Home > Documents > FI~A POSTULUI NR. Prezenta constituie anexa la contractul ... · de lucru, serviciile puse la...

FI~A POSTULUI NR. Prezenta constituie anexa la contractul ... · de lucru, serviciile puse la...

Date post: 30-Aug-2019
Category:
Author: others
View: 10 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 3 /3
UNIVERSITATEA "DUNA.REA DE JOS" DIN GALATI Nr. / FI~A POSTULUI NR. Prezenta constituie anexa la contractul de mundi Uf. / I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI II. STANDARDUL DE PERFORMANTA ASOCIAT POSTULUI Denumirea institutiei publice: UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI Compartimentul: BIBLIOTECA Titularul postului: Niistase Dorina Denumirea postului: Bibliotecar Gradul professional al Bibliotecar I A M ocupantului postului Nivelul postului: De execuJie Punctajul postului: a) minim = 3,2 I b) maxim = 4,2 I c) mediu = 3,7 - solutioneaza intreaga problematica specifica postului ( gestiune, informare, evidenta, etc.) a) cantitatea - mentine integritatea fondului de publicatii, al mobilierului i tehnicii de calcul aflata in dotarea sectorului in care lucreaza - asigura in permanenta toate materialele necesare, rec1amate de fluenta traficului de cititori ( formulare tipizate, publicatii solicitate, etc.) - organizeaza i mentine ordinea in utilizarea fondului de publicatii cat ia serviciilor corespunzatoare postului ocupat ( xerocopiere, referinte) - verifica periodic, prin chestionare, gradul de satisfactie al utilizatorilor (cadre didactice, studenti, etc.), care beneficiaza de serviciile de biblioteca b) calitatea prin intermediul postului respectiv I" - propune solutii noi pentru fluidizarea traficului i creterea gradului de satisfactie al cititorilor - realizeaza cu acuratete maxima documentele necesare structurii interne a postului (procese-verbale de predare- primire, borderouri de gestiune, statistica, etc.) - gasete solutii prin care serviciile solicitate de utilizatori minimizeaza costurile operatiilor (m. maxim de foi pentru un format impus i intensitatea imaginii fotocopiate la xerocopiere, numar minim de drumuri pentru regasirea unui document sau a unei informatii, etc.) c) costurile - depoziteaza logic i ingrijit toate materialele cu care lucreaza pentru minimizarea timpilor de cautare i reducerea cheltuielilor necesare refacerii periodice a acestora. - optimizeaza intervalele de alimentare cu energie electrica i termica in spatiile deservite, pentru asigurarea unor conditii c1imaticeoptime cu minime cheltuieli
Transcript
 • UNIVERSITATEA "DUNA.REA DE JOS" DIN GALATINr. /

  FI~A POSTULUI NR.Prezenta constituie anexa la contractul de mundi Uf. /

  I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI

  II. STANDARDUL DE PERFORMANTA ASOCIAT POSTULUI

  Denumirea institutiei publice: UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS" DIN GALATICompartimentul: BIBLIOTECA

  Titularul postului: Niistase Dorina

  Denumirea postului: Bibliotecar

  Gradul professional al Bibliotecar I A Mocupantului postuluiNivelul postului: De execuJiePunctajul postului: a) minim = 3,2 Ib) maxim = 4,2 Ic) mediu = 3,7

  - solutioneaza intreaga problematica specifica postului ( gestiune, informare,evidenta, etc.)

  a) cantitatea - mentine integritatea fondului de publicatii, al mobilierului i tehnicii decalcul aflata in dotarea sectorului in care lucreaza

  - asigura in permanenta toate materialele necesare, rec1amatede fluentatraficului de cititori ( formulare tipizate, publicatii solicitate, etc.)- organizeaza i mentine ordinea in utilizarea fondului de publicatii cat i aserviciilor corespunzatoare postului ocupat ( xerocopiere, referinte)- verifica periodic, prin chestionare, gradul de satisfactie al utilizatorilor(cadre didactice, studenti, etc.), care beneficiaza de serviciile de biblioteca

  b) calitateaprin intermediul postului respectiv I"- propune solutii noi pentru fluidizarea traficului i creterea gradului desatisfactie al cititorilor- realizeaza cu acuratete maxima documentele necesare structurii interne apostului (procese-verbale de predare- primire, borderouri de gestiune,statistica, etc.)- gasete solutii prin care serviciile solicitate de utilizatori minimizeazacosturile operatiilor (m. maxim de foi pentru un format impus i intensitateaimaginii fotocopiate la xerocopiere, numar minim de drumuri pentruregasirea unui document sau a unei informatii, etc.)

  c) costurile - depoziteaza logic i ingrijit toate materialele cu care lucreaza pentruminimizarea timpilor de cautare i reducerea cheltuielilor necesare refaceriiperiodice a acestora.- optimizeaza intervalele de alimentare cu energie electrica i termica inspatiile deservite, pentru asigurarea unor conditii c1imaticeoptime cuminime cheltuieli

 • III. DESCRIEREA POSTULUI

  1. Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului:1.1. Pregatirea de baza medie-/iceala

  3. Dificultatea operaliunilor specifice postului medie

  4. Responsabilitatea implicata de post maxima

  5. Sfefa de relatii (de a intra in relalii, de a raspunde) conducerea universitatii : conducereaserviciului : colefli : studenti : cadre didactie : persoane externe sferei universitatii ""

  6. Alte criterii

  IV. DESCRIEREA ACTIVITA.TILOR CORESPUNZA.TOARE POSTULUI

  - asigura cantitatea necesara de documente tipizate rec1amatede fluenla

  d) timpultraficului de cititori

  -menline 0 evidenla stricta a tuturor intrarilor i ieirilor de documente dinfondul propriu de gestiune

  e) utilizarea resurselor - asigura utilizarea eficienta, cu maxim de randament, a tuturor resurselor decare dispune in cadrul sectorului in care lucreaza- angajatul trebuie sa fie dinamic, conciliant, amabil, deschis sugestiilor

  f) modul de realizare oferite de utilizatori, capabil de efort, sa-i ofere serviciile ori de cate orinevoile postului 0 impun.

  - Se ocupa de orientarea si informarea utilizatorului privind organizarea bibliotecii (sectii si filiale,continutul si modul de organizare a colectiilor bibliotecii), modul de inscriere la biblioteca, programulde lucru, serviciile puse la dispozitia cititorului, care sunt instrumentele de informare pentru cititor(cataloagele traditionale, catalogul electronic, regulamente, pagina web a bibliotecii), modul deutilizare a copiatoarelor de la salile de lectura

  - da referinte de specialitate si asista utilizatorii in folosirea optima a resurselor bibliotecii- organizeaza si gestioneaza fondul propriu de gestiune (verifica documentelor primite de la

  Compartimentul Achizitie - Evidenta al Bibliotecii conform Procesului verbal de predare-primire ceinsoteste aceste documente ; aseaza documentele la raft - dupa format, in depozite, si dupa domeniu insalile de lectura cu acces liber la raft; se ocupa de legarea documentelor din gestiunea proprie)- opereaza pe calculator, in softul integrat de biblioteca TINLIB, privitor la fondul de gestiune propriudoar cu acordul factorilor de raspundere din sectorul de prelucrare a documentelor- semnaleaza factorilor de raspundere din celelalte sectoare ale bibliotecii orice inadvertenta legata de

  inregistrarea publicatiilor in softul integrat de biblioteca TINLIB- semnaleaza titlurile inexistente in colectiile bibliotecii, care au fost solicitate de catre cititori, invederea completarii fondului de carte- intocmeste rapoartele si statistica specifice sectorului in care lucreaza ( frecventa cititorilor si atitlurilor consultate de cititori)- verifica permisele cititorilor la intrarea in sala de lectura si corectitudinea datelor de identificare dinfisa de cititor (daca este cazul)

 • V. EVALUAREA POSTULUI

  RECTOR,Prof Dr Ing. ViorelMINZU

  ~EF SERVICIU ~EF SERVICIUBIBLIOTECA, RESURSE UMANE, I I

  Ing. VON~I~ioara Ec. Madeleine SARMARU 1/~

  cfI 5eJ f6,f-mtkld6;to.l, Mmrir, ft/!. lJU/J1/If'Cr lb/j

  Am luat la cuno~tinta ~(Numele ~iprenumele in cIar ale ocupantului postjlui) ---------

  ...&rn~!P?~ .P.Q.P).Nlt...~

  - elibereaza dispozitiile de plata pentru incasarea taxelor de biblioteca aferente sectorului in carelucreaza si verifica chitantele pentru taxele incasate

  - incaseaza taxele de biblioteca in baza dispozitiilor de plata, elibereaza chitante cititorului pentruaceste taxe si tine evidenta acestora in aplicatia soft dedicata; preda la casieria universitatii, periodic,conform legislatiei in vigoare, sumele incasate ;- raspunde solicitarilor din partea sefului de serviciu si a conducerii universitatii

  Criteriile de evaluare Ponderea Calificativul Punctajul rezultat(de la 1 la 5)a postului (%) Minim Maxim Minim Maxim1 2 3 4 5=2x3 6=2x4

  1. Pregatirea professionala impusa ocupantului postului 10 3 4 0,3 0,42. Experienta necesara executarii operatiunilor 10 3 4 0,3 0,4specifice postului

  3.1. Complexitatea postului 10 3 4 0,3 0,4

  3.Dificultatea 3.2.Gradul de autonomie in 10 3 4 0,3 0,4

  operatiunilor actiune

  specifice postului 3.3.Efortul intellectual 3 4 0,3 0,4caracteristic efectuarii 10operatiunilor specifice postului4.1. Responsabilitate de 10 3 4 0,3 0,4conducere, coordonare

  4. Responsabilitatea 4.2. Responsabilitatea pregi'itirii 3 4 0,3 0,4

  implicata de post luarii unor decizii, pastrarea10

  confidentialitatii .,I

  4.3. Responsabilitatea pentru 20 4 5 0,8 1,0activitatea prestata

  5. Sfera de relatii (de a intra in relatii, de a raspunde) 10 3 4 0,3 0,428 37 3,2 4,2

  PUNCTAJUL TOTAL = 3,2 / 4,2MINIM/MAXIM

  PUNCTAJ MEDIU = 3,7


Recommended