+ All Categories
Home > Documents > FEDERAJIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT … · illMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei...

FEDERAJIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT … · illMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei...

Date post: 31-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
9
FEDERAJIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT FEDERATION DBS SYNDICATS LIBRES DE L'ENSEIGNEMENT FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION ROMANIA INSPECTORATE TEWTORIAL 0€ MUNCA I 11MAUOK Catre: I.T.M. PRAHOVA DOMNULE INSPECTOR SEF, SINDICATUL SCOALA PRAHOVEI, cu sediul in Ploiesti, Str. Spatari, nr. 31, jude^ul Prahova, inregistrat ca persoana juridica in baza sentin^ei civile nr. 48/28.04.1994 in Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria Ploies.ti, cod fiscal 11254802, potrivit dispozitiilor art.53, alin.3 din Legea Dialogului Social nr. 62/2011, depunem alaturat o copie scrisa §i una in format electronic a dosarului ce va fi depus la Judecatoria Ploie§ti pentru constatarea reprezentativitapi organiza^iei noastre sindicale la nivelul unita^ii de inva^amant Scoala Gimnaziala, Comuna Berceni, judetul Prahova. Fa^a de cele men^ionate mai sus va rugam sa ne eliberati o dovada a depunerii acestor inscrisuri catre institu^ia dumneavoastra, deoarece aceasta ne este necesara la dosarul de la Judecatoria Ploie§ti, in vederea ob^inerii reprezentativita^ii la nivel de unitate. Cu sincere Pre^edinte prof. lo
Transcript
Page 1: FEDERAJIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT … · illMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor INSPECJIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA B-dul

FEDERAJIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANTFEDERATION DBS SYNDICATS LIBRES DE

L'ENSEIGNEMENTFREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION

R O M A N I AINSPECTORATE TEWTORIAL 0€ MUNCA I

11MAUOK

Catre: I.T.M. PRAHOVA

DOMNULE INSPECTOR SEF,

SINDICATUL SCOALA PRAHOVEI, cu sediul in Ploiesti, Str.

Spatari, nr. 31, jude^ul Prahova, inregistrat ca persoana juridica in baza

sentin^ei civile nr. 48/28.04.1994 in Registrul Persoanelor Juridice de la

Judecatoria Ploies.ti, cod fiscal 11254802, potrivit dispozitiilor art.53,

alin.3 din Legea Dialogului Social nr. 62/2011, depunem alaturat o copie

scrisa §i una in format electronic a dosarului ce va fi depus la Judecatoria

Ploie§ti pentru constatarea reprezentativitapi organiza^iei noastre sindicale la

nivelul unita^ii de inva^amant Scoala Gimnaziala, Comuna Berceni,

judetul Prahova.

Fa^a de cele men^ionate mai sus va rugam sa ne eliberati o dovada a

depunerii acestor inscrisuri catre institu^ia dumneavoastra, deoarece aceasta ne

este necesara la dosarul de la Judecatoria Ploie§ti, in vederea ob^inerii

reprezentativita^ii la nivel de unitate.

Cu sincere

Pre^edinte prof. lo

Page 2: FEDERAJIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT … · illMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor INSPECJIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA B-dul

illMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i PersoanelorINSPECJIA MUNCIIINSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVAB-dul Independentei, nr. 12, cod po§tal 100028, Ploie§ti, jud. PrahovaTel: (0244) 510.372 Fax: (0244) [email protected]

Varstnice

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationals de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal subnr, 3238

Nr. 3344/12.03.2014

CATRE,SINDICATUL $COALA PRAHOVEI

CU SEDIUL INPLOIE§TI, SIR. SPATARI, NR. 31, JUDETULPRAHOVA

In vederea eliberarii dovezii prevazute la art. 53 alin. (3) din Legea nr.62/2011, republicata, anterior depunerii dosarului pentru obtinereareprezentativitatii la judecatorie, confirmam faptul ca sindicatul mai susenuntat, a depus la dosar urmatoarele acte:

- copie a hotararii judecatore§ti definitive de dobandire a personalitatiijuridice de catre sindicat prin Sentinta Civila nr. 48/28.04.1994, §icopie a ultimei hotarari judecatore§ti definitive de modificare astatutului si/sau componentei organului executiv de conducere, prinSentinta Civila nr. 14631/30.10.2012 ;- declaratie semnata de reprezentantul legal al sindicatului privindnumarul total de membri de sindicat din unitate;- dovada privind numarul de angajati din unitate, eliberata deSCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BERCENI, JUDETULPRAHOVA.

Cu deosebita considerate,

INSPECTORJR. IONESCU

Red. 2 ex./C.F.

INSPECTORING. VASIL

Page 3: FEDERAJIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT … · illMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor INSPECJIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA B-dul

^fea-/%^,;:,,v:,4:.;^ ,w#£

28 ap^il.le 1S)94jj '" Stefan

5! to so

•h- •

*«»

a- acc2('dalii'i';''cio-fu25iun9 .' dlnt?s>- 3andics tul Mber Inv^amai:'d* §i ^lisdloatui .L^bsr XnvaJ^l^nt" "#cna Ci^pins-21 prin CD,

-i* ,'

L'tii"••••!»' PI01 eg ti',:0U*.B-ciuI Kepublic 1.1 ru-.^, ca^.B^3 <ip'iJi'a-,' t^.C^-i'vIJ^i 'ii^:.91 j^'*-Scolar ;/'e tr ol, Jii:!,'

tai'U'i-'L'Ibsi1 " lrt -

- ri£MfoJ?atul! cauiisi d© -cgt?a gr

nu oal 'atintr-;i46cee5i'J?e ' • al'te • prcb'a ' jj. !••'•'•• acords cuvfSspressntaJital. Pnrcha'tulu5. dg j

•r^oisg ti -avAM ouviintaljsratij cd f-otii 0-? acteloIui,aunt £n^3pli»Jta '

i £n

lr;:; or. "..:-'JB L4sII

tul Proiiova • • 'Ploleg ti, . cj-

cnal I ta Sa; •' jurid xc £i * -

.Libers°pocial I'iJiat in 3cdoJfiiiitlvu a pi

a« t a cop Is

•v,;-^-,,;a^^9^c^e*3a ...'Lftneslstrafea l5-.GcretS3%S 1-• _ . • • .'; ^">.,' - , * - ' • ' ' ; ' ' .

"^rn v*y^ 4 •• X * ri V^ /U '*'/'("*!'•*'; w -""."•* J* '•'' ; / ' ^ "•%•>- ' •* -•*. r,r* •*. ,-_'m .-^ f**'f j / + i-"'-'••''"* • ' r" ' "'.-*. .*^:';''' •;• '-

k-.^ O-

Page 4: FEDERAJIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT … · illMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor INSPECJIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA B-dul

cr

* -

r^O's1 77 jc;\£roia'

r-jaii eo J * 6fl6t/S-1"=a '«Ssrj. t

Page 5: FEDERAJIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT … · illMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor INSPECJIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA B-dul

fcrsolatS. 3®

u sefiial It Plca

•$ °SS

fibers ciis

,-robcv-a - eu s^Iul ?..

Sn^ji^X tinuf; iu rj^-?t' ii'J&C

'. •?

wuii(SC?i*;airi- ^ *i *''

-,- -_._. ^V;-.ff '•**«• i

' '

Orefa Judei-jfcr •

Seii i . i ' t j ' j i c iv i le nr, ^',_i.TJOteia d3 J^d-;ccfc:.j

:' aflata in doscru! r,r.,'udecaforii

de c^atre noiGrcficr,

^^"^>s \W"

i -min j i JvoQ&Mii*etsg v-t- ^±ffi^^^J±^ii^r,rw>K^is^55aci»aifeJi^:': "r^^^SIP^^@PS|S

Page 6: FEDERAJIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT … · illMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor INSPECJIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA B-dul

',

iPr

ur i . ;48se;27rmdec

R O ;•J OEC7TV

SECJi

SEK" TNf/-, 0;

7 ,ED;

: Pub!',, ifotfit-r. -/res . - . .Pfirchetttlui .a--pfc :

rol. feted jiKjecare: .cam.'.!. FH&HdVEI cu .xiiu: u;

a and ca oblect me " i f i c t ;"cedura k.;-.;ol indep7riita.

::aeut refaratul cauzei r.i: instep! oa k, doar s

: proa-sT'l-verbal 7 -h.eif,.1994 prcrrunfata in do-.-

civila ' ..nr. ' 107 5/K'. '." '20IP. de Jude-7tor7;

i . -.rgarr. ;•!,: ,de cc- '.due re,

. .N IAA PLOIE^TI:IVILA

-JL Nr. 1463130 OctomJxrie 2012mp.us din:Jexandra Ionna Micga

Petre, to cadrui.

'le' pri*/iii(d pe peteMa' SIMSDICATULoie§ti, str. Spatari nr. 31, Judetulcon s ti tutiye persoane j'U rid i cc.

•;atre grefierul de §edinta, c;.\r<-depus actele modifieSrii s ta tu tu lu i .ta de 05.10.2012 , senCinta civila nr.ir. 31/199^- al Judecfitoriei t-'loie§ti.12 prottianta'ta in dosaru! nr.::§ti, stateful sindiealulni . Il.sta

-•rtiScat de iftregistrare fiscula. yi,t a dGmieffiuh.il fiscal.

1

dis;sin<ealiprevotlul

conaimeer<PR/

; .ce a ..mre- S3ti'0t>:.

: de pr :-:esu!-v•cnferir-7 : Ju:det-

••. lacliOc-^rea Stc. .7.; '.re 'sur... ale§i in ..rgsu.;!

•2 Hder in c^drul ;, ::olii n;)re§ed7:i:e5e-cie o.snare --B.;i inlf-r; :lrea d-i : Gil'.' K:

Borneo,' nd ,-ederc

. ndep:7;7,e cond- ':;le: ;::>rt.at- la arUyoii !

• "a dJr. , i = ne ino- r'jcarc:.;• •:}.

•••Q\\\\ a||$tel:.:.. .ttfetart|e sub nr.:3'Catalv;i|e0^a"P^^ soiicita asi la^laMaite' ii^StiS/to caclrul:atttlwi ' cd&l^ .fealiove-i §i sa we.-li'c'at-iilu'i,. Sa ^ns^l cl: Uderli dcj conduGere judetene I§i pSstreazfl•e provin; eHininare«i articoluhii cnrca partc din birou §i sa aiba drept ci<--^icolac din Comisia cle Cen/ort cu c.l

depuse la dosarul cau^.ci..1 si;dc forma prevazute de an. 20Legea 62/2011. instenfa v;> m l n t i i . -.atutului SINDICATiil..!:••-.

:s MOTIVE,• LEGII

H<

PRA

I CU S.Cispune

iiul ifl'Plt;-

..nodifiear': ;f ocesu -.

petcntailari nr. 3'1, Jtide^ttJ 'Prahova.ii petentei SINDICATUI, SJCOALAiieiat, in data de 05.710.2012 in

Page 7: FEDERAJIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT … · illMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor INSPECJIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA B-dul

*cr%

o

XSfy

' ' ' " > '

i$i

Page 8: FEDERAJIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT … · illMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor INSPECJIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA B-dul

SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BERCENI

Sediul: judetul PRAHOVA, localitatea BERCENI Strada prof.Voicu Ion

Telefon/ fax / e- mail: 0244470507/ [email protected]

Nr. Tnregistrare 111/29.01.2013

ADEVERINTA

Prin prezenta, se adevereste ca numarul total al salariatilor din unitate este 54,

iar numarul total al membrilor de sindicat carora li se retine cotizatia conform art. 24 din

Legea dialogului social nr. 62/2011, catre SINDICATUL SCOALA PRAHOVEI, cu sediul in

strada Spatari, nr. 31, municipiul Ploiesti, judetul Prahova, este de 40 membri cotizanti.

Director Secretar,

Prof.Dragomir Liliana Putaru Elena

Lider grupa" sindicala,

Page 9: FEDERAJIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT … · illMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor INSPECJIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA B-dul

FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVAJAMANTFEDERATION DES SYNDIC ATS LIBRES DE L'ENSEIGNEMENT

FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATIONR O M A N I A

DECLARAJIE

Subsemnatul Duta Ion, legitimat cu • seria IBi nr,

in calitate de pregedinte al Sindicatului ffcoala Prahovei, in baza

dispozitiilor art. 52 din Legea Dialogului Social nr.62/2011 DECLAR PE

PROPRIA-MI RASPUNDERE ca la unitatea de invatamant SCOALA

GIMNAZIALA, COMUNA BERCENI sunt un numar de 40 membri cotizanji ai

Sindicatului §coala Prahovei.

Aceasta declaratie o dau spre a servi la obtinerea reprezentativitatii la nivel

de unitate.

DATA:

Pre§edintele Sindicatului §coala Prahovei

Prof. Duta Ion


Recommended