Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2278

Evenimente de Botosani nr.2278

Date post:19-Feb-2016
Category:
View:223 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 2 4 3 ( 2 2 7 8 ) M i e r cu r i , 1 2 d e c embr i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  GeorgeBoghians-amutatlaparteneradedanspn[]\iiaocas[

  Iarn[grea

  Mobilizare general[ pentrudesz[pezirea ora\ului

  Zecideutilajeauie\itmar`idiminea-`[pestr[zileprinci-paledinmunicipiupentrua]nl[turamormaneledez[pad[adunatepemargineadrumuluisauprintrema\ini.Salaria`iidelaUr-banServ,delaDi-rec`iadeServiciiPublice,Sport\iAgrementdar\icincifirmeprivateauac`ionatpentru]ndep[rtareaz[peziidepecarosabildar\idepetrotuare.

  Sanc`iuneP[durarilor li se

  re`in bani dinsalariu pentrulemnele furate

  T[ierileilegaledelemndinp[durilejude`uluinucontenesc.}nurmaaces-torfurturiaufostpu\ilaplat[zecidep[durari,sumelere`inutedelaa-ce\tia]nsumndpeste300demilioanedeleivechi.

  Intrareafor`at[ ]n

  apartamenteledatornicilor laap[, amnat[pentru 2013

  ConducereaSociet[`iiNovaApaservnurenun-`[laideeaintroduceriiOrdonan`eipre\edin`ialepentruaintra]naparta-menteledatornicilor\ia-idebran\adelaap[.Directorulsociet[`iiNovaApaserv,inginerulGa-brielCrlan,afirm[c[probabilacestdemerssevaconcretiza]nprimalun[aanuluiviitor.

  F[r[num[rJude`ul s-a

  pricopsit cu ]nc[trei parlamentariBoto\[neniivorfirepre-zenta`i]nParlamentulRomniede12parlamen-tari.Nou[reprezentan`iUSL,doiaiPP-DD\iunreprezentantARDvorfacejocurilepolitice]nnumelejude`uluiBoto-\ani.Ieri,reprezentan`iiBirouluiElectoralCentralaustabilitcoeficientulelectoral\iaurepartizatmandatelepefiecarepar-lamentar]nparte.

  Pagina 3

  Pagina 2

  Sistem deiluminat

  modernizat ]n\coli

  Pagina 6

  Pagina 4

  Pagina 5

 • Miercuri,12decembrie2012SOCIAL2

  Bate vntulschimb[rii prin

  \coliCincidirectorideunit[`i

  \colare vor afla la finaluls[pt[mniidac[vormaifisaunumanageri.ConsiliuldeAdministra`iealInspec-toratului|colarJude`eanvadecide dac[ directorii de\colialec[rormandateex-pirape15decembrier[mnlacrmaunit[`ilorde]nv[-`[mntsauvorfischimba`i.Este vorba despre Costic[Voinea Axinte - directorLiceulElieRadu,Grigo-reDiaconudelaSeminarulTeologicBoto\ani,EmilianPochi\can - Grup |colarRegina Maria Dorohoi,Constantin Muha Semi-narulTeologicSf.IacobDorohoi,ButnariuRodica-|coala gimnazial[ Roma.(PetronelaRotariu)

  2.000 de pachetepentru copii de laPrim[ria Boto\aniDe s[rb[tori, prim[ria

  municipiului Boto\ani va]mp[r`i copiilor 2.000 depachetecudulciuri.Anun-`ul a fost f[cut de vicepri-marulmunicipiului, care aad[ugat c[ urmeaz[ s[ sestabileasc[datacndvorfioferite pachetele. }n acestan, reprezentan`ii munici-palit[`iivor ]mp[r`i cadou-rile\i]naltezonealeora-\ului,nunumailapatinoar,deexemplu]nParculMihaiEminescu.(P.R.)

  |coli verificatedac[ elevii fac

  preg[tiresuplimentar[}n perioada 28 noiem-

  brie-7decembrie,inspec-torii\colaridincadrulIns-pectoratului|colarJude`eanBoto\aniauverificatstadiulimplement[riiplanurilordem[suriprivindameliorarearezultatelor la examenelena`ionale la nivelul unit[`i-lorde]nv[`[mntcurezul-tate slabe. Din datele pecarele-amcentralizat,toa-te unit[`ile de ]nv[`[mntauplanuriremediale,attlanivelulunit[`ilor,ct\ilanivelulcatedrelor,comi-siilormetodice.Suntcte-vaunit[`icareau]ntrziatimplementareaacestorpla-nuri remediale, ]n speciallapreg[tirea suplimentar[cuelevii.Dinianuarietoa-teunit[`ilevoraveaimple-mentatplanuldem[suri,adeclaratDrago\Cristea,purt[tordecuvnt.Prezen-`aelevilorlapreg[tireasu-plimentar[ este facultativ[\igratuit[.(P.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  T[ierileilegaledelemndinp[durilejude`uluinuconte-nesc.}nurmaaces-torfurturiaufostpu\ilaplat[zecidep[durari,sumelere`inutedelaace\-tia]nsumndpeste300demilioanedeleivechi.

  Dela]nceputulanuluis-aufu-ratdinacestep[duri485demetricubidemateriallemnos.Cutoateacestea,silvicultoriispunc[furtu-riles-aumair[ritfa`[deaniitre-cu`i.}nprimele11lunialeanuluitrecutera]nregistratunvolumdepeste700demetricubidelemnet[iateilegal.

  Adeseori, cei ce fur[ lemnereu\escs[scapedinvizorulauto-rit[`ilor. Din volumul de 485 demetricubidemateriallemnost[iatilegal,maipu`indejum[tateafostrecuperatprinprindereacelorcarel-au sustras din fondul forestier.Pentru239demetricubidelem-net[iateilegals-au]ntocmitdosa-repenalesauactedecontraven-`ie,]ns[pentru246demetricubipersonalulsilvicnuarejustifica-

  re.Aceast[cantitatelis-aimputatp[durarilor,valoarea total[fiindde33.367lei,spuneinginerulsil-vicGabriel Carda\, \eful Com-partimentului Paz[ \i Protec`ie aP[durilordincadrulDirec`ieiSil-viceBoto\ani.

  Celemaimultefurturidelemnese]nregistreaz[]nzonaCorni,Vl[-deni,BaltaArs[,undenici p[du-rariinumaivors[stea,mul`idin-treceipu\ilaplat[alegnds[plece]naltesectoare.Celmaimarevo-lum de material lemnos imputatunui p[durar este de aproximativ30demetricubi.Unaltp[durar,carelauncontroldefondaie\itcuolips[de23demetricubidelemn,

  \i-apierdutloculdemunc[,fiindu-idesf[cutcontractuldemunc[.

  L e g e aspune c[ lapeste 20 demetricubidelemne t[iateilegal,volum]nregistrat laun singurcontrol defond, sau lapeste 50 demetricubidemateriallem-nos lips[, de-a lungul ]ntreguluian,sepoatedesfacecontractuldemunc[ al p[durarului. }ns[ de-

  pindedemaimul`ifactori.Dac[furtul este dintr-o zon[ ]n care

  sunt frecven-te astfel dei n c i d en t e ,dac[-i des-faci contrac-tuldemunc[p[duraruluis-arputea s[numaiaipecines[pui]nloc,c[seg[-se\te foartegreu perso-

  nalpentruastfeldezone,spune\efulServiciuluidePaz[\iProtec-`ieap[durilor.(AuroraDimitriu)

  ConsiliulJude`eanalElevilor(CJE)Boto\anianun`[,]nconformitatecuda-telefurnizatedeInspectoratul|colarJude`eanBoto\ani,faptulc[z[padanuafostattdeabun-dent[]ncts[seimpun[]nchiderea\colilordinjude`.Prinurmare,nuseimpunea]ntrerupe-reacursurilor.

  Reprezentan`iielevilorsus-`inc[laniveluljude`uluiBoto-\aniaufostluatetoatem[surilepentrucaelevii s[dispun[des[lideclas[]nc[lzitecorespun-

  z[tor,iarcursuriles[sedesf[-\oare ]n bune condi`ii.Consi-liulJude`eanalElevilor,ct\iInspectoratul |colar Jude`eanBoto\ani,men`in]npermanen-`[leg[turacudirectoriiunit[`i-lorde]nv[`[mnt\icuConsi-liile|colarealeElevilor,pen-tru a interveni ]n timp util a-tuncicndsitua`iaovaimpune.Accesulsefacela toateunit[-`ilede]nv[`[mnt,\colilevorfi]nchisenumaidac[estecazul.

  Reamintimfaptulc[aco-loundeaparcazurideosebite,Inspectoratul|colarJude`eanpoateluadeciziadeasuspen-da activitatea instructiv- edu-cativ[dinunit[`ilede ]nv[`[-mnt.Potrivitreglement[rilor]n vigoare, cursurile neefec-tuate vor fi recuperate dup[ungraficaprobatdeInspecto-ratul|colarJude`ean,seara-t[]ncomunicatulCJE.(Petro-nelaRotariu)

  Consiliul Jude`ean alElevilor se opune

  ]ntreruperii cursurilor

  Lapeste50demetricubidemateriallemnoslips[,de-alungul]ntreguluian,sepoatedesfacecontractuldemunc[

  GabrielCarda\

  Sanc`iune

  P[durarilor li se re`in bani dinsalariu pentru lemnele furate

  Cursuri suspendate pentru ju-m[tatedezi,dincauzauneicen-trale defecte. Mar`i reprezenta`iiInspectoratului |colar Jude`ean(I|J)aufostinforma`ic[la|coalaGimnazial[ Patriarh TeoctistTocilenis-aprodusodefec`iunelacentrala care asigur[ ]nc[lzireaunit[`ii de ]nv[`[mnt.}n urmasesiz[rii primite, o echip[a Ins-pectoratului |colar Jude`ean,condus[deinspectorul\colarge-

  neral,MihaelaHunc[,s-adepla-satla|coaladinTocilVeniunde,]mpreun[ cu primarul comuneiSt[uceni,s-aug[sitcelemaibunesolu`iiderezolvareasitua`iei.}nacestecondi`ii,cursuriledemier-curi, la |coalaGimnazial[ Pa-triarh Teoctist Tocileni, vor ]n-cepelaora13.00,adeclaratins-pectorul \colar Drago\ Cristea,purt[tordecuvntalI|J.(Petro-nelaRotariu)

  Cursuri suspendatela Tocileni

 • Miercuri,12decembrie2012 EDUCA~IE-S{N{TATE 3

  ConducereaSociet[-`iiNovaApaservnurenun`[laideeain-troduceriiOrdonan-`eipre\edin`ialepen-truaintra]napar-tamenteledatornici-lor\ia-idebran\adelaap[.Directorulsociet[`iiNovaApa-serv,inginerulGa-brielCrlan,afirm[c[probabilacestde-merssevaconcreti-za]nprimalun[aanuluiviitor.

  Asta de\i conducerea operato-ruluideap[a\teapt[dectevalunis[ob`in[aceast[aprobarepentruap[trunde]nlocuin`elecelorcarenu

  vors[pl[teasc[apaconsumat[,\is[ iam[surile tehnicepentrua lesistafurnizareaapei.Numaiestetimppn[lasfr\itulanuluipen-truapune]npractic[acestlucru.Demersurile pentru ob`inereaordonan`ei pre\edin`iale sunt ]ncurs, dar lucrurile semi\c[maigreudect am fi vrutnoi, dectsperamnoi,aprecizatdirectorulGabrielCrlan.

  Activitateaderecuperareaba-nilors-al[sat\icudebran\[ri]nul-timeleluni,darm[suranuapututfiluat[dect]nlocuin`elestatului,nu\i]nceleproprietateparticular[.Vreo12familiiaur[masf[r[ap[laANL-uri,undes-audeplasattreiechipealeoperatorului,cusprijinulconduceriicelordelaLocativa.

  Dac[laANL-i\tiamersopera-`iuneadedebran\are,laproprietariidinblocurilemunicipiuluim[suriledureseoprescdeocamdat[lapra-guldelaintrarea]napartamente.

