Home >Documents >fiziologia aparatului digestiv

fiziologia aparatului digestiv

Date post:14-Feb-2015
Category:
View:82 times
Download:11 times
Share this document with a friend
Description:
fiziologie
Transcript:

Alimenta{ia Alimentele constituie principala sursd de energie indispensabild diverselor forme de activitate vitald. Asimilarea nutritive, oferd:

gi dezasimilarea continud, prin transforrnarea gi metabol izarea :'r 'rvlsr

substantelor

Metabolismul, din punct de vedere termodinlmic, se desfbqoard pe baza unei relalii cantitative' in care sunt implicate patru varialile: travaliul (L), pierderea de caldurd (co), depozitarea de energie (Eo) aportul exogen (A.). in acest c,az,A.: L+ Cp + E,r . li Dacd aportul de exogen depdgegte suma travaliului qi pierderii de cdldurd, excesul sedepoziteazd.. apela la.r ezervele de cre gtere depozitate, micsorAndu_le.

-energia necesard intrefinerii vielii in condilii de repaus qi efort; - elementele materiale necesare refacerii structurilor celulare uzate. Alimentalia fiziologic5, ca qtiin{d, cautd sd : - apere organismul de efectele unui aport alimentar neadecvat; - menfine 9i creqte performan]afizicd' qi intelectuald, fertilitatea, longevitatea, capacitatea de reacfie qi adaptare. Necesarul caloric al organismului Necesarul energetic vatiazd'in limite largi, de la individ la individ, qi chiar la acelaqi subiect, in funclie de particularitalire genetice gi de stare! fiziologica momentand.

cand aportul exogen este inferior sumei travaliului qi pierderii de cdldurd, organismul va

in condilii de veghe, neutralizate r#i;ii;u.a.ur 220 cgi dezbrdcat 280 -300 c ), repaus fizic ai psihic, nevoile energetice bazale sau de I kcal / kg corp gi ord, ceea ce pentru un adult de 70 kg corespunde la 1680 kcal I 24 de orc.La acest necesar bazal se adausd: - 250-350 kcal I 24 d,e ore pentru n.".iita1ir. igienice zilnice; - 300-400 kcal I 24 de ore pentru deplasarea in afara locuinfei ; -75 - 400 kcal I ord pentru diferite solicitdri fizice. La acestea se mai adaugd actiunea dinamic specific[ a alimentelor (ADS), reprezentdnd energia consumatd in timpul digestiei gi asimildrii hranei gi care variazE in func{ie de factorul nutritiv utilizat, fiind mai micd in cazul lipidelor glucideior (+4)-Gaj;;";;;; si in cazutproteinelor (+30%). in medie +10%. Aceasta va duce La2400-2500 kcal I 24 de ore necesare vietii sedentare a adultului. Dacd subiectul efectueazd o munc d fizicd: - muncd frzicd uqoard: 50 _ 90 kcal lori sau - muncd fizicd - munca frzicd

moderatd:

400-700kcall8ore100

_

150 kcal / ord sau

grea:

700-t000kcal/8ore150 kcal / ord sau de la 1 100 kcal / 8 ore in sus.

in functie de intensitatea efortului, nevoile calorice cresc p6nd la 4500 - 5000 kcal in condiliile efortului greu'sau chiar pdnd la 6000 kcal I 24 de orein efortul istovitor. Aceste nevoi scad cu vdrsta, astfel: - 3% pentru fiecare deceniu p6,,ndla45 de ani; -7 .5 % intre 45-65 de ani; - intre 65-75 de ani cu 10 %.

-

Pentru copii, necesitdlile calorice sunt diferenliate, de asemenea, pe grupe de vdrstd, astfel: -sugarii 0-1 an: 110 80 kcal / kg corp I zi (descrescdtor de la trimertrui t la trimestrul IV); -copii ?ntre 1-3 ani: 80 90 kcal I corn I zj:' -

Peste aceastd varstd(65 -75 ani) nu mai este indicatf, micaorarea aportului caloric.

l-

copii intre 4-6 ani 70 - 80 kcal I corp I zi; copii intre 7-72 ani: 60 - 70 kcal I corp I zi; adolescenli 13-19 ani: 55 - 60 kcal I corp I zilabaieli qi 50 55 kcal I corp I zilafete. Alimentalia trebuie sd asigure un aport minim al celor qapte grupe de alimente: glucide, proteine,lipide, vitamine, minerale, api gi celulozd. Necesarul de glucide al organismului. Glucidele constituie sursa principald energeticd a lesutului nervos qi muscular (19: 4,1 kcal) qi in acelaqi timp exercitd o acliune (de crulare a proteinelor) ,in prezen\a glucidelor, organismul nu apeleazd la structurile proteice in scop energetic. un minimum de glucide (100 g 124 de ore) este necesar in vederea degraddrii normale a linidelor. In mod normal glucidele trebuie sd asigure 60-65% din valoarea caloricd a raliei alimentare. Alimenta{ia unui adult va confine glucide in cantitate de 6 g / kg greutate corporald I 24 d,e ore, ceea ce inseamnd 380-400 g I 24 de ore. Aportul de glucide care depdgegte valoarea de l0 % din totalul caloric al ra{iei alimentare suprasolicitd pancreasul, ducdnd la epuizarea sa funcfional[ in ceea ce privegte secre]ia de insulind. La copii necesarul este de 300-500 glzi,lapersoanele in vdrsta de 200-300 glzi,iar in raport cu efortul fizicla solicitare intensd, pdnd la 500 glzi. Glucidele alimentare sunt de origine vegetald (cereale, paste fbinoase, cartofi, pdine, fructe) gi animald (lapte, ficat, carne etc.). In alimentalie se afla sub formd de polizaharide (de exemplu, fbinoase) sau sub formd rafinatd, solubild, cu moleculd mica: glucozd, zaharozd,levulozd. Important cazaharurile solubile sd nu depdgeascd raportul de Yq drn rafia totald de glucide sau 7-10% din valoarea caloricd totald a raliei. Aportul lor caloric important. ca qi absorbtia rapida gi in cantitate mare suprasolicitd mecanismele neuro-endocrine de reglare Ei control al glicemiei. in cazul lipsei din alimentalie a glucidelor, rezervele organismului fiind foarte reduse (370 g echivaldnd cu 1500 kcal), 80-87 Yo dintrebuintele energetice minime (1500-1700 kcal 124 d,te ore\ sunt acoperite prin lipide a cdror oxidare se face in acest caz incomplet. Alimentalia exageratd cu glucide duce la carenld de vitamina 81 deoarece metabolizarea glucidelor necesitd aceastd vitamind. $lotut excesiv de fEinoase prin fitind poate spolia organismul de calciu. Intre necesarul glucidic qi lipidic trebuie pdstrat raportul de 4ll pentru realizarca rezistentei organismului fala de diverse noxe chimice (funclia antitoxicd a ficatului). Necesarul de lipide al organismului. Lipidele sunt necesare atdt pe plan energetic, cdt qi plastic, ca sursd de: - acizi gragi esenliali (linolenic, linoleic qi arahidonic) ; - vitamine liposolubile. In condiliile efortului fizic intens, lipidele reprezintd fumizorul ideal de energie prin marea lor valoare caloricd (1 g lipide genercazd.9,1 cal). Lipidele din organism pot preveni din : -sursa exogend ; - prin sinteza proprie din glucide gi proteine. Aportul normal poate varia intre limitele de : -15-35% din aporlul caloric total pe zi;limitasuperioara in conditii de efort sustinut sau fris: I de Ia 30 la I 10 g I zi pentru o ra{ie de 3000 kcal I zi ; I I g I kg greutate corporald ?n 24 de ore; -la copii este o nevoie mai mare respectiv 2-3 glkg corplzi; -la varstnici ratia este mai mica,0,6-0 ,9lkg corplzi. Introduse in organism, lipidele pot lua urmdtoarele cdi: - catabolizare,transformare in elucide sau acizi aminati:-L

-

.\

-

reinnoirea lipidelor de contitutie; depunere sub formd de rezerve mobilizabile.

Acizii gragi esenliali sunt indispensabili des{dEurdrii proceselor metabolice,fiin

Embed Size (px)
Recommended