+ All Categories
Home > Documents > Evenimente de Botosani nr.2383

Evenimente de Botosani nr.2383

Date post: 07-Mar-2016
Category:
Author: adrian-dimitriu
View: 228 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Embed Size (px)
of 12 /12
Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulIX•nr.95(2383)•Luni,20mai2013•12pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro Sindicali\tii se declar[ nemul`umi`i de cum se cheltuiesc banii ]n spitale Pagina 3 Bugetarii solicit[ psihologi pentru a ]nfrunta stresul de la serviciu Lastresul]ncarese lucreaz[laoraac- tual[]nsistemul bu getar,sesimteo nevoieacut[despe- ciali\ti]npsihologia muncii.Celpu`in aceastaesteopinia unorlideridesindi- catboto\[neni. Fostul primar C[t[lin Flutur pune la zid Guvernul USL LiderulOrganiza - `ieiJude`eneaPar- tiduluiDemocrat Liberalsus`inec[ ]ntr-unandezile, GuvernulUSLcon- dusdeVictorPonta nuaf[cutnimic dinceeaceapro- mis.Badincontra, liderulopozi`iei boto\[nenespune c[niveluldetraia sc[zutconsiderabil iarnum[rul\ome- riloreste]nconti- nu[cre\tere. Pagina 5 PERFORMAN~{ FC Boto\ani a promovat ]n Liga I FCBoto\anis-aimpus]ndeplasare,]nfa`a echipeiSportulStuden`esc,cuscorulde4-0\i estematematicpromovat[]nprimule\alonal fotbaluluiromânesc.Chiardac[arpierdeulti- meledou[meciuridinacestsezon,cuCS Otopeni\iDeltaTulcea,ro\-alb-alba\triir[mân lideri]nseriaIaligiisecunde. Paginile 6-7 Pagina 9
Transcript
Page 1: Evenimente de Botosani nr.2383

Adresa:�Pietonalul�Transilvaniei�nr.5;�Tel:�0231.511.112Fax:�0231.511.212;�e-mail:�[email protected]

Anu l � IX �• � n r . � 9 5 � ( 2 3 8 3 ) �• � Lun i , � 2 0 �ma i � 2 0 1 3 �• � 1 2 � p a g i n i

50 BANI

E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r oSindicali\tii se

declar[nemul`umi`i de

cum secheltuiesc

banii ]n spitalePagina 3

Bugetariisolicit[

psihologipentru a

]nfrunta stresulde la serviciuLa�stresul�]n�care�selucreaz[�la�ora�ac�-tual[�]n�sistemulbu�getar,�se�simte�onevoie�acut[�de�spe-ciali\ti�]n�psihologiamuncii.�Cel�pu`inaceasta�este�opiniaunor�lideri�de�sindi-cat�boto\[neni.

Fostul primarC[t[lin Fluturpune la zid

Guvernul USLLiderul�Organiza�-`iei�Jude`ene�a�Par�-tidului�DemocratLiberal�sus`ine�c[]ntr-un�an�de�zile,Guvernul�USL�con-dus�de�Victor�Pontanu�a�f[cut�nimicdin�ceea�ce�a�pro-mis.�Ba�din�contra,liderul�opozi`ieiboto\[nene�spunec[�nivelul�de�trai�asc[zut�considerabiliar�num[rul�\ome-rilor�este�]n�conti-nu[�cre\tere.

Pagina 5

PERFORMAN~{�

FC Boto\ani a promovat ]n Liga I

FC�Boto\ani�s-a�impus�]n�deplasare,�]n�fa`aechipei�Sportul�Studen`esc,�cu�scorul�de�4-0�\ieste�matematic�promovat[�]n�primul�e\alon�alfotbalului�românesc.�Chiar�dac[�ar�pierde�ulti-mele�dou[�meciuri�din�acest�sezon,�cu�CSOtopeni�\i�Delta�Tulcea,�ro\-alb-alba\trii�r[mânlideri�]n�seria�I�a�ligii�secunde. Paginile 6-7

Pagina 9

Page 2: Evenimente de Botosani nr.2383

Luni,�20�mai�2013LOCAL2

Nou calendar deevaluare pentru

directorul FilarmoniciiConsilierii�municipali� au� apro-

bat,�vineri,�un�nou�calendar�de�eva-luare�a�activit[`ii�managerului�de�laFilarmonica�Boto\ani.�ViceprimarulViorel� Iliu`[� a�men`ionat� c[� a� fostnecesar� modificarea� calendaruluipentru�c[�speciali\tii�muzicali�nu�potveni� la� Boto\ani� dup[� calendaruli`ialil.�Membri�]n�comisie,�respectivSabin�P[u`a,�compozitor�\i�dirijor�\iD[nu`�Manea,�prim-violonistul�Or�-chestrei�Filarmonicii�Bra\ov,�nu�potajunge�la�data�programat[�ini`ial�deconsilierii� municipali.� Al[turi� deace\tia�din�comisie�fac�parte�\i�con-silierii�municipali�Corneliu�Furtun[\i�Lidia�Buc\inescu.�Având�]n�vede-re�c[�pânp�acum�au�fost�mai�multecomisii�ce�au�verificat�managemen-tului� lui� Mihai� Sârbu,� consilierulPDL�Florin�Ghiorghi`[�a�avut�o�]n�-trebare:� „Am� \i� eu� o� ]ntrebare.Sunte`i�siguri�c[�e�ultima?”.�Pe�18mai�directorul�Filarmonicii�va�sus�-`ine�raportul�de�activitate� ]n�cadrulunui� interviu,� comisia� urmând� s[comunice� rezultatului� pe� 20� mai.Dac[�va�fi�nemul`umit�de�rezultatulevalu[rii,� managerul� Filarmoniciiva�putea�depune�contesta`ie�]n�datade� 21� mai.� Rezultatul� final� va� fiaprobat�]n�\edin`a�de�Consiliu�Localdin�data�de�30�mai.�(P.Rotariu)

Peste 30 deinterven`ii de urgen`[

]n dou[ zileVineri� \i� sâmb[t[,� pompierii

boto\[neni�au�fost�solicita`i�s[�inter-vin[� ]n� 33� situa`ii� de� urgen`[.Urmare�a�apelurilor�primite�din�par-tea�cet[`enilor,�for`ele�inspectoratu-lui�au� intervenit�pentru�stingerea�apatru� incendii,� asanarea� unor� fân-tâni,� transportul� a� dou[� persoanebolnave� din� apartamente� la� ambu-lan`[�\i�26�misiuni�pentru�acordareaprimului� ajutor� medical.� Un� fu�-m[tor�neglijent�a�provocat�sâmb[t[,18�mai� 2013,� un� incendiu� ]n� gos-pod[ria� unui� localnic� din� comunaTudora.�Inspectoratul�pentru�Situa`iide�Urgen`[�„Nicolae� Iorga”�Boto�-\ani�a�fost�solicitat�s[�intervin[�pen-tru�stingerea�incendiului�pu`in�]nain-te�de�ora�18.00.�La�locul�indicat�s-ade�plasat�un�echipaj�din�cadrul�De�-ta\amentului�de�Pompieri�Boto\ani,cu�o�autospecial[.�La�sosirea�echi-pajului� de� interven`ie,� ardeauad[postul�de�animale�\i�o�parte�dinacoperi\ul�buc[t[riei,�existând�peri-colul�ca�fl[c[rile�s[�se�extind[�\i�lacelelalte�construc`ii�din�gospod[rie.Incendiul�a�fost�stins�]n�mai�pu`in�deo� or[,� fiind� bunuri� ]n� valoare� de25.000�lei.�(D.R.)

BOTO|ANIpe o coloan[

}n�\edin`a�de�Consi�-liu�Local�extraordi-nar[�de�la�finaluls[pt[mânii�consilie-rul�municipal�FlorinGhiorghi`[�a�solici-tat�un�punct�de�ve�-dere�]n�acest�sens,men`ionând�c[�atâtagen`ii�economicicât�\i�boto\[nenii�]\idoresc�prezen`aacestora�]n�zon[.

„De�ce�se�schimb[�destina�-`ia�acestui�spa`iu?�Poli`ia�Lo�ca�-l[� trebuie� s[� fie� prezent[� ]nCentrul�Istoric�pentru�c[�este�ozon[�cu�un�fenomen�infrac�io�-nal�ridicat.�Dac[�va�mai�fi�an�-gajat�un�director�adjunct�la�Po�-li`ia�Local[�poate�g[sim�\i�unbirou� ]n� zon[� ca� s[� ]\i� desf[�-\oa�re�activitatea.�Poli`ia�Local[ar�trebui�s[�fie�]n�centrul�isto-ric�\i�\tim�cu�to`ii�c[�este�o�zon[cu� un� fenomen� infrac`ionaldestul�de�dezvoltat.�Cred�c[� \icei�care� investesc� ]n�zon[�s-arsim`i�mult�mai�]n�siguran`[�da�-c[�]n�apropierea�spa`iilor�lor�aravea� un� punct� al� Poli`iei� Lo�-cale”,�a�spus�fostul�viceprimarFlorin�Ghiorghi`[.R[spunsul� \i� explica`iile� au

venit�din�partea�actualului�vice-primar�Viorel�Iliu`[.

„Poli`ia�Local[�a�primit�dinpartea� Prim[riei� la� sfâr\itulanului�trecut�un�spa`iu�la�nr.�6,din�motive�s[�spunem�pur�biro-cratice�nu�au�reu\it�s[�se�insta-leze� acolo� dar� lucrul� cel� maiim�portant�este�c[�zona�e�bine�s[fie� compact[� cu� spa`ii� comer-ciale� cu� destina`ie� de� alimen-ta`ie� public[� iar� ]n� fa`[� estevorba�de�constituirea�unor�tera-

se�care�au�un�perimetru�limitat\i�este�bine�s[�fie�o�continuitate]ntre�terase.�De�asta�nu�am�vruts[� facem� ]ntreruperea� terase-lor,�lucru�care�se�vede�\i�d[�unaspect� nepotrivit”,� a� declaratViorel�Iliu`[.Acesta�a� inut�s[�precizeze�c[

cei� de� la� Poli`ia� Local[� vor� fiprezen`i�]n�respectiva�zon[,�dar]ntr-un�alt� spa`iu�nu�cel� ini`ial,

cel�reabilitat.„Bine]n`eles� c[� este� indis-

pen�sabil[�prezen`a�Poli`iei�Lo�-cale� ]n� Centrul� Vechi,� se� vamu�ta�un�pic�mai� la�vale,� spreLu�ceaf[rul,�]ntr-un�spa`iu�carenu�e�reabilitat,�dar�poli`i\tii�lo�-cali�trebuie�s[�fie�]n�strad[,�nu]n�spa`ii�reabilitate”,�a�men`io�-nat� viceprimarul� municipiului.(Petronela�Rotariu)

Una� dintre� adjunctele� Inspectoratului|colar�Jude`ean�(I|J)�se�preg[te\te�pentru�onou[�func`ie�de�conducere.�C[t[lina�Lu�pa\�-cu,�inspector�\colar�general�adjunct�al�I|J,este�decis[�s[�participe�la�concursul�pentruocuparea� func`iei� de� director� al� CentruluiJude`ean�pentru�Conservarea�\i�PromovareaCulturii�Tradi`ionale.�Aceast[�institu`ie�estecondus[�de�Ilie�Ion,�care�se�va�pensiona�]nscurt�timp.

„Inten`ionez� s[� particip� la� concursulpentru� ocuparea� func`iei� de� manager� la

Centrul�pentru�Promovarea�\i�ConservareaCulturii� tradi`ionale,� inten`ionez� s[� facacest�lucru,�nu�m-am�r[zgândit”,�a�decla-rat�C[t[lina�Lupa\cu.Aceasta�a�men`ionat�c[�lucreaz[�la�pro-

iectul�managerial�cu�care�se�va�prezenta�laconcurs.�„Consider�c[�a\�aduce�plus�valoa-re�]n�institu`ia�respectiv[�prin�accesarea�deproiecte� fiindc[� trebuie� s[� recunoa\temurmeaz[�o�nou[�etap[�de�accesare�a�pro-iectelor�din�fonduri�europene�dar�desigur,asta�de�acum�face�parte�din�proiectul�meu

de�management� \i�nu�pot� dezv[lui� foartemulte�dar�un�obiectiv�este�foarte�clar�atra-gerea� de� fonduri� europene� prin� institu`iarespectiv[”,�a�men`ionat�inspectorul�\colargeneral�adjunct�al�I|J.�Decizia�de�]nscrierela�concursul�de�la�Centrul�de�cultur[�a�fostluat[�de�adjunct[�motivând�lipsa�de�colabo-rare� cu� Mihaela� Hunc[,� inspector� \colargeneral.� Posibil� ca� ]n� postul� de� inspector\colar� general� adjunct� s[� fie� ocupat�OtiliaStela�Luca,�actual� ins�pector� \colar�pe� for-mare�continu[.�(Petronela�Rotariu)

C[t[lina Lupa\cu vrea func`ia dedirector al Centrului de Conservare

\i Promovare a Culturii

Poli`ia Local[ solicitat[ s[fie prezent[ ]n Centrul Vechi

Page 3: Evenimente de Botosani nr.2383

Luni,�20�mai�2013 LOCAL 3

Reprezentan`ii�unorsindicate�boto\[nenesunt�de�p[rere�c[,]n�sectorul�sanitar,managerii�spitalelornu�ar�trebui�s[]ncheie�contractelecu�Casa�de�Asigu�-r[ri�de�S[n[tatedac[�valoarea�con-tractului�nu�le�asi-gur[�func`ionarea�]ncondi`ii�normale�aunit[`ilor�medicalepe�care�le�conduc.

„To`i�managerii�se�plâng�c[bugetul�nu�va�fi�suficient�pen-tru� func`ionarea� unit[`ilor� pecare�le�conduc,�dar�stau�]ntr-ocontinu[�pasivitate�pentru�a�nusup[ra�pe�unul�sau�pe�altul�din\efii�de�la�nivel�local�sau�cen-tral.�Eu�a\a�v[d�lucrurile:�dac[un�manager�nu�se�descurc[�cubugetul�alocat�s[�\i�dea�demi-sia.�La�noi�]ns[�nu�vedem�a\aceva”,� este� de� p[rere�MariusOr�o\anu,�liderul�jude`ean�al�or�-ganiza`iei�sindicate�Cartel�Alfa.}n�jude`ul�Boto\ani,�se�anun�-

`[� un� an� foarte� greu� ]n� special

pen�tru�cea�mai�mare�unitate�me�-dical[� a� jude`ului,� Spitalul� deUr�gen`[� „Mavromati”,� care� ar[mas� cu� acela\i� tarif� pe� cazpon�derat�ca�anul�trecut,�]n�con�-di`iile�]n�care�multe�servicii�careasigur[� func`ionarea� spitaluluisunt�mai�scumpe�iar�cheltuielilesalariale� s-au� majorat� fa`[� deanul� trecut�prin�recuperarea�dec[tre� personal� a� celor� 15� pro-cente�t[iate�din�salarii�]n�timpulguvern[rii�trecute.}ns[,� pentru� aceste� recupe�-

r[ri�la�salarii�actualii�guvernan`inu�au�alocat�niciun�ban�]n�plus,l[sând� conducerile� unit[`ilormedicale� s[� se� descurce� cum\tiu,�mai�exact�s[�intre�]n�fondu-rile�care�ar�trebui�s[�fie�rezerva-te�pentru�cump[rarea�de�medi-camente,� materiale� sanitare,reactivi�pentru�laboratoare.}n� opinia� liderului� jude`ean

al� organiza`iei� sindicale� CartelAlfa,�bani�s-ar�putea�g[si�\i�pen-tru�func`ionarea�normal[�a�siste-mului� sanitar.� „Eu� r[mân� laideea�c[�banul� ]n�România�secheltuie�foarte�aiurea�pe�siste-mul�de�achizi`ii.� Iar�acum�s-adat�posibilitatea�pe�achizi`ii�di�-recte�s[�se�]ndestuleze�tot�ce�]n�-seamn[�prieteni,�rela`ii,�obliga�-`ii�de�partid.�Acolo�se�duc�ba�-nii,�nu�pe�salarii”,�mai�afirm[liderul�Cartelului�Alfa.

Autorit[`ile�jude`ene�aten`io�-neaz[�]ns[�c[�nu�exist[�alt[�so�-lu`ie�decât�]ncadrarea�]n�bugetulalocat,�pentru�unit[`ile�medica-

le,� inclusiv� Spitalul� Jude`ean„Ma�vromati”.� }n� aceste� zileconducerea�spi�talului�trebuie�s[g[seasc[�solu`ii�de�economisire

la� buget� pentru� ]ncadrarea� ]nfondurile�alocate�de�cas[,�chiardac[� acest� lucru� pare� aproapeimposibil.�(Aurora�Dimitriu)

Medicina�de�familie�a�fost,�ieri,mai�mult�decât�de�obicei,�]n�aten iadeciden ilor�sistemului�sanitar�ro�-mânesc,�cu�ocazia�Zi�lei�Interna io�-n�ale�a�Medicinei�de�Familie.

„}n�fiecare�an,�pe�19�mai,oamenii� ]\i� aduc� aminte� maimult� de� medicina� de� familie,precum�\i�de�medicii�care�o�ser-vesc,� iar� mul`i� dintre� cet[`enitransmit� un� gând� de� recuno\�-tin`[�celor�care�\i-au�pus�profe-sia� ]n� ap[rarea,� deseori� chiarsalvarea� vie`ii,� prilej� oferit� deZiua� Interna`ional[� a�Medici�-nei�de�Familie”,�se�arat[�]ntr-uncomunicat� adresat� de�ministrulS[n[t[`ii�oamenilor�]n�halate�al�-be�care�]\i�desf[\oar[�activitatea]n�re`eaua�de�medicin[�primar[.

Cu�aceast[�ocazie,�medicilorde�familie�li�s-a�transmis�c[�vorfi�sprijini`i�]n�continuare�pentrubuna� desf[\urare� a� activit[`ilorde� preven`ie� a� bolilor,� pentruca,� pe� lâng[� calitatea� statuat[deja� de�medic� curant,� s[� ]nde-plineasc[�\i�calitatea�de��consi-lier�de�s[n[tate,�de�promotor�alunui� stil� de� via`[� s[n[tos,� deeducare� a� cet[`enilor�din�punctde� vedere� al� ]nv[`[rii� cumputem�s[�prevenim,�s[�ne�pro-tej[m,� s[� apel[m� la� medic� \iatunci�când�suntem�s[n[to\i.

„}n�România,�medicina�defamilie� a� c[p[tat� ]n� decursulanilor�un�statut�tot�mai�impor-tant,�iar�pe�m[sura�ce�preven`iaa�avut�un�rol�mai�bine�promo-

vat�\i�medicul�de�familie�a�fostmai� prezent� ]n� comunitate.Medicul� de� familie� este� ast[zicel� mai� apropiat� exponent� alsistemului�sanitar�de�cet[`ean,fie� c[� este�pacient,� fie� c[� esteun�simplu�om�care�are�nevoiede� ajutor� profesionist� atuncicând�s[n[tatea�lui�este�]n�peri-col”,�se�mai�arat[�]n�comunica-tul� adresat� de� ministrul� S[n[�-t[`ii,�medicilor�de�familie.Doctorilor�din�re`eaua�medi-

cal[�primar[�li�s-au�f[cut�\i�pro-misiuni� cu� ocazia� acestei� zile.Pentru�anii�urm[tori�se�vor�con-strui�programe�de�preven`ie,�deintegrare�a� serviciilor�medicale,de�accentuare�a�rolului�mediculuide�familie.�(Aurora�Dimitriu)

Societatea� Portas� ComSRL,� una� dintre� firmele� fa�-miliei�primarului�Ovidiu�Por�-tariuc,�a�intrat�]n�insolven`[.Cererea� de� intrare� ]n� insol-ven`[�a�fost�f[cut[�de�CarmenFlorentina�Dulgheriu,� admi-nistratorul�societ[`ii,�sora�luiOvidiu� Portariuc,� deschide-rea� procedurii� fiind� admis[de� magistra`ii� TribunaluluiBo�to\ani.�Termenului�de�ve�-

ri�ficare� a� crean`elor,� de� ]n�-toc�mire,�afi\are�\i�comunica-re� a� tabelului� preliminar� decrean`e,�a�fost�stabilit�pentrudata�de�15�iulie�2013.�So�cie�-tatea,�cu�domeniu�de�activita-te� fabricarea�produselor�\i�alactatelor,�a�fost�]nfiin`at[�]nanul�1994,� iar� ]n�2010�aveaun�num[r�de�29�de�angaja`i,cu�o�cifr[�de�afaceri�era�de�3milioane�de�lei.�(D[nu`�R.)

Una din firmelefamiliei Portariuc

a intrat ]ninsolven`[

Promisiuni f[cutemedicilor de familie

Sindicali\tii se declar[ nemul`umi`ide cum se cheltuiesc banii ]n spitale

Page 4: Evenimente de Botosani nr.2383

Luni,�20�mai�2013LOCAL4

Promisiunile�din�campa-nia�electoral[�sunt�greude�realizat�pentru�parla-mentarii�boto\[neni�USL.Ace\tia�promiteau�c[odat[�ajun\i�]n�Parlamentvor�modifica�legea�\icet[`enii�cu�centrale�nuvor�mai�achita�bani�laModern�Calor.

Ace\tia�modificau�cu�u\urin`[�ordinulAutorit[`ii� Na`ionale� de� Reglementarepentru�Serviciile�Comunitare�de�Utilit[`iPublice�(ANRSC)�care�oblig[�\i�proprie-tarii�apartamentelor�]nc[lzite�cu�centraletermice� individuale� la� plata� c[ldurii� ]ncondominiu.�Mai�precis,�to`i�proprietariide�apartamente�sunt�obliga`i�s[�pl[teasc[pentru� c[ldura� emanat[� de� `evile� de� pescara�blocurilor�sau�a�celor�care�traver-seaz[�subsolurile.To`i� cei� nemul`umi`i� a\teapt[� s[� se

materializeze�promisiunile�f[cute�de�lide-rii�USL,�potrivit� c[rora�va� fi�modificatordinul�ANRSC�]n�baza�c[ruia�ModernCalor� emite� aceste� facturi.� Dup[� cinciluni�de�când�sunt�la�guvernare�parlamen-tarii�boto\[neni�nu�au�reu\it�s[�schimbe]n�nici�un�fel�acest�ordin.

La�nivel� local,�reprezentan`ii�munici-palit[`ii,�sus`in�c[�nu�au�o�putere�s[�schim-�be�ordinul�ANRSC,�dar�c[�vin�]n�sprijinulcolegilor�din�Parlament�cu�documente.Viceprimarul�Viorel�Iliu`[,�sus`ine�c[

cei� nou[� candida`i� la� parlamentare� aiUSL� nu� au� promis� c[� vor� anula� acelordin,�ci�vor�]ncerca�s[-l�modifice.

„Parlamentarii�nu�au�promis�c[�voranula�ordinul,�au�promis�c[�se�vor�inte-rese�\i�vor�]ncerca�s[�modifice�legea.�Eupot�s[�v[�spun�c[�am�pus�recent�la�dis-pozi`ie� parlamentarilor� no\tri,� \i� cândspun� no\tri� m[� refer� la� cei� USL,� unultim� material� cu� observa`iile� asocia�-`iilor�de�proprietari,�r[spunsuri�primitede�la�operatori,�le-am�pus�cap�la�cap�]na\a�fel�]ncât�s[�g[sim�solu`ii”,�a�decla-rat�viceprimarul�municipiului.}ntrebarea� dac[� boto\[nenii� care� nu

sunt�racorda`i�la�sistemul�centralizat�vormai�pl[ti�]n�sezonul�rece�2013-2014�vormai� achita� bani� operatorului� de� c[ldur[pentru� spa`iile� comune� nu� a� avut� unr[spuns�pozitiv.

„Este�o�]ntrebare�grea.�Eu�nu�pot�s[v[�dau�un�r[spuns�pentru�c[�modifica-rea�se�face�de�ANRSC�nu�de�Prim[riamunicipiului.�Chiar�dac[�a\�propune�caPrim[rie,� s-ar� putea� s[� nu� treac[� deCon�siliu.�Nu�\tiu.�Oricum�e�o�treab[�ca�-re�eu,�personal,�o�v[d�greu�de�realizata\a�repede,�cred�c[�e�o�dezbaterea�greaaceasta”,�a�spus�Viorel�Iliu`[.

}n� acela\i� timp� acesta� a� precizat� c[facturile�emise�de�Modern�Calor�pentrucei� cu� centrale� a� fost� principalanemul`umire�a�boto\[nenilor�din�campa-nia� electoral[� pentru� parlamentare.Acesta�recunoa\te�c[�modificarea�ordinu-lui�ANRSC�ar�fi�cea�mai�mare�realizarea�parlamentarilor.

„Nu� \tiu� dac[� neap[rat� a� fost� unsubiect� al� campaniei� electorale,� a� fostuna�dintre�problemele�cele�mai�presantepentru�popula`ie,�cele�mai�des�]ntâlnite]n� campanie.� Ideea� este� c[� trebuie� s[

]ncerc[m.�Dac[�modific[m�o�s[�fie�unmare�succes.�Le-am�spus�\i�parlamenta-rilor�c[�cine�reu\e\te� treaba�aceasta�\ispune�c[�el�a�f[cut-o�are�asigurat�man-datul�de�parlamentar�pe�mul`i�ani.�Eucred� c[� oamenii� care� ne� reprezint[� ]nParlament�trebuie�s[�]ncerce�\i�s[�aduc[argumente.� Sunt� ]ncrez[tor� c[� le-ammai� oferit� «muni`ie»� \i� ]nseamn[� c[undeva�se�poate�s[�trag[�cu�«pistoalelecu� pu\tile»� nu� \tiu,� eu� le-am� dat«muni`ia»”,� a� completat� Viorel� Iiu`[.(Petronela�Rotariu)

De\i�tratativele�]nce-pute�de�conducereaNova�Apaserv�cupre�\edin`ii�de�aso-cia`ii�de�proprietarip[reau�la�un�mo�-ment�dat�c[�ar�ducela�un�rezultat�peplacul�reprezentan�-`ilor�operatorului�deap[,�cel�pu`in�]n�ca�-zul�câtorva�asocia`ii,acum�directorul�So�-ciet[`ii�Nova�Apa�-serv�las[�de�]n`elesc[�negocierile�batpasul�pe�loc.

Nici�chiar�stimulentele�finan-ciare�promise�asocia`iilor,�pen-tru� acoperirea� unor� cheltuielicomune,� nu� au� dat� rezultatelea\teptate.� |efii� de� asocia`ii� setem� s[� nu� intre� ]n� conflict� culocatarii.

„Este� foarte� greu.� Noi� le-am� promis� \i� un� stimulentfinanciar,�dar�\efii�de�asocia`iise�tem�de�reac`ia�proprietarilor,chiar� dac[� acei� bani� ar� fi� defapt� pentru� asocia`ii,� pentruacoperirea� unor� cheltuieli� co�-mune�pentru�ca�locatarii�s[�numai� scoat[�din�buzunarele� lorbani”,�a�spus�Gabriel�Cârlan,managerul� societ[`ii� NovaApaserv.Conducerea� operatorului� de

ap[�se�chinuie\te�de�ceva�vremes[� conving[� reprezentan`ii� aso-

cia`iilor�de�proprietari�s[�]nche-ie� contractul� cu�Nova�Apaserv\i�astfel�s[�se�implice�]n�reparti-zarea� consumurilor� care� de�-p[\esc� la� nivel� de� scar[� sumaconsumurilor�declarate�de�toateapartamentele.}n� prezent,� exist[� ]n� conti-

nuare� mari� nemul`umiri� legatede� faptul� c[� rezult[� consumuri]n�plus,�prin�citirea�apometruluila� nivel� de� scar[,� care� ]ncarc[facturile� celor� care� declar[corect�indexul�lunar�de�consum.Reprezentan`ii� operatorului� deap[� spun� c[� prin� citirea� perio-dic[� a� apometrelor� ]n� aparta-mente,�o�dat[�la�\ase�luni,�carea�demarat�deja�]n�Boto\ani,�vorfi� descoperi`i� \i� r[u� platnicii.(Aurora�Dimitriu)

Prins ]n trafic beat,f[r[ permis \i cu omotociclet[ furat[Un�b[rbat�din�Store\ti�este�cercetat�de�poli`i\ti�dup[�ce�a� fost

prins�conducând�o�motociclet[�furat[,�fiind�beat�\i�f[r[�permis.�}nnoaptea�de�17�spre�18�mai,�]n�jurul�orei�03.40,�a�fost�depistat�]n�tra-fic,�pe�strada�Crihana,�]n�localitatea�Fl[mânzi,�Adrian�C[t[lin�P.�de27�ani,�]n�timp�ce�conducea�o�motociclet[.�B[rbatul�a�fost�testat�cuaparatul� etilotest,� rezultatul� indicând�o� concentra`ie� de�1,08�mg/lalcool� pur� ]n� aerul� expirat.� Totodat[,� verific[rile� efectuate� depoli`i\ti�au�stabilit�c[�b[rbatul�nu�posed[�permis�de�conducere�pen-tru�nici�o�categorie.�}n�cauz[�se�efectueaz[�cercet[ri�fa`[�de�AdrianC[t[lin�P.�sub�aspectul�s[vâr\irii�infrac`iunii�de�conducerea�pe�dru-murile�publice�a�unui�autovehicul�de�c[tre�o�persoan[�care�are�o]mbiba`ie�alcoolic[� ]n� sânge,�peste� limita� legal[� \i�conducerea�pedrumurile�publice�a�unui�autovehicul�de�c[tre�o�persoan[�care�nuposed[� permis� de� conducere.�Mai� mult,� ]n� urma� extinderii� cer-cet[rilor,�poli`i\tii�au�constatat�c[�motocicleta�a�fost�furat[�din�cur-tea� locuin`ei� lui� D.M.,� din� satul� Cotu,� comuna� Cop[l[u,� \i,� lamomentul�depist[rii,�autovehiculul�se�afla�]n�posesia�lui�Florin�B.�de19�ani,�din�sat�Store\ti,�comuna�Frumu\ica.�}n�cauz[�poli`i\tii�con-tinu[�cercet[rile,�pentru�a�stabili�modul�]n�care�motocicleta�a�ajuns]n�posesia�tân[rului�de�19�ani,�care�va�fi�de�asemenea�cercetat�subaspectul� s[vâr\irii� infrac`iunii� de� ]ncredin`area,� cu� \tiin`[,� a� unuiautovehicul�pentru�conducerea�pe�drumurile�publice,�unei�persoanecare�nu�posed[�permis�de�conducere�sau�unei�persoane�care�se�afl[sub�influen`a�alcoolului.�(D[nu`�Rotariu)

Asocia`iile de proprietari,reticente la propunerile

celor de la Nova Apaserv

Ru\ine�Parlamentarii USL nu sunt ]n stare s[ ] i onoreze promisiunile

Page 5: Evenimente de Botosani nr.2383

Luni,�20�mai�2013 LOCAL 5

Pre\edintele�Tribunalului�Bo�-to�\ani,�Anitta�Maria�Manole,�s-a]nscris�la�concursul�pentru�ocupa-rea� func`iei� de� pre\edinte� alCur`ii�de�Apel�Suceava.�Concur�-sul� este� organizat� de� InstitutulNa`ional� al�Magistraturii� pentruaceea\i� func`ie� ]nscriindu-se� \iMa�ria� Andrie\,� care� ]n� prezenteste� vicepre\edintele� Cur`ii� deApel� Suceava.�Concursul� se� vafinaliza�]n�luna�iunie,�candidateleurmând�a�sus`ine�testarea�psiholo-gic[,�sus`inere�a�proiectului�refe-ritor� la� exercitarea� atribu`iilorspe�cifice�func`iei�de�conducere�\i

testarea� scris[� privind� manage-mentul,�comunicarea�\i�resurseleumane.�Tot�]n�aceea\i�perioad[�seva�desf[\ura�\i�concursul�pentruocuparea�func`iei�de�pre\edinte�alJudec[toriei� Darabani,� ]nscriin-du-se� tot� doi� candida`i.� Cei� doisunt�Georgel�Teofil�Mardar,�ju�-dec[tor�la�Judec[toria�Darabani�\iMaria�Alina�Neculai,�judec[tor�laJudec[toria� Boto\ani.� Pe� lâng[tes�tarea� psihologic[,� candida`iican�dida`ii�au�de� trecut�de�probade�sus`inere�a�proiectului�referitorla�exercitarea�atribu`iilor�specifi-ce�func`iei�de�conducere,�iar�pe�9

iunie� vor� da� testarea� scris[� pri-vind� managementul,� comunica-rea�\i�resursele�umane.�(D.R.)

Primarul� Ovidiu� Porta�-riuc�a�postat�noaptea� trecut[un�mesaj�pe�pagina�personal[de�Facebook.�El�propune�cajuc[torii�echipei�FC�Boto\anis[�devin[�cet[`eni�de�onoarepentru� c[� au� reu\it� o� per�-forman`[� istoric[.� „M[gândesc� tot� mai� mult� s[-ifacem� pe� juc[torii� FC-uluicet[`eni� de� onoare� ai� Bo�-to\aniului��Ce�p[rere�ave`i?

Eu� cred� c[�merit[� din� plinacest�titlu��Sigur�c[�vor�fi�\icârcota\i� care� vor� contestaaceast[�ini`iativ[�dar�eu�credc[� b[ie`ii� [\tia� au� f[cut� \ivor� face� pe� viitor�mai�multpentru�Boto\ani�ca�imagine,emula`ie,� speran`a� decâtmul`i� al`ii� care� au� primitacest� titlu�”, a� postat� pri�-marul�Ovidiu� Portariuc� peFacebook.

La�stresul�]n�care�se�lu�-crea�z[�la�ora�actual[�]nsistemul�bugetar,�se�simteo�nevoie�acut[�de�specia�-li\ti�]n�psihologia�muncii.Cel�pu`in�aceasta�este�opi-nia�unor�lideri�de�sindicatboto\[neni.

„Statul�nu�lucreaz[�absolut�deloc�pezona�aceasta�pe�psihologie�a�muncii.�Nuexist[�]n�sistemul�bugetar�aproape�delocaplicat[�activitatea�de�psihologia�mun-cii.�Se� simte�o�nevoie�acut[� s[� � existepsi�hologi�]n�domeniul�muncii,�m[car�launit[`ile�mari,�psihologi�care�s[�lucrezecu�angaja`ii,�s[�vad[�care�le�sunt�pro-blemele,�care�este�orizontul�de�a\teptarepe� termen� scurt,� pe� termen�mediu,� peter�men� lung,� s[� vad[� cum� pot� fi]mbun[t[`ite� condi`iile� de� munc[� dinpunct� de� vedere� psihologic� pentru� casalariatul�respectiv�s[�dea�un�randamentmai�bun”,�consider[�Marius�Oro\anu,liderul�jude`ean�al�Cartel�Alfa.}n� str[in[tate,� nu� exist[� serviciu

resurse�umane�care�s[�nu�aib[�psihologspecializat� pe� psihologia� muncii,� maisus`ine�liderul�de�sindicat.�De�la�recruta-re,� unde� e� primul� pas� ]n� care� cuno\tiomul� \i� din� acest� punct� de� vedere,� laevalu[rile�anuale,�plus�activitatea�de�zi�cuzi,�]n�care�se�vede�of-ul�de�cu�care�vine]nc[rcat�la�serviciu�fiecare�angajat,�spe-cialistul�]n�psihologia�muncii�ar�trebui�s[]\i�fac[�sim`it[�prezen`a.

„La�psiholog,�poate�fac�o�compara`ie

pu`in�for`at[,�dar�ar�trebui�s[�te�duci�s[spui� ca� la� preot� ce� ai� pe� suflet,� ce� tesup[r[,� ce� te� ]mpiedic[� s[� te� ocupilini\tit� de� problemele� de� la� serviciu.Trebuie� g[sit� un� canal� din� acesta� decomunicare� pentru� ca� angajatul� s[� seelibereze�de�o�parte�din�problemele�care]l�macin[,�\i�care�nu�sunt�pu`ine”,�a�maiprecizat�liderul�jude`ean�al�Cartel�Alfa.

Reprezentan`ii�sindicatelor�spun�c[�]nsistemul�bugetar�stresul�este�dat�]n�ultimavreme�de�semnale�repetate�care�vin�dinpartea� autorit[`ilor,� privind� nesiguran`alocului�de�munc[,�dar�\i�de�faptul�c[�per-sist[�inechit[`i�la�salarizare,�nu�doar�]ntrediferite�domenii�bugetare,�dar�chiar�\i�]ninteriorul� aceluia\i� sector� bugetar,� ]ninteriorul�aceleia\i�institu`ii.

Conducerea�sindicatului�Cartel�Alfa�aadus�]n�mai�multe�rânduri�]n�aten`ia�auto-rit[`ilor� centrale� aceast[� problem[,� anecesit[`ii�de�a�se�angaja�psihologi�spe-cializa`i�pe�psihologia�muncii,�dar,�de\inimeni� nu� a� negat� c[� ar� fi� nevoie� deace\ti�speciali\ti�]n�sistem,�s-a�invocat�defiecare� dat[� lipsa� banilor.� (AuroraDimitriu)

Portariuc ]i vrea cet[`enide onoare pe fotbali\tii

de la FC Boto\ani

Pre\edinta Tribunalului vrea\ef[ la Curtea de Apel Suceava

Bugetarii solicit[ psihologi pentrua ]nfrunta stresul de la serviciu

Page 6: Evenimente de Botosani nr.2383

FC�Boto\ani�s-a�im�-pus�]n�deplasare,�]nfa`a�echipei�SportulStuden`esc,�cu�sco-rul�de�4-0�\i�estema�tematic�promo-vat[�]n�primul�e\a�-lon�al�fotbalului�ro�-mânesc.�Chiar�dac[ar�pierde�ultimele

do�u[�meciuri�din�a�-cest�sezon,�cu�CSOtopeni�\i�DeltaTul�cea,�ro\-alb-al�-ba\trii�r[mân�lideri]n�seria�I�a�ligii�se�-cunde.

Pentru�FC�Boto\ani,�meciulcu� Sportul� Studen`esc� a� fost� osimpl[� formalitate.� Elevii� lui

Cristi�Popovici�au� ]nceput�per-fect�partida�\i�a�deschis�scorul�]nminutul� 2� prin� golgheterulGeorge� Cârjan.� Croitoru� dri-bleaz[�doi�adversari�pe�dreapta,paseaz[�]n�careu�pentru�Cârjan,care� ]l� ]nvinge�pe�Vâlceanu�cuun�\ut�din�4�metri�la�col`ul�scurt.}n� minutul� 11,� Hadnagy� mar-cheaz[�spectaculos�din�foarfec[de�la�10�metri,�dar�reu\ita�esteanulat[� corect� pentru� offside.FC�Boto\ani�\i-a�majorat�avan-tajul�]n�minutul�33�când�Vraciu

a�marcat�cu�un�\ut�din�interiorulcareului.� Acela\i� Vraciu� reali-zeaz[� dubla,� ]n� minutul� 35,printr-o�lovitur[�de�cap�din�inte-riorul�careului�la�col`ul�scurt.}n�minutul�83,�FC�Boto\ani

a� reu\it� s[� marcheze� \i� golulpatru.� Hadnagy� ]l� lanseaz[excelent�pe�Acsinte,�care�]nscriecu�un�\ut�la�col`ul�lung�de�la�10metri�lateral�stânga.FC�Boto\ani: Petrache�-�~e�-

pe\,�Ursu,�C.�Dinu�(cpt.),�Ac�-

sinte� -� Maghici,� Va\vari,� M.Croitoru,� Vraciu� -� Cârjan,HadnagyAntrenor:�Cristian�PopoviciSportul� Studen`esc: Vâl�-

ceanu� -� B[ni`[,� C.� Mihai,� |t.Po�pa,� Rita� -� Olaru,�M.� Vlad,Pa�urc[,� Bg.� Barbu� (cpt.)� -Mare\,�F[r]m[Rezerve:�Cherry�-�G.�Du�mi�-

trescu,� Tudor,� Leafu,� M.� |u�-mu�dic[,�St[ni`,�Bulig[Antrenor:�Daniel�Timofte

Luni,�20�mai�2013SPORT6

PERFORMAN~{�

FC Boto\ani a promovat ]n Liga I

Page 7: Evenimente de Botosani nr.2383

Luni,�20�mai�2013 SPORT 7

S[rb[toare la meciulcu CS Otopeni

Pre\edintele�clubului�FC�Bo�-to\ani�spune�c[�nu�a�avut�niciunfel�de�emo`ii�la�meciul�cu�Spor�-tul�Studen`esc�\i�c[�deja�se�gân�-de\te� la�partida�cu�CS�Otopenicând� se� va� s[rb[tori� pe�Muni�-cipal,� promovarea� ]n� primule\alon�al�fotbalului�românesc.

„A�fost�o�victorie�f[r[�emo�-`ii.� Am� jucat� ]mpotriva� unorcopii� \i� nu� puteam� rata� victo-ria.�B[ie`ii� s-au�bucurat� la� fi�-nal,�au�cântat.�E�normal.�Amreu\it� o� performan`[� istoric[pen�tru� fotbalul� boto\[nean.Acum�ne�preg[tim�pentru�me�-ciul�cu�Otopeni.�Va�fi�un�spec-tacol�foarte�frumos�\i�vom�s[r�-b[tori� promovarea� ]n� liga� I]mpreun[� cu� suporterii.� Vominvita� fo\tii� antrenori,� fo\ti� ju�-c[tori.� Vor� veni� Belodedici� \iVl[�doiu”,�a�spus�Cornel�|fai`er.

Valeriu Iftime:„Va fi o perioad[

dificil[”Victoria�de�la�Sportul�\i�pro-

movarea�]n�Liga�I�]i�d[�motive�debucurie�dar�]n�acela\i�timp�\i�de]ngrijorare� principalului� fi�nan�-`ator�Valeriu�Iftime.�El�spu�ne�c[principala�grij[� ]n�momentul�defa`[� este� s[� pl[teasc[� toate� res-tan`ele�financiare�c[tre�ju�c[�tori�\is[�achite�prima�de�promo�va�re.

„Nu�am�fost�la�meci�pentruc[�nu�mai�aveam�niciun�fel�deemo`ii�\i�\tiam�c[�o�s[�se�termi-ne� frumos.�Din�acest�moment]n�cepe�greul.�Avem�de�achitatrestan`ele� la� juc[tori� \i� primade� promovare� ceea� ce�nu� estede�loc� u\or� vorbim� de� o� sum[mare�de�bani.�Va�fi�o�perioad[dificil[.� M[� bucur� c[� sunt� \i

al`ii� care�caut[� finan`are�pen-tru�club.�Cu�siguran`[�vom�g[�-si�banii�necesari�pentru�a�r[s�-pl[ti� munca� juc[torilor� \i� an�-tre�norilor.�Lucrurile�sunt�com-plicate�dar�sunt�convins�c[�vomreu\i”,�a�spus�Valeriu�Iftime.

Cosmin Andrei:„Dac[ va fi nevoie,se va lucra ]n treischimburi \i sunt

convins c[ vom reu\i”Viceprimarul�Cosmin�An�drei

a�fost�prezent�la�meciul�cu�SportulStuden`esc�\i�a�avut�o�nou[�dis�cu�-ie�cu�oficialii�clubului.�El�spunec[�lucr[rile�ar�pu�tea�]ncepe�la�ju�-m[�tatea� lunii� iu�nie� \i� c[� ]n� treis[pt[mâni�vor�fi�finalizate.

„A�fost�un�meci�foarte�fru-mos.�O�victorie�clar[�a�noastr[.La� final,� b[ie`ii� au� s[rb[toritpe�teren.�Am�fost�\i�i-am�felici-tat�pe�juc[tori�\i�antrenori.�Ammai�avut�o�discu`ie�\i�cu�pre�\e�-dintele� clubului.� Urmeaz[� caluni� s[� avem�o� ]ntâlnire� \i� s[mai� punem� la� punct� anumitelu�cruri.�Ne� dorim� foarte�mults[�juc[m�primul�meci�la�Boto�-\ani� \i�consider�c[�vom�reu\i.Eu� sper� ca� la� jum[tatea� luniiiu�nie� s[� ]nceap[� lucr[rile� lasta�dion.� Important� este� s[�g[�-sim� o� firm[� puternic[� \i� carepoate�termina�]n�trei�s[pt[mâniinvesti`ia.�Dac[�va�fi�nevoie,�seva� lucra� ]n� trei� schimburi� \isunt�convins�c[�vom�reu\i.�M[voi�ocupa�de�aceast[�problem[\i�voi�fi�zilnic�la�stadion�pentrua�urgenta�pe�cât�posibil�lucr[�ri�-le.� Vom� ]ncepe� cu� extindereaves�tiarelor,�montarea�turniche�-`ilor�\i�a�camerelor�de�suprave-ghere,� care� sunt� obligatorii.Ce�lelalte�lucr[ri�pot�fi�finaliza-

te� pân[� la� etapa� a� treia� cândvom� juca� din� nou� pe� Mu�ni�-cipal.� Totul� este� s[� nu� avemvreo� contesta`ie� la� licita`ie”,� aspus�Cosmin�Andrei.

Juc[torii echipei FCBoto\ani au s[rb[toritpromovarea ]mpreun[

cu suporterii Câ`iva�membrii�ai�galeriei�i-

au� a\teptat� sâmb[t[� seara� pejuc[torii� echipei� FC� Boto\anipentru� a� s[rb[tori� promovarea]n� liga� I.�Ro\-alb-alba\trii� s-auim�pus�cu�scorul�de�4-0�la�Spor�-tul� Studen`esc� \i� au� promovatmatematic� ]n� primul� e\alon� alfotbalului�românesc.}narma`i�cu�steaguri�\i�o�tob[,

cei� aproximativ�30�de� su�por�teriboto\[neni�au�cântat�mai�bine�deo� or[� ]n� fa`a� stadionuluiMunicipal.�}n�momentul�]n�careautocarul�echipei�FC�Boto\ani�aajuns�]n�fa`a�stadionului,�suporte-rii� au� ]nceput� fiesta.� Primul� acoborât� din� autocar� antrenorulsecund�Alin�Bejan�care�a�fost�luat]n� bra`e� de� suporteri� dup[� careAcsinte&Co� au� ]mpreun[� cufanii:� „CAMPIONII,� CAM-�PIONII”� \i� „OLE,� OLE,OLE,�OLA,�SUNTEM�CAM-PIONI,�AM�INTRAT�}N�A”.

„Est�un�pas�important.�Esteo�bucurie�enorm[.�M[�bucur�c[am�reu\it�s[�promovez�]n�ca�lita-te�de�antrenor�secund.�Am�pro-movat�cu�Boto\aniul�\i�din�C�]nB.�Este�o�satisfac`ie�enor�m[.�Deacum� ]ncepe� greul.� Sun�temeuforici�dar�sper[m�s[�facem�otreab[� bun[� ]n� divizia�A.�Ma�-tematic� nu� putem� pierde� locul]ntâi�dar�sper[m�s[�]nvingem�\iOtopeniul�\i�s[�fie�o�s[r�b[toaresâmb[ta� viitoare”,� a� spus�AlinBejan,�antrenor�secund.

Suporterii�echipei�FC�Boto�-\ani�sunt�extrem�de�entuzia\ti�\i]ncep� la� rândul� lor� preg[tirilepentru� liga� I�unde�vor� ]nfruntagalerii�foarte�puternice.

„Este�ceva�unic.�Bravo�b[�-ie`ilor,�le�mul`umim.�Au�mun-cit�mult.�Ne�dorim�s[�ob`in[�câtmai�multe�puncte� \i� ]n� liga� I.Suntem�preg[ti`i� \i�noi�pentruliga�I”,�a�spus�Andrei,�membrual�galeriei�boto\[nene.Membrii�galeriei�boto\[nene

sunt� deci\i� s[� protesteze� ]nstrad[�]n�cazul�]n�care�echipa�vadebuta�]n�liga�I�la�Ia\i�\i�nu�pestadionul�Municipal.

„Ne� dorim� din� tot� sufletuls[� juc[m� la� Boto\ani.� Facemun�apel� c[tre� domnul� primar,s[�juc[m�la�Boto\ani.�Nu�vrems[� juc[m� la� Ia\i.�O� s[� facemmiting,� o� s[� ie\im� ]n� strad[.Sunt�oameni�care�vin�la�fiecaremeci�\i�]\i�dau�sufletul.�Nu�d[mbani�la�teatru,�la�Filarmonic[.D[m� bani� la� fotbal.� Aici� neplace,�aici�cânt[m.�Orice�ar�fi,pentru�aceast[�echip[.�E�p[cats[�nu�se�dea�bani�pentru�echi-pa�asta”,�a�mai�spus�Andrei.

Bucurie mare \i ]nacela\i timp

optimism ]n tab[raechipei FC Boto\aniJuc[torii�care�au�realizat�cea

mai�mare�performan`[�din�isto-ria� fotbalului� boto\[nean� suntextrem�de�ferici`i�]n�acela\i�timpoptimi\ti� c[� vor� avea� evolu`iibune� \i� ]mpotriva� unor� echipepre�cum� Steaua,� Dinamo,� CFRCluj�sau�SC�Vaslui.Ciprian� Dinu,� c[pitanul

echipei� FC� Boto\ani:� „Este� omare� realizare� pe� care� ne-amdorit-o�cu�to`ii�\i�sper[m�ca�totBoto\aniul� s[� fie� fericit� \imul`umit�de�ceea�ce�am�realizatacum.� A� fost� un� campionatdes�tul�de�]nc[rcat�\i�emo`ional\i�fizic.�}n�retur�s-a�dovedit�c[suntem�o�echip[�puternic[�pen-tru�liga�a�II-a.�R[mâne�de�v[�-zut�dac[�vom�face�fa`[�la�liga�I.

Va�fi�o�nou[�provocare.�Spe�r[mca� faptele� bune� pe� care� le-amf[cut� la� Boto\ani� anul� acestas[�nu�fie� singure.�Sper�s[� fa�-cem�o�figur[�frumoas[�]n�liga�I\i�s[�r[mânem�acolo”.Florin�Acsinte,�funda\�stân-

ga� FC� Boto\ani:� „Este� o� pro-mo�vare�istoric[.�Boto\aniul�nua� fost� niciodat[� ]n� liga� I.� Caboto\[nean� este� o�mare�mân-drie�pentru�mine.�Le�mul`umimtuturor�pentru�c[�au�fost�lâng[noi.� La� liga� I� nu� o� s[� ne� fieu\or�dar� sunt� convins� c[�vomface�o�figur[�frumoas[.�Dup[cum�am�jucat�]n�Cupa�Româ�-niei�la�CFR�Cluj,�sunt�convinsc[� vom� face� multe� surprize.Avem� o� echip[� foarte� bun[.Avem�un�lot�foarte�bun,�un�an�-trenor�foarte�bun�care�ne�moti-veaz[� la� fiecare� meci� \i� suntconvins� c[�ne� vom�men`ine� ]nliga�I.�V[�promitem�c[�vom�faceo�figur[�frumoas[�]n�liga�I”.Vasile�Curileac,� portar�FC

Boto\ani:� „Avem� o� realizarema�re� la� Boto\ani.� Am� scrisistorie�pân[�la�urm[.�E�un�lu�-cru�mare.�Pentru�oricare�juc[�-tor�conteaz[�foarte�mult�s[�joa�-ce� ]n� prima� lig[� mai� ales� c[mul`i�juc[tori�de�la�Boto\ani�nuau�jucat�]n�prima�lig[.�Nu�m-am�gândit�c[�o�s[�promovez�cuBoto\aniul.�Am�venit�de�la�ligaa� III-a.� Am� avut� o� perioad[mai�proast[,�am�reveni�\i�acumsunt� ]n� liga� I.�Am�a\teptat� ]nacest� retur� dar� sper� s[� mi� seacorde�\ans[�la�liga�I�\i�s[�fiecu�noroc”.Gabriel� Va\vari,� mijloca\

FC� Boto\ani:� „Am� ajuns� ]nsfâr��\it� unde� mi-am� dorit� decând�am�]nceput�fotbalul�\i�spers[�am�evolu`ii�bune�\i�la�liga�I.A� fost� un� sezon� perfect.� Maiales�returul�când�din�zece�me�-ciuri�am�ob`inut�nou[�victorii�\iun�egal.�Cred�c[�nimeni�nu�visala� un� asemenea� parcurs.� Ammuncit�foarte�mult,�am�\tiu�c[avem�puterea�s[�ob`inem�acestobiectiv�\i�am�reu\it.�Anul�aces-ta� am� crezut� c[� vom�promovapentru� c[� s-a� dorit� cu� adev[�-rat”.�(R[zvan�Sauciuc)

Page 8: Evenimente de Botosani nr.2383

Luni,�20�mai�2013SPORT8

}nceputurile�fotbalu-lui�boto\[nean�da�-teaz[�din�perioadainterbelic[.�Primaechip[�a�Boto\aniu-lui�care�a�evoluat�]ncampionatul�na`io�-nal�a�fost�Venus.�}nsezonul�1937-1938�s-a�clasat�pe�locul�VI]n�seria�a�2-a,�ligade�est�a�Diviziei�C.Dup[�al�doilea�r[z�-boi�mondial�s-a�]n�-fiin`at�Asocia`iaSportiv[�FlamuraRo\ie�care�a�avut�oechip[�de�fotbal�]ncampionatul�raional\i�regional.

}n�1957,�aceast[�echip[�\i-aschimbat� denumirea� ]n� TextilaBoto\ani�\i�a�promovat�]n�divi-zia�C�unde�a�evoluat�timp�de�do�-u[�sezoane.�Au�urmat�14�ani�]ncare�Textila�Boto\ani�a�alternatprezen`ele�]n�divizia�C�cu�cele�]ncampionatul� regional� \i� jude�-`ean.�}n�1973,�Textila�Boto\ani]\i� schimb[� denumirea� ]n� CSBoto\ani� \i� dup[� un� sezon� ]ncare�a�terminat�pe�locul�patru�]nclasamentul�diviziei�C,�a�urmatpromovarea� ]n� divizia� B.� Dinlotul�acelei�echipe�au�f[cut�par�-te:�Cotopoulos,�Tomi`[,�Cucu�-vei�c[,� Ciobanu,� Apostol,� M[�-n[s�tire,�Andrie\,�Chiru,�Maco�-vei,� |ofran,�Mih[ilescu,� Poro�-zan,� B[lan,� Babeti,� Popescu,Tu�dor,� Ciobotaru,� Perdevar[,Ro�man,� Damian,� I.� Popescu,Hu�an,� Costia,� Haciu,� Boboc,V[�culi\teanu,�Ionescu,�T]mpea,Fr]ncu,� Popa,� Negoi`[,� Rusu,Zane,�|erb[nic[,�V.�Ion,�Roca,Geamba\u.� Antrenor:� SilviuAvram.CS�Boto\ani�nu�a�stat�decât

un�sezon�]n�divizia�B.�A�retro-gradat�dar�a�revenit�dup[�un�an]n� e\alonul� secund,� cu�MirceaNedelcu,� antrenor� principal.�Aretrogradat�din�nou�dar�a�revenit]n� divizia� B� ]n� sezonul� 1979-1980.�A�urmat�o�perioad[�foar-te�bun[�pentru� fotbalul� boto\[�-nean� ]n� care� echipa� a� terminatmai�multe�sezoane�]n�prima�ju�-m[tate�a�campionatului,�cu�\an�-se�reale�de�a�promova�]n�diviziaA.�Nu�a�vrut�partidul.�Spun�ma�-joritatea�juc[torilor�din�acea�ge�-

nera`ie�care�recunosc�c[�au�fostnevoi`i� s[� piard[� anumite� me�-ciuri� pentru� a� favoriza� promo-varea�altor�echipe.}n�1985,�la�Boto\ani�a�venit

Nicolae�Dobrin.�A�fost�timp�deun� sezon� antrenor-juc[tor.� }nacel�an,�CS�Boto\ani�avea�maimul`i�spectatori�la�antrenamentedecât�au�multe�echipe,�]n�prezent,la�meciurile�oficiale.�CS�Botosania� r[mas� ]n� divizia� B� pân[� lasfâr\itul� sezonului� 1989/1990când� a� retrogradat� ]n� e\alonultrei.� Au� urmat� trei� sezoane� ]ncare�echipa�s-a�zb[tut�]n�anonimatdup[�care�s-a�desfiin`at.Fotbalul� a� revenit� ]n� prim

plan� ]n�1998�dar�numai�pentrudoi�ani�de�zile.�Unirea�Boto\ania�avut�un�]nceput�foarte�bun,�cuo�promovare�]n�divizia�C�\i�cu�oparticipare� ]n� optimile� CupeiRomâniei.� Pe� Municipalul� dinBo�to\ani�a�venit�Gloria�Bistri`a,cu�Ionel�Ganea�]n�mare�form[.Fostul� atacant� al� na`ionalei� amarcat� de� dou[� ori� \i� GloriaBis�tri`a�reu\ea�s[�se�impun[�cu2-1.� F[r[� sus`inere� financiar[,conduc[torii�clubului�au�f[cut�ofuziune�cu�echipa�din�Ia\i�\i�ast-fel�s-a�]nfiin`at�Poli�Unirea�Ia\i.}n�2001,�avocatul�Ioan�S[l[�-

v[s�tru,� pe� atunci� unul� din� ceimai� poten`i� oameni� de� afaceridin� jude`ul�Boto\ani� a�decis� s[re]nfiin`eze� echipa� de� fotbal.Dup[�trei�sezoane�]n�divizia�C,FC�Boto\ani�a�reu\it�promova-

rea� ]n� e\alonul� doi.� }n� primulsezon,� FC�Boto\ani� a� terminatpe� locul�opt� ]n�divizia�B.� IoanS[l[v[stru� s-a� retras� din� fotbaliar�]n�locul�lui�a�venit�omul�deafaceri�Valeriu� Iftime�care� ]m�-preun[� cu�Cornel� |fai`er,� careera�deja�de�vreo�doi�ani�al[turide� club� au� ]nfiin`at� SC� FotbalClub� SA� Boto\ani.� Au� urmatmai�multe� sezoane� ]n� care� FCBoto\ani� a� alternat� rezultatele

foarte� bune� (locul� 4� ]n2005/2006)� cu� cele� modeste(locul�11�]n�2006/2007�sau�locul10�]n�2009/2010).}n� vara� anului� 2009,� FC

Boto\ani�a�fost�la�un�pas�de�des-fiin`are.� Conduc[torii� clubuluiau� renun`at� la� to`i� juc[torii� cucontracte�mari�\i�au�vândut�fot-bali\tii� care� aveau� oferte� pesume�mici�(ex.�Paul�Papp�la�SCVaslui�-�50.000�de�euro).�}n�va�-

ra�anului�trecut,�finan`atorii�clu-bului�FC�Boto\ani�au�anun`at�]nmod�oficial�c[�vor�promovarea]n�liga�I.�Ro\-alb-alba\trii�au�]n�-ce�put�sezonul�cu�o�]nfrângere�peteren�propriu�]n�fa`a�echipei�Ra�-pid�CFR�Suceava�\i�tehnicianulCostel�Orac.�A�fost�adus�b[�c[�-ua�nul�Cristi�Popovici�care�a�]n�-de�plinit� obiectivul.� (R[zvanSauciuc)

Istoria fotbalului boto\[nean

Page 9: Evenimente de Botosani nr.2383

Luni,�20�mai�2013 LOCAL 9

Liderul�Organiza`ieiJude`ene�a�Partidu�luiDemocrat�Libe�ralsus�ine�c[�]ntr-un�ande�zile,�Guver�nulUSL�condus�de�Vic�torPonta�nu�a�f[cut�ni�-mic�din�ceea�ce�a�pro-mis.�Ba�din�contra,liderul�opozi`iei�boto�-\[nene�spune�c[�nive-lul�de�trai�a�sc[�zutconsiderabil�iar�nu�-m[rul�\omerilor�este]n�continu[�cre\�tere.

„USL-ul� a� câ\tigat� la� pas,având�o�majoritate�covâr\itoare]n� Parlamentul� României.� Eunu�cred�mai�au�aceea\i�majori-tate.�}n�momentul�]n�care�facini\te�promisiuni,�oamenii�cred\i�a\teapt[.�Au�promis�o� rela-xare� fiscal[� lucru�care�nu�s-a]ntâmplat.� Din� p[cate� consta�-t[m�c[�sunt�20�de� taxe�noi� ]nRo�mânia.�Sunt�taxe�care�afec-teaz[� ]n� mod� direct� cet[`enii.Au�promis�privatiz[ri�\i�nu�ob�-ser�v[m� decât� privatiz[ri� amâ-nate�sau�ratate.�Au�promis�re�-du�cerea� TVA-ului� de� la� 24� lasut[� la�19� la�sut[.�S-a�promisTVA�de�9�la�sut[�la�alimentele�debaz[�\i�a�r[mas�tot�24�la�su�t[.�S-a� promis� reducerea� CAS-ului.

S-a�promis�c[�punctul�de�pen-sie�va�fi�de�45�la�sut[�din�sala-riul� mediu� brut.� S-au� promisun�milion�de�locuri�de�munc[.Fa`[�de�aprilie�anul�trecut�suntcu�70.000�de�\omeri�mai�mul`i.|tim�prea�bine�ce�se�va�]ntâm-pla� ]n� luna� iunie� când� se� ter-min[�\colile.�Absolven`ii�facul�-t[�ilor� \i� liceelor� vor� ]ngro\arân�durile� \omerilor”,� a� spusC[t[lin�Flutur.Cât�prive\te�creare�de�locuri

de�munc[,� liderul�opozi`iei�bo�-to�\[nene� sus`ine�c[�nu�poate� fivorba�de�a\a�ceva.�El�spune�c[singurele� locuri�de�munc[� s-aucreat� prin� ]nfiin`area� de� noiministere.

„Au� promis� o� Românie� li�-ni\�tit[.� Ast[zi� este� o� Românie]n� care� este� ziua� \i� protestul.Nu�putem� s[�ne� facem�c[�nuve�dem�protestele�de�la�Oltchim,Arpechim,�Po\ta�Român[,�pro-testul� cercet[torilor,� protestulminerilor,� a� ecologi\tilor� saumai� nou� a� medicilor� care� auanun`at� c[� blocheaz[� sistemulsa�nitar.� }n� toat[� aceast[� peri�-oa�d[,�locuri�de�munc[�s-au�f[�-cut� numai� pentru� satisfacereaclientelei.� Singurele� locuri� demunc[�pe�care�le-am�v[zut�suntla� cele� zece�ministere� ]n� plus.Guvernul�Ungureanu�a�avut�18ministere� iar� Guvernul� Pontaare�28�de�ministere.�Cheltuieli�-le�bugetare�au�crescut�cu�20�lasut[.�Românii�au�cerut�]n�2009un�parlament�cu�300�de�parla-mentari� \i�avem�unul�aproape

dublu”,� a� mai� afirmat� liderulPDL�Boto\ani.

„Un buget mincinos”Democrat�liberalii�consider[

c[�bugetul�de�stat�a�fost�aprobat]n�mod�inten`ionat�cu�]ntârziere.C[t[lin�Flutur�spune�c[�]n�cazul]n�care�bugetul�ar�fi�fost�aprobat]naintea� alegerilor� parlamenta-re,�USL-ul�nu�ar�mai�fi�ob`inutacela\i�procent�foarte�mare.

„Cel�mai�grav�lucru�este�c[au�amânat�bugetul�pe�2013.�Unbuget�care�trebuia�trimis�parla-mentului�la�15�octombrie�2012.Un�buget�mincinos.�Au�amânat

bugetul�pentru�c[�alegerile�par-lamentare�erau�pe�9�decembrie.Nu�puteai�s[�te�prezin`i�]n�fa`aromânilor�cu�un�buget�]n�carenu� prindeai� promisiunile.� Avenit�un�buget�foarte�]ntârziat,un�buget�care�pentru�Boto\ania�prins�cei�ai�pu`ini�bani�\i�unbu�get� care� nu� acoper[� niciopro�misiune�pentru� jude`ul�Bo�-to�\ani”,�a�afirmat�Flutur.Liderul�PDL�Boto\ani�consi-

der[� c[� problemele� de� la� nivelcentral�sunt�\i�pe�plan�local�undenu�s-a�realizat�nimic�din�ceea�ces-a�promis�]n�campania�electoral[\i�]n�permanen`[�se�solicit[�timp.

„Cre\terea� economic[� pecare�am�prev[zut-o�nu�s-a�res-pectat.� }n� februarie� 2013� amfost� `ara�cu�cea�mai�mare� in�-fla`ie�din�Uniunea�European[.Guvernul�USL�este�caracterizatde� incompeten`[� \i�de�haos� ]nceea� ce� prive\te� gestionareaeco�nomiei�na`ionale.�M[� inte-re�seaz[� ca� ]n� ora\ul� Boto\anis[�vin[�cât�mai�mul`i�bani�\i�s[se� ]ntâmple� cât�mai�multe� lu�-cruri.�Din�p[cate,�nu�s-a�f[cutmai� nimic.� Sunt� convins� c[cet[`ii� vor� sanc`iona”,� a� con-chis�C[t[lin� Flutur.� (R[zvanSauciuc)

Primarul�Ovidiu�Portariuc�sus`ine�c[]n�Boto\ani�vor�intra�aproximativ�100�demilioane� de� euro.� Nu� acum,� ci� pestevreo� doi-trei� ani.� Deocamdat[,� edilulsus��ine�c[�va�face�un�studiu�de�fezabili-tate�pe�care�]l�va�propune�Consiliului�Lo�-cal�spre�aprobare.�„}n�urm[torii�doi-trei

ani�vom�reu\i�s[�atragem�]n�Boto\ani,atât�din�parte�public[�cât�\i�privat[,�in�-vesti`ii�de�aproximativ�100�de�mili�oanede� euro.� Am� anumite� confirm[ri.� }nur��m[toarea� \edin`[� de�Consiliu� Localvom�]nainta�spre�aprobare�primul�stu�-diu� de� fezabilitate� ]n� ceea� ce� prive\te

por�nirea�acestui�program�de� investi`ii.E�vorba�de�eficien`[�energetic[,�izolaretermic[� a� blocurilor.� Iluminat� public,transport� electric� \i� ne� gândim� fie� laschimbarea� tramvaielor� sau� autobuzeelectrice.�Astea�vor�fi�stabilite�]n�urmastudiului� de� fezabilitate� care� va� dura

aproximativ� \ase-opt� luni� dup[� ce� ]laprob[m�]n�\edin`a�din�luna�mai.�Maimult�de�jum[tate�sunt�fonduri�europeneidentificate�de�noi.�}n�2014�putem�de�-pune� proiectele� iar� la� sfâr\itul� anului2015�s[�le�putem�accesa�\i�s[�]ncepem�oparte�din�lucr[ri”,�a�afirmat�Portariuc.

Peste�trei�ani,Portariuc promite investi`ii de 100 de

milioane de euro

Fostul primar C[t[lin Fluturpune la zid Guvernul USL

Page 10: Evenimente de Botosani nr.2383

LOCAL10 Luni,�20�mai�2013

Sportivii�cu�vârstacuprins[�]ntre�8-18ani�se�]ntrec�]n�acestweek-end�la�primacompeti`ie�de�tenisde�câmp�ce�se�orga-nizeaz[�]n�2013,�]nmunicipiul�Boto\ani.Comparativ�cu�aniitrecu`i,�num[rulsportivilor�partici-pan`i�a�fost�mai�mic.Mihai�|old[�nes�cu,pre\edintele�Clu�-bului�Sportiv�S[n[�-tatea�spune�c[�din�ce]n�ce�mai�mult�sesimte�criza�\i�]n�teni-sul�de�câmp.

Dac[�]n�anii�trecu`i,�la�aceast[competi`ie� veneau� sportivi� dinSuceava,� Ia\i,� Bac[u� \i� chiarRepublica�Moldova,�anul�acestaa�venit�unul�singur�din�Suceava.

„Este� prima� competi`ie� detenis�pentru�copii.�Trebuia�s[�ofacem� la� Zilele� municipiului.Nu�s-a�putut�din�cauza�vremii.Am�amânat-o�pentru�acest�wee-kend.� Sunt� \apte� categorii� devârst[�]ncepând�de�la�8�\i�pân[la�18�ani.�Peste�dou[�s[pt[�mânivom� avea� o� nou[� compe�ti`ie.Este� vorba� de� o� competi`ie� denivel�na`ional.�Cupa�Pi\ta�En[�-\escu,�o�competi`ie�pe�care�o�or�-ganiz[m�de�20�de�ani.�}n�iu�nievom�mai�avea�o�compe�ti`ie�dup[care�]n�toamn[�vom�]ncerca�s[organiz[m� alte� concursuri”,� aspus�Mihai�|old[�nescu.

„Num[rul� copiilor� careprac�tic[�tenisul�de�performan`[este�din�ce� ]n�ce�mai�mic.�Laacest�concurs,�aveam�câte�30-40�de�sportivi�]nscri\i�iar�acumavem� 20-25.� Tenisul� este� unsport�costisitor�\i�vin�din�ce�]nce�mai�pu`ini�copii.�Lipsa�bani-lor�este�principala�cauz[.�Copiilegitima`i�la�Clubul�Sportiv�S[�-n[�tatea� au� gratuitate� la� tere-nuri�dar�din�ce�]n�ce�mai�pu`ini]\i� permit� s[� mearg[� la� tur-nee”,� a� mai� ad[ugat� Mihai|old[nescu.

Dac[�din�punct�de�vedere� alnu�m[rului� practica ilor� de� tenisve\tile�nu�sunt�prea�bune,�]n�schimbeste�cert�c[�baza�sportiv[�S[n[ta�-tea�nu�va�fi�desfiin`at[�a\a�cum�in�-ten ionau�unii�edili.�Dup[�zece�ani

de� procese,�Mihai� |old[nescu� aavut�câ\tig�de�cauz[�\i�terenul�pecare�se�afl[�baza�sportiv[�nu�vamai� fi� retrocedat.�„Dup[� 30� deani�\i�dup[�zece�ani�de�instan`e,am� reu\it� s[� intabul[m� baza

sportiv[�din�strada�Vârnav�\i�astae� un� câ\tig� foarte�mare� pentruclub.�Având�terenul,�de�acum�nepropunem� s[� investim� ]n� bazasportiv[”,�a�mai�afirmat�pre\edin-tele�CS�S[n[tatea.�(R.S.)

Primarul� Ovidiu� Portariucsus`ine�c[�prim[ria�va�acorda�omult�mai�mare�aten`ie�sportului\colar�\i�c[�se�vor�aloca�fonduripentru�modernizarea�terenurilor\i�a�s[lilor�de�sport�care�apar`inunit[`ilor� de� ]nv[`[mânt� dinmunicipiu.Edilul� a� participat� la� Stutt�-

gart,� la�un� seminar� ]n�care� s-adis�cutat�despre�importan`a�mi\�-c[�rii�\i�nutri`iei�copiilor.�Din�câ�-te� se� pare,� nem`ii� l-au� convins

pe� primarul� municipiului� s[acorde�o�mai�mare�aten`ie�aces-tui�domeniu�\i�s[�amenajeze�câtmai�multe�baze�sportive.

„Prima�\tire�pe�care�am�au�-zit-o� când� am� revenit� ]n� `ar[este� va� fi� reintrodus� introdusspor�tul�]n�\coli�\i�gr[dini`e.�Ampar�ticipat� la� Stuttgart� la� unschimb� de� experien`[� pe� temain�frastructur[� pentru� copii� \itineri� ]n�ora\e,� ]n�vederea�]m�-bu�n[t[`irii� condi`iei� fizice� \i� a

nutri`iei.� Am� v[zut� acolo� unsis�tem�foarte�bine�pus�la�punct,]ncepând�de� la�gr[dini`e.�Esteun�sistem�care�pune�pe�primulplan�s[n[tatea�copiilor�\i�a� ti�-ne�rilor,�s[n[tate�realizat[�prinmi\�care� fizic[� \i� hran[� s[n[�-toa�s[.�Dorim�s[�facem�]n�Bo�to�-\ani� un� asemenea� proiect,� decare�s[�beneficieze�de� la�copiide�gr[dini`[�\i�pân[�la�cei�carep[�r[sesc�liceul”,�a�spus�OvidiuPortariuc.�(R[zvan�Sauciuc)

Dup[ vizita ]n Germania, Portariucs-a decis s[ investeasc[]n s[li \i terenuri de sport

Clubul Sportiv S[n[tatea aorganizat primul turneu de

tenis de câmp din 2013

La plimbare cu ma\ina \icu portbagajul plin cu `ig[ri

de contraband[Vineri�poli`i\tii�din�cadrul�Serviciului�de�Investigare�a�Fraudelor

-�IPJ�Boto\ani�au�depistat�]n�trafic,�pe�raza�municipiului�Boto\ani,pe�Emil�L.,�de�49�de�ani,�din�localitatea�C[t[m[r[\ti�Deal�la�vola-nul�unui�autoturism�]n�care�se�aflau�500�pachete�de�`ig[ri,�de�pro-venien`[�Republica�Moldova,�pentru�care�nu�avea�documente�justi-ficative.�Din�primele�cercet[ri�efectuate�s-a�stabilit�c[�]ntreaga�can-titate�de�`igarete�a�fost�preluat[�pe�raza�comunei�Mihai�Eminescu�dela�persoane�neidentificate� \i� era�destinat[�comercializ[rii�pe�pia`aneagr[�din�municipiul�Boto\ani.�}n�cauz[�au�fost�efectuate�acte�pre-merg[toare� fa`[�de�Emil�L.�sub�aspectul� s[vâr\irii� infrac`iunii�decolectarea,�de`inerea,�producerea,�transportul,�preluarea,�depozita-rea,�predarea,�desfacerea�\i�vânzarea�bunurilor�sau�a�m[rfurilor�cetrebuie�plasate�sub�un�regim�vamal�cunoscând�c[�acestea�provin�dincontraband[�sau�sunt�destinate�s[vâr\irii�acesteia.�Cantitatea�de�500pachete�`igarete,�]n�valoare�de�4.900�lei,�a�fost�ridicat[�]n�vedereacontinu[rii�cercet[rilor.�(D[nu`�Rotariu)

Page 11: Evenimente de Botosani nr.2383

Ingrediente:Crap�f[r[�cap�7,500�kgCeap[�1,000�kgBulion�1,000�kgArdei�verde�0,250�kgCosti`[� afumat[� sau� sl[nin[

afumat[�0,500�kgSm^nt^n[�1,250�kgUlei�Arpis�1,000�litruBoia�dulce�0,050�kgCartofi�7,500�kgRo\ii�2,000�kgSare�0,150�kg

Mod�de�preparare:Pe\tele�se�cur[`[,�se�spal[,�se

taie�]n�por`ii�\i�i�se�d[�sare.�Carto�-fii,�ceapa�\i�ardeiul�verde�se�cur[�-`[,�se�spal[�\i�apoi�se�taie�]n�feliisub`iri.� Costi`a� sau� sl[nina� afu�-mat[� se� taie,� de� asemenea,� ]nfelii.�Se�pun�toate�]ntr-un�vas�\ipeste� ele� se� toarn[� bulionul� \i

boiaua,� dup[� care� se� amestec[bine.�Din�aceast[� compozi`ie� sea\eaz[� jum[tate� ]ntr-o� tav[,� sepune� ulei� peste� ea,� iar� apoi� sea\eaz[� buc[`ile� de� peste.� Pestepor`iile�de�peste�se�a\eaz[�cealalt[

jum[tate�de�compozi`ie.�Se�d[�unpraf�de�sare�\i�apoi�se�pun�ro\iilet[iate�felii�mai�mari�\i�sm^nt^na.Tava� se� bag[� la� cuptor,� la� focmoa�le� \i� se� las[� p^n[� c^ndpreparatul�este�gata.

*�Vând�7.200�mp�teren,�deschi�-dere�la�Bt-Sv�180m�\i�14.100�mpteren�des�chi�dere�la�Bt-Sv�50m,ambele�]n�zona�Hudum.�Utilit[`icurent,�ap[,�po�si�bilit[`i�parce�la�-re.�Rela�ii�la�tel.�0752.548.847.

*�Vând�caban[�]n�Vatra�Dornei,6�camere�cu�b[i�proprii,�completutilat[,�suprafa`a�total[�de�200mp.�Telefon:�0741.205.020.�(p)

*�Tân[r�dr[gu`,�finu`,�manieratofer�companie�doamnelor�care�sesimt�singure.�Cer�\i�ofer�discre�ie.Telefon:�0761.480.649.�(G-14)

*�Profesioni\ti,�execu�t[m�sono�-riz[ri�cu�DJ�pentru�nun`i,�cume�-trii�\i�alte�pe�treceri.�Aparatur[profesio�nal[,�lumini�la�ser,�ma�\i�-n[�de�baloane.�Telefon:0752.173.176.�(G-15)

*�CUMP{R{M:�AU�TO��TU�RIS�-ME,�AUTO�U�TILITARE�AVA�-RIA�TE�SAU�DEFECTE,�FA�BRI�-�CA~IE�MINIM�2003.�TE�LE�-FON:�0740.616.752.�(2553-6)

*�Fermier�cump[r�teren�agri�col]n�comunele:�St[u�ceni,�Un`eni,R[�chi`i.�Plata�pe�loc.�Pre`�bun.Telefon:�0728.317.733.�(2554-3)

*�Persoan[�fizic[�]nchi�riez�spa�iucomercial�pentru�depozite,�str.�Pu\�-kin.�Telefon:�0741.205.020.�(p)

*�}nchiriez�caban[�]n�VatraDornei,�6�camere�cu�b[i�propriicomplet�utilat[,�pre`�60-70�roncamera/noapte.�Telefon:0740.179.007.�(p)

*�Angajez�familie�pentru�fer�m[zootehnic[�]n�Vaslui,�Iv[�ne\ti.Tel.�0747.627.723.�(5)

angaj[ri

]nchirieri

cump[r[ri

prest[ri�servicii

matrimoniale

v^nz[ri�case/terenuri

Luni,�20�mai�2013 PUBLICITATE 11mica publicitate • mica publicitate

Cotidian�editat�de�SC GECOR SRL

Director:Gabriela�Anelori

V{R��G{�NICI�NECHITA

Redactori:Aurora�DIMITRIUPetronela�ROTARIUD[nu`�ROTARIU

Tehnoredactor:Adrian�DIMITRIU

Responsabilitatea�arti-colelor�din�cotidianulEvenimente�de�Boto\ani

apar`ine�exclusiv�autorilor.

Adresa� redac`iei:�Pieto�na�-lul�Tran�sil�vaniei�nr.5;�Tel.:�0231.511.112Fax:�[email protected]

ISSN�2065-4731

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoane�fizice

Nume:.........................�Prenume:�..............Adresa:...................................................Telefon:..............B.I./C.I.:�seria....�nr..........

Textul� anun`ului:� ................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..................................................R[spund� pentru� corectitudinea� acestui� anun`

(semn[tura).........................

horoscopul zileiBerbecDe\i�sunte`i�foarte�preocupat�cu�probleme�per-

sonale,�v[�sf[tuim�s[�lua`i�o�mic[�pauz[.�Acorda`imai�mult[�aten`ie�rela`iilor�sentimentale��V[�sf[tuims[�amâna`i�schimb[rile�planificate�pentru�azi�\i�s[�v[deconecta`i.�O�ie\ire�]n�mijlocul�naturii�v-ar�ajuta�s[v[�desprinde`i�pu`in�de�problemele�cotidiene.TaurSunt�\anse�mari�s[�se�petreac[�schimb[ri�impor-

tante,�care�v[�vor�oferi�mari�satisfac`ii.�Ave`i�succespe�plan�artistic�\i�social�datorit[�personalit[`ii�puter-nice� \i� activit[`ii� intelectuale� sus`inute.�Spre� sear[lua`i�o�decizie�major[� ]n�ceea�ce�prive\te� rela`iilesentimentale.�Pute`i�s[�v[�baza`i�pe�intui`ie.GemeniDe\i� ave`i� multe� probleme� de� rezolvat,� v[

sf[tuim� s[� v[� menaja`i� s[n[tatea.� }ncerca`i� s[� v[odihni`i�mai�mult�� }n� cas[,� ave`i� ocazia� s[� face`ischimb[ri�importante,�care�v[�vor�]mbun[t[`i�via`asentimental[.�Dup[-amiaz[�sunte`i�tentat�s[�cheltui`icam�mult.�Fi`i�mai�atent�pe�ce�da`i�banii�RacAve`i�mari� \anse� s[� v[� ]mplini`i� speran`ele� \i

visele.�Diminea`[�pute`i�]ncepe�o�activitate�artistic[.De�asemenea,�s-ar�putea�s[�pleca`i�]ntr-o�c[l[toriecare�v[�va�aduce�satisfac`ii�nea\teptate�pe�plan�sen-timental.�V[�recomand[m�s[�fi`i�echilibrat,�succesuls[�nu�v[�rup[�de�realitate.LeuEste�o�zi�bun[�pentru�studiu,�mai�ales�]n�domeniul

artistic,�pentru�c[l[torii�\i�comunicare.�Traver�sa i�operioad[�dificil[�pe�plan�financiar,�dar�perseve�ren`[�\ioptimismul�v[�ajut[�s[�o�dep[\i i�mai�u\or.�Dup[-amiaz[�sunte i�foarte�activ�pe�plan�social�\i�sentimen-tal.�V[�sf[tuim�s[�acorda i�mai�mult�timp�odihnei.Fecioar[S-ar�putea�ca�]nclina`iile�artistice�\i�dorin`a�de�a

studia�mai�mult� s[�v[� aduc[�mari� satisfac`ii,� ]ns[risca`i�s[�v[�]ndep[rta`i�de�prieteni.�Pe�plan�profe-sional,�rezultatele�favorabile�din�ultima�perioad[�v[stimuleaz[�s[�munci`i�]n�acela\i�ritm.�Ave`i�ocazias[�rezolva`i�problemele�familiei.�Dac[�vi�se�ofer[\ansa� s[�pleca`i� ]ntr-o� c[l[torie,� v[� sf[tuim� s[�nusta`i�pe�gânduri.

Balan`aTraversa`i�o�perioad[�favorabil[�din�toate�punc-

tele�de�vedere�\i�v[�sim`i`i�]n�stare�s[�dep[\i`i�oricedificultate.�Ave`i�ocazia�s[�v[�afirma`i�talentul�artis-tic�\i�pute`i�s[�culege`i�laude�din�partea�rudelor.�V[recomand[m�s[�profita`i�din�plin�de� toate�ocaziilecare�vi�se�ofer[.�Totu\i,�fi`i�cump[tat�ScorpionAve`i�ocazia�s[�str[luci`i�]n�societate.�V[�pute`i

afirma� pe� plan� artistic� \i� intelectual.� Face`icuno\tin`[�cu�o�persoan[�mai�]n�vârst[,�care�v[�poateajuta�mult,�mai�ales�pe�plan�creativ.�V[�sf[tuim�s[�otrata`i�cu�aten`ie.�Dup[-amiaz[�pune`i�rela`iile�senti-mentale� pe� primul� loc.� Nu� este� exclus� s[� face`ideclara`ii�de�dragoste.S[get[torDiminea`[� afla`i� c[� trebuie� s[� renun`a`i� la� o

c[l[torie� ]n� interes�personal,� ceea�ce�v[�nemul`u�-me\te.�V[� sf[tuim� s[� trece`i� cu� calm� peste� acestmoment.�S-ar�putea�s[�intra`i�]n�leg[tur[�cu�o�per-soan[�important[,�dispus[�s[�v[�propun[�o�colabo-rare�pe�plan�artistic.CapricornAve i�posibilitatea�s[�v[�apropia i�mai�mult�de�per-

soana�iubit[.�Dac[�se�ive\te�ocazia�s[�pleca i�]ntr-oexcursie,�v[�recomand[m�s[�nu�ezita i.�Sunte i�origi-nal,�iar�cei�din�jur�v[�primesc�bine�ideile.�Totu\i,�arfi� bine� s[� ine i� cont� \i� de� p[rerile� celorlal i.� V[sf[tuim�s[�nu�v[�ocupa i�ast[zi�de�treburi�importante.V[rs[tor}n�cursul�dimine`ii,�primi`i�un�cadou�de�care�v[

bucura`i�foarte�mult.�De�asemenea,�s-ar�putea�ca�ungrup�de�prieteni�s[�v[�invite�la�o�petrecere.�Ave`i�ocapacitate�de�comunicare�deosebit[�\i�v[�descurca`ifoarte�bine�]n�societate.�Dup[-amiaz[�sunt�\anse�s[rezolva`i�o�problem[�care�nu�v[�d[�pace�de�o�bun[bucat[�de�vreme.Pe\tiPute`i�s[�v[�asuma`i�noi�responsabilit[`i�sau�s[

]ncepe`i�o�activitate�nou[.�Este�o�zi�favorabil[�acti-vit[`ilor�artistice.�Seriozitatea�\i�farmecul�personalv[�fac�s[�str[luci`i�]n�societate.�Dup[-amiaz[�ar�fibine� s[� r[mâne`i� acas[.�Rela`iile� cu�partenerul�devia`[�decurg�excelent.

re]eta zilei

Crap�unguresc�la�cuptor

*�ANGAJ{M�PREG{�-TITORI�MARF{�PEN�TRUDEPOZITUL�DINBUCURE|TI. C{UT{MB{RBA~I�CU�VÂRSTA}NTRE�18-28�ANI.�SA�-LARIU:�1.600�RON/LU�N{;CARTE�DE�MUN�C{;OP~IONAL�CAZA�RECONTRA�COST:200RON/LU�N{.�RELA�~IILA�TELEFON:0740/397.957.�(2557-3)

*�ANGAJ{M�MANIPU�-LAN~I�PENTRU�DEPO�-ZITUL�DIN�BUCU�-RE|TI. C{UT{M�B{R�-BA~I�CU�VÂRSTA�}N�TRE18-28�ANI.�SALA�RIU:1.400�RON/LUN{;�CARTEDE�MUNC{;�OP�~IONALCAZARE�CON�TRA�COST:200RON/LU�N{.�RELA�~IILA�TELEFON:0740/397.957.�(2556-3)

Page 12: Evenimente de Botosani nr.2383

Luni,�20�mai�2013ULTIMA�OR{12

calendar ortodox

Boto\[neanca Cristina Ciobana\ueste ]ndr[gostit[ pe bune de Vlad

Prognoza pentru luni, 20 mai

Minim: 130 C

Maxim: 300 C

Furtun[ cu desc[rc[ri

Minim: 140 C

Maxim: 270 C

Cer mai mult noros

Prognoza pentru mar`i, 21 mai

Boto\[neanca�Cristina�Ciob[na\u� face� partedin�trupa-fenomen�a�momentului,�LaLa�Band,�\ijoac[�rolul�Anc[i,�]n�serialul�„Pariu�cu�via`a”,�]nfiecare�miercuri,�de�la�21.30,�la�PRO�TV.�Chiardac[�are�doar�16�ani,�simpatica�actri`[�gânde\tede�ja�ca�un�om�mare�\i�este�con\tient[�c[�pentrua-\i�]mplini�visele�este�nevoie�de�mult[�munc[.Aceasta� pune� \coala� pe� primul� loc,� dorindu-\ifoarte�mult�s[�devin[�student[�la�Actorie,�dar�nuneglijeaz[� nici� rela`ia� pe� care� o� are� cu� VladGher�man,�cel�care�]i�este�partener�\i�]n�serial.De�mai� bine� de� un� an,� tr[ie\ti� o� frumoas[

poveste� de� iubire� cu� Vlad.� Cristina� a� r[spuns]ntreb[rilor�celor�de�la�Click�cu�privire�la�rela`iaei�cu�Vlad.Cum�a�]nceput�totul?�Cu�o�]ntâlnire�\i�bine�-

]n`eles�cu�un�s[rut.�Am�fost� ]n�parc�\i� la� film,mai�am�\i�acum�biletele.�Când�a�venit�s[�m[�iade�acas[�i-a�adus�flori�mamei.Ce�a�zis�„mama”�ta�Ruxandra�Ion?�Dar�p[�-

rin`ii�t[i�biologici?�A`i�primit�binecuvântarea�lor?P[i�dac[�a�venit�Vlad�cu�flori,�trebuia�s[�ne

dea�binecuvântarea.�Ca�orice�mam[,�fie�ea�\i�de]mprumut,�e�fericit[�dac[�eu�sunt�fericit[.�Mama\i� tata� ]l�plac� foarte�mult�pe�Vlad�\i�au�avut�oreac`ie�de�p[rin`i�normali.�Sunt�ferici`i�dac[�eusunt�fericit[,�iar�eu�sunt.Cum�a�crescut�rela`ia�voastr[?Rela`ia�decurge�normal,�ca�]ntre�doi�tineri�de

aproape�17�\i�20�de�ani.�Ne�iubim�\i�suntem�fe�-rici`i.�La�un�an�de�la�prima�]ntâlnire�am�primitun�inel�\i�ne-am�jucat�de-a�logodna.�Suntem�]ns[prea�mici�s[�ne�gândim�la�lucruri�a\a�de�serioa-se.�Vi�s[m�\i�ne�facem�planuri�ca�orice�tân[r,�darpân[�acolo�mai�e�mult.V[� gândi`i� s[� v[�muta`i� ]mpreun[?� Te� vezi

]mb[trânind�al[turi�de�Vlad?Nici�nu�se�pune�problema�momentan.�Toate

lucrurile� se� fac� la� timpul� lor.� Dac[� nu� m-a\vedea� ]mb[trânind� lâng[� el,� nu� am� mai� puteavorbi� despre� o� rela`ie.� A\a� cum� spuneam� neiubim� \i� e� normal� s[� vis[m� c[� e� pentru� toat[via`a,� chiar� cânt[m� amândoi� o� pies[� care� senume\te� „I� Wanna� Grow� Old� With� You”.(Petronela�Rotariu)

20 mai - SfântulMucenic TalaleuSfântul�Talaleu�a�tr[it� ]n�vremea

]mp[ratului� Numerian� (283-284).Tat[l� lui� se� numea� Veruchie,� iarmama� sa,� Romilia.� Ajunge� medic,t[m[duind�bolnavii�f[r[�a�cere�nimic]n� schimb.� }n� momentul� ]n� care� }lm[rturise\te� pe� Hristos,� judec[torulporunce\te� celor� doi� tor`ionari,Alexandru� \i�Asteriu,� s[-i� perforezegenunchii�\i�s[-l�atârne�de�un�copac.Dumnezeu,�prin�purtarea�Sa�de�grij[,i-a� orbit� pe� tor`ionari,� iar� ace\tia� ]nloc�s[-l�mutileze�pe�Talaleu,�au�g[urito� scândur[.� Tor`ionarii� au� fostbiciui`i,� pentru� c[� s-a� crezut� c[� auf[cut�acest�lucru�inten`ionat.�}n�urmaacestei� minuni,� cei� doi� au� devenitcre\tini� \i� au� primit� moartea� print[ierea�capului.�Sfântul�Talaleu�a�fostsupus�mai�multor�chinuri,�iar�]n�celedin�urm[,�a�primit�cununa�mucenicieiprin� t[ierea� capului.�Moa\tele� Sfân�-tului�Talaleu�sunt�prezente�]n�bisericaSfântul� Agatonicu� din� Constanti�-nopol.�Men`ion[m�c[�Sfântul�Talaleueste� invocat�atât� ]n�rug[ciunile�de� laSfântul� Maslu,� cât� \i� ]n� cele� de� lasfin`irea�apei.


Recommended