  Reprezentan`ii operatorului deap[ spun c[, ]n eventualitatea c[celdebran\at]\irezolv[problema

  dup[ce]ipleac[delau\[echipasociet[`ii,au\ic[iledeaverificadac[familiarespectiv[s-arebran-\at ilegal. Se vede din contorulde bran\ament, dup[ consum,

  spunedirectorulCrlan.Pn[ s[pun[ ]n practic[ aceast[ m[sur[extrem[,ceidelaap[sus`insus\itarec[]\icontinu[muncadinu\[]n u\[, la campionii datornici-

  lor,ceicufacturidezecidemili-oane de lei vechi, pentru c[ suntclien`i care, de la ]nfiin`area so-ciet[`iiNovaApaserv,nuaupl[titniciodat[apa.(AuroraDimitriu)

  Reprezentan`iimedicilorboto-\[neniautransmisdeciden`i-lorsistemuluisanitarsolicita-readeafacedemersuripen-truaasiguratransparen`aprivindsumelecolectatedelaasigura`i]nfondulunicalasi-gur[rilordes[n[tate.

  Mediciiaufostavertiza`ic[finan`areadiferitelorsegmentemedicalenuvafipem[suraa\tept[rilor]nanulurm[tor\idinacestmotivreprezentan`iilorauceruts[sefac[public[sumacolectat[]nfondulasi-gur[rilordes[n[tate.

  Deanideziles-asolicitats[seasiguretranspa-ren`[privindbaniicolecta`i]nsistemulasigur[rilorsocialedes[n[tate.Nus-avrutaceast[transparen-`[.Acumcredc[lucrurilesevor]ndreptaspref[ga-\ulnormaldup[cevafireformatsistemulasigur[-rilordes[n[tate,adeclaratmediculDoruCulicea-nu,pre\edinteleColegiuluiMedicilorBoto\ani.

  Reprezentan`iiMinisteruluiS[n[t[`iiauanun`atc[este inevitabil[ reformarea sistemului asigur[rilorsocialedes[n[tate,schimbareaacestuiadin temelii.Proiectuldeactnormativcarepreg[te\tereformasis-temuluisanitarlove\te]naceast[structur[administra-tiv[,]nCasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tate.Astadeoarecenum[rulcaselordeacestfelsevareduceladoar10-12.Acestecasevorintra]ncompeti`iecuasi-guratorii priva`i iar asiguratul de s[n[tate va puteaalegelacarecas[s[]\ilasebaniideasigurare.

  CasaNa`ional[aAsigur[rilordeS[n[tate]\ivapierdemonopolul,sec\tig[autonomie]nconduce-rea\i]nadministrareaFonduluina`ionaldeasigu-

  r[riobligatoriides[n[tate,independen`aFNUASSprinscoatereaacestuiadelabugetulconsolidat,amaiprecizatmediculCuliceanu.Mediciiconsider[c[unsistemconcuren`ial]nasigur[riledes[n[tateestebinevenit.

  Caseledeasigur[rides[n[tatesevorputeatrans-forma]nsociet[`imutualedeasigur[ri,m[suraurm-rindrealizareaunuiechilibru]ntrenevoiadeserviciimedicale\icheltuieliledins[n[tate.Deasemenea,sedore\teunmaimarecontrolalfondurilorcolectatedelaasigura`i,precum\iasigurareauneicompeti`ii]ntreasiguratori,cares[creasc[calitateaserviciiloroferite.

  Viitoarelesociet[`imutualevorgestionapachetuldeserviciidebaz[oferitasigura`ilordincontribu`iaacestora,darvoraveaposibilitateadeaoferi\ipache-tesuplimentare\icomplementare]ncadrulasigur[ri-lorfacultative.(AuroraDimitriu)

  B[rbatulcareaprovocat,s[pt[m-natrecut[,unacci-dentrutier]nlocali-tateaSuli`a,soldatcumoarteaunuiom,var[mne]nspatelegratiilor.Dup[ceafostares-tatpreventivpentru29dezilea]naintatrecurslaTribunalulBoto\ani.

  }ns[ recursul i-a fost res-pins, astfel c[ va r[mne ]n-chis. Respinge ca nefondatrecursuldeclaratde inculpat,]mpotriva]ncheieriinr.115din7decembrie2012,pronun`ate

  ]ndosarulnr.19840/193/2012al Judec[toriei Boto\ani, pecareomen`ine.Oblig[incul-patul s[ pl[teasc[ statului 30lei cheltuieli judiciare din re-curs. Definitiv[, se arat[ ]nsolu`iainstan`ei.

  Dup[ces-astabilitc[aveaoalcoolemieuria\[,1,1mg/l]nsnge,a fost re`inut, fiinddus]n fa`a magistra`ilor Judec[-toriei Boto\ani ce au decis c[trebuie]nchispentrufaptasa.]nseararespectiv[DumitruV.de60ani, a fost lovitdeoauto-utilitar[condus[deConstantinD.27deani, ]nurma impac-tuluipietonulfiinducispeloc.

  ConstantinD.estecercetatpentruucideredinculp[dar\ipentruconducereaunuiautove-hicul pe drumurile publice a-vnd o ]mbiba`ie alcoolic[ ]nsngepestelimitalegal[.(D[-nu`Rotariu)

  |oferul be`ivcare a omortun om r[mne

  ]n arest

  Asigur[rile de s[n[tate,schimbate din temelii

  Intrarea for`at[ ]napartamentele datornicilor la ap[,

  amnat[ pentru 2013

 • CMYK

  Miercuri,12decembrie2012EVENIMENT4

  Boto\[neniivorfireprezenta`i]nPar-lamentulRomniede12parlamentari.Nou[reprezentan`iUSL,doiaiPP-DD\iunreprezentantARDvorfacejocu-rilepolitice]nnume-lejude`uluiBoto-\ani.Ieri,reprezen-tan`iiBirouluiElec-toralCentralausta-bilitcoeficientulelectoral\iaurepar-tizatmandatelepefiecareparlamentar]nparte.

  Astfel,al[turideceinouparla-mentaridesemna`i]nmoddirectdevotul de duminic[, ]n Parlamentvor ajunge al`i doi deputa`i \i unsenator.SenatorulCorneliuPopes-cu, candidat din partea PP-DD aob`inut cele mai multe voturi \iesteunuldintreceicareauajuns]nParlament ]n urma redistribuirii.Elaob`inut17,88lasut[dinvo-turi ]nColegiul 2 Senat S[veni -Darabani.|ifostadirectoareaLo-

  terieiRomne,LilianaMinc[,totdin partea PP-DD, a ob`inut celmaimare num[r de voturi dintrecandida`ii PP-DD laCameraDe-puta`ilor.}nColegiul3S[venieaaterminat pe 2 (cu 21,10 la sut[),dup[RoxanaAnu\c[,]ns[intr[]nParlamentlaredistribuire.Ultimulnorocosalredistribuiriiestecan-

  didatulARDCristianRoman.Cu3.157devoturiob`inute ]nCole-giul5Boto\ani,acestavaocupaunpostdedeputat.

  Nuauavutemo`ii\iauajuns]nParlament ]n urma voturilor ob-`inuteduminic[,nou[parlamentariUSL. Vor reprezenta intereseleboto\[nenilorlaSenat:DoinaFe-

  derovici, |erban Mih[ilescu \iViorelGrigora\iarlaCameraDe-puta`ilorVerginelGiread[,AndreiDolineaschi, Roxana Anu\ca,Costel|optic[,MihaiBalt[\iTa-maraCiofu.Dincei12parlamen-tari, doar |erban Mih[ilescu \iAndreiDolineaschinusuntlapri-mullormandat.Lanivelna`ional,

  USLaob`inut122mandatelaSe-nat\i273laCameraDeputa`ilor.ARDare24demandatelaSenat\i56laCameraDeputa`ilor,iarPP-DD21 laSenat \i 47 laCameraDeputa`ilor.UDMRare9manda-telaSenat\i18laCameraDepu-ta`ilor.(PetronelaRotariu)

  PatrutineridinFl[mnziaufostre`inu`idepo-li`i\tidup[ceausustrascomponenteelectricedinzonapoligonuluidetrageredinCop[l[u.Poli`i\tiiaustabilitc[ceipatruaucomisfurtul]nperioada5-14noiembrie2012.ConstantinB.,de19ani,Flo-rinB.,de20ani,NeculaiC.,de27ani\iCons-tantinR.,de21ani,ausustrasdinc[minelededis-tribu`ieare`eleielectricealePoligonuluidetragereCop[l[uuntransformatordeputere\i500mcablusubteran,pecareapoile-autopit,iarcuprulrezul-tatl-auvalorificatlauncentrudecolectare,cauzndunprejudiciutotaldepeste11.000,nerecuperat.

  }ndatade10decembrie.2012s-adispus]nce-pereaurm[ririipenalepentrus[vr\irea infrac-`iuniidefurtcalificatfa`[deceipatrususpec`i,lundu-se\im[surare`ineriipentruoperioad[de24deore]narestulIPJBoto\ani.Suspec`iivorfiprezenta`i Parchetului de pe lng[ Judec[toriaBoto\anicupropuneredepunere]nmi\careaac-`iuniipenale\isesizareainstan`eidejudecat[]nvederealu[riifa`[deace\tiaam[suriiprocesua-leaarest[riipreventivepentruoperioad[de29

  dezile,adeclaratinspectorulprincipalAncaSi-lionAram[,purt[toruldecuvntalIPJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

  |aseboto\[neniaufosttrimi\i]njudecat[deprocuroriiBirouluiterito-rialalDIICOTBoto\anipentruconstituiredegrupinfrac`ional\itraficdemigran`i,dup[ceaurecrutat\itransportatpersoanedecet[`eniearab[\idinRepublicaMoldovac[tre`[ridinSpa`iulSchengen.

  Dup[cemigran`ii ajungeau ]nRomnia,membriigrup[riilepro-curau documente de identitateromne\ti,]nbazac[rora]ncercaus[-iscoat[ilegaldin` ar[pelafron-tieradevest,prinmetodasubstitui-riidepersoan[\is[-itransporte]nstatedinUniuneaEuropean[.

  Vorajunge]nfa`ajudec[torilorM.D.,M.F.,F.I.,S.A.,O.C. \iI.V.,cuvrstecuprinse]ntre25\i50deani.Cei\aseaufostprin\icusprijinuldespecialitatealDirec`iei

  GeneraledeInforma`ii\iProtec`ieIntern[(DGIPI)\iServiciuluiRo-mndeInforma`ii(SRI),ServiciulTeritorial al Poli`iei de Frontier[Boto\anisubcoordonareaprocuro-ruluiDIICOTBoto\ani.Activitateainfrac`ional[agrup[riiafostdocu-mentat[]nperioadaaugust2011-octombrie 2012, de poli`i\tii defrontier[boto\[neni,subcoordona-reaprocurorului,fiindob`inutein-forma`iicuprivirelaacestgrupin-frac`ionalorganizat,formatdince-t[`eniromni\istr[ini,careraco-lau\itransportau]nRomniaper-soanedecet[`eniearab[\icet[`enidinR.Moldova.Ulterior,suspec`iiurmaus[lefacilitezeie\ireadin`a-r[, c[tre state dinUniunea Euro-pean[,cuajutorulunordocumentedeidentitateromne\ti,prinmeto-dasubstituiriidepersoane.Traseulurmatdemigran`itranzitaTurcia\iBulgaria, iar dup[ ce ajungeau ]nRomnia, migran`ii urmau s[ fietransporta`ispreUngaria,cudesti-na`ia final[Austria \i Italia. (D[-nu`Rotariu)

  IncredibilHo`ii au furat instala`ia electric[a poligonului militar din Cop[l[u

  Trimi\i ]n judecat[ pentrutrafic de migran i` arabi

  F[r[num[r

  Jude`ul s-a pricopsit cu]nc[ trei parlamentari

  CCrriissttiiaann RRoommaann LLiilliiaannaa MMiinncc[[ CCoorrnneelliiuu PPooppeessccuu

 • CMYK

  Miercuri,12decembrie2012 EVENIMENT 5

  Zecideutilajeauie\itmar`idiminea`[pestr[zileprincipaledinmunicipiupentrua]nl[turamormaneledez[pad[adunatepemargineadrumuluisauprintrema\ini.Salaria`iidelaUrbanServ,delaDirec`iadeServiciiPublice,Sport\iAgrementdar\icincifirmeprivateauac`ionatpentru]nde-p[rtareaz[peziidepecarosabildar\idepetrotuare.

  VictorConstruct,Conrec,Aqua-term,Domaco\iTotalImpressGrupsuntfirmeleprivatecarevorfipl[-titepentruactivitateaprestat[cuuntarifsimilarceluiperceputdeUr-

  banServconformcaietuluidesar-cinidincontractuldedesz[pezire.

  }n cursul zilei de azi (N.R.mar`i)utilajeleprivatesuntr[spn-dite]nmaimultezonealeora\uluipentrua]ndep[rtaz[padaadunat[pemarginea carosabilului, dar \ipentruafluidizacuprec[deresen-surilegiratorii.Aceastavafitrans-portat[pecenturavechedelaPa-cea, a declaratviceprimarulmu-nicipiului, Cos-minAndrei.

  Mar`i s-a ac-`ionat pe StradaGrivi`a cuTudorVladimirescu ]ntrei sensuri gira-torii,celdela}m-p[rat Traian cuTudor Vladimi-rescu, ie\irea ]n-spre S[venilor,sensul giratoriu Grivi`a cu TudorVladimirescu\ialtreileasensgira-toriudelaMallcuGrivi`a.UnalttraseuafostpeTudorVladimires-cu, de la intersec`ia cu Victoriei

  pn[lasensulgiratoriudinGrivi`a,apoiCaleaNa`ional[cuPetruRare\pn[lamall,dar\iCaleaNa`ional[de la intersec`iacuUzineipn[ lamall, strada Prim[verii, BulevardulMihaiEminescu.Deasemenea,sa-laria i`iDirec i`eideServiciiPubliceac i`oneaz[pePietonalulUnirii]m-preun[cuoalt[firm[carenustri-c[pietonalul,amen`ionatvicepri-

  marul.Ct prive\te

  modul ]n carecei de la UrbanServ au ac`ionatpe str[zi, Cos-minAndrei sus-`ine c[, `inndcont de situa`iapecareoau,uti-lajele pe care leau, este mul`u-mit. Dac[ a-veau mai multe

  utilaje, mai mul`i oameni, sigurera altfel. Le-am transmis s[-\i]mbun[t[`easc[parculauto\ine-aur[spunsc[vorr[spundesoli-cit[rii anul viitor, func`ie de

  buget,aspusCosminAndrei.Cu toatem[surile luate, vice-

  primarulmunicipiuluiesteconvinsc[nupoatefimul`umit[toat[lu-mea, dar c[ prioritate au str[zileprincipale.Cet[`eniidepestr[zi-le secundare trebuie s[ aib[ pu-`in[r[bdarepentruc[ajungem\iacolo.Primadat[sedesz[pezescstr[zileprincipale.Nuputems[-imul`umim pe to`i. Toat[ lumeavreaca]nmomentul]ncareninges[ aib[ desz[pezit[ str[du`a lui,indiferentcarearfiea.Suntni\tepriorit[ i`\itrebuies[ i`nemcontc[anins]ncontinuu.Cumaterialan-tiderapantnusepoateintervenide-ctatuncicndseopre\teninsoa-rea,adeclaratCosminAndrei.

  La o singur[ trecere autilajelor ]n careul de

  salubrizare se topesc100.000 de lei

  CareuldesalubrizarealUrbanServ m[soar[ ]n municipiu

  900.000mpsuprafa`[carosabil[\i330.000mptrotuare.Laosingur[curs[ suntutilizate30-35 tonedematerialantiderapant\i11tonedeclorur[decalciu.Osingur[trece-re a utilajelorUrbanServ pentruac`iunea de desz[pezire ]n careulde salubrizare, suprafa`[ carecuprinde900.000mpcarosabil \i300.000mptrotuare,implic[chel-tuielideaproximativ100.000ron.

  }n jur de 65.000-70.000 leicost[ materialul antiderapant,clorura de calciu \i 10.000 -12.000leicost[manopera.Costu-rile sunt pentru ]ntreg careul desalubrizare,iaraicisuntcuprinseaproapetoatestr[ziledinmunici-piu,cuctevaexcep`ii,adeclaratviceprimarulCosminAndrei.

  UrbanServapusladispozi`iepentrudesz[pezireunnum[rde12utilaje, 10 pentru carosabil \i 2pentrutrotuare.

  Pelng[deaceast[societates-aumaial[turatcincifirmeprivate]nac`iuneadedesz[peziredinmu-nicipiu,careaupusladispozi`ie26deutilaje.(PetronelaRotariu)

  |oferii care au dorit ieri s[-\i parchezema\ina]nlocurilecuplat[amenajate]nmu-nicipiu s-au umplut de nervi.De\i nu suntdesz[pezite, \oferiicareparcheaz[ totu\i ]nlocurileamenajatesuntnevoi`is[pl[teasc[.DinceledeclaratedeCosminAndrei,vice-primarulmunicipiului,desz[pezireaparc[ri-loradministratedeHiSpeedRecoverytrebu-ief[cut[dec[tresocietate.HSRtrebuies[asigure salubritatea parc[rilor \i desz[pe-zirealor,aspusviceprimarulCosminAn-drei.Obliga`iaestedoarpehrtiepentruc[

  ]n multe dintre parc[rile administrate deHSR, z[pada nu a fost deloc cur[`at[. Cutoateacestea,\oferiisuntnevoi`is[pl[teasc[taxadeparcare.Iarnatrecut[,lasolicitareafosteimunicipalit[`i,]nparc[rilecarenuaufostcur[`ate,nu s-amaipl[tit tax[.AnultrecutafostunaltfeldedialogcuceidelaHSR.Noiavemunalttipdedialog,avemlitigiicuei.Poateaufostni\tesolicit[rilacareeiaudatcurs.Eunupots[facsolici-t[rileacestea,amen`ionatCosminAndrei.(PetronelaRotariu)

  Taximetri\tii au dat dovad[de o impertinen`[ cras[

  Taximetri\tii\i\oferiiaudatb[t[idecapautorit[`ilorcaredoreaus[cure`ez[pada.CosminAndrei,viceprimarulmunicipiului,amen`ionatc[ceitrimi\is[desz[pezeas-c[s-auconfruntatcureticen`[dinparteaunor\oferidetaxi.Ace\tianuauvruts[eli-berezesta`iilepentruaseputeacur[`az[pad[.Semi\c[foartegreu,nuvors[plecedinsta`iicas[desz[pezimsta`iadetaxicutotul\iapois[se]ntoarc[.AmapelatlaPoli`iaLocal[s[vorbeasc[cudumnealors[evacuezesta`iacutotul,c[este]nspri-jinullors[poat[parcalng[trotuar.C[dac[semut[sta`iaspreaxuldrumuluise]ngusteaz[toat[arteradecircula`ie.Esteundialogdeficitar.Suntdestuldereti-cen`ilaapelurilenoastre,aspusCosminAndrei.Apelullaproprietariideautotu-rismedinmunicipiucare]\iauparcatema\inilepestr[zileprincipaledinora\pentrualemutaoscurt[perioad[detimp]nvederea]nl[tur[riiz[pezii,nuaavutefectulscontat.Nuaur[spunsapelului,euamfostpestradaPrim[verii\isechinuiescfoartemultceicarelucreaz[s[strng[z[padadepelng[ma\ini.|ifacacestlucrumanual.Dac[erama\inaparcat[]nalt[parteveneaculama\i]ndou[minuteserezolvaopor`iunefoartemare.A\a,manual,dureaz[foartemult,rezul-tatelesuntfoartebunedarritmulestedestulde]ncetdinpunctulmeudevedere,dincauzama\inilorparcate,amen`ionatCosminAndrei.(PetronelaRotariu)

  Parc[ri cu plat[ ocupatede troiene de z[pad[

  Cet[`eniidepestr[zilesecundaretrebuies[aib[pu`in[r[bdarepentruc[ajungem\iacolo

  viceprimarulCosminAndrei

  Iarn[grea

  Mobilizare general[ pentrudesz[pezirea ora\ului

 • POLITIC{-ADMINISTRA~IE Miercuri,12decembrie20126

  Ac`iuneademodernizareasistemuluideiluminatdin\coliaf[cutpartedinproiec-tulEnergie]n\colilecopil[-riei,derulat]ncadrulcam-panieiInvestim]neduca-`ie,proiectfinalizat]naces-tezile.Peste3.300decorpurideiluminat\iaproximativ7.000detuburifluorescenteeconomiceaufostmontate]n17unit[`ide]nv[`[mntdinMoldova,inclusiv]n\colidinjude`ulBoto\ani.

  Conform datelor tehnice, noile surse deiluminatmontateasigur[oreducereaconsu-muluideenergiecuaproximativ16lasut[,concomitentcuocre\teredeaproximativ30lasut[aluminozit[`ii,comparativcutuburilecuneon\ibecurileclasice.Duratamediedevia`[atuburilorfluorescenteeconomiceestedeaproximativ15.000deoredefunc`ionare.

  Demaratlamijloculacestuian,proiectulEnergie ]n \colile copil[riei a cuprinsnou[\coliprimare\igimnazialedinmediulrural\ioptinstitu`iide]nv[`[mntdinme-diulurban.Lucr[riledemodernizareasis-temuluideiluminataufostfinalizate]nlunaoctombrie ]n jude`ele Boto\ani, Suceava,Bac[u,Vaslui\iNeam`.

  Pentru ]nlocuireacelor3.300decor-

  puri de iluminat \i aproximativ 7.000 debecuri\ituburicuneonclasice,s-aualocatpeste 280.000 de euro. |colile incluse ]nproiectau fost selectate ]mpreun[cu ins-pectoratele \colare jude`ene, fiind alesedintregr[dini`ele/\colile la care ]nultimiicincianinuaufostmodernizatesurseledeiluminat.Totodat[,unaltcriteriudeselec-

  `ieafostdesf[\urareaactivit[`iloreducati-ve ]n dou[ serii, deci \i dup[-amiaza, aprecizatSorinMunteanu,specialistcomu-nicare]ncadrulCompanieiE.ON.

  }ncadrulcampanieiInvestim]neduca-`ie,peste400.000deeuroaufostinvesti`i,]nacestan,]nproiectedestinatepre\colari-lor,elevilor\istuden`ilor.}ntotal,]nultimii

  \aseani,E.ONRomniaasus`inutcuaproa-pe2,5milioanedeeuronumeroaseproiectedindomeniuleduca`iei.Derulate]npartene-riatcuMinisterulEduca`iei,Cercet[rii,Ti-neretului\iSportului,organiza`iineguverna-mentale \i cu sprijinul autorit[`ilor locale,proiecteleseadreseaz[cuprioritatecopiilor.(AuroraDimitriu)

  Sistem de iluminatmodernizat ]n \coli

  28 de interven`ii alepompierilor ]ntr-o singur[ zi

  Ziuade10decembrieafostunadefocpen-trupompieriiboto\[-nenisolicita`is[inter-vin[la28desitua`iideurgen`[.

  }ntreorele7.00\i21.00,boto-\[neniiaucerutajutorulangaja`ilorInspectoratului pentru Situa`ii deUrgen`[NicolaeIorgaBoto\anipentruc[le-auluatfocacoperi\u-rile locuin`elor, au r[mas ]nz[pe-

  zi`iorieraubolnavi\iaveaunevo-iedeasisten`[medical[deurgen-`[. }n ciuda condi`iilor de iarn[,pompierii au intervenit prompt,fiindsalvate30persoane\ibunurimateriale]nvaloarede70.000lei.

  Dou[dintreincendiileizbucni-te]nziuarespectiv[aufostcauza-tedenecur[`areaco\urilordefum.Oamenii auvrut s[-\i ]nc[lzeasc[locuin`eledarnu s-auasigurat c[auco\uriledefumcur[`atedefu-ninginesauprotejatetermicfa`[dematerialele combustibile din caresuntconstruiteacoperi\urile.C[l-

  duraradiat[sauscnteiles[ritedinco\uriledefumauaprinsmateria-lele combustibile (grinzi, brne,astereala)aleacoperi\uriloradou[locuin`e apar`innd unor cet[`enidinHavrna\iRomne\ti.

  Pompieriiauintervenitprompt\iaureu\its[sting[incendiile]na-intede a se ]nregistrapagube ]n-semnate. Potrivit pompierilor co-\urilede fumdefectesaunecur[-`ate se afl[ printre celemai frec-ventecauzecaregenereaz[incen-dii]njude`ulBoto\ani,]nsezonulrece.(D.R.)

 • Romniavaavea,cuunnouParlamentcuprinznd588deale\i,394dedepu-ta`i\i176desena-tori,\iopopula`iedecirca21,4milioa-ne.Esteunraportdeunparlamentarla36.400decet[-`eni,]ntimpce`[riprecumFran`a,Olanda,Polonia,Italiaauunparla-mentarlapeste64.000delocuitori.

  }nactualalegislatur[,cu471deparlamentari, dintre care 334 dedeputa`i\i137desenatori,rapor-tuleradeunaleslacirca44.000delocuitori.

  Pedealt[parte,raportulpentruFran`a,statna`ionalcusistembi-cameral asem[n[tor celui al Ro-mniei,estedeunparlamentar la72.000 de locuitori.Fran`a are opopula`iede65,9milioane\i577dedeputa`i]nAdunareaNa`ional[\i348desenatori.

  Oalt[`ar[cuunnivelalpopu-la`ieiasem[n[torcucelalRom-niei, dar \i cu sistem bicameralcompus dinSenat \iCameraRe-prezentan`ilor, esteOlanda. La opopula`iede15,6milioanede lo-cuitori,Olandaareunnum[rmultmairedusdeparlamentari-75desenatori\i150dedeputa`i,rezul-tndunraportdeunalesla74.600delocuitori.

  |i]nPolonia,o` ar[cu38,1mi-lioanedelocuitori\iunparlament

  bicameral, compus dinSeimul cu460dedeputa`i \iSenatulcu100demembri,raportulestedeunpar-lamentarla68.000delocuitori.

  Pedealt[parte,Italia,soralati-n[maimareaRomniei,areunni-veldereprezentarecomparativcucelalFran`ei,deunalesla64.300de locuitori. La Roma se adun[630 de deputa`i \i 315 senatori,reprezentnd 60,8 milioane delocuitori, ]ns[ Italia are \i parla-mentelocale]nregiunilecuregim

  special de autonomie Sicilia \iTrentino Alto Adige, precum \iadun[ri ale celorlalte 18 regiuni,dar\i107adun[riprovinciale. }ndezbatereaintern[dinItaliaac\-tigattotmaimultterenideearedu-ceriinum[ruluideparlamentaridinCamer[\iSenatul,delaRoma.

  S[nuuit[mc[lareferendumulvalidat din 26 noiembrie 2009,romniiauvotatpentrutrecerealaunparlamentunicameral,compusdinmaximum300demembri.

  *Vnd7.200mpteren,deschi-derelaBt-Sv180m\i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m,ambele]nzonaHudum.Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`iparcelare.Rela`iilatelefon:0752.548.847.

  *Vnd2casepentru2familii,teren2.500m,anexe,la1kmora\sauvariante+diferen`[.Pre`35.000E.Telefon:0753.940.312.(G-13)

  *Invita`iedeparticiparepentruselec`iadeoferteprivindachi-zi`iadeutilaje,echipamenteteh-nologice\ifunc`ionaleSCPRESIDENTAUTOSERVI-CESRL,CUI:RO25313453,J07/132/2009,cusediul]nsatVl[sine\ti,comunaVl[sine\ti,jude`ulBoto\ani,telefon/fax:0232/255.143,v[invit[s[pre-zenta`iofertadumneavoastr[deutilaje,echipamentetehnologice\ifunc`ionale,pentrurealizareaunuiproiectdeinvesti`iifinan`atprinPNDRprinm[sura312,cudenumireaAutoservice]nco-munaVl[sine\ti,jude`ulBoto-\anidinlocalitateaVl[sine\ti,jude`ulBoto\ani.CRITERIULDESELEC~IE:Pre`ulcelmaimic.CodulCAEN4669-Comer`curidicataalaltorma\ini\iechipa-mentenecesarparticip[riilaoferta-retrebuies[fiecorespunz[toracti-vit[`iicefaceobiectulachizi`iei.

  OBIECTULCONTRACTULUIvaconsta]nachizi`iadeutilaje,echipamentetehnologice\ifunc`ionale:LOT2:exhaustormobil(1buc),elevator2coloane(1buc),ele-vator4coloanepentrugeome-triedirec`ie(1buc),crichidrau-liccrocodil(1buc),cricsuportcutieviteze(1buc),aparatsu-dur[]npunctecumicroprocesor(1buc),kittrastabl[(1buc).TIPCONTRACT:achizi`iibunuri.Termenullimit[dedepunereaofertelor:24.12.2012,ora10.00.Adresalacaresetrimitoferte-le:SCPRESIDENTAUTO-SERVICESRL,comunaVl[sine\ti,jude`ulBoto\ani.Data\ioradeschideriioferte-lor:laSCPRESIDENTAUTO-SERVICESRL,]ndatade24.12.2012,ora12.00.Valoareasupus[licita`iei(eligi-bil+neeligibil)f[r[TVA,pen-trulotul2estede46.306,94/10.765,30euro(curseurobugetulindicativalcon-tractuluidefinan`are-cursulBCE,1euro-4,3015leidin03.11.2009).Instruc`iunilepentruofertan`i,specifica`iiletehnicesereg[sesc]ndosarulcereriideofert[carepoatefisolicitatdec[treofer-tan`iiinteresa`idelapersoanadecontactMARTINIUCLIVIUlanr.detelefon:0724.553.111,fax0232/255.143.A\tept[mofertadumneavoastr[pn[latermenullimit[men`io-natanteriorlasediulsociet[`iinoastre.(2491-1)

  licita`ii

  v^nz[ricase/terenuri

  TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoanefizice

  Nume:.............................................Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

  Textulanun`ului:...................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura).........................

  Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singuranun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentruo singur[ apari`ie. Pentru a publicamaimulte anun`uritrebuie s[ completa`imaimulte taloane, iar pentrumaimulte apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatoriecompletareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

  CotidianeditatdeSC GECOR SRL

  Director:GabrielaAneloriV{RG{NICINECHITA

  Redactori:AuroraDIMITRIUPetronelaROTARIUD[nu`ROTARIUOtiliaMAXIM

  Tehnoredactor:AdrianDIMITRIU

  Responsabilitateaarti-colelordincotidianul

  EvenimentedeBoto\aniapar`ineexclusivautorilor.

  Adresaredac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel.:0231.511.112Fax:[email protected]

  ISSN2065-4731

  7PUBLICITATEMiercuri,12decembrie2012mica publicitate mica publicitate

  AGENDA TRANSPORTATORILOR

  AGENDA PREST|RI SERVICII

  AGENDA SERVICIILOR

  Romnia are mai mul`iparlamentari ca Fran`a,Olanda, Polonia, Italia

 • GeorgeBoghian,c\tig[torulmare-luipremiude60.000deeurodelaDansezpentrutine,s-amutat]mpreun[cuRoxanaIonescu,parteneraluidedanscarel-aaju-tats[-\i]mpli-neasc[visul.

  George Boghian \i RoxanaIonescu sunt c\tig[torii celuide-al 13-lea sezon al emisiuniiDansez pentru tine. GeorgeBoghian vrea s[-\i cumpere ocas[ cu banii c\tiga`i la Dan-sezpentrutine\is[devin[unexemplu pentru cei care aurenun`at s[ mai cread[ ]n visullor.Pn[cndvaintra]npose-sia premiului \i va reu\i s[-\ifac[unrost,Georgevalocui]ncasa partenerei lui de dans,RoxanaIonescu.

  }nsfr\it,pots[am\ieuocas[ Un moment la care nicim[car nu ]ndr[zneam s[ vi-sez, a spus George, pentru|tirileProTV.

  George Boghian este c\ti-g[torul celui de-al 13-lea sezonal emisiunii Dansez pentru ti-ne\i,cubaniiob`inu`i]nfina-l[,vreas[-\icumpereocas[]nBucure\ti, s[-\i g[seasc[un locde munc[ \i s[ le demonstrezetuturorcelorcareauavut]ncre-dere]nelc[merit[s[aib[unaltdestin.(PetronelaRotariu)

  Miercuri,12decembrie2012

  CMYK

  ULTIMAOR{8

  Sepreg[te\tepetrecereadefinaldeancarevadaculoareRevelionuluiorganizat ]nstra-d[demunicipalitate.Prim[riaa anun`at c[ boto\[nenii carevordoris[petreac[momentuldintre ani ]n strad[ vor aveaocazias[-ivad[\is[leascultemelodiile lui Pavel Stratan \iDJ Project. Municipalitatea asemnatcontractelecumanage-rii acestora, costurile totalefiind cuprinse ]ntre 5.000 \i6.000deeuro.

  TrupaDJProjectvaurcapescen[]nintervalul22:00-23:00]n timp ce Pavel Stratan vaconcertadela23:00lamiezulnop`ii,cndsefacetrecerea]nnoulan.De\imaisuntctevaoferte de analizat att pentruscen[,ct\ipentruarti\ti,re-prezentan`iiprim[rieisus`inc[,celmaiprobabil, nuvor con-tractacnt[re`i\ipentruinter-valul de dup[ miezul nop`ii,cnd ]n general cet[`enii por-

  nescsprecase.}ndiscu`iemaiera\iaducereaunuiDJcares[mixezepn[laora2:00adimi-ne`iide1ianuarie2013,]ns[\iaceast[variant[este]nc[discu-tabil[.Pescen[vamaiurcaotrup[ local[ \i o forma`ie detradi`ii \i datini. Manifestareaorganizat[demunicipalitatecubanidinsponsoriz[rivainclu-de\iunfocdeartificii.(Petro-nelaRotariu)

  Stratan \i DJProject ne cnt[

  de Revelion

  George Boghian s-amutat la partenera de

  dans pn[ ]\i ia o cas[

of 8/8
CMYK Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVIII•nr.243(2278)•Miercuri,12decembrie2012•8pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro Pag. 8 GeorgeBoghians-amutatla parteneradedanspân[]\iiaocas[ Iarn[grea Mobilizare general[ pentru desz[pezirea ora\ului Zecideutilajeau ie\itmar`idiminea - `[pestr[zileprinci- paledinmunicipiu pentrua]nl[tu ra mormanelede z[pad[adunatepe margineadrumului sauprintrema\ini. Salaria`iidelaUr - banServ,delaDi - rec`iadeServicii Publice,Sport\i Agrementdar\i cincifirmeprivate auac`ionatpentru ]ndep[rtareaz[pezii depecarosabildar \idepetrotuare. Sanc`iune P[durarilor li se re`in bani din salariu pentru lemnele furate T[ierileilegaledelemn dinp[durilejude`uluinu contenesc.}nurmaaces- torfurturiaufostpu\ila plat[zecidep[durari, su melere`inutedelaa - ce\tia]nsumândpeste300 demilioanedeleivechi. Intrarea „for`at[” ]n apartamentele datornicilor la ap[, amânat[ pentru 2013 ConducereaSociet[`ii NovaApaservnurenun - `[laideeaintroducerii Ordonan`eipre\edin`iale pentruaintra]naparta- menteledatornicilor\i a-idebran\adelaap[. Directorulsociet[`iiNova Apaserv,inginerulGa - brielCârlan,afirm[c[ probabilacestdemersse vaconcretiza]nprima lu n[aanuluiviitor. F[r[num[r Jude`ul s-a pricopsit cu ]nc[ trei parlamentari Boto\[neniivorfire pre- zenta`i]nParlamen tul Româniede12parlamen- tari.Nou[reprezentan`i USL,doiaiPP-DD\iun reprezentantARDvor facejocu rilepolitice]n nu melejude`uluiBo to - \ani.Ieri,reprezentan`ii Bi rouluiElectoralCentral austabilitcoeficientul electoral\iaurepartizat mandatelepefiecarepar- lamentar]nparte. Pagina 3 Pagina 2 Sistem de iluminat modernizat ]n \coli Pagina 6 Pagina 4 Pagina 5
Embed Size (px)
Recommended