Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2280

Evenimente de Botosani nr.2280

Date post:14-Mar-2016
Category:
View:221 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 2 4 5 ( 2 2 8 0 ) V i n e r i , 1 4 d e c embr i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  MamaNatur[arvreaorela`iecuGeorgeBoghian

  Sute de oamenisalva`i de sub n[me`i

  Sutedeoameniaur[mascaptivi]ntren[me`i]njude`]nultimelezile,numaiajutorulechipajelordeinterven`iedu-cndlaevitareaunortragedii.Po-trivitunuibilan`alMinisteruluiAdmi-nistra`iei\iInterne-lor]njude`ulBoto-\anipompierii,po-li`i\tii,jandarmii\ipoli`i\tiidefrontie-r[afla`i]nmisiune]nultimeledou[zi-leaureu\itsalva-reaa369deper-soane.

  M[surirecomandate

  pentru perioadageroas[ care

  urmeaz[}nacestezilecutempera-turiextremdesc[zute,autorit[`ilesanitarereco-mand[popula`ieis[evitedeplas[rile]nspa`iides-chise\iexpunerealafrig,s[respectereguliledeigien[pentruevitarea]m-boln[virilor\is[consumealimentebogate]nprotei-ne,fructe\ilegume.

  S[-lcredem?

  PrimarulPortariuc promitec[ nu va majora

  taxele \iimpozitele localeBoto\[neniinuvorpl[tiimpozite\itaxemaimaripentruanulviitor.OvidiuPortariuc,prima-rulmunicipiului,adecla-ratc[nivelultaxelor\iimpozitelorlocale]nanul2013var[mnelanive-lulcelordin2012.

  |colile r[mn]nchise cu

  excep`ia celor dinBoto\ani \i DorohoiVineri,cursuriler[mnsus-pendate]n\coliledintotju-de`ul,cuexcep`iacelordinmunicipiulBoto\ani\iDoro-hoi.Avnd]nvederecondi-`iilemeteo\iinformareaIns-pectoratuluideSitua`iideUrgen`[privindstareadru-murilor,conducereaInspec-toratului|colarJude`eanBo-to\aniadecissuspendareacursurilorpentrujoi]ntoateunit[`ilede]nv[`[mntdinjude`ulBoto\ani,cuexcep`iaunit[`ilordinmunicipiileBo-to\ani\iDorohoi.

  Pagina 3

  Pagina 2

  M[suri severeanun`ate pentru

  \oferi dup[ testuldesz[pezirii, dat

  de autorit[`iPagina 6

  Pagina 4

  Pagina 5

 • Vineri,14decembrie2012SOCIAL2

  Facturile laap[, ]ntrziate de

  n[me`iConducerea operatoru-

  luideap[ aanun`atc[ fac-turile tip[riteemisepentrulunanoiembrie2012nuvorajunge la clien`ii societ[`iila data la care veneau ]nmodobi\nuit.Facturilevorajunge la sediile \i domi-ciliilebeneficiarilordeser-viciideap[ \icanalcu]n-trziere,dincauzacondi`ii-lormeteodeosebitedinul-timaperioad[.Transpor-tul facturilor, ]ntre sediulprestatorului\iBotosani,afostgravafectat]njude`eledinnordul`[rii,dincauzac[derilor de z[pad[ \i ast[rii drumurilor, anun-`au, ieri diminea`[, repre-zentan`ii Societ[`ii NovaApaservBoto\ani.Condu-cerea operatorului de ap[d[dea]ns[ieriasigur[ric[imediat ce transportul fac-turilor va ajunge la Boto-\ani, distribuirea acestorasevafacecumaxim[ope-rativitate.(AuroraDimi-triu)

  Modific[ri laconducerea CJ,pn[ la finalul

  acestei luni}n cadrul \edin`ei ordi-

  naredeConsiliuJude`ean,depe20decembrie,va fisupus[votuluiconsilierilornumirea unui nou vice-pre\edinte al CJ, ]n loculDoineiFeodorovici.

  Probabil ]n cursulzileidemine (n.r.ast[zi),ale\ii ]n Parlamentul Ro-mniei]\ivorprimicertifi-catele de parlamentari \i,fiind ]ndeplinite condi`iileacestea,doamnaFeodoro-vici ]\i va da demisia dinconsiliu, iar propunereadinparteaPSDvafisupu-s[votului]n\edin`adeCJ\iapoivomaveadispoziti-vulcompletlaconducere,a declarat vicepre\edinteleCJ,GheorgheSorescu.

  Propunerea pe care ofacsocialdemocra`iipentrufunc`ia l[sat[ vacant[ deDoinaFeodorovici]nurmaalegerilor parlamentare lacare a c\tigat un mandatde deputat, este Paul IoanPav[l,careocup[laaceas-t[dat[func`iadedirectorlaOficiulJude`eandeCadastru\i Publicitate Imobiliar[.(A.D.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  Secoacesistareafurniz[riiapeilablo-curileundenum[ruldatornicilor]ldep[-\e\tepecelalbunilorplatnici.Anun`ulafostf[cutdec[trevi-cepre\edinteleConsi-liuluiJude`ean,Ghe-orgheSorescu.|efiiCJspunc[pn[]nprim[var[sevrea]n-tocmireauneisitua`iiclareprivindconsu-muriledeap[dinfie-careapartament.

  Pentruaserealizaacestlucru,conducereaCJia]ncalcul\im[-suri extreme, cum ar fi sistareafurniz[rii apei ]n sc[rile de blocundedatorniciisuntmaimul`ide-ctclien`iibuniplatnicisauintra-

  rea ]n apartamentele datornicilorcuordonan`apre\edin`ial[.

  Sunt 2.000-3.000 de boto\[-neni care nu au pl[tit niciodat[apa, cel pu`in de la ]nfiin`area

  noului operator de ap[. }n con-di`iileacesteavomtrece\ilasista-trea furniz[rii apei la sc[rile debloccumul`idatornici,c[ legeane permite acest lucru.De\i am

  ]nceput, la ANL-uri. Este vorbade un serviciu public \i trebuiepl[tit. Dac[ sunt 50 de aparta-mentepescaradebloc\ila30se]nregistreaz[ datorii, ]nchidemapalatoat[scara,aanun`atvi-cepre\edintele Consiliului Jude-`ean.Acestasus`inec[s-acerut\isprijinul asocia`iilor de locataripentrucapn[]nprim[var[s[sepoat[ intra ]n toate apartamentele\is[seciteasc[apometrele.

  Conducerea operatorului deap[ \i cea a Consiliului Jude`eannuexcludposibilitateaca\efiideasocia`ii s[ fie stimula`i financiarpentruasprijiactivitateadecitireaapometrelor]nfiecareapartament.

  Grabacucaresevrearealizareaunei situa`ii privind consumul realdeap[alfiec[ruiclientestedat[\idefaptulc[seinten`ioneaz[recupe-rareadatoriilor,chiar\icum[suriextreme,pentruc[eficientizareao-peratoruluideap[esteimpus[\idecondi`ionalit[`ile care `indemega-proiectulceurmeaz[s[fiederulat]njude`pentrureabilitateare`eleideap[.(AuroraDimitriu)

  Se preg[te\te debran\area blocurilorcu mul`i datornici la ap[

  }nacestezilecutemperaturiextremdesc[zute,autorit[`ilesanitarerecomand[popula`ieis[evitedeplas[rile]nspa`iideschise\iexpunerealafrig,s[respectereguliledeigien[pentruevitarea]mboln[virilor\is[consumealimentebogate]nproteine,fructe\ilegume.

  }ncazul]ncareestenecesar[deplasarea]nspa`iideschise,esterecomandat[folosireamijloacelor de protectie adecvate, c[ciuli,m[nu\ietc.Trebuieevitat[expunereaprelun-git[ a minilor \i picioarelor la temperaturisc[zutepentruaseferidedeger[turi.}nacestcaz,trebuieevitat[automedica`ia\iestereco-mandat[consultareaunuimedic,declar[Li-diaOnofrei,purt[tordecuvntalDirec`ieideS[n[tatePublic[Boto\ani.

  Reprezentan`ii acestei autorit[`i mai sus`inc[esterecomandatcapersoanelevrstnice,]nspecialcelecuafec`iunicardiace\irespiratorii,s[ evite deplas[rile \i frecventarea locuriloraglomerate care creeaz[ premisele decom-pens[rii]ncondi`iidetemperaturisc[zute.Deasemenea,mediciispunc[trebuieevitatconsu-mulbauturiloralcoolice.

  }naceast[perioad[,trebuies[seacordeoaten`iespecial[copiilor-evitareasitua`iilor]ncareace\tiasuntl[sa`is[a\tepte]ninterio-rulautovehiculelorparcate,evitareatranspor-turilorpedistan`elungi]nvehiculef[r[posi-

  bilit[`i de climatizare \i neechipate cores-punz[tor,maiprecizeaz[purt[toruldecuvntalDSP.

  Locuin`ele\ispa`iile]nchisedelocuittrebu-ies[fie]nc[lzitecorespunz[tor\itrebuieevi-tat[utilizareainstala`iilorimprovizate,carepotducelaintoxica`iicumonoxiddecarbon.

  Autorit[`ilelocaleaufostaten`ionatedeMi-nisterulS[n[t[`iis[asigurem[suriledepreve-

  nireadeceselorprinhipotermiepentrupersoa-nelef[r[ad[post.MinisterulS[n[t[`iiaten-`ioneaz[direc`iiledes[n[tatepublic[jude`enepentrualuatoatem[surilecareseimpunlanivelulunit[`ilorsanitare,astfel]nctacesteas[poat[primi,tria\iinternaunnum[rmaimare de pacien`i, pe perioada aten`ion[rilormeteo,searat[]naten`ionareadelaMinisterulS[n[t[`ii.(AuroraDimitriu)

  M[suri recomandatepentru perioada geroas[

  care urmeaz[

 • Vineri,14decembrie2012 EDUCA~IE-S{N{TATE 3

  ~inut la arestpentru trafic

  de `ig[riMagistra`ii Tribunalului

  Boto\aniauprelungitmanda-tul de arestare preventiv[pentru un sucevean judecatpentru comiterea infrac`iuni-lordecontraband[\iconsti-tuiredegrupinfrac`ionalor-ganizat.Acesta a fost trimis]njudecat[dec[treprocuro-riibirouluiteritorialBoto\anialDirec`iei de Investigare aInfrac`iunilordeCriminalita-te Organizat[ \i Terorism(DIICOT). Anchetatorii austabilit c[ Gheorghe P., ]nvrst[de27deanidinlocali-tateaVicovudeSus, jude`ulSuceava, ]mpreun[ cu altedou[persoane,printrecare\iunpoli`istdefrontier[totsu-cevean,]ndatade6spre7iu-nie2012afostprinsdepoli-`i\tiidefrontier[perazaloca-lit[`ii Pomrla ]n timp ce]ncerca s[ introduc[ ]n Ro-mnia48.900depachetede`ig[ri. Doi dintre membriigrup[riiaufostprin\i\ire`i-nu`i,fiindcondamna`ilactetreianide]nchisoaredec[tremagistra`ii Tribunalului Bo-to\ani.Prejudiciulcauzatsta-tuluidec[tresucevean,esti-matdeanchetatori,dep[\e\te463.000lei.(D[nu`R.)

  |edin`ade]ndat[dejoiaavutpeordineadezidou[proiectedehot[rre,res-pectivrectificareabugetu-luimunicipiuluiBoto\ani\iacordareatitluluidecet[-`eandeonoarealora\uluiambasadoruluiSUA]nRo-mnia,MarkGitenstein.

  Sumacareaf[cutobiectulrectific[riiafostde734.000delei.Rectificareaesteimpus[defon-durile primite ]n baza cererilor de rambursare]naintate]ncadrulproiectelorcufinan`areeuro-pean[\ieconomiilerealizatelaunelecapitole.

  Rectificareaarecaobiectivdisponibiliza-reaunorsumedelacapitoluldezvoltarec[tresec`iuneafunc`ionare.Estevorbadeproiecteterminate, unde s-au realizat economii, deanumitelitigiipeanumiteproiecte,deinvesti`iiamnate.Toateacestesumesuntdisponibili-zatepentruc[elenumaipotfifolositepn[lasfr\itulanului\isunttrecutepesec`iuneafunc`ionarelasubven`iinecesarepentrumij-loaceledetransport,lasubven`iinecesarepen-trudesz[pezire\imaterialantiderapant,pen-truenergia termic[, iluminatpublic \iorna-mental,aspusprimarulOvidiuPortariuc.

  35.000delei,baniproveni`idindona`ii\isponsoriz[riprimitedemunicipalitate,s-aualo-

  catpentruorganizarea\idesf[\urareas[rb[to-rilordeiarn[.Cubaniiprimi`idinsponsoriz[rivorfipl[ti`iarti\tiicarevorconcertalaBoto-

  \ani]nnoapteadintreani.La\edin`[aupartici-pat16consilierilocali,dincei23.(PetronelaRotariu)

  Boto\[neniinuvorpl[tiimpozite\itaxemaimaripen-truanulviitor.OvidiuPortariuc,primarulmunici-piului,adeclaratc[nivelultaxelor\iimpozitelorlocale]nanul2013var[mnelanivelulcelordin2012.

  Miercuriafostaprobat[Hot[-rrea de Guvern privind nivelulvalorilor impo-zabile,impozite-le\itaxele

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended