb

Warning! If the LED light bulb is damaged, DO NOT CHANG IT BY THE USER! Changing the LED light bulb carry out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. it must be replaced by a qualified persons in order to avoid a hazard. Contact your local Service Force Center for help. Before changing the light bulb, switch off the appliance and unplug it, or pull the fuse

or the circuit breaker.

LED light bulb data: 220-240 V,1.5W To switch off the appliance, set the temperature regulator to position 0 .Unplug the mains plug. Press the bulb in the center with finger. Take out the lampshade with “1” type screwdriver, change the bulb, and then replace the lampshade.. Put the refrigerator back into operation.

Noises during Operation The following noises are characteristic of refrigeration appliances: Clicks

LED Bulb(inside)

Lampshade

Thermostat knob

22 23

Page 68: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Whenever the compressor switches on or off, a click can be heard. Humming As soon as the compressor is in operation, you can hear it humming. Bubbling When refrigerant flows into thin tubes, you can hear bubbling or splashing noises. Splashing Even after the compressor has been switched off, this noise can be heard for a short time.

Regulations, Standards, Guidelines This appliance is in accordance with the following EU guidelines: -73/23/EEC low voltage guidelines. -89/336/EEC EMC Directive -2009/125/EC framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using - EC.643/2009. requirements for household refrigerating appliances.

Disposal of the appliance It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste. For disposal there are several possibilities: a)The municipality has established collection systems ,where electronic waste can be disposed of at least free of charge to the user. b)The manufacturer will take back the old appliance for disposal at least free of charge to the user. c)As old products contain valuable resources ,they can be sold to scrap metal dealers. Wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health when hazardous substances leak into the ground-water and fin their way into the food chain .

Correct Disposal of this product This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

23 23

Page 69: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

: HC-249A+

: ,

, -

. ,

.

1 24

Page 70: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

,

/ ,.

, .

., .

/( ! !, !)

.

.

, „”. ,

.

, .....

2 24

Page 71: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Cuprins ---------------------------------------------page4

-----------------------------------------------------page11

----------------------------------------------------------------------------------------------page11

----------------------------------------------------------------------------------page11

-----------------------------------------------------------------------------page12

---------------------------------------------------------------------------------page12

-------------------------------------------------------------------------page12

----------------------page16

------------------------------------------------------------------------- page17

----------------------------------------------------------------------------------- page18

------------------------------------------------------------------- page19

-------------------------------------- page20

----------------------- page21

---------------------------------------------------------------------------- page22

-------------------------------------------------------------------- page23

, , ----------------------------------------------------- page23

------------------------------------------------------------------------ page24

3 24

Page 72: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

4 24

Page 73: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

,

.

,

,

( -)

,

.,

, -,

( ), ,

,.

.

-

:

-,

;-B

,

;- ,

;-

.-

,

.-

,

,

,.

-

.

5 24

Page 74: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

-

,,

.-

.-

,,

.-

.

,

..

(R600a),

,.

,,

. (R600a) .

:

: -

. - ,

.

.

, /.

1..

6 24

Page 75: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

2. ,

.

.3. ,

.4.

.5. ,

,,

..

6.

..7.

220~240V/50Hz.

,

,

,

,,

- 350W.

, ,

.

..

;.

( :

,.).

,

7 24

Page 76: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

,.

.

.

.

.

,.

.

.

,

-,

.

/,

..

,.

/ ,

.

, ,.,

.

,.

8 24

Page 77: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

,

.

,,

.!

,

.

,

,,

.

.

.

!

,

,

.

.,

,.

.

-

,

.

,

.,

.

,

9 24

Page 78: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

( ,),

;.

.,

.

,

,

.

,

.1). .2).

.

10 24

Page 79: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

11 24

Page 80: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

1. LED 2. ( )3.4.5.6.7.8.

() , .

:1 8mm

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

12 24

Page 81: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

, ,,

.

1. , ,.

2. ,,

.

3. ,, .

4. , , .,

.

13/24

Page 82: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

5. , ,, .

6. ,.

7. ,. . .

. , ,, .

1 4 / 2 4

Page 83: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

8. 180 ,. , .

. , ;.

9. ,. .

!, .

.

.15/24

Page 84: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

,

:

B , ,

.

..

.

0 :

16/24

1 (1), (3), (3).

2. (2),

Page 85: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

17/24

.

.

1 :- , - .

7 ( - ) :- , - .

! 2 3 4;

- - ,- - .

- .. , . - .

! ( )

( 6 7) .

, ,, .

/,

– .-

.:

,. ,

.! –

,,

.

Page 86: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

18/24

1. , .2. , , , .3. , .4. , .5. , , .6. .

:,

.:

;;

;.

, . ,. 10mm,

.

,, .

1

2

3

4

5

6

Page 87: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

19/24

,.

. , ( ),

;. .

, ( 50°) ., .

, .,

, ,.

!

., „0”.

!.

,.

:.

. ( : „ ”). , .

, ,.

.

Page 88: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

20/24

!. .

! ,. .

., !

..

!

, , ,, .

..

. ., . .

..

,.

. .

.,

; .

, .

.1. .

. ,.

.2. , ,

. 75mm

, 100mm ,- 100mm.

3. ,- .

4. - .5. ( )

Page 89: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

21/24

.. .

6. ,- .

, - . 7. .

.

:.

, ;:

/ ,,

,,

.

,.

, - .

!/.

. ,.

. . .

. .. ,

.

Page 90: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

.

.

. . -.

. . „

. .

24 .- .

. „

”.

.. „

”.

,.

(

). (

)

.. .

.

. .,

.

,,

.

.

,. .

.. „

”.

!

22/24

Page 91: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

23/24

LED ,!

LED ,.

,. .

,.

LED : 220-240 V,1.5W , „0”

..

„1” ,.

.

:

.

.

.

.

, ,:

LED ( )

Page 92: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.
Page 93: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

s

E

Ninma

nu pune in

si corespundce

Electromag

EN 6

Noi, Networkatriculata la

pericol viat

de standarderintele de p

gnetic Comp

0335-1:200

k One DistrRegistrul C

asiguram

a, sanatate

delor inscrisprotectie si

patibility Dire

02 + A1:200

ribution SRLComertului s

m, garantam

Combin

ea, securitat

se in declarsunt in con

rective 2004

04 + A11:20

M

L cu sediul isub nr. J40/

m si declara

na frigorific

tea muncii,

atiile de conformitate cu

4/108/EC, L

004 + A12:2

EN

E

Marcajul CE

N

n Bucurest/14309/2012

m pe propri

ca, marca H

nu are impa

nformitate au urmatoare

ow Voltage

2006 + A2:2

E

61000-3-2:

N 55014-2:

E a fost apli

NETWORK

Declaratie

Nr. 85

ti, Str. Marce2, cod fisca

ia raspunde

Heinner, mo

act negativ

ale producaele standard

e Directive 2Dir

EN 6

2006 + A13:

N 55014-1:

:2006 + A1:

EN

:1997 + A1:

icat incepan

K ONE DIST

D

de conform

531/ 21.01.

el Iancu, nral RO 15056

ere ca produ

odel: HF-24

asupra med

torului, respde si norma

2006/95/ECrective 2009

60335-2-24:

2008 + A4:

EN 62233:

2006 + A1:

2009 + A2:

61000-3-3:

2001 + A2:

nd cu anul 2

TRIBUTION

Razvan Zie

Director Ge

mitate

2014

r. 3-5, 6387,

usul :

49A+

diului

pectaative :

C, ErP 9/125

2010

2010

2008

2009

2009

2008

2008

2014.

SRL

emba

eneral

Page 94: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.
Page 95: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

Instrukcja Obsługi

MODEL: HC-249A+

Uwaga: Ze względu na wprowadzanie ciągłych modyfikacji do

produktu, Twoja chłodziarka może nieco różnić się od tej

opisywanej w niniejszej Instrukcji. Mimo to, wszystkie funkcje i

sposoby użytkowania są takie same.

Page 96: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Drogi Kliencie,

Przed uruchomieniem nowej chłodziarki/zamrażarki należy uważnie przeczytać niniejsze

instrukcje. Zawierają one ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania,

instalacji, konserwacji.

Należy zachować niniejszą instrukcję do późniejszych konsultacji. W przypadku nowego

właściciela, należy przekazać ją wraz z urządzeniem.

Uwagi ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa I prawidłowego funkcjonowania urządzenia,

zostały zaznaczone za pomocą trójkąta ostrzegawczego i/lub komunikatów ostrzegawczych

(Ostrzeżenie!, Uwaga!, Ważne!). Należy stosować się do tych oznaczeń i zachować

ostrożność.

Po takim symbolu umieszczone są dodatkowe informacje dotyczące pracy i praktycznego

korzystania z urządzenia.

Wskazówki i uwagi dotyczące ekonomicznego i ekologicznego aspektu użycia urządzenia zostały

zaznaczone symbolem koniczynki.

Instrukcja działania zawiera instrukcje naprawy możliwych usterek przez użytkownika,

zawartych w rozdziale „ Rozwiązywanie Problemów”. Jeśli informacje zawarte w niniejszej

instrukcji nie są jednak wystarczające, należy skontaktować się z lokalnym Punktem

Wsparcia Serwisowego.

Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w procesie przyjaznym dla środowiska,

w myśl, że kto myśli ekologicznie, tak tez postępuje...

2/23

Page 97: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Spis Treści Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa-----------------------------------------------------strona 4

Usuwania Opakowania Transportu---------------------------------------------------strona 10

Instalacja - ----------------------------------------------------------------------------------strona 10

Ustawienie ----------------------------------------------------------------------------------strona 10

Opis Urządzenia-------------- ------------------------------------------------------------strona 12

Schemat Urządzenia -------------------------------------------------------------------- strona 12

Zamiana drzwi -----------------------------------------------------------------------------strona 12

Uruchomienie i regulacja temperatury----------------------------------------------strona 16

Akcesoria wewnętrzne----------------------------------------------------------------------strona 17

Rozmrażanie--------------------------------------------------------------------------------strona 18

Czyszczenie i Konserwacja-------------------------------------------------------------strona 19

Oszczędzanie Energii--------------------------------------------------------------------strona 20

Rozwiązywanie Problemów-------------------------------------------------------------------strona 20

Wymiana Żarówki---------------------------------------------------------------------------strona 22

Hałasy Podczas Pracy ---------------------------------------------------------------strona 22

Przepisy, Normy, Wytyczne------------- -------------------------------------------------strona 23

Utylizacja Urządzenia ---------------------------------------------------------------------strona 23

3/23

Page 98: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, przed instalacją i pierwszym użyciem urządzenia, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, uwzględniając wskazówki i ostrzeżenia.

By uniknąć niepożądanych błędów i wypadków, ważne jest, by upewnić się, że wszystkie osoby używające urządzenia zaznajomiły się z zasadami bezpieczeństwa i jego użytkowania. Należy zachować niniejszą instrukcję i upewnić się, że jest przekazywana wraz z urządzeniem, w przypadku jego przekazania, lub sprzedaży, tak, by każda osoba używająca je, była odpowiednio poinformowana co do zasad jego używania i bezpieczeństwa.

Dla ochrony życia i mienia, należy przechowywać informacje ostrzegawcze zawarte w niniejszej instrukcji, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w skutek zaniedbania.

Bezpieczeństwo dzieci i osób szczególnie narażonych

• Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, a także braku doświadczenia, jeśli przebywają one pod dozorem, lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją ryzyka wynikające z użytkowania. Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez dozoru dorosłego.

• Trzymać z dala od dzieci wszystkie materiały pakunkowe, gdyż istnieje ryzyko uduszenia. Przy usuwaniu urządzenia, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, obciąć kabel zasilający (jak najbliżej urządzenia) i usunąć drzwi, by zapobiec porażeniu prądem dzieci, lub ich przypadkowemu zamknięciu wewnątrz urządzenia.

4/23

Page 99: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Jeśli to urządzenie o magnetycznym systemie zamykania drzwi, ma zastąpić starsze urządzenie z mechanizmem sprężynowym {zatrzask) w drzwiach lub wieku, przed usunięciem starego urządzenia, należy zniszczyć zamek sprężynowy i upewnić się, że na pewno nie działa. Zapobiegnie to ewentualnemu powstaniu śmiertelnej pułapki dla dziecka.

Ogólne bezpieczeństwo • OSTRZEŻENIE –Niniejsze

urządzenie jest przeznaczone

do użytku domowego a także

użytku - w kuchniach socjalnych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; - w pensjonatach agroturystycznych, przez klientów hoteli, moteli i innych miejscach zakwaterowania; - w pensjonatach typu Bed&Breakfast; - w cateringu i w innych, niedetalicznych punktach

• OSTRZEŻENIE – Nie przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z łatwopalnym aerozolem w tym urządzeniu.

• OSTRZEŻENIE – Jeśli kabel zasilający jest zniszczony, musi zostać wymieniony przez producenta, punkt serwisowy lub odpowiednio wykwalifikowany personel, by uniknąć ryzyka.

• OSTRZEŻENIE – W przypadku ograniczonych otworów wentylacyjnych urządzenia lub w konstrukcji zamkniętej, utrzymywać je drożne.

• OSTRZEŻENIE – Nie stosować urządzeń mechanicznych, ani innych niże polecane przez producenta środków do przyspieszenia procesu rozmrażania.

• OSTRZEŻENIE – Nie niszczyć obwodu chłodzącego.

• OSTRZEŻENIE – Nie stosować urządzeń elektrycznych w przegrodach do przechowywania jedzenia, chyba, że są one rekomendowane przez producenta.

• OSTRZEŻENIE – Substancja chłodząca i izolacja

5/23

Page 100: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

gazowa są łatwopalne. Przy utylizacji urządzenia należy udać się wyłącznie do autoryzowanego centrum utylizacji odpadów. Nie wystawiać na działanie ognia.

Środek chłodzący

Środek chłodzący izobutan (R600a) jest zawarty w obwodzie chłodzącym urządzenia. Jest to naturalny gaz o dużej kompatybilności środowiskowej, jednak, mimo to łatwopalny. Podczas transportu i instalacji urządzenia, należy upewnić się, że żaden z komponentów obwodu chłodzącego nie został uszkodzony. Środek chłodzący (R600a) jest łatwopalny.

Uwaga:ryzyko pożaru

Jeśli obwód chłodzący został uszkodzony: -Należy unikać otwartego ognia i źrodeł zapłonu. -Dokładnie wywietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie. Zmiana specyfikacji lub modyfikowanie urządzenia niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Jakiekolwiek uszkodzenie kabla może spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Zabrania się wydłużania kabla zasilającego. 2. Należy upewnić się, że wtyczka nie jest zmiażdżona ani uszkodzona. Zmiażdżona lub uszkodzona wtyczka może spowodować pożar. 3. Należy upewnili się, że jest

dostęp do głównej wtyczki urządzenia.

4. Nie ciągnąć za główny kabel. 5. Jeśli gniazdko zasilające jest

poluzowane, nie wkładać wtyczki do gniazdka. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

6. Nie wolno korzystać z 6/23

Page 101: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Urządzenia bez pokrywy lampki wewnętrznej. 7. Lodówka jest zasilana

jednofazowym źródłem prądu zmiennego

220-240V/50Hz. Jeśli wahania napięcia w obszarze użytkowania są tak duże, że napięcie przekracza powyższe wskazania, ze względów bezpieczeństwa należy zastosować automatyczny regulator napięcia A.C. powyżej 350W. Lodówka musi zostać podłączona do specjalnego gniazda zamiast zwykłego, dzielonego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Jej wtyczka musi pasować do gniazdka z uziemieniem.

Codzienne użycie

• Nie przechowywać łatwopanych gazów ani płynów w urządzeniu. Istnieje ryzyko eksplozji.

• Nie używać żadnych urządzeń elektrycznych w urządzeniu (np. elektrycznej maszynki do lodów, mikserów itp.)

• Przy odłączaniu, zawsze ciągnąc za wtyczkę, a nigdy za kabel.

• Nie umieszczać gorących przedmiotów w pobliżu

plastikowych elementów urządzenia.

• Przechowywać gotowe mrożonki zgodnie z zaleceniami ich producenta.

• Należy dokładnie stosować się do zaleceń przechowywania producenta. Należy odnieść się do odpowiednich instrukcji przechowywania.

• Nie umieszczać gazowanych lub musujących napojów w przegrodzie mrożącej, gdyż powoduje to wzrost ciśnienia w puszcze lub butelce mogący doprowadzić do wybuchu i uszkodzenia urządzenia.

• Zamrożone jedzenie może spowodować odmrożenia, jeśli jest spożywane bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki.

• Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

• Trzymać z dala od urządzenia płonące świece, lampy i inne przedmioty z nagim płomieniem, by nie zajęło się ono ogniem.

• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania jedzenia I /lub napojów w warunkach domowych, jak wyjaśniono w niniejszej instrukcji.

7/23

Page 102: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

• Urządzenie jest ciężkie. Podczas przenoszenia należy zachować ostrożność.

• Nie dotykać i nie usuwać rzeczy z komory zamrażarki za pomocą wilgotnych/mokrych rąk, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry lub odmrożenie.

• Nigdy nie stawać na podstawie, półkach, drzwiach itp.

• Nie zamrażać ponownie mrożonek, które zostały juz raz rozmrożone.

• Nie zjadać lodów i kostek lodowych bezpośrednio z zamrażalnika, ponieważ może to spowodować odmrożenie ust i warg.

• By uniknąć wypadania przedmiotów z urządzenia i powodowania uszkodzeń lub szkód, nie należy przeładowywać chłodziarki, półek na drzwiach pojemników na świeże jedzenie.

Uwaga Konserwacja i czyszczenie

• Przed przeprowadzeniem konserwacji, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródeł zasilania.

• Nie czyścić urządzenia za pomocą metalowych przedmiotów, urządzeń parowych, olejków eterycznych, rozpuszczalników organicznych i żrących detergentów.

• Nie używać ostrych narzedzi do usuwania szronu z urządzenia. Stosować plastikową skrobaczkę. Instalacja Ważne!

• Dla podłączeń elektrycznych zachować ostrożność, stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest uszkodzone. Jeśli tak, nie podłączać go. Zgłosić możliwe uszkodzenia w miejscu zakupu. W takim przypadku zachować opakowanie.

• Zanim podłączy się urządzenie, zaleca się poczekać co najmniej cztery godziny, by pozwolić by olej

8/23

Page 103: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

spłynął z powrotem do kompresora.

• Odpowiednia cyrkulacja powietrza powinna być zachowana w całym urządzeniu, uniemożliwiając przegrzanie. By uzyskać prawidłową wentylację, należy zastosować się do instrukcji odpowiednich dla instalacji.

• Jeśli to tylko możliwe, tył urządzenia nie powinien znajdować się zbyt blisko ściany, tak by nie dotykała ona lub stykała się z gorącymi częściami (kompresor, kondensator), by zapobiec ryzyku pożaru, należy zastosować się do instrukcji odpowiednich dla instalacji.

• Urządzenie nie może znajdować się blisko kaloryferów lub kuchenek.

• Należy upewnić się, że jest łatwy dostęp do wtyczki zasilającej urządzenia po jego instalacji.

Serwis

• Każda praca elektryczna wymagająca serwisowania urządzenia, powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka lub osobę kompetentną w tym zakresie.

• Niniejszy produkt musi być serwisowany w autoryzowanych Centrach Serwisowych i należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Jeśli urządzenie jest typu Frost Free. 2)Jeśli urządzenie zawiera komorę mrożącą.

9/23

Page 104: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Usuwanie Opakowania do Transportu

Urządzenie i akcesoria wewnętrzne są zabezpieczone na czas transportu. Oderwać taśmę

klejącą z prawej i lewej strony drzwi. Można usunąć pozostałości taśmy za pomocą czystego

spirytusu. Usunąć całą taśmę klejącą i elementy opakowania z wnętrza urządzenia.

Instalacja

Miejsce Instalacji Przed instalacją, należy dokładnie przeczytać instrukcję, w celu uniknięcia problemów.

Ustawienie

Należy ustawić urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak piece, kaloryfery,

bezpośrednie działanie słońc itd. Maksymalna wydajność i bezpieczeństwo są

zapewnione, przy utrzymywaniu prawidłowej temperatury pomieszczenia

odpowiedniej dla danego urządzenia, wg specyfikacji na tabliczce znamionowej. To

urządzenie działa prawidłowo pomiędzy N a ST. Urządzenie może nie działać

prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas znajduje się w pomieszczeniu o temperaturze

przewyższającej lub poniżej wskazanej skali.

WAŻNE! –Konieczne jest utrzymanie odpowiedniej wentylacji wokół chłodziarki

dla łatwego rozprzestrzenienia ciepła, wysokiej efektywności chłodzenia i

niskiego zużycia prądu. W tym celu należy zapewnić odpowiednią wolną

przestrzeń wokół chłodziarki. Zaleca się zachować dystans 75mm od pleców

chłodziarki do ściany, co najmniej 100 mm przestrzeni po obu stronach i 100mm

przestrzeni nad chłodziarką I wolną przestrzeń przed, by móc otworzyć drzwi

160.

Klasyfikacja klimatyczna Temperatura pomieszczenia

SN 10-32°C N 16-32°C

ST 16-38°C T 16-43°C

Urządzenie nie może być wystawione na działanie deszczu. W dolnej tylnej

części urządzenia musi być zachowana cyrkulacja wystarczającej ilości

powietrza, ponieważ zbyt niska cyrkulacja może mieć wpływ na wydajność

urządzenia. Wbudowane urządzenia muszą być umieszczone poza zasięgiem

źródeł ciepła, takimi jak grzejniki, czy bezpośrednie działanie promieni

słonecznych.

10/23

Page 105: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

""

-

Opis Urządzenia

Schemat urządzenia 1. Żarówka LED i Regulator Temperatury

2. Półka. {różne modele posiadają różną ilość)

3. Pokrywa szuflady

4.Szuflada

5. Górna Szuflada Zamrażarki

6. Dolna Szuflada Zamrażarki

7. Półka górnych drzwi (różne modele posiadają różną ilość)

8. Półka dolnych drzwi

1 -- I ...... v-7- 2

-- ---- 3 --

I T

!_-- - I .j... 8

5 _ .... - ... -

I

r-I _ .... I

6

I

- -

Odwrócenie drzwi

Strona, na którą otwierają się drzwi może zostać zmieniona z prawej (dostarczonej) na

lewą, jeśli miejsce instalacji tego wymaga.

Potrzebne narzedzie:

1. 8mm klucz nasadowy

2. . śrubokręt krzyżakowy

3. szpachla lub płaski śrubokręt

12/23

Page 106: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Przed rozpoczęciem, położyć chłodziarkę na tylnej ścianie, by zyskać dostęp do podstawy.

Umieścić ją na miękkim opakowaniu z gąbki, lub podobnym material, by uniknąć zniszczenia

rur chłodzących na tyle chłodziarki.

1. Postawić chłodziarkę, użyj płaskiego śrubokręta, by usunąć 4 śruby na wieku lodówki.

2. Odkręcić i podnieść wieko i usunąć je, następnie podnieść górne drzwi i umieścić je na

wyłożonej powierzchni, by uniknąć porysowania.

3. Usunąć górny zawias, przenieść go na lewą stronę i porządnie zamocować.

4. Usunąć dwie śruby dźwigni i usunąć środkowy zawias trzymający dolne drzwi. Podnieść

dolne drzwi i umieścić na wyłożonej powierzchni, by zapobiec ich porysowaniu.

13/23

Page 107: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

5. Usunąć pokrywy otworu zawiasu z prawych otworów, jak pokazano na rysunku i przenieść

je do otworów po lewej stronie.

6. Usunąć obydwie regulowane nóżki i usunąć dolną ramę zawiasu odkręcając śruby.

7. Odkręcić i usunąć bolec dolnego zawiasu, odwrócić ramę i zamienić. Dopasować ramę,

dopasowując bolec dolnego zawiasu, Wymienić obie regulowane nóżki. Umieścić dolne drzwi

we właściwej pozycji. Zabezpieczyć poziom drzwiczek, umieszczając bolec dolnego zawiasu w

dolnym otworze drzwi, a następnie dokręcić śruby.

14/23

Page 108: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

8. Przekręcić środkowy zawias o 180 stopni, a następnie umieścić go po lewej stronie w

prawidłowej pozycji. Umieścić bolec środkowego zaworu w górnym otworze dolnych drzwi, a

następnie dokręcić śruby. Umieścić górne drzwi w prawidłowej pozycji. Zabezpieczyć poziom

drzwi; umieścić boleć środkowego zaworu w dolnym otworze górnych drzwi.

9. Ponownie zamocować wieko, wpasowując górny zawias w otwór górnych drzwi i

zabezpieczając je za pomocą 4 śrub. Nałożyć pokrywy śrub.

Ostrzeżenie! Podczas zmiany kierunku otwierania drzwi, urządzenie musi być odłączone od źródeł zasilania.

Przed całą procedurą należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.

15/23

Page 109: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Podczas zamiany drzwi należy najpierw wykonać:

Uruchomienie i regulacja temperatury

Umieścić wtyczkę zasilającą w gniazdku wyposażonym w uziemienie. Gdy drzwi chłodziarki

są otwarte, zapalone jest wewnętrzne światełko. Pokrętło regulacji temperatury znajduje się w

górnej części chłodziarki.

Ustawienie 0 oznacza:

Wyłączona.

Przekręcać zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku Chłodziarka włączona, co spowoduje automatycznie jej działanie.

Ustawienie 1 oznacza:

Najwyższa temperatura, najcieplejsze ustawienie

.

16/23

Usunąć element B z górnej osłony górnych drzwi i zamocować element A, który stanowi małą odklejaną część z małej torebki.

Page 110: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Ustawienie 7 (końcowe) oznacza:

Najniższa temperatura, najzimniejsze ustawienie.

Ważne! Zwykle zaleca się ustawienie na 2 lub 3 lub 4, jeśli konieczna jest wyższa lub niższa

temperatura, należy przekręcić pokrętło odpowiednio na niższą lub wyższą wartość.

Przy ustawieniu pokrętła na niższą wartość, urządzenie pracuje bardziej efektywnie

pod względem energii. W innym przypadku może mieć miejsce spory pobór energii.

Ważne! Wysoka temperatura pomieszczenia ( np. podczas gorących letnich dni) i ustawienie na bardzo

zimne regulatora temperatury ( ustawienie 6-7) może spowodować, że kompresor będzie

działał stale, a nawet zupełnie bez przerwy!

Powód: gdy temperatura pomieszczenia jest wysoka, kompresor musi działać bez przerwy, by

utrzymać niską temperaturę urządzenia.

Akcesoria wewnętrzne

Półki/ druciane kosze

Wraz z urządzeniem dostarczane są różne szklane lub plastikowe półki lub kosze druciane –

każdy model posiada inny zestaw i różnią się one między sobą także jakością...

Zawsze należy umieścić jedną z pełnych szklanych półek szklanych na najniższych

prowadnicach, ponad pojemnikami na owoce i warzywa i pozostawić ją tam.

Wysokość półek może być regulowana:

By ją wyregulować, należy wyciągnąć półkę do przodu aż do momentu, gdy można ją

skierować w górę lub w dół I wyjąć.

By umieścić ją na innej wysokości, należy postępować odwrotnie.

WAŻNE! – by w pełni skorzystać z objętości pojemników na świeżą żywność,

użytkownik może usunąć jedna, lub więcej półek, koszy z urządzenia, w zależności

od codziennego użytkowania.

Prawidłowe przechowywanie

1. Gotowe posiłki, ciasta, konfitury

2. Mięso, salami, wędliny, produkty mleczne

3. Sery, owoce i warzywa

4. Mięso, śmietana i inne produkty wymagające zamrożenia

5. Masło, jaja, ser i konfitury

6. Napoje

17/23

Page 111: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

5

1

2

3 6

4

Wskazówki: Jedzenie w chłodziarce powinno zawsze być zapakowane, lub przykryte, by zapobiec

wysychaniu i zanieczyszczeniu innym jedzeniem.

Do pakowania przydatne są:

Szczelne torebki z polietylenu i folie,

plastikowe pojemniki z pokrywkami;

Specjalne plastikowe pokrywy z

elastyczną folią aluminiową.

Rozmrażanie

Po co rozmrażać?

Woda zawarta w jedzeniu lub powietrze dostające sie do środka zamrażarki przez otwarte

drzwi, może spowodować powstanie warstwy szronu wewnątrz. Gdy warstwa szronu jest

gruba, osłabia to siłę chłodzenia. Jeśli przekracza ona 10mm, należy rozmrozić zamrażarkę.

Rozmrażanie w komorze świeżego jedzenia

Jest automatycznie kontrolowane poprzez włączanie i wyłączanie regulatora temperatury,

więc nie ma konieczności rozmrażania. Woda pochodząca z rozmrażania spływa

automatycznie do kanału za pomocą rurki odprowadzającej z tyłu chłodziarki.

Rozmrażanie komory zamrażarki

Rozmrażanie komory zamrażarki jest obsługiwane ręcznie. Przed rozmrażaniem, należy wyjąż

jedzenie z zamrażarki; usunąć pojemniki i szuflady i czasowo umieścić je w komorze na

świeże produkty, a następnie przekręcić pokrętło regulacji temperatury do pozycji „0”

(kompresor przestanie pracować)

18/23

Page 112: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

i zostawić drzwi zamrażarki otwarte, aż do momentu, gdy lód i szron dokładnie rozpuszczą się I

znajdą na dole komory zamrażarki. Wytrzeć wodę miękką szmatką. W przypadku chęci

przyspieszenia procesu rozmrażania, można umieścić w komorze zamrażarki miskę z ciepłą

wodą (ok. 50 st.) i zdrapywać lód i szron za pomocą specjalnej skrobaczki. Następnie, należy

upewnić się, że pokrętło regulatora temperatury zostało ponownie ustawione w pozycji

oryginalnej.

Nie zaleca się ogrzewania komory zamrażarki bezpośrednio gorąca wodą, czy suszarką

podczas rozmrażania, by uniknąć deformacji wewnętrznej powierzchni zamrażarki.

Nie zaleca się zdrapywania lodu i szronu, lub prób oddzielenia jedzenia od pojemników, jeśli

przywarły do siebie, za pomocą ostrych narzędzi, lub drewnianych szpatułek, by nie

uszkodzić wewnętrznej powierzchni parownika.

Ostrzeżenie!

Wyłączanie urządzenia.

By wyłączyć urządzenie, należy przekręcić regulator temperatury do pozycji “0”.

Ważne!

Chłodziarka powinna być rozmrażana co miesiąc. Podczas użytkowania, jeśli drzwi są często

otwierane, lub gdy urządzenie jest używane w warunkach dużej wilgotności, zalecamy

rozmrażanie co dwa tygodnie.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi okres:

Wyjąć wszystkie zamrożone pakunki.

Wyłączyć urządzenie, ustawiając regulator temperatury na pozycję „0”. Usunąć

wtyczkę lub wyłączyć, by odciąć zasilanie prądem.

Dokładnie wyczyścić (patrz rozdział:Czyszczenie i Konserwacja)

Pozostawić drzwi otwarte by zapobiec powstaniu przykrego zapachu.

Czyszczenie i Konserwacja

Ze względów higienicznych, wnętrze urządzenia, włączając wewnętrzne akcesoria, powinno

być czyszczone regularnie.

Chłodziarka powinna być czyszczona i konserwowana co najmniej raz na dwa miesiące.

Ostrzeżenie!

Urządzenie nie może być podłączone do zasilania podczas czyszczenia. Niebezpieczeństwo

porażenia prądem! Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i usunąć wtyczkę z

kontaktu, lub wyłączyć albo wykręcić wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik.

Nigdy nie czyścić urządzenia za pomocą urządzenia parowego. Wilgoć może skumulować się

w elementach elektrycznych i spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem. Gorąca para

może uszkodzić plastikowe części.

Urządzenie musi wyschnąć przed ponownym uruchomieniem.

Ważne!

Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne mogą uszkodzić plastikowe części, np. kwasek

cytrynowy, lub sok ze skórki pomarańczy, kwas butanowy, detergent zawierający kwas octowy.

Nie pozwalać takim substancjom na kontakt z częściami urządzenia.

19/23

Page 113: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Nie stosować żrących detergentów.

Usunąć jedzenie z chłodziarki. Przechować w chłodnym miejscu dobrze przykryte.

Wyłączyć urządzenie i usunąć wtyczkę z kontaktu, lub wyłączyć albo wykręcić wyłącznik

nadprądowy lub bezpiecznik.

Wyczyścić urządzenie i wnętrze wraz z akcesoriami za pomocą szmatki i ciepłej wody.

Można zastosować dostępne na rynku środki do czyszczenia lodówek.

Po wyczyszczeniu przemyć czystą wodą i wytrzeć do sucha.

Nagromadzony w kondensatorze kurz powoduje wzrost poboru energii.

Z tego powodu, należy dokładnie czyścić kondensator z tyłu urządzenia raz na rok za pomocą

miękkiej szczotki lub odkurzacza.

Sprawdzić otwór odprowadzający wodę na tylnej ścianie chłodziarki.

Oczyścić zapchany otwór za pomocą zielonego miękkiego korka, uważać, by nie wyrządzić

szkód w komorze, używając ostrych narzędzi.

Gdy wszystko wyschnie, uruchomić ponownie urządzenie.

Oszczędzanie Energii

1.Nie umieszczać ciepłego jedzenia w urządzeniu. Poczekać, by najpierw ostygło. Nie

instalować urządzenia w pobliżu kuchenek, grzejników, lub innych źródeł ciepła. Wysoka

temperatura pomieszczenia powoduje dłuższe, częstsze włączanie się kompresora.

2. By system chłodzący działał efektywnie, należy upewnić się, że boczne i tylna ścianka

urządzenia znajduje się w odpowiedniej odległości od ściany. Zaleca się, żeby plecy

chodziarki znajdowały sie w odległości 75mm od ściany, a jej boki co najmniej 100 mm od

ściany każdy, natomiast przestrzeń nad chłodziarką nie powinna być mniejsza niż 100mm.

3. Podczas pracy urządzenia, nie otwierać zbyt często drzwi na dłużej niż to konieczne.

4. Nie ustawiać temperatury na niższą, niż to konieczne.

5. Chłodziarko-zamrażarka ( z zamrażarką) musi być rozmrażana gdy to tylko konieczne.

Polepszy to rozprzestrzenianie się zimna i zmniejszy pobór energii.

6. Mapka poglądowa przedstawia prawidłowy układ szuflad, komór na świeże warzywa i

półek, co przyczynia się do większej efektywności energetycznej. Jeśli użytkownik nie

zastosuje tego układu, doprowadzi to do większego zużycia energii.

7.Należy przechowywać jedzenie w sposób logiczny. Nie przekraczać wskazanego terminu przydatności do spożycia.

Rozwiązywanie Problemów

Naprawa usterek

Części zamienne:

Następujące części zamienne mogą zostać zamówione w lokalnym Centrum Wsparcia

Serwisowego. Można je montować samemu, nie posiadając specjalnych kwalifikacji, czy

szkolenia np.:

20/23

Page 114: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

pojemnik na masło/ser,

podstawka na jajka,

półki na drzwi,

szuflady na warzywa i owoce,

półki.

Usterka może zostać spowodowana wyłącznie przez niewielką wadę, którą można usunąć,

stosując się do następujących instrukcji. Nie należy wykonywać żadnych innych prac na

urządzeniu, jeśli następujące informacje nie odniosą skutku w danym przypadku.

Ważne!

Naprawy chłodziarek/zamrażarek mogą być wykonywane wyłącznie przez kompetentnych

serwisantów. Nieprawidłowe naprawy mogą spowodować zwiększenie ryzyka, na jakie

narażony jest użytkownik. Jeśli Twoje urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się

ze sprzedawcą, lub lokalnym Centrum Wsparcia Serwisowego.

Objawy Możliwa przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie działa. Urządzenie nie jest włączone. Włączyć urządzenie.

Wtyczka nie jest włożona do gniazdka, lub jest poluzowana.

Umieścić wtyczkę w gniazdku.

Spalił się bezpiecznik, lub jest wadliwy.

Sprawdzić bezpiecznik, wymienić, jeśli to konieczne.

Wadliwe gniazdko zasilania. Usterki źródła zasilania muszą być usunięte przez elektryka.

Urządzenie zbytnio chłodzi. Temperatura została ustawiona na zbyt niską.

Czasowo przełączyć regulator temperatury na wyższą temperaturę

Jedzenie jest zbyt ciepłe. Temperatura jest niewłaściwie ustawiona.

Patrz rozdział “Uruchamianie”.

Drzwi były otwarte przez zbyt długi okres.

Otwierać drzwi tylko na tak długo, jak to konieczne.

Duża ilość ciepłego jedzenia została

umieszczona w urządzeniu ciągu

ostatnich 24 h.

Ustawić czasowo temperaturę na

niższą.

Urządzenie znajduje się zbyt blisko źródła ciepła.

Patrz rozdział “miejsce instalacji”.

Wewnętrzne światło nie działa. Uszkodzona żarówka. Patrz rozdział “wymiana żarówki”.

Duże nagromadzenie szronu,

możliwe także na

uszczelnieniu drzwi.

Uszczelnienie drzwi nie przylega

dokładnie i przepuszcza powietrze

(może zdarzyć się po zamianie drzwi).

Ostrożnie ogrzać

przepuszczalne fragmenty

uszczelnienia za pomocą

suszarki do włosów (ustawienie

chłodnego nawiewu). W tym

samym czasie uformować

uszczelnieni rękami, tak, by

przylegało ściśle. Niepokojący hałas. Urządzenie nie jest wypoziomowane. Poprawić ustawienie nóżek.

21/23

Page 115: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Urządzenie dotyka ściany, lub innych

przedmiotów. Delikatnie przesunąć urządzenie.

Jakiś element, np. rura z tyłu

urządzenia, dotyka innego

urządzenia, lub ściany.

Jeśli to konieczne, ostrożnie

odsunąć element z drogi.

Kompresor nie uruchamia się

od razu po ustawieniu zmiany

temperatury.

Jest to normalne, nie występuje żaden błąd.

Kompresor uruchamia się dopiero

po jakimś czasie.

Woda na podłodze lub półkach. Zablokowany otwór odpływowy. Patrz rozdział “czyszczenie i konserwacja”.

Wymiana żarówki

Ostrzeżenie!

Jeśli żarówka LED uległa uszkodzeniu, ZABRANIA SIĘ JEJ WYMIANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA!

Taka wymiana żarówki LED przeprowadzona przez niedoświadczoną osobę, może

spowodować uraz lub poważne usterki.

Musi ona zostać wymieniona przez wykwalifikowany personel, by uniknąć ryzyka. Należy

skontaktować się z lokalnym Centrum Wsparcia Serwisowego, w celu uzyskania pomocy.

Przed dokonaniem wymiany, należy wyłączyć urządzenie, lub odłączyć od zasilania, lub

wyłączyć bezpiecznik lub wyłącznik nadprądowy.

Dane żarówki LED: 220-240 V,1.5W

By wyłączyć urządzenie, należy ustawić regulator temperatury na pozycję „0”. Wyłączyć

zasilanie, wyjmując wtyczkę z gniazdka. Wcisnąć środek żarówki palcem.

Wyjąć klosz za pomocą śrubokręta typu “1”, wymienić żarówkę, a następnie z powrotem

zamontować klosz.

Ponownie uruchomić urządzenie.

Gałka termostatu

Żarówka LED (wewnątrz)

Klosz lampki

Hałas podczas pracy

Podczas pracy charakterystyczne są następujące dźwięki:

Klikanie

22/23

Page 116: FRIGIDER Manual de utilizare - heinner.com_full.pdf · uleiuri eterice, solven i organici sau prafuri abrazive.

Gdy komresor włącza się i wyłącza, można usłyszeć kliknięcie.

Buczenie

Gdy tylko kompresor zacznie działać, słychać buczenie.

Bulgotanie

Gdy płyn chłodzący wpływa do cienkich przewodów, można usłyszeć odgłos bulgotania lub chlupotania.

Chlupotanie

Nawet po wyłączeniu kompresora, jeszcze przez chwilę słychać ten dźwięk.

Wytyczne, Normy, Wskazania

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi zaleceniami Unii Europejskiej:

-73/23/EWG Dyrektywa niskonapięciowa.

-89/336/EWG Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

-2009/125/WE Dyrektywa ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię

- WE.643/2009. Regulacja dotycząca wymogów dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych.

Utylizacja urządzenia

Zabrania się utylizacji urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Dla utylizacji

istnieje kilka możliwości:

a) Władze samorządowe ustanowiły systemy zbiórki odpadów, dzięki którym można

zutylizować elektroniczne odpady bezpłatnie.

b) Producent odbierze stare urządzenie do utylizacji bez opłat ze strony użytkownika.

c) Jako, że stare produkty sa źródłem cennych elementów, mogą zostać sprzedane na złomowisko.

Wyrzucanie odpadów poza wyznaczonymi punktami zbiórki, w lasach i plenerze naraża zdrowie I

życie innych ze względu na zawartość niebezpiecznych substancji, które mogą dostać się do wód

gruntowych, a następnie do łańcucha pokarmowego zwierząt i ludzi.

Prawidłowa utylizacja urządzenia

Niniejsze oznaczenie wskazuje, że na terenie UE, niniejszy produkt nie może

być utylizowany z innymi odpadami komunalnymi. By uniknąć możliwych

zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego spowodowanych

niekontrolowanym wyrzucaniem odpadów, należy zutylizować je w sposób

odpowiedzialny, by umożliwić zrównoważone ponowne użycie materiałów

odnawialnych. By zutylizować urządzenie, zastosuj jeden z dostępnych

systemów zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego towar

został kupiony. Może on odebrać produkt, by zutylizować go zgodnie z

zasadami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.


Recommended