Home >Documents >Explorarea Funcției Pulmonare

Explorarea Funcției Pulmonare

Date post:06-Jul-2018
Category:
View:218 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  1/49

  +

  EXPLORAREA

  FUNCTIEI PULMONARE

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  2/49

  + INDICATII

  Screening

  Diagnostic Prognostic

  Interven iațterapeutică

  • La fumători • Persoane expuse la noxe

  profesionale

  • Diferen ierea între boliț

  obstructive i restrictiveș

  • Stabilirea reversibiliă iiț obstruc ieiț

  • Stabilirea severită ii boliiț

  • Evaluarea preoperatorie

  • Eficacitatea tratamentului • Posibilitatea de reluare

  ventila iei spontane dupăț ventila ie asistatăț

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  3/49

  + EXPLORAREA FUNCTIONALA

  PULMONARAA. Functia VENTILATORIE: 1. Volumele i Debitele ventilatorii pulmonareș

  a !pirometria b Te"tarea bron#omotricit$ iiț

  %. &roprietatile mecanice ale pl$m'nilor "i toracelui

  a Te"te (e ela"ticitate b Re)i"ten a la *luț

  ,. &ERF-IA pulmonara: 1. Cateteri"m car(iac

  %. Eco/ra*ia car(iac$

  0. Te"te (e (i"tribu ie a per*u)iei: !cinti/ra*ia pulmonar$ț

  C. Inve"ti/area !CI2,-L-I 3AO! 4n pl$m'ni: 1. Tran"*erul /a)o" prin membrana alveolo5capilar$

  %. Anali)a /a)elor "an/uine 4n repao"

  0. Te"tarea la e*ort

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  4/49

  + INDICATII ALE E6&LORARII F-NCTIONALE &-L2ONARE

  O,IECTIVE DE INVATARE

  !CREENIN3

  • La fumători • Persoane expuse la noxe profesionale

  DIA3NO!TIC

  • Di*eren ierea 4ntre boli ob"tructive i re"trictiveț ș • Locali)area ob"truc ieiț

  &RO3NO!TIC

  • !tabilirea rever"ibilit$ ii ob"truc ieiț ț • !tabilirea "everit$ ii boliiț

  TRATA2ENT

  • Evaluarea preoperatorie • E*icacitatea tratamentului bron#o(ilatator "au anti5in*lamator  • Posibilitatea de reluare a ventila iei spontane după ventila ie asistatăț ț

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  5/49

  +

  CONTRAINDICATII

   I2A recent 7mai pu in (e o lun$ț

   An/or in"tabil  Interven ie c#irur/ical$ toracic$ recent$ț

   Interven ie o*talmolo/ic$ recent$ț

   Anevri"m toracic "au ab(ominal

   &neumotora

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  6/49

  + ARBORELE BRONSIC

   ona (e con(ucere aeriana 7"patiul mort anatomic  Tra#eea  ,ron#iole

   ona re"piratorie

   ,ron#iolele re"piratorii  Ductele alveolare  Alveole

   Ob". !pa iul mort:ț

  • Anatomic 8 an"amblul c$ilor re"piratorii care con(uc

  /a)ele DAR nu particip$ 4n mo( normal la "c#imbul (e /a)e 7apro 19 ml (in aerul in"pirat

  • Alveolar 8 an"amblul alveolelor ventilate (ar *oarte pu inț "au (eloc per*u)ate: raportul ventila ie;per*u)ie 7V;

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  7/49

  E6&LORAREA F-NCTIEI VENTILATORII

  1. Determinarea Volumelor i a Debitelor ventilatoriiș pulmonare

  - !pirometria:

  - Determinarea CV i a VE2!ș

  - A"pectul curbei *lu 5 volum 4n (i*erite tipuri (e a*ec iuniț

  - Inve"ti/area reactivit$ ii bron iceț ș

  %. Evaluarea proprietatilor mecanice ale pl$m'nilor iș toracelui

  - &leti"mo/ra*ia

  - Te"tarea ela"ticit$ ii pulmonareț

  - Re)i"ten a la *luț

  - Capacitatea pulmonar$ total$

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  8/49

  1. Determinarea Volumelor i aș Debitelor ventilatorii pulmonare

    !&IRO2ETRIA

  Determinarea CV i a VE2!ș A"pectul curbei *lu 5 volum 4n (i*erite tipuri (e a*ec iuniț

  Variabilitatea individuala: vn sunt dependente de v!rstă"

   în!l ime" sex" greutateț

  Spirometria testea#ă functia maxima ventilatorie

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  9/49

  +

  1. VOL-2ELE !I DE,ITELE &-L2ONARE  nregistrarea mi$cărilor respiratorii se face cu pneumografele Le%manI󰁉

   Volumele de aer mobili#ate în cursul ventila&iei pulmonare se măsoară cu a'utorul spirometrelor" pneumota%ografelor" pletismografelor corporale

  V(L)*ELE P)L*(+,-E măsoară volumul de aer care circula prin plamani in anumite circumstante .inspir" expir / de repaus sau fortat0

  DE1I2ELE P)L*(+,-E măsoară fluxul de aer ve%iculat de sistemul ventilator si" implicit" vite#a de expul#are a aerului in expir 

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  10/49

  + CONDITII 3ENERALE DE EFECT-ARE A !&IRO2ETRIEI

   Diminea&a .sau se repeta la aproximativ aceeasi ora" pentru evitarea influen elorț

  circadiene asupra func iei ventilatorii0ț

   Se sistea#ă tratamentul bron%odilatator

   în orele ce preced investiga ia .un timpț

  variabil în func ie de durata de ac iune aț ț

  bron%odilatatorului0

   Se efectuea#a după un minim de 3%

  postprandial

   Se efectuea#a după un minim de 4 % de sistare a fumatului

   I*, recent .mai pu in de o lună0ț

   ,ngor instabil

   Interven ie c%irurgicală toracicăț recentă

   Interven ie oftalmologică recentăț

    ,nevrism toracic sau abdominal

   Pneumotorax

  CONDITII DE EFECT-ARE CONTRAINDICATII

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  11/49

  + VOL-2ELE &-L2ONARE

  =. Capacitatea vitala: -

  Volumul curent 7VT 8 ti(alvolume 5 volumul de aer ve%iculat  în respira&ia de repaus

  - Volumul in"pirator (e re)erva 7VIR 5 volumul de aer care poate fi introdus suplimentar în plăm!n" de

  la sf!r$itul unui inspir de repaus

  - Volumul epirator (e re)erva 7VER 5 volumul de aer care poate fi expul#at suplimentar din plăm!n" de la sf!r$itul unui expir de repaus

  1. Capacitatea pulmonara totala 7C&T %. Volumul re)i(ual 7VR > volumul de aer ce nu poate fi eliminat din plamani 0. Capacitatea re)i(uala *unc?ionala 7CRF 8 VR+VER

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  12/49

  + VOLUME SI CAPACITATI

  PULMONARE

  V2

  IV-

  E-V

  -V

  I6

  7-6

  V6

  -V

  2L6 .= @ 1. L

  %.9 @ 0.9 L

  1. @ 1.9 L

  In e*ort IRV "i ERV "ca( "i VT cre"te

  0 @ 9 L

  .B @ 1.= L

  Volumul

  curent

  7VT

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  13/49

  + VOL-2ELE !I DE,ITELE &-L2ONARE CO2&ARATIE !&IRO3RA2A ,-CLA FL-6 VOL-2

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  14/49

  + !CADEREA CV

   *actori pulmonari  pierdere de &esut pulmonar .ex: pneumectomii0  cre$tere V- .ex: 1P(60   limitarea expansiunii pulmonare de cau#ă intrinsecă:

  cre$terea reculul elastic pulmonar .ex: emfi#em0

   *actori etrapulmonari / ce diminuă preponderent:   ,mplitudinea ventila iei prin:ț

  - Limitarea expansiunii toracice .durere" deformări toracice" afec&iuni neuromusculare" in special cele ce afectea#ă diafragmul0 Ex: cifo#e marcate" miastenia gravis

   7recven a ventilatiei prin:ț

  - depresia centrilor respiratori Ex: intoxica ie cu barbituriceț

   cooperare "lab$ a pacientului

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  15/49

  + DE,ITELE VENTILATORII 6uantifica fluxul de aer si" implicit" vite#a de expul#are a aerului in expir Se exprima în l8sec

   VE2! sau 7EV 5 volumul expirator în prima secundă a expirului fortat - VE*S8 6V / indicele 2iffneau .7EV 8 V60

     &EF .debitul maxim instantaneu de varf0 5 cel mai mare flux de aer ob inut printr9un efortț

  maxim ini iat din po#i ia inspiratorie maximăț ț

     FEF %959 CV .debitul mediu expirator for at la 'umătatea de mi'loc a 6Vf denumit i fluxulț ș

  maximal de mi'loc 5 **E70

   FEF 9 FEF 9 i FEF %9ș  5 debitele maxime instantanee la ;

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  16/49

  + VALORILE NOR2ALE ALE &EF

  PE7 5 fluxul maxim de aer generat în căile respiratorii în timpul unui expir for at care aț debutat de la capacitatea inspiratorie maximă

  Pentru interpretarea corectă a PE7" curba expiratorie trebuie să fie continuă .expirul sa se petreacă fără pau#ă0 i să fieș ini iat imediat după inspirț

  Scăderea PE7 reflectă oobstruc ie în căile aerieneț centrale

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  17/49

 • 8/17/2019 Explorarea Funcției Pulmonare

  18/49

  + -TILIAREA DE,ITELOR VENTILATORII

  VE2! 7FEV1

  VE*S:

   Scăderea VE*S se produce prin:  scăderea calibrului cailor aeriene: afec&iuni obstructive

   scăderea reculul elastic pulmonar:  (bs în emfi#emul pulmonar scade VE*S dar VE*S86V este normal

  sau crescut prin scaderea marcata a 6V" secundara %iperinflatiei  scăderii for&ei musculare a mu$c%ilor respiratori: miastenia gravis

  VE*S este utili#at:   în calcularea indicelui de permeabilitate bron ică .indicele 2iffneau0 Indiceleș

  2iffneau 5 VE*S86V 

Embed Size (px)
Recommended