Home >Documents >FONDURILE EUROPENE ªI DEZVOLTAREA SUSTENABILÃ A …ajutordestat.ro/documente/10 -...

FONDURILE EUROPENE ªI DEZVOLTAREA SUSTENABILÃ A …ajutordestat.ro/documente/10 -...

Date post:24-Oct-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Rezumat

  Uniunea Europeanã a fost creatã ºi s-a dezvoltat pe douã planuri distincte: extinderea teritorialã ºi integrarea economicã, socialã ºi politicã. Creºterea gradului de integrare, conform principiilor de bazã ale teoriei integrãrii economice, ar fi trebuit sã conducã la creºterea PIB la nivel comunitar ºi a veniturilor pe cap de locuitor în fiecare din Statele Membre. Elementul catalizator în acest caz ar fi fost reprezentat de creºterea concurenþei între firme tot mai eficiente, care acþioneazã pe o piaþã mai extinsã ºi tot mai perfomantã.

  S-a demonstrat cã procesul integrãrii economice poate conduce la creºterea discrepanþelor economice dintre þãri ºi regiuni datoritã, în principal, faptului cã factorul de producþie – capital tinde sã se concentreze în regiunile cele mai dezvoltate. Existenþa acestor decalaje pune, pe de o parte, în pericol integritatea pieþei interne ºi a Uniunii Economice ºi Monetare iar, pe de altã parte, este incompatibilã cu principiul solidaritãþii, principiu pe care-l presupune procesul integrãrii europene.

  În principiu, Statele Membre sunt cele care ar trebui sã se implice în atenuarea decalajelor regionale, existente în anul 2007. Din acest punct de vedere, Constituþia României menþioneazã responsabilitãþile statului în ceea ce priveºte crearea locurilor de muncã, protecþia socialã, creºterea nivelului de pregãtire profesionalã a personalului angajat, realizarea de investiþii în infrastructurã, accesul la informaþie, susþinerea cercetãrii ºi dezvoltãrii, precum ºi prezervarea mediului înconjurãtor (articolele 31, 32, 35, 41, 50 ºi 135).

  Un rol important revine însã ºi Comunitãþii Europene care are, în acord cu prevederile articolului 2 din Tratatul CE, obligaþia de a promova pe întreg teritoriul comunitar “o dezvoltare armonioasã, echilibratã ºi durabilã a activitãþilor economice, un nivel ridicat de ocupare a forþei de muncã ºi de protecþie socialã, egalitatea între bãrbaþi ºi femei, o creºtere durabilã ºi neinflaþionistã, un grad ridicat de competitivitate ºi de convergenþã a performanþelor economice, un nivel ridicat de protecþie ºi de ameliorare a calitãþii mediului, creºterea nivelului ºi calitãþii vieþii, coeziunea economicã ºi socialã ºi solidaritatea între statele membre”.

  Acesta este motivul pentru care Statele Membre ale Uniunii Europene participã în mod activ la crearea unei Politici regionale europene, susþinute din fonduri comunitare, fonduri structurale ºi Fondul de coeziune. Scopul acestei politici nu se rezumã doar la o simplã redistribuire a resurselor, ci creeazã condiþiile pentru generarea de noi resurse prin realizarea de investiþii noi suplimentare în regiuni ºi în comunitãþile aferente.

  Din punct de vedere conceptual, necesitatea reducerii discrepanþelor regionale era exprimatã, pentru prima datã, în Tratatul de la Roma, care creeazã ºi primul mecanism concret de redistribuþie, respectiv Fondul Social European (FSE). De asemenea, articolul 92.3 al Tratatului (actualul 87.3) menþiona faptul cã subvenþiile naþionale (ajutoarele de stat) puteau fi considerate compatibile cu piaþa internã numai în mãsura în care promovau dezvoltarea economicã a acelor zone în care „standardele de viaþã erau foarte scãzute ºi în care se înregistra un ºomaj ridicat.“

  Extinderile succesive au dus la creºterea decalajelor dintre regiuni, atât în ceea ce priveºte veniturile, cât ºi productivitatea, calitatea infrastructurii, etc. În 1975 a fost creat Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã (FEDER).

  FONDURILE EUROPENE ªI DEZVOLTAREA SUSTENABILÃ A ROMÂNIEI

  52Lucian STROE

  52 Inspector de concurenþã Direcþia de Monitorizare Teritorialã, Consiliul Concurenþei.

  34

 • THE EUROPEAN FUNDS AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ROMANIA

  53Lucian STROE

  54Abstract

  European Union was created and developed on two different levels: territorial enlargement and economic, social and political integration. The increasing integration rate, according with the basic principles of economic integration theory, should lead to the growth of the GDP at community level and to the growth of the per capita revenues in every Member State. The catalytic agent, in this particular case, should be represented by the development of the competition between more and more competitive undertakings, which are acting on a more and more extended and competitive market.

  Had been proved that the economic integration process can lead to the growing of the economic discrepancies between countries and regions, mainly because the capital aspires to concentrate itself in the more developed economic areas. The existence of these discrepancies endangers, on one hand, the integrity of the Internal Market and the Economic and Monetary Union and, on the other hand, is in contradiction with the solidarity principle, which must be obeyed if we want the European integration process to be continued.

  Mainly, the Member States are the ones that have to implicate themselves in the decrement of the regional discrepancies which are still existing in 2007. From this point of view, the Romanian Constitution provides that the State is responsible for employment creation, social protection, training the employed personnel, development of the infrastructure, the assurance of access to the necessary information, supporting the research and development, as well as for the keeping clean the environment (articles 31, 32, 35, 41, 50 and 135).

  Also, an important role has to be played by the European Community which, according with the provisions of articles 2 from EC Treaty, must promote, at the level of whole community territory, “a balanced and sustainable development, a high level of employment and social protection, the equality between genders, a sustainable and non-inflationist growing, a high level of competition and convergence of the economic performances, a high level of protection and amelioration of the environment, the growing of life's quality, the economic and social cohesion and the solidarity between Member States”.

  This is the reason for which the Member States of the European Union actively participate to the development of a European regional policy, supported from community funds, structural funds and the Cohesion Funds. The purpose of this policy is not only to allow the simple redistribution of the resources, but also to assure the necessary conditions for the generation of new resources as a consequence of placing new investments in regions and in the subsequent communities.

  Conceptually speaking, the necessity to reduce the discrepancies between regions is provided, for the first time, by the Rome Treaty, which also creates the first practical redistribution mechanism, respectively the European Social Fund (ESF). Moreover, the article 92.3 from the EC Treaty (actually article 87.3) provided the fact that the national incentives (State aid) could be considered compatible with the Internal Market only if they intended to promote the economic development of these areas where “the living standards were very poor and where the unemployment rate was very high.”

  53 Competition inspector, Territorial Monitoring Directorate, Competition Council.54 Translated into English by Lucian Stroe.

  35

 • 1. Fondurile europene – elemente caracteristice

  Fondurile structurale, baza Politicii regionale europene, au cunoscut o evoluþie strâns legatã de extinderea Uniunii Europene, de problemele cu care aceasta s-a confruntat ºi de obiectivele ºi prioritãþile stabilite la un moment dat.

  Pentru perioada de programare 2007 – 2013, baza legalã de constituire ºi aplicare a fondurilor europene este formatã din:

 • 1. European funds – definitory elements

  Structural funds, foundation of the European regional policy, have been developed as a consequence of the European Union enlargement, observing the problems which characterized this evolution and considering those objectives and priorities established for a particular moment as the most appropriate solutions which can solve the raised problems.

  For the period 2007 – 2013, the legal base for constituting and management of the European Funds is:

 • sistemul instituþional funcþional în fiecare dintre acestea, cu respectarea prevederilor în domeniul fondurilor structurale;

 • modalities and finishing with the definition of a management and control system;

 • Evaluarea impactului macro-economic al fondurilor comunitare în România nu poate fi redus doar la valoarea absolutã a sumelor acordate. Programele ºi acþiunile structurale dezvoltate pornind de la sumele respective pot genera ºi susþine un proces de creºtere economicã durabilã, cel puþin în domeniul infrastructurii ºi mediului, al resurselor umane, o creºtere a coeziunii sociale prin dezvoltarea ruralã ºi dezvoltarea regionalã echilibratã. Efectul pozitiv al utilizãrii acestora este aºteptat a se manifesta sub forma creãrii de noi locuri de muncã, beneficii socio - economice (precum ameliorarea stãrii de sãnãtate, educaþie sau mediu), dezvoltarea unor noi atracþii turistice, expansiunea transportului regional ºi revigorarea platformelor industriale.Pentru gestionarea Fondurilor Structurale ºi de Coeziune a fost elaborat Cadrul Strategic Naþional de Referinþã, care identificã domeniile prioritare de acþiune ºi propune modalitãþi practice de acþiune:

 • major long-term structural investments. In order to achieve this, for the programming period of 2007 – 2013, Romania will benefit by over 30 billion Euro. Over 11 billion Euro is represented by the funds granted for the development of the agricultural sector and for the development of the rural areas. The total amount of Structural Funds and Cohesion Funds granted to Romania is 19.668 billion Euro, from which 12.661 billion Euro are representing Structural Funds granted under Convergence objective, 6.552 billion Euro are allocated from the Cohesion Fund and 0.455 billion Euro are allocated under the European Territorial Cooperation objective.

  The estimation of the macro-economic impact of the community funds in Romania cannot be reduced just to the absolute value of the granted funds. The programs and the structural actions developed starting using the respective funds can generate and determine a sustainable economic growing process, at least in the fields of environment, infrastructure and human resources. Moreover, these programs can generate an increasing of the social cohesion as a consequence of the rural and regional equilibrated development. The positive effect of using these funds is expected to manifest under the form of creation of new working places and also under the form of reducing the rural population. Similarly, the positive effect will be materialized under the form of social and economic benefits, as the amelioration of the existing conditions in the fields of the health, environment or educational system. Finally, the funds will contribute to the development of new touristy attraction and will generate the expansion of the regional transport system and the rehabilitation of the industrial sites.

  In order to properly manage the Structural and the Cohesion Funds, in Romania was issued the Reference National Strategic Framework (RNSF), which identified the foreground domains and proposed ways to practically implement the measures:

 • elaborate de cãtre Statul Membru;

 • 2. financial absorption capacity – defined like the ability to co-finance EU programs and projects, to plan and guarantee these contributions using the multi-annual budgets, as well as to collect these contributions from different partners interested in the development of the programs and projects;3. administrative capacity – defined like the ability of the central and local authorities to:

 • intervenþiile la nivel de sistem de educaþie ºi formare profesionalã în sprijinul creºterii economice ºi al dezvoltãrii societãþii bazate pe cunoaºtere 22% (Axa prioritarã 1).

  Când un proiect este beneficiazã atât de finanþare din fonduri europene, cât ºi de cofinanþare provenind din surse ale statului, trebuie sã se verifice atât respectarea regulilor de ajutor de stat, cât ºi a celor privind fondurile comunitare. Legislaþia în domeniul ajutorului de stat poate limita în anumite situaþii aplicarea legislaþiei de reglementare a fondurilor europene în termeni de domenii eligibile pentru finanþare, costuri eligibile ale proiectelor, nivelul finanþãrii din surse publice ºi al contribuþiei beneficiarilor finali, procedurii de autorizare, platã ºi monitorizare.

  Mai mult, ultimele precizãri ale experþilor europeni indicã faptul cã fondurile europene trebuie luate în considerare la calculul intensitãþilor maxime admisibile

  5. Fondurile europene ºi ajutorul de stat

  a ajutorului de stat ºi trebuie sã respecte regulile de cumul.

  În acest context, colaborarea dintre autoritãþile implicate în gestionarea fondurilor structurale (ministere, autoritãþi de management sau organisme intermediare) ºi personalul de specialitate din cadrul Consiliului Concurenþei este extrem de importantã. Eforturile comune depuse pânã în prezent s-au concretizat în definirea formelor finale ale Programelor Operaþionale ºi în elaborarea de proiecte de scheme de ajutor de stat în vederea implementãrii acestora. Implementarea efectivã a acestora pune autoritãþile române în faþa unor noi provocãri, referitoare atât la susþinerea schemelor de ajutor de stat în faþa Comisiei Europene, la absorbþia unei pãrþi cât mai substanþiale a fondurilor puse la dispoziþie, cât ºi la gestionarea eficientã ºi corectã a acestora, pentru reducerea decalajelor acumulate în ultimii 17 ani.

  44

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended