Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2328

Evenimente de Botosani nr.2328

Date post:23-Mar-2016
Category:
View:218 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l IX n r . 4 0 ( 2 3 2 8 ) M i e r cu r i , 2 7 f e b rua r i e 2 0 1 3 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Inedit

  Grev[ pentruun post degunoier laUrban Serv

  Unprotestineditaavutloc,ieri,]nfa`aPrim[-rieimunicipiului,unbo-to\[neancerndunlocdemunc[pentrua-\i]ntre`inefamilia.Acestacereautorit[`ilorlocales[-iacordeunlocdegunoierlaUrbanServ.

  Boto\[neniiprost crescu`ivandalizeaz[tot ce le iese

  ]n caleMobilierstradal,ar-bu\ti,co\uridegunoi,nimicnurezist[,iarmainousuntvizate\ipanourileelectrice,re-zultatulfinalfiindpro-ducereaunoravariica-relas[blocuri]ntregidelocuin`ef[r[curent.

  Protest

  Magistra`ii aususpendat\edin`ele

  timp de o or[Magistra`iiJudec[torieiBoto\aniaususpendatieri\edin`eledejude-cat[,timpdeoor[,]nsemndeprotestfa`[demen`inerea]nfunc`iiledemembriaiCSMajudec[torilorCristiDa-nile`\iAlinaGhica.

  Pagina 3

  Pagina 2

  FC Boto\ani:Buget de minimdou[ milioanede euro pentru

  liga IPagina 7

  Pagina 4

  Nova Apaserv ]\ibate joc constant de

  consumatoriDe\imul`iboto\[nenisetrezesclasfr\itulfiec[reilunicufacturi]nc[rcatecuconsumuricenuleapar`in,\efilorsociet[`iiNovaApaservnupares[lepesepreamultdepier-deriledeap[dinre`ea.CeidelaNovaApaservlecerclien`ilorboto\[nenis[]\iasumeproprietatea\is[pl[teasc[totcearat[apometruldescar[,]nschimbeinuauniciogrij[cndtrecore,chiarzile]ntregi]ncaresepier-deap[princonductelespartef[r[caechipelelors[intervin[.

  Pagina 5

 • Miercuri,27februarie2013SOCIAL2

  Violatorul deminore nu suport[

  arestulBoto\[neanul ]n vrst[

  de41deani,careaviolatpatrutinere,dintrecaretreiminore, dup[ ce le-a se-chestrat \i drogat, vrea safieeliberatdinarestulpre-ventiv. Prin ap[r[torii s[iMarcel Purav a f[cut re-curslaTribunalulBoto\aniladeciziamagistra`ilor Ju-dec[torieiBoto\ani,careaudispusarestareasapreven-tivapentru28dezile.

  B[rbatul este cercetatpentru s[vr\irea a patruinfrac`iuni de viol \i treiinfrac`iunide lipsirede li-bertate.Anchetatoriiausta-bilitc[b[rbatul]nperioada18 ianuarie - 23 februarie2013,a]ntre`inutraporturisexuale cu patru tinere,dintrecaretreiminore,pecare le-a obligat prin con-strngerefizic[\ipsihic[\ilipsindu-ledelibertate.Maiexact violatorul ]\i drogavictimele obligndu-le s[consumeproduseetnobota-nice,iarapoilebatjocorea.(D.R.)

  Dosar penalpentru

  contraband[ cu`ig[ri

  Poli`i\tii de frontier[boto\[neniau ]ntocmitdo-sarpenalpentrucontraban-d[ cu `ig[ri unui cet[`eancudubl[cet[`enieromno-moldoveneasc[, care a ]n-cercats[introduc[ilegal]nRomniadoar60depache-tede `ig[ri. }ndatade25februarie s-a prezentat ]nPunctuldeTrecereaFron-tierei Stnca, pentru efec-tuarea formalit[`ilor nece-sare trecerii frontierei, pesensul de intrare ]n `ar[,IvanS., cet[`ean cudubl[cet[`enie romn[ \i Repu-blicaMoldova, conducndunautoturismmarcaOpel,]nmatriculat]nRomnia.

  Pentru valorificareauneiinforma`ii,poli`i\tiidefrontier[ausolicitatinspec-torilor vamali efectuareaunuicontrolam[nun`itasu-praautoturismului.}nurmacontroluluiefectuat,echipacomun[ format[ din poli-`i\ti de frontier[ \i inspec-torivamaliadescoperitas-cuns[\inedeclarat[]nbor-dulautoturismului,cantita-teade60pachetede`ig[ri.DeoareceIvanS.amaifostdepistat]ncercnds[intro-duc[ilegal]nRomnia,`i-g[ricutimbruR.Moldova,poli`i\tii de frontier[ i-au]ntocmit dosar penal subaspectuls[vr\iriiinfrac`iu-niidecontraband[.(D[nu`Rotariu)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  Mobilierstradal,arbu\ti,co\uridegunoi,nimicnure-zist[,iarmainousuntvizate\ipa-nourileelectrice,re-zultatulfinalfiindproducereaunoravariicarelas[blo-curi]ntregidelo-cuin`ef[r[curent.

  Foartemulteavarii,nupots[facoapreciere,darundevaapro-ximativ20 lasut[dintreavariilecare afecteaz[ zone ]ntinse suntdincauzalipseideenergie,adic[lipsei furniz[rii energiei de laE.ON, iar printre aceste cauze,unaestefurtulsaudistrugereasi-guran`elordinpanouriledelaba-zastlpilor.Eivin,fur[cutotcupanousauvin\iarunc[osrm[cares[fac[scurtcircuitsaufur[siguran`ele.Suntactedoarcas[fac[r[u,amsurprinscucamere-le tot felul de persoane, au fostv[zutepecamere,aspusvicepri-marulViorelIliu`[.

  Anultrecut,dindateleprezen-tate de Bianca Iordache, purt[tordecuvntlaPoli`iaLocal[,aufost]nregistrate60decazuridedistru-geri pe domeniul public.Au fostdate 44 de amenzi ]n valoare de13.950 de lei \i 14 avertismentescrise. Pentru opt tineri, care audistrus\ifuratdinc[su`eledelemn

  de pe Pietonalul Unirii, poli`i\tiiboto\[neni efectueaz[ cercet[ripentrudistrugere\ifurt.Ceiopts-aualescudosarpenal.Unsprijinrealpentruautorit[`ile localesunt\i camerele video instalate ]nmunicipiu.

  }n celmai fericit caz putemrecupera prejudiciul creat. Dac[suntamenzinu\tiudac[sepl[-tescsaunu.Suntemajuta`i\idecamere,darmaimultdeamend[pentru tulburareaordiniipublicenuputemface.Lu[m]ncalcul\i

  extinderea re`elei de camere vi-deo,darvomvedeactnepermi-te bugetul, a spusCosminAn-drei,viceprimarulmunicipiului.

  Laaceast[dat[,dincele57decamerevideodesupravegheredela nivelul municipiului, \ase suntdefecte.Necesitateaextinderiisis-temuluide supravegherevideo ]nmaimultezonedinora\afostevi-den`iat[ \i de conducerea Poli`ieimunicipale.

  C[t[lin Radu, \eful Poli`ieiMunicipiului Boto\ani, sus`ine c[

  prioritar[ ]n acest moment ar fiamplasareaunornoicamerevideodesupraveghere]nintersec`iiledelaie\iriledinmunicipiu,]nzoneleprincipaledeinteresoperativ,cumar fi zona Parcului Tineretului \iLuceaf[rul, unde trebuie comple-tat[supraveghereavideopentruc[nuseasigurasurprinderea]ntregiizonecuriscpoten`ial,precum\i]nparcurile Junior \i Curcubeului,dar\i laCimitirulPacea. (Petro-nelaRotariu)

  Unuldincapiire`eleidedro-guridestructurat[]nlunamartieaanuluitrecutdec[treprocuroriiDIICOTBoto\aniar[mas]nspatelegratiilor,du-p[cemagistra`iiTribunaluluiBoto\anii-auprelungitman-datuldearestarepreventiv[.

  DanielC.de25deani,dinPiatraNeam `esteconsiderat ]n continuare un pericol social. }n

  schimbcel[laltmembruimportantalre`eleijude-cattotpentruacelea\iinfrac i`uniAdrianIsidorM.de22deani,dinVasluiseascundedeautorit[ i`.

  }ntemeiuldispozi`iilorart.3001alin.1\i3raportatlaart.160Codprocedur[penal[,men-`inestareadearestpreventivainculpatuluiCD,]nprezentarestatpreventiv]nArestulIPJBo-to\ani,trimis]njudecat[pentrus[vr\ireain-frac`iunilorde:constituireaunuigrupinfrac-`ionalorganizat,prev[zut[\ipedepsit[deart.7alin.1dinLegeanr.39/2003cumodific[rile\icomplet[rileulterioare; introducere ]n `ar[dedroguriderisc,f[r[drept,prev[zut[\ipedep-sit[deart.3alin.1dinlegeanr.143/2000pri-

  vindcombatereatraficului\iconsumuluiilicitde droguri, completat[ de OUG nr.6/2010 \iHGnr.575/2010\ide`inerededrogurideriscpentruconsumpropriu,f[r[drept,prev[zut[\ipedepsit[deart.4alin.1dinlegeanr.143/2000privindcombatereatraficului\iconsumuluiili-citdedroguri,completat[deOUGnr.6/2010\iHGnr.575/2010cuaplicareaart.41alin.2,42Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a, 34Codpenal,cafiindlegal[\itemeinic[.Cheltu-ielile judiciare r[mn ]n sarcina statului, searat[]ndeciziamagistra`ilor.

  }nurm[cucteva lunialte12persoaneaufosttrimise]njudecat[]nacela\idosar,dealeriidinRomnia,treidintreeiprimindpedepsecuexecutare.Re`eauaafostdestructurat[]nurmauneiac`iuniafostorganizat[]n15loca`iidinju-de`eleBoto\ani,Ia\i,Vaslui,Neam`\iSuceava.

  }ntotalaufostadu\ipentruadadeclara`ii]nfa`aprocurorilor\iapoli`i\tilorpesteosut[depersoane,to`itineri,cuvrstecuprinse]ntre20\i30deani.Re`eauadetrafican`idedrogurinu-m[ra22depersoane,pediferitee\aloane,restulpersoaneloraduselaBoto\ani,90,fiindnumaiconsumatori.Drogurileerauvndutemaiales]ncluburi(dinIa\i\iBoto\ani),dar\ipestrad[]nspecial]nc[minelestuden`e\ti.Manieradelucrua membrilor grup[rii de trafican`i era simpl[.DrogurileveneaudinSpania\iItaliaprinpo\t[,iaral`imembriaigrup[riiseocupaucucomer-cializatul\iracolatuldeclien`i.Pre`uluneidozevaria,dela50la100delei.(D[nu`Rotariu)

  Boto\[nenii prost crescu`ivandalizeaz[ tot ce le iese ]n cale

  Arestare prelungit[ pentru capulunei re`ele de droguri

 • Miercuri,27februarie2013 EDUCA~IE-S{N{TATE

  |efi noi la Psihiatrie\i Obstetric[Ginecologie

  ComitetuldirectoralSpi-talului Jude`ean Mavroma-ti, ]ntrunit ieri ]n\edin`[,adecisnoiicoordonatorimedi-caliaiSec`ieidePsihiatrie\iSec`ieideObstetric[\iGine-cologie.Astadup[cemediculGinaPufleaapromovatcon-cursulpentrufunc`iadedirec-tormedicalalSpitaluluiMa-vromati,iarmediculpsihia-tru Radu Nevinglovschi aanun`at conducerea unit[`iimedicalec[numaidore\tes[]ndeplineasc[ atribu`iile decoordonator medical al sec-`iei.}ncadrulComitetuluidi-rectors-adeciscanoulcoor-donatormedical de laSec`iade Obstetric[ \i Ginecologies[fiemediculDorinScladan,iarlaPsihiatrievapreluaatri-bu`iilecoordonatoruluimedi-calpsihiatrulGinaTurcuman.Mediciicoordonatori ]\iasu-m[ni\teatribu`ii]npluslafi\apostului, ]ns[ f[r[a fipl[ti`ipentruactivitatea]nplus.Ces[ facem, aceasta este si-tua`ia,nusuntbani\ipentrucoordonatorii medicali.Ace\ti oameni fac omunc[]nplus,nepl[tit[,\inuesteu\or.}nacestecondi`iitepo`ia\teptas[renun`elaaceast[pozi`ie. Domnul doctor Ne-vinglovschinuaprecizatmo-tivelepentrucarearenun`ats[maifiecoordonator,omulde leg[tur[ dintre Sec`ia dePsihiatrie \i conducereaJu-de`eanului,aprecizatGhe-orghe Damian, managerulSpitaluluiMavromati.(Au-roraDimitriu)

  Pompe electriceconfiscate de

  Poli`ia de Frontier[Poli`i\tiidefrontier[boto-

  \[neniauconfiscatdelaunuiucrainean23depompeelec-tricesubmersibile,pentruca-reacestanuapututprezentadocumente legale.Lunipoli-`i\tii de frontier[ din cadrulSPF Dorohoi, pe timpuldesf[\ur[rii unei misiuni, auoprit ]nlocalitateaMih[ileni,un autoturism marca Gaz,condus de cet[`eanul ucrai-neanMykhailoM.,de54deani.La controlul efectuat dec[trepoli`i\tiidefrontier[,]ninteriorul autoturismului s-audescoperit23pompeelectricesubmersibilepentrucareb[r-batulnuapututprezentado-cumentelegale.MykhailoM.a declar

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended