Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2278

Evenimente de Botosani nr.2278

Date post:19-Feb-2016
Category:
View:218 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 2 4 3 ( 2 2 7 8 ) M i e r cu r i , 1 2 d e c embr i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  GeorgeBoghians-amutatlaparteneradedanspn[]\iiaocas[

  Iarn[grea

  Mobilizare general[ pentrudesz[pezirea ora\ului

  Zecideutilajeauie\itmar`idiminea-`[pestr[zileprinci-paledinmunicipiupentrua]nl[turamormaneledez[pad[adunatepemargineadrumuluisauprintrema\ini.Salaria`iidelaUr-banServ,delaDi-rec`iadeServiciiPublice,Sport\iAgrementdar\icincifirmeprivateauac`ionatpentru]ndep[rtareaz[peziidepecarosabildar\idepetrotuare.

  Sanc`iuneP[durarilor li se

  re`in bani dinsalariu pentrulemnele furate

  T[ierileilegaledelemndinp[durilejude`uluinucontenesc.}nurmaaces-torfurturiaufostpu\ilaplat[zecidep[durari,sumelere`inutedelaa-ce\tia]nsumndpeste300demilioanedeleivechi.

  Intrareafor`at[ ]n

  apartamenteledatornicilor laap[, amnat[pentru 2013

  ConducereaSociet[`iiNovaApaservnurenun-`[laideeaintroduceriiOrdonan`eipre\edin`ialepentruaintra]naparta-menteledatornicilor\ia-idebran\adelaap[.Directorulsociet[`iiNovaApaserv,inginerulGa-brielCrlan,afirm[c[probabilacestdemerssevaconcretiza]nprimalun[aanuluiviitor.

  F[r[num[rJude`ul s-a

  pricopsit cu ]nc[trei parlamentariBoto\[neniivorfirepre-zenta`i]nParlamentulRomniede12parlamen-tari.Nou[reprezentan`iUSL,doiaiPP-DD\iunreprezentantARDvorfacejocurilepolitice]nnumelejude`uluiBoto-\ani.Ieri,reprezentan`iiBirouluiElectoralCentralaustabilitcoeficientulelectoral\iaurepartizatmandatelepefiecarepar-lamentar]nparte.

  Pagina 3

  Pagina 2

  Sistem deiluminat

  modernizat ]n\coli

  Pagina 6

  Pagina 4

  Pagina 5

 • Miercuri,12decembrie2012SOCIAL2

  Bate vntulschimb[rii prin

  \coliCincidirectorideunit[`i

  \colare vor afla la finaluls[pt[mniidac[vormaifisaunumanageri.ConsiliuldeAdministra`iealInspec-toratului|colarJude`eanvadecide dac[ directorii de\colialec[rormandateex-pirape15decembrier[mnlacrmaunit[`ilorde]nv[-`[mntsauvorfischimba`i.Este vorba despre Costic[Voinea Axinte - directorLiceulElieRadu,Grigo-reDiaconudelaSeminarulTeologicBoto\ani,EmilianPochi\can - Grup |colarRegina Maria Dorohoi,Constantin Muha Semi-narulTeologicSf.IacobDorohoi,ButnariuRodica-|coala gimnazial[ Roma.(PetronelaRotariu)

  2.000 de pachetepentru copii de laPrim[ria Boto\aniDe s[rb[tori, prim[ria

  municipiului Boto\ani va]mp[r`i copiilor 2.000 depachetecudulciuri.Anun-`ul a fost f[cut de vicepri-marulmunicipiului, care aad[ugat c[ urmeaz[ s[ sestabileasc[datacndvorfioferite pachetele. }n acestan, reprezentan`ii munici-palit[`iivor ]mp[r`i cadou-rile\i]naltezonealeora-\ului,nunumailapatinoar,deexemplu]nParculMihaiEminescu.(P.R.)

  |coli verificatedac[ elevii fac

  preg[tiresuplimentar[}n perioada 28 noiem-

  brie-7decembrie,inspec-torii\colaridincadrulIns-pectoratului|colarJude`eanBoto\aniauverificatstadiulimplement[riiplanurilordem[suriprivindameliorarearezultatelor la examenelena`ionale la nivelul unit[`i-lorde]nv[`[mntcurezul-tate slabe. Din datele pecarele-amcentralizat,toa-te unit[`ile de ]nv[`[mntauplanuriremediale,attlanivelulunit[`ilor,ct\ilanivelulcatedrelor,comi-siilormetodice.Suntcte-vaunit[`icareau]ntrziatimplementareaacestorpla-nuri remediale, ]n speciallapreg[tirea suplimentar[cuelevii.Dinianuarietoa-teunit[`ilevoraveaimple-mentatplanuldem[suri,adeclaratDrago\Cristea,purt[tordecuvnt.Prezen-`aelevilorlapreg[tireasu-plimentar[ este facultativ[\igratuit[.(P.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  T[ierileilegaledelemndinp[durilejude`uluinuconte-nesc.}nurmaaces-torfurturiaufostpu\ilaplat[zecidep[durari,sumelere`inutedelaace\-tia]nsumndpeste300demilioanedeleivechi.

  Dela]nceputulanuluis-aufu-ratdinacestep[duri485demetricubidemateriallemnos.Cutoateacestea,silvicultoriispunc[furtu-riles-aumair[ritfa`[deaniitre-cu`i.}nprimele11lunialeanuluitrecutera]nregistratunvolumdepeste700demetricubidelemnet[iateilegal.

  Adeseori, cei ce fur[ lemnereu\escs[scapedinvizorulauto-rit[`ilor. Din volumul de 485 demetricubidemateriallemnost[iatilegal,maipu`indejum[tateafostrecuperatprinprindereacelorcarel-au sustras din fondul forestier.Pentru239demetricubidelem-net[iateilegals-au]ntocmitdosa-repenalesauactedecontraven-`ie,]ns[pentru246demetricubipersonalulsilvicnuarejustifica-

  re.Aceast[cantitatelis-aimputatp[durarilor,valoarea total[fiindde33.367lei,spuneinginerulsil-vicGabriel Carda\, \eful Com-partimentului Paz[ \i Protec`ie aP[durilordincadrulDirec`ieiSil-viceBoto\ani.

  Celemaimultefurturidelemnese]nregistreaz[]nzonaCorni,Vl[-deni,BaltaArs[,undenici p[du-rariinumaivors[stea,mul`idin-treceipu\ilaplat[alegnds[plece]naltesectoare.Celmaimarevo-lum de material lemnos imputatunui p[durar este de aproximativ30demetricubi.Unaltp[durar,carelauncontroldefondaie\itcuolips[de23demetricubidelemn,

  \i-apierdutloculdemunc[,fiindu-idesf[cutcontractuldemunc[.

  L e g e aspune c[ lapeste 20 demetricubidelemne t[iateilegal,volum]nregistrat laun singurcontrol defond, sau lapeste 50 demetricubidemateriallem-nos lips[, de-a lungul ]ntreguluian,sepoatedesfacecontractuldemunc[ al p[durarului. }ns[ de-

  pindedemaimul`ifactori.Dac[furtul este dintr-o zon[ ]n care

  sunt frecven-te astfel dei n c i d en t e ,dac[-i des-faci contrac-tuldemunc[p[duraruluis-arputea s[numaiaipecines[pui]nloc,c[seg[-se\te foartegreu perso-

  nalpentruastfeldezone,spune\efulServiciuluidePaz[\iProtec-`ieap[durilor.(AuroraDimitriu)

  ConsiliulJude`eanalElevilor(CJE)Boto\anianun`[,]nconformitatecuda-telefurnizatedeInspectoratul|colarJude`eanBoto\ani,faptulc[z[padanuafostattdeabun-dent[]ncts[seimpun[]nchiderea\colilordinjude`.Prinurmare,nuseimpunea]ntrerupe-reacursurilor.

  Reprezentan`iielevilorsus-`inc[laniveluljude`uluiBoto-\aniaufostluatetoatem[surilepentrucaelevii s[dispun[des[lideclas[]nc[lzitecorespun-

  z[tor,iarcursuriles[sedesf[-\oare ]n bune condi`ii.Consi-liulJude`eanalElevilor,ct\iInspectoratul |colar Jude`eanBoto\ani,men`in]npermanen-`[leg[turacudirectoriiunit[`i-lorde]nv[`[mnt\icuConsi-liile|colarealeElevilor,pen-tru a interveni ]n timp util a-tuncicndsitua`iaovaimpune.Accesulsefacela toateunit[-`ilede]nv[`[mnt,\colilevorfi]nchisenumaidac[estecazul.

  Reamintimfaptulc[aco-loundeaparcazurideosebite,Inspectoratul|colarJude`eanpoateluadeciziadeasuspen-da activitatea instructiv- edu-cativ[dinunit[`ilede ]nv[`[-mnt.Potrivitreglement[rilor]n vigoare, cursurile neefec-tuate vor fi recuperate dup[ungraficaprobatdeInspecto-ratul|colarJude`ean,seara-t[]ncomunicatulCJE.(Petro-nelaRotariu)

  Consiliul Jude`ean alElevilor se opune

  ]ntreruperii cursurilor

  Lapeste50demetricubidemateriallemnoslips[,de-alungul]ntreguluian,sepoatedesfacecontractuldemunc[

  GabrielCarda\

  Sanc`iune

  P[durarilor li se re`in bani dinsalariu pentru lemnele furate

  Cursuri suspendate pentru ju-m[tatedezi,dincauzauneicen-trale defecte. Mar`i reprezenta`iiInspectoratului |colar Jude`ean(I|J)aufostinforma`ic[la|coalaGimnazial[ Patriarh TeoctistTocilenis-aprodusodefec`iunelacentrala care asigur[ ]nc[lzireaunit[`ii de ]nv[`[mnt.}n urmasesiz[rii primite, o echip[a Ins-pectoratului |colar Jude`ean,condus[deinspectorul\colarge-

  neral,MihaelaHunc[,s-adepla-satla|coaladinTocilVeniunde,]mpreun[ cu primarul comuneiSt[uceni,s-aug[sitcelemaibunesolu`iiderezolvareasitua`iei.}nacestecondi`ii,cursuriledemier-curi, la |coalaGimnazial[ Pa-triarh Teoctist Tocileni, vor ]n-cepelaora13.00,adeclaratins-pectorul \colar Drago\ Cristea,purt[tordecuvntalI|J.(Petro-nelaRotariu)

  Cursuri suspendatela Tocileni

 • Miercuri,12decembrie2012 EDUCA~IE-S{N{TATE 3

  ConducereaSociet[-`iiNovaApaservnurenun`[laideeain-troduceriiOrdonan-`eipre\edin`ialepen-truaintra]napar-tamenteledatornici-lor\ia-idebran\adelaap[.Directorulsociet[`iiNovaApa-serv,inginerulGa-brielCrlan,afirm[c[probabilacestde-merssevaconcreti-za]nprimalun[aanuluiviitor.

  Asta de\i conducerea operato-ruluideap[a\teapt[dectevalunis[ob`in[aceast[aprobarepentruap[trunde]nlocuin`elecelorcarenu

  vors[pl[teasc[apaconsumat[,\is[ iam[surile tehnicepentrua lesistafurnizareaapei.Numaiestetimppn[lasfr\itulanuluipen-truapune]npractic[acestlucru.Demersurile pentru ob`inereaordonan`ei pre\edin`iale sunt ]ncurs, dar lucrurile semi\c[maigreudect am fi vrutnoi, dectsperamnoi,aprecizatdirectorulGabrielCrlan.

  Activitateaderecuperareaba-nilors-al[sat\icudebran\[ri]nul-timeleluni,darm[suranuapututfiluat[dect]nlocuin`elestatului,nu\i]nceleproprietateparticular[.Vreo12familiiaur[masf[r[ap[laANL-uri,undes-audeplasattreiechipealeoperatorului,cusprijinulconduceriicelordelaLocativa.

  Dac[laANL-i\tiamersopera-`iuneadedebran\are,laproprietariidinblocurilemunicipiuluim[suriledureseoprescdeocamdat[lapra-guldelaintrarea]napartamente.

  Reprezentan`ii operatorului deap[ spun c[, ]n eventualitatea c[celdebran\at]\irezolv[problema

  dup[ce]ipleac[delau\[echipasociet[`ii,au\ic[iledeaverificadac[familiarespectiv[s-arebran-\at ilegal. Se vede din contorulde bran\ament, dup[ consum,

  spunedirectorulCrlan.Pn[ s[pun[ ]n practic[ aceast[ m[sur[extrem[,ceidelaap[sus`insus\itarec[]\icontinu[muncadinu\[]n u\[, la campionii datornici-

  lor,ceicufacturidezecidemili-oane de lei vechi, pentru c[ suntclien`i care, de la ]nfiin`area so-ciet[`iiNovaApaserv,nuaupl[titniciodat[apa.(AuroraDimitriu)

  Reprezentan`iimedicilorboto-\[neniautransmisdeciden`i-lorsistemuluisanitarsolicita-readeafacedemersuripen-truaasiguratransparen`aprivindsumelecolectatedelaasigura`i]nfondulunicalasi-gur[rilordes[n[tate.

  Mediciiaufostavertiza`ic[finan`areadiferitelorsegmentemedicalenuvafipem[suraa\tept[rilor]nanulurm[tor\idinacestmotivreprezentan`iilorauceruts[sefac[public[sumacolectat[]nfondulasi-gur[rilordes[n[tate.

  Deanideziles-asolicit

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended