+ All Categories
Home > Documents > Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

Date post: 22-Dec-2015
Category:
Upload: claudiu-cherciu
View: 47 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
49
CUPRINS ARGUMENT Capitolul I Pag: I. 1 Definire………………................................................ ........................................................4 I.2 Principalele componente organizatorice................................................ ...............................6 I. 3 Documentele de formalizare a structurii organizatorice................................................. .........12 I. 4 Scopurile structurii organizatorice……………………………………………………….14 Capitolul II II.1 Tipul si complexitatea de bunuri si servicii……………………………………………...23 II.2 Dimensiunile întreprinderii………………………………………………………………27 II.3 Calificarea personalului………………………………………………………………….29 II.4 Cadrul juridic şi statutul juridic de funcţionare……................................................. ........30 II.5 Strategia dezvoltării adoptate……………………………………………………………33 Capitolul III III.1 Studiu de caz………………………………………………………………………........34 1
Transcript
Page 1: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

CUPRINS

ARGUMENT

Capitolul I Pag:

I. 1 Definire………………........................................................................................................4

I.2 Principalele componente organizatorice...............................................................................6

I. 3 Documentele de formalizare a structurii organizatorice..........................................................12

I. 4 Scopurile structurii organizatorice……………………………………………………….14

Capitolul II

II.1 Tipul si complexitatea de bunuri si servicii……………………………………………...23

II.2 Dimensiunile întreprinderii………………………………………………………………27

II.3 Calificarea personalului………………………………………………………………….29

II.4 Cadrul juridic şi statutul juridic de funcţionare…….........................................................30

II.5 Strategia dezvoltării adoptate……………………………………………………………33

Capitolul III

III.1 Studiu de caz………………………………………………………………………........34

Concluzie……………………………………………………………………………………..38

Bibliografie…………………………………………………………………………………...40

1

Page 2: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

ARGUMENT

Având in vedere importanţa deosebită în cadrul unei întreprinderi, se poate

spune că reprezentarea grafică a unei structuri organizatorice denumită organigramă

este considerată cadrul, scheletul acesteia.

De asemenea evidenţiază posturile de conducere create în

întreprindere,favorizează comunicarea, rezolvarea operativă a problemelor, reducerea

consumurilor de muncă, în timp ce organizarea necorespunzătoare duce la apariţia

unor disfuncţiuniîn activitatea firmei, generează dezordine şi ineficienţă.

Prin structură organizatorică (S.O.) se înţelege ansamblul persoanelor cu

funcţiide conducere şi a compartimentelor de muncă tehnice, economice şi

administrative,modul cum sunt acestea constituite şi grupate precum şi legăturile ce se

stabilesc între ele în vederea funcţionării normale a întreprinderii. Pentru împărţirea

unei organizaţii în grupuri sau unităţi de muncă, trebuie să se ţină cont de faptul că

este important gruparea oamenilor în aşa fel încât să fie asigurate comunicarea,

coordonarea şi cooperarea dintre oameni şi împărtăşirea unor obiective şi resurse

comune.

Îndeplinirea de către o întreprindere a obiectivelor stabilite în condiţii cât mai

eficiente necesită în primul rând o conducere cât mai competentă şi un cadru

organizatoric raţional care se realizează prin elaborarea structurii sale organizatorice.

A concepe o structură organizatorică eficace nu este o activitate managerială

simplă. Pentru a face ca structurile organizatorice să corespundă situaţiilor concrete

sunt derezolvat multe probleme, incluzând atât definirea genurilor de posturi ce

trebuieacoperite, cât şi găsirea oamenilor potriviţi să facă acest lucru.

Modul de selectare a personalului este stabilit de către conducerea

întreprinderii care hotărăşte metodele prin care îşi va alege angajaţii.Sistemul

organizaţional trebuie să realizeze obiectivele stabilite în condiţiile minimizării

costului economic şi social, contribuind astfel la armonizarea intereselor individuale

şi de grup. Funcţionalitatea structurii organizatorice este condiţionată atâtde factori

endogeni cât şi de factori exogeni firmei, analiza acestora constituind orezervă

nelimitată în creşterea eficienţei managementului firmei. În categoria

2

Page 3: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

factorilor endogeni se situează de regulă cei 4 P, şi anume: produsul, preţul, plasarea

şi promovarea.

3

Page 4: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

CAPITOLUL I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

1.1 DEFINIRE

Organizarea și funcționarea întreprinderii este orientată către realizarea

obiectivelor sale, fiecare componentă organizatorică trebuind să contribuie la

realizarea unor obiective derivate din finalitățile generale ale întreprinderii.

Sistemul de management al firmei constă în totalitatea elementelor

componente și a relațiilor dintre acestea în care se desfășoară procese de conducere ale

activității. Sistemul de management este alcătuit din următoarele subsisteme componente:

- subsistemul decizional (conducător) - cuprinde funcțiile de management;

- subsistemul operațional (condus) - cuprinde funcțiile de execuție;

- subsistemul informațional (de legătură).

Organizarea poate fi:

- formală - bazată pe acte normative, documente oficiale sau dispoziții

manageriale interne:

A¼ organizare procesuala, prin care se delimitează funcțiunile întreprinderii;

A¼ organizare structurală, prin care se asigură coordonarea diferitelor

subdiviziuni organizatorice;

- informală (neoficiala).

Obs.: Structură organizatorică reflectă "anatomia întreprinderii".

Definiție: structură organizatorică reprezintă ansamblul persoanelor, subdiviziunilor

organizatorice și a relațiilor dintre acestea, orientate către realizarea obiectivelor prestabilite

ale întreprinderii.

Privită ca sistem, structură organizatorică cuprinde:

1). Principalele componente organizatorice

2). Relațiile organizatorice

3). Ordinea componentelor organizatorice

4). Sistemul de obiective

4

Page 5: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

1.2 PRINCIPALELE COMPONENTE ORGANIZATORICE

Acestea sunt

postul

funcția

compartimentul de muncă

nivelul ierarhic

relatiile organizaorice

ponderea ierarhica

a) Postul de muncă reprezintă cea mai simplă subdiviziune organizatorică, fiind

definit că ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competențelor și responsabilităților ce revin

spre exercitare, în mod regulat, unei persoane angajate în întreprindere.

Obiectivele individuale ale postului justifică rațiunea înființării și funcționării lui.

Pentru realizarea lor, titularului postului îi sunt conferite sarcini și responsabilități adecvate.

Trăsăturile obligatorii ale unui post de muncă:

- autoritatea formală (competențele) - exprimă limitele între care titularul

postului are dreptul de a acționă pentru realizarea obiectivelor individuale;

- competență profesională, exprimată prin nivelul de pregătire, experiență,

prestigiul profesional s.a.;

- responsabilitatea - aceasta reprezintă răspunderea titularului (disciplinară,

materială, penală) de a-și îndeplini sarcinile și atribuțiile derivate din obiectivele

individuale ale postului.

Conexiunile dintre sarcini, competențe și responsabilități în cadrul

obiectivelor postului sunt exprimate în literatură de specialitate prin "triunghiul de aur" al

organizării:

sarcini - competențe - responsabilități

(să vrei) (să știi) (să poți)

Totalitatea posturilor definite prin aceleași caracteristici principale formează o

funcție.

b) Funcția reprezintă ansamblul atribuțiilor și sarcinilor, omogene din punct de

vedere al naturii și complexității lor, desemnate în mod regulat unui angajat din

întreprindere.

5

Page 6: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

Clasificarea funcțiilor după natură competențelor și a responsabilităților pe care le

presupun:

- funcții de management, caracterizate prin sarcini, competențe și responsabilități

din domenii mai lărgi de activitate, implicând atribuții de coordonare a unui

număr de subordonați;

- funcții de execuție, caracterizate prin obiective individuale limitate, însoțite de

competențe și responsabilități mai reduse; ele au menirea punerii în practică a

deciziilor titularilor posturilor de conducere.

c) Compartimentul de muncă reprezintă o unitate organizatorică cu o structură mai

complexă, reunind sub aceeași autoritate ierarhică un anumit număr de persoane, cărora le

revin permanent spre exercitare sarcini bine precizate.

Clasificarea compartimentelor după modul de participare la realizarea obiectivelor

firmei:

-operaționale - contribuie direct la realizarea obiectivelor firmei, că de exemplu

secții de producție, ateliere service, serviciu comercial,., care se află sub

autoritatea ierarhică a unui conducător;

- funcționale - participă la fundamentarea strategiilor și politicilor firmei, că de

exemplu departamente de cercetare-dezvoltare, financiar-contabile s.a.; acestea se

află în structură de management a firmei.

Clasificarea compartimentelor după volumul și natură atribuțiilor și nivelul de

delegare a autorității: - compartimente de bază (elementare), specializate în executarea unor activități

omogene, cuprinzând, de regulă, două niveluri ierarhice;

- compartimente de ansamblu (complexe) care grupează sub o autoritate unică

mai multe compartimente elementare și executanți.

d) Relațiile organizatorice

Relevă raporturile instituite între componentele organizatorice prin reglementări

oficiale. În funcție de natură și modul de manifestare a competențelor și responsabilităților

se disting mai multe tipuri de relații: A. Relațiile de autoritate, instituite prin reglementări oficiale, a căror

manifestare este deci obligatorie, respectiv:

6

Page 7: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

a). relații ierarhice, exprimă raporturile dintre titularii posturilor de conducere și

titularii posturilor de execuție;

b). relații funcționale, reprezintă expresia exercitării autorității funcționale de

către compartimente specializate, care pot emite indicații metodologice,

recomandări, studii,.;

c). relații de stat major, ce pot lua naștere ca urmare a delegării unor sarcini,

competente și responsabilități de către conducere unor persoane specializate în

vederea soluționării unor probleme complexe.

B. Relațiile de cooperare, ce se stabilesc între titularii unor posturi situate pe

același nivel ierarhic, din compartimente diferite, în vederea realizării în comun a

anumitor obiective.

C. Relațiile de control, ce se asociază, de regulă, relațiilor ierarhice,

stabilindu-se între titularii unor posturi aflate pe niveluri ierarhice diferite.

D. Relațiile de reprezentare reprezentate de legăturile dintre reprezentanții împuterniciți ai întreprinderii și reprezentanții organizațiilor profesionale, sindicale

etc.

e) Nivelul (treapta) ierarhică, reprezentat de totalitatea subdiviziunilor

organizatorice (posturi) situate la aceeași distanță față de conducerea superioară, de

top managementul firmei.

f) Ponderea ierarhică (norma de conducere sau aria de control) reprezintă

numărul de persoane aflate în subordinea nemijlocită a unui cadru de conducere.

Numărul de persoane ce pot fi coordonate eficient de către un conducător

depinde de complexitatea activităților, de volumul de informații, de capacitatea și

motivarea managerului, de dispersia teritorială a unităților conduse .

7

Page 8: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

1.3. DOCUMENTELE DE FORMALIZARE A STRUCTURII ORGANIZATORICE:

1). Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) poate fi structurat pe cinci

părți:

- partea I: organizarea firmei (cuprinzând dispoziții generale, actele de înființare,

obiectul de activitate, tipul societății, formă juridică), dar și prezentarea structurii

organizatorice;

- partea ÎI: atribuțiile firmei;

- partea III: conducerea firmei, unde se precizează atribuțiile și competențele

Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Administrație și conducerii

executive;

- partea IV: atribuțiile și diagrama de relații pentru fiecare compartiment

funcțional și de producție;

- partea V: dispoziții generale și finale.

2). Fișa postului este un document operațional important, care prezintă în detaliu

elementele impuse unui salariat pentru a-și exercită în condiții normale activitatea.

Fișa postului cuprinde:

- denumirea și obiectivele postului;

- compartimentul din care face parte;

- competențele și responsabilitățile aferente postului;

- cerințele de studii, vechime, aptitudini;

Fișa postului servește atât că document organizatoric indispensabil

fiecărui salariat, cât și ca suport pentru evaluarea muncii și a comportamentului

salariatului.

3). Regulamentul de ordine interioară este un document pe care îl poate întocmi

conducerea întreprinderii, odată adoptat el devenind obligatoriu pentru toți angajații firmei.

4). Organigrama este o reprezentare grafică a structurii organizatorice, redând

integral sau parțial componentele structurii formale (posturi, compartimente, niveluri

ierarhice, relații organizatorice, pondere ierarhică și altele).

Organigrama este un document important, folosit în analiza managementului firmei.

După sfera de cuprindere există organigrame generale (redau toate componentele

structurii formale) și organigrame parțiale (ce redau o parte a structurii organizatorice).

8

Page 9: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

După modul de ordonare a compartimentelor și a relațiilor dintre ele există:

organigrame piramidale, circulare, orientate de la stânga la dreapta, în foi de treflă etc.

9

Page 10: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

1. 4. SCOPURILE STRUCTURII ORGANIZATORICE

Stabilește compartimentele și sarcinile posturilor individuale, precum și responsabilii

de realizarea sarcinilor.

Clarifica ierarhia organizaționala (cine este superiorul și cine este subordonatul)

Stabilește canalele de comunicare (comunicarea se desfășoară între compartimente și

posturile definite)

Permite managerilor să aloce resurse către obiectivele definite prin plan.

Caracteristicile structurii organizatorice:

o specializarea indică gradul de divizare și omogenitate a muncii în

compartimentele firmei;

o coordonarea se referă la modul de asigurare a cooperării între compartimente

și indivizi;

o formalizarea marchează gradul de precizie în definirea funcțiilor și legăturilor.

10

Page 11: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

CAPITOLUL II Factorii care influențează concepția unei structuri

1. Forma social – juridică a întreprinderii – dacă întreprinderea este privată, individuală

sau societară, publică sau mixtă, influenţează structura organizatorică prin raţiunea sa

de a fi, numărul de persoane etc.

2. Factorii economico – organizatorici:

-        dimensiunea întreprinderii: cu cât aceasta este mai mare cu atât structura organizatorică

este mai complexă;

-        profilul întreprinderii (structura de producţie): tipurile de compartimente vor

corespunde tipurilor, numărului, ramurilor/activităţilor;

-        nivelul de intensitate a procesului de producţie (extensiv sau intensiv);

-        gradul de integrare a întreprinderii în filierele produsului de la materia primă şi până la

consumator;

-        nivelul profesional al resursei de muncă;

-        metodele de conducere, gradul de calificare şi competenţă a conducătorilor.

3. Factorii naturali sunt reprezentaţi de configuraţia terenului, relieful şi gradul de

fragmentare a lui, gradul de concentrare a teritoriului.

Tipologia structurilor organizatorice

            În funcţie de conexiunea dintre compartimente sub aspectul intrării şi ieşirii, există

două tipuri de structuri organizatorice:

-        structura organizatorică în paralel;

-        structura organizatorică în serie.

            Din punct de vedere al nivelurilor de subdivizare a întreprinderii avem:

-        structură organizatorică cu un nivel;

-        structură organizatorică cu două sau mai multe niveluri.

            După modul de îmbinare şi raporturile ce se stabilesc între elementele (de natură

funcţională şi operaţională) se disting următoarele tipuri de structuri:

-        structura ierarhică (ierarhic-liniară);

-        structura funcţională;

-        structura ierarhic-funcţională.

11

Page 12: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

Proeictarea şi elaborarea structurii organizatorice

            Principii care stau la baza elaborării structurii organizatorice:

a)      Supremaţia obiectivelor.   Structura organizatorică nu trebuie efectuată de dragul de a

avea o structură organizatorică, ci în vederea asigurării cadrului organizatoric pentru

atingerea obiectivului întreprinderii în condiţii cât mai eficiente;

b)      Asigurarea omogenităţii sau cel puţin complementarităţii compartimentelor şi a

convergenţei acestora spre realizarea scopului final al întreprinderii;

c)       structura trebuie abordată concomitent sau după soluţionarea problemelor privind

structura de producţie (dimensiunea ramurilor/activităţilor, organizarea teritoriului etc.);

d)     structura organizatorică trebuie să asigure o bază corespunzătoarepentru conceperea

unui sistem raţional de conducere (apropierea conducerii de execuţie, economie de

comunicaţii).

            ETAPELE necesare pentru elaborarea unei structuri organizatorice sunt:

1.      definirea sau redefinirea obiectivelor întreprinderii;

2.      analiza situaţiei existente, cu deosebire a spectrelor care impun modificarea structurii

organizatorice;

3.      elaborarea variantelor posibile de structuri organizatorice;

4.      evaluarea eficienţei variantelor şi alegerea celei optime.

            În vederea formalizării unei structuri organizatorice sunt utilizate DOCUMENTE DE

FORMALIZARE, printre care amintim:

Ø  regulamentul de organizare şi funcţionare, stabileşte forma de organizare şi conducere a

întreprinderii, fiind format din cinci părţi:

Þ    prima parte, denumită organizarea firmei, cuprinde dispoziţii generale, actul normativ de

înfiinţare, obiectul de activitate, tipul societăţii, statutul juridic şi prezentarea structurii

organizatorice;

Þ    partea a doua se referă la atribuţiile firmei;

Þ    în partea a treia se fac precizări cu privire la conducerea firmei: care sunt atribuţiile

adunării generale a acţionarilor, atribuţiile consiliului de administraţie, atribuţiile conducerii

executive cu detalierea responsabilităţilor pentru funcţiile de director general şi director pe

funcţiuni;

Þ    partea a patra cuprinde atribuţiile şi diagrama de relaţii pentru fiecare compartiment

funcţional şi operaţional;

12

Page 13: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

Þ    partea a cincea cuprinde dispoziţii generale.

Ø  fişa postului este un document operaţional important, ce prezintă în detaliu elementele

cerute unui salariat pentru ca acesta să-şi poată exercita în condiţii normale activitatea. Fişa

postului cuprinde:

–      denumirea şi obiectivele postului;

–      compartimentul din care face parte;

–      competenţele şi responsabilităţile;

–      cerinţele referitoare la studii, vechime şi aptitudini.

            Fişa postului serveşte ca document organizatoric indispensabil fiecărui salariat şi ca

suport pentru evaluarea muncii acestuia.

            Proiectarea structurii organizatorice se referă la deciziile care vizează o serie de

dome-nii ale activităţii acesteia. Principalele probleme care trebuie rezolvate în activitatea de

proiec-tare a structurii organizatorice sunt: divizarea muncii, departamentalizarea, relaţiile

dintre părţile structurale componente, ierarhia organizaţiei, delegarea împuternicirilor şi

responsabili-tăţilor, centralizarea şi descentralizarea, integrarea şi diferenţierea etc.

            a) Diviziunea muncii este esenţială pentru creşterea productivităţii. Ea constă în

împărţirea sarcinilor complexe în sarcini mic, elementare, care se repartizează între mai multe

persoane în funcţie de specializarea executantului. Ea permite interschimbabilitatea forţei de

muncă, ceea ce contribuie în mare măsură la creşterea eficienţei întreprinderii.

            b) Departamentalizarea. Creşterea diviziunii muncii şi adâncirea specializării

lucrări-lor într-o întreprindere sunt limitate de posibilităţile coordonării acestora. Rezolvarea

acestei probleme este posibilă prin gruparea lucrărilor asemănătoare şi a executanţilor

acestora, adică prin realizarea socializării organizaţionale a executanţilor lucrărilor similare.

Această separare organizatorică se numeşte departamentalizare şi constă în stabilirea

compartimentelor structurii organizatorice (servicii, birouri, sectoare, secţii, etc.).

Reprezentarea grafică a acestor compar-timente, componente ale structurii organizatorice, pe

baza unor reguli specifice se concretizează în organigrama organizaţiei. Pentru a ţine seama şi

a reflecta deosebirile existente în planurile strategice şi operaţionale, în sarcinile pe care o

întreprindere trebuie să le îndeplinească, managementul foloseşte diferite sisteme de

departamentalizare. Departamentalizarea sau împărţirea în compartimente constituie baza

grupării diferitelor funcţii în compartimente implicate în realizarea obiectivelor întreprinderii.

Managerii trebuie să ia decizii în legătură cu modul cum lanţul dispoziţiilor îi uneşte pe

salariaţi din punct de vedere organizatoric în scopul realizării sarcinilor de muncă. În

concordanţă cu modul diferit de folosire a lanţului comenzii în punctul formării

13

Page 14: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

compartimentelor există trei abordări de bază în proiectarea structurii organizatorice:

funcţională, divizională şi matricială. La aceste abordări clasice, în ultimul timp, s-au adăugat

alte două tipuri noi de structuri organizatorice (pe echipe şi în reţea).

             c) Relaţiile organizatorice. Într-o întreprindere trebuie asigurată coordonarea

astivităţilor acesteia. Această coordonare asigură funcţionarea normală a structurii

organizatorice privită ca ansamblu relaţiilor stabilite în cadrul acesteia.

            Fără relaţii şi interacţiuni între elementele componente, întreprinderea nu poate exista

ca un tot unitar şi nu poate funcţiona eficient.

             Într-o întreprindere există o mare varietate de tipuri organizatorice:

-        verticale şi orizontale;

-        liniare şi funcţionale;

-        formale şi informale;

-        directe şi indirecte etc.

            Relaţiile verticale unesc nivelurile ierarhice din întreprindere şi din verigile

structurale componente ale acesteia; ele sunt formalizate, acţionează permanent, reflectă

distribuirea împuternicirilor şi servesc drept canale de transmitere a dispoziţiilor de sus în jos

şi a raporturilor de jos în sus.

            Relaţiile orizontale sunt legăturile dintre două sau mai multe persoane sau comparti-

mente aflate pe acelaşi nivel în ierarhia întreprinderii. Rolul acestora este de a contribui la o

cât mai eficientă interacţiune între verigile structurale ale întreprinderii în rezolvarea

problemelor cu care acestea se confruntă. Ele economisesc timp, îmbunătăţesc calitatea

interacţiunilor, dezvoltă autonomia managerilor, sprijină inovarea şi reduc teama de risc.

            Relaţiile liniare sunt relaţiile în care un şef îşi realizează împuternicirile, drepturile

sale legale şi prin aceasta îşi exercită conducerea nemijlocită a subordonaţilor. Se manifestă

sub formă de ordine, dispoziţii, comenzi etc., şi sunt orientate de sus în jos.

            Relaţiile funcţionale – uneori denumite şi relaţiile de stat major – sunt orientate de

sus în jos şi constau în recomandări, variante de decizii, consiliere etc.

            Relaţiile formale sunt legăturile de coordonare reglementate prin obiectivele,

politica, procedurile şi regulile stabilite în cadrul organizaţiei. Ele constituie baza fişelor

posturilor de lucru, îndeosebi în ceea ce priveşte descrierea naturii relaţiilor dintre posturi.

            Relaţiile informale apar atunci când cele formale nu-şi îndeplinesc rolul: fie nu

servesc intereselor întreprinderii, fie nu servesc intereselor subordonaţilor. Aceste legături

există întotdeauna într-o întreprinderii, întrucât, practic, nu este posibilă cuprinderea într-o

fişă a postului de lucru a tuturor aspectelor vieţii reale.

14

Page 15: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

            Relaţiile directe sunt legături prin intermediul cărora se pot obţine răspunsuri la

întrebările: „cum”, „când”, şi mai rar la întrebările „cine” şi „unde”. Legăturile directe ridică

nivelul calitativ al acţiunilor managerilor şi compensează necunoaşterea de către aceştia în

domeniile funcţionale.

            Relaţiile indirecte sunt acele legături care se creează între persoane din

compartimente funcţionale diferite, când o persoană exercită în alt compartiment dreptul

funcţional care i-a fost delegat de şeful compartimentului său.

Este adesea un sistem complex şi dificil pentru că este nevoie să se ia în consideraţie toate

elementele structurii de organizare şi factorii care pot influenţa buna funcţionare a acestora.

            O structură organizatorică funcţională trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

-        să corespundă sarcinilor şi obiectivelor generale ale firmei de afaceri internaţionali;

-        să fie suplă (să cuprindă un număr redus de niveluri de conducere);

-        să definească cu claritate şi precizie funcţiunile întreprinderii, funcţiile managerului,

atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile angajaţilor;

-        să poată fi adaptată cu uşurinţă la navoile obiective ale firmei;

-        să fie economică (să necesite cheltuieli cât mai reduse legate de personal).

            Principii de elaborare a structurii organizatorice:

a) Divizarea activităţii firmei – exprimă cerinţa împărţirii activităţii firmei, în

compartimente, depozite, divizii, în funcţie de natura şi importanţa funcţiunilor firmei, a

volumului de muncă implicat, a salariaţilor de care dispune firma;

b)  Supremaţia obiectivelor – fiecare subdiviziune organizatorică a firmei trebuie să

servească atingerii unor obiective precise şi judicios stabilite;

c) Unitatea de decizie şi de acţiune – fiecare titular al unui post de conducere sau de

execuţie şi fiecare compartiment să fie subordonat nemijlocit unui singur şef;

d) Apropierea conducerii de execuţie presupune reducere numărului de niveluri

ierarhice la strictul necesar (aplatizarea structurii organizatorice);

e) Interdependenţa minimă presupune că difinirea obiectivelor şi stabilirea sarcinilor,

competenţelor şi responsabilităţilor să se facă astfel încât să conducă la reducerea la minim a

dependenţelor şi paralelismelor;

f) Permanenţa minimă presupune că fiecare post de conducere să fie prevăzut cu un

cadru care să-l poată înlocui în orice moment pe titularul său;

15

Page 16: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

g) Economia de comunicaţii presupune stabilirea componenţei structurii organizatorice

astfel încât să se reducă la strictul necesar informaţiile vehiculate între compartimente

separate;

h) Concordaţa cerinţelor postului cu caraceristicile titularului presupune asigurarea

corespondeţei dintre volumul, natura şi complexitatea sarcinilor, competenţelor şi

responsabilităţilor posturilor cu aptitudinile, deprinderile, priceperile şi experienţa

ocupantului postului;

i) Flexibilitatea structurii presupune că structura organizatorică să se adapteze

permanent la obiectivele firmei, la condiţiile de mediu, la starea resurselor interne astfel încât

să se realizeze o adaptare corectă a firmei la aceste aspecte;

j)  Varianta optimă presupune elaborarea structurii organizatorice în mai multe variante

şi selectarea celei optime în funcţie de avantajele maxime pe aceasta le oferă;

k)  Respectare structurii presupune exprimarea structurii prin organigrama care redă în

forma grafică, sugestivă, principalele componente ale structurii. Elementele de detaliu se

exprimă în regulamentul de organizare şi funcţionare şi în fişa postului;

l)  eficienţa structurii organizatorice exprimă nevoia ca proiectarea structurii

organizatorice să se facă prin comensurarea şi compararea cheltuielilor ocazionate de

elementele structurii, cu efecte economice pe care le generează.

  Eficienţa economică a activităţii întreprinderii

         

În accepţiunea sa generală, eficienţa este expresia raportului dintre efectul util

(rezultatul) şi cheltuiala (efortul) făcută pentru obţinerea lui, sau invers, raportul între efort şi

efect.

Eficienţa înseamnă gestionarea raţională a materiilor prime, combustibilului şi

energiei, a forţei de muncă, a capitalului, cu scopul sporirii (maximizării) producţiei de

servicii. Eficienţa surprinde şi alte aspecte, cum ar fi: oportunitatea şi eficienţa investiţiilor,

gradul de satisfacere a nevoilor consumatorilor, măsura în care serviciile corespund

necesităţilor beneficiarilor, măsura în care pot fi procurate şi utilizate cu maximum de

randament. Eficienţa economică totală are două componente: eficienţa tehnică şi eficienţa de

alocare.

Eficienţa tehnică se referă la cantitatea intrărilor folosite pentru a produce un nivel de

ieşire, respectiv nivelul productiei să fie realizat cu o cantitate optimă de factori de producţie.

16

Page 17: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

Eficienţa de alocare se refera la mixul (combinaţia) factorilor de producţie.

Combinaţia optimă a factorilor de producţie este determinată de preţurile lor relative, care

reflectă raritatea lor relativă, scopul fiind minimizarea costurilor de producţie.

Eficienţa serviciilor de turism prezintă pe lângă efectele directe, cum ar fi eficienţa

factorilor de producţie, eficienţa activităţilor specifice, şi efecte indirecte, multiplicatoare,

exprimate prin impulsul dat celorlalte ramuri şi sectoare ale economiei, dezvoltarea societăţii

în ansamblul său.

Eficienţa serviciilor se apreciază atât în raport cu efectele economice, concretizate în

rezultatele economice ale întreprinderii şi prin însumare ale întregii economii, cât şi

cu cele sociale, privite din punct de vedere al consumatorilor şi concretizate în gradul

de satisfacere al trebuinţelor pe care îl asigură, nivelul calitativ al serviciilor.

Căile de sporire a eficienţei economice în turism sunt multiple, unele generale şi altele

specifice fiecărui tip de prestaţii. Dintre cele general valabile sunt:

      ~ creşterea de tip intensiv, în primul rând în sfera productiei materiale;

      ~ diversificarea ofertei, prin valorificarea superioară a resurselor turistice naturale şi

antropice şi crearea unor produse turistice competitive ;

      ~ atenuarea curbei sezonalităţii, crearea unor condiţii de desfăşurare neîntreruptă a

activităţii de turism, de utilizare superioară şi intensivă a bazei tehnico-materiale;

     ~ dezvoltarea şi modernizarea întregii baze materiale turistice, în raport cu turismul

internaţional;

      ~ creşterea ponderii serviciilor suplimentare şi, pe această bază, a încasării medii pe

turist-zi;

      ~ asigurarea cu personal corespunzator numeric şi ca nivel de pregătire;

      ~ creşterea productivităţii muncii pe fiecare loc de muncă;

      ~ ridicarea calităţii serviciilor şi asigurarea unui nivel constant superior al acestora;

      ~ reducerea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare;

      ~ extinderea şi diversificarea acţiunilor publicitare.

    Pentru fiecare din activităţile specifice turismului, pe lângă căile generale prezentate, se pot

desprinde şi căi proprii de creştere a eficienţei economice. La cazare trebuiesc avute în

vedere:

      - asigurarea unui coeficient optim de utilizare a capacităţii de cazare;

      - diversificarea serviciilor în unităţi;

      - creşterea volumului desfacerilor de mărfuri prin recepţie.

   În ce priveşte alimentaţia, căile de creştere a eficienţei economice sunt:

17

Page 18: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

revederea periodică a încadrării unităţilor în diferite categorii;

folosirea intensivă a spaţiilor (exploatarea multifuncţională);

dotarea corespunzatoare cu utilaje a unităţii;

creşterea producţiei şi desfacerii de preparate culinare;

diversificarea produselor oferite;

introducerea unei evidenţe stricte a veniturilor şi cheltuielilor.

   Agrementul este un sector cu pondere importantă în încasările din turism. Căile de creştere

a eficienţei economice se referă în principal la:

      ~ utilizarea corespunzatoare a bazelor de agrement;

      ~ diversificarea mijloacelor de agrement;

      ~ crearea unor programe atractive.

      Strategii manageriale de creştere a eficienţei economice

   Pentru ca într-o firmă de turism, un efort de grup să devină eficient, personalul firmei

trebuie să ştie cum şi când trebuie să realizeze un obiectiv particularizat, mai ales că

activitatea turistică este sezonieră.

   Funcţia de planificare implică selectarea alternativelor apreciate ca determinante pentru

desfăşurarea în viitor a activităţii, privit ca un întreg la nivelul firmei şi ca o componentă la

nivelul colectivelor din interiorul acesteia. Principiile planificării se referă la:

     - contribuţia la realizarea scopurilor şi obiectivelor unei firme turistice;

     - prioritatea obiectivelor de plan;

     - importanţa planului pentru ansamblul firmei;

     - eficienţa planului.

   Etapele elaborării unui plan sunt urmatoarele:

a.       căutarea oportunităţilor;

b.      prezentarea obiectivelor – se referă la poziţia firmei pe piaţă, la ceea ce se doresţe să se

realizeze şi când anume;

c.       prezentarea premiselor pentru planificare – este vorba despre caracteristicile mediului

intern şi extern al firmei;

d.      identificarea alternativelor care duc la îndeplinirea obiectivelor;

e.       compararea alternativelor cu obiectivele dorite şi selectarea alternativei

corespunzatoare din punct de vedere al costurilor şi al profiturilor;

18

Page 19: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

f.       elaborarea planurilor de suport – se referă la identificarea resurselor materiale, umane şi

financiare necesare pentru derularea planului;

g.      concretizarea planului prin bugetele de marketing privind volumul, preţul, costul

vânzărilor, costuri operaţionale, etc.

   Managementul în urma evaluării alternativelor de creştere a eficienţei economice, a

elaborat un plan pe trei ani, ale cărui obiective sunt: construirea unei minipiscine şi a unei săli

de gimnastică, urmărind să atragă turişti pentru cure de tratament, iar pentru perioadele de

vară contractarea unor spectacole în aer liber. Aceste acţiuni vor fi realizate în vederea

creşterii popularităţii hotelului şi creşterea numărului de turişti.

2.1.TIPUL SI COMPLEXITATE PRODUCŢIEI DE BUNURI ŞI SERVICII- FACTOR DE INFLUENŢĂ A TIPURILOR DE STRUCTURII

ORGANIZATORICE

Prin tip de producție se înțelege o stare organizatorică și funcțională a întreprinderii,

determinată de:

- Volumul producției executate pe fiecare poziție din nomenclatura;

- Gradul de specializare a întreprinderii, secțiilor și locurilor de muncă;

- Modul de deplasare a diferitelor materii prime, materiale, semifabricate de la

un loc de muncă la altul.

Procesul de producție reprezintă totalitatea acțiunilor conștiente ale angajaților unei

întreprinderi, îndreptate cu ajutorul diferitelor mașini, utilaje sau instalații asupra materiilor

prime, materialelor sau a altor componente în scopul transformării lor în produse, licrari sau

servicii cu o anumită valoare de piață.

Tipurile de producție existențe în cadrul unei întreprinderi:

tipul de producție în masă;

tipul de producție în serie (serie mare, mijlocie sau mică);

tipul de producție individual.

19

Page 20: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

Tipul de producție în masă

fabricarea unei nomenclature reduse de produse în mod neîntrerupt în canitati mari

sau foarte mari

specializare înaltă atât la nivelul locurilor de muncă cât și la nivelul întreprinderii

deplasarea produselor de la un loc de muncă la altul se face bucată cu bucată în mod

continuu cu ajutorul unor mijloace de transport specific, cu deplasare continuă de

felul benzilor rulante pe planuri înclinate

din punct de vedere organizatoric locurile de muncă și forță de muncă care le

utilizează au un grad înalt de specializare fiind amplasate în succesiunea operațiilor

tehnologice sub formă liniilor de producție în flux

Tipul de producție în serie

este specific întreprinderilor care fabrică o nomenclatura relativ largă de produse, în

mod periodic și în loturi de fabricație de mărime mică, mare sau mijlocie.

gradul de specializare al întreprinderii sau locurilor de muncă este mai redus decât la

tipul de serie mare

deplasarea produselor de la un loc de muncă la altul se face cu mijloace de transport

cu deplasare discontinuă pentru seriile mici de fabricație a cărucioare sau cu mijloace��

de deplasare continuă pentru seriile mari de fabricație

Tipul de producție individuală

fabricarea unei nomenclaturi foarte lărgi de produse, în cantități reduse, uneori chiar

unicate;

utilijele din dotare au caracter universal, iar personalul o calificare înaltă

deplasarea produselor între locurile de muncă se face bucată cu bucată sau în loturi

mici de fabricație, cu ajutorul unor mijloace de transpor cu deplasare discontinuă;

20

Page 21: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

2.2 DIMENSIUNILE ÎNTREPRINDERII

În funcție de gradul de mărime există întreprinderi:

Mari ( 250+)

Mijlocii (50-249)

Mici ( 10-49)

Microîntreprinderi ( <10)

Unele organizații au o structură organizatorică relativ plată (cu puține nivele ierarhice) În

timp ce altele au mai multe nivele ierarhive, au structură organizatorică înaltă, sunt puternic

ierarhizate.

Organizațiile plate au structure organizatorice simple în timp ce organizațiile puternic

ierarhizate au structure organizatorice complexe.

Dupa forma de proprietate , intreprinderile se impart in :

întreprinderi de stat;

întreprinderi private;

întreprinderi cu proprietate mixtă;

Dupa ramura in care functioneaza:

. industriale;

. agricole;

. de construcţii;

. de transporturi;

. de comerţ;

. de servicii.

Dupa forma juridica de organizare:

- societaţi comerciale;

- societaţi de persoane ;

- societaţi in nume colectiv ;

- societaţi in comandită simplă.

21

Page 22: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

- societaţi de capital, care se pot organiza in:

- societaţi in comandită pe acţiuni;

- societaţi pe acţiuni;

- societaţi cu răspundere limitată.

- regii autonome.

22

Page 23: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

2.3 CALIFICAREA PERSONALULUI

Calificarea personalului se face prin:

1. Instructajele de acomodare a se realizează de � � șeful direct pe bază unui manual

privind activititatea din cadrul întreprinderii,structurat in funcţie de succesiunea

problemelor pe care le va întâmpina lucrătorul pe măsura ce se acomodează cu

atribuţiile ce-i revin.

2. Rotația pe diferite posture a se organizează pentru angaja� � ți cărora le este necesară o

experiență mai amplă în cadrul întreprinderii. Sunt selecționați lucrători care au

obținut rezultate bune la testele de cunoștințe.De obicei sunt selectionaţi lucrătorii

care au obţinut rezultate bune la testele de cunoştinţe.Acestia,pe baza unui

program,trec prin diferite activitaţi.După acumularea cunoştiinţelor practice, angajaţii

participă la cursuri de perfectionare professional, precum si la efectuarea unor lucrări

practice sub îndrumarea unui specialist din cadrul firmei.

3. Cursurile sunt necesare mai ales când angajatul nu a mai lucrat în domeniul în

care a fost încadrat

Nivelurile de calificare adoptate în România:

Pentru ca salariatii sa fie motivati pentru autoperfectionare, evitându-se astfel

uzura cunostintelor, in acest scop, trebuie întreprinse urmatoarele actiuni:

cunoasterea cât mai exacta a cererii de pregatire profesionala si a evolutiei sale;

informarea celor interesati asupra posibilitatilor de pregatire profesionala;

organizarea unei evidente clare privind pregatirea profesionala a salariatilor în fiecare

organizatie;

sprijinirea salariatilor care doresc sa-si îmbunatateasca pregatirea profesionala;

identificarea preocuparilor pentru aplicarea celor învatate;

realizarea unui control al actiunilor de pregatire profesionala;

coordonarea actiunilor de pregatire profesionala continua, fara a frâna initiativele.

23

Page 24: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

2.4 CADRUL JURIDIC SI STATUTUL JURIDIC DE FUNCŢIONARE

Cadrul juridic și statul juridic de funcționare

Sistemul instituțional a legislative stabilește cadrul în care întreprinderea își poate��

desfășura activitatea asigurând utilizarea resurselor, finalizarea profitabilă pe piață, protejarea

intereselor economiei naționale dar și prevenirea orientării în direcții nefavorabile.

Legislația reglementează conduit în afaceri prin 3 tipuri de legi:

1. Legi menite să apere concurență și care cer că practicile de marketing să fie corecte și

egale pentru toți partenerii ( Legea 11/1990 privind protecția concurenței neloiale, Legea

64/1991 privind brevetele și invențiile, Legea concurenței 21/1996)

2.Legi care protejează cumpărătorul împotrivă produselor necalificate poluate fizic sau moral

împotrivă prețurilor prea mari ( legea 11/1994 privind protecția consumatorului prin care se

modifică Ordonanța Guvernului nr 31/1995)

3.Legi care protejează interesele generale ale societății, îmbunătățirea calității vieții,

conservarea mediului ecologic, conservarea resurselor naturale, protecția economiei și pieței

naționale ( O.G. 31/1995)

Statutul juridic este o componenta a R.O.F.

Constituirea unei S.R.L. în conformitate cu legea contabilității 31/1990 societățile cu

răspundere limitată se vor constitui pe bază contractului de societate și statutului încheiat în

formă autentică.

Contractul va conține:

1.Numele, prenumele, domiciliul și cetățenia asociaților, persoane fizice; sau denumirea,

sediul și naționalitatea asociaților, persoane juridice

2. Formă, denumirea și sediul societății care se constituie

3. Obiectul de activitate al societății

4. Capitalul social subscrius și vărsat cu mențiunea aportului fiecărui asociat, valoarea

bunurilor, modul de evaluare și data la care se vărsa integral capitalul social subscris.

5. Asociații care administrează și reprezintă societatea

24

Page 25: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

6. Partea fiecărui asociat la beneficii și pierderi

7. Locațiile din țara sau străinătate unde societatea își înființează filiare sau sucursale

8. Modul de dizolvare sau lichidare a societății

9. Repartizarea părților sociale.

Contractul de societate și statutul societății se supun mai întâi aprobării unei instanțe

judecătorești care va da o sentință.

Sentință împreună cu contractul se depun la Registrul Comerțului și la Administrația

financiară. Este obligatoriu că societatea comercială nou înființată să fie publicată în

Monitorul Oficial. Societatea comercială căpăta personalitate juridical în momentul publicării

sentinței în M.O.

25

Page 26: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

2.5 STRATEGIA DEZVOLTĂRII ADOPTATE.

Prin strategie economică � de dezolvare se Întelege acel tip de strategie care definește

obiectivele de dezvoltare viitoare ale întreprinderii, modul de alocare a resurselor și acțiunile

ce trebuie A®ntreprinse pe interval de timp bine precizate în vederea asigurării rentabilitătii

activităţilor desfăşurate.

Se vor descrie obiectivele firmei cu un plan de dezvoltare prin implementarea unor

noi servicii/produse, descrierea punctelor forțe și slabe, în comparație cu competiția. Pentru

obținerea unei cote mai bune pe piață, dar și o mai bună notorietate, se va propune o strategie

de dezvoltare prin:

Încercarea de a dezvoltă servici unice originale față de competiție, care să fie puternic

promovate, și care să atragă un număr important de clienți;

Promovarea unei strategii de marketing care să facă cunoscută oferete firmei în

servicii/produse;

Dezvoltarea unor strategii de penetrare;

Adoptarea de strategii de dezvoltare a serviciilor/produselor;

Adoptarea și abordarea unor strategii de menținere a clienților;

Diversificarea în permanență a serviciilor, pentru a putea ține o rentabilitate ridicată a

activităților companiei, strategie ce trebuie să conțină:

oferirea unor servicii/produse de calitate, care să includă cerințele și nevoile

clienților.

implicarea tuturor angajaților, calitatea serviciilor/produselor realizându-se doar dacă

aceștia sunt pregătiți și motivați corespunzător pentru a creă servicii de calitate, deci,

în acest sens, comunicarea și stimularea angajaților trebuie să funcționeze bine și să

încurajeze inițiativă proprie a fiecărui angajat;

existența unei calități în toată activitatea companiei pentru că serviciile să fie la cel

mai bun nivel;

abordarea și colaborarea cu parteneri de cea mai bună calitate;

permanență îmbunătățire a calității serviciilor oferite, comparativ cu ale

competitorilor de frunte pentru a le putea face față, prin existența unor soluții noi,

originale;

mărirea gamei de servicii și oferirea unui raport bun calitate/preț.

26

Page 27: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

CAPITOLUL IIISTUDIU DE CAZ

S.C. Pro Hotels S.R.L- HOTEL Rin Grand

Hotelul RIN Grand face parte din compania S.C. Pro Hotels S.R.L  persoana juridică,

cu sediul în strada Traian,numărul 5A, blocB2B, sector3,București,cod poștal0,înregistrată la

registrul comerțului/autoritățile administrative publice din București sub nr.23/860/2003.

Situat în partea de sud- est a Bucureștiului pe șoseaua Vitan Bârzești, șosea ce

facelegătura dintre șoseaua Olteniței și Splaiul Unirii (ieșirea spre Autostrada A2 București – 

Constanța), la circa 200 de metrii de râul Dâmbovița,Hotelul Rin Grand își așteaptă oaspeții

cu servicii turistice plăcute și cazare confortabilă în București.Hotelul Rin Grand este locul

perfect pentru afaceri și timp liber.

Împărţirea activităţilor în cadrul hotelului se efectuează prin urmatoarele departamente :

1. Departamentul Front-office:

A.Receptie :

27

Page 28: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

 B:House-keeping

2. Departamentul Rezervări :

28

Page 29: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

3.Departamentul Food&Beverage

4. Departamentul Resurse umane

29

Page 30: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

Relatii intre departamente

Fiecare departament, serviciu si compartiment lucreaza în interconditionare cu

celelalte. Cheia succesului hotelului din punct de vedere al structurii organizatorice rezida, în

primul rând în relatiile dintre componentele sale si asigurarea unei ambiante de lucru

armonioase si eficace. 

Functiile personalului front office si atributiile acestuia, gasesc necesara mentiunea

unei stranse relatii cu urmatoarele departamente:rezervari,marketing-vânzari,

housekeeping,food & beverage,tehnic.

Departamentul IT-relatiile în interiorul hotelului le are la nivelul tuturor

compartimentelor în scopul identificarii nevoilor si ajustarii programelor informatice de

operare, spre mai buna functionare a acestora. Educa utilizatorii în folosirea efectiva a

aplicatiilor computerizate si îi asista pe acestia în toate problemele specifice care pot aparea.

Relatiile serviciului marketing-vânzari se realizeaza la nivelul compartimentelor:

Front-Office, Rezervari, Banqueting, Restaurant, Relatii publice - referitor la contactele

interne si în raport cu agentiile de voiaj locale si regionale si alte hoteluri apartinând grupului

Pro Hotels - referitor la contactele externe.

Relatiile în interiorul hotelului le are la nivelul tuturor compartimentelor în scopul

identificarii nevoilor si ajustarii programelor informatice de operare, spre mai buna

functionare a acestora. Educa utilizatorii în folosirea efectiva a aplicatiilor computerizate si îi

asista pe acestia în toate problemele specifice care pot aparea.

Relatiile externe le are în sensul mentinerii la curent cu toate noile descoperiri în tehnologia

IT prin participarea permanenta la programele educationale de specialitate, conferinte, analiza

literaturii si periodicelor de specialitate.

Managerul de sistem va recomanda conducerii implementarea noilor

tehnologii  atunci când acestea contribuie la o activitate mai eficienta, în general, si la

reducerea costurilor.

Sarcinile amintite îi revin integral, managerul de sistem neavând în subordinea sa nici

un angajat. Superiorul ierarhic fata de care raspunde privitor la activitatea desfasurata este

Directorul Financiar (Financial Controller / Director of finance). Celui din urma îi mai revin

în subordine alte doua ramuri, de data aceasta cu specific financiar: casieria si alte activitati

asociate si aprovizionarea.

30

Page 31: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

CONCLUZIE

Pentru a-și îndeplini rolul de instrument al managementului subordonat realizării obiectivelor generale ale organizației structură organizatorică trebuie concepută astfel încât să răspundă unor obiective specifice.

Succint, obiectivele proprii structurii organizatorice pot fi definite astfel:

Optimizarea utilizării resurselor și obținerea performanțelor specifice organizației;

Monitorizarea activităților desfășurate în ansamblul organizației;

Coordonarea diferitelor componente atât pentru realizarea obiectivelor specifice, cât și a celor globale;

Flexibilitatea, pe componente și pe ansamblu, astfel încât să nu rămână la nivelul realizărilor trecute, ci să corespundă cerințelor actuale și viitoare ale mediului și ale dezvoltării organizației.

Analiștii clasici au relevat necesitatea existenței unui set de principii aplicabile în toate cazurile de proiectare sau reproiectare a structurii organizatorice.

Potrivit acestei opinii au fost stabilite următoarele principii:

- principiul specializării: activitățile fiecărui membru al organizației trebuie să fie, pe cât �posibil, restrânse pentru a contribui la efectuarea unei singure funcții (de execuție sau de conducere);

- principiul obiectivului: organizația, în ansamblu, și fiecare din compartimentele ei, �trebuie să servească realizării scopului și, respectiv, obiectivelor generale;

- principiul coordonării: scopul specific al organizării structurale-deosebit față de cel al �organizației - este de a facilita coordonarea și de a realiza unitatea efortului membrilor organizației;

- principiul autorității: orice individ, grup sau compartiment trebuie subordonat unei �autorități ierarhice. Se evidențiază astfel o linie clară a autorității pentru fiecare componența a structurii organizatorice;

- principiul responsabilității: responsabilitatea superiorului este absolută față de actele �subordonatului (subordonaților);

31

Page 32: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

- principiul definirii: conținutul fiecărui post - sarcinile, autoritatea și �responsabilitatea că și relațiile cu alte posturi - trebuie clar definite în scris și adus la cunoștință titularului;

- principiul corespondenței: pentru fiecare post trebuie să existe o concordanță între �sarcini, autoritate și responsabilitate;

- principiul limitei de control: nici o persoană nu trebuie să controleze mai mult de 5, �maximum, 6 subordonați a căror activitate se află în relații de interdependență;

- principiul echilibrului:diversele componente ale structurii trebuie proiectate și �menținute în echilibru;

- principiul continuității: reorganizarea trebuie să fie un proces continuu prin care se �asigură adaptarea organizației la cerințele mediului extern.

Ulterior, unele dintre principii au fost reluate și reformulate, iar generalizarea experienței a impus redactarea unora noi.

32

Page 33: Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice Hiriczo Alina

BIBLIOGRAFIE

http://andrei-haiducul.blogspot.ro/2011/05/structura-organizatorica-la-sc.html

http://elearning.masterprof.ro/lectiile/economie/lectie_12/

cadrul_juridic_si_statutul_juridic_de_functionare.html

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=80&idb

http://www.diacritice.com

http://www.plandeafacere.ro/cum-sa/cum-sa-scrii-un-plan-de-afacere/strategia-

de-dezvoltare/

33


Recommended