Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2383

Evenimente de Botosani nr.2383

Date post:07-Mar-2016
Category:
View:218 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l IX n r . 9 5 ( 2 3 8 3 ) Lun i , 2 0 ma i 2 0 1 3 1 2 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r oSindicali\tii se

  declar[nemul`umi`i de

  cum secheltuiesc

  banii ]n spitalePagina 3

  Bugetariisolicit[

  psihologipentru a

  ]nfrunta stresulde la serviciu

  Lastresul]ncareselucreaz[laoraac-tual[]nsistemulbugetar,sesimteonevoieacut[despe-ciali\ti]npsihologiamuncii.Celpu`inaceastaesteopiniaunorlideridesindi-catboto\[neni.

  Fostul primarC[t[lin Fluturpune la zid

  Guvernul USLLiderulOrganiza-`ieiJude`eneaPar-tiduluiDemocratLiberalsus`inec[]ntr-unandezile,GuvernulUSLcon-dusdeVictorPontanuaf[cutnimicdinceeaceapro-mis.Badincontra,liderulopozi`ieiboto\[nenespunec[niveluldetraiasc[zutconsiderabiliarnum[rul\ome-riloreste]nconti-nu[cre\tere.

  Pagina 5

  PERFORMAN~{

  FC Boto\ani a promovat ]n Liga I

  FCBoto\anis-aimpus]ndeplasare,]nfa`aechipeiSportulStuden`esc,cuscorulde4-0\iestematematicpromovat[]nprimule\alonalfotbaluluiromnesc.Chiardac[arpierdeulti-meledou[meciuridinacestsezon,cuCSOtopeni\iDeltaTulcea,ro\-alb-alba\triir[mnlideri]nseriaIaligiisecunde. Paginile 6-7

  Pagina 9

 • Luni,20mai2013LOCAL2

  Nou calendar deevaluare pentru

  directorul FilarmoniciiConsilieriimunicipali au apro-

  bat,vineri,unnoucalendardeeva-luareaactivit[`iimanageruluidelaFilarmonicaBoto\ani.ViceprimarulViorel Iliu`[ amen`ionat c[ a fostnecesar modificarea calendaruluipentruc[speciali\tiimuzicalinupotveni la Boto\ani dup[ calendaruli`ialil.Membri]ncomisie,respectivSabinP[u`a,compozitor\idirijor\iD[nu`Manea,prim-violonistulOr-chestreiFilarmoniciiBra\ov,nupotajungeladataprogramat[ini`ialdeconsilierii municipali. Al[turi deace\tiadincomisiefacparte\icon-silieriimunicipaliCorneliuFurtun[\iLidiaBuc\inescu.Avnd]nvede-rec[pnpacumaufostmaimultecomisiiceauverificatmanagemen-tului lui Mihai Srbu, consilierulPDLFlorinGhiorghi`[aavuto]n-trebare: Am \i eu o ]ntrebare.Sunte`isiguric[eultima?.Pe18maidirectorulFilarmoniciivasus-`ineraportuldeactivitate ]ncadrulunui interviu, comisia urmnd s[comunice rezultatului pe 20 mai.Dac[vafinemul`umitderezultatulevalu[rii, managerul Filarmoniciivaputeadepunecontesta`ie]ndatade 21 mai. Rezultatul final va fiaprobat]n\edin`adeConsiliuLocaldindatade30mai.(P.Rotariu)

  Peste 30 deinterven`ii de urgen`[

  ]n dou[ zileVineri \i smb[t[, pompierii

  boto\[neniaufostsolicita`is[inter-vin[ ]n 33 situa`ii de urgen`[.Urmareaapelurilorprimitedinpar-teacet[`enilor,for`eleinspectoratu-luiau intervenitpentrustingereaapatru incendii, asanarea unor fn-tni, transportul a dou[ persoanebolnave din apartamente la ambu-lan`[\i26misiunipentruacordareaprimului ajutor medical. Un fu-m[torneglijentaprovocatsmb[t[,18mai 2013, un incendiu ]n gos-pod[ria unui localnic din comunaTudora.InspectoratulpentruSitua`iideUrgen`[Nicolae IorgaBoto-\aniafostsolicitats[intervin[pen-trustingereaincendiuluipu`in]nain-tedeora18.00.Laloculindicats-adeplasatunechipajdincadrulDe-ta\amentuluidePompieriBoto\ani,cuoautospecial[.Lasosireaechi-pajului de interven`ie, ardeauad[postuldeanimale\iopartedinacoperi\ulbuc[t[riei,existndperi-colulcafl[c[riles[seextind[\ilacelelalteconstruc`iidingospod[rie.Incendiulafoststins]nmaipu`indeo or[, fiind bunuri ]n valoare de25.000lei.(D.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  }n\edin`adeConsi-liuLocalextraordi-nar[delafinaluls[pt[mniiconsilie-rulmunicipalFlorinGhiorghi`[asolici-tatunpunctdeve-dere]nacestsens,men`ionndc[attagen`iieconomicict\iboto\[nenii]\idorescprezen`aacestora]nzon[.

  Deceseschimb[destina-`iaacestuispa`iu?Poli`iaLoca-l[ trebuie s[ fie prezent[ ]nCentrulIstoricpentruc[esteozon[cuunfenomeninfrac`io-nalridicat.Dac[vamaifian-gajatundirectoradjunctlaPo-li`iaLocal[poateg[sim\iunbirou ]n zon[ ca s[ ]\i desf[-\oareactivitatea.Poli`iaLocal[artrebuis[fie]ncentrulisto-ric\i\timcuto`iic[esteozon[cu un fenomen infrac`ionaldestuldedezvoltat.Credc[ \iceicare investesc ]nzon[s-arsim`imultmai]nsiguran`[da-c[]napropiereaspa`iilorloraravea un punct al Poli`iei Lo-cale,aspusfostulviceprimarFlorinGhiorghi`[.

  R[spunsul \i explica`iile auvenitdinparteaactualuluivice-primarViorelIliu`[.

  Poli`iaLocal[aprimitdinpartea Prim[riei la sfr\itulanuluitrecutunspa`iulanr.6,dinmotives[spunempurbiro-craticenuaureu\its[seinsta-leze acolo dar lucrul cel maiimportantestec[zonaebines[fie compact[ cu spa`ii comer-ciale cu destina`ie de alimen-ta`ie public[ iar ]n fa`[ estevorbadeconstituireaunortera-

  secareauunperimetrulimitat\iestebines[fieocontinuitate]ntreterase.Deastanuamvruts[ facem ]ntreruperea terase-lor,lucrucaresevede\id[unaspect nepotrivit, a declaratViorelIliu`[.

  Acestaa` inuts[precizezec[cei de la Poli`ia Local[ vor fiprezen`i]nrespectivazon[,dar]ntr-unalt spa`iunucel ini`ial,

  celreabilitat.Bine]n`eles c[ este indis-

  pensabil[prezen`aPoli`ieiLo-cale ]n Centrul Vechi, se vamutaunpicmai lavale, spreLuceaf[rul,]ntr-unspa`iucarenuereabilitat,darpoli`i\tiilo-calitrebuies[fie]nstrad[,nu]nspa`iireabilitate,amen`io-nat viceprimarul municipiului.(PetronelaRotariu)

  Una dintre adjunctele Inspectoratului|colarJude`ean(I|J)sepreg[te\tepentruonou[func`iedeconducere.C[t[linaLupa\-cu,inspector\colargeneraladjunctalI|J,estedecis[s[participelaconcursulpentruocuparea func`iei de director al CentruluiJude`eanpentruConservarea\iPromovareaCulturiiTradi`ionale.Aceast[institu`ieestecondus[deIlieIon,caresevapensiona]nscurttimp.

  Inten`ionez s[ particip la concursulpentru ocuparea func`iei de manager la

  CentrulpentruPromovarea\iConservareaCulturii tradi`ionale, inten`ionez s[ facacestlucru,num-amr[zgndit,adecla-ratC[t[linaLupa\cu.

  Aceastaamen`ionatc[lucreaz[lapro-iectulmanagerialcucaresevaprezentalaconcurs.Considerc[a\aduceplusvaloa-re]ninstitu`iarespectiv[prinaccesareadeproiecte fiindc[ trebuie s[ recunoa\temurmeaz[onou[etap[deaccesareapro-iectelordinfondurieuropenedardesigur,astadeacumfacepartedinproiectulmeu

  demanagement \inupot dezv[lui foartemultedarunobiectivestefoarteclaratra-gerea de fonduri europene prin institu`iarespectiv[,amen`ionatinspectorul\colargeneraladjunctalI|J.Deciziade]nscrierelaconcursuldelaCentruldecultur[afostluat[deadjunct[motivndlipsadecolabo-rare cu Mihaela Hunc[, inspector \colargeneral. Posibil ca ]n postul de inspector\colar general adjunct s[ fie ocupatOtiliaStelaLuca,actual inspector \colarpe for-marecontinu[.(PetronelaRotariu)

  C[t[lina Lupa\cu vrea func`ia dedirector al Centrului de Conservare

  \i Promovare a Culturii

  Poli`ia Local[ solicitat[ s[fie prezent[ ]n Centrul Vechi

 • Luni,20mai2013 LOCAL 3

  Reprezentan`iiunorsindicateboto\[nenesuntdep[rerec[,]nsectorulsanitar,manageriispitalelornuartrebuis[]ncheiecontractelecuCasadeAsigu-r[rideS[n[tatedac[valoareacon-tractuluinuleasi-gur[func`ionarea]ncondi`iinormaleaunit[`ilormedicalepecareleconduc.

  To`imanageriiseplngc[bugetulnuvafisuficientpen-tru func`ionarea unit[`ilor pecareleconduc,darstau]ntr-ocontinu[pasivitatepentruanusup[rapeunulsaupealtuldin\efiidelanivellocalsaucen-tral.Eua\av[dlucrurile:dac[unmanagernusedescurc[cubugetulalocats[\ideademi-sia.Lanoi]ns[nuvedema\aceva, este de p[rereMariusOro\anu,lideruljude`eanalor-ganiza`ieisindicateCartelAlfa.

  }njude`ulBoto\ani,seanun-`[ un an foarte greu ]n special

  pentruceamaimareunitateme-dical[ a jude`ului, Spitalul deUrgen`[ Mavromati, care ar[mas cu acela\i tarif pe cazponderatcaanultrecut,]ncon-di`iile]ncaremulteserviciicareasigur[ func`ionarea spitaluluisuntmaiscumpeiarcheltuielilesalariale s-au majorat fa`[ deanul trecutprinrecuperareadec[tre personal a celor 15 pro-centet[iatedinsalarii]ntimpulguvern[riitrecute.

  }ns[, pentru aceste recupe-r[rilasalariiactualiiguvernan`inuaualocatniciunban]nplus,l[snd conducerile unit[`ilormedicale s[ se descurce cum\tiu,maiexacts[intre]nfondu-rilecareartrebuis[fierezerva-tepentrucump[rareademedi-camente, materiale sanitare,reactivipentrulaboratoare.

  }n opinia liderului jude`eanal organiza`iei sindicale CartelAlfa,banis-arputeag[si\ipen-trufunc`ionareanormal[asiste-mului sanitar. Eu r[mn laideeac[banul ]nRomniasecheltuiefoarteaiureapesiste-muldeachizi`ii. Iaracums-adatposibilitateapeachizi`iidi-rectes[se]ndestulezetotce]n-seamn[prieteni,rela`ii,obliga-`iidepartid.Acoloseducba-nii,nupesalarii,maiafirm[liderulCarteluluiAlfa.

  Autorit[`ilejude`eneaten`io-neaz[]ns[c[nuexist[alt[so-lu`iedect]ncadrarea]nbugetulalocat,pentruunit[`ilemedica-

  le, inclusiv Spitalul Jude`eanMavromati. }n aceste zileconducereaspitaluluitrebuies[g[seasc[solu`iideeconomisire

  la buget pentru ]ncadrarea ]nfondurilealocatedecas[,chiardac[ acest lucru pare aproapeimposibil.(AuroraDimitriu)

  Medicinadefamilieafost,ieri,maimultdectdeobicei,]naten i`adeciden i`lorsistemuluisanitarro-mnesc,cuocaziaZileiInterna i`o-naleaMedicineideFamilie.

  }nfiecarean,pe19mai,oamenii ]\i aduc aminte maimult de medicina de familie,precum\idemediciicareoser-vesc, iar mul`i dintre cet[`enitransmit un gnd de recuno\-tin`[celorcare\i-aupusprofe-sia ]n ap[rarea, deseori chiarsalvarea vie`ii, prilej oferit deZiua Interna`ional[ aMedici-neideFamilie,searat[]ntr-uncomunicat adresat deministrulS[n[t[`iioamenilor]nhalateal-becare]\idesf[\oar[activitatea]nre`eauademedicin[primar[.

  Cuaceast[ocazie,medicilordefamilielis-atransmisc[vorfisprijini`i]ncontinuarepentrubuna desf[\urare a activit[`ilorde preven`ie a bolilor, pentruca, pe lng[ calitatea statuat[deja demedic curant, s[ ]nde-plineasc[\icalitateadeconsi-lierdes[n[tate,depromotoralunui stil de via`[ s[n[tos, deeducare a cet[`enilordinpunctde vedere al ]nv[`[rii cumputems[prevenim,s[nepro-tej[m, s[ apel[m la medic \iatuncicndsuntems[n[to\i.

  }nRomnia,medicinadefamilie a c[p[tat ]n decursulanilorunstatuttotmaiimpor-tant,iarpem[suracepreven`iaaavutunrolmaibinepromo-

  vat\imed

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended