Home >Documents >FLORICA ŢIBEA ANATOMIA OMULUI - e- ... Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:19...

FLORICA ŢIBEA ANATOMIA OMULUI - e- ... Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:19...

Date post:04-Jan-2020
Category:
View:26 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • A T L A S E C O R I N T

  FLORICA ŢIBEA

  ANATOMIA OMULUI

  Ediție revizuită

  ATLAS SCOLAR

 • 22

  SSTTRRUUCCTTUURRAA CCEELLUULLEEII AANNIIMMAALLEE

  centrozomi

  ribozomi

  vezicule Golgi

  complex Golgi

  membrana nucleului

  membrana celular\

  microvilinucleolnucleu

  ORGANITE CELULARE

  COMPLEX GOLGIMITOCONDRIE RETICUL

  ENDOPLASMATIC RUGOS

  mitocondrie

  citoplasm\

  reticul endoplasmatic netedreticul endoplasmatic rugos

  CCeelluullaa este unitatea morfofunc]ional\ [i genetic\ a organismelor vii. Componentele fundamentale ale celulei sunt: citoplasma, nucleul [i membrana celular\.

  ribozomi

  Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:19 AM Page 2

 • 33

  TTIIPPUURRII DDEE }}EESSUUTTUURRII

  — alc\tuit din fibre muscu- lare netede omogene cu aspect fusiform. ~n partea central\ `ngro[at\ este situat nucleul.

  — alc\tuit din celule strâns legate `ntre ele, a[ezate `n mai multe straturi.

  — alc\tuit din canale haversiene, lame osoase concentrice [i celule osoase a[ezate `n cavit\]i osoase.

  — este format din lame osoase, care delimi- teaz\ cavit\]i de diferite m\rimi, `n care se afl\ m\duv\ ro[ie.

  — format din celule specializate numite neu- roni [i celule cu rol de hr\nire [i sus]inere a neuronilor (celule gliale).

  — alc\tuit din fibre muscu- lare striate: celule alungite cu numero[i nuclei situa]i peri- feric, cu aspect striat.

  — formeaz\ miocardul: fibre musculare striate cu un singur nucleu, dispuse `n re]ea, arti- culate prin discuri intercolare.

  }ESUT MUSCULAR NETED

  }ESUT EPITELIAL MULTISTRATIFICAT

  }ESUT OSOS COMPACT }ESUT OSOS SPONGIOS

  }ESUT NERVOS

  }ESUT MUSCULAR STRIAT

  }ESUT MUSCULAR DE TIP CARDIAC

  IIMMAAGGIINNII MMIICCRROOSSCCOOPPIICCEE

  Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:19 AM Page 3

 • EELLEEMMEENNTTEELLEE FFIIGGUURRAATTEE AALLEE SSÂÂNNGGEELLUUII

  44

  GLOBULE RO{II (HEMATII) — imagine electronomicroscopic\

  GLOBULE ALBE (LEUCOCITE)

  — imagini microscopice —

  Granulocite

  Monocite LLeeuuccoocciitteellee sunt celule mobile capabile s\ emit\ pseudopode.

  HHeemmaattiiiillee sunt celule anucleate, de form\ discoidal\ biconcav\, care con]in hemoglobin\.

  Limfocite

  TROMBOCITE (plachete sangvine) — imagini microscopice — — sunt fragmente celulare anucleate, de form\ variabil\.

  SSâânnggeellee este o varietate de ]esut conjunctiv cu substan]a fundamental\ lichid\.

  Atlas anatomia omului Atlas scolar 2008.qxd 2/12/2008 9:19 AM Page 4

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended