Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2313

Evenimente de Botosani nr.2313

Date post:04-Mar-2016
Category:
View:224 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l IX n r . 2 5 ( 2 3 1 3 ) M i e r cu r i , 6 f e b rua r i e 2 0 1 3 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Copiitalenta`ipescenaFestivaluluiArteleCopil[riei

  Blog-urilesuntlamod[

  Politicienii ]\imut[ propaganda]n spa`iul virtualPoliticieniiboto\[nenisuntdince]ncemaiactivi]nspa`iulvirtual.|i-auf[cutbloguri\ipaginideface-bookpentruacomunica\ispunc[acestealesuntfoarteutile.Uniilefolosescpentrua-\iprezentaactivi-tatea,al`iipentruaaflap[rereacet[`enilordespreanumiteproblemeiaral`iipentrua-\icriticapartene-riisauadversariipolitici.

  Dou[ birourilocale PDL

  au fostdizolvate

  ConducerileOrganiza`ii-lorPDLCorni\iC[l[-ra\iaufost]nlocuitecaurmarearezultatelorslabedelaalegerilepar-lamentaredindatade9decembrie.C[t[linFlu-tur,pre\edinteleOrgani-za`ieiJude`enePDLsus-`inec[laCorni\iC[l[-ra\iaufostdejanumi`ipre\edin`iinterimari.

  Prim[riavrea uniluminatpublic

  inteligentIluminatulpublicstradalvasuferioseriedemodifi-c[ri]ncepnddinacestan.Acesteavoraveacascopreducereaavariilorcaresuntdejalaordinulzilei,dar\ipreluareaacestuisistemdelafurnizoruldeenergieelectric[,E.ON.

  Pagina 3

  Pagina 2

  Boto\aniul vag[zdui finala

  CampionatuluiNa`ional de

  Cros Pagina 7

  Pagina 6

  Evaziunea fiscal[ cumiez de nuc[,

  anihilat[ cu masca`iiMar`idiminea`[,poli`i\-tiiauefectuatzeceper-chezi`ii]nBucure\ti\ijude`eleBuz[u,Ilfov\iBoto\ani,lalocuin`eleunorpersoanesuspectatedeevaziunefiscal[depesteunmiliondelei.Poli`i\tiibuzoienidincadrulServiciuluideIn-vestigareaFraudeloraureu\itdestructurareaunuigrupinfrac`ionalformatdin9membri,dintrecare\asedomici-lia`i]njude`ulBuz[u,iarceilal`itreiperazajude-`elorBoto\ani,Ilfov\iamunicipiuluiBucure\ti.

  Pag. 8

  Pagina 5

 • Miercuri,6februarie2013SOCIAL2

  Concluzie ]n cazulelevului b[tut:Reclama`ie

  ne]ntemeiat[Reclama`iadelaLiceulTeh-

  nologic Plopenii Mari - Ungu-reniafostunane]ntemeiat[.A-ceasta este concluzia ancheteidesf[\uratedeInspectoratul|co-larJude`ean(I|J).Dincelede-claratedeC[t[linaLupa\cu,ins-pector\colargeneralalI|J,re-clama`iaconformc[reiaunpro-fesor a lovit un elev dup[ ceacestaarfidat]nelcuunbulg[redez[pad[nus-aconfirmat.P[-rintele a ]n`eles de la o sor[acelefapte.Informa`ianuarfifost]ntocmaiexact[.Profesorulnuaagresat]nniciunmodco-pilul. Elevul s-ar fi speriat deceeacea f[cut.Nus-a impusniciom[sur[,aspusC[t[linaLupa\cu.(PetronelaRotariu)

  Tlhar re`inut ]n arestB[rbatul ]n vrst[ de 30 de

  ani din localitatea Roma ce atlh[ritunb[trnde89deaniar[mas]nspatelegratiilordup[cemagistra`iiTribunaluluiBoto\anii-aurespinsrecursulformulatlam[suraarest[riipreventive.Dus]n fa`a instan`ei la Judec[toriaBoto\ani a primit mandat dearestare preventiv[. }ns[ \i laTribunal judec[toriiauconside-ratc[trebuies[fie]nchispentrufaptasaastfelc[nuafostelibe-ratdinarestpreventiv.}ndatade1februarie,]njurulorei13.30,poli`i\tiiPostuluidepoli`ieGor-b[ne\tiaufostsesiza`ic[]nsearaprecedent[, ]n jurulorei22.00,PetruB.de89ani,afostvictimaunei infrac`iuni de tlh[rie fiin-du-isustras[sumade1.840lei.}n urma cercet[rilor efectuatepoli`i\tii l-au identificat pe sus-pectuldecomitereafaptei]nper-soanaluiIliu`[H.de30ani,dincomunaRoma.(D.Rotariu)

  Elevii de clasa a XII-aau simulare la BACEleviiboto\[nenideliceuvor

  simula, joi, examenul de baca-laureatladisciplinelematematic[\i istorie.DinceledeclaratedeC[t[linaLupa\cu,inspector\co-largeneraladjunctalInspectora-tului|colarJude`ean(I|J),simu-lareava ]ncepe laora9,00, cutransmitereasubiectelor,urmndca elevii ]n trei ore s[ rezolvesubiectele.Notelenuvorfitre-cute]ncatalog.Joivaavealocosimularelamatematic[\iisto-rie.}nceletreioreeleviivora-veaposibilitateadeaseexprima]nscris.}ns[pt[mnaurm[toa-re,areloccorectarealucr[rilorelevilor de c[tre doi profesori.Rezultatelevorfivalorificatede\coal[,\iaicim[referlaprofe-sori,elevi,p[rin`i\idirectori]nvederea lu[rii celor mai bunedecizii,astfel]nctrezultatelelabacalaureats[fiemaibunecaanultrecut.Rezultatulvafipu-blicdarnotelenuvorfitrecute]ncatalog,aspusC[t[linaLu-pa\cu. Simularea de joi nu vaafectaprocesulde]nv[`[mntdincelelalteclase.(P.Rotariu)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  Maipu`indeolun[amair[-maspn[]ncepeperioadadedepunereacererilordesprijinpesuprafa`[.Dinacestmotiv,Agen`iadePl[`i\iInterven`iepentruAgricultur[(APIA)adeclan\atocampaniedeinfor-marepentrufermieri.

  Potrivit conduceriiAPIABoto\ani, aceast[campaniesedesf[\oar[]nperioada1februarie-10iunie2013,avndsloganul:FiiFermierEu-ropeanDepunelaAPIACerereadesprijin}nCampania 2013 ne preg[tim pentru viitoareaPolitic[Agricol[Comun[.

  Obiectivulgeneralalcampaniei]lreprezint[informarea fermierilor cu privire la fondurileeuropene \i na`ionale destinate schemelor/m[-surilordesprijinpesuprafa`[]nanul2013,pre-cum\ilamodalitateadeaccesareaacestora.

  Sepuneaccent]ncontinuarepeinforma-reaeficient[afermierilorcuprivirelaaplica`iade identificare online a parcelelor agricole -IPAOnline,princarebeneficiarii]\ipotvizua-liza,princonexiunelainternet,propriilepar-celedigitizate]ncampaniaanterioar[\i]\ipotdigitiza\ialteparceleprinidentificarepeorto-fotoplanuriledisponibile]nbazadedate(LPIS)aAPIA,precizeaz[IoanSerediuc,purt[toruldecuvntalAPIABoto\ani.

  Bunainformareafermierilorreprezint[unadinprimele\icelemaiimportantecondi`iipen-truderularealatimp\icorect[a]ntreguluipro-cesdeabsorb`iea fonduriloreuropenealocatepentrusectorulagricoldinRomnia.

  Sesiuni de informarela centrele APIA

  Pe durata Campaniei, Centrul jude`eanBoto\ani\icentrelelocalealeAgen`ieivororga-nizasesiunideinformare\iinstruireafermieri-

  lor\irespectivaadministra`ieiagricoledinpri-m[rii,cuprivirelaperioadadedepunereacere-rilordesprijinpentrupl[`ipesuprafa`[]nanul2013, modalitatea de completare a acestora,condi`iiledeeligibilitateimpusedelegisla`iaeu-ropean[\ina`ional[,tipuriledecontroaleimpu-sederegulamenteleeuropene,precum\ilapa-chetelefinanciarecarepotfiaccesate]ncadrulm[surilordesprijinpesuprafa`[.

  }ncadrulsesiunilordeinstruiresevaacordao aten`ie deosebit[ procedurii de completareelectronic[adeclara`ieidesuprafa`[\iidentifi-care,respectivdeschi`arecorect[,onlineapar-celeloragricole.

  Deasemenea,sevapuneaccentpeobligati-vitateaagricultorilordea respectanormelede

  ecocondi`ionalitatepetoatesuprafe`eleagricoleutilizate.De aceste instruiri vor beneficia attfermierii,ct\iadministra`iaagricol[dinprim[-rii,respectivpersonaluldinbibliotecilejude`ene\icomunalecuprinse]nprogramulBiblionet.

  Cnd ]ncep penaliz[rilede 1% pe zi

  Campaniadeprimireacererilordesprijinpesuprafa`[sevaderula]nperioada1martie-15mai2013,respectiv10iunie,cupenaliz[ride1lasut[pentrufiecarezide]ntrziere,maimen`ioneaz[purt[toruldecuvntalAPIA.

  Unadintrem[suriledesprijinpesuprafa`[este Schema de plat[ unic[ pe suprafa`[(SAPS).Oalt[m[sur[-Pl[`ina`ionaledirectecomplementare (PNDC) cuprinde: PNDC 1-culturi]nterenarabil;PNDC2-inpentrufibr[;PNDC3-cnep[pentrufibr[;PNDC4-tutun;PNDC5-hamei;PNDC6-sfecl[dezah[r.

  Alte m[suri de sprijin pe suprafa`[ sunt:Schemadeplat[separat[pentruzah[r;Schemade sprijin pentru orez din zonele defavorizatealteledectzonamontan[\i

  Pl[`icompensatoriipentrum[surilededez-voltarerural[.}ncadrulacesteiultimem[surisedisting:M[sura211-Pl[`icompensatoriipentruzonelemontanedefavorizate;M[sura212-Pl[`icompensatoriipentruzonelespecific\isemnifi-cativdefavorizatedinpunctdevederenatural\iM[sura 214 - Pl[`i deAgro-mediu. }n cadrulM[surii214sedistingmaimultepachete:Pa-chetul1(P1)-Paji\ticu]nalt[valoarenatural[;Pachetul2(P2)-Practiciagricoletradi`ionale;Pachetul3(P3)-Paji\ti importantepentrup[-s[ri;Pachetul4(P4)-Culturiverzi;Pachetul5(P5)-Agriculturaecologic[;Pachetul6(P6)-Paji\tiimportantepentrufluturi;Pachetul7(P7)-Terenuriarabileimportantecazonedehr[nirepentrugscacugtro\u.

  Reprezentan`iiAPIAprecizeaz[c[sepotcombinapeparcel[:P1cuP2sauP4cuP5.Nusepotcombinapeparcel[P4cuP.(AuroraDimitriu)

  Conducerile Organiza`iilorPDLCorni\iC[l[ra\iaufost]nlo-cuitecaurmarearezultatelorslabede la alegerile parlamentare dindata de 9 decembrie. C[t[linFlutur, pre\edintele Organiza`ieiJude`enePDLsus`inec[laCorni\i C[l[ra\i au fost deja numi`ipre\edin`iinterimari.

  }nperioadaimediaturm[toare,responsabilii celor \ase colegiiPDLvorfacepropunericuprivirela]nlocuireaanumitor\efideorga-niza`iicomunalesauor[\ene\ti.}ncazulprimarilor,analizasevaface]n momentul ]n care va veni laBoto\ani liderul PDL VasileBlaga.

  Noi am f[cut o analiz[ arezultatelor, dar nu putem lucradect]nmodstatutar\iconformregulamentului. Discu`ia se vafacepeColegii.CeidepeColegiul1Fl[mnziauvenitcuni\tepro-puneri \i ]n dou[ localit[`i amdizolvatbirourilelocale,laCorni\iC[l[ra\i.Am]ncredin`atlaaltedou[ persoane func`ia de pre-\edin`i interimari care au obli-ga`ia s[ reconstruiasc[ birourile

  localedeacolo,urmndcapefie-careColegiu\efiis[fac[oana-liz[ \i s[ vin[ cu acela\i tip depropuneri. Deocamdat[ nu aumers pe excluderi, pentru c[

  excluderea poate s[ o fac[ doarorganiza`ia de baz[ local[, nuBiroul Permanent Jude`ean, aspusC[t[linFlutur(foto).(R[zvanSauciuc)

  A r[masf[r[ ma\in[din cauza`ig[rilor

  Untn[rdinConce\tiar[masf[r[ma\in[dup[ceafostprinsdepoli`i\ti transportndcincisutedepachete de `ig[ri de contraband[.}ndatade4februarie2013,]nju-rulorei15.50,poli`i\tiirutieriaudepistatpeD.N.29A,peGhi`[P.de 25 ani, din comunaConce\ti,caretransportacuautoturismuls[u11.740 `igarete (587 pachete) deprovenien`[ Republica Moldova.Fa`[deconduc[torulautoseefec-tueaz[cercet[risubaspectulcomi-teriiinfrac`iuniicolectarea,de`ine-rea producerea, transportul, pre-luarea,depozitarea,predarea,des-facerea \i vnzarea bunurilor saum[rfurilorcaretrebuieplasatesubun regim vamal, cunoscnd c[acesteaprovindincontraband[sausunt destinate s[vr\irii acesteia,iarcantitateade` ig[ri]nvaloarede7.500leiafostconfiscat[.Autotu-rismul a fost indispon