+ All Categories
Home > Documents > Evenimente de Botosani nr.2280

Evenimente de Botosani nr.2280

Date post: 14-Mar-2016
Category:
Author: adrian-dimitriu
View: 224 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Embed Size (px)
of 8 /8
CMYK Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVIII•nr.245(2280)•Vineri,14decembrie2012•8pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro Pag. 8 MamaNatur[arvreao rela`iecuGeorgeBoghian Sute de oameni salva`i de sub n[me`i Sutedeoameniau r[mascaptivi]ntre n[ me`i]njude`]n ultimelezile,numai ajutorulechipajelor deinterven`iedu - cândlaevitarea unortragedii.Po - trivitunuibilan`al MinisteruluiAdmi - nis tra`iei\iInterne - lor]njude`ulBo to - \anipompierii,po- li `i\tii,jandarmii\i poli`i\tiidefrontie - r[afla`i]nmi siune ]nultimeledou[zi - leaureu\itsalva- reaa369deper- soane. M[suri recomandate pentru perioada geroas[ care urmeaz[ }nacestezilecutempera- turiextremdesc[zute, autorit[`ilesanitarereco- mand[popula`ieis[evite deplas[rile]nspa`iides- chise\iexpunerealafrig, s[respecteregulilede igien[pentruevitarea]m - boln[virilor\is[consume alimentebogate]nprotei- ne,fructe\ilegume. S[-lcredem? Primarul Portariuc promite c[ nu va majora taxele \i impozitele locale Boto\[neniinuvorpl[ti impozite\itaxemaimari pentruanulviitor. OvidiuPortariuc,prima- rulmunicipiului,adecla- ratc[nivelultaxelor\i impozitelorlocale]nanul 2013var[mânelanive- lulcelordin2012. |colile r[mân ]nchise cu excep`ia celor din Boto\ani \i Dorohoi Vineri,cursuriler[ mânsus- pendate]n\coliledintotju - de `ul,cuexcep`iacelordin municipiulBoto \ani\iDor o - hoi.A vând]nvederecondi - `iilemeteo\iinformareaIns - pectoratu luideSitua`iide Ur gen`[privindstareadru- mu rilor,conducereaInspec - to ratului|colarJude`eanBo - to \aniadecissuspendarea cursurilorpentrujoi]ntoate unit[`ilede]nv[`[ mântdin jude`ulBo to\ani,cuexcep`ia unit[`ilordinmunicipiileBo - to \ani\iDorohoi. Pagina 3 Pagina 2 M[suri severe anun`ate pentru \oferi dup[ „testul desz[pezirii”, dat de autorit[`i Pagina 6 Pagina 4 Pagina 5
Transcript
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 2 4 5 ( 2 2 8 0 ) V i n e r i , 1 4 d e c embr i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  MamaNatur[arvreaorela`iecuGeorgeBoghian

  Sute de oamenisalva`i de sub n[me`i

  Sutedeoameniaur[mascaptivi]ntren[me`i]njude`]nultimelezile,numaiajutorulechipajelordeinterven`iedu-cndlaevitareaunortragedii.Po-trivitunuibilan`alMinisteruluiAdmi-nistra`iei\iInterne-lor]njude`ulBoto-\anipompierii,po-li`i\tii,jandarmii\ipoli`i\tiidefrontie-r[afla`i]nmisiune]nultimeledou[zi-leaureu\itsalva-reaa369deper-soane.

  M[surirecomandate

  pentru perioadageroas[ care

  urmeaz[}nacestezilecutempera-turiextremdesc[zute,autorit[`ilesanitarereco-mand[popula`ieis[evitedeplas[rile]nspa`iides-chise\iexpunerealafrig,s[respectereguliledeigien[pentruevitarea]m-boln[virilor\is[consumealimentebogate]nprotei-ne,fructe\ilegume.

  S[-lcredem?

  PrimarulPortariuc promitec[ nu va majora

  taxele \iimpozitele localeBoto\[neniinuvorpl[tiimpozite\itaxemaimaripentruanulviitor.OvidiuPortariuc,prima-rulmunicipiului,adecla-ratc[nivelultaxelor\iimpozitelorlocale]nanul2013var[mnelanive-lulcelordin2012.

  |colile r[mn]nchise cu

  excep`ia celor dinBoto\ani \i DorohoiVineri,cursuriler[mnsus-pendate]n\coliledintotju-de`ul,cuexcep`iacelordinmunicipiulBoto\ani\iDoro-hoi.Avnd]nvederecondi-`iilemeteo\iinformareaIns-pectoratuluideSitua`iideUrgen`[privindstareadru-murilor,conducereaInspec-toratului|colarJude`eanBo-to\aniadecissuspendareacursurilorpentrujoi]ntoateunit[`ilede]nv[`[mntdinjude`ulBoto\ani,cuexcep`iaunit[`ilordinmunicipiileBo-to\ani\iDorohoi.

  Pagina 3

  Pagina 2

  M[suri severeanun`ate pentru

  \oferi dup[ testuldesz[pezirii, dat

  de autorit[`iPagina 6

  Pagina 4

  Pagina 5

 • Vineri,14decembrie2012SOCIAL2

  Facturile laap[, ]ntrziate de

  n[me`iConducerea operatoru-

  luideap[ aanun`atc[ fac-turile tip[riteemisepentrulunanoiembrie2012nuvorajunge la clien`ii societ[`iila data la care veneau ]nmodobi\nuit.Facturilevorajunge la sediile \i domi-ciliilebeneficiarilordeser-viciideap[ \icanalcu]n-trziere,dincauzacondi`ii-lormeteodeosebitedinul-timaperioad[.Transpor-tul facturilor, ]ntre sediulprestatorului\iBotosani,afostgravafectat]njude`eledinnordul`[rii,dincauzac[derilor de z[pad[ \i ast[rii drumurilor, anun-`au, ieri diminea`[, repre-zentan`ii Societ[`ii NovaApaservBoto\ani.Condu-cerea operatorului de ap[d[dea]ns[ieriasigur[ric[imediat ce transportul fac-turilor va ajunge la Boto-\ani, distribuirea acestorasevafacecumaxim[ope-rativitate.(AuroraDimi-triu)

  Modific[ri laconducerea CJ,pn[ la finalul

  acestei luni}n cadrul \edin`ei ordi-

  naredeConsiliuJude`ean,depe20decembrie,va fisupus[votuluiconsilierilornumirea unui nou vice-pre\edinte al CJ, ]n loculDoineiFeodorovici.

  Probabil ]n cursulzileidemine (n.r.ast[zi),ale\ii ]n Parlamentul Ro-mniei]\ivorprimicertifi-catele de parlamentari \i,fiind ]ndeplinite condi`iileacestea,doamnaFeodoro-vici ]\i va da demisia dinconsiliu, iar propunereadinparteaPSDvafisupu-s[votului]n\edin`adeCJ\iapoivomaveadispoziti-vulcompletlaconducere,a declarat vicepre\edinteleCJ,GheorgheSorescu.

  Propunerea pe care ofacsocialdemocra`iipentrufunc`ia l[sat[ vacant[ deDoinaFeodorovici]nurmaalegerilor parlamentare lacare a c\tigat un mandatde deputat, este Paul IoanPav[l,careocup[laaceas-t[dat[func`iadedirectorlaOficiulJude`eandeCadastru\i Publicitate Imobiliar[.(A.D.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  Secoacesistareafurniz[riiapeilablo-curileundenum[ruldatornicilor]ldep[-\e\tepecelalbunilorplatnici.Anun`ulafostf[cutdec[trevi-cepre\edinteleConsi-liuluiJude`ean,Ghe-orgheSorescu.|efiiCJspunc[pn[]nprim[var[sevrea]n-tocmireauneisitua`iiclareprivindconsu-muriledeap[dinfie-careapartament.

  Pentruaserealizaacestlucru,conducereaCJia]ncalcul\im[-suri extreme, cum ar fi sistareafurniz[rii apei ]n sc[rile de blocundedatorniciisuntmaimul`ide-ctclien`iibuniplatnicisauintra-

  rea ]n apartamentele datornicilorcuordonan`apre\edin`ial[.

  Sunt 2.000-3.000 de boto\[-neni care nu au pl[tit niciodat[apa, cel pu`in de la ]nfiin`area

  noului operator de ap[. }n con-di`iileacesteavomtrece\ilasista-trea furniz[rii apei la sc[rile debloccumul`idatornici,c[ legeane permite acest lucru.De\i am

  ]nceput, la ANL-uri. Este vorbade un serviciu public \i trebuiepl[tit. Dac[ sunt 50 de aparta-mentepescaradebloc\ila30se]nregistreaz[ datorii, ]nchidemapalatoat[scara,aanun`atvi-cepre\edintele Consiliului Jude-`ean.Acestasus`inec[s-acerut\isprijinul asocia`iilor de locataripentrucapn[]nprim[var[s[sepoat[ intra ]n toate apartamentele\is[seciteasc[apometrele.

  Conducerea operatorului deap[ \i cea a Consiliului Jude`eannuexcludposibilitateaca\efiideasocia`ii s[ fie stimula`i financiarpentruasprijiactivitateadecitireaapometrelor]nfiecareapartament.

  Grabacucaresevrearealizareaunei situa`ii privind consumul realdeap[alfiec[ruiclientestedat[\idefaptulc[seinten`ioneaz[recupe-rareadatoriilor,chiar\icum[suriextreme,pentruc[eficientizareao-peratoruluideap[esteimpus[\idecondi`ionalit[`ile care `indemega-proiectulceurmeaz[s[fiederulat]njude`pentrureabilitateare`eleideap[.(AuroraDimitriu)

  Se preg[te\te debran\area blocurilorcu mul`i datornici la ap[

  }nacestezilecutemperaturiextremdesc[zute,autorit[`ilesanitarerecomand[popula`ieis[evitedeplas[rile]nspa`iideschise\iexpunerealafrig,s[respectereguliledeigien[pentruevitarea]mboln[virilor\is[consumealimentebogate]nproteine,fructe\ilegume.

  }ncazul]ncareestenecesar[deplasarea]nspa`iideschise,esterecomandat[folosireamijloacelor de protectie adecvate, c[ciuli,m[nu\ietc.Trebuieevitat[expunereaprelun-git[ a minilor \i picioarelor la temperaturisc[zutepentruaseferidedeger[turi.}nacestcaz,trebuieevitat[automedica`ia\iestereco-mandat[consultareaunuimedic,declar[Li-diaOnofrei,purt[tordecuvntalDirec`ieideS[n[tatePublic[Boto\ani.

  Reprezentan`ii acestei autorit[`i mai sus`inc[esterecomandatcapersoanelevrstnice,]nspecialcelecuafec`iunicardiace\irespiratorii,s[ evite deplas[rile \i frecventarea locuriloraglomerate care creeaz[ premisele decom-pens[rii]ncondi`iidetemperaturisc[zute.Deasemenea,mediciispunc[trebuieevitatconsu-mulbauturiloralcoolice.

  }naceast[perioad[,trebuies[seacordeoaten`iespecial[copiilor-evitareasitua`iilor]ncareace\tiasuntl[sa`is[a\tepte]ninterio-rulautovehiculelorparcate,evitareatranspor-turilorpedistan`elungi]nvehiculef[r[posi-

  bilit[`i de climatizare \i neechipate cores-punz[tor,maiprecizeaz[purt[toruldecuvntalDSP.

  Locuin`ele\ispa`iile]nchisedelocuittrebu-ies[fie]nc[lzitecorespunz[tor\itrebuieevi-tat[utilizareainstala`iilorimprovizate,carepotducelaintoxica`iicumonoxiddecarbon.

  Autorit[`ilelocaleaufostaten`ionatedeMi-nisterulS[n[t[`iis[asigurem[suriledepreve-

  nireadeceselorprinhipotermiepentrupersoa-nelef[r[ad[post.MinisterulS[n[t[`iiaten-`ioneaz[direc`iiledes[n[tatepublic[jude`enepentrualuatoatem[surilecareseimpunlanivelulunit[`ilorsanitare,astfel]nctacesteas[poat[primi,tria\iinternaunnum[rmaimare de pacien`i, pe perioada aten`ion[rilormeteo,searat[]naten`ionareadelaMinisterulS[n[t[`ii.(AuroraDimitriu)

  M[suri recomandatepentru perioada geroas[

  care urmeaz[

 • Vineri,14decembrie2012 EDUCA~IE-S{N{TATE 3

  ~inut la arestpentru trafic

  de `ig[riMagistra`ii Tribunalului

  Boto\aniauprelungitmanda-tul de arestare preventiv[pentru un sucevean judecatpentru comiterea infrac`iuni-lordecontraband[\iconsti-tuiredegrupinfrac`ionalor-ganizat.Acesta a fost trimis]njudecat[dec[treprocuro-riibirouluiteritorialBoto\anialDirec`iei de Investigare aInfrac`iunilordeCriminalita-te Organizat[ \i Terorism(DIICOT). Anchetatorii austabilit c[ Gheorghe P., ]nvrst[de27deanidinlocali-tateaVicovudeSus, jude`ulSuceava, ]mpreun[ cu altedou[persoane,printrecare\iunpoli`istdefrontier[totsu-cevean,]ndatade6spre7iu-nie2012afostprinsdepoli-`i\tiidefrontier[perazaloca-lit[`ii Pomrla ]n timp ce]ncerca s[ introduc[ ]n Ro-mnia48.900depachetede`ig[ri. Doi dintre membriigrup[riiaufostprin\i\ire`i-nu`i,fiindcondamna`ilactetreianide]nchisoaredec[tremagistra`ii Tribunalului Bo-to\ani.Prejudiciulcauzatsta-tuluidec[tresucevean,esti-matdeanchetatori,dep[\e\te463.000lei.(D[nu`R.)

  |edin`ade]ndat[dejoiaavutpeordineadezidou[proiectedehot[rre,res-pectivrectificareabugetu-luimunicipiuluiBoto\ani\iacordareatitluluidecet[-`eandeonoarealora\uluiambasadoruluiSUA]nRo-mnia,MarkGitenstein.

  Sumacareaf[cutobiectulrectific[riiafostde734.000delei.Rectificareaesteimpus[defon-durile primite ]n baza cererilor de rambursare]naintate]ncadrulproiectelorcufinan`areeuro-pean[\ieconomiilerealizatelaunelecapitole.

  Rectificareaarecaobiectivdisponibiliza-reaunorsumedelacapitoluldezvoltarec[tresec`iuneafunc`ionare.Estevorbadeproiecteterminate, unde s-au realizat economii, deanumitelitigiipeanumiteproiecte,deinvesti`iiamnate.Toateacestesumesuntdisponibili-zatepentruc[elenumaipotfifolositepn[lasfr\itulanului\isunttrecutepesec`iuneafunc`ionarelasubven`iinecesarepentrumij-loaceledetransport,lasubven`iinecesarepen-trudesz[pezire\imaterialantiderapant,pen-truenergia termic[, iluminatpublic \iorna-mental,aspusprimarulOvidiuPortariuc.

  35.000delei,baniproveni`idindona`ii\isponsoriz[riprimitedemunicipalitate,s-aualo-

  catpentruorganizarea\idesf[\urareas[rb[to-rilordeiarn[.Cubaniiprimi`idinsponsoriz[rivorfipl[ti`iarti\tiicarevorconcertalaBoto-

  \ani]nnoapteadintreani.La\edin`[aupartici-pat16consilierilocali,dincei23.(PetronelaRotariu)

  Boto\[neniinuvorpl[tiimpozite\itaxemaimaripen-truanulviitor.OvidiuPortariuc,primarulmunici-piului,adeclaratc[nivelultaxelor\iimpozitelorlocale]nanul2013var[mnelanivelulcelordin2012.

  Miercuriafostaprobat[Hot[-rrea de Guvern privind nivelulvalorilor impo-zabile,impozite-le\itaxelelocale\i alte taxe asi-milate acestoraprecum\iamen-zileaplicabile]n-cepnd cu anul2013. PremierulVictor Ponta adeclarat, mier-curi,c[Guvernulnufacedects[comuniceratacumulat[ainfla`iei

  autorit[`ilor locale, ]ns[ nu poatedecidenivelultaxelor,acestafiindatributulconsiliilorlocale,carepotreducetaxelecu4lasut[saulepotmajoracumaximum36lasut[.}ncazuladministra`ieipublice localede la Boto\ani, primarul OvidiuPortariucadeclaratc[deocamdat[taxele \i impozitele locale pl[titede popula`ie r[mn la nivelulactual.

  Estevorbadespreoindexa-rearateiinfla`ieipeultimiitreianidezile\ideastas-aajunsla16 la sut[, care este pn[ laurm[ la atitudinea autorit[`ilorlocaledac[ofacsaunu.Decilaunmoment dat o s[ se fac[ \iindexarea asta, a\a prevedelegea,calamaximtreianis[sefac[ indexarea respectiv[. Noi

  ampropuss[ser[mn[lanive-lul celor dinanul 2012, adeclarat prima-rulOvidiuPor-tariuc.

  P r em i e r u lVictor Ponta amai declarat,miercuri, c[ nu

  vapublicaHGprivindactualiza-reataxelorlocalecuinfla`iapn[

  nu se va ]n`elege foarte clar c[Guvernulnum[re\teacestetaxe,

  iaractualizareacuratainfla`ieisepoate face doar de c[tre autori-

  t[`ilelocale,dac[doresc.(Petro-nelaRotariu)

  Consilierii municipali aurectificat bugetul

  Noiampropuss[ser[mn[lanivelulcelordinanul2012

  primarulOvidiuPortariuc

  S[-lcredem?

  Primarul Portariuc promite c[ nu vamajora taxele \i impozitele locale

 • Prefectul cereajutor vecinilor din

  Ia\i \i SuceavaApel f[cut la sec`iile deDru-

  muriNa`ionaledinSuceava\iIa\ipentruaajutaladesz[pezireadru-murilorcuproblemedinBoto\ani.Solicitareaavenitdinparteapre-fectului Costic[ Macale`i, care aconstatat c[ este nevoie de supli-mentareautilajelorpentruinterven-`ia]nzonelecuprobleme.}nma-reamajoritateazonelorseac`io-neaz[.Amcerutajutoruljude`elorIa\i\iSuceavalasec`iiledeDru-muriNa`ionale s[-mi trimit[ treifrezedelaIa\i\itreidelaSucea-va.Alenoastrenufacfa`[,unaeste defect[. Dorim s[ ac`ion[mcu drumuri jude`ene \i drumurina`ionale]nfor`[,s[putemdesz[-pezi.Sper[mcapn[lanoaptes[nuavemzoneizolate,aspuspre-fectulCostic[Macale`i.SprijinulcelordelaIa\isea\tepta]nzonaSantaMareiaracelordelaSucea-va]nzonaVf.Cmpului-Doro-hoi.SpreS[veninu se circul[,spre Darabani se ac`ioneaz[, perutaSantaMarevinefrezadelaIa\i, pe ruta Vl[deni, unde amavutcelemaimarinecazuri,vineofrez[delaSuceava.PedrumulVf.Cmpului-Dorohoivineofre-z[delaSuceava,men`iona,ieri,Costic[Macale`i.Acestaaad[u-gatc[sevorfacetoatedemersuri-lepentrucapentruiarnaviitoares[fieachizi`ionateutilajenoilasec`iade Drumuri Na`ionale Boto\ani,pentruasefacefa`[valuluidez[-pad[. B[nuiesc c[ sec`iile deDrumuriNa`ionaledinIa\i\iSu-ceavasuntmaibinedotateca lanoi.Amvorbits[facemadrese\itoatediligen`elenecesares[dot[mdin var[ sec`iile cu ceea ce tre-buie, a spus prefectul jude`ului.(PetronelaRotariu)

  Firma UMB,reclamat[ la Ministerul

  TransportuluiSocietateacaretrebuias[ac`io-

  nezepentrudesz[pezireadrumuri-lorna`ionaleboto\[nenevafirecla-mat[laMinisterulTransporturilor.}ncursulzileide ieriurmas[ fietransmis un raport al PrefecturiiBoto\ani\iunulalConsiliuluiJu-de`eanceprezint[faptulc[ma\ini-leluiDorinUmbr[rescuauinter-venit defectuos ]n jude`. FirmaUMBSpeditionBac[uafostdes-emnat[deCompaniaNa`ional[deAutostr[zi s[ desz[pezeasc[ dru-murile na`ionale dinMoldova \i,implicit,Boto\ani]naceast[iarn[.Firma luiDorinUmbr[rescuesteconsiderat[responsabil[debloca-reapentru24deoreadrumurilorna`ionale din Boto\ani. Firmaomuluideafacerinuaac`ionatco-respunz[tormiercuri\iastfel sutedeoameniaustat]ntren[me`iore]ntregi,pn[ceau fost salva`idejandarmi,pompieri\iarmat[.Nuauautofrezeiardou[dincele19utilaje sunt defecte. Am solicitatajutorul jude`elor vecine care s[netrimit[\aseutilajepentrudru-murilena`ionale,adeclaratpre-fectulCostic[Macale`i.(Petrone-laRotariu)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  CMYK

  Vineri,14decembrie2012EVENIMENT4

  Solu`iapecaremunicipalita-teaoare]nplanpentrucaUrbanServs[fac[fa`[ninso-rilorestedeacump[rautilaje]nleasing.Dac[]naceast[iar-n[ceidelasocietateasubor-donat[ConsiliuluiLocalsuntdep[\i`ideviscol\iurm[rileninsorii,autorit[`ilelocale]\ifacplanuldeb[taiepentruanulviitor.

  |i]naceast[iarn[UrbanServesteajutat[de\aseagen`ieconomicipentrua]ndep[rtaefecteleninsorii.ParculautoalcelordelaUrbanServestedep[\it.Vomimplementaunprogramdeleasing,s[vedemcevomface.Esteopriorita-tes[faceminvesti`iianulviitor.Anulacestanuputemcump[rasubnicioform[.Unutilajesteo sut[demiide euro,bugetul este f[cut, aspus viceprimarul Cosmin Andrei. Acestasus`inec[totu\icosturilepentrulunadecembriepentru desz[pezire nu vor fi extrem de mari.Edilulafostsurprinss[vad[ma\inilesociet[`ilorcomercialeadunnd\ic[rndz[padadepestr[zi\i joi diminea`[ la ora 2.00. Pn[ miercurisearas-auc[ratpeste10.000detonedez[pad[

  cu toate utilajele. Este o cantitate impresio-nant[,amen`ionatviceprimarulmunicipiului.

  Ieri,agen`iieconomicipriva`iaucontinuats[adune\is[carez[padadinora\.CeidelaTotalInvestGroupseocup[destrada]mp[ratTraian, - ceamaidificil[ zon[de cur[`at, cuma\ini parcate. Victor Construct are ca zon[CaleaNa`ional[-delaE-ONlaintersec`iadelamall iarAquaterm -de la intersec`iade lamall(CaleaNa`ional[cuGrivi`a)pn[lainter-sec`iaCaleaNa`ional[cuPetruRare\.Conrec-ulintervinpePrim[verii\iBulevard,DomacopeStr.TudorVladimirescu-interesc`iaE-ON,iarceidelaMBBpestradaMarchian-GeorgeEnescu.(PetronelaRotariu)

  Vineri,cursuriler[-mnsuspendate]n\coliledintotjude-`ul,cuexcep`iacelordinmunicipiulBoto-\ani\iDorohoi.A-vnd]nvederecon-di`iilemeteo\iinfor-mareaInspectoratu-luideSitua`iideUr-gen`[privindstareadrumurilor,condu-cereaInspectoratului|colarJude`eanBo-to\aniadecissus-pendareacursurilorpentrujoi]ntoateunit[`ilede]nv[`[-mntdinjude`ulBo-to\ani,cuexcep`iaunit[`ilordinmuni-cipiileBoto\ani\iDorohoi.

  Din informa`iile pe care leam,nucredc[\coliledinmediulruralos[fiedeschisepentruc[suntfoartemultedrumuribloca-te.}nceledou[municipiiamin-forma`iic[ebine, darpn[cenuamoinformareoficial[delaISUnupots[v[spun, declaraierilaamiaz[MihaelaHunc[.

  Dup[ cteva ore, conducereaInspectoratului a luat decizia cavineri \colile dinmediul rural s[fie ]nchise, func`ionale fiind doarunit[`iledinmunicipiileBoto\ani\iDorohoi. Decizia a fost luat[ `i-nndcontdestareadrumurilorju-de`ene\itransportuldificilalele-

  vilor ]ntre localit[`ile din mediulrural.

  Conducerea Inspectoratului|colarJude`eanBoto\aniadecis,cam[sur[preventiv[, suspenda-rea cursurilor pentru14.12.2012]n toate unit[`ile de ]nv[`[mntdinjude`ulBoto\ani,cuexcep`iaunit[`ilor din municipiile Boto-\ani\iDorohoi.ConducereaIns-pectoratului|colarJude`eanBo-to\anivaaproba\ieventualeleso-licit[rivenitedinparteaunit[`ilorde]nv[`[mntdinceledou[mu-nicipii,adeclaratinspectorul\co-lar Drago\ Cristea, purt[tor decuvntalI|J.

  Prezen`a nu e obligatorie \inutrebuies[]iaducemneap[rat.P[rin`ii pot s[ ]nvoiasc[ copiiipn[latreizile.Normal,fiindun

  p[rintegrijuliu,nu-`itrimi`icopi-lul s[ fac[ naveta. Pentru eleviinaveti\ti am luatm[suri de pro-tec`ie, astfel ]n-ct cei caref[ceaunaveta\iieri dup[-amia-z[ (N.R. mier-curi)nuau fostl[sa`i s[ mear-g[,s[sebloche-ze pe drum, aufostcaza`ilain-ternate, li s-aasigurat hrana,au toate condi`iile, a spusMi-haelaHunc[.

  Ctprive\teoralacareseiaodecizie cu privire la suspendareaorelor de curs, inspectorul \colargeneral sus`inec[exist[oproce-

  dur[.Directoriide\coliauconsi-derat ]ns[ c[ joi nu ar fi trebuit]nchise \colile din municipiu.

  Aceasta a fosto decizie luat[de conducereaInspectoratului.}nschimb,acolounde au fost si-tua`iiundecopi-ii au fost adu\i,]nspecial]ngr[-dini`e, ace\tiaaufostprimi`i\isunt sub supra-

  veghere. Exist[ foarte mul`ip[rin`icarelucreaz[\icarenuaucucines[-\ilasecopiii,trebuies[avem grij[ de toat[ lumea, amen`ionat \efa I|J. (PetronelaRotariu)

  |coliledinmediulruralnuos[fiedes-chisepentruc[suntfoartemultedrumuriblocate

  MihaelaHunc[

  |colile r[mn ]nchise cuexcep`ia celor din Boto\ani

  \i Dorohoi

  Prim[ria vrea s[ ia ]n leasingutilaje de desz[pezire

 • CMYK

  Vineri,14decembrie2012 EVENIMENT 5

  Sutedeoameniaur[-mascaptivi]ntren[-me`i]njude`]nulti-melezile,numaiaju-torulechipajelordeinterven`ieducndlaevitareaunortragedii.Potrivitunuibilan`alMinisteruluiAdminis-tra`iei\iInternelor]njude`ulBoto\anipom-pierii,poli`i\tii,jan-darmii\ipoli`i\tiidefrontier[afla`i]nmi-siune]nultimeledou[zileaureu\itsalvareaa369depersoane.

  Interven`iileaufostcaremaidecaremai solicitante, ]n func`ie denaturaterenului\iaintensit[`iivis-colului. }n noaptea de mar`i spremiercuri, 56 de persoane, printrecare\iuncopil,aufostsalvatedepompierii boto\[neni \i lucr[toriidelaSec`iaDrumuriNa`ionale,]nurma unei interven`iei extrem dedificile.Ac`iuneadesalvareafostcondus[de inspectorul \ef al Ins-pectoratuluipentruSitua`iideUr-gen`[NicolaeIorgaalJude`uluiBoto\ani.Dup[maimulteoredelupt[ cu n[me`ii, care pe alocuridep[\eau\idoimetri,cuvntulpu-ternic, care la rafal[ atingea 65km/h,cele56depersoaneauajuns]nsiguran`[]nmunicipiulBoto\ani.Uneleaur[mass[]nnoptezelaru-de, altele au fost cazate ]n spa`iipuseladispozi`iedeautorit[`i.

  Demiercuri, ]naintedeprnz,]njude`ulBoto\ania]nceputs[nin-g[abundent,iarvntuls[semani-feste cu putere, troienind z[pada.Maimulte autoturisme, oma\in[detransportvalori,unutilajapar`i-nndunei firmecareseocup[cudesz[pezirea, dar \i un microbuzcuc[l[toriaur[mas]nz[pezite]n-trelocalit[`ileUngureni\iUn`eni.

  Prezent]nzon[pentrumonito-rizarea st[rii drumurilor, un echi-pajalISUBoto\ania]nceputac`iu-neadesalvare,transportndlaBo-to\ani, cu autospeciala Touareg,optpersoanepreluatedinautoturis-melecaremaiaveaupu`incombus-tibil]nrezervorsaunuaveausiste-me de ]nc[lzire. }n jurul orei14.00,oambulan`[SMURD,au-tospecialaTouaregaISUBoto\ani,unbuldoexcavator\iofrez[apar-`innd Sec`iei Na`ionale de Dru-muri, au ]nceput deplasarea spreUn`eni pentru salvarea celorlaltepersoaner[mase]nz[pezite.Freza\i buldoexcavatorul ]\i f[ceau cugreudrumprinn[me`i,carepealo-curi dep[\eau doi metri. Vizibi-

  litateaeraredus[\idez[padaan-trenat[devntulputernic,care larafal[atingea65km/h.

  }n ciuda condi`iilor vitrege,pompierii \i lucr[torii SDN aureu\it,dup[maibinede12ore,s[aduc[laBoto\ani,]nsiguran`[,alte48 de persoane. Acestea au fosttransportatecuambulan`aSMURD,cumicrobuzultractatdeutilajelededesz[pezire\icuautospecialaTou-areg. }n barieraR[chi`i, convoiulcupersoanelesalvatedinn[me`iafosta\teptatdeprefectuljude`ului,Costic[Macale`i\idesubprefetuljude`ului, Sebastian Tocariu, careaudorits[seasigurec[acesteavoraveatotceeaceaunevoiepentruatrecenoapteacubine.Dou[utilajede la Direc`ia Jude`ean[ de Dru-muri\iPoduris-audeplasat,ulte-rior,]ntrelocalit[`ileUn`eni\iUn-gurenipentruaajutaal`iconduc[-toriauto,careaurefuzats[-\iaban-donezeautoturismele,s[]\iconti-nuedrumul.

  Copii salva`i dintr-unimobil f[r[ c[ldur[Tot]ncursulzileide12decem-

  brie,pompieriiboto\[neniauinter-venitlaPoiana,comunaVorona\iB[lu\eni,pentrusalvareaatreico-pii\iunadult.LaVorona,unechi-pajalISUBoto\aniaintervenit,]nurmasolicit[rilorprimitedinparteaautorit[`ilor locale \i a Direc`ieiGenerale de Asisten`[ Social[ \iProtec`iaCopilului,pentruprelua-rea\i transportul, launcentrudeplasamentdinmunicipiulre\edin`[dejude`,atreicopiide4,12\i14ani, care locuiau ]ntr-o cas[ f[r[c[ldur[.

  LaB[lu\eni,pompieriiaumerspejosaproapetreikilometri,prinz[padacarepealocuridep[\eaunmetru\ijum[tate,pentruaajutaunbolnavs[ajung[laambulan`[.T-n[rul, ]nvrst[de30de ani, s-a

  pornitpejospentruaajungela\o-seaunde]la\teptaechipajulmedi-cal,darafost]nvinsdeviscol\inuar fi reu\it s[ ajung[ la destina`ief[r[ sprijin. Joi laora2.00, toatedrumurile jude`ene \iDN29Bo-to\ani-Manoleasaerau]nchisecir-cula`iei.Secirculacudificultatepecelelalte drumuri, cele mai multeprobleme fiind ]nregistrate pe \o-seaua care leag[ Boto\ani de Su-ceava,undes-aintervenitcuutilajede la Direc`ia Jude`ean[ de Dru-muri\iPoduri\iSec`iadeDrumuriNa`ionalepentrudesz[pezireadru-mului\itractareamaimultormij-loace de transport r[mase blocatepeanumitepor`iunidedrum.

  }ndatade12decembrie,]n15ore,ladispeceratulintegratpentrusitua`ii de urgen`[ s-au ]nregistrat134 de apeluri din partea condu-c[torilorautocareausemnalatc[au r[mas ]nz[pezi`i pe drumurilena`ionale,jude`enesaucomunale.

  PotrivitISUBoto\ani316per-soane,pasageriaiunorautoturismesaumijloacelede transport ]n co-munr[maseblocate]nn[me`i,nuau reu\it s[ ajung[ acas[, motivpentru care au fost cazate ]n 12loca`ii,respectivDirec`iaJude`ean[deTabereBoto\ani,Prim[riileDa-rabani \iUngureni, |colile |tef[-ne\ti, Dumbr[vi`a (comuna Ib[-ne\ti), Victoria (St[uceni), sediulPoli`iei de Frontier[ din Rom-ne\ti,C[minuldeB[trniTru\e\ti,SaladeSportVl[deni\ilaoper-soan[particular[dinH[ne\t,unde,pringrijaautorit[`ilorlocale,lis-auasiguratcondi`iioptime.

  Autocare r[mase]nz[pezite o noapte

  pe DE 58Pompierii boto\[neni au conti-

  nuat misiunea de salvare a unorpersoaner[mase]nz[pezitepedru-mul care leag[Boto\aniul de Su-

  ceava\ijoi.Pu`indup[ora09.00,maimul`iconduc[toriautoausoli-citatsprijinulInspectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[NicolaeIorgaalJude`uluiBoto\anipentruc[nu-\imaiputeaucontinuadrumul,du-p[ceunautocarnuareu\its[urceopant[deperaza localit[`iiVl[-deni.Blocajul,]ncareaufostim-plicate dou[ autocare cu c[l[toricare veneau din str[in[tate, maimultema\inidetransportmarf[\idou[tiruri,majoritateaneechipateculan`uri,s-aprodus]njurulorei4.00. Pompierii s-au deplasat lalocul indicat cu o autospecial[FRAPpentruatractaautoturisme-le\icuunmicrobuzpentrutrans-portul persoanelor ]n municipiulBoto\ani. Nou[ persoane, dintrecare\iuncopil,careseaflau]ntr-unul dintre autocare, au fost pre-luatedepompieri\itransportate]nmunicipiulBoto\ani.Oor[maitr-ziu,ceilal`ic[l[tori\i-aureluatdru-mulsprecas[\iastadup[ceauto-carele]ncareerauaufostajutatedec[tredrumari\izecemilitaris[sepun[]nmi\care.Ositua`iespecial[afost]nregistrat[dup[cemaimul`ieleviaur[mas]nz[pezi`ipedrumulsprecas[.Astfel,24deelevidelaLiceul|tefanLuchiandinBoto-\aniau fostcaza`ipestenoapte laPoli`iadeFrontier[,iar21audor-mit]n\coal[.Al`i135decopiidela|coalaMihailSadoveanudinDumbr[vi`a, jude`ul Boto\ani aur[mas]n\coal[.

  Peste 90 de persoanesalvate de poli`i\tii de

  frontier[Poli`i\tiidefrontier[auinterve-

  nit pentru desz[pezirea a 20 deautovehicule]ncareseaflaupeste90depersoane.Poli`i\tiide fron-tier[din cadrulSectoruluiPoli`ieideFrontier[Stncaauintervenit]ndatade12decembrie2012,]njurul

  orelor 13.00 pentru a scoate dinz[pad[unmicrobuz\colar]ncareseaflau19copii]mpreun[cu\ofe-rulmicrobuzului.Cele20deper-soanetrebuiaus[ajung[]nlocalita-teaRipiceni, ]ns[autovehiculul ]ncare se aflau a r[mas blocat ]nz[pad[.Microbuzul a fost tractatcu ajutorul a dou[ speciale Ivecopn[ ]n parcarea liceului din |te-f[ne\ti,undea r[maspn[ lade-blocarea drumului. Pe timpul de-plas[riidinspreRipiceni spre|te-f[ne\ti, celedou[autospecialealepoli`iei de frontier[ au intervenitpentru a scoate din z[pad[ ]nc[dou[ autoturisme ]n care se aflau\ase persoane, care au fost di-rec`ionatec[treora\ul|tef[ne\ti.

  }n aceea\i zi, ]n jurul orelor16.00, poli`i\tii de frontier[ de laSPFRomne\ti au intervenitpen-truaevacuadintr-unmicrobuz\co-lar25decopii.Ace\tiasedeplasauspre domiciliu, dinspre |tef[ne\tispreSantaMare,]ns[microbuzular[masblocat]nz[pad[.Cei25decopii au fost condu\i \i caza`i lasediul SPF Romne\ti. }n zonalocalit[`ii Romne\ti, poli`i\tii defrontier[auac`ionatpentrudeblo-careaunuialtmicrobuz\colar, ]ncarenuseaflaucopii,carear[masblocat]nz[pad[]ntimpcesede-plasaspreSantaMare.

  Unaltechipajformatdinpoli-`i\tidefrontier[delaSPFRom-ne\ti,]mpreun[cupoli`i\ti\irepre-zentan`iaiSDNauac`ionat]n|te-f[ne\ti pentru deblocarea unuiautoturism]ncareseaflautreiper-soane,reu\indaducereaacestora]nora\ul|tef[ne\ti.}naceea\isear[,]n jurul orelor 19.00, poli`i\tii defrontier[dincadrulSTPFBoto\aniau intervenit la ie\irea din Boto-\ani,]nlocalitateaBaisa,pentruadesz[pezi o autospecial[ transportvalori,]ncareseaflau3persoane.Autospeciala\icei3agen`iaufostad[posti`ilasediulSTPFBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

  Administra`iaNa`ional[deMeteorologieaactualizatavertizareameteovalabil[pn[smb[t[. Astfel, vineri, 14 decembrie,vntul se va intensifica ]n Banat,Cri\ana,local]nTransilvania\ilamunte.}ncursul

  nop`iidevinerispresmb[t[\ismb[ta15decembrievorfiintensific[ri\i]nMoldova.}nacesteregiuni,vntulvaatingelarafal[vitezede55-60km/h\ipeariirestrnsevaspulberasauviscoliz[padadepus[]nzilele

  precedente.Vremeavafigeroasamaialesnoaptea\idiminea`a]nceamaimarepartea`[rii. Celemai sc[zute temperaturi se vor]nregistra]ncursulnop`iidejoisprevineri,cuprec[dere]nnord-estul,centrul\isudul

  `[rii,undeminimelevorcobor]frecventsub-15 grade, pn[ ]n jurul valorii de -26 degrade ]n estul Transilvaniei. Maximelediurnevorfipreponderentnegative\isevorsitua,]ngeneral,]ntre-10\i0grade.(D.R.)

  Prognoza meteo: ger \i viscol pn[ smb[t[

  Sute de oameni salva`i de sub n[me`i

 • POLITIC{-ADMINISTRA~IE Vineri,14decembrie20126

  C[derileabundentedez[pad[,viscolulcareacuprinstotjude`ul]nzileletrecuteaufostuntestpentruautori-t[`ilejude`ene.Celpu`inastaafirm[vicepre\edinteleConsi-liuluiJude`ean,Ghe-orgheSorescu.Acestaanun`[c[]ncondi`iileuneisitua`iiasem[n[-toare,m[surilecarevorfiluatepedru-muri,celpu`inpecelejude`ene,vorfimultmaisevere.Cualtecuvinte,autorit[`ilenuvormaistapegn-duripreamult\ivor]nchidedrumurilecumultmaimareu\u-rin`[dectauf[cut-o]nurm[cudou[zile,indiferentdereac`iaconduc[torilorauto.

  Peste30deutilajeaulucratieri]n jude` la desz[pezirea drumuri-lor. Ieri diminea`[ utilajelor dinjude`lis-aual[turat\idinjude`ele]nvecinate,caurmareasprijinuluisolicitatdeautorit[`ileboto\[nene.Noiladrumurijude`eneavem20

  deutilaje,celelaltesuntdeladru-murina`ionale.Sper[mpn[di-sear[s[deschidemtoatedrumu-rile.Estegreupentruc[avem]nunelelocuri\iz[pad[depestedoimetri, declara, ieri diminea`[,vicepre\edintele Consiliului Jude-`ean,GheorgheSorescu.

  Ce s-a ]ntmplatacum este o urmare

  a indisciplineioamenilor

  |efiiCJ sus`in c[munca dru-marilorafost]ngreunat[deindis-ciplinamutor\oferi.Vicepre\edin-teleCJadeclaratc[aufostmul`i\ofericarenuau]n`eless[nuias[cu ma\inile pe drumuri ]n afaralocalit[`ilor. Chiar dac[ de mier-curidiminea`[s-auanun`atprim[-riiles[aten`ionezepopula`iac[sta-reavremiiimpunearestric`ionareacircula`iei,mul`i conduc[tori autoaurefuzats[r[mn[]nlocalit[`ilelorchiardac[nueravorbadec[l[-toriicenuputeaufiamnate.

  Restric`ionarea drumurilorpareom[suraextrem[,darnece-sar[.Dacavezic[afar[estepo-topnuinsi\tis[ie\idinlocalitatecuma\ina\iapois[sunilanu-m[ruldeurgen`[c[te-ai]nz[pe-zit.Afostuntestpentrunoi,darlaurm[toareasitua`iedeacestfelvomluam[surifoartesevere]nceprive\tecircula`ia,chiarvom ]n-chidedrumurile,celpu`inceleju-de`ene. Ce s-a ]ntmplat acumesteourmarea indisciplineioa-menilor. Unii s-au ar[tat foarte

  nemul`umi`ic[am]nchisasear[(n.r.miercuri sear[)drumul.Aufost cet[`eni care le-au `inut oa-menilorno\trilec`iidecumeste]nSpania,peundeaulucratei.Dar]n Spania nu sunt z[pezile caresuntlanoi,adeclaratGheogheSorescu.

  Potrivitautorit[`ilorlocale,nus-a pus problema ca cei care ar fiamnatplecarealadrum,chiardac[nusuntdintrelocalnici,s[nuaib[undes[fiecaza`i.|efiiCJspunc[aufostg[sitelocuridecazare]nspi-tale, \coli, centru de noapte. }ncomuna Ib[ne\ti au fost 170 de

  copii caza`i cu sprijinul primaru-lui. Au fost caza`i la spitale \ichiar ]n pichete de frontier[, amaiprecizatvicepre\edinteleCJ.

  Probabil s-a cheltuitpeste de un miliard

  de lei pe ziCriticilemultorboto\[nenipor-

  ni`iladrum]ntimpulc[derilordez[pad[ din zilele trecute s-au ]n-dreptatasupraautorit[`ilordup[ceacesteaaudecisretragereautilaje-lordepeterendincauzaviscolu-

  lui.Eraucheltuielifoartemari,inutile.Nicinuserecomand[s[desz[peze\ti pe viscol pentru c[irose\tibanii,amaiprecizatvi-cepre\edinteleCJ.

  Autorit[`ilejude`enenuaudeo-camdat[ositua`ieexact[acheltu-ielilorcudesz[pezireadrumurilorjude`ene.Esteclarc[evorbadectevamiliardebune,probabils-acheltuitpestedeunmiliarddeleipezi,darvomvedeaexactcndvomsocoti\ivomtragelinia,aconchis vicepre\edinteleConsiliu-luiJude`ean.(AuroraDimitriu)

  Dincauzaz[pezii,jude`ulBoto-\anieste]nchislapropriu,dup[ceambelepunctedetrecereafrontiereidelaStnca-Coste\ti\idelaR[d[u`iPrutaufost]nchise]nc[demiercurisear[.

  M[suraafostdispus[deconducereaITPFdup[cetoatedrumuriledeaccessprepuncte,dinparteamol-doveneasc[\icearomn[,audevenitimpracticabile

  dincauzaz[pezii.Primiicareau]nchisaufostceidinRepublicaMoldova \i a trebuit s[ ]nchidem\inoi.Traficulestezerodeoparte\idecealalt[.Ulti-mama\in[careatrecutafostautocaruldeCehia,carear[masblocat]nz[pad[imediatdup[ceatre-cutdeparteamoldoveneasc[, adeclarat inspectorMinodora R[cnea, purt[tor de cuvnt ]n cadrulServiciuluiTeritorialalPoli`ieideFrontier[Boto\ani.Totu\ireprezentan`iiPoli`ieidefrontier[auprecizatc[traficulprinceledou[punctevafireluatimediatcedrumurilevorfidesz[pezite.(D[nu`Rotariu)

  Toate v[mile cu RepublicaMoldova sunt ]nchise

  M[suri severe anun`ate pentru \oferi dup[testul desz[pezirii, dat de autorit[`i

 • Procuroriiauf[cutjoi48deperchezi`ii]nBucu-re\ti\itreijude`e,fiindvizat[ogruparecoordonat[depersoane influentedinmediuldeafaceridinCa-pital[carearfiluatilegalcreditedeladou[b[ncipen-tru35defirmecusprijinula\aptedirectoriaib[nci-lor,prejudiciulfiindde85milioanedeeuro.LucianCojocaru,fostdirectorBRD\i]nprezentvicepre\e-dinteVolksbank, \efi ai sucursalelorBRDUnirii \iDoroban`i\iresponsabiliATEBanksuntcerceta`ideDIICOT]ncazulfraudelor,capiiafaceriifiindMariusLocic\ifra`iiCre\tin.

  LucianCojocaru,fostdirectorBRD\i]nprezentvi-cepre\edinteVolksbank,\iunuldintrefra`iiCre\tinaufostadu\i,joi,pentruaudierilaDirec`iadeInvestigareaInfrac`iunilordeCriminalitateOrganizat[\iTerorism(DIICOT),celde-aldoileafrateCre\tinfiind]nDubai.|aptedirectorideb[ncisuntviza`i]nanchetaDIICOTprivindfraud[ribancare,]ntrecareDanaB[jescu,direc-torulGrupuluiBRDDoroban`idinBucure\ti.Dease-

  meni,notarulPaulaRosenberg-so`iaartistuluiDamianDr[ghici,consilieralpremieruluiPontapentruproble-meleromilor,alessenatorpelisteleUSL-afostaduscumandatdepoli`i\tilasediulDIICOT,pentruaudiere.

  *Vnd7.200mpteren,deschiderelaBt-Sv180m\i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m,ambele]nzonaHudum.Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`iparcelare.Rela`iilatelefon:0752.548.847.

  *Vnd2casepentru2fa-milii,teren2.500m,anexe,la1kmora\sauvariante+diferen`[.Pre`35.000E.Te-lefon:0753.940.312.(G-11)

  *FRUNZ{LUIGI-MI-HAIL,titularalproiectului:Construiremagazincudesti-na`iapieseauto\iprest[riservicii,anun`[publiculin-teresatasupralu[riidecizieietapeide]ncadrarederegle-mentare,dec[treAPMBo-to\ani,f[r[acorddemediu,]ncadrulprocedurilordeevaluareaimpactuluiasupramediului\if[r[evaluareadecvat[,pentruproiectul:Construiremagazincudes-tina`iapieseauto\iprest[riservicii,propusafiamplasat]nmun.Boto\ani,str.Pacea,nr.94,jud.Boto\ani.Proiec-tuldecizieide]ncadrare\imotivelecareofundamentea-z[potficonsultatelasediulAPMBoto\ani,dinmun.Bo-to\ani,b-dulMihaiEminescunr.44,jud.Boto\ani,]nzileledeluni-vineri,orele9.00-13.00,precum\ilaurm[toa-reaadres[deinternet:http://apmbt.anpm.ro/.Pu-bliculinteresatpoate]naintacomentarii/observa`iilapro-iectuldecizieide]ncadrarela

  APMBoto\ani,]ntermende5ziledeladatapublic[riiprezentuluianun`,pn[ladatade18.12.2012.(2493-1)

  *OLARIUDOREL,titularalproiectuluiConstruireanex[gospod[reasc[,ame-najareiaz\i]mprejmuirete-ren]nlocalitateaCurte\ti,co-munaCurte\ti,jude`ulBoto-\ani,anun`[publiculintere-satasupralu[riidecizieide]ncadraredec[treAgen`iapentruProtec`iaMediuluiBo-to\ani,]ncadrulproceduriideevaluareaimpactuluiasu-pramediului,pentruproiectulConstruireanex[gospod[-reasc[,amenajareiaz\i]m-prejmuireteren]nlocalitateaCurte\ti,comunaCurte\ti,jude`ulBoto\ani,propusaserealiza]nloc.Curte\ti,com.Curte\ti,jud.Botosani.Proiectuldecizieide]ncadra-re\imotivelecareofunda-menteaz[potficonsultatelasediulautorit[`iicompetentepentruprotec`iamediuluiAPMBoto\anidinb-dulM.Eminescunr.44]nzileledeluni-vineri,]ntreorele8-16.00,precum\ilaurm[toa-reaadres[deinternethttp://apmbt.anpm.ro.Publi-culinteresatpoate]naintacomentarii/observa`iilapro-iectuldecizieide]ncadrare]ntermende5ziledeladatapu-blic[riiprezentuluianun`,p-n[ladatade18.12.2012.(1)

  *Pierdutcertificatde]nregistrare-NACUCRISTIANGABRIELI.I.F/07/339/2009,CUI25477367.}ldeclarnul.(2494-1)

  pierderi

  anun`urimediu

  v^nz[ricase/terenuri

  TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoanefizice

  Nume:.............................................Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

  Textulanun`ului:...................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura).........................

  Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singuranun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentruo singur[ apari`ie. Pentru a publicamaimulte anun`uritrebuie s[ completa`imaimulte taloane, iar pentrumaimulte apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatoriecompletareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

  CotidianeditatdeSC GECOR SRL

  Director:GabrielaAneloriV{RG{NICINECHITA

  Redactori:AuroraDIMITRIUPetronelaROTARIUD[nu`ROTARIUOtiliaMAXIM

  Tehnoredactor:AdrianDIMITRIU

  Responsabilitateaarti-colelordincotidianul

  EvenimentedeBoto\aniapar`ineexclusivautorilor.

  Adresaredac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel.:0231.511.112Fax:[email protected]

  ISSN2065-4731

  7PUBLICITATEVineri,14decembrie2012mica publicitate mica publicitate

  AGENDA TRANSPORTATORILOR

  AGENDA PREST|RI SERVICII

  AGENDA SERVICIILOR

  Fraud[ bancar[ de 85 milioane de euro

  BECvatrimite,sprepublicare,c[tre Monitorul Oficial, procesulverbal centralizator privind rezul-tatelealegerilorparlamentaredin9decembrie, vineri, ]n jurul orei12.00, estimeaz[ purt[torul decuvnt alBEC,MarianMuhule`.Ultimul jude` care trebuie s[ajung[eBoto\ani,careurmeaz[s[ ajung[ ]n jurul orei 19.00.Mineos[sealc[tuiasc[proce-sul-verbal \i mine va fi trimis,pentrupublicare,c[treMonitorulOficial,adeclaratacesta,pentruMediafax.

  Potrivit Legii 35/2008 pentrualegerea Camerei Deputa`ilor \i aSenatului,BiroulElectoralCentralpoates[]ntocmeasc[procesulver-baldeconstatarearezultatuluiale-gerilorlanivelna`ionalnumaidup[cetoatebirourileelectoraledecir-cumscrip`ie jude`ean[ aduc ]nform[ fizic[, pe hrtie, procesele-verbale]ntocmitedeacestealanive-lulcircumscrip`ieilasediulBEC.

  Administra`ia Preziden`ial[ ainformatc[pre\edinteleTraianB[-sescuvaconvocaParlamentul\ivaanun`a programul de consult[ripentrudesemnareapremieruluica-res[formezeviitorulguvernime-diat dup[publicarea ]nMonitorulOficialarezultatuluialegerilor.

  Procesul verbal privind rezultatelealegerilor ar putea fi trimis c[treMonitorul Oficial vineri la prnz

 • Toat[lumeaaur-m[rit-opeRoxanaIonescucumaluptatlaDansezpentrutineal[turidepar-tenerulei,dorohoia-nulGeorgeBoghian,pentrua-i]ndepliniacestuiavisuldeaaveaunacoperi\deasupracapului,]ns[ajutoruleinus-aopritaici.

  |idup[ces-aterminatconcur-sul,RoxanaIonescus-ahot[rts[-lsus`in[ pe George Boghian, pri-mindu-llaeaacas[pn[el]\ivag[siolocuin`[.Numaic[gestuleifrumosaf[cutcabrfeles[]ncea-p[Elaplecat]nDorohoi,iardevineri vom locui ]mpreun[. Nuesteniciunfeldeidil[]ntrenoi,dardac[s-ar]ntmplaarfi\imaibine.M[bucurc[pots[]lajuts[ia via`a de la zero, a m[rturisitRoxana pentruemisiuneaWowbiz.

  Declara`iaeiarputea]ns[s[ledeaap[lamoar[celorcaresus`inc[ rela`ia dintreMamaNatur[ \ifr[`iorulei,a\acuml-aporecliteapeGeorge]ntimpulconcursuluiDansezpentru tine, n-ar fi a\adeinocent[cumpare.

  Nucredc[a\puteas[amoidil[cuel.Nua\teptcuardoareonou[ rela`ie ]n via`a mea. M[simtfoartebinea\a.Dac[voipri-miacelsemnaldelapersoanapo-trivit[,nuvoiopunerezisten`[,amai declarat Roxana Ionescu.(PetronelaRotariu)

  Vineri,14decembrie2012

  CMYK

  ULTIMAOR{8

  Primarulmunicipiului Boto-\ani,OvidiuPortariuc,apremiatieri29decuplurideboto\[nenicare au ]mplinit 50 de ani dec[s[torie. Cuplurile de aur auprimitcteunbuchetdeflori,odiplom[\iunpremiu]nbani]nvaloarede300lei.

  Lafinalulfestivit[`iidinSalade \edin`e a Consiliului Local,primarula]nchinatunpaharde\ampaniecuceiprezen`i.Esteobucuriepentrunoic[sunte`iaici, vreau s[ v[ felicit pentrufaptulc[a`ireu\itattatimps[p[stra`iaceast[convie`uirecarenueunlucruu\or\i,deaseme-nea,c[a`idatdovad[de]n`ele-gere \i ]n`elepciune. Sunte`i \iunmodelpentruceimaitinerideoarece]nzilelenoastreedince]ncemaigreus[p[strezi\is[conduciofamilie.Vreaus[v[asigurc[tottimpulu\aPri-m[rieivafideschis[,u\ameavafideschis[\ivomfacetotceputempentruav[sprijini.Sun-te`ioprioritatepentrunoi\i,]nacest sens, am inaugurat ]nurm[cuos[pt[mn[unclubal pensionarilor, ]n cartierulSucevei,\i]ncursulanuluivii-torurmeaz[s[maiinaugur[m

  \ialtele,]nfiecarecartier,pen-truanufilaodistan`[foartemare de locuin`ele dumnea-voastr[.V[a\tept[mpeceicarelocui`i ]n zona Prim[verii -Sucevei s[ v[ ]nscrie`i deja ]nacelclubalpensionarilor,eunclubcare]\ipropunes[pun[ladispozi`ie diverse mijloace desocializare,de]ntlnire,]ntr-unanumitcadru.}nc[odat[,feli-cit[ri,v[dorescmult[s[n[tate,bucurie, ani ]ndelunga`i \i s[nerevedemcubine,afostme-sajul primaruluiOvidiuPorta-riuc.(PetronelaRotariu)

  Cupluri de aurpremiate de primar

  Mama Natur[ ar vrea orela`ie cu George Boghian


Recommended