Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2367

Evenimente de Botosani nr.2367

Date post:26-Mar-2016
Category:
View:223 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l IX n r . 7 9 ( 2 3 6 7 ) Mar ` i , 2 3 a p r i l i e 2 0 1 3 1 2 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r oFinala

  Challenge Cupla Boto\ani nu

  mai este ocertitudine

  Pagina 9

  Surprinz[torProtocol de colaborare ]ntre Consiliul

  Jude`ean \i Direc i`a Anticorup i`eConsiliulJude`eanare]ninten`ies[]ncheieunpro-tocoldecolaborarecuDirec`iaGeneral[Anticorup`ie.Consilieriijude`eniurmeaz[s[sepronun`eprinvot,joi,asupraparaf[riiacestuicon-tract\iasuprasumelorcarearurmas[fiealocatepentruactivit[`iledeprevenire\icombatereacorup-`iei.Peanul2013,pentruacesteacti-vit[`iarurmas[sealocesumade10.000delei.

  S[r[cie

  Salariile aucrescut, dar

  nesemnificativcomparativ cu

  pre`urileAucrescutsalariilebo-to\[nenilor.Astaspunstatisticienii,chiarda-c[estevorbadedoar20delei,]ncondi`iile]ncarepre`urileau]nregistratunsaltcon-siderabil.\inum[rulsalaria`iloreste]ncre\tere,spunaceia\istatisticieni.

  Tn[r[sechestrat[

  ]ntr-ogarsonier[,salvat[ depompieri

  Duminic[searaunechipajdepompieriaintervenitpestradaColonelTomoroveanudinmunicipiulBoto-\anipentruasalvaotn[r[aflat[]ncuiat[]ntr-ogarsonier[.T-n[ra]nvrst[de19ania]nceputs[strigedup[ajutor,spunndc[]iestefoame.Strig[telefeteiaufostauzitedeovecin[ceasunatla112.

  Pagina 5

  INCREDIBIL

  Autorit[ i`le sanitar-veterinareinterzic capturarea maidanezilor

  }ntimpce]nmunicipiulBoto-\ani]nfiecareziestemu\cat[opersoan[dec[treciniimai-danezi,uncontrolalANSVSAinterziceprindereapatrupezi-lordepestr[zi.Lipsauneipis-tepentrucinilapadoc,opan-t[insuficientde]nclinat[pen-trudejec`ii\ilipsaunuiregis-tru]ncares[fieindicat[can-titatealunar[dehran[pentrufiecarecategoriedevrst[dec[`ei,suntmotivelecareauduslablocareaactivit[`iidestrn-gereacinilordepestr[zi.

  Pagina 7

  Pagina 3Pagina 6

 • Mar`i,23aprilie2013LOCAL2

  Ast[zi, S[rb[toareaFor`elor TerestreCu prilejul s[rb[toririi

  ZileiFor`elorTerestre,]ndatade23aprilie2013,]ntreorele08.30-09.00lasediulBatalio-nului 335 Artilerie Alexan-drucelBundinstradaPetruRare\nr.62-64,vaavea locun ceremonialmilitar \i reli-gios.Participan`iivordepunecoroane \i jerbe de flori laMonumentul Eroilor din Pri-mulR[zboiMondialdinincin-taunit[ i`i,iar]ntreorele10.00-14.00 se va organiza ZiuaPor i`lorDeschise.LaBisericamilitar[ cuhramulSf.MareMucenic Gheorghe \i Sf.|tefancelMaresevadesf[-\uraoslujb[religioas[.

  Elev de 17 ani mort]n urma unui stopcardio respiratorCosmin Podovei, elev de

  17anilaLiceulDimitrieNe-greanuamurit,smb[t[sea-r[, ]n urma unui stop cardiorespirator.Tn[rului is-a f[-cutr[u]nfa`ablocului\iafostaduslaspitaldeurgen`[,]ns[medicii nu au mai avut ce-iface.Cauzadecesuluiceamaiprobabil[ este: anevrismaor-tic.Mediciiau]ncercats[-lresuscitezetimpdeor[,f[r[ar[spunde.Dincteauconsta-tat clinic,pacientul suspicio-neaz[ ca \i cauz[ de decesprobabilunanevrismruptdeaort[. A\tept[m rezultatulexamenuluimedico-legal, aspus medicul Petre R[d[u-ceanu. Trupul ne]nsufle`it altn[rului se afl[ depus laBisericaVovidenia,dinspate-leSpitaluluiJude`ean.

  Cadavru scos cupompierii dintr-un

  apartamentCadavrul unui b[rbat ]n

  vrst[ de 62 de ani, aflat ]nstareavansat[deputrefac`ie,afostg[sit]ntr-unblocsituatpestradaNucului,dinmunicipiulBoto\ani,lunidiminea`[.Ape-lulla112afostf[cutdec[trevecinicareausesizatc[dina-partamentulsituatlaetajultreivineunmirosgreudesupor-tat.Lafa`aloculuiauajunsattpoli`i\tii ct \i pompierii. Cuajutorul unei autosc[ri unpompieraintrat]napartamentpegeamuldelabuc[t[rie.}napartamenta fostg[sit trupulb[rbatului ]n descompunere.Poli`i\tiiaudeschisoanchet[pentru stabilirea circumstan-`elor ]ncareb[rbatuladece-dat.(D[nu`Rotariu)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  VicepremierulDanielChi`oiuadeclarat,luni,c[bugetulFonduluideMediupentru2013includesumade400demilioanedeleipentrudesp[-gubireapersoanelorcareaupl[tittaxadeprim[]nmatri-culare\ic[Romniatrebuies[aplicedeciziaCur`iiEuro-penedeJusti`iepeaceast[tem[.

  Sumele pentru desp[gubiri referitor lataxaautosuntprev[zute]nbugetulfonduluidemediu.Noiavemprev[zut]nacestanosum[deaproape400demilioanedeleipen-tru desp[gubiri tuturor celor care au pl[tittaxadeprim[]nmatriculare.}ntr-adev[r,tre-buie s[aplic[mdeciziaCur i`iEuropenedeJusti` ie,aspusChi` oiu.

  S[pt[mna trecut[, Curtea de Justi` ie aUniuniiEuropeneadatdreptateuneisibiencecareadat]njudecat[autorit[ i`leromne,ce-rndca,larestituireataxeidepoluare,s[pri-measc[\iodobnd[calculat[pentruperioada]ncepndcuplatarespectiveitaxe.

  MarianaIrimie-care,pentruunautoturism]nmatriculatpentruprimadat[]nGermania,apl[tit taxa de poluare prev[zut[ de OUG50/2008 - este ]n proces cu Administra i`aFinan`elor Publice Sibiu \i Administra`iaFonduluipentruMediu,cauzafiindlegat[desumacaretrebuies[]ifierestituit[.

  Statul a prev[zut400.000.000 lei desp[gubiripentru to`i cei care au pl[tittaxa de prim[ ]nmatriculare

  Otn[r[dinjude`ulBoto\aniaajunslaspitaldup[cema\ina]ncareseaflaafostimplicat[]ntr-unaccidentrutier]njude`ulSuceava.Accidentula fostprovocatdeo\oferi`[]nvrst[de19ani,care]nstaredeebrietateapierdutcontrolulasuprama\inii]ntr-o curb[ \i s-a r[sturnat, ]n urmaimpactului tn[rade lavolandar \idou[pasagerefiindr[nite.Accidentuls-apetre-cut ]nnoapteadesmb[t[spreduminic[,]njurulorei3.15,peDN29A,]ninterio-rulcomuneiAdncata.BiancaS.,dinmu-nicipiulSuceava,nuaadaptatviteza]ntr-o

  curb[ladreapta,pierzndcontrolulasupravolanului.Ma\inaaie\it]nafaradrumu-lui, unde s-a r[sturnat \i s-a izbit de ungarddinlemn.Lafa`aloculuiaintervenitunechipajdelaDeta\amentuldePompieriSuceava, cu echipaj SMURD \i deDes-carcerare.Dinfericire,]nciudaimpactuluiviolent,celetreiausc[patdestuldeu\or.Leziuni mai grave are doar una dintrepasagere,AndreeaN.,de19ani,dinco-munaHude\ti, jude`ulBoto\ani, care, auestimatpreliminarmedicii,necesit[20-30dezilede]ngrijirimedicale.Tn[radela

  volan\icealalt[pasager[,AlexandraA.,]n vrst[ de 20 de ani, din municipiulSuceava, au fost diagnosticate cu r[ni cenecesit[pn[]nzecezilede]ngrijirimedi-cale. }n urma verific[rii cu etilotestul arezultatc[tn[racareconduceaautoturis-mulaveaoconcentra`iede0,60miligrameper litru alcool pur ]n aerul expirat.Aceasta a fost dus[ la spital, unde i s-aurecoltatprobebiologicedesnge.Tn[rade19aniva ficercetat[pentruv[t[marecorporal[dinculp[\iconduceresubinflu-en`aalcoolului.(D[nu`R.)

  Accident produs de o tn[r[ subinfluen`a b[uturilor alcoolice

 • Mar`i,23aprilie2013 LOCAL 3

  Duminic[searaunechi-pajdepompieriainterve-nitpestradaColonelTomoroveanudinmunici-piulBoto\anipentruasalvaotn[r[aflat[]ncu-iat[]ntr-ogarsonier[.Tn[ra]nvrst[de19ania]nceputs[strigedup[ajutor,spunndc[]iestefoame.Strig[telefeteiaufostauzitedeovecin[ceasunatla112.

  Potrivitlocatarilorblocului]ngarso-niera unde a fost dus[ nu era mobila,fiind scoas[ la vnzare printr-o agen`ieimobiliar[, proprietarul fiind plecat din`ar[demaimul`iani.Lafa`aloculuiauajunspompierii, o ambulan`[ dar \i unechipajdepoli`ie.Pentrucaunlocataraconstruitunbalconlapartertn[ranuapututs[fiescoas[pegeamcuautoscara.Atunci pompierii au for`at u\a, ]n celedinurm[salvnd tn[r[,cea fostpre-luat[deoambulan`[.Aceastaadeclarat]nfatapoli`i\tilorcaafostdusdevineri

  ]ngarsoniera,deunb[rbat\iofemeie,fiindl[sat[f[r[mncare.

  }nurmacercet[rilorpoli`i\tiiaustabi-litc[de\iu\aera]ncuiat[puteafides-

  chis[prininterior,dartn[ranua\tiutacestlucru.Poli`i\tiiaumaistabilitc[]nperioada]ncarefemeiaastat]nchis[nuafostabuzat[\iniciobligat[s[comite

  faptedenatur[penale.Drepturmarea\irefuzats[depun[plngerefa`[decine-va, cu toate c[ a stat captiv[ dou[ zile]ntr-ogarsonier[.(D[nu`Rotariu)

  }nziuade18aprilie,]nPo-ligonul Turcine\ti din TrguJiu, a avut loc festivitatea depremiereac\tig[toriloredi`ieia XXIV-a a Campionatului deTir al Ministerului AfacerilorInterne, desf[\urat ]n perioada16-18 aprilie. }n competi`ie aufost ]nscri\i angaja`i din toatestructurile ministerului, ace\tiademonstrndu-\i abilit[`ile detr[g[torcupistolulcalibru7,65mm.}nclasamentulpeechipe,reprezentan`ii InspectoratuluiGeneralalJandarmerieiRom-ne s-au clasat pe primul loc,acumulnd786puncte.Ace\tiaau fost urma`i de c[tre echipaInspectoratului General al Po-li`ieideFrontier[,cu772punc-te,iarloculIIIafostob`inutdeechipaAcademieidePoli`ie,cu772puncte.Larezultatulfoartebun ob`inut de echipa Jandar-

  meriei Romne a contribuit \iplt.maj. Mo\neagu Sorin dincadrul Inspectoratului de Jan-darmiJude`eanBoto\ani.

  Jandarmulboto\[neanaocu-patloculIII\ilaclasamentulin-dividual-b[rba`i,cu199punc-te,departajarea]ntrelocurileII-IV realizndu-se ]n func`ie degrupareaob`inut[detr[g[torila`int[, cei trei angaja`i ai MAIrealiznd acela\i punctaj. An-gajatul Inspectoratului de Jan-darmi Jude`ean Boto\ani parti-cip[ de peste 10 ani ,att lacompeti`iiledetirorganizatedeMinisterul Afacerilor Interne,ct\ilaceledesf[\uratelanive-lul Jandarmeriei Romne. Re-zultatuljandarmuluiboto\[neanafostunuldeexcep`ie,avnd]nvederefaptulc[ocupantullocu-luiIaob`inutunpunctajde200depuncte,diferen`a]ntreprime-

  lepatrulocurifiindfoartemic[.}ncei11anidecndpartici-

  p[laconcursuriledetir,jandar-mulboto\[neanaob`inutnume-roasepremii,clasndu-sedefie-caredat[pelocurifrunta\e,ceamai bun[ clasare fiind ]n anul2010,cnd,laaceea\icompeti`ielacareaparticipat\ianulacesta,aocupatprimatreapt[apodiu-mului,attlaindividual,ct\icuechipaInspectoratuluiGeneralalJandarmerieiRomne.Plutonie-rulmajor SorinMo\neagu estejandarmdinanul1991\iaparti-cipat]nmodconstantlacompe-ti`iileorganizate]ncadrulminis-terului,]ncepndcujudo,conti-nund cu triatlon, iar din anul2002,cnd\i-adescoperitvoca-`iadebuntr[g[tor,particip[cusucceslaconcursuriledetir,deundes-a]ntorsdefiecaredat[cupremii.(D[nu`Rotariu)

  Poli`i\tii de frontier[ dincadrul Sectorului Poli`iei deFrontier[ Dorohoi au ridicat]n vederea confisc[rii peste200 kilogramede zah[r f[r[documentelegale,descoperite]n autoturismele mai m

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